Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В СЛУЖБАТА НА ВОЕННИЯ АТАШЕ КЪМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 15.03.2013 г.
Издаден от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., отм. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г.


Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Правилника за дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България - ДВ, бр. 32 от 21 април 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат:
1. дейността на военнослужещите и цивилните служители в Службата на военния аташе към дипломатическите представителства на Република България;
2. задачите и ръководството на Службата на военния аташе.

Чл. 2. (1) Към дипломатическите представителства на Република България може да се създават служби на военния аташе със специфични функции и задачи по осъществяване политиката на Република България в областта на отбраната и националната сигурност и международното военно сътрудничество.
(2) Службата на военния аташе подпомага министъра на отбраната при осъществяване на неговите правомощия в областта на отбраната и националната сигурност и международното военно сътрудничество.


Чл. 3. (1) Службата на военния аташе е подчинена на ръководителя на дипломатическото представителство и съдейства за изпълнение на задачите на представителството в рамките на своята компетентност.
(2) Службата на военния аташе е автономна по отношение на специфичната си дейност, води самостоятелна документация и кореспонденция със служба "Военна информация" (СВИ). Ръководителят на Службата на военния аташе представя на ръководителя на дипломатическото представителство обща информация за дейността на службата и за характера на изпълняваните задачи.
(3) Ръководителят на Службата на военния аташе подпомага ръководителя на дипломатическото представителство по военните въпроси.


Чл. 4. Разкриването, определянето на състава и закриването на службите на военния аташе се извършва от министъра на отбраната по предложение на директора на СВИ, съгласувано с министъра на външните работи.


Чл. 5. (1) Военнослужещите и цивилните служители от Службата на военния аташе се назначават и командироват за изпълнението на съответните длъжности от министъра на отбраната след съгласуване с министъра на външните работи.
(2) Министърът на външните работи по предложение на министъра на отбраната определя на служителите от Службата на военния аташе временен дипломатически ранг за срока на задграничния им мандат.


Чл. 6. Окончателното или предсрочното прекратяване на дългосрочната командировка на военнослужещите и цивилните служители от Службата на военния аташе се извършва от министъра на отбраната:
1. при изтичане срока на задграничната командировка;
2. по негова преценка и целесъобразност;
3. по мотивирано искане на министъра на външните работи.


Чл. 7. Военнослужещите и цивилните служители от Службата на военния аташе са функционално и оперативно подчинени на директора на СВИ.

Раздел II.
Ръководство на Службата на военния аташе


Чл. 8. (1) Директорът на СВИ:
1. осъществява пряко ръководство на службите на военния аташе;
2. поставя задачи на службите на военния аташе;
3. упражнява контрол върху дейността на службите на военния аташе.
(2) Структурата, отговаряща за международното сътрудничество в Министерството на отбраната, чрез СВИ:
1. предоставя на службите на военния аташе материали, касаещи двустранното военно сътрудничество;
2. информира службите на военния аташе по въпроси на отбранителната политика на страната, свързани с международното сътрудничество, членството в НАТО и Европейския съюз;
3. изпраща на службите на военния аташе паметни бележки, информации за проведени мероприятия и позиции по въпроси на двустранното военно сътрудничество.


Чл. 9. (1) Непосредственото ръководство на службите на военния аташе се осъществява от ръководителите на организационните структури (отдели) в СВИ, на които те са функционално подчинени.
(2) Ръководителите на структурите по ал. 1 организират и отговарят за планирането, поставянето и изпълнението на задачите, контрола и материално-техническото и финансовото осигуряване на службите на военния аташе.


Чл. 10. Ръководителят на Службата на военния аташе е най-старшият офицер в нея и:
1. ръководи, организира и контролира изпълнението на задачите и планираните мероприятия в съответствие с получените указания;
2. докладва по установения ред за хода на изпълнението на задачите и за възникналите проблеми и прави предложения за подобряване на дейността на Службата на военния аташе;
3. информира СВИ и структурата, отговаряща за международното сътрудничество в Министерството на отбраната, по въпроси, касаещи двустранното военно сътрудничество;
4. отговаря за материално-техническото оборудване и състоянието на числящото се на Службата на военния аташе имущество;
5. незабавно докладва на директора на СВИ за указания, актове или разпореждания на други държавни и административни органи, включително и на длъжностни лица от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които засягат дейността на Службата на военния аташе, но не са съобразени с определения ред за ръководство на нейната дейност.

Раздел III.
Дейност на Службата на военния аташе


Чл. 11. (1) Службата на военния аташе планира, организира и провежда дейността си в съответствие с държавната политика в сектора за сигурност и отбрана, външнополитическите приоритети на страната, заповедите на министъра на отбраната и заповедите и разпорежданията на директора на СВИ.
(2) Основните направления в дейността на службите на военния аташе са:
1. добиване на информация в съответствие с националните приоритети и проблемите, които Република България решава в областта на сигурността и отбраната;
2. изпълнение на задачи, свързани с ангажиментите на Република България към НАТО и ЕС;
3. координиране на дейностите между Министерството на отбраната на Република България и министерството на отбраната в държавата на акредитация по въпросите на военното и военнотехническото сътрудничество;
4. укрепване авторитета на Република България, Министерството на отбраната и Българската армия със средствата на дипломатическата дейност.


Чл. 12. При изпълнение на функционалните си задължения военнослужещите и цивилните служители от Службата на военния аташе взаимодействат със:
1. ръководителя и служителите на дипломатическото представителство, към което е Службата на военния аташе;
2. компетентните органи на министерството на отбраната и щаба на отбрана/генералния щаб в държавата на акредитация;
3. представители на международни военни или граждански органи и организации, чието седалище е в държавата на акредитация;
4. военно-дипломатическия корпус и асоциацията на военните аташета в държавата на акредитация.


Чл. 13. (1) Военнослужещите и цивилните служители от Службата на военния аташе:
1. добиват, обработват и изпращат в СВИ информация, като съблюдават местните закони и специфичните за държавата на акредитация условия по отношение на добиването и ползването на информацията;
2. използват официални и общодостъпни източници на информация при изпълнение на задачите;
3. допринасят за координиране на военното сътрудничество с държавата на акредитация;
4. участват в подготовката за сключването и изпълнението на двустранни договори, споразумения, протоколи и други международни актове по военното сътрудничество с органи и организации от държавата на акредитация;
5. участват в мероприятия, организирани от министерството на отбраната на държавата на акредитация;
6. оказват съдействие на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната при изпълнение на служебни задачи в държавата на акредитация.
(2) Военнослужещите и цивилните служители от Службата на военния аташе участват в организирането, осигуряването и работата на военни делегации на ниво министър на отбраната, заместник-министър на отбраната, постоянен секретар на отбраната, началник на отбраната, заместник-началник на отбраната, командващ на Съвместното командване на силите и командир на вид въоръжени сили.
(3) При възлагане от министъра на отбраната или от директора на СВИ военнослужещите и цивилните служители от Службата на военния аташе могат да участват в други делегации и работни групи.


Чл. 14. Службата на военния аташе координира дейността между Министерството на отбраната на Република България и министерството на отбраната на държавата на акредитация по военнотехническото сътрудничество, като:
1. съдейства за реализирането на подписани договори и споразумения във военнотехническата област между Министерството на отбраната и съответните органи в държавата на акредитация;
2. по указания на министъра на отбраната, ресорния зам.-министър на отбраната и директора на СВИ:
а) поддържа контакти с представители на военнопромишления комплекс в държавата на акредитация, предоставяйки информация в интерес на Министерството на отбраната;
б) оказва съдействие на юридически лица във взаимоотношенията им с министерството на отбраната и техни партньори от военнопромишления комплекс в държавата на акредитация;
3. информира директора на СВИ за предложения на чуждестранните партньори за военнотехническо сътрудничество.


Чл. 15. (1) Службата на военния аташе организира и провежда протоколно-представителна дейност в съответствие с общоприетите протоколни норми и правила.
(2) Протоколно-представителната дейност се осъществява въз основа на утвърдени от началника на ръководещата организационна структура в СВИ годишни планове след писмено разрешение за разходване на финансовите средства.
(3) След предварителното разрешение на директора на СВИ могат да се провеждат и протоколно-представителни мероприятия извън планираните.
(4) Приеми или коктейли във връзка с празника на Българската армия и при сдаване (приемане) на длъжността военен аташе/аташе по отбраната се съгласуват предварително с посланика и се провеждат с разрешение на директора на СВИ.


Чл. 16. (1) Ръководителят на Службата на военния аташе изготвя годишен план, в който се включват основните мероприятия по информационната работа, военното сътрудничество и протоколно-представителната дейност и организацията за тяхното изпълнение.
(2) При възлагане от директора на СВИ се изготвят и други планове по основните направления и задачи от дейността на Службата на военния аташе.


Чл. 17. Ръководителят на Службата на военния аташе изготвя годишен отчет за дейността на Службата на военния аташе, в който се разглежда изпълнението на поставените задачи по основните раздели на плана.


Чл. 18. Военнослужещите от Службата на военния аташе са задължени незабавно да докладват в СВИ за всички въпроси и предложения, отправени от представители на местни и международни органи и институции.


Чл. 19. (1) Службата на военния аташе се осигурява с финансови средства от бюджета на СВИ.
(2) Средствата за издръжка на Службата на военния аташе се утвърждават ежегодно от директора на СВИ и се отчитат периодично пред него.


Чл. 20. Службата на военния аташе планира, разходва и отчита отпуснатите финансови средства по ред, определен с акт на министъра на отбраната.


Чл. 21. Ръководителят на Службата на военния аташе отговаря за състоянието, поддържането и използването на техническите средства, моторните превозни средства и имуществото на Службата на военния аташе в съответствие с действащите нормативни и административни актове, регламентиращи тази дейност.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 69, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление на Министерския съвет № 46 от 22 март 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.).


§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти