Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Приета с ПМС № 55 от 06.03.2013 г.

Обн. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 23 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и свързаните с това права и задължения на икономическите оператори.
(2) Наредбата се прилага за категориите ЕЕО по чл. 21е, ал. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС).

Чл. 2. (1) Не се разрешава пускането на пазара и предоставянето на ЕЕО, включително на кабели и резервни части за неговия ремонт, повторна употреба, осъвременяване на функционалните му характеристики или повишаване на капацитета му, които съдържат опасни вещества от приложение № 1, над пределно допустимите стойности на тегловната концентрация в еднородните материали на ЕЕО.
(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за:
1. категориите ЕЕО по чл. 21е, ал. 3 ЗЗВВХВС;
2. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) случаите на употреба в материали и компоненти на ЕЕО, утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите по чл. 21д, ал. 3 ЗЗВВХВС;
3. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) случаите на специфични приложения в материали и компоненти на медицински изделия и прибори за контрол и управление, които са ЕЕО, утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите по чл. 21д, ал. 3 ЗЗВВХВС.

Глава втора.
ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ ИЛИ ОТНЕМАНЕ ПРАВО НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) Икономическите оператори подават заявление в Европейската комисия, наричана по-нататък "комисията", за издаване на решение за освобождаване, подновяване или отнемане правото на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества от приложение № 1 за специфични употреби в материали и компоненти на ЕЕО по чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3, ако е изпълнено поне едно от следните условия:
1. технически или научно е неосъществимо отстраняването или замяната на вещества от приложение № 1 посредством промени в проектирането или чрез материали и компоненти, които не изискват материали или вещества от приложение № 1;
2. не са осигурени надеждни заместители на вещества от приложение № 1;
3. общото отрицателно въздействие върху околната среда, здравето и безопасността на потребителите, причинено от замяната, може да надхвърли общите ползи за околната среда, здравето и безопасността на потребителите от тази замяна.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа най-малко:
1. име, адрес и данни за контакт на заявителя;
2. информация за материала или компонента и специфичните начини на употреба на веществото в материала и компонента от ЕЕО, за който е подадено заявление за освобождаване от изискванията или отнемане правото на освобождаване и описание на неговите характеристики;
3. обосновка, подкрепена с доказателства, за освобождаването или неговото отнемане в съответствие с условията по ал. 1, която може да бъде проверена;
4. анализ на възможните алтернативни вещества, материали или форми за целия жизнен цикъл на ЕЕО, включително когато е налице информация за независима изследователска дейност, партньорска оценка и развойна дейност от страна на заявителя, както и анализ на наличието на такива алтернативи;
5. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) информация за евентуална подготовка за повторна употреба, рециклиране на материали от отпадъци от ЕЕО, изисквания за подходящо третиране на отпадъци в съответствие с приложение № 10 към Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, приета с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 100 от 2013 г.);
6. предложени действия за разработване, искане за разработване и/или прилагане на възможни алтернативи, включително график на заявителя за тези дейности;
7. информация, която се счита за частна собственост, заедно с обосновка, която може да бъде проверена, при необходимост;
8. предложение за точна и ясна формулировка на освобождаването - в случаите на заявление за освобождаване;
9. резюме на заявлението;
10. друга приложима информация.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) Икономическите оператори подават до комисията заявления за подновяване на освобождаването не по-късно от 18 месеца преди изтичане на датата на освобождаване, посочена в заповедта по чл. 21д, ал. 3 ЗЗВВХВС.
(2) Съществуващото право на освобождаване е в сила до приемането на решение на Комисията по заявлението за подновяване на освобождаването.

Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Раздел I.
Задължения на производителите на ЕЕО и на упълномощените представители


Чл. 5. (1) Производителите на ЕЕО пускат на пазара само оборудване, което е проектирано и произведено в съответствие с ограниченията по чл. 2, ал. 1.
(2) За целите на ал. 1 производителите на ЕЕО извършват или възлагат извършването на процедурата за вътрешен производствен контрол и изготвят техническа документация в съответствие с модул А от Приложение II към Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (ОВ, L 218, 13.8.2008 г.).
(3) Когато в рамките на процедурата по ал. 2 бъде доказано съответствие на ЕЕО с ограниченията по чл. 2, ал. 1, производителите на ЕЕО изготвят ЕС декларация за съответствие съгласно приложение № 4 и нанасят "СЕ" маркировка на ЕЕО.
(4) Когато друго приложимо законодателство изисква прилагането на процедура за оценка на съответствието на ЕЕО, която съответства на процедурата по ал. 2, съответствието с ограниченията по чл. 2, ал. 1 може да се докаже в рамките на тази процедура и да се изготви единна техническа документация.
(5) С декларацията по ал. 3 производителят на ЕЕО обявява изпълнението на ограниченията по чл. 2, ал. 1 и носи отговорност за съответствието на ЕЕО с изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата.
(6) Декларацията по ал. 3 се предоставя на български език и подлежи на актуализиране.
(7) Маркировката "СЕ" се нанася на готовото ЕЕО или на табелката с техническите му данни преди пускането на пазара на ЕЕО и трябва да е видима, четлива и незаличима.
(8) В случаите, когато изпълнението на ал. 7 не е възможно или оправдано предвид функциите на ЕЕО, маркировката "СЕ" се поставя върху опаковката на ЕЕО или върху придружаващите го документи.


Чл. 6. Производителите на ЕЕО са длъжни:
1. да съхраняват техническата документация и ЕС декларацията за съответствие по чл. 5 в срок 10 години след пускането на пазара на ЕЕО;
2. да въвеждат и прилагат процедури за осигуряване постоянно съответствие на серийното производство на ЕЕО и да отчитат промените в проектирането или характеристиките на продуктите и промените в хармонизираните стандарти или в техническите спецификации, чрез които е декларирано съответствието на това ЕЕО;
3. да поддържат регистър на несъответстващото ЕЕО и на иззетите продукти и да информират дистрибуторите за това;
4. да нанасят върху ЕЕО партиден или сериен номер, както и номер на типа или друг елемент, който позволява ЕЕО да бъде идентифицирано, или, когато размерът или естеството на съответното ЕЕО не позволява това, да нанасят тази информация на опаковката или в документ, който придружава ЕЕО;
5. да нанасят на ЕЕО своето име, регистрираното търговско име или регистрираната търговска марка и адреса, на който може да се установи връзка с тях, или, когато това не е възможно, да нанасят тези данни на опаковката или в документ, който придружава ЕЕО; посоченият адрес за връзка трябва да е само един и да позволява осъществяване на контакт с производителя на ЕЕО.


Чл. 7. (1) Производител, който е пуснал на пазара ЕЕО, което не съответства на изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата, незабавно предприема мерки за привеждане на ЕЕО в съответствие, за изтегляне или изземане от пазара, ако това е целесъобразно.
(2) В случаите по ал. 1 производителят на ЕЕО информира незабавно органа за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС, като предоставя подробна информация за несъответствието и за предприетите мерки.


Чл. 8. (1) При получаване на мотивирано искане от орган за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС производителят на ЕЕО предоставя цялата информация и документация, необходими за доказване съответствието на ЕЕО с изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата.
(2) Производителят оказва пълно съдействие на органа по ал. 1 за всяко действие за осигуряване съответствието на пуснатото на пазара ЕЕО, при поискване.
(3) Информацията и документацията по ал. 1 трябва да е на български език.


Чл. 9. (1) Всеки производител на ЕЕО може да определи свой упълномощен представител чрез писмено пълномощно.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задълженията по пълномощното, които включват най-малко следното:
1. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) да съхранява ЕС декларацията за съответствие и техническата документация за срок 10 години след пускането на пазара на ЕЕО и да ги предоставя при поискване на органите по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС в съответствие с техните компетенции;
2. да предоставя цялата информация и документация, необходими за доказване съответствието на ЕЕО с изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата, при мотивирано искане от органа по т. 1;
3. да оказва съдействие на органа по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС във всяко предприето от тях действие за осигуряване на съответствие с изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата, при поискване.
(3) Задълженията по чл. 5, ал. 1 и 2 не могат да се прехвърлят на упълномощения представител.

Раздел II.
Задължения на вносителите на ЕЕО


Чл. 10. (1) Вносителите на ЕЕО пускат на пазара само оборудване, което съответства на изискванията на глава пета "а" на ЗЗВВХВС и на наредбата.
(2) Преди да пуснат на пазара ЕЕО, лицата по ал. 1 изискват от производителя на това оборудване доказателства за изпълнението на задълженията му по чл. 5, ал. 2 и 3 и чл. 6, т. 4 и 5 и проверяват дали ЕЕО е придружено с изискваните документи.


Чл. 11. Вносителите на ЕЕО са длъжни:
1. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) да съхраняват на разположение на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС копие от ЕС декларацията за съответствие за срок десет години след пускането на пазара на ЕЕО и да гарантират, че при поискване техническата документация по чл. 5, ал. 2 се представя на тези органи;
2. да нанасят името си, регистрираното търговско име или регистрираната търговска марка и адреса, на който може да се установи връзка с тях, на самото ЕЕО или, когато това не е възможно, на опаковката или в документ, който придружава ЕЕО;
3. да поддържат регистър на несъответстващото ЕЕО и на иззетите продукти и да информират дистрибуторите за това.


Чл. 12. (1) Когато вносител на ЕЕО има основание да смята, че определено ЕЕО не съответства на ограниченията по чл. 2, ал. 1, той информира за това производителя на ЕЕО и органа за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС.
(2) Вносителят не може да пусне на пазара ЕЕО, преди то да бъде приведено в съответствие с изискванията на наредбата.


Чл. 13. (1) Вносител, който е пуснал на пазара ЕЕО, което не съответства на изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата, незабавно предприема необходимите мерки за привеждане в съответствие на това ЕЕО, за изтегляне или изземване от пазара, ако това е целесъобразно.
(2) В случаите по ал. 1 вносителят на ЕЕО информира незабавно органа за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС, като предоставя подробна информация за несъответствието и за предприетите мерки.


Чл. 14. (1) При получаване на мотивирано искане от орган за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС вносителят на ЕЕО предоставя цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на това ЕЕО с изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата.
(2) Вносителят оказва пълно съдействие на органа по ал. 1 за всяко действие за осигуряване съответствието на пуснатото на пазара ЕЕО, при поискване.
(3) Информацията и документацията по ал. 1 трябва да е на български език.

Раздел III.
Задължения на дистрибуторите на ЕЕО


Чл. 15. Преди да предоставят на пазара ЕЕО, дистрибуторите проверяват:
1. дали е нанесена маркировка "СЕ" на оборудването;
2. дали ЕЕО се придружава от изискваните документи на български език;
3. изпълнението на задълженията по чл. 6, т. 4 и 5 и чл. 11, т. 2 от производителя и/или вносителя на ЕЕО.


Чл. 16. (1) Когато даден дистрибутор на ЕЕО има основание да смята, че определено ЕЕО не съответства на разпоредбите на чл. 2, ал. 1, той информира производителя или вносителя на ЕЕО и органа за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС.
(2) Дистрибуторът не предоставя на пазара ЕЕО, преди то да бъде приведено в съответствие с изискванията на наредбата.


Чл. 17. (1) Дистрибутор, който е предоставил на пазара ЕЕО, което не съответства на изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата, незабавно предприема необходимите мерки за привеждане в съответствие на това ЕЕО, за изтегляне или изземване от пазара, ако това е целесъобразно.
(2) В случаите по ал. 1 дистрибуторът на ЕЕО незабавно информира органа за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС, като предоставя подробна информация за несъответствието и за предприетите мерки.


Чл. 18. (1) При получаване на мотивирано искане от орган за надзор на пазара по чл. 27, ал. 6 или 7 ЗЗВВХВС дистрибуторът на ЕЕО предоставя цялата информация и документация, необходими за доказване съответствието на това ЕЕО с изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата.
(2) Дистрибуторът оказва пълно съдействие на органа по ал. 1 за всяко действие за осигуряване съответствието на предоставеното ЕЕО, при поискване.


Чл. 19. Всеки вносител на ЕЕО или дистрибутор на ЕЕО, когато пуска на пазара или предоставя оборудване под свое име или своя търговска марка или променя вече пуснато на пазара ЕЕО по начин, който може да се отрази на съответствието на това ЕЕО с изискванията на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и/или на наредбата, се счита за производител на ЕЕО и изпълнява задълженията на производителя по чл. 5 - 8.


Чл. 20. Икономическите оператори поддържат в наличност за срок 10 години от пускането на пазара или предоставянето на ЕЕО и предоставят при поискване на органите по чл. 27, ал. 6 и 7 ЗЗВВХВС информация относно:
1. икономическите оператори, които са им доставяли ЕЕО;
2. икономическите оператори, на които те са доставяли ЕЕО.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Изземване" е всяка мярка, целяща да постигне връщане на продукт, който вече е бил предоставен на разположение на крайния потребител.
2. "Изтегляне" е всяка мярка, целяща да предотврати предоставянето на пазара на продукт, който вече е във веригата на доставки.
3. "Надзор на пазара" са извършваните дейности и вземаните мерки от страна на органите по чл. 27, ал. 6 и 7 ЗЗВВХВС, за да се гарантира, че ЕЕО отговаря на определените изисквания на глава пета "а" от ЗЗВВХВС и на наредбата и не застрашава здравето, безопасността или други аспекти на опазването на обществения интерес.
4. "Техническа спецификация" е документ, определящ техническите изисквания, на които трябва да отговарят определен продукт, процес или услуга.


§ 2. Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ, L 174, 1.7.2011 г.; попр., ОВ, L 209, 4.8.2012 г.).
2. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
9. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
11. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
12. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
13. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
14. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
15. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
16. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
17. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
18. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
19. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
20. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
21. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
22. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
23. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
24. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
25. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
26. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
27. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
28. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
29. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)
30. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Комисията от 31 март 2015 г. за изменение на приложение II към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на ограничените вещества (ОВ, L 137/10, 4.06.2015 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

§ 3. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) (1) Точки 7 - 10 от приложение № 1 се прилагат от 22 юли 2019 г., като за медицинските изделия, включително инвитро диагностичните медицински изделия, и приборите за контрол и управление, включително промишлените прибори за контрол и управление, се прилагат от 22 юли 2021 г.
(2) Ограниченията за DEHP, BBP, DBP и DIBP в т. 7 - 10 в приложение № 1 не се прилагат:
1. по отношение на кабелите или резервните части за ремонт, повторна употреба, модернизация на функционалните характеристики или повишаване на капацитета на ЕЕО, пуснато на пазара преди 22 юли 2019 г., и
2. по отношение на медицинските изделия, включително инвитро диагностичните медицински изделия, и приборите за контрол и управление, включително промишлените прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2021 г.
(3) Ограничаването на DEHP, BBP и DBP в т. 7 - 9 в приложение № 1 не се прилага по отношение на детските играчки, които вече са предмет на ограничаване на DEHP, BBP и DBP посредством вписване 51 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ, L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

§ 4. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)

§ 5. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Наредбата се приема на основание чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.


§ 6. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на органите по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.09.2014 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 ОТ 20 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2015 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 ОТ 12 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2016 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 6 - 9, които влизат в сила от 1 юни 2016 г.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

Вещества, ограничени за употреба в ЕЕО, и максимални стойности на тегловната им концентрация в еднородните материали на ЕЕО

 

Наименование на химичното вещество

Концентрация, тегл. %

1.

Олово

0,1 %

2.

Живак

0,1 %

3.

Кадмий

0,01 %

4.

Шествалентен хром

0,1 %

5.

Полибромирани бифенили (PBB)

0,1 %

6.

Полибромирани дифенилетери (PBDE)

0,1 %

7.

(нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г. ) Бис(2-етилхексил)фталат (DEHP)

0,1 %

8.

(нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г. ) Бутилбензилфталат (BBP)

0,1 %

9.

(нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г. ) Дибутилфталат (DBP)

0,1 %

10.

(нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г. ) Диизобутилфталат (DIBP)

0,1 %


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 2

(Доп. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)

Приложение № 3 към чл. 2, ал. 2, т. 3

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 27.11.2015 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)


Приложение № 4 към чл. 5, ал. 3


ЕС декларация за съответствие
 
1. № ... (единен идентификационен номер на ЕЕО):
2. Име и адрес на производителя или на упълномощения му представител:
3. За настоящата декларация за съответствие отговорност носи единствено производителят (или лицето, което инсталира ЕЕО):
4. Обект на декларацията (описание на ЕЕО, което позволява проследимост на продукта по цялата верига. При необходимост може да се добави снимка):
5. Обектът на декларацията по т. 4 е в съответствие с Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване:
6. Наименования на използваните хармонизирани стандарти или техническите спецификации, чрез които се декларира съответствието, когато е приложимо:
7. Допълнителна информация:
Подпис за или от името на:
(място и дата на издаване):
(име, длъжност) (подпис):


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти