Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат предоставянето, събирането, обработването, съхраняването, използването, разпространението и обменът на медико-статистическа информация и на информация за извършваната от лечебните заведения медицинска дейност.
(2) По реда на тази наредба лечебните заведения, които се финансират чрез договор с Националната здравноосигурителна каса и/или от републиканския бюджет, предоставят информация за извършените от тях разходи при осъществяване на дейността си.
(3) По реда на тази наредба лечебните заведения предоставят при поискване и информация за разходваните ресурси за медицинските дейности и анализ на ефективността на лечебното заведение на Министерството на здравеопазването съгласно чл. 69, ал. 2, т. 8 от Закона за лечебните заведения.
(4) Лечебните заведения събират, обработват, използват, съхраняват и предоставят информацията по ал. 1 и 2 и съответната документация за това за разработването, производството и разпространението на официална национална или европейска статистическа информация, за отчетни, контролни и аналитични нужди и за формиране на националната здравна политика.
(5) Лечебните заведения са длъжни да предоставят достоверни данни по ал. 1 - 3.

Чл. 2. Не е предмет на тази наредба съдържанието на медицинската документация, необходима в дейността на лечебните заведения извън документацията, свързана с отчетността по чл. 1, ал. 1 и 2.


Чл. 3. (1) Информацията по чл. 1, ал. 1 и 2 е медико-статистическа и здравна информация.
(2) При предоставянето на информацията данните, идентифициращи пациента, се заличават, освен ако е налице нормативно основание същите да бъдат използвани при осигурена защита на правата на лицата и на информацията от неправомерен достъп.


Чл. 4. Организацията и контролът на дейностите, свързани с медико-статистическата информация, се осъществяват от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и от регионалните здравни инспекции (РЗИ).


Чл. 5. Регионалните здравни инспекции:
1. събират, регистрират, обработват, съхраняват, анализират и предоставят информация по чл. 1, ал. 1 и 2 на територията на областта за нуждите на националната система за здравеопазване;
2. организират, ръководят и контролират статистическата дейност на териториално ниво самостоятелно или съгласувано с Националния статистически институт за изследвания, включени в Националната статистическа програма.


Чл. 6. Националният център по обществено здраве и анализи:
1. събира, обобщава и анализира предоставената информация по чл. 1, ал. 1 и 2 за нуждите на националната система за здравеопазване;
2. организира, ръководи и контролира статистическата дейност на национално ниво самостоятелно или съгласувано с Националния статистически институт за изследвания, включени в Националната статистическа програма;
3. организира и методически ръководи създаването, внедряването, актуализирането и поддържането на медико-статистическата документална система;
4. изработва и поддържа стандарти и номенклатури, използвани при обмена на медико-статистическата информация;
5. събира данни за наличните информационни системи в лечебните заведения и изготвя предложения за единни структури на изходните данни;
6. проектира, изгражда, внедрява и поддържа информационни системи, регистри и технологии за нуждите на националната здравна система.

Раздел II.
Медико-статистическа документация


Чл. 7. (1) Всички лечебни заведения водят медико-статистическа документация.
(2) В медико-статистическата документация се отразяват основните показатели за здравното състояние на пациентите, за медицинските дейности, разходваните ресурси и икономическата ефективност на лечебните заведения.


Чл. 8. (1) Националният център по обществено здраве и анализи ежегодно организира и финансира осигуряването на здравната мрежа със съответните медико-статистически отчети и други документи.
(2) Националният център по обществено здраве и анализи ежегодно провежда информационни съвещания с РЗИ по събирането и контрола на документация по чл. 1, ал. 1 и 2, както и за промените в документалната система и изискванията при нейното попълване.


Чл. 9. (1) Националният център по обществено здраве и анализи е длъжен да уведомява лечебните заведения за необходимостта от предоставяне на медико-статистическа информация за здравното състояние на пациентите, разходваните ресурси и извършваната от тях медицинска дейност, като им указва сроковете за това.
(2) Уведомяването може да се извършва по електронен път или чрез официалните интернет страници на РЗИ и НЦОЗА.
(3) Лечебните заведения предоставят информацията на НЦОЗА.
(4) Информацията по ал. 3 може да се предоставя и чрез РЗИ.


Чл. 10. (1) Въз основа на събраната медико-статистическа информация НЦОЗА и РЗИ:
1. разработват анализи, прогнози и оценки за здравно-демографските процеси, за ресурсите и дейността на лечебните заведения, за целите на формирането на националната здравна политика и здравната политика на областно ниво;
2. предоставят готови информационни продукти в съответствие с устройствените си правилници.
(2) Националният център по обществено здраве и анализи и РЗИ могат да публикуват и разпространяват събраната и анализирана по реда на тази наредба медико-статистическа и друга отчетна информация.


Чл. 11. (1) Националният център по обществено здраве и анализи извършва обмен на медико-статистическа информация с РЗИ и с Националния статистически институт.
(2) Националният център по обществено здраве и анализи може да обменя информация и с други институции, органи и лица.


Чл. 12. Националният център по обществено здраве и анализи извършва информационен обмен със Световната здравна организация, Евростат и други международни институции по въпроси относно здравно-демографската характеристика на населението, ресурсите в здравеопазването, дейността на лечебните заведения и други и във връзка с разработването, производството и разпространението на европейска статистическа информация.

Раздел III.
Предоставяне на информация от лечебните заведения на Министерството на здравеопазването


Чл. 13. (1) Лечебните заведения предоставят медико-статистическа информация и информация за медицинските дейности на Министерството на здравеопазването периодично и при поискване.
(2) Лечебните заведения, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от републиканския бюджет, предоставят информация за извършените от тях разходи при осъществяване на дейността си на Министерството на здравеопазването периодично и при поискване.
(3) Лечебните заведения предоставят при поискване и информация за разходваните ресурси за медицинските дейности и анализ на ефективността на лечебното заведение на Министерството на здравеопазването.
(4) Периодичността се определя от Министерството на здравеопазването.
(5) При поискване на информация от Министерството на здравеопазването лечебното заведение е длъжно да я предостави в седемдневен срок, ако не е определен друг срок за това.
(6) Министерството на здравеопазването оказва на лечебните заведения методическа помощ относно начина на предоставяне на информацията.
(7) Министерството на здравеопазването може да възложи на НЦОЗА да събира и анализира информацията по ал. 3.


Чл. 14. Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения предоставят на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 13, ал. 1, както и анализ на дейността си.


Чл. 15. Информацията по чл. 13 и 14 се предоставя под формата на сведения, справки, анализи, отчети, доклади и други документи, чието съдържание се обявява по достъпен начин на лечебните заведения.

Раздел IV.
Организационно-методична и контролна дейност


Чл. 16. Националният център по обществено здраве и анализи и регионалните здравни инспекции самостоятелно или съвместно с Националния статистически институт и неговите териториални поделения осъществяват организационно-методична и контролна дейност по:
1. осигуряване на съответствие на методологията, съдържанието и обхвата на статистическата отчетност;
2. достоверността на сведенията и отчетите;
3. спазване на сроковете за представяне;
4. спазване на поверителност на данните и защита на здравната информация;
5. използването на утвърдената за нуждите на наредбата документация.


Чл. 17. Направените констатации и заключения се отбелязват в протокол по образец съгласно приложението.


Чл. 18. При установяване на нарушения контролните органи могат да дават задължителни предписания за тяхното отстраняване и предотвратяване.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "ресурси" е съвкупност от трудови, материални и финансови ресурси на лечебното заведение. Трудовите ресурси включват работната сила по специалности, категории и други признаци. Материалните ресурси включват съвкупност от сграден, леглови фонд, апаратура, транспортни средства и др. Финансовите ресурси се отнасят до приходите и разходите на лечебното заведение.


§ 2. Разпоредбите на тази наредба относно събирането, обработването, използването, съхраняването и предоставянето на медико-статистическа информация се отнасят и за здравните заведения, доколкото в нормативен акт не е предвидено друго.

Заключителни разпоредби


§ 3. Директорът на Националния център по обществено здраве и анализи предоставя методическа помощ на лечебните заведения по събирането и контрола на статистическите сведения и отчети, промените в съдържанието на документацията и изискванията по тяхното попълване в съответствие със Закона за статистиката и Закона за здравето.


§ 4. Националният център по обществено здраве и анализи и Националният статистически институт периодично подписват споразумения за сътрудничество и обмен на информация във връзка с осигуряването на статистическа информация за здравното състояние на населението и функционирането на националната здравна система и за разработването, производството и разпространението на европейска статистическа информация.


§ 5. Тази наредба се издава на основание чл. 6, ал. 3 и 4 от Закона за лечебните заведения и чл. 27, ал. 3 от Закона за здравето и отменя Наредба № 10 от 2000 г. за предоставянето на медико-статистическа информация и информацията за извършваната медицинска дейност от лечебните заведения (ДВ, бр. 57 от 2000 г.).


§ 6. Наредбата е съгласувана с Националния статистически институт.


Приложение към чл. 17


ПРОТОКОЛ
№............./(дата)
за извършена проверка по медицинската документация и статистическа отчетност
 
На ....... (дата) в гр. ........... на основание чл. 7, ал. 1, т. 13 от Закона за статистиката и чл. 10, ал. 1, т. 6 и чл. 116б, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето комисия в състав:
1. ............ - ..................... ..............................................................................................................................................................................
(име) (длъжност) (представител на ........)
2. ............ - ..................... ..............................................................................................................................................................................
(име) (длъжност) (представител на ........)
3. ............ - ..................... ..............................................................................................................................................................................
(име) (длъжност) (представител на ........)
извърши проверка в .......................................................................................................................................................................................................
(име на лечебното заведение)
на адрес: ..............................................................................................................................................................................................................
Тема на проверката: спазване на изискванията при водене, съхранение и обмен на ........................................................... (наименование на формулярите).
Дата (период) на проверката: ............................
При проверката се констатира следното:
І. По състоянието на медицинската документация:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
ІІ. По състоянието и достоверността на статистическата отчетност:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
ІІІ. По спазване на защитата на данните за здравното състояние на пациентите:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
IV. По използване на утвърдената документация:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Проверени отчети, сведения и показатели Период/брой отчетни форми Установени нарушения
     
     
     
     
     
     
     
Заключение:
Въз основа на извършената проверка комисията счита, че проверените документи отговарят/не отговарят на изискванията.
Причините за допуснатите нарушения са:
1. Липса на първична документация.
2. Неспазване указанията за водене на първична документация.
3. Небрежно водене/съставяне на документите.
4. Недостатъчна квалификация.
5. Неправилна организация на отчитането.
6. Неправилно извършени корекции.
7. Умишлено отчитане на неверни данни.
8. Използване/съставяне на различни от утвърдените от Министерството на здравеопазването форми.
Предписание за отстраняване на допуснатите несъответствия:
................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Срок за изпълнение на дадените предписания:
.......................................................................................................................................................................................................................
Настоящият протокол се състави в 2 екземпляра, по един за .............. (контролната институция) и за ................................... (ръководителя на лечебното заведение).
 

Комисия:

1. ................................................................................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................................................................................................

Получил екземпляр от протокола:
Запознат съм с констатациите от протокола.
Име и подпис на получателя: .............................................................................................................
В случай на отказ от лицето - обект на проверката, да подпише медицинския протокол, връчването се удостоверява от свидетели:
1. .......................................................................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................................................................
Дата на връчване: .......................
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти