Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-4 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

В сила от 14.03.2013 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.26 от 14 Март 2013г., обн. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.22 от 22 Март 2016г., отм. ДВ. бр.23 от 15 Март 2018г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № Н-6 от 13 февруари 2018 г. за военномедицинска експертиза - ДВ, бр. 23 от 15 март 2018 г., в сила от 15.03.2018 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията, редът и организацията на военномедицинската експертиза (ВМЕ) за годност за военна служба, за служба в доброволния резерв и за военновременна служба.

Чл. 2. Военномедицинската експертиза е дейност, извършвана от военномедицинските експертни органи въз основа на медицински стандарти (МС) - приложение № 1, за медицинско освидетелстване на следните категории лица:
1. кандидати за военна служба;
2. военнослужещи;
3. кандидати за обучение във висшите военни училища;
4. курсанти;
5. кандидати за служба в доброволния резерв;
6. резервисти;
7. запасни и български граждани със задължения по военния отчет;
8. военнослужещи и резервисти на летателна и плавателна длъжност (ЛПД);
9. екипажи на безпилотни летателни апарати;
10. кандидати за курс за начална и/или специална военна подготовка по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.


Чл. 3. Военномедицинските експертни органи извършват и експертиза относно:
1. характера и степента на увреждане (телесна повреда) на военнослужещи и резервисти на активна служба, причинено при или по повод изпълнение на военната служба;
2. временна или трайно намалена работоспособност на курсантите, военнослужещите и на резервистите на активна служба (по Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 2010 г. - ДВ, бр. 36 от 2010 г.)


Чл. 4. Органите на военномедицинската експертиза са:
1. Централна военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА);
2. лекарски консултативни комисии (ЛКК) към ВМА;
3. функционална военномедицинска комисия за освидетелстване на кандидати за служба в доброволния резерв - разкрива се при нужда за определен период от време със заповед на началника на ВМА от състава на МБАЛ - гр. Пловдив, към ВМА;
4. лекарите - експерти във военните окръжия към ЦВМК;
5. лекарите и лекарите по дентална медицина от медицинските пунктове на ВМА във военните формирования от Българската армия, Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и лекуващите лекари от ВМА.


Чл. 5. (1) Медицинското освидетелстване за годност за военна служба, респ. за служба в доброволния резерв на лицата по чл. 2, т. 1 - 6, 8 и 9 се извършва от лекари специалисти от ЦВМК.
(2) Медицинското освидетелстване за годност за военновременна служба на лицата по чл. 2, т. 7 и за годност за военна служба на лицата по чл. 2, т. 10 се извършва от лекарите - експерти във военните окръжия към ЦВМК, въз основа на представени от съответните лица медицински документи, удостоверяващи здравословното им състояние.
(3) Запасните и лицата със задължение по военния отчет, които кандидатстват за военна служба или за служба в доброволния резерв, преминават на медицинското освидетелстване за годност за военновременна служба по реда на ал. 2. Лицата, освидетелствани като негодни за военновременна служба, не подлежат на освидетелстване за годност за военна служба и за служба в доброволния резерв.
(4) Медицинското освидетелстване за годност за военна служба и за служба в доброволния резерв може да бъде:
1. първоначално - извършва се на лицата по чл. 2, т. 1, 3 и 5 в обем, определен в приложение № 2;
2. за продължаване на годността - извършва се на военнослужещи и резервисти, в т. ч. и такива на летателна и плавателна длъжност, в периодичност и обем, определени в приложения № 3, 4 и 5;
3. контролно - инициира се от ЦВМК след проведено предхождащо освидетелстване, в което е посочен срокът за явяване на контролното освидетелстване, и се извършва по протокол-образец (приложение № 6);
4. извънредно - инициира се от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура, както и при изгубена здравна книжка на военнослужещия/резервиста; освидетелстването се извършва по протокол-образец (приложение № 6);
5. индивидуално - инициирано от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура със съгласието на освидетелствания военнослужещ, изразено с искане по образец (приложение № 7) и становище на експертния орган по образец (приложение № 8);
6. при промяна в здравословното състояние извън медицинските стандарти на военнослужещи, курсанти и резервисти.
(5) Освидетелстването на годността завършва с издаване на експертно решение за годност за военна служба/служба в доброволния резерв по образец (приложение № 9), а експертното решение за годност за военновременна служба по образец (приложение № 10).
(6) Издаденото експертно решение за годност е задължително за изпълнение от командирите/началниците и ръководителите на съответните структури. При указан в експертното решение срок и след изтичането му освидетелстваният се изпраща за ново освидетелстване.
(7) Експертното решение за годност за военна служба/служба в доброволния резерв се съхранява във военното формирование/съответната структура в личното кадрово досие на военнослужещия/ резервиста/курсанта за целия срок на службата. Експертното решение за годност за военновременна служба се вписва в протоколна книга и се съхранява в съответната териториална структура по водене на военния отчет.
(8) Медицинско освидетелстване се извършва и на военнослужещи, подали рапорт за определяне характера и степента на увреждане (телесна повреда), получено при или по повод на военната служба.


Чл. 6. Видовете експертни решения за годност за военна и военновременна служба и общите изисквания за годност за военна служба/служба в доброволния резерв, летателна и плавателна длъжност, военновременна служба са посочени в приложения № 11, 12 и 13. Видовете експертни решения за годност на членовете на екипажи на безпилотни летателни апарати са посочени в приложение № 1, част IV.


Чл. 7. Според издадените въз основа на медицинските стандарти експертни решения за годност освидетелстваните могат да бъдат:
1. годни за военна служба/служба в доброволния резерв (летателна, плавателна длъжност), годни за членове на екипажи на безпилотни летателни апарати;
2. годни за военна служба/служба в доброволния резерв (летателна, плавателна длъжност), годни за членове на екипажи на безпилотни летателни апарати - с освобождаване от изпълнение на определени дейности в ежедневната работа при необходимост от по-продължителен период за възстановяване на работоспособността;
3. индивидуално годни за военна служба (летателна, плавателна длъжност), индивидуално годни за членове на екипажи на безпилотни летателни апарати;
4. негодни за военна служба/служба в доброволния резерв (летателна, плавателна длъжност), негодни за членове на екипажи на безпилотни летателни апарати - при невъзможност за пълно излекуване и настъпили необратими функционални нарушения на организма и здравето на военнослужещия;
5. годни за военновременна служба;
6. негодни за военновременна служба.


Чл. 8. По преценка на психиатъра за нуждите на военномедицинската експертиза се извършва специализирано психологично изследване по методика, посочена в приложение № 14. При определяне годността за летателна длъжност на освидетелстваните се извършва специализирано авиопсихологично изследване по методиката, посочена в приложение № 14.

Раздел II.
Функции на органите на военномедицинската експертиза


Чл. 9. (1) Централната военномедицинска комисия е военномедицински експертен орган в състава на ВМА, за нуждите на Министерството на отбраната (МО), Българската армия (БА) и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.
(2) Централната военномедицинска комисия организира, ръководи, координира и контролира военномедицинската експертиза.
(3) Централната военномедицинска комисия извършва военномедицинска експертиза.
(4) Централната военномедицинска комисия участва в разработването на проекти на нормативни актове по военномедицинската експертиза.
(5) Централната военномедицинска комисия притежава собствен печат.


Чл. 10. Централната военномедицинска комисия сформира ТЕЛК за военнослужещи от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.


Чл. 11. (1) Председателят на ЦВМК е лекар, военнослужещ с трудов стаж като лекар не по-малко от 10 години, с придобита клинична специалност.
(2) Председателят на ЦВМК организира дейността по военномедицинската експертиза.
(3) Председателят на ЦВМК има право на общо заседание на комисията да върне предложено експертно решение за допълнително изясняване и уточняване състоянието на освидетелствания.
(4) Председателят на ЦВМК участва във Военномедицинския съвет на ВМА.
(5) Председателят на ЦВМК изготвя и представя ежегоден анализ за експертната дейност на комисията пред началника на ВМА.


Чл. 12. (1) Лекарите от състава на ЦВМК имат придобита клинична специалност и стаж не по-малко от 10 години, а за длъжностите, които не изискват клинична специалност, не по-малко от 5 години.
(2) Лекарите от състава на ЦВМК с придобита специалност отработват един полуден седмично в клиники на ВМА за поддържане на квалификацията си.
(3) Лекарите от ЦВМК извършват освидетелстване по специалността си, изготвят предложение за експертно решение и го представят на общо заседание на ЦВМК.


Чл. 13. (1) Централната военномедицинска комисия извършва освидетелстване на основание медицински прегледи и изследвания, проведени и назначени от експертите на комисията, и налична медицинска документация.
(2) При необходимост, когато здравословното състояние на освидетелствания не позволява той да се яви пред ЦВМК, председателят й организира прегледа на освидетелствания на място.
(3) Извън случаите по ал. 2, когато освидетелстваните, редовно призовани, не се явят в ЦВМК, не се извършва освидетелстване и се уведомява командира/началника на военното формирование.


Чл. 14. (1) Централната военномедицинска комисия провежда общо заседание, което е редовно, ако на него присъстват повече от половината лекари експерти.
(2) Централната военномедицинска комисия взема решения за всеки освидетелстван на общо заседание с обикновено мнозинство.


Чл. 15. (1) Централната военномедицинска комисия има право да взема решение за индивидуална годност за военна служба, като се има предвид:
1. експертното решение за индивидуална годност за военна служба по изключение, когато здравословното състояние на освидетелствания е извън стандартите за медицинска годност и води до негодност за военна служба;
2. експертното решение за индивидуална годност за военна служба се взема с оглед конкретното моментно състояние на функционален дефицит, предизвикан от едно или повече заболявания, от клиничното протичане и обоснованата прогноза, както и характера и особеностите на служебните задължения на конкретната длъжност на освидетелствания и отговаря на следните условия:
2.1. заболяването следва да е стабилизирано (по клинични и лабораторни данни към момента на освидетелстването) и да не крие опасност от внезапна загуба на работоспособност;
2.2. заболяването следва да не изисква чести изследвания и лечебни курсове, водещи до продължителни отсъствия от работа;
2.3. да има писмено мнение от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура за възможността и необходимостта от продължаване на изпълнението на служебните задължения и съвместимостта им с ограниченията, наложени от ЦВМК; в този случай командирът/началникът на военното формирование или ръководителят на съответната структура предварително се уведомяват с писмо от ЦВМК за здравословното състояние на освидетелствания, наложените ограничения, за наличието на подходяща длъжност от списъка по чл. 47 ППЗОВСРБ и за изявеното от освидетелствания желание за индивидуална годност;
2.4. симптомите на заболяването да са познати на заболелия и да се знае начинът на лечение и повлияване.
(2) Експертното решение за индивидуална годност за военна служба се взема за определен срок (указан в него), след което се извършва преосвидетелстване.


Чл. 16. Решенията на ЦВМК по годността за военна служба, за служба в доброволния резерв, летателна и плавателна длъжност, за военновременна служба и за "степен на телесна повреда" са окончателни и не подлежат на обжалване по административен ред.


Чл. 17. В своята дейност ЦВМК може да ползва консултативно-диагностична помощ от водещи военномедицински специалисти, националните консултанти, водещите специалисти по профила на разглежданите медицински случаи и от други компетентни инстанции.


Чл. 18. Лекарските консултативни комисии към ВМА са длъжни да представят военнослужещите и резервистите за освидетелстване в ЦВМК в следните случаи:
1. при промяна на здравословното им състояние извън медицинските стандарти, за вземане на решение за годността за военна служба - пред ЦВМК;
2. за продължаване на временната неработоспособност след 6 месеца непрекъснат отпуск по болест или след 12 месеца отпуск по болест с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването - пред обща ТЕЛК за военнослужещи от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;
3. за определяне на трайно намалена работоспособност - пред обща ТЕЛК за военнослужещи от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.


Чл. 19. Лекарите - експерти във военните окръжия, извършват експертиза за годността за военновременна служба на запасни и български граждани, за които възникват задължения по военния отчет при декларирано заболяване, водещо до негодност за военновременна служба - по медицински документи, представени от освидетелстваните.


Чл. 20. (1) Лекарите и лекарите по дентална медицина от медицинските пунктове към ВМА във военните формирования на БА, МО и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната:
1. издават болнични листове за временна неработоспособност по реда на Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 2010 г.;
2. при установяване на отклонения в здравословното състояние извън медицинските стандарти за годност насочват военнослужещите и резервистите на активна служба по установения ред към ЦВМК за освидетелстване по годността за военна служба/служба в доброволния резерв;
3. извършват годишен профилактичен медицински преглед;
4. извършват оценка на здравословното състояние на военнослужещите/резервистите и се произнасят за готовността им за участие в операции и мисии;
5. произнасят се по годността на военнослужещите за обучение във военни академии, сержантски колежи и работа или обучение в чужбина.
(2) Лекарите от авиационните бази извършват на всеки 6 месеца медицинско освидетелстване за продължаване годността за летателна длъжност на военнослужещи и на резервистите без промяна в здравословното им състояние съгласно медицинските стандарти. Освидетелстването се отразява в протокол-образец (приложение № 5) и завършва с експертно решение за годността.

Раздел III.
Ред за представяне на контингентите, подлежащи на военномедицинска експертиза


Чл. 21. (1) Кандидатите за приемане на военна служба и за служба в доброволния резерв (за офицерски кандидати, сержанти/старшини от ВМС и войници/матроси) се явяват в ЦВМК лично със следните документи:
1. писмо-направление от военното окръжие или от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура, в която кандидатства, с указание за военното формирование или съответната структура и специалността, за която се кандидатства;
2. лична карта;
3. документ от психодиспансер (център за психично здраве);
4. лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации);
5. военноотчетна книжка на служилите военна служба.
(2) Редът за освидетелстване и обемът на прегледи и изследвания на кандидатите за военна служба и за служба в доброволния резерв са определени в приложение № 15.


Чл. 22. (1) Кандидатите за обучение във висшите военни училища и за служба в доброволния резерв (за офицери) се явяват в ЦВМК лично със следните документи:
1. писмо-направление от началника на съответното военно окръжие;
2. лична карта;
3. документ от психодиспансер (център за психично здраве);
4. лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации) или здравна книжка.
(2) Редът за освидетелстване на кандидатите и обемът на прегледите и изследванията са определени в приложение № 16.


Чл. 23. (1) Военнослужещите и резервистите на активна служба, лекувани амбулаторно или стационарно, при промяна на здравословното им състояние извън медицинските стандарти се явяват в ЦВМК лично със следните документи:
1. писмо-направление от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура;
2. лична карта;
3. медицинска документация - здравна книжка, протокол от общи или специализирани ЛКК, епикризи, резултати от специализирани изследвания и др.;
4. здравно-производствена характеристика;
5. удостоверение от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура за обстоятелствата, при които е настъпило увреждането на здравето на военнослужещия/резервиста.
(2) Медицинската документация на военнослужещите и резервистите, лекувани стационарно, съдържа и лист - история на болестта.
(3) Редът за освидетелстване на военнослужещи и резервисти, лекувани амбулаторно или стационарно, при промяна на здравословното им състояние извън медицинските стандарти е определен в приложение № 17.


Чл. 24. (1) Военнослужещите и резервистите на летателна длъжност се явяват лично в ЦВМК със следните документи:
1. писмо-направление от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура;
2. лична карта;
3. медицинска книжка на летеца;
4. командирска авиационна характеристика;
5. авиомедицинска характеристика.
(2) Освидетелстването на военнослужещи и резервистите на летателна длъжност и на кандидатите за летателно обучение се извършва по ред, определен в приложение № 12.
(3) На освидетелстван летателен състав за извършване на летателна работа извън територията на страната се издава експертно решение на английски език (приложение № 18).


Чл. 25. (1) Военнослужещите и резервистите на плавателна длъжност се явяват лично в отделението по експертиза за работа на вода (ОЕРВ) към ЦВМК в гр. Варна със следните документи:
1. писмо-направление от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура;
2. лична карта;
3. медицинска документация - здравна книжка, епикризи, резултати от специализирани изследвания и др.
(2) Освидетелстването на военнослужещи и на резервисти на плавателна длъжност и на кандидати за плавателно обучение се извършва по ред, определен в приложение № 13.


Чл. 26. (1) Военнослужещите и резервистите, пострадали при или по повод изпълнение на военната служба/служба в доброволния резерв, подали заявление за определяне характера и степента на увреждането (телесна повреда), представят следните документи:
1. удостоверение от командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура за обстоятелствата, при които е настъпило увреждането на здравето на военнослужещия/резервиста;
2. служебно заверени ксерокопия на медицинска документация - здравна книжка, епикризи, болнични листове за временна неработоспособност, резултати от специализирани изследвания и др.;
3. служебно заверени ксерокопия на декларация за трудова злополука;
4. служебно заверени ксерокопия на разпореждане от НОИ.
(2) Освидетелстването за определяне характера и степента на увреждането (телесна повреда) се извършва по документи.
(3) За определяне степента на телесна повреда при необходимост експертите от ЦВМК могат да извикат пострадалия военнослужещ или резервист за допълнителни изследвания и консултации.
(4) На военнослужещите и резервистите, освидетелствани по повод увреждане, се издава "Заключение за характера и степента на увреждане (телесна повреда) на военнослужещ/резервист".


Чл. 27. (1) Членовете на екипажите на безпилотни летателни апарати се явяват лично в ЦВМК със следните документи:
1. писмо-направление;
2. лична карта;
3. медицинска книжка.
(2) На всички членове на екипажите на безпилотни летателни апарати се извършват прегледи и изследвания в обем, посочен в приложение № 12.
(3) Медицинското освидетелстване на членовете на екипажи на безпилотни летателни апарати се извършва съгласно приложение № 1 - МС част IV.


Чл. 28. (1) Българските граждани, за които възникват задължения по военния отчет при декларирано заболяване, се явяват лично във военното окръжие/териториалната структура по водене на военен отчет със следните документи:
1. лична карта;
2. налични медицински документи (лична амбулаторна карта, епикризи, експертно решение на ТЕЛК и др.).
(2) Запасните при промяна в здравословното състояние се явяват лично във военното окръжие/териториалната структура по водене на военен отчет със следните документи:
1. лична карта;
2. налични медицински документи (лична амбулаторна карта, епикризи, експертно решение на ТЕЛК и др.);
3. военноотчетна книжка.
(3) Редът за освидетелстване на лицата по ал. 1 и 2 е определен в приложение № 19.

Раздел IV.
Ред за провеждане на годишен профилактичен медицински преглед и оценка на здравословното състояние на военнослужещи при участие в операции и мисии


Чл. 29. (1) Военнослужещите и резервистите подлежат на ежегоден профилактичен медицински преглед, с изключение на лицата по чл. 2, т. 8 и 9 и на тези по чл. 23, ал. 1.
(2) Прегледът по ал. 1 се извършва от лекарите и лекарите по дентална медицина на военните формирования и съответните структури по ред и в обем, посочени в заповед на министъра на отбраната.
(3) Годишният профилактичен медицински преглед се извършва въз основа на обективен преглед, изследвания и обобщени данни от прегледа за работа при здравословни и безопасни условия на труд, друга медицинска документация и подписана декларация от военнослужещия/резервиста за здравословното му състояние за периода от предишния годишен профилактичен медицински преглед.
(4) Годишният профилактичен медицински преглед се извършва в периода от месец октомври до месец декември на съответната година.
(5) Годишният профилактичен медицински преглед на резервистите се извършва по време на активната им служба.
(6) Военнослужещите с установени новооткрити или хронични заболявания извън медицинските стандарти се изпращат за изследване и лечение във ВМА и последваща експертиза за годността за военна служба в ЦВМК.
(7) Данните от годишния профилактичен медицински преглед се отразяват в протокол по образец (приложение № 20), който се съхранява в служебното дело на военнослужещия и резервиста за целия срок на службата. Декларацията по ал. 3 е неразделна част на протокола.


Чл. 30. (1) На военнослужещите и на резервистите, определени за участие в операции и мисии извън територията на страната, се извършва оценка на здравето от лекаря на военното формирование въз основа на данните от годишния профилактичен медицински преглед, като лекарят се произнася за готовността на военнослужещите и резервистите за участие в операции и мисии.
(2) На военнослужещите и резервистите, определени за участие в операции и мисии извън територията на страната, две седмици преди заминаването им се извършват допълнителни изследвания за: СПИН, ВАСЕРМАН и опиати, а на военнослужещите жени - и тест за бременност.
(3) Панорамни снимки на зъбите на военнослужещите и резервистите, определени за участие в операции и мисии извън територията на страната, се правят при провеждано лечение на зъбите или когато снимката е загубена.
(4) Военнослужещите и резервистите, определени за участие в операции и мисии извън територията на страната, подписват декларация за здравословното си състояние и за промените, настъпили след последния годишен профилактичен медицински преглед до момента на оценката на здравословното им състояние, по образец (приложение № 21).


Чл. 31. (1) При завръщане от операция или мисия военнослужещите и резервистите подлежат на оценка на здравословното им състояние, което се провежда в ЦВМК към ВМА по ред и обем според спецификата на операцията или мисията, определени със заповед на началника на ВМА.
(2) Оценката на здравословното състояние при завръщане от операция или мисия замества годишния профилактичен медицински преглед, извършван по реда на чл. 29, и се отразява в приложение № 22.


Чл. 32. На военнослужещите - кандидати за обучение във военни академии, сержантски колежи, обучение в чужбина и задгранична работа, се извършва оценка на здравето от лекаря на военното формирование/съответната структура въз основа на данните от годишния профилактичен медицински преглед, като лекарят се произнася за готовността на кандидатите за обучение или работа извън страната.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Военномедицинската експертиза за годността за военна служба на служителите от Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана се организира и извършва при условията и по реда на тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 141, ал. 2 във връзка с чл. 162, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 24, ал. 2 във връзка с чл. 62, т. 2 и чл. 80, т. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № Н-2 от 2011 г. за военномедицинската експертиза на годността за военна служба в мирно време (ДВ, бр. 24 и 25 от 2011 г.).


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-4 ОТ 2013 Г. ЗА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 22.03.2016 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОДНОСТТА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА, ЗА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ И ЗА ВОЕННОВРЕМЕННА СЛУЖБА

(ОТДЕЛЕН КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН ДОКУМЕНТ)


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 4, т. 1

ПРОТОКОЛ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ЗА ГОДНОСТ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА/СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

(ОТДЕЛЕН КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН ДОКУМЕНТ)


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 4, т. 2

ПРОТОКОЛ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА ГОДНОСТТА ЗА ЛЕТАТЕЛНА ДЛЪЖНОСТ

(ОТДЕЛЕН КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН ДОКУМЕНТ)


Приложение № 4 към чл. 5, ал. 4, т. 2

ПРОТОКОЛ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА ГОДНОСТТА ЗА ПЛАВАТЕЛНА ДЛЪЖНОСТ

(ОТДЕЛЕН КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН ДОКУМЕНТ)


Приложение № 5 към чл. 5, ал. 4, т. 2

ПРОТОКОЛ ЗА МЕДИЦИНСКО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ГОДНОСТТА ЗА ЛЕТАТЕЛНА ДЛЪЖНОСТ /НА ШЕСТ МЕСЕЦА/

(ОТДЕЛЕН КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН ДОКУМЕНТ)


Приложение № 6 към чл. 5, ал. 4, т. 3 и 4

ПРОТОКОЛ ЗА КОНТРОЛНО И ИЗВЪНРЕДНО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА ГОДНОСТТА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА/СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

(ОТДЕЛЕН КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН ДОКУМЕНТ)


Приложение № 7 към чл. 5, ал. 4, т. 5


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ЦВМК

СОФИЯ

 
ИСКАНЕ
за освидетелстване на индивидуална годност за военна служба на военнослужещ
 
От командир/началник/ръководител: ..............................................................................................................................................................................
(звание, име, презиме, фамилия)
На основание чл. 15 от Наредбата за военномедицинска експертиза предлагам военнослужещия: ........................................................................................................
(звание, име, презиме, фамилия, длъжност)
за освидетелстване на индивидуална годност за военна служба.
Обосновка на искането:
Здравословно състояние на военнослужещия ..........................................................................................................................................................................
Длъжност и основна характеристика на служебните задължения ............................................................................................................................................................
Възможност за изпълнение на служебните задължения с ограничения или трудоустрояване .............................................................................................................
Мотиви за представянето ......................................................................................................................................................................................
Съгласие на военнослужещия за освидетелстване на индивидуална годност: .............................................................................................................................................
Военнослужещ: .....................................................................................................................................................
(звание, подпис, фамилия)
 

Командир/началник/ръководител

..................................................................

(звание, подпис, фамилия)

Изх. № ........../................. г.
 


Приложение № 8 към чл. 5, ал. 4, т. 5


ДО

КОМАНДИРА/НАЧАЛНИКА

НА ВОЕННО

ФОРМИРОВАНИЕ/СТРУКТУРА

...................................................

 
Във връзка с освидетелстване за годност за военна служба на ..............................................................................................................................................................
......................................... от повереното Ви военно формирование/структура, Ви уведомявам, че при същия е установено заболяване ...............................................................................
..........................................................................................................................................,
което е извън медицинските стандарти за годност за военна служба ( приложение № 1) и води до негодност за военна служба.
Има изявено писмено желание от военнослужещия за определяне на индивидуална годност.
При обсъждане на индивидуална годност на освидетелствания ще бъдат наложени следните ограничения:
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
........................... за срок от ................................................................................................................................................................................
При преценка от Ваша страна за необходимостта военнослужещият да бъде освидетелстван по реда на чл. 15 от Наредбата за военномедицинската експертиза изразете Вашето писмено становище с попълване на искане по образец приложение № 7 от наредбата.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦВМК

_______________ /_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
 


Приложение № 9 към чл. 5, ал. 5


ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ
ПО ГОДНОСТТА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА/
СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ
№ ______/ __________________

дата на издаване

 
I. ПАСПОРТНА ЧАСТ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(звание, име, презиме, фамилия)
/__________/_________/ ЕГН________________________________________________________________________________________________________________________________________

(години) (пол)

служи във в.ф. _______________________________ гр. __________________________________________________________________________________________________________
Дата на постъпване във ВС/служба в доброволния резерв _________________________________________________________________________________________________________
заемана длъжност _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Роден (а) ______, гр.(с.)_________________, обл. _____________________, страна България.
Постоянен адрес гр. (с.) _________________ обл., ____________________, притежаващ л.к. № ______, издадена от _______________________, дата на издаване ___________________________
II. ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
             
Диагноза (на български) Код:          
Татуировки на видимите места по тялото и лицето:
да   не  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Решение по обстоятелствата на увреждане на здравето
Заболял на _____________________________________________________________________.
На основание Медицински стандарти, приложение № 1 от Наредбата за военномедицинската експертиза освидетелстваният е:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
СЕКРЕТАР НА ЦВМК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦВМК
_____ /____________________________________________________________
_____ /_______________________________________________________________
подпис фамилия подпис фамилия
Изх. № _____/_____ г.  
   


Приложение № 10 към чл. 5, ал. 5


ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ
ПО ГОДНОСТТА ЗА ВОЕННОВРЕМЕННА СЛУЖБА
№ ______/__________________

дата на издаване

 
I. ПАСПОРТНА ЧАСТ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(звание, име, презиме, фамилия)
/__________/_________/ ЕГН _______________________________________________________________________________________________________________________________________

(години) (пол)

Постоянен адрес гр. (с.) ______, обл. ______, притежаващ л.к. № ______, издадена от ______, дата на издаване _________________________
II. ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
             
Диагноза (на български) Код:          
Татуировки на видимите места по тялото и лицето:
да   не  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
На основание Медицински стандарти, приложение № 1 от Наредбата за военномедицинска експертиза освидетелстваният е:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ЛЕКАР-ЕСПЕРТ КЪМ ЦВМК

ПРИ ВО___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________ /_______________________________________________________________________________________________________________________________

подпис фамилия

 


Приложение № 11 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

Видове експертни решения и общи изисквания за военна служба, служба в доброволния резерв и военновременна служба
 
1. При освидетелстването за годност за военна служба/служба в доброволния резерв се съставя протокол по образец приложение № 2, като освидетелстването завършва с експертно решение ( приложение № 9).
1.1. На всеки подлежащ на освидетелстване в ЦВМК се дава бланка за информирано съгласие за предстоящите мед. прегледи и изследвания, която след попълване и подпис на лицето се прикрепва към протокола.
1.2. Експертното решение отразява здравословното състояние към момента на освидетелстването и има прогностичен характер за определен бъдещ период от време.
1.3. При освидетелстване за годност за военна служба/служба в доброволния резерв кандидатът трябва да отговаря на изискванията на медицинските стандарти за годност за сухопътна служба, след което може да кандидатства за летателна и плавателна служба.
1.4. При освидетелстване могат да се вземат следните видове военномедицински експертни решения:
1.4.1. По годността за военна служба.
1.4.1.1. Годен за военна служба.
1.4.1.2. Негоден за военна служба по рубрика .................................... от Медицински стандарти ( приложение № 1).
1.4.1.3. Годен за обучение във ВВУ.
1.4.1.4. Негоден за обучение във ВВУ по рубрика .................. от МС.
1.4.1.5. Годен за служба в доброволния резерв.
1.4.1.6. Негоден за служба в доброволния резерв по р. ............... от МС.
1.4.1.7. Годен за военновременна служба.
1.4.1.8. Негоден за военновременна служба по р. ............ от МС.
1.4.1.9. Експертните решения за годност за летателна и плавателна длъжност са дадени в съответните приложения.
1.4.2. По обстоятелствата на увреждане на здравето на военнослужещите/резервистите:
1.4.2.1. По повод изпълнение на военната служба/активната служба в доброволния резерв.
1.4.2.2. При изпълнение на военната служба/активната служба в доброволния резерв.
1.4.3. За временно или трайно освобождаване от изпълнение на определени дейности в ежедневната работа на военнослужещите.
1.4.3.1. Годен за военна служба. Да се освободи от ......................... (посочват се определени военни дейности) за срок от ............... месеца (с цифри и думи) по рубрика .............. от МС.
Решенията по тази точка се отнасят за освидетелствани военнослужещи, които имат заболявания или състояния извън стандарта за годност за военна служба, но тези заболявания или състояния са възстановими за определен период и това налага освобождаване от изпълнението на определени дейности в ежедневната работа.
Срокът на ограниченията и видът им се определят от експертите на ЦВМК.
1.4.3.2. Годен за военна служба. Да се освободи постоянно от ........................... (посочват се противопоказаните дейности от войсковия труд) по рубрика ................. от МС.
1.4.3.3. Годен за военна служба - индивидуално за .......... (посочват се длъжностите, за които е годен), за срок ....... по рубрика ....... от МС.
1.5. В решенията за негодност и годност с освобождаване от изпълнението на определени дейности в ежедневната работа се изписват всички рубрики по Международната класификация на болестите - десета ревизия (МКБ 10), довели до тези заболявания.
1.6. Решенията по т. 1.4.2.1 и т. 1.4.2.2 се вземат след представяне на Удостоверение за обстоятелствата, при които е получено увреждането на здравето на военнослужещия, подписано от командира на поделението/ръководителя на структурата.
1.7. Срок на валидност на експертните решения за годност за военна служба:
1.7.1. За кандидати за военна служба и ВВУ - една година.
1.7.2. За кандидати на летателна и плавателна служба - срокът е указан в съответните приложения.
1.7.3. За кандидати за служба в доброволния резерв - една година.
1.7.4. За всички останали контингенти - срокът се посочва в решението.
1.8. За всички контингенти, при които е взето решение "Негоден" по повод остро състояние или заболяване, както и при промяна на лабораторни показатели и функционални изследвания с неизяснен произход, се допуска повторно освидетелстване от ЦВМК в следните срокове:
1.8.1. За кандидати за военна служба - три месеца от първото освидетелстване.
1.8.2. За кандидатите за ВВУ - един месец от първото освидетелстване, ако не преминава срока за подаване на документите за кандидатстване.
1.9. Издаден протокол по повод освидетелстване за годност се допуска да остане неприключен до 20 дни от издаването му, ако състоянието на освидетелствания налага извършването на допълнителни изследвания, процедури или лечение, провеждането на които ще даде възможност на експерта да вземе обективно решение по годността за военна служба. След изтичане на този срок, ако не са изпълнени изискванията, посочени по-горе, протоколът се приключва като незавършен. В тези случаи комисията не се произнася по годността.
2. Решение за годност на военнослужещи - войници/матроси, сержанти/старшини и офицери, се взема след завършване на болничното лечение и/или отпуска за временна неработоспособност.
3. При освидетелстване на курсанти от ВВУ случаите се отнасят към съответната графа съобразно статута в сключения договор за ВС към момента на освидетелстването.
4. При отказ на освидетелствания да извърши част от медицинските прегледи и изследвания освидетелстването се прекратява и протоколът се приключва като незавършен. В тези случаи комисията не се произнася по годността.
5. Явилите се за освидетелстване кандидати и военнослужещи и непредставили необходимите документи, описани за съответния контингент, не се регистрират и се връщат за попълване на комплекта документи.
6. В медицинските стандарти за определяне на годността за сухопътна служба има 6 графи, към една от които трябва да бъде причислен всеки освидетелстван от комисията.
 
Графа Кой се освидетелства
1. Кандидати за военна служба и кандидати за служба в доброволния резерв (за войници и сержанти)
2. Кандидати за обучение във висши военни училища и кандидати за служба в доброволния резерв (за офицери)
3. Военнослужещи - войници, войници от доброволния резерв
4. Военнослужещи - офицери, офицерски кандидати и сержанти (сержанти от ВМС), офицери, офицерски кандидати и сержанти от доброволния резерв
5. Войници и сержанти (старшини от ВМС) от запаса
6. Офицери и офицерски кандидати от запаса
   
7. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) При определяне на годността за военна служба следва да се съблюдават специфичните ергономични изисквания за някои специалности:
№ по ред СПЕЦИАЛНОСТ ИЗИСКВАНИЯ
1. Национална гвардейска част. Гвардеец Зрителна острота 0.8 на двете очи без корекция. Ръст от 175 до 185 см, без белези по видимите части на тялото, БМИ от 20 - 30 %
2. Мерач на картечница, гранатомет и войскови разузнавачи Зрителна острота 0.8 на двете очи без корекция.
3. Артилерийски разузнавачи Зрителна острота не по-малко от 0.8 на двете очи с корекция.
4. Механик-водач на танк и мерачи на танк Зрителна острота 0.8 на двете очи без корекция. Ръст не повече от 175 см, тегло от 60 - 80 кг
5. Механик-водачи на МТЛБ, БМП, САУ Зрителна острота 0.8 на двете очи без корекция. Ръст не повече от 180 см, тегло от 60 - 90 кг
6. Механик-водачи на АТЛ и АТС Зрителна острота 0.8 на двете очи без корекция. Ръст над 170 см, тегло над 60 кг
7. Шофьори на автомобили Зрителна острота 0.8 на двете очи без корекция, с корекция до 1.0
8. Шофьори на колесни БТР, БРДМ Зрителна острота 0.8 на двете очи без корекция, с корекция до 1.0. Ръст до 180 см. Тегло от 60 до 90 кг
9. Шофьори на автомобили над 8 тона Зрителна острота 0.8 на двете очи без корекция, с корекция до 1.0. Ръст над 170 см. Тегло над 60 кг
10. Артилеристи - мерачи на артилерийски системи, ЗКУ, ЗУ 23-2, "Стрела" 2М Зрителна острота 0.8 на двете очи с корекция
11. Артилеристи - оръдейни разчети (наземна и зенитна артилерия) Ръст над 170 см, тегло над 60 кг
12. Артилеристи - разчет на САУ Ръст не повече от 180 см. Тегло от 60 до 90 кг
13. Сапьори и лаборанти на боеприпаси Зрителна острота 0.8 на двете очи без корекция. Без дефекти на пръстите на горните крайници
14. Водачи на пътно-строителни и понтонно-мос­тови машини Зрителна острота 0.8 на двете очи без корекция. Ръст не по-малък от 160 см, тегло не по-малко от 60 кг
15. Понтонно-мостови и мостостроители Ръст не по-малък от 160 см, тегло не по-малко от 60 кг
16. Разчет на ПУ Ръст не по-малък от 165 см, тегло не по-малко от 60 кг
17. Кандидати за летателно обучение Ръст от 157 см до 185 см, тегло не повече от 80 кг
18. Подводничар Ръст до 180 см и тегло до 80 кг
19. Водолази Ръст до 190 см и тегло до 98 кг
20. Национална служба за охрана. Охранител Зрителна острота 1.0 без корекция на всяко око. Ръст: мъже от 175 см до 190 см жени от 168 см до 185 см БМИ: мъже от 23.40 до 32.50 жени от 21.10 до 24.20 Без белези по видимите части на тялото
  Шофьор на специализиран автомобил Зрителна острота 1.0 без корекция на всяко око. Ръст от 165 до 190 см БМИ от 23.00 до 32.00 Без белези по видимите части на тялото
     


Приложение № 12 към чл. 6

Ред за медицинско освидетелстване на военнослужещи и резервисти на летателна длъжност, на кандидати за летателно обучение и кандидати за служба в доброволния резерв на летателна длъжност
Военнослужещите и резервистите на летателна длъжност преминават на редовно медицинско освидетелстване в Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) на ВМА.
Редът и графикът за явяване на военнослужещите/резервистите за освидетелстване се определя със заповед на командира на ВВС.
Контингенти, на които се извършва медицинско освидетелстване за летателна длъжност:
1. Кандидати за летателно обучение:
1.1. Кандидати за летателно обучение във висши военни училища (ВВУ)
1.2. Кандидати за летателно обучение, членове на екипажа не пилоти
1.3. Кандидати за обучение - парашутисти
1.4. Кандидати за обучение - ръководители на полети за управление на въздушното движение РП УВД (РП "Подход" и РП "Бойно управление")
2. Обучаеми:
2.1. Курсанти пилоти;
2.2. Курсанти членове на екипажа - не пилоти;
2.3. Курсанти парашутисти;
2.4. Курсанти РП УВД.
3. Военнослужещи на летателна длъжност от ВВС, ВМС, Сухопътни войски и парашутисти:
3.1. Пилоти от изтребителна и щурмова авиация;
3.2. Пилоти и щурмани на транспортни самолети;
3.3. Пилоти и щурмани на вертолети;
3.4. Членове на екипажа не пилоти: бордни инженери, медицински специалисти, бордни радисти, бордни техници, бордни домакини, бордни фотографи и др.
3.5. Парашутисти;
3.6. Военнослужещи/резервисти на земни длъжности: РП УВД - РП "Бойно управление" и РП "Подход".
4. Графи, по които се освидетелстват контингентите за годност за заемане на летателна длъжност (таблица № 1):


ТАБЛИЦА № 1

Графа от медицинските стандарти Контингенти, подлежащи на медицинско освидетелстване за заемане на летателна длъжност
1 Кандидати за летателно обучение и РП УВД
2 Пилоти и курсанти на изтребителна и щурмова авиация
3 Пилоти, щурмани и курсанти на транспортни самолети
4 Пилоти, щурмани и курсанти на вертолети
5 Бордни инженери, други членове на екипажа
6 Кандидати за парашутисти
7 Парашутисти
8 РП УВД
Военнослужещи, резервисти, кандидати за обучение като членове на екипажа не пилоти се освидетелстват по графата, за която кандидатстват.
ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКИ ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ ЗА ЛЕТАТЕЛНА СЛУЖБА
1. Първоначално медицинско освидетелстване за летателна длъжност.
2. Медицинско освидетелстване за продължаване годността за летателна длъжност.
3. Медицинско освидетелстване за летателна длъжност при преминаване на материална част от по-висок клас (НМЧ).
4. Извънредно медицинско освидетелстване.
5. Контролно медицинско освидетелстване.
6. Медицинско освидетелстване извън стандарта за годност за летателна длъжност - индивидуално експертно решение
7. Медицинско освидетелстване за продължаване годността за летателна длъжност на 6 месеца.
Кандидатите за летателно обучение се освидетелстват по реда на чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 2 от наредбата.
Командирите на частите отговарят за своевременното явяване на групите за освидетелстване.
Военнослужещите/резервистите на летателна длъжност се явяват за освидетелстване с посочените в чл. 24, ал. 1 от наредбата медицински документи.
В командирската характеристика на военнослужещите/резервистите, които се явяват за индивидуална годност, трябва ясно да е заявено от командването на подразделението, че предлагат военнослужещите/резервистите да се освидетелстват в индивидуален порядък и могат да осигурят наложените в експертното решение ограничения за работа.
Преди началото на освидетелстването председателстващият ЦВМК провежда заседание, на което се изслушват устните характеристики за всеки освидетелстван от авиолекаря на частта и представител на командването за здравословното състояние на военнослужещия/резервиста и летателната му подготовка в междукомисионния период, предварително обсъдени на методически съвет на подразделението.
За времето на освидетелстването, както и предходния ден военнослужещите/резервистите се освобождават от полети, занятия и всякаква друга работа.
Военнослужещ/резервист, започнал медицинско освидетелстване, се счита в летателна забрана до приключване на освидетелстването с експертно решение.
Максималният срок за приключване на освидетелстването е 10 дни.
Медицинското освидетелстване на военнослужещите/резервистите на летателна длъжност и на курсантите летателно обучение в ЦВМК включва: измерване на телесна температура, рентгенография (флуорография) на органите на гръдния кош, пълна кръвна картина (хемоглобин, еритроцити, левкоцити, среден обем на еритроцита MCV, тромбоцити, хематокрит), СУЕ, урина (албумин, захар, уробилиноген, билирубин, седимент), кръвна захар, електрокардиограма в 12 рутинни отвеждания, аудиометрично изследване на слуха, изследване на вестибуларния анализатор.
На курсантите летателно обучение втори курс се извършва още рентгенография на шийния сегмент на гръбначния стълб, а на преминаващите на НМЧ изследване на вестибуларния анализатор за 5 мин - и разширено психологическо изследване.
На военнослужещите/резервистите се изследват функционалното състояние на сърдечносъдовата система и мастната обмяна (таблица № 2).

ТАБЛИЦА № 2
Вид изследване Контингенти военнослужещи/резервисти Срокове на извършване
Велоергометрия Пилоти от изтребителна и щурмова авиация На 35, 38, 40 г. и след това ежегодно
  Пилоти на транспортни самолети и вертолети На 35, 40 г. и след това ежегодно
  РП УВД и други членове на екипажа не пилоти На 40, 45, 50 г. и след това ежегодно
  Парашутисти - команден състав На 35, 40 г. и след това ежегодно
  Редови парашутисти На 40 г. и след това ежегодно
Мастна обмяна (холестерол и триглицериди) Кандидати за летателно обучение и парашутисти По време на освидетелстването
  Курсанти летателни специалности II курс По време на освидетелстването
  Всички категории военнослужещи/резервисти на летателна длъжност и парашутисти На 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 г.
Извършват се клинични прегледи от интернист, невролог, УНГ, офталмолог, хирург, стоматолог, психиатър и дерматолог. На жените се провежда гинекологичен преглед. Извършва се психологическо изследване в определен обем съгласно приложение № 14.
По преценка на експерти от ЦВМК за вземане на окончателно решение по годността на военнослужещ/резервист могат да се извършват и други специализирани клинични, параклинични, инструментални и авиомедицински изследвания, включително изследвания в полет.
Данните от прегледите и изследванията се регистрират в протокол за продължаване годността за летателна длъжност и медицинската книжка на военнослужещия/резервиста, като освидетелстването завършва с издаване на експертно решение.
За сложните в диагностично отношение случаи се извършва клинично изследване.
Решението за продължаване на медицинската годност за летателна длъжност се взема на заседание на комисията въз основа на резултатите от прегледите и изследванията, данните от наблюденията на авиолекаря и командването на частта в междукомисионния период. В решението се определят и необходимите за изпълнение лечебно-профилактични мероприятия.
Протоколът се подписва от всички членове на комисията, а медицинската книжка и експертното решение - само от председателя на комисията.
Шест месеца след годишното медицинско освидетелстване в ЦВМК пилотите, летците - щурмани и бордните инженери от ВВС и ВМС преминават на полугодишно медицинско освидетелстване пред медицинска комисия в авиационната база.
Пилотите, летците щурмани и бордните инженери от 40-годишна възраст включително провеждат полугодишното освидетелстване в ЦВМК.
Редът за провеждане на освидетелстването се определя със заповед на командването.
Резултатите от прегледа и изследванията се нанасят в протокол за продължаване на годността на шест месеца и в медицинската книжка на военнослужещия, които се подписват от членовете на комисията.
В протокола е определен обемът на полугодишния медицински преглед. Протоколите от полугодишното освидетелстване се изпращат в ЦВМК - София, с опис по номера и анализ на здравословното състояние на освидетелстваните.
Военнослужещи/резервисти с индивидуална годност, с решение за преосвидетелстване в ЦВМК, с обострени хронични и/или нововъзникнали заболявания и по преценка на авиолекаря на частта се изпращат за полугодишно освидетелстване в ЦВМК - София.
Извънредно и контролно медицинско освидетелстване на военнослужещи на летателна длъжност се извършва в случаите, изискващи уточняване или преразглеждане на експертното решение, при промяна в здравословното им състояние, при системно неизпълнение на учебно-летателната подготовка, след летателни произшествия, психически травми, провеждане на лечение в болница, след летателна забрана по медицински причини и по решение на ЦВМК.
Необходимостта от извънредно медицинско освидетелстване се решава от командира на частта по предложение на авиолекаря.
При изпращане на летци и други авиационни специалисти за годишен или извънреден медицински преглед се изготвят и представят на комисията командирска, авиомедицинска характеристика и писмо от командира на частта.
След проведено болнично лечение към комплекта документи се прилага епикриза и друга медицинска документация от лечебното заведение, където е лекуван военнослужещият.
Военнослужещ, резервист, лекуван повече от 7 дни амбулаторно, задължително се изпраща на извънредно медицинско освидетелстване в ЦВМК.
Военнослужещ, резервист, провеждащ лечение от семейния лекар (стоматолог) или от други медицински органи, е длъжен своевременно да информира авиолекаря на частта.
След проведено болнично лечение или изследване лекарските консултативни комисии могат да освидетелстват военнослужещ/резервист само по отношение на временна неработоспособност съгласно Наредбата за медицинска експертиза на работоспособността.
Военнослужещи/резервисти, признати като негодни за летателна длъжност, но годни за земна служба, се водят на диспансерен отчет и се намират под наблюдение на лекаря на частта. При подобряване на здравословното им състояние, след прегледи и изследвания в лечебно заведение тези военнослужещи/резервисти могат да бъдат изпращани от командира на частта за освидетелстване за възстановяване на годността за летателна длъжност, но не по-рано от една година след последното решение за негодност за летателна длъжност.
Преосвидетелстването в по-кратък срок е възможно, ако това е посочено в решението на ЦВМК.
При решение на ЦВМК за негодност на военнослужещ/резервист за летателна длъжност или при занижаване на медицинската им годност освен експертното решение се изготвя и представя доклад до командващия вида въоръжени сили.
ВИДОВЕ ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ДЛЪЖНОСТ:
1. Годен за летателно обучение като ...... (изписва се летателната длъжност) по гр. 1 ...... от МС ...................................................................................................................
2. Годен за летателна длъжност без ограничение по гр. .........от МС ....
3. Годен за летателна длъжност като ........ (изписва се летателната длъжност) по гр. ......... от МС .............................................................................................................
4. Годен за летателна длъжност като .......... (изписва се летателната длъжност) с ограничения за ......... (изписват се ограниченията) по гр. ........, р ......., б.........от МС.
5. Негоден за летателно обучение като ......... (изписва се летателната длъжност) по гр. ......1, р. ......., б ....... от МС ...................................................................................
6. Негоден за летателна длъжност по гр. ........, р. ......., б........ от МС..............................................................................................................................................
7. В летателна забрана с предложение за отпуск за временна неработоспособност и преосвидетелстване на ......... (дата, год.) по гр. ........, р......., б....... от МС............
8. В летателна забрана за срок от ............. (дни) с изпълнение на служебните задължения по наземната служба с преосвидетелстване на ....... (дата, год.) по гр......, р......, б...... от МС........
9. В летателна забрана. Изпраща се за болнично изследване (лечение) с преосвидетелстване след ......... (дни) по гр. ......, р......, б..... от МС..............
10. Годен за всички видове парашутни скокове по гр. ...... от МС ..........................................................................................................................................................
11. Годен за парашутни скокове с изключение на експериментални, изпитателни и височинни парашутни скокове и други изрично посочени в решението по гр. ........., р........., б....... от МС.....
12. Негоден за парашутни скокове по гр. ......., р......., б......от МС.................................................................................................................................................
13. Годен за служба като Р П У В Д (щурман насочвач) по гр. ..... от МС .................................................................................................................................................
14. Годен за служба като Р П У В Д (щурман насочвач) с изключение на ....... по гр. ........, р........, б......от МС.
15. Негоден за служба като Р П У В Д (щурман насочвач) по гр. ...., р......., б......от МС.
 
 
Срокове на валидност на медицинското експертно решение
За летци - пилоти, летци - щурмани и бордни инженери - шест месеца, освен ако не е посочено друго в последното експертно решение.
За РП УВД, парашутисти и всички останали категории военнослужещи на летателна служба - дванадесет месеца, освен ако не е посочено друго в последното експертно решение.
ЦВМК може при заключение за годност за летателна длъжност без ограничения или с ограничения да взема решение и за предсрочно освидетелстване. Това решение се взема в случай, когато е необходимо да се уточни, че заемането на летателната длъжност не оказва отрицателно влияние върху здравословното състояние и заболяването на летеца не пречи на изпълнението на летателната длъжност и безопасността на полетите.
Военнослужещи/резервисти на летателна длъжност, на които е изтекъл срокът на валидност на експертното решение, се считат в летателна забрана до преминаване на освидетелстване с експертно решение.
В случаи, когато освидетелстването на отделни военнослужещи/резервисти не може да се извърши в посочените срокове по обективни причини, авиолекарят по предложение на командването и след медицински преглед може да освидетелства военнослужещите/резервистите и да продължи годността им за летателна длъжност до 2 месеца, като се спазват условията в последното решение на ЦВМК. Резултатите от прегледа и решението се регистрират в медицинската книжка на военнослужещия/резервиста и се подписват от авиолекаря.
В частите, съединенията и учебните заведения медицинските книжки на летателния състав се съхраняват в медицинската служба.
При превеждане на военнослужещи, резервисти от една част в друга, както и при изпращане на курсове за повишаване на летателната квалификация, медицинските книжки се изпращат заедно с другите документи.
Военнослужещи, резервисти, изпращани в краткосрочна командировка, да носят със себе си последното експертно решение или ако е изтекъл срокът му на валидност, справка от командира на подразделението с решението за годност от полугодишния преглед, които служат като основание за допускане до летателна работа в мястото на командировката.
ЦВМК води на всеки освидетелстван здравно досие, в което се съхраняват протоколите, характеристиките и други медицински документи от всички освидетелствания на военнослужещия/резервиста.
Авиомедицинската характеристика се изготвя от авиолекаря на частта и съдържа следните сведения:
Обща характеристика на физическото състояние и работоспособността за времето след последното медицинско освидетелстване, данни от лекарското наблюдение за особеностите в здравословното състояние, оказвана медицинска помощ и резултатите от нея.
Данни от лекарското наблюдение за летателната дейност, поносимост към факторите на полета и другите летателни натоварвания.
Влияние на летателната работа върху съществуващите заболявания.
Медико-психологически анализ на причините за грешки в летателната дейност и допуснати летателни инциденти.
Случаи на отстраняване от летателна длъжност по медицински причини.
Индивидуално-психологически особености и мотивации за летателна дейност.
Битови условия, навици.
Мнение на авиолекаря за по-нататъшното продължаване на летателна длъжност.
Командирската характеристика се изготвя от командира на частта и съдържа следните сведения:
Общ нальот, присвоен клас.
Качества на личността.
Мотивация, качества на летателната работа, грешки, предпоставки и произшествия и причините за тях, мнение за продължаване на летателната длъжност.


Приложение № 13 към чл. 6

Ред за медицинско освидетелстване на военнослужещи и на резервисти на плавателна длъжност, кандидатите за плавателно обучение и кандидати за служба в доброволния резерв на плавателна длъжност

1. Военнослужещите и резервистите на плавателна длъжност подлежат на редовно медицинско освидетелстване, което се извършва в ЦВМК - отделение по военномедицинска експертиза за работа на вода (ОВМЕРВ) - Варна.
2. Редът и графикът за явяване на военнослужещите/резервистите за освидетелстване се определя със заповед на командира на ВМС.
3. Видове медицинско освидетелстване за плавателна длъжност:
3.1. Първоначално медицинско освидетелстване за плавателна длъжност.
3.2. Годишно медицинско освидетелстване за продължаване на плавателната длъжност.
3.3. Контролно и извънредно медицинско освидетелстване за плавателна длъжност.
3.4. Полугодишно медицинско освидетелстване.
4. Контингенти, подлежащи на медицинско освидетелстване за плавателна длъжност:
4.1. Контингенти за първоначално освидетелстване.
4.1.1. Кандидати за плавателно обучение във ВВМУ.
4.1.2. Кандидати за плавателна длъжност във ВМС:
- водолази;
- плавателен състав на подводни кораби;
- плавателен състав на надводни кораби;
- резервисти на плавателна длъжност.
4.1.3. Кандидати за военна служба
4.2. Контингенти за медицинско освидетелстване за продължаване на годността за плавателна длъжност:
- водолази;
- плавателен състав на подводни кораби;
- плавателен състав на надводни кораби;
- команден състав и курсанти от Висшето военноморско училище, определени за участие в учебни плавания;
- военнослужещи от доброволния резерв, определени за заемане на плавателна длъжност.
5. Графи, по които се освидетелстват контингентите за годност за заемане на плавателна длъжност:


Графа Контингенти, подлежащи на медицинско освидетелстване за заемане на плавателна длъжност
1. Кандидати за плавателно обучение във ВВМ, кандидати за назначаване на плавателна длъжност и резервистите за плавателна длъжност
2. Плавателен състав на надводни кораби - команден състав и курсанти от Висшето военноморско училище, определени за участие в учебни плавания
3. Плавателен състав на подводни кораби
4. Плавателен състав - щатни и нещатни водолази

6. Кандидатите за плавателно обучение и кандидатите за плавателна длъжност се освидетелстват по реда на чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 2.
6.1. Лекарите специалисти извършват щателно и подробно изследване на всеки кандидат независимо от липсата на оплаквания.
6.2. Всеки лекар специалист при попълване на своя раздел в графа "диагноза" записва наименованието на болестта, степента на нейната изразеност с посочване на нарушението на функциите, както и предложение за експертно решение в съответствие с МС.
6.3. Освидетелстването на кандидатите водолази - парашутисти, първоначално се осъществява в ЦВМК по годността за парашутна дейност, а преосвидетелстването ежегодно се осъществява в ОВМЕРВ към ЦВМК - Варна. При възникване на заболявания, водещи до промяна в годността, заболелите се изпращат за освидетелстване в ЦВМК.
6.4. При откриване на заболяване у кандидатите, възпрепятстващо изпълнението на плавателната длъжност, по-нататъшното изследване се прекратява и се взема решение за негодност за плавателна длъжност. Протоколът се подписва от всички членове на комисията, а медицинската книжка и експертното решение - само от председателя на комисията.
6.5. Председателят на комисията ежедневно след завършване на прегледите провежда заседание с членовете на комисията. На заседанието се обсъждат резултатите от изследванията и прегледите и се взема решение за годност или негодност за плавателна длъжност.
7. Ред за освидетелстване за плавателния състав за продължаване на годността:
7.1. Командният плавателен състав от корабните части и формирования на ВМС подлежи на редовно годишно медицинско освидетелстване в ОВМЕРВ към ЦВМК - на територията на МБАЛ - Варна. Изпращането на плавателния състав за освидетелстване се определя със заповед на съответното командване. Командирите на части и съединения отговарят за своевременното явяване на личния състав.
7.2. В деня на медицинските прегледи плавателният състав се освобождава от плаване и занятия.
7.3. На освидетелстваните се измерва телесна температура и се провеждат прегледи и изследвания в следния обем:
7.3.1. За личния състав на надводни кораби:
- Лекарски прегледи: интернист, невролог, хирург, офталмолог, ото-рино-ларинголог, психиатър, дерматолог, стоматолог, акушер-гинеколог за жените.
- Лабораторни изследвания: кръв - хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити с диференциално броене, СУЕ, кръвна захар; урина - белтък, уробилиноген, захар, седимент.
- Аудиограма, вестибуларна устойчивост, електрокардиограма, рентгенография на бял дроб и психологическо изследване за нуждите на психиатричния преглед, насочени от експерт-психиатър.
7.3.2. За подводничари: освен към прегледите и изследванията по т. 7.3.1 се провежда изследване на барофункцията.
7.3.3. За водолази - допълнително се изследва холестерол, триглицериди, билирубин, АСАТ, АЛАТ, ГГТП, велоергометрия на 3 години, а над 40-годишна възраст - ежегодно и функционално изследване на дишането.
7.3.4. Военнослужещите на плавателна длъжност подлежат на психологическо изследване в следните случаи:
а) кандидати за плавателна длъжност: водолази, подводничари, плавателен състав надводни кораби, любители водолази;
б) при мотивирано искане от началника или командира на военното формирование;
в) при поява на заболяване, свързано с психичното състояние на военнослужещия/резервиста;
г) при прекъсване изпълнението на плавателната длъжност за срок, изискващ ново първоначално медицинско освидетелстване;
д) при преживян служебен или личен инцидент, влошаващ психичното здраве на военнослужещия/резервиста, който може да бъде предпоставка за възникване на инцидент.
7.4. По преценка на специалистите за военнослужещи/резервисти на плавателна длъжност над 40 години за вземане на решение по годността могат да се назначават допълнителни специализирани клинични, параклинични и инструментални изследвания извън задължителния обем.
7.5. Психологическото изследване на водолазите - парашутисти, преминаващи на годишен преглед, включва задължително психологично интервю, което може да бъде допълнено от тестове по преценка на изследващия. След навършване на 25-годишна възраст освидетелстваните лица минават на разширено психологическо изследване на всеки 5 години, като за лица до 35 години се прилагат тестове за оперативни качества, а за над 35 години - личностови тестове и психологични изследвания.
7.6. Плавателният състав на надводни кораби и подводничарите се освидетелстват на 12 месеца, а водолазите - на 6 месеца.
7.7. Извънредно освидетелстване на военнослужещи/резервисти на плавателна длъжност се извършва: при промяна на здравословното състояние, при системни неизпълнения на плавателната длъжност, при преживени произшествия и психотравми, след проведено болнично или амбулаторно лечение с продължителност над 10 дни, по искане на командването или по желание на военнослужещия.
7.8. Командирът на военното формирование изпраща плавателния състав на извънредно освидетелстване въз основа на доклад на лекаря на частта, като се прилагат и медицинска и командирска характеристика, писмо-направление от командването и всички медицински документи, изследвания и епикризи.
7.9. Лицата от плавателния състав, започнали медицинско освидетелстване, не могат да извършват плавателна дейност до приключване на изследванията.
7.10. Отговорността за своевременното освидетелстване на военнослужещите/резервистите на плавателна длъжност се възлага на командира на военното формирование. Лекарят следи за сроковете за освидетелстване и докладва на командира.
7.11. ОВМЕРВ към ЦВМК при заключение за годност за плавателна длъжност без ограничение или със ограничение взема решение и за предсрочно освидетелстване. Това решение се взема в случаите, когато е необходимо да се уточни, че заемането на плавателна длъжност не оказва отрицателно влияние върху здравословното състояние на плавателния състав, не пречи на безопасността на плаването.
7.12. Лицата на плавателна длъжност, при които е изтекъл срокът на действие на експертното решение, не се допускат до плавателна длъжност до преминаване на пълен обем освидетелстване с диагноза, графа и рубрика от МС, протокол и експертно решение.
7.13. Във военните формирования и военните училища медицинските книжки на плавателния състав се съхраняват в медицинската служба.
7.14. За всеки освидетелстван се води здравно експертно досие, в което се съхраняват протоколите, характеристиките и други медицински документи.
7.15. Лекарят на военното формирование изготвя обща характеристика на физическото състояние и на работоспособността за времето след последното медицинско освидетелстване и данните от лекарското наблюдение за особеностите в здравословното състояние.
7.16. Прекият командир изготвя характеристика за спецификата на работа, качеството на личността, мотивацията, допуснатите грешки, изводи за възможността за продължаване заемането на плавателна длъжност.
8. Специфични изисквания към морските специалисти:
- за мъже - ръст от 150 см до 192 см; тегло - минимум 50 кг, максимум - в съответствие с БМИ за съответния ръст;
- за жени - ръст минимум 150 см; тегло - минимално 48 кг.
9. Експертни решения за плавателна длъжност:
9.1. Годен за плавателно обучение като .......(изписва се плавателната специалност) по гр. 1.................... от МС.
9.2. Годен за плавателна длъжност като...... (изписват се длъжностите) по графа...... от МС.
9.3. Негоден за плавателно обучение като .......(изписва се плавателната специалност) по гр. 1....от МС.
9.4. Негоден за плавателна длъжност по графа ...... рубрика .......... буква ...... от МС.
9.5. В забрана за изпълнение на плавателна длъжност и преосвидетелстване по графа ......рубрика .... буква ...... от МС за срок от ....... (с цифри и думи).
9.6. В забрана за изпълнение на плавателна длъжност с предложение за отпуск за временна неработоспособност и преосвидетелстване на...... (дата, год.) по гр. ...., р. ...., б. ..... от МС......
9.7. В забрана за изпълнение на плавателна длъжност. Изпраща се за болнично изследване (лечение) с преосвидетелстване след ..... (дни) по гр. ....., р. ...., б. .... от МС.
9.8. Годен за плавателна длъжност като .......... (изписват се длъжностите) - индивидуално с ограничения за ........ (изписват се ограниченията) по гр. ......, р. ....., б. .... от МС.
10. Срокове на валидност на медицинското експертно решение:
10.1. За плавателния състав на надводни кораби и подводничари - дванадесет месеца, ако не е посочен друг срок в последното експертно решение.
10.2. За водолази - шест месеца, ако не е посочен друг срок в последното експертно решение.


Приложение № 14 към чл. 8

М Е Т О Д И К А
ЗА КЛИНИЧНО ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПСИХИАТРИЧНИЯ ПРЕГЛЕД И АВИОПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧНАТА ГОДНОСТ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ДЛЪЖНОСТ

І. Общи положения
1. Тази методика определя условията, реда и организацията за провеждане на клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологично изследване за определяне на психологичната годност за летателна длъжност.
2. Клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологично изследване за определяне на психологичната годност за летателна служба се извършват в Централната военномедицинска комисия (ЦВМК).
3. Клиничното психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологичното изследване за определяне на психологичната годност за летателна служба са задължителни елементи от медицинската експертна дейност, при които чрез методите на клиничната и приложната психология експертът психолог извършва оценка и комплексен анализ на психологичните, клиничните и социално-поведенческите особености на освидетелстваното лице.
4. Клиничното психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологичното изследване за определяне на психологичната годност за летателна длъжност имат за цел:
а) да представят обективна информация за психичните особености на кандидата за военна служба и на военнослужещия/резервиста;
б) да представят ясна и точна формулировка на био-психо-социалния профил на изследваното лице чрез интерпретация на информацията от документацията, резултатите от проведените тестове, интервюто и от други данни с доказуем характер;
в) да дадат актуална и прогностична оценка на психологическите способности на изследваното лице да изпълнява безопасно, ефективно и непрекъснато летателна длъжност.
5. Клиничното психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологичното изследване за определяне на психологичната годност за летателна длъжност се прилагат при:
а) определяне на военномедицинската психиатрична годност на кандидати за приемане на военна служба и на военнослужещи/резервисти;
б) определяне на психологична годност за летателна длъжност на кандидати за приемане на военна служба и военнослужещи/резервисти.
6. Клиничното психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологичното изследване за определяне на психологичната годност за летателна длъжност включват анализ на документи, психологично тестуване и индивидуално психологично интервю.
7. На психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед подлежат всички кандидати за приемане на военна служба, насочени от експерт-психиатър.
8. На авиопсихологично изследване за определяне на психологична годност за летателна длъжност подлежат всички кандидати и военнослужещи/резервисти на летателна длъжност.
9. Военнослужещите/резервистите на летателна длъжност подлежат на психологично изследване в следните случаи:
а) при мотивирана заявка от командира на военното формирование;
б) заболяване, свързано с психичното състояние (преживяна черепно-мозъчна травма, състояния след преживян стрес, невровегетативни смущения, язвена болест, исхемична болест на сърцето, хипертонична болест, чернодробни увреждания, въздушна болест при летателния състав, декомпенсационна болест);
в) след прекъсване на летателната длъжност за срок, налагащ ново първоначално медицинско освидетелстване;
г) преживян служебен инцидент, предпоставки за инцидент;
д) усвояване от летателния състав на друга материална част, предявяваща съществено различни изисквания от предишната;
е) при употреба на регламентирани от медицинските стандарти медикаменти по време на изпълнение на летателна длъжност и управление на въздушното движение.
10. Специализирано психологично изследване се извършва по преценка на експерта-психиатър при издаване на свидетелство за проведено специализирано медицинско изследване съгласно Закона за защита на класифицираната информация (приложение № 7, чл. 18, ал. 1).
11. Клинично психологично изследване се прилага и в случаи, при които психологичните отклонения у изследваното лице не могат да бъдат класифицирани според медицинските стандарти.
12. Провеждането на авиопсихологично изследване при извънредни (контролни) прегледи за психологична годност за летателна длъжност са регламентирани в отделни приложения на Наредбата за военномедицинската експертиза.

IІ. Организация на клиничното психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологичното изследване при определяне на психологична годност за летателна длъжност
1. Психологичното изследване се извършва от психолози с образователна степен "магистър". При необходимост за извършване на техническата обработка на тестовите резултати се включва предварително подготвен помощен персонал.
2. Обемът на клиничното психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологичното изследване при определяне на психологична годност за летателна длъжност се определят от:
а) задачите на конкретното изследване;
б) предоставеното време за провеждане на изследването;
в) наличните възможности по отношение на личен състав, апаратура, технически средства, тестови методики и условия за провеждане.
3. Необходима документация при явяване за клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и за авиопсихологично изследване за определяне на психологична годност за летателна длъжност:
3.1. Кандидатите за военна служба представят: удостоверение за проведен психиатричен преглед от районен център за психично здраве (психодиспансер), етапна епикриза от личен лекар и друга документация (при необходимост) - характеристика от последната месторабота, сведение от близък (родител, съпруг/а и др.), епикриза от стационарно лечение, решение на ТЕЛК и др.
3.2. Военнослужещите/резервистите представят: служебна и здравна документация (характеристика от месторабота, здравно-производствена характеристика, авиолекарска характеристика, справка от психолог, сведение от близък, епикриза от стационарно лечение, решение на ЦВМК/ТЕЛК и др.), съдържащи информация относно:
а) личностови особености, стресоустойчивост, прояви на емоционална неуравновесеност, странности в поведението, затруднения в междуличностовите отношения, преживян тежък стрес;
б) употреба на психоактивни вещества (да се уточнят количеството на приемания алкохол, интензивността на тютюнопушенето, употребата на медикаменти);
в) аспекти на социалното функциониране (семейни отношения, спортна дейност, правни нарушения, преживени злополуки и психотравми и др.);
г) професионално развитие, справяне с ежедневните професионални изисквания, служебни проблеми, надеждност, прояви на умора, демотивация, прояви на страх от полети, нарушени комуникативни и социално-делови умения, изменения в характера и режим на труд при продължителни плавания и др.;
д) преживяно психично разстройство (при информация за такова), диагноза и резултатите от проведената терапия.
4. Изисквания към лицата, които се явяват за психологично изследване:
а) да са в добра психична и физическа кондиция;
б) да са добре отпочинали, да не са гладни и да не са употребили алкохол, психотропни вещества или медикаменти, които могат да повлияят психичните функции;
в) да не са провеждали в същия ден натоварващи проби или офталмологичен преглед, свързан с циклоплегичен ефект;
г) тези лица, които не отговарят на условията, се отлагат за друго определено време според съответните причини.
5. Първоначалното изследване за годност за летателна длъжност се провежда в определен ден.
6. Психологичното изследване се прекратява, ако лицето:
а) умишлено извършва действия, с които пречи на изследването на останалите лица;
б) съзнателно дава неверни данни или прави опит да манипулира резултатите от изследването;
в) получи влошаване на самочувствието или здравословното състояние по време на изследването;
г) се яви в състояние, което възпрепятства провеждането на психологичното изследване;
д) се откаже по собствено желание от изследването;
е) демонстрира непристойно или неетично поведение по отношение на останалите изследвани лица, изследващия и/или членовете на комисията по подбора;
ж) ако лицето е използвало/приело психоактивно вещество.
7. В случаите по т. 6, които са явна проява на личностова дисхармония и демотивация, несъвместими с военната служба, се извършва диагностично уточнение от експерт-психиатър. При влошаване на самочувствието или здравословното състояние на изследваното лице случаите се решават индивидуално според характера и причините за влошаването.
8. В случай че изследваното лице не може да се яви за психологично изследване на определената дата, експертната работна група определя друга дата за психологично изследване, ако лицето представи документ за възпрепятстващите го обстоятелства.
9. Лицето, подлежащо на клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологично изследване при определяне на психологична годност за летателна длъжност, подписва информирано съгласие за провеждане на изследването. В случай че не желае да участва в процедурата, бива уведомено, че няма да получи психологично заключение, като с личен подпис удостоверява отказа си и информираността си за изхода от процедурата.
10. Резултатът от клиничното психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед или авиопсихологичното изследване за определяне на психологична годност за летателна длъжност се обявява на освидетелстваното лице, а при необходимост се изпраща по служебен път до съответното военно формирование (институция).
11. Резултатът от психологичното изследване при определянето на психологична годност за летателна длъжност важи само за конкретния случай на явяване.
12. Не се допуска вземане на решение по медицинската годност (или психологичната годност) за летателна длъжност само въз основа на информация или заключения от психологични изследвания, проведени от специалисти извън определения експерт, или в други специализирани институции.
13. Не се допускат повторно психологично изследване и определяне на психологична годност преди изтичане на срока на експертното решение по годността за военна служба/летателна длъжност.
14. При несъгласие с резултата от психологичното изследване изследваното лице може да подаде жалба в ЦВМК, по която получава отговор в 30-дневен срок.
15. Документация и съхраняване на данните:
15.1. Всички материали от проведените психологични изследвания - бланки, разпечатки, попълнени въпросници, протоколи, копия на допълнителна информация, файлове на магнитни носители и др., се съхраняват в НПЦВМЕАММ. Психологическата документация на лица, прекратили военната си служба, се запазва за срок от 10 години.
15.2. Достъпът до документацията и резултатите от психологичните изследвания е забранен за външни лица.
15.3. Информация за проведени психологични изследвания се изисква само по служебен път чрез началника на НПЦВМЕАММ. Тя се дава по служебен път и във вид, ненарушаващ изискванията на ЗЗКИ, лекарската тайна, професионалната етика и правата на изследваното лице.

ІII. Провеждане на клиничното психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологичното изследване за определяне на психологичната годност за летателна длъжност
1. Клиничното психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологичното изследване за определяне на психологичната годност за летателна длъжност са структурирани по следния начин:
1.1. Анализ на документация.
1.1.1. Изследващият се запознава с информацията за психичното състояние на изследваното лице, съдържаща се в документни източници (характеристики, данни от годишни профилактични прегледи, военна здравна книжка, личен амбулаторен картон, епикризи от здравни заведения, сведение от психиатричен диспансер, решения на ТЕЛК, писмени сведения от близки и/или колеги, социално-психологическо проучване, данни от средствата за обективен контрол, преки наблюдения в тренажор, медицински талони и др.).
1.2. Психологично изследване.
1.2.1. Психологичното изследване на кандидати за приемане на военна служба и на военнослужещи/резервисти се извършва с набор от психологични методики и техники (Бланка № 1).
1.2.2. Психологичното изследване на кандидати за приемане и на военнослужещи/резервисти на летателна длъжност се извършва с набор от психологични методики и специализирани тестове (Бланка № 2).
1.2.3. За всяка конкретна група от изследвани лица, по преценка на изследващия, се прилагат тези методики и тестове, които да дадат обективна информация за сферата на личностово функциониране и/или оперативните качества, които се налага да бъдат изследвани и оценени.
1.2.4. Общи изисквания към използваните тестове:
а) да отговарят на нуждите на конкретното психологично изследване;
б) да съответстват на добрата психологична практика, възприета в Република България;
в) да не допускат манипулиране на резултатите и разделение на изследваните лица по възраст, пол, специалност, образователен ценз, етническа или религиозна принадлежност;
г) да притежават нормално разпределение на тестовите балове и различителна сила;
д) да са достоверни - при повторението на теста да се получават точни и сравними стойности.
1.3. Психологични аспекти, оценявани при изследването на кандидатите за военна служба и летателна служба.
1.3.1. Интелектуално-мнестична сфера:
а) интелектуално ниво;
б) паметови функции и други когнитивни процеси.
1.3.2. Личностна структура:
а) емоционална компетентност;
б) фрустрационен толеранс и агресивни тенденции;
в) зрялост на самооценката и когнитивно-поведенческа зрялост;
г) устойчивост на поведението.
1.3.3. Социално-психологично функциониране:
а) адаптивност; ефективност на защитните механизми;
б) ниво на личностен самоконтрол;
в) професионална мотивация;
г) ефективност на стратегии за справяне с проблемни ситуации;
д) групова (екипна) съвместимост;
е) прогнозиране на негативни последици от собственото поведение;
ж) ниво на стрес; стратегии за справяне със стреса.
1.3.4. Специфични психологични (личностни и оперативни) качества и възможности, необходими за летателна длъжност:
а) възприятно-представни функции (пространствено възприятие и въображение, качества на вниманието);
б) специфични интелектуално-паметови функции (зрителна и оперативна памет, математическо логическо мислене, съобразителност);
в) психомоторни функции;
г) ориентация и поведенчески контрол в специфични ситуации при натоварване в комплексна ситуация.
1.4. Индивидуално психологично интервю.
1.4.1. Целта на индивидуалното психологично интервю е да даде допълнителна информация за изследваното лице.
1.4.2. Индивидуалното психологично интервю се провежда съобразно нуждите на конкретното изследване, без да се допуска дискриминация на базата на етнически, полов или религиозен принцип:
- за кандидати за приемане на военна служба и на военнослужещи/резервисти (Бланка № 3);
- за явяващи се на първоначално авиопсихологично изследване (Бланки № 4а и 4б);
- за военнослужещи/резервисти от летателния състав, явяващи се на годишен преглед (Бланка № 5).
1.4.3. Интервюиращият следва да уточни ключови аспекти от личностното развитие на изследваното лице: обща житейска история, развитие и поведение в семейната и училищната среда, досегашна професионална изява, социално-икономически статус, извънслужебни занимания, асоциални изяви. По преценка на интервюиращия, може да се задават и допълнителни уточняващи въпроси, по типа на "отворено" психологично интервю. Това позволява да се постигне по-голяма обективност и да се избегне сугестивност при изследването.
- при първоначално психологично изследване на кандидати за летци-пилоти, ръководител-полети (щурмани - УВД) изследващият провежда задължително заключително интервю; с кандидати за други специалности то се провежда при необходимост от по-широко обсъждане;
- психологичното изследване на лицата, преминаващи на годишен авиомедицински преглед, включва психологично интервю и тестове по преценка на изследващия;
- след навършване на 25-годишна възраст на изследваните лица се извършва разширено психологично изследване на всеки пет години, като за лицата до 35-годишна възраст приоритет се дава на тестовете за оперативни качества, а за тези над 35 години - на личностови тестове.
1.5. Оценката на авиопсихологичната годност се извършва въз основа на най-малко два източника на информация от психологичното изследване.

ІV. Изготвяне на психологични заключения за нуждите на психиатричния преглед и за определяне на психологична годност за летателна длъжност
1. Изготвянето и оформянето на психологичните заключения за нуждите на психиатричния преглед и за определяне на психологичната годност за летателна длъжност се съобразява с действащите военномедицински стандарти.
2. Изготвянето на психологичните заключения за нуждите на психиатричния преглед и за определяне на психологичната годност за летателна длъжност се основава на обективни данни от цялостното психологично изследване и преценка на психологичните отклонения по следните критерии:
2.1. Степен на поведенческа дисфункция. Определя се по описателни характеристики (предложени от Американската психиатрична асоциация, 2012 г.) в два аспекта: личност и междуличностни отношения. Предложените описателни характеристики дават възможност за съпоставяне с резултатите от прилаганите в обичайната практика психологични изследвания на личността.
а) липсва поведенческа дисфункция:
личност:
Има актуално съзнание за своята уникалност и за независимостта на волята си. Успешно интегрира в настоящето личния си житейски опит от миналото. Не нарушава чувството си за индивидуалност при взаимоотношенията с другите. Може да разпознава и да поддържа подходящите граници при изпълнение на ролеви взаимоотношения. Почти винаги и относително самостоятелно поддържа позитивно ниво на своето самочувствие. Има точна или леко изместена в позитивна насока самооценка. Може да преживява, толерира и регулира широк спектър от емоции. Може да определя разумни цели и да се стреми към тях, като прави реалистична оценка на своите способности. Използва подходящи и ефективни модели на поведение; в състояние е да реализира постижения в много области. Може да осмисля и да изразява значимостта на своите лични преживявания и опит.
междуличностни отношения:
В повечето ситуации проявява способност точно да разбира широкия диапазон от жизнения опит на другите. Възприема и оценява другите гледни точки, дори ако не е съгласен с тях. Наясно е с ефекта, който собствените му действия имат върху другите.
Търси и се ангажира в множество грижовни, тесни и реципрочни взаимоотношения в личния си и обществен живот. Дава гъвкав отговор на редица идеи, емоции и поведения от страна на другите, като се стреми към сътрудничество и взаимна изгода.
б) лека поведенческа дисфункция:
личност:
Сравнително успешно поддържа убеждението, че е уникален; вписва личния си опит в настоящето. До известна степен поддържа самоуважението си, въпреки че в самооценката си може да е прекалено или недостатъчно самокритичен. Проявява до известна степен потиснатост в изразеността и ограниченост в обхвата на своите емоционални преживявания; силните емоции може да бъдат обезпокоителни и дори изтощителни за него. Когато преживява силни емоции и конфликти, до известна степен намалява ефективността и яснотата на междуличностните граници. Ориентиран е към целите си, но при постигането им може да бъде неадаптивен до степен, че да възпрепятства постигането им или да предизвика конфликт. Може да има набор от нереалистични или социално неподходящи лични норми и критерии, ограничаващи някои аспекти на неговата изява. Може да изразява вътрешните си преживявания, но специално или прекомерно подчертава един (напр. интелектуален, емоционален) аспект на познанието за себе си, вместо да интегрира всички.
междуличностни отношения:
До известна степен не успява да оцени и разбере различните перспективи в житейския опит на другите. Склонен е да вижда другите като имащи необосновани очаквания или да очаква контрол от тях. Непоследователен е в осъзнаването на ефекта, който собственото му поведение оказва върху другите. Има капацитет и желание да формира близки и реципрочни отношения, но понякога може да бъде потиснат в съдържателното им изразяване и да избягва силни емоции или конфликти. Възможността за сътрудничество може да е ограничена от нереалистични лични норми. Донякъде е ограничен в способността си да зачита или да отговори на широкия диапазон от идеи, емоции и поведения от страна на другите.
в) умерено изразена поведенческа дисфункция:
личност:
Чувството за уникалност не е ясно диференцирано; колеблив и непоследователен при актуализирането на личния си опит. Прекалено е зависим от другите в определянето на собствената идентичност, а очертаването на границите с тях в известна степен е компрометирано. Самочувствието е уязвимо, контролирано от прекалено силната чувствителност към външна оценка, с желание за одобрение и възхищение от други хора. Усещане за непълноценност или малоценност, със завишена или снижена самооценка. Емоционалната регулация се контролира от наличието на други специфични начини и/или успехи в ситуации, осигуряващи външна положителна оценка. Заплахата за самочувствието може лесно да породи силни емоции като гняв и срам. В повечето случаи поставените лични цели са по-скоро средство за получаване на външно одобрение, отколкото да са определени самостоятелно. Това може да доведе до липса на съгласуваност и/или стабилност във функционирането.
Личните стандарти може да са неоправдано завишени (напр. необходимостта да се преживява като специален или да се харесва и да угажда на другите) или твърде занижени (напр. не са в съответствие с преобладаващите социални ценности). Изпълнението на тези стандарти може да се компрометира от липсата на чувство за автентичност. Отклоненията в компетентностите и способностите може да се отразят върху вътрешните преживявания.
междуличностни отношения:
Компрометирана способност да обмисля алтернативни перспективи във взаимоотношенията; свръхнастроен към жизнения опит на другите, но само за тези аспекти, имащи отношение към неговата собствена значимост. Като цяло не разпознава или е безучастен относно ефекта, който собственото поведение оказва върху другите, или нереалистично преценява този ефект за самия себе си. Има капацитет и желание да формира отношения, но връзките могат да са повърхностни и ограничени, главно за да поддържа саморегулацията и самочувствието си. Компрометирана способност да отговаря адекватно на очакванията на другите, дори напротив - има нереалистичното очакване, че е обаятелен за тях и те напълно го разбират. Не е склонен да вижда взаимоотношенията с останалите в реципрочни условия, сътрудничи си с тях предимно за лична изгода.
г) силно изразена поведенческа дисфункция:
личност:
Осъзнава неясно уникалността на своите лични качества, проявява обърканост или не вижда приемственост в личния си опит. Има неустойчиво чувство за самостоятелност/структурираност; може да изпитва липса на идентичност или вътрешна празнота. Границите с околните са слаби или ригидни. Свръхидентификация с другите (до голяма степен променя очевидни аспекти от своята личност така, че да изглежда повече като другите) или прекалено подчертава независимостта си от тях, или се колебае между двете. Има неустойчива обща представа за собственото "аз", лесно се повлиява от събития и обстоятелства, като показва липса на съгласуваност. Не може да изгради самооценката си с нюанси: може да се мрази или да се възхвалява, или да преживява нелогична и нереалистична комбинация от двете. Бързо променя емоциите си или преживява хронично, непоколебимо чувство на отчаяние. Изпитва трудности при създаване и/или постигане на личните си цели. Вътрешните стандарти за поведение са неясни, противоречиви и/или много подробни. Животът се изживява като безсмислен или опасен. Способността да се обмислят и да се разбират собствените психични процеси е компрометирана.
междуличностни отношения:
Способността да се възприемат и разбират мислите, чувствата и поведението на другите хора е значително ограничена. Може да различава само твърде специфични аспекти от опита на другите, конкретно - уязвимост и страдание, а собствените деструктивни подтици често са приписвани на другите. Обикновено не може да обмисля и приема алтернативните гледни точки или се чувства застрашен от различната перспектива. Не познава или се обърква при опита си да открие причинно-следствената връзка в социални ситуации, включително и за въздействието на собствените действия върху другите. Взаимоотношенията се основават на силна вяра в абсолютната необходимост за близост с друг(и) и/или на очакване за нестабилност, изоставяне, и/или насилие. Преживяванията за близост с други лица са нестабилни, редуват се страхът от отхвърляне и отчаяното желание за връзка. Взаимността е незначима: преценява околните предимно по отношение на тяхното влияние (негативно или позитивно) върху собственото "аз"; съсредоточава се върху това, което те му предлагат (дали е негативно или позитивно). Усилията за коопериране често са нарушени в резултат на възприемането на обиди от страна на другите.
д) крайна степен на поведенческа дисфункция:
личност:
На практика липсват осъзнаването на собствената уникалност, както и някакво съзнание за последователност в личния опит и история. Чувството за самостоятелност и структурираност също отсъства или е организирано около убежденията за преследване отвън. Границите с другите хора са объркани или липсват. Понятието за собствена личност е дифузно, със склонност за значителни изкривявания в самооценката. Намеренията на другите може да не бъдат разпознати и/или се възприемат като насочени срещу него. Омразата и агресията може да са доминиращи в афекта, неоснователни са, често се отричат и проектират върху другите. Разграничаването на мисли от действия е влошено до такава степен, че способността за набелязване на цели е силно компрометирана; целите често са нереалистични и осъществяването им е непоследователно. Вътрешните стандарти за поведение на практика липсват. Истински изпълнението е неуловимо и почти немислимо. Абсолютна невъзможност конструктивно да разсъждава върху житейския опит на другите.
междуличностни отношения:
Явна невъзможност да се възприемат и да се разбират намеренията и опитът на другите. Вниманието към изискванията на другите на практика отсъства (налице е свръхбдителност, фокусирана върху задоволяването на потребностите и избягването на увреждане). Социалните взаимодействия може да са объркани и дезориентирани. Желанието за присъединяване към други е ограничено поради дълбока незаинтересованост или очаквания за увреждане. Ангажиментите с другите са безпристрастни, дезорганизирани или трайно се отхвърлят. Отношенията се изграждат главно на принципа на надмощието и се оценяват по възможността да осигурят комфорт или да причинят болка и страдание. Социалното/междуличностното поведение не е взаимно, дори напротив, отразява тенденции за задоволяване на базисни потребности и избягване на болката.
2.2. Възможност за компенсиране на установеното психологично отклонение:
а) компенсируеми психологични отклонения са тези, които:
- не водят до поведенческа дисфункция, а ако тя е налице, се изявява в минимална или слаба степен;
- може да се категоризират в рамките на диагностична категория по рубрики Z, но не и по рубрики F от действащите Медицински стандарти.
В тези случаи се налага преценка на причинния фактор, интензивността, динамиката, продължителността и повлияването на установеното отклонение от терапевтични процедури;
б) некомпенсируеми са случаите на психологични отклонения, които:
- водят до поведенческа дисфункция, изявяваща се в умерена или по-висока степен;
- се категоризират в рамките на диагностична категория по рубрики F и/или рубрики Z от действащите Медицински стандарти;
- се изявяват често, имат протрахиран ход, водят до явни декомпенсации и причиняват силно затруднена адаптация и/или значим дистрес на личността в широкия диапазон от ежедневните служебни и/или извънслужебни ситуации;
- не се повлияват съществено при промяна на условията на работа и/или упражняваната дейност и/или проведени терапевтични процедури.
2.3. Категориално описание на психологичното отклонение. Следва да се изясни (от експерта-психиатър) дали отклонението е изява на психично разстройство по рубриките F или Z от Медицинските стандарти (респ. МКБ-10):
а) социално-психологичен проблем и/или проблем(и), свързан(и) със средата на живот и/или на професионалната изява (по рубрики Z);
б) личностова абнормност (акценти в личностовото развитие - по рубрики Z; личностово разстройство - по рубрики F);
в) психично разстройство (по рубрики F) - непсихотично и/или психотично;
г) нарушение в интелектуално-мнестичната сфера - нарушения на паметови функции и други когнитивни процеси; умствена изостаналост (по рубрики F).
3. Наличието на едно или повече психологични отклонения по сфери се отразява в бланка (Бланка № 6):
а) нарушение в интелектуално-мнестичната сфера: интелектуален дефицит и/или когнитивни нарушения и/или паметови нарушения;
б) личностна абнормност: дисхармонична структура на личността, емоционална нестабилност и некомпетентност; нисък фрустрационен толеранс и агресивни тенденции; снижено ниво на личностен самоконтрол, незрялост на самооценката и когнитивно-поведенческа незрялост; неустойчивост на поведението;
в) социално-психологичен проблем: снижена адаптивност; неефективност на защитните механизми; неясна или липсваща професионална мотивация; неефективност на стратегиите за справяне с проблемни ситуации; групова (екипна) несъвместимост; снижена възможност за прогнозиране на негативни последици от собственото поведение; ниво на стрес (посттравматичен, хроничен); доказана употреба на наркотични вещества и/или вредна употреба на алкохол (психотропни медикаменти).
3.1. Клиничните психологични заключения за нуждите на психиатричния преглед се оформят в протокол (Бланка № 7).
4. Заключения по психологичната годност за летателна служба и предложения за експертно решение.
4.1. Резултатите от авиопсихологичното изследване се представят в сурови или трансформирани балове, персентили, стенове или в графичен вид. Резултатът може да се коригира от данните след интервюто и наблюдението от изследването. Лицата с оценки 4 стена се приемат за гранични, но психологично подходящи. За прогностично благоприятни се считат резултати от 5 и повече стена. При кандидати за летателна длъжност и ръководител полети (щурмани УВД) крайният (обобщаващ) резултат се оформя на базата на деветстенова оценка (Бланка № 8, Бланка № 9).
4.2. Данните и заключението от авиопсихологичното изследване се нанасят в бланка (Бланка № 4б, Бланка № 10).
4.3. Предложението за експертизно решение по психологичната годност на изследвания се представя в един от следните варианти:
4.3.1. Годен за ..............................................................
...........................................................................................
(посочва се авиационната специалност по съответната графа от Медицинските стандарти)
4.3.2. Негоден за ...........................................................
...........................................................................................
(посочва се авиационната специалност по съответната графа, рубрика или точка от Медицинските стандарти; вписва се и установената причина за психологическа негодност)
4.3.3. В забрана за летателна длъжност като РП (щурман УВД) със (без) изпълнение на задълженията по наземната служба (посочват се съответната графа, рубрика или точка от Медицинските стандарти; уточняват се датата на контролния преглед, необходимите придружаващи документи, както и евентуални указания за лечебно-профилактичен режим и причината за забраната).
4.3.4. При предложение за годност с евентуални индивидуални ограничения се посочва какви са те, например:
"без инструкторска дейност", "като втори пилот", "без фигурен пилотаж", "да изпълни .... (брой) полети, след които да се яви на контролен преглед в ЦВМК с подробни характеристики", "без денонощни дежурства" и др.
(посочва се по коя графа, рубрика или точка от Медицинските стандарти се дават съответните ограничения и психологичната причина за тях).
4.4. Предложенията: "психологично негоден" и "в забрана за летателна дейност (работа)", се представят за обсъждане в ЦВМК, като при необходимост по разпореждане на Началника на НПЦВМЕАММ се извършва диагностично уточняване от експерт-психиатър.

V. Психологични тестове, схеми и протоколи за изследване и оценка на психичното състояние
Използваните в методиката въпросници и тестове са съобразени с Наредба № 6 от 2003 г. на Министерството на здравеопазването за вида и реда на извършването на специализираните медицински и психологични изследвания и на периодичните здравни прегледи и методите за тяхното провеждане (ДВ, бр. 35 от 2003 г.).
1. Психологични тестове за кандидати за приемане на военна служба и военнослужещи/резервисти. Прилагат се психологични тестове за следните личностови сфери:
а) Умствена компетентност:
- интелектуално ниво;
- когнитивни процеси.
Използват се тестове на: Рейвън, Векслер, Бентон, сложни аналогии, пиктограма, техника "10 думи" - за трите звена на паметта, табла на Шулте - за памет и внимание, тест на Бентон - за мозъчна патология, методика на Якобсон - за механичната слухова памет за цифри, "Тълкуване", техника на Ебинхауз за изследване на мислене, техника "последователност на събития", техника "класификация", "Изключване на 4-тото излишно" и др.
б) Личностова структура:
- екстровертност/интровертност;
- емоционална компетентност - емоционална зрялост и устойчивост, емоционална ангажираност и лоялност към професионални задачи и авторитети, емоционален резонанс, ниво на ситуативна и личностова тревожност, емоционални разстройства (депресивност);
- фрустрационен толеранс и агресивни тенденции;
- зрялост на самооценката; когнитивно-поведенческа зрялост;
- устойчивост на поведението.
Използват се въпросници за депресивност, тревожност и агресивност (тестове на Цунг, Спилбъргър, Бек, Бъс-Дюрки), тест за самооценка, Минесота тест (MMPI), тест на Айзенк, методика за равнище на самоуважение (на Rosenberg) и др.
в) Социално-психологично функциониране:
- адаптивност; ефективност на защитните механизми;
- ниво на личностов самоконтрол;
- професионална мотивация;
- ефективност на стратегии за справяне с проблемни ситуации;
- групова (екипна) съвместимост;
- прогнозиране на негативни последици от собственото поведение;
- ниво на стрес; стратегии за справяне с професионален стрес.
Използват се: Тематично-аперцептивен тест, тестове на Розенцвайг и Лири, въпросник за защитни механизми, скали за: способност за самоконтрол (на Snider), мотивация (Crown, Maslow), междуличностни отношения и групова съвместимост, стратегии за справяне с проблемни ситуации, изследване на типичните начини на реагиране в конфликтни ситуации (Thomas), стресоустойчивост и социална адаптация и др.
2. Психологични тестове за кандидати за летателна длъжност и военнослужещи/резервисти на летателна длъжност.
а) Тестове за изследване на специфични оперативни качества:
• Маршрути - специфичен тест на К. Златарев за зрителна памет и наблюдателност.
• AMT - ("Dr. Shuhfried") - адаптивен матричен невербален тест за оценка на нивото на общата интелигентост, базиран на дедуктивното мислене, независимо от културални и социални фактори.
• A3DW - ("Dr. Shuhfried") - адаптивен тест за оценка на тридименсионалната пространствена ориентация и въображение.
• PST - ("Dr. Shuhfried") - специфичен тест относно навигационни умения за детайлна ориентация в тридименсионално пространство в полет.
• Събиране на числа с превключване - за оперативна памет и аритметично мислене, устойчивост на вниманието, увереност.
• Компаси - пространствено въображение и ориентация по основните посоки на двудименсионалното пространство.
• Непрекъснато смятане в автотемп и в зададен темп - аритметично мислене, оперативна памет, устойчивост на вниманието, бдителност.
• MTA - ("Dr. Shuhfried") - ориентация в механиката и технологиите (с анимирани айтеми).
• Signal Detection - ("Dr. Shuhfried") - за преценка на способността за поддържане на дълготрайно селективно внимание за откриване на определени сигнали при операторска дейност.
• 2HAND - ("Dr. Shuhfried") - за визуално-моторна двуръчна координация и темп на усвояване на двигателни навици.
• Субтестове на системата за психофизиологични изследвания "Плевен-87" - прости и сложни сензомоторни реакции в авто- и наложен темп, аритметични действия в авто- и наложен темп, зрителна памет и наблюдателност, реакция на движещ се обект - общо 15 програми.
• Тестова система "Вихрен-1" и "Вихрен-2" - с четири симултантни субтеста - определя оперативния капацитет за справяне при обременяване в комплексна ситуация.
• Апарат на Пиорковски - за бърза двигателна мобилизация и реакция на прост сигнал с бърза динамика.
• Тремометрия - за преценка на фината координация и емоционалната устойчивост.
• Лабиринти на Chapuis (по Мечков-Bayer) - в четири варианта, за разпределяемост на вниманието.
• 5-те лабиринта (по Мечков) - за разпределяемост на вниманието.
• Логически тест - за определяне на способностите за намиране на количествени взаимоотношения.
• Закономерности - невербален тест за способности за намиране на закономерности в наблюдаваните символи.
• Символно-цифров тест (по Мечков) - на превключваемост на вниманието.
• Плетеници на Платонов - за устойчивост на вниманието и наблюдателност.
б) Тестове за изследване на личностови фактори и интелект:
• MMG - ("Dr. Shuhfried") - оценява мотивите на страх и надежда при персонална селекция и други неклинични ситуации.
• 4DPI - ("Dr. Shuhfried") - представя личностовата структура относно вградимостта в социума.
• EPQ - екстраверсия, емоционална стабилност, психотизъм, социална желателност.
• Giessen-Test - за индивидуална и групова диагностика.
• STAY- g-1,2 (C. Spielbеrgеr) - самооценка на нивото на ситуативната и личностовата тревожност.
• 16PF (R. Cattell) - 16-факторен личностов въпросник.
• Тест на Bus Durkey - за преценка на агресивността.
• Тест на Taylor - за преценка на нивото на тревожност.
• Тест на Zung (с двата варианта) - за тревожност и за депресия.
• MMPI - за клинична и неклинична психологична диагностика.
• Тест на Frederick за емоционалната зрялост.
• Тест на Божинова за базисните темпераментови особености.
• Тест на Кокошкарова - за личностови и невротични тенденции на личността.
• Тест на Майер Брикс.
• Тест на Сцьонди.
• Тест на Люшер.
• Тест на Корси.
• Тест на Лири.
• Тест на Raven - за определяне на IQ.
• Тест на Amtauer - за оценка на интелигентността.
• Тест на Wechsler - за преценка на IQ.


КЛИНИЧНО ПСИХОЛОГИЧНО ИНТЕРВЮ
ЗА НУЖДИТЕ НА ПСИХИАТРИЧНИЯ ПРЕГЛЕД ПРИ ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ЗА ГОДНОСТ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА
Име: .......................................................................................................................................
Под.: .......................................................................................................................................
ЕГН: 0000000000
Дата: ..../...../20___ г.
Град: .......................................................................................................................................
Демографски данни:
Възраст:  
Семейно  
положение:  
Професия:  
Образование:  
Трудов стаж  
до момента и  
къде:  
Длъжност  
(в момента):  
Актуално състояние:
Описание на човека  
(походка, мимика, поза,  
първи думи при  
влизането и т.н.)  
Каква е  
непосредствената  
причина за провеждане  
на изследването?  
Ходили ли сте на мисия  
до момента?  
Оправдаха ли се  
очакванията Ви? Били  
ли сте отзоваван по  
някакви причини?  
Поява, развитие и  
продължителност на  
затрудненията (ако има  
такива). Да се посочат.  
Членували ли сте, или  
член ли сте на някаква  
организация или група  
по интереси?  
Предишни  
психологични  
изследвания и  
консултации от  
психолог/психиатър  
(ако е имало такива)  
По какви начини  
разрешавате  
проблемите, които  
възникват пред Вас  
(самостоятелно или с  
помощта на други  
специалисти) и какви са  
резултатите?  
Употреба на лекарства  
(да се изброят)  
Семейна анамнеза  
(самоубийства,  
психични болести,  
зависимости)  
Допълнителни  
сведения за социални  
проблеми  
Психосоциални данни
(значими междуличностни взаимоотношения):
Ранно детство:  
Кое дете сте поред в  
семейството?  
Имате ли информация за това как  
е протекло раждането Ви (от  
родители и близки)?  
Кои са били значимите фигури във  
вашето възпитание през този  
период от развитието Ви?  
Какви са били отношенията в  
семейството Ви през този период?  
Предучилищен период:  
Помните ли някакви значими  
събития през този период?  
- поява на брат/сестра;  
- първи спомени;  
- друго?  
Ранна училищна възраст:  
Какъв беше успехът Ви в училище  
през този период?  
Как се разбирахте с връстниците и  
съучениците си?  
Как се разбирахте с родителите  
си?  
Кой беше водеща фигура в  
семейството Ви (ако е имало  
такава)?  
Юношество:  
Какви бяха отношенията със  
значимите за Вас хора (родители,  
роднини)?  
Какви бяха отношенията с лицата  
от другия пол?  
Какви бяха мечтите Ви през този  
период?  
Осъществиха ли се те?  
С какъв успех завършихте?  
Имахте ли прекъсвания в учебния  
процес?  
Зряла възраст:  
Как бихте описали отношенията си  
с околните (приятели, колеги и  
др.)?  
Как бихте описали отношенията си  
с близките за Вас хора?  
Чувствате ли се удовлетворен от  
работата си или ако не работите-от  
това, с което се занимавате?  
Какво Ви е отношението към  
брака?  
Какви са любимите Ви занимания  
извън работа?  
Бихте ли коментирали сексуалния  
си живот?  
Кое е най-неприятното събитие във  
вашия живот?  
През последната година случвало  
ли Ви се е някакво особено  
събитие (приятно или неприятно)?  
Какъв е вашият  
социално-икономически статус?  
Губили ли сте някога близък  
човек?  
Какво кара хората да пият?  
Употребявате ли алкохол?  
На колко години бяхте, когато за  
първи път употребихте алкохол?  
Какъв алкохол предпочитате, ако  
употребявате (с ниско алкохолно  
съдържание или концентрат)?  
Колко често употребявате и в  
какви количества?  
Случвало ли Ви се е да нямате  
спомен след употреба на алкохол?  
Пробвали ли сте някога  
наркотични вещества?  
Ако да, то какви са били те?  
Помагат ли наркотиците на човек  
да се справя с проблемите си  
според Вас?  
Какво Ви накара да изберете тази  
професия?  
Кандидатствали ли сте друг път  
във военната система?  
Каква длъжност сте заемали?  
Как си представяте идеалния  
военнослужещ/резервист?  
Как се отнасят близките Ви хора  
към вашия избор (професията  
военнослужещ/резервист)?  
Съвпаднаха ли вашите очаквания  
и мечти с реалността?  
Можете ли да посочите кризисно  
събитие, което е променило  
живота Ви?  
Случвало ли Ви се е да мислите,  
че животът Ви е изгубил смисъл?  
Какви са очакванията Ви в  
професионален план?  
Какви са актуалните Ви стремежи,  
идеали, планове за бъдещето?  
Други въпроси и теми, възникнали  
в процеса на интервюто:*  
1.  
_____________________________  
2.  
_____________________________  
3.  
_____________________________  
4.  
_____________________________  
   
 
* Забележка. Изследователят може да допълва интервюто според отговорите на изследваното лице.
Заключение:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Дата: ....../........./......... Психолог: ..........................
  (подпис и фамилия)

4. А в и о п с и х о л о г и ч н и и з с л е д в а н и я.
4.а. Схема за психологично интервю на кандидати за летателна длъжност и военнослужещи/резервисти на летателна длъжност:
С цел избягване на повлияване от сугестия и запазване на максимална обективност и възможност за оценяване, както и сравнимост на резултатите интервюто e тип "полустандартизирано - полуотворено". То обхваща важни психобиографски данни от личностовото развитие на подходящите за авиационната дейност психични качества, а именно:
1) Обща история на живота - освен задължителните данни се изяснява дали кандидатът е отглеждан от други хора освен от родителите си, а за отслужилите военна служба - местослуженето, дисциплинарни наказания, адаптация към военната среда и др.
2) Фамилна среда - обръща се внимание и на преживени силни емоционални случки или психични смущения, както и на поведенчески особености в ранното детство и привързаности.
3) Училищен период - включва и причини, поради които не е бил успешен ученик.
4) Социално-икономически статус - самостоятелни източници на издръжка, упражнявана професия, социален статус на фамилията и др.
5) Развитие на аксиатиката - извънкласни занимания, предпочитани теми на разговор, основни интереси, предпочитан вид отдих, отношение към религията, основни привързаности, участие в аероклуб и т. н.
6) Темп на натрениране и успеваемост.
7) Професионална ситуация - изучена професия и упражнявана професия.
8) Спортна дейност - системна и несистемна - задължително се изясняват личната мотивация и личностовата промяна от практикуван спорт.
9) Критични поведенчески инциденти - какви, начин на справяне, трайност на емоционалната реакция, последствия (притеснения, страхове, вегетативни реакции, травми, заекване).
10) Заболявания и злополуки.
11) Нарушения на правните норми - включва и търсенето на предиспозиции към асоциални действия (агресивност, непоносимост към обществените правила на поведение, несъобразяване с околните, нетърпимост към чуждо мнение и др. под.).
12) Мотивация и професионална ориентация:
а) съобразно базисните критерии - стремеж към постижения, виталност, мобилност, готовност към нови знания и умения, възприемчивост към отговорност;
б) съобразно индивидуалната динамика - развитие на мотивацията за авиационна професия в различните възрастови периоди, съответствие на мотивацията с личността, преживени разочарования и конфликти преди вземането на решение за кандидатстване, за какви други професии има готовност, отношение към военната служба, очаквани трудности;
в) наличие на мотивациони фактори по Sir Douglas Bond (само при пилоти).
13) Представа за собственото "аз".
14) Характерови особености - акцентира се върху данните относно предпочитания към лидерство, общителност, степен на доверчивост, степен на откритост, способност за взаимодействие, амбициозност, склонност към неувереност, отношение към реда, степен на егоизъм, чувство за хумор.
15) Темперамент - издръжливост, устойчивост към странични смущения, продължителност на отрицателните преживявания, ниво на честолюбивост, приспособимост, разговорливост, енергичност, активност към новото, напрегнатост, притеснителност, увереност, търпеливост, стил на шофиране, качества на съня и др.
16) Способност за вземане на решение - флексибилност, креативност, доминантност, критичност, реалистичност, жизнен опит, евристичност.
17) Справяне със стрес - емоционална стабилност, флексибилност, готовност за привация, управление на стреса.
18) Социабилност, екстравертираност, доминантност, емпатия, агресивност.
19) Зрялост - външни белези, емоционална реактивност, индивидуалност, свръхпокровителство от родител, реалистичност, изборност на социалните връзки, самокритичност, усет за хумор.
20) Агресивност.
21) Интелигентност - точност на мислите и фразите, богатство на речта, схватливост, лицева одухотвореност, мисловна помпозност, устойчивост на вниманието, чувствителност към обмяна на мисли при разговор, успешност в ученето, оценки по математика и физика, лингвистични способности и т. н.
4.б. Първоначално авиопсихологично изследване:

На кандидат/ката за специалността .................................................................................................................
......................................................................... №........./.........................................................
(дата)
.......................................................... ЕГН ..............................................................................
(трите имена) (год.)
А) Психологично интервю:
1. Обща история на живота:
 
2. Фамилна среда:
 
3. Образование: 4. Социално-икономически статус:
5.Развитие на аксиатиката: 6. Темп на натренирване и успеваемост:
  7. Професионална ситуация:
8. Спортна дейност: 9. Критични поведенчески инциденти:
10. Заболявания и злополуки: 11. Нарушения на правните норми:
12. Мотивация и професионална ориентация:
12.1. Мотивация:
Стремеж към постижения: Виталност:
Мобилност: Активност към нови знания и умения:
Вземане на отговорност:
12.2. Професионална ориентация:
А) Професионална ориентация: Б) По Sir Douglas Bond:
  I гр. ................ бр.
  II гр. .............. бр.
  III гр. .......... да/не
   
13. Себевъзприемане:
а) представа за потенциалния "аз":
б) представа за идеалния "аз":
14. Характерови особености: 15. Темпераментови особености:
16. Способност за вземане на решение: 17. Справяне със стрес:
18. Групова вградимост: 19. Зрялост:
20. Агресивност: 21. Интелигентност:
 
Б) Обобщаващ протокол от изследването:
Риск: МОТИВАЦИЯ 12345 От наблю-
0-не ГРУПОВА 12345 дението:
  ВГРАДИМОСТ    
  КОГНИТИВНИ 12345  
  КАЧЕСТВА    
1-умерен ЕМОЦИОНАЛНИ 12345  
  КАЧЕСТВА    
  ТОЛЕРАНТНОСТ 12345  
  КЪМ НАТОВАРВАНЕ    
2-висок ОПЕРАТИВНИ 12345  
  СПОСОБНОСТИ    
  (общо)    
РАННА ПРОГНОЗА: 0 - лоша, 1 - колеблива, 2 - добра.
КРАЕН РЕЗУЛТАТ В СТЕНОВЕ: 1, 2, 3 4 5, 6, 7 8, 9 ПОДПИС:
          ..........................
          (Фамилно име)
по ГРУПИ:          
  непод- III II I  
  ходящ гр. гр. гр.  
    (грани-      
    чен)      
Излишното се зачертава, а крайният резултат се огражда!
ЗАБЕЛЕЖКИ: ...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Подпис: ............/.............../
Трите имена и възраст
Длъжност
 
5. Интервю за годишен преглед (летателен състав).
Специалност Клас Мат. част
Общо пролетени часове За изтеклия
  период
Летателни инциденти или проблеми в подготовката
Спорт:
а) служебно - вид: ......... периодичност ......
б) индивидуално - вид .... периодичност .......
Семейна обстановка: положение .... деца ....

занимание на съпругата

........................................

здравословни проблеми на членове на семейст-

вото или родителите

...................................

Тютюнопушене
Алкохолна употреба
Приемане на лекарства
Курсове и друга допълнителна форма на обучение
Професионална нагласа за следващите 3 -
5 години
Промени във: теглото

съня

навиците

Оплаквания (психични и соматични):
Намира ли промени в себе си?
Не. Да - какви?
Съпътстващи диагнози от други специалисти
Допълнителни данни (вкл. и от служебни документи и лица)
Дата: ......./....... г. Подпис: .........../................./
6. Описание на психологичните отклонения:
Психологически проблем по сфери:  
1) Интелектуално-мнестична сфера  
- интелектуален дефицит 0
- паметови дисфункции 0
- други когнитивни проблеми 0
2) Личностова структура  
- емоционална некомпетентност 0
- нисък фрустрационен толеранс 0
- ниско ниво на личн. самоконтрол 0
- агресивни тенденции 0
- незрялост на самооценката 0
- когнитивно-повед. незрялост 0
- неустойчивост на поведението 0
3) Социално-психологично функциониране  
- неадаптивност 0
- неефективни защит. механизми 0
- слаба проф. мотивация 0
- неефективност на стратегии за
справяне с проблемни ситуации 0
- групова (екипна) несъвместимост 0
- неумение за прогнозиране на
негат. последици от поведението 0
- наличие на стрес (остър, хрон.) 0
- неефект. стратегии за справяне
със стреса 0
- употреба на наркотици 0
- вредна употреба на алкохол 0
Поведенческа дисфункция  
липсва 0
минимална 0
слаба 0
умерена 0
изразена 0
силно изразена 0
много силно изразена 0
застрашаваща индивида (околните) 0
Диагностична категория  
Психосоц. проблем  
(начин на живот, проф. функц-не) 0
акцентирана личност 0
личностово разстройство 0
непсихотично разстройство 0
психотично разстройство 0
умствена изостаналост 0
Възможност за компенсиране на психо-  
логично отклонение  
компенсируемо 0
некомпенсируемо 0
7. Протокол от проведено клинично психологично изследване на кандидата за военна служба (военнослужещия/резервиста).
Изследвано лице: ....................................................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН ...............................................................................................................................................................
Длъжност: ........ Военно формирование: .........................................................................................................................
1) Интелектуално-мнестична сфера (интелектуално ниво и когнитивни процеси)
.......................................................................................................................................................................
2) Личностова структура
....................................................................................................................................................................
3) Социално-психологично функциониране
......................................................................................................................................................................
4) Заключение и прогностична оценка
...................................................................................................................................................................
Психолог: .......................
( )
Дата: ................................................................................................................................................................
8. Резултати и оценки от тестовете за оперативни качества (кандидати за летци-пилоти):
Кандидат/ка _______________________________________________________________________________________________
№________________ Дата __________________________________________________________________________________________
"Вихрен-1"
По субтестове:


Крайна средна оценка: St
9. Резултати и оценки от тестовете за оперативни качества (кандидати за РП):
По критерии в стенове:
Кандидат/ка _______________________________________________________________________________________________
Дата
Наименование Параметри Стойности Оценка
  на тестовете      
1. Маршрути Брой грешки St St
2. Събиране на Брой St  
  числа с операции    
  превклюване Брой грешки St  
    Коефициент St St
3. Компаси Коефициент St St
4. Тремометрия Общо време St  
    Време на St  
    грешките    
    Брой грешки St St
         
         
5. Сигнал Брой St  
    правилни и    
    закъснели    
    Медианно St St
    време на    
    детекция    
    I квадрант % (%)
    II квадрант % (%)
    III квадрант % (%)
    IV квадрант % (%)
Допълнителни изследвания и данни
 
Крайна средна оценка St
10. Допълнителен лист (за авиопсихологично изследване):
Име ................................................................................................................................................................
Дата ............. Повод за изследването ........................................................................................................................
От интервюто:
 
От приложените документи:
 
Резултати от изследването:
 
Професионален статус и развитие след последното изследване:
 
Интерпретация:
 
Допълнителни данни и обсъждане:
 
Заключение:
 
Предложение за експертизно решение:
 
Подпис: _____________ /_______________/
11. Използваните в методиката въпросници и тестове са съобразени с Наредба № 6 от 2003 г. на Министерството на здравеопазването за вида и реда на извършването на специализираните медицински и психологични изследвания и на периодичните здравни прегледи и методите за тяхното провеждане (ДВ, бр. 35 от 2003 г.).


Приложение № 15 към чл. 21, ал. 2

Ред за освидетелстване, обем на прегледите и изследванията на кандидатите за военна служба и кандидатите за служба в доброволния резерв (за офицерски кандидати, сержанти/старшини от ВМС и войници/матроси)

1. Кандидатите за военна служба и кандидатите за служба в доброволния резерв (за офицерски кандидати, сержанти/старшини от ВМС и войници/матроси) се явяват в ЦВМК сутрин до 8,30 ч., без да са закусвали с оглед предстоящите им изследвания.
2. На регистратурата на ЦВМК всеки кандидат се регистрира в журнал и му се издава протокол по образец (приложение № 2), който след приключване на прегледите за деня следва да върне на регистратурата.
3. Освидетелстването за годност за военна служба и за служба в доброволния резерв задължително включва прегледи от лекари специалисти и обем лабораторни и инструментални изследвания.
Лекарски прегледи: интернист, невролог, хирург, офталмолог, ото-рино-ларинголог, психиатър, дерматовенеролог, стоматолог, акушер-гинеколог (за жените), токсиколог.
Психологическо изследване за нуждите на психиатричния преглед.
Лабораторни изследвания: кръв, хематологични показатели, хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити с диференциално броене, среден обем на еритроцита, тромбоцити, СУЕ, биохимични показатели - кръвна захар, креатинин, трансаминази (АСАТ, АЛАТ).
Серологични показатели - Hbs Ag, HCV, СПИН, Васерман, урина - албумин, захар, уробилироген, седимент, опиати.
Кръвна група.
Инструментални изследвания: електрокардиограма (ЕКГ), флуорография на сърце и бял дроб, панорамна снимка на зъбите, ехокардиография, ехография - коремни органи, и антропометрия - ръст, тегло, БМИ.
4. На кандидати за щатни парашутисти се назначават допълнителни изследвания, необходими за експертизната оценка, както следва:
4.1. Електроенцефалограма (ЕЕГ).
4.2. Аудиограма.
4.3. Изследване за вестибуларна устойчивост.
4.4. Авторефрактометрия с циклоплегия.
4.5. Рентгенография на гръбначен стълб.
4.6. Авиопсихологическо изследване, завършващо с решение за психологическа годност.
5. На кандидатите за плавателна длъжност се назначават допълнителни изследвания, необходими за експертната оценка, както следва:
5.1. На кандидати за плавателна длъжност - надводни кораби:
5.1.1. изследване на вестибуларна устойчивост;
5.1.2. аудиометрия.
5.2. На кандидати за плавателна длъжност на подводни кораби и водолази:
5.2.1. велоергометрия;
5.2.2. външно дишане;
5.2.3. изпитание в хипербарни условия (барокамера);
5.2.4. изследване на вестибуларна устойчивост;
5.2.5. аудиометрия.
6. На всеки кандидат се изготвя експертно решение за годност за военна служба/служба в доброволния резерв, което по служебен път се изпраща до военното окръжие или военното формирование/структура, откъдето е изпратен кандидатът.


Приложение № 16 към чл. 22, ал. 2

Ред за освидетелстване, обем на прегледите и изследванията на кандидатите за обучение във висшите военни училища и кандидатите за служба в доброволния резерв (за офицери)

1. Медицинското освидетелстване на кандидатите за обучение във висшите военни училища и кандидатите за служба в доброволния резерв (за офицери) се извършва целогодишно в ЦВМК.
2. Кандидатите за обучение във висшите военни училища се явяват в ЦВМК сутрин до 8,30 часа, без да са закусвали с оглед предстоящите им изследвания.
3. На регистратурата на ЦВМК всеки кандидат се регистрира в журнал и му се издава протокол по образец ( приложение № 2), който след приключване на прегледите за деня следва да върне на регистратурата.
4. Освидетелстването за годност за обучение във висшите военни училища и за годност за служба в доброволния резерв (за офицери) включва прегледи от лекари специалисти и обем лабораторни и инструментални изследвания.
5. При освидетелстване на кандидати за летателно обучение се изпълнява целият обем прегледи и изследвания както при кандидатите за обучение за наземни специалности и допълнително се извършват определен брой инструментални изследвания, указани в т. 7.
6. Кандидати за обучение за наземни специалности:
6.1. Лекарски прегледи: интернист, невролог, хирург, офталмолог, ото-рино-ларинголог, психиатър, дерматовенеролог, стоматолог, акушер-гинеколог (за жените), токсиколог.
6.2. Психологическо изследване за нуждите на психиатричния преглед.
Лабораторни изследвания: кръв, хематологични показатели, хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити с диференциално броене, среден обем на еритроцита, тромбоцити, СУЕ, биохимични показатели - кръвна захар, креатинин, трансаминази (АСАТ, АЛАТ).
Серологични показатели - СПИН, Васерман, Hbs Ag, HCV, урина - албумин, захар, уробилироген, седимент, опиати.
Кръвна група.
Инструментални изследвания: електрокардиограма (ЕКГ), флуорография на сърце и бял дроб, панорамна снимка на зъби, ехография - коремни органи, ехокардиография и антропометрия - ръст, тегло, БМИ.
7. Кандидати за летателно обучение - извършват се всички прегледи и изследвания по т. 4 и допълнително следните изследвания:
7.1. Електроенцефалограма (ЕЕГ).
7.2. Аудиограма.
7.3. Изследване за вестибуларна устойчивост.
7.4. Авторефрактометрия с циклоплегия.
7.5. Рентгенография на гръбначен стълб.
7.6. Авиопсихологическо изследване, завършващо с решение за психологическа годност.
8. Кандидатите за плавателно обучение извършват всички прегледи по т. 6 и допълнително провеждат следните изследвания:
8.1. Аудиограма.
8.2. Изследване за вестибуларна устойчивост.
9. На всички кандидати за обучение във ВВУ и кандидати за служба в доброволния резерв (за офицери) се издава експертно решение за годност, което кандидатът прилага към комплекта документи при кандидатстване.


Приложение № 17 към чл. 23, ал. 3

Ред за освидетелстване на военнослужещи и резервисти на активна служба, лекувани амбулаторно или стационарно при промяна на здравословното им състояние извън медицинските стандарти

1. Освидетелстването на тази категория военнослужещи и резервисти се извършва само в ЦВМК.
2. Освидетелстваните се явяват в ЦВМК с наличната документация по чл. 23, ал. 1 и 2 и се регистрират на регистратурата.
3. На всеки регистриран се издава протокол за преглед при специалист по профила на заболяването.
4. Лекарят специалист извършва преглед на освидетелствания, поставя диагноза, прави експертна оценка на здравословното състояние въз основа на МС и предлага решение по годността за военна служба/служба в доброволния резерв на общо заседание на комисията. Предложението за експертно решение предварително се обсъжда от членовете на съответното отделение.
5. Секретарят на ЦВМК вписва предложението на специалиста в протоколната книга и на общо заседание на комисията се взима решение за утвърждаване или отменяне на предложението.
6. Освидетелстването завършва с издаване на експертно решение по годността за военна служба/служба в доброволния резерв.


Приложение № 18 към чл. 24, ал. 3


CENTER OF MILITARY MEDICAL EXPERTISE AND AVIATION MEDICINEMILITARY MEDICAL ACADEMY
 
MEDICAL CERTIFICATE FOR FLYIN GDUTIES
№.................../.............................
date issued
Personal data
.............................................................................................................................................................................
(rank, name, surname, family name)
...................... ...................../ PIN.............................................................................................................................

(age) (sex)

.............................................................................................................................................................................
Date of birth; place
Unit ....................................................................................; country Bulgaria
Flight specialty ...........................................................................................................................................................
MEDICAL CONCLUSION
...................................................................... was examined and was found fit for flying duties, class (group...), according the requirements of the Bulgarian aeromedical standards ....................................................................................
.................................................................................................................
   
Secretary of medical Chief of medical
council council
.................../.............../ ........../.................
  valid by .......


Приложение № 19 към чл. 28, ал. 3

Ред за освидетелстване на запасни и български граждани, за които възникват задължения по военния отчет

1. Медицинското освидетелстване се извършва целогодишно от лекарите експерти към ЦВМК във военните окръжия - териториалната структура по водене на военен отчет.
2. Освидетелстваният се явява във военното окръжие - териториалната структура по водене на военен отчет, лично с наличната медицинска документация по чл. 28, ал. 1 и 2.
3. Лекарят експерт се запознава с представената медицинска документация и се произнася по годността на освидетелствания за военновременна служба с експертно решение, което вписва в протоколна книга.
4. При необходимост лекар експерт от военното окръжие може да поиска допълнителна медицинска документация, свързана със заболяването на освидетелствания.
5. Решението по годността за военновременна служба се нанася във военноотчетната книжка на освидетелствания, която се представя на началника на военното окръжие - териториалната структура по водене на военен отчет за подпис.


Приложение № 20 към чл. 29, ал. 7

ПРОТОКОЛ ЗА ГОДИШЕН ПРОФИЛАКТИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОПЕРАЦИИ И МИСИИ, ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВОЕННИ АКАДЕМИИ, СЕРЖАНТСКИ КОЛЕЖИ, ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА И ЗАДГРАНИЧНА РАБОТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И РЕЗЕРВИСТИТЕ

(ОТДЕЛЕН КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН ДОКУМЕНТ)


Приложение № 21 към чл. 30, ал. 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИЯ/РЕЗЕРВИСТА

(ОТДЕЛЕНА КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН ДОКУМЕНТ)


Приложение № 22 към чл. 31, ал. 2

ПРОТОКОЛ ЗА ГОДИШЕН ПРОФИЛАКТИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ ПРИ ЗАВРЪЩАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ/РЕЗЕРВИСТИТЕ ОТ ОПЕРАЦИИ И МИСИИ, ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

(ОТДЕЛЕН КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН ДОКУМЕНТ)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти