Logo Неделя, 6 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-4 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ

В сила от 05.03.2013 г.
Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.22 от 5 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 23 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат редът и начинът за характеризиране, класифициране и представяне на състоянието/потенциала на повърхностните водни тела.
(2) С наредбата се определят и изискванията за определяне на:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) повърхностните водни тела в района на речния басейн, които се определят като попадащи в някоя от следните категории води: реки, езера, преходни води или крайбрежни води, или като изкуствени повърхностни водни тела или силно модифицирани такива;
2. типовете на повърхностните водни тела за всяка категория повърхностни води по т. 1 в границите на всеки район за басейново управление;
3. местонахождението и границите на всички типове повърхностни водни тела в границите на всеки район за басейново управление на водите, като се извършва и тяхното първоначално характеризиране;
4. специфичните референтни условия за всички типове повърхностни водни тела, определени по т. 2;
5. вида и големината на натиска от човешка дейност върху водните тела в границите на всеки район за басейново управление на водите.

Глава втора.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПОВЕТЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА

Чл. 2. (1) Директорите на басейновите дирекции диференцират съответните повърхностни водни тела за всяка една от категориите повърхностни води по чл. 1, ал. 2, т. 1, които попадат в границите на района за басейново управление, според техния тип, като използват система от фактори, посочени в приложение № 1. Диференцирането по типове се извършва въз основа на стойностите на задължителни и незадължителни фактори или въз основа на комбинация от тях, необходими, за да се осигури определянето на специфични за всеки тип биологични референтни условия.
(2) При използване на фактори, извън посочените в приложение № 1, въз основа на които басейновите дирекции извършват идентифицирането на типовете повърхностни водни тела, техният списък се одобрява със заповед на министъра на околната среда и водите по предложение на органите по ал. 1 след представяне на съответната научна обосновка.
(3) За определяне типа на изкуствените и силно модифицираните повърхностни водни тела се използват факторите от приложение № 1 за онази категория повърхностни води, която е най-близко по характер до тях. Определянето на повърхностно водно тяло като изкуствено или силно модифицирано се извършва в съответствие с чл. 156б от Закона за водите (ЗВ).


Чл. 3. (1) Органите по чл. 2, ал. 1 изготвят карта и/или карти в географска информационна система (ГИС) за географското местонахождение и границите на типовете повърхностни водни тела в границите на съответните райони за басейново управление на водите.
(2) Картата и/или картите по ал. 1 се предоставят на Европейската комисия от министъра на околната среда и водите или упълномощено от него лице по реда на наредбата по чл. 11, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Глава трета.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТНИ УСЛОВИЯ ЗА ТИПОВЕТЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ ТЕЛА


Чл. 4. (1) За всеки един от определените по реда на глава втора типове повърхностни водни тела директорите на басейновите дирекции определят:
1. специфични за типа биологични референтни условия;
2. специфични за типа хидроморфологични и физикохимични условия.
(2) Специфичните референтни условия по ал. 1, т. 1 се определят въз основа на съответните биологични елементи за качество, посочени в т. 1.1 на приложение № 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Специфичните референтни условия по ал. 2 се определят въз основа на стойностите на биологичните елементи за качество, които отговарят на отлично екологично състояние, съгласно таблиците към т. 1.2 на приложение № 2.
(4) Специфичните условия по ал. 1, т. 2 за всеки един тип повърхностни водни тела се определят въз основа на съответните хидроморфологични, химични и физикохимични елементи за качество, посочени в т. 1.1 на приложение № 2.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Специфичните условия по ал. 4 се определят въз основа на стойностите на хидроморфологичните и физикохимичните елементи, които отговарят на отлично екологично състояние, съгласно таблиците към т. 1.2 на приложение № 2.


Чл. 5. (1) Специфичните за типа условия по чл. 4, ал. 1 за изкуствените и силно модифицираните повърхностни водни тела се определят въз основа на стойностите на биологичните, хидроморфологичните и физикохимичните елементи за качество, които отговарят на максималния екологичен потенциал съгласно таблица 1.2.5 към т. 1.2 на приложение № 2.
(2) Стойностите на биологичните, хидроморфологичните и физикохимичните елементи за качество, представляващи максималния екологичен потенциал, се актуализират на всеки 6 години.


Чл. 6. (1) Определянето на специфични за типа условия по чл. 4, ал. 1 може да се основава на използването на пространствени данни от мониторинга на водите, на моделиране или на комбинация от тези два метода.
(2) Когато няма достатъчно надеждни данни и/или има обективни пречки за използването на методите по ал. 1, директорите на басейновите дирекции могат да използват експертна оценка за определянето на специфичните условия по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) При определянето на отлично екологично състояние на водите по отношение на концентрациите на специфични синтетични замърсители се използват границите на определяне на най-съвременните аналитични методи, използвани в практиката за анализ на тези замърсители.
(4) Когато се използват пространствени данни от мониторинга на водите за определяне на специфичните за типа биологични референтни условия, басейновите дирекции планират и поддържат мрежа от референтни мониторингови станции за всеки един от определените типове повърхностни водни тела.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Мрежата по ал. 4 се изгражда с достатъчен брой станции във водни тела с отлично екологично състояние, за да се осигури достатъчно ниво на надеждност по отношение на стойностите на референтните условия. При определянето на специфични за типа биологични референтни условия се вземат предвид както пространствената и сезонната изменчивост на стойностите на биологичните елементи за качество, които съответстват на отлично екологично състояние за съответния тип повърхностно водно тяло, така и методите за моделиране на специфичните за типа биологични референтни условия.
(6) Списъкът от критерии и подходът за оценка на нивото на надеждност по отношение стойностите на референтните условия се утвърждават със заповед на министъра на околната среда и водите.
(7) Определянето на специфични за типа биологични референтни условия чрез използване на моделирането може да включва използването на прогнозни методи или методи за оценка на данни от минали периоди. Тези методи трябва да използват исторически, палеоложки или други налични данни и да осигуряват достатъчно ниво на надеждност по отношение на стойностите на референтните условия.
(8) Когато не е възможно да се определят специфични за типа референтни условия за даден биологичен елемент за качество вследствие на висока степен на природно обусловена изменчивост на този елемент, а не само в резултат на сезонна промяна, тогава този елемент може да се изключи от оценката на екологичното състояние за съответния тип повърхностни води. Басейновите дирекции описват причините за такова изключване в плановете за управление на речните басейни.

Глава четвърта.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТИСКА ОТ ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ ВОДНИТЕ ТЕЛА


Чл. 7. (1) Директорите на басейновите дирекции събират и поддържат в актуално състояние информация за вида и големината на значимия натиск от човешка дейност, на който повърхностните водни тела в границите на всеки район за басейново управление е възможно да са подложени.
(2) Органите по ал. 1 извършват оценка и идентифициране на значими замърсявания от точкови и дифузни източници и по-специално на такива с вещества, посочени в приложение № 3, от битови, промишлени, селскостопански дейности и други инсталации.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Оценката и идентифицирането по ал. 2 се извършва въз основа на информация, събрана в съответствие с изискванията на Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, Закона за защита на растенията, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и съответните подзаконови нормативни актове по прилагането им, както и всяка друга информация, необходима за целите на анализа по ал. 1.


Чл. 8. (1) Директорите на басейновите дирекции извършват оценка и идентифициране на:
1. значимите водовземания за използване за битови, промишлени, селскостопански и други цели, включително и на сезонните колебания и общата годишна потребност от вода, както и загубите на вода в разпределителните системи;
2. въздействието на значимото регулиране на оттока, включително и на отклоняването и прехвърлянето на води във водосбора на други речни басейни, върху общата характеристика на оттока и водните баланси;
3. други значими въздействия от човешка дейност върху състоянието на повърхностните води.
(2) Органите по ал. 1:
1. идентифицират значимите морфологични изменения на водните тела;
2. извършват оценка на видовете земеползвания, включително идентифициране на основните населени, промишлени и селскостопански райони, и където е целесъобразно - на горите и местата за риболов.


Чл. 9. Значимостта на различните видове натиск по чл. 7 и 8 се определя по критерии, утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите.


Чл. 10. (1) Директорите на басейновите дирекции извършват оценка на податливостта на състоянието на повърхностните водни тела на натиска от човешката дейност, определен по реда на чл. 7 и 8 съгласно т. 1.2 от приложение № 2.
(2) Органите по ал. 1 използват събраната информация по чл. 7 и 8, както и всяка друга подходяща информация, включително съществуващите мониторингови данни за околна среда, за извършване на оценка на вероятността повърхностните водни тела в границите на района за басейново управление да не постигнат целите за качеството на околната среда, определени по реда на чл. 156а ЗВ.
(3) Органите по ал. 1 извършват по-нататъшно характеризиране на водните тела, за които е определено, че има риск да не постигнат целите за качество на околната среда, с цел оптимизиране планирането на програми за мониторинг на водите по чл. 169а и на програмите от мерки по чл. 156м ЗВ.

Глава пета.
КЛАСИФИЦИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ

Раздел I.
Сравнимост на резултатите от биологичния мониторинг


Чл. 11. (1) Басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) създават система за мониторинг за оценка на стойностите на биологичните елементи за качество, определени за всяка категория повърхностни води или за силно модифицирани и изкуствени повърхностни водни тела. Системата се основава на определени биологични видове или групи биологични видове и техните количествени и/или качествени характеристики, които са представителни за качествения елемент като цяло.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Резултатите от системата по ал. 1 се изразяват като съотношения за екологично качество с цел класификация на екологичното състояние. Тези съотношения представят пропорцията между стойностите на биологичните параметри, които се наблюдават в дадено повърхностно водно тяло, и стойностите на тези параметри за референтните условия, отнасящи се за същия тип тяло. Съотношението трябва да се изразява като числена стойност между нула и едно. Отлично екологично състояние се посочва чрез стойности, близки до единица, а много лошо екологично състояние - чрез стойности, близки до нула.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Скалата на всяко съотношение по ал. 2 за всяка категория повърхностни води е разделена на 5 класа от отлично до много лошо екологично състояние, както са определени в приложение № 2 "Нормативни дефиниции на класификациите за екологичното състояние". За всяка една от границите между класовете се определя числена стойност. Числените стойности за границата между класовете за отлично и добро и за границата между добро и умерено екологично състояние за еднаквите типове водни тела в съответните екорегиони се определят чрез интеркалибрация с участието на страните от Европейския съюз по ред и начин, определени от Европейската комисия.
(4) За силно модифицираните или изкуствените водни обекти при прилагане на процедурата по ал. 2 и 3 отнасянето към екологично състояние се счита за отнасяне към екологичен потенциал.
(5) Интеркалибрацията осигурява установяването на границите по ал. 3 съобразно нормативните дефиниции, посочени в наредбата.
(6) Интеркалибрацията определя редица места във всеки екорегион, които образуват мрежа за интеркалибрация. Мрежата се състои от места, избрани между редица типове повърхностни водни тела, каквито съществуват във всеки екорегион.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) За всеки избран тип повърхностно водно тяло мрежата по ал. 6 се състои от най-малко две места, съответстващи на границата между нормативните дефиниции за отлично и добро състояние, и най-малко две места, съответстващи на границата между нормативните дефиниции за добро и умерено състояние.
(8) Местата по ал. 6 се избират чрез експертна оценка, направена въз основа на съвместни проверки между представители на компетентните органи по ал. 1 и компетентните органи на останалите държави членки, участващи в процеса на интеркалибрация, както и въз основа на цялата останала налична информация.
(9) Мониторинговата система по ал. 1 се прилага и за местата от мрежата за интеркалибрация по ал. 6, които се намират в екорегиона и представляват тип повърхностно водно тяло, за което ще се прилага мониторинговата система. Резултатите от това прилагане се използват за задаване на цифровите стойности за съответните граници за класове в мониторинговата система.

Раздел II.
Представяне на резултатите от мониторинга и класифициране на екологичното състояние и екологичния потенциал


Чл. 12. (1) За категориите повърхностни води класифицирането на екологичното състояние на водно тяло се определя чрез по-лошата от стойностите на резултатите от биологичния и физикохимичния мониторинг за съответните елементи за качество, класифицирани съгласно първата колона на таблицата в приложение № 4. Басейновите дирекции съставят карти за всеки район за басейново управление, на които е отразено класифицирането на екологичното състояние на всяко водно тяло чрез цветово обозначение съгласно втората колона на таблицата в приложение № 4. При класифициране на екологичното състояние се вземат предвид и резултатите от мониторинга на поддържащите хидроморфологични елементи за качество.
(2) За силно модифицираните и изкуствените водни тела класифицирането на екологичния потенциал на водните тела се представя чрез по-лошата от стойностите на резултатите от биологичния и физико-химичния мониторинг за съответните елементи за качество, класифицирани съгласно първата колона на таблицата в приложение № 5. Басейновите дирекции съставят карти за всеки район за басейново управление, на които е отразено класифицирането на екологичния потенциал на всяко водно тяло чрез цветово обозначение по отношение на изкуствените водни тела съгласно втората колона на таблицата в приложение № 5, а по отношение на силно модифицираните водни тела - съгласно третата колона на таблицата в приложение № 5.
(3) Басейновите дирекции съставят карти за всеки район за басейново управление, на които с черна точка посочват онези водни тела, за които непостигането на доброто състояние или добрия екологичен потенциал се дължи на несъответствие с един или повече стандарти за качеството на околната среда, установени за това водно тяло по отношение на конкретни синтетични и несинтетични замърсители.
(4) Оценката на екологичното състояние и екологичния потенциал на повърхностните водни тела се извършва по типово специфични класификационни системи съгласно приложение № 6 и стандарти за качество за специфични замърсители, химични елементи и други вещества съгласно приложение № 7.
(5) Класификационните системи и стандартите за качество по ал. 4 са резултат от научноприложни разработки, изпълнени в съответствие с изискванията и процедурите, регламентирани в екологичното законодателство.
(6) За дадени типове повърхностни води, както и при някои особени случаи определени биологични елементи за качество могат да имат подкрепяща роля или да бъдат изключени от оценката на екологичното състояние или потенциал, когато има обосновано предложение, базирано на солидна научна информация и данни.

Раздел III.
Процедура за комбиниране на биологичните елементи за качество и използваните за оценка индикатори и параметри в един пункт за мониторинг


Чл. 13. (1) Параметри, които са показателни за даден биологичен елемент за качество и характеризират ефектите от един и същ натиск от човешка дейност, могат да се комбинират например чрез осредняване на стойностите им или чрез процедура за определяне на фактор на тежест. Използването на няколко различни параметъра за един и същ биологичен елемент за качество за оценка ефекта на един и същ вид натиск е допустимо с цел повишаване степента на достоверност на крайната оценка.
(2) Стойностите на параметри, които са показателни за даден биологичен елемент за качество и са специфични за ефектите от различни по вид и характер източници на натиск, не се осредняват. Комбинирането на резултатите става, като най-лошият резултат за групата параметри определя оценката на ниво биологичен елемент за качество.
(3) Допустимо е комбиниране чрез осредняване на стойностите на параметри, които не са специфични за конкретен вид въздействие, а характеризират комплексния ефект на набор от въздействия.
(4) Комбинирането на резултатите от оценките на състоянието за всеки биологичен елемент за качество се извършва, като крайната оценка на състоянието в пункта се определя от най-ниската оценка за даден биологичен елемент за качество.

Раздел IV.
Представяне на резултатите от мониторинга и класифициране на химичното състояние


Чл. 14. (1) Когато химичното състояние на едно повърхностно водно тяло постигне съответствие със стандартите за качество на околната среда, установени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 17 ЗВ, то се регистрира като постигащо добро химично състояние. В противен случай водното тяло се регистрира като непостигащо добро химично състояние.
(2) Басейновите дирекции съставят карта за всеки район за басейново управление, на която е отразено химичното състояние на всяко водно тяло чрез цветово обозначение съгласно втората колона на таблицата в приложение № 8.

Раздел V.
Определяне на химически стандарти за качество на повърхностни води


Чл. 15. При определянето на химически стандарти за качество на повърхностни води за основните замърсители, посочени в т. 1 - 9 на приложение № 3, се използват данни за остри и хронични състояния на токсичност при посочените по-долу базови таксони, които присъстват в разглеждания воден обект, както и за всички други водни видове, за които има налични данни:
1. водорасли и/или макрофити;
2. дафния или представителни организми за солени води;
3. риби.


Чл. 16. При подготовката на химическите стандарти за качество се прилага следната процедура за определяне на максималната средногодишна концентрация на замърсителите:
1. определяне на подходящ фактор на оценка на безопасност за всеки от случаите, посочени в приложение № 9, в съответствие с наличните данни от оценката на безопасността на веществата, извършена съгласно раздел 3.3.1 на Приложение I към Регламент (ЕС) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);
2. когато има налични данни за устойчивостта и биоакумулирането, те се вземат предвид при определянето на окончателната стойност на стандарта за качество на околната среда;
3. определеният стандарт се сравнява с всички данни от други теренни проучвания; в случай на аномалии изчисленията се преразглеждат за изчисляване на по-прецизни фактори на оценка на безопасност;
4. определеният стандарт се подлага на експертно и обществено обсъждане, допринасящо за изчисляване на по-прецизен фактор на оценка на безопасност.


Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) За веществата, включени впоследствие в списъка на приоритетните вещества, при отсъствие на споразумение на ниво Европейски съюз по отношение на техните стандарти за качество на околната среда, пет години след датата на включването им в списъка министърът на околната среда и водите предлага на Министерския съвет за включване в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 17 от Закона за водите национални стандарти за качество на околната среда за тези вещества за всички повърхностни води, повлияни от заустването на такива вещества.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Специфични за даден тип водни тела хидроморфологични и физикохимични условия" означава състояние в настоящето или в миналото, когато е нямало или е имало много малки изменения в стойностите на хидроморфологичните и физикохимичните елементи за качество, каквито биха могли да се регистрират при отсъствие на антропогенно въздействие.
2. "Специфични за даден тип водни тела биологични референтни условия" означава състояние в настоящето или в миналото, когато е нямало или е имало много малки изменения в стойностите на биологичните елементи за качество, каквито биха могли да се регистрират при отсъствие на въздействие от човешка дейност; биологичните референтни условия трябва да се представят чрез стойностите на биологичните елементи за качество при изчисляването на съотношението на екологичното качество и последващото класифициране на екологичното състояние.
3. "Точков източник на замърсяване" е обект, от който отпадъчните води чрез едно или повече зауствания постъпват в дадено водно тяло.
4. "Дифузен източник на замърсяване" означава дейност или дейности, замърсяването от които не може да се асоциира (свърже) с точков източник на замърсяване и произхожда в резултат на пространствено използване на земи.
5. "Референтна мониторингова станция" е географско място, разположено в участък от водно тяло без или със минимално въздействие от човешка дейност, състоянието на водите на което отговаря на специфичните за типа биологични референтни условия и на специфичните хидроморфологични и физикохимични условия.
6. "Остро състояние на токсичност" е въздействие, при което токсичният агент е в концентрации и с продължителност, предизвикващи пълно унищожаване на водните организмови съобщества.
7. "Хронично състояние на токсичност" е потискане на жизнената активност на водните организми чрез пряко отровно действие или биоакумулация на токсичните агенти.
8. "Значим натиск" е този, който сам по себе си или в комбинация с други видове натиск може да допринесе с въздействието си до непостигане на поставените екологични цели за определеното водно тяло.
9. "Интеркалибрация" е процес, осигуряващ сравнимост на резултатите от оценката на биологичните елементи за качество по методики за анализ и оценка, разработени от отделни европейски държави членки.
10. "Екорегион" е териториална единица, в която са проявени приблизително едни и същи растителни и животински елементи, обусловени от еднотипни климатични влияния, геологично развитие и историческо развитие на флората и фауната.
11. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) За целите на наредбата се прилага определението за "приоритетни вещества", разписано в § 1, т. 68 от допълнителните разпоредби на Закона за водите.


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Тази наредба въвежда изискванията на чл. 16, параграф 8, трето изречение, Приложение II, т. 1.1 "Характеризиране на повърхностен тип водни обекти", т. 1.2 "Екорегиони и типове повърхностни водни обекти", "Система Б", т. 1.3 "Установяване на специфични условия за типовете повърхностни водни обекти", т. 1.4 "Определяне на товарите", т. 1.5 "Оценка на въздействието"; Приложение V, т. 1.1 "Качествени елементи за класификация на екологичното състояние", т. 1.2 "Нормативни определения за класификациите на екологичното състояние", т. 1.4. "Класификация и представяне на екологичното състояние" и Приложение VIII от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (OB, бр. L 327/1 от 22.12.2000 г.).


§ 3. Класификационната система за оценка на екологично състояние и стандартите за качество на околна среда за специфични замърсители, химични елементи и други вещества се променят в съответствие с актуализиране на европейското законодателство и резултати от научни разработки, утвърдени от министъра на околната среда и водите.

Заключителни разпоредби


§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 135, ал. 1, т. 9 от Закона за водите.


§ 5. Наредба № 13 от 2007 г. за характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 37 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2011 г.) и свързаните с нея поднормативни актове се отменят.


§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-4 ОТ 2012 Г. ЗА ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.09.2014 Г.)

§ 7. Навсякъде в наредбата думите "много добро" се заменят съответно с "отлично".


§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 2


Типове повърхностни водни тела
 
Реки
Характеристика Физични и химични фактори, които
  определят характеристиката на реката
  или част от реката и следователно
  биологичната популационна структура и
  състав
Задължителни надморска височина
фактори географска ширина
  географска дължина
  геология
  размер
Незадължителни разстояние от изворите
фактори енергия на течението (функция от дебита
  и наклона)
  средна широчина на водата
  средна дълбочина на водата
  среден наклон на водата
  форма на основното речно корито
  категория на оттока на реката
  форма на долината
  пренос на неразтворени вещества
  способност за неутрализиране на
  киселини
  среден състав на субстрата
  преобладаващ тип на субстрата
  хлориди
  температурен диапазон на въздуха
  средна температура на въздуха
  валежи
Езера  
Характеристика Физични и химични фактори, които
  определят характеристиката на езерото
  или част от езерото и следователно
  биологичната популационна структура и
  състав
Задължителни надморска височина
  географска ширина
  географска дължина
  дълбочина
  геология
  размер
Незадължителни средна дълбочина на водата
фактори форма на езерото
  времепрестой
  средна температура на въздуха
  температурен диапазон на въздуха
  характеристики на смесване
  (мономиктично, димиктично,
  полимиктично)
  способност за неутрализиране на
  киселини
  фоново състояние на биогенните
  елементи
  среден състав на субстрата
  колебания на водното ниво
Преходни води  
Характеристика Физични и химични фактори, които
  определят характеристиката на
  преходните води и следователно
  биологичната популационна структура и
  състав
Задължителни географска ширина
фактори географска дължина
  приливен диапазон
  соленост
Незадължителни дълбочина
фактори скорост на течението
  вълново въздействие
  времепрестой
  средна температура на водата
  характеристики на смесване
  мътност
  среден състав на субстрата
  форма
  температурен диапазон на водата
Крайбрежни води  
Характеристика Физични и химични фактори, които
  определят характеристиката на
  крайбрежните води и следователно
  биологичната популационна структура и
  състав
Задължителни географска ширина
фактори географска дължина
  приливен диапазон
  соленост
Незадължителни скорост на течението
фактори вълново въздействие
  средна температура на водата
  характеристики на смесване
  мътност
  времепрестой (в закрити заливи)
  среден състав на субстрата
  температурен диапазон на водата


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 - 5, чл. 5, ал. 1, чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.)

Състояние на повърхностните води

1.1. Елементи за качество за класифициране на екологичното състояние
1.1.1. Реки
Биологични елементи
Състав и обилие на водната флора
Състав и обилие на дънната безгръбначна фауна
Състав, обилие и възрастова структура на рибната фауна
Хидроморфологични елементи в подкрепа на биологичните елементи
Хидрологичен режим:
количество и динамика на водния отток
връзка с подземни водни тела
Непрекъснатост на реките
Морфологични състояния:
вариране на дълбочината и широчината на реката
структура и субстрат на речното корито
структура на крайречната зона
Химични и физикохимични елементи в подкрепа на биологичните елементи
Общи елементи
Температурни условия
Условия на окисляване
Соленост
Състояние на вкисляване
Биогенни условия
Специфични замърсители
Замърсяване с други вещества, които се заустват в значителни количества във водното тяло
1.1.2. Езера
Биологични елементи
Състав, обилие и биомаса на фитопланктона
Състав и обилие на друга водна флора
Състав и обилие на дънната безгръбначна фауна
Състав, обилие и възрастова структура на рибната фауна
Хидроморфоложки елементи в подкрепа на биологичните елементи
Хидрологичен режим:
количество и динамика на водния отток
времепрестой
връзка с подземно водно тяло
Морфологични условия:
изменение на дълбочината на езерото
количество, структура и субстрат на езерното дъно
структура на езерния бряг
Химически и физикохимични елементи, поддържащи биологичните елементи
Общи елементи
Прозрачност
Температурни условия
Условия на окисляване
Соленост
Състояние на вкисляване
Биогенни условия
Специфични замърсители
Замърсяване с други вещества, които се заустват в значителни количества във водното тяло
1.1.3. Преходни води
Биологични елементи
Състав, обилие и биомаса на фитопланктона
Състав и обилие на друга водна флора
Състав и обилие на дънна безгръбначна фауна
Състав и обилие на рибна фауна
Хидроморфологични елементи в подкрепа на биологичните елементи
Морфологични условия:
изменение на дълбочината
количество, структура и субстрат на дъното
структура на междуприливната зона
Приливен режим:
отток на пресни води
вълново въздействие
Химически и физикохимични елементи, поддържащи биологичните елементи
Общи елементи
Прозрачност
Температурни условия
Условия на окисляване
Соленост
Биогенни условия
Специфични замърсители
Замърсяване с други вещества, зауствани в значителни количества във водното тяло
1.1.4. Крайбрежни води
Биологични елементи
Състав, обилие и биомаса на фитопланктона
Състав и обилие на друга водна флора
Състав и обилие на дънна безгръбначна фауна
Хидроморфологични елементи в подкрепа на биологичните елементи
Морфологични условия:
изменение на дълбочината
структура и субстрат на крайбрежното дъно
структура на междуприливната зона
Приливен режим:
посока на доминиращите течения
вълново въздействие
Химически и физикохимични елементи, поддържащи биологичните елементи
Общи елементи
Прозрачност
Температурни условия
Условия на окисляване
Соленост
Биогенни условия
Специфични замърсители
Замърсяване с други вещества, зауствани в значителни количества във водното тяло
1.1.5. Изкуствени и силно модифицирани повърхностни водни тела
Елементите за качество, приложими за изкуствените и силно модифицираните повърхностни водни тела, трябва да бъдат онези, които се прилагат за която и да е от четирите категории естествени повърхностни води, посочени по-горе, която има най-голямо сходство с въпросното силно модифицирано или изкуствено водно тяло.
1.2. Нормативни дефиниции на класификациите за екологичното състояние

Таблица 1.2. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Обща дефиниция за реки, езера, преходни води и крайбрежни води

Следващият текст представя обща дефиниция за екологично качество. За целите на класифицирането стойностите на елементите за качество за екологичното състояние за всяка категория повърхностни води са дадени в таблици 1.2.1-1.2.4.


Елемент Отлично Добро Умерено
  състояние състояние състояние
Общ Не съществуват или Стойностите на Стойностите на
  има незначителни биологичните биологичните
  антропогенни елементи за елементи за
  изменения на качество за качество за
  стойностите на типа типа
  физикохимичните и повърхностно повърхностен
  хидроморфологичните водно тяло воден обект се
  елементи за качество показват ниски различават в
  за типа повърхностно нива на умерена степен
  водно тяло от тези, отклонение, от тези,
  които нормално се получени обикновено
  асоциират с този тип вследствие асоциирани с
  в ненарушени човешки типа
  условия. Стойностите дейности, но те повърхностно
  на биологичните се отклоняват водно тяло в
  елементи за качество само малко от ненарушени
  за повърхностното тези, които условия.
  водно тяло отразяват обикновено се Стойностите
  стойностите, които асоциират с показват
  нормално се типа признаци на
  асоциират с този тип повърхностен умерено
  в ненарушени воден обект в отклонение
  условия и показват ненарушени вследствие
  отсъствие или само условия. човешки
  незначително   дейности и са
  отклонение от   значително
  ненарушените   по-изменени,
  условия. Това са   отколкото в
  специфичните за   условията на
  типа условия и   добро
  съобщества.   състояние.

Водите, чието състояние е по-лошо от умереното, ще бъдат класифицирани като лоши или много лоши. Водите със значителни изменения на стойностите на биологичните елементи за качество за типа повърхностно водно тяло и в които съответните биологични съобщества се отличават съществено от тези, които нормално се асоциират с типа повърхностно водно тяло в ненарушени условия, се класифицират като лоши.
Водите с изключително силни изменения на стойности на биологичните елементи за качество за типа повърхностно водно тяло и в които отсъстват големи части от съответните биологични съобщества, които нормално се асоциират с типа повърхностно водно тяло в ненарушени условия, се класифицират като много лоши.

Таблица 1.2.1. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Дефиниции за отлично, добро и умерено екологично състояние на реките

Биологични елементи за качество

Елемент Отлично Добро Умерено
  състояние състояние състояние
Фитопланктон Таксономичният Съществуват леки Таксономичният
  състав на изменения в състава и състав на планктона
  фитопланктона обилието на се различава в
  съответства планктоните таксони в умерена степен от
  изцяло или почти сравнение със специфичните за
  изцяло на специфичните за типа типа съобщества.
  ненарушени съобщества. Тези Обилието на
  условия. Средната изменения не планктона е
  стойност на свидетелстват за нарушено в умерена
  обилието на ускорен растеж на степен и може да е
  фитопланктон водорасли вследствие такова, че да доведе
  съответства на нежелани до значителни
  изцяло на нарушения в нежелани нарушения
  специфичните за равновесието на на стойностите на
  типа организмите във други биологични и
  физикохимични водното тяло или на физикохимични
  условия и не е физикохимичните елементи за
  такава, която качества на водата или качество. Възможно
  значимо да утайките. Възможно е е леко засилване на
  промени леко засилване на честотата и
  специфичните за честотата и интензитета на
  типа условия по интензитета на цъфтеж на
  отношение на специфичния за типа планктона. През
  прозрачността. цъфтеж на планктона. летните месеци е
  Цъфтежът на   възможен постоянен
  планктона е с   цъфтеж.
  честота и    
  интензитет, които    
  съответстват на    
  специфичните за    
  типа    
  физикохимични    
  условия.    
Макрофити и Таксономичният Съществуват леки Таксономичният
фитобентос състав съответства изменения в състава и състав на
  изцяло или почти обилието на макрофитните и
  изцяло на макрофитните и фитобентосните
  ненарушени фитобентосните организми се
  условия. Няма таксони в сравнение различава в умерена
  измерими промени със специфичните за степен от типичното
  в средното обилие типа съобщества. Тези за типа съобщество и
  на макрофити и изменения не е нарушен
  средното обилие свидетелстват за уско- значително повече,
  на фитобентос. рен растеж на фитобентос отколкото в средното
    или на по-висши форми обилие на
    на растителност, която макрофитите и
    да води до нежелани средното обилие на
    нарушения в фитобентоса.
    равновесието на Фитобентосното
    организмите във съобщество може да
    водното тяло или на бъде смущавано и в
    физикохимичното някои райони
    качество на водата или изместено от
    седиментите. бактериални туфи и
    Фитобентосното слоеве, възникнали
    съобщество не е вследствие на
    неблагоприятно човешка дейност.
    засегнато от  
    бактериални туфи и  
    слоеве, възникнали  
    вследствие на  
    антропогенна дейност.  
Безгръбначна Таксономичният Съществуват леки Съставът и обилието
бентосна състав и обилието изменения в състава и на таксоните на
фауна съответстват обилието на таксоните безгръбначните
  изцяло или почти на безгръбначните организми се
  изцяло на организми от тези на различават в
  ненарушените специфичните за типа умерена степен от
  условия. Няма съобщества. Има леко специфичните за
  изменение в изменение в типа съобщества.
  съотношението съотношението между Отсъстват големи
  между чувствителните и таксономични групи
  чувствителните и нечувствителните към от специфичното за
  нечувствителните смущения таксони от типа съобщество.
  към смущения специфичните за типа Съотношението
  таксони от нивата нива.Има леко между
  при ненарушени изменение на чувствителните и
  условия. Няма разнообразието на нечувствителните
  изменения на таксоните на към смущения
  нивото на безгръбначните таксони и нивото на
  разнообразие на организми от разнообразие са
  таксоните на специфичните за типа съществено по-ниски
  безгръбначните нива. от специфичното за
  организми от   типа ниво и
  нивото при   значително по-ниски
  ненарушени   от това за добро
  условия.   състояние.
Рибна фауна Видовият състав и Съществуват леки Съставът и обилието
  обилието изменения във видовия на видовете риби се
  съответстват състав и обилието от различават в
  изцяло или почти специфичните за типа умерена степен от
  изцяло на съобщества, дължащи тези на
  ненарушените се на човешко специфичните за
  условия. Всички въздействие върху типа съобщества,
  специфични за физикохимичните и дължащи се на
  типа чувствителни хидроморфологичните човешко
  към смущения елементи за качество. въздействие върху
  биологични Има признаци за физикохимични или
  видове са налице. смущения във хидроморфологични
  Няма възрастовите структури елементи за
  предизвикани от на рибните качество.
  човека смущения съобщества, Възрастовата
  във възрастовите предизвикани от структура на рибните
  структури на човешко въздействие съобщества показва
  рибните върху физикохимични големи признаци на
  съобщества и те или антропогенни
  не свидетелстват хидроморфологични смущения до степен,
  за неуспешно елементи за качество, при която умерена
  възпроизвеждане и в някои случаи част от
  или развитие на свидетелстват за специфичните за
  всеки конкретен неуспех при типа видове
  вид. възпроизводството отсъстват или са с
    или развитието на много ниско обилие.
    конкретни видове до  
    степен, при която е  
    възможно отсъствието  
    на определени  
    възрастови категории.  

Хидроморфологични елементи за качество
(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.)

Елемент Отлично Добро Умерено
  състояние състояние състояние
Хидрологичен Количеството и Условия, Условия,
режим динамиката на съответстващи съответстващи
  оттока и на постигането на постигането
  свързаната с тях на описаните на описаните
  връзка с по-горе стой- по-горе
  подземни води ности за стойности за
  показват изцяло биологичните биологичните
  или почти изцяло елементи за елементи за
  ненарушени качество. качество.
  условия.    
Непрекъснатост Непрекъснатостта Условия, Условия,
на реката на реката не е съответстващи съответстващи
  нарушена от на постигането на постигането
  човешки на описаните на описаните
  дейности и по-горе по-горе
  позволява стойности за стойности за
  ненарушена биологичните био-логичните
  миграция на елементи за елементи за
  водните качество. качество.
  организми и    
  пренос на    
  утайки.    
Морфологични Руслата, Условия, Условия,
условия измененията на съответстващи съответстващи
  ширината и на постигането на постигането
  дълбочината, на описаните на описаните
  скорости на по-горе стой- по-горе
  течението, ности за стойности за
  условия на биологичните био-логичните
  субстрата и елементи за елементи за
  структурата и качество. ка-чество.
  условията на    
  крайречната    
  зона    
  съответстват    
  изцяло или почти    
  изцяло на тези    
  при ненарушени    
  условия.    

Физикохимични елементи за качество (1)
(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.)

Елемент Отлично Добро Умерено
  състояние състояние състояние
Общи условия Стойностите на Температурата, Условия,
  физикохимичните кислородният отговарящи на
  елементи баланс, pH, постигането на
  съответстват способността за описаните
  изцяло на тези неутрализиране по-горе
  при ненарушени на киселини и стойности за
  условия. солеността не биологичните
  Концентрациите достигат нива качествени
  на биогенните извън елементи.
  вещества остават установения  
  в диапазона, диапазон, така че  
  който нормално се да осигурят  
  асоциира с функционирането  
  ненарушените на специфич- ната  
  условия. Няма за типа  
  признаци на екосистема и  
  нарушаване на постигането на  
  нивата на описаните по-горе  
  соленост, pH, стойности за  
  кислороден биологичните  
  баланс, елементи за  
  способност за качество.  
  неутрализиране Концентрациите  
  на киселини и на биогенните  
  температурата вещества не  
  вследствие превишават  
  човешка дейност установе- ните  
  и те остават в нива, така че да  
  диапазона, който осигурят  
  нормално се функционирането  
  асоциира с на специфичната  
  ненарушените за типа  
  условия. екосистема и  
    постигането на  
    описаните по-горе  
    стойности за  
    биологичните  
    елементи за  
    качество.  
Специфични Концентрации Концентрации, Условия,
синтетични близо до нулата и които не отговарящи на
замърсители най-малко под превишават постигането на
  границите на стандартите, описаните
  откриваемост на определени в по-горе
  най-модерните съответствие с стойности за
  широко процедурата в биологичните
  използвани наредбата по чл. качествени
  аналитични 135, т. 14 от елементи.
  методи. Закона за водите,  
    без да се  
    нарушават  
    Законът за  
    защита на  
    растенията,  
    Законът за  
    защита от  
    вредното  
    въздействие на  
    химичните  
    вещества и смеси  
    и Наредбата за  
    условията и реда  
    за пускане на  
    пазара на  
    биоциди (ДВ, бр.  
    4 от 2008 г.) (< скос).  
Специфични Концентрациите Концентрации, Условия,
несинтетични остават в които не отговарящи на
замърсители диапазона, който превишават постигането на
  нормално се стандартите, описаните
  асоциира с определени в по-горе
  ненарушените съответствие с стойности за
  условия (фонови процедурата в биологичните
  нива = фн). наредбата по чл. качествени
    135, т. 14 от елементи.
    Закона за водите,  
    без да се  
    нарушават  
    Законът за  
    защита на  
    растенията,  
    Законът за  
    защита от  
    вредното  
    въздействие на  
    химичните  
    вещества и смеси  
    и Наредбата за  
    условията и реда  
    за пускане на  
    пазара на  
    биоциди (ДВ, бр.  
    4 от 2008 г.) (< скос).  

(1) Използвани са следните съкращения: фн = фонови нива; скос = стандарт за качеството на околната среда.
(2) Прилагането на стандартите, изведени съгласно тази наредба, няма да изисква намаляване на концентрациите на замърсяващите вещества под фоновите нива (скос > фн).

Таблица 1.2.2. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Дефиниции за отлично, добро и умерено екологично състояние в езерата

Биологични елементи за качество
(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.)

Елемент Отлично Добро Умерено
  състояние състояние състояние
Фитопланктон Таксономичният Съществуват леки Таксономичният
  състав и обилието изменения в състава и състав и обилието на
  на фитопланктона обилието на таксоните планктона се
  съответстват на планктона в различават в
  изцяло или почти сравнение със умерена степен от
  изцяло на тези специфичните за типа специфичните за
  при ненару шени съобщества. Тези типа съобщества.
  условия. Средната изменения не Биомасата е умерено
  биомаса на свидетелстват за нарушена и може да
  фитопланктон ускорен растеж на е толкова, че да
  съответства на водорасли, което води предизвика
  специфичните за до нежелателни значителни
  типа смущения в нежелани смущения
  физико-химични равновесието на в състоянието на
  условия и не е организмите във други биологични
  такава, че да водния обект или на елементи за
  промени физикохимичното качество и
  значително качество на водата или физикохимичното
  специфичните за утайките. Възможно е качество на водата
  типа условия на леко увеличаване на или утайките.
  прозрачност. честотата и Възможно е умерено
  Цъфтежът на интензитета на увеличаване на
  планктона е с специфичния за типа честотата и
  честота и цъфтеж на планктона. интензитета на
  интензитет, които   цъфтежа на
  съответстват на   планктона. През
  специфичните за   летните месеци е
  типа физико-химични   възможен постоянен
  условия.   цъфтеж.
Макрофити и Таксономичният Съществуват леки Таксономичният
фитобентос състав изменения в състава и състав на
  съответства обилието на таксоните макрофитните и
  изцяло или почти на макрофитите и фитобентосните
  изцяло на фитобентоса в организми се
  ненарушени сравнение със различава в умерена
  условия. Няма специфичните за типа степен от типичните
  измерими промени съобщества. Тези за типа съобщества и
  в средното обилие изменения не е нарушен
  на макрофитите и свидетелстват за значително повече
  средното обилие ускорен растеж на от тези при добро
  на фитобентоса. фитобентос или на състояние. Очевидни
    по-висши растения, са умерени
    което води до изменения в
    нежелателни смущения средното обилие на
    в равновесието на макрофитите и
    организмите във средното обилие на
    водното тяло или на фитобентоса.
    физикохимичното Фитобентосното
    качество на водата. съобщество може да
    Фитобентосното бъде смущавано и в
    съобщество не е някои райони
    засегнато изместено от
    неблагоприятно от бактериални туфи и
    бактериални туфи и слоеве, възникнали
    слоеве вследствие на вследствие на
    човешка дейност. човешка дейност.
Безгръбначна Таксономичният Съществуват леки Съставът и обилието
бентосна състав и обилието изменения в състава и на таксоните на
фауна съответстват обилието на таксоните безгръбначните
  изцяло или почти на безгръбначните организми се
  изцяло на организми спрямо различават в
  ненарушените специфичните за типа умерена степен от
  условия. Няма съобщества. специфичните за
  признаци за Наблюдава се леко типа условия.
  изменение в изменение на Отсъстват големи
  съотношението съотношението между групи от
  между таксоните на специфичното за
  чувствителните и чувствителните и типа съобщество.
  нечувствителните нечувствителните към Съотношението
  към смущения смущения организми от между
  таксони от нивата специфичните за типа чувствителните и
  при ненарушени нива. Наблюдава се нечувствителните
  условия. Няма леко изменение на към смущения
  изменения на разнообразието на таксони и нивото на
  нивото на таксоните на разнообразие са
  разнообразие на безгръбначните съществено по-ниски
  таксоните на организми от от специфичното за
  безгръбначните специфичните за типа типа ниво и
  организми от нива. значително по-ниски
  нивото при   от нивата при добро
  ненарушени   състояние.
  условия.    
Рибна фауна Видовият състав и Съществуват леки Съставът и обилието
  обилие изменения във видовия на рибни видове се
  съответстват състав и обилие от различават в
  изцяло или почти нивата на умерена степен от
  изцяло на специфичните за типа тези на
  ненарушените съобщества, дължащи специфичните за
  условия. Всички се на човешко типа съобщества в
  специфични за въздействие върху резултат на човешко
  типа чувствителни физикохимичните или въздействие върху
  видове са налице. хидроморфологичните физикохимични или
  Възрастовите елементи за качество. хидроморфологични
  структури на Видни са признаци на елементи за ка
  рибните смущения във чество. Налице са
  съобщества възрастовите структури сериозни признаци
  показват малки на рибните на смущения във
  признаци на съобщества, възрастовата
  антропогенно преизвикани от структура на рибните
  смущение и не са човешко въздействие съобщества
  показателни за върху физикохимични вследствие на
  неуспешно или антропогенни
  възпроизводство хидроморфологични въздействия върху
  или развитие на елементи за качество и физикохимични или
  определени в някои случаи те хидроморфологични
  видове. свидетелстват за елементи за
    неуспех при качество до степен,
    възпроизводството че умерена
    или развитието на пропорционална част
    конкретни видове до от специфичните за
    степен, при която е типа видове
    възможно отсъствието отсъстват или са с
    на определени много ниско обилие.
    възрастови категории.  

Хидроморфологични елементи за качество
(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.)

Елемент Отлично Добро Умерено
  състояние състояние състояние
Хидрологичен Количеството и Условия, Условия,
режим динамиката на отговарящи на отговарящи на
  оттока, нивото, постигането на постигането на
  времепрестоят и посочените посочените
  свързаната с това по-горе по-горе
  връзка с стойности за стойности за
  подземни води биологичните биологичните
  показват изцяло елементи за елементи за
  или почти изцяло качество. качество.
  ненарушени    
  условия.    
Морфологични Промените в Условия, Условия,
състояния дълбочината на отговарящи на отговарящи на
  езерата, постигането на постигането на
  количеството и посочените посочените
  структурата на по-горе по-горе
  субстрата, както и стойности за стойности за
  структурата и биологичните биологичните
  състоянието на елементи за елементи за
  бреговата зона на качество. качество.
  езерото    
  съответстват    
  изцяло или почти    
  изцяло на тези    
  при ненарушени    
  условия.    

Физико-химични елементи за качество(1)
(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.)

Елемент Отлично Добро Умерено
  състояние състояние състояние
Общи условия Стойностите на Температурата, Условия,
  физикохимичните кислородният отговарящи на
  елементи баланс, pH, постигането на
  съответстват способността за посочените
  изцяло или почти неутрализиране по-горе
  изцяло на тези на киселини и стойности за
  при ненарушени солеността не биологичните
  условия. достигат нива елементи за
  Концентрациите извън качество.
  на биогенните установения  
  вещества диапазон, така  
  остават в че да осигурят  
  диапазона, функционирането  
  нормално на екосистемата  
  асоцииран с и постигане на  
  ненарушените посочените  
  условия. Няма по-горе  
  признаци на стойности за  
  антропогенни биологичните  
  смущения на елементи за  
  нивата на качество.  
  соленост, pH, Концентрациите  
  кислороден на биогенните  
  баланс, вещества не  
  способност за превишават  
  неутрализиране установените  
  на киселини и нива, така че да  
  температурата и осигурят  
  те остават в функционирането  
  диапазона, на екосистемата  
  нормално и постигане на  
  асоцииран с посочените  
  ненарушените по-горе  
  условия. стойности за  
    биологичните  
    елементи за  
    качество.  
Специфични Концентрации Концентрации, Условия,
синтетични близо до нулата които не отговарящи на
замърсители и най-малко под превишават постигането на
  границите на стандартите, посочените
  откриваемост на определени в по-горе
  най-модерните съответствие с стойности за
  широко процедурата в биологичните
  използвани наредбата по елементи за
  аналитични чл. 135, т. 14 от качество.
  методи. Закона за  
    водите, без да  
    се нарушават  
    Законът за  
    защита на  
    растенията,  
    Законът за  
    защита от  
    вредното  
    въздействие на  
    химичните  
    вещества и  
    смеси и  
    Наредбата за  
    условията и реда  
    за пускане на  
    пазара на  
    биоциди (ДВ,  
    бр. 4 от 2008 г.)  
    (< скос).  
Специфични Концентрациите Концентрации,  
несинтетични остават в които не  
замърсители диапазона, превишават  
  нормално стандартите,  
  асоцииран с определени в  
  ненарушените съответствие с  
  условия (фонови процедурата в  
  нива = фн). наредбата по  
    чл. 135, т. 14 от  
    Закона за  
    водите, без да  
    се нарушават  
    Законът за  
    защита на  
    растенията,  
    Законът за  
    защита от  
    вредното  
    въздействие на  
    химичните  
    вещества и  
    смеси и  
    Наредбата за  
    условията и реда  
    за пускане на  
    пазара на  
    биоциди (ДВ,  
    бр. 4 от 2008 г.)  
    (< скос).  

(1) Използвани са следните съкращения: фн = фонови нива; скос = стандарт за качеството на околната среда.
(2) Прилагането на стандартите, изведени съгласно тази наредба, няма да изисква намаляване на концентрациите на замърсяващите вещества под фоновите нива (скос > фн).

Таблица 1.2.3. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Дефиниции за отлично, добро и умерено екологично състояние в преходните води

Биологични елементи за качество
(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.)

Елемент Отлично Добро Умерено
  състояние състояние състояние
Фитопланктон Съставът и Налице са леки Съставът и обилието на
  обилието на изменения в състава и таксоните на
  таксоните на обилието на таксоните фитопланктона се
  фитопланктона на фитопланктона. различават в умерена
  съответстват на Налице са леки степен от
  тези при изменения в биомасата специфичните за типа
  ненарушени в сравнение със условия. Биомасата е
  условия. Средната специфичните за типа умерено нарушена и
  биомаса на условия. Тези може да е такава, че
  фитопланктон изменения не да доведе до
  съответства на свидетелстват за значителни нежелани
  специфичните за ускорен растеж на нарушения на
  типа водорасли, което да състоянието на други
  физикохимични предизвиква биологични елементи
  условия и не е нежелателно за качество. Възможно
  такава, че да нарушение в е умерено увеличаване
  промени равновесието на на честотата и
  значително организмите във интензитета на
  специфичните за водното тяло или на цъфтежа на планктона.
  типа условия за физикохимичното През летните месеци е
  прозрачност. качество на водата. възможен постоянен
  Цъфтежът на Възможно е леко цъфтеж.
  планктона е с увеличаване на  
  честота и честотата и  
  интензитет, които интензитета на  
  съответстват на специфичния за типа  
  специфичните за цъфтеж на планктона.  
  типа    
  физикохимични    
  условия.    
Макроводорасли Съставът на Съществуват леки Съставът на таксоните
  таксоните на изменения в състава и на макроводораслите
  макроводораслите обилието на таксоните се различава в
  съответства на на макроводораслите в умерена степен от
  този при сравнение със специфичните за типа
  ненарушени специфичните за типа условия и е значително
  условия. Не съобщества. Тези по-деформиран от този
  съществуват изменения не при добро състояние.
  откриваеми свидетелстват за Налице са умерени
  изменения в ускорен растеж на изменения в средното
  покривката от фитобентос или на разпространение на
  макроводорасли, по-висши растения, макроводораслите и
  предизвикани от което да предизвиква може да са в степен,
  човешки дейности. нежелателно водеща до нежелани
    нарушение в смущения в
    равновесието на равновесието на
    организмите във организмите във
    водното тяло или на водния обект.
    физикохимичното  
    качество на водата.  
Покритосе- Таксономичният Съществуват леки Съставът на таксоните
менни състав съответства изменения в състава на на покритосеменните
  изцяло или почти таксоните на се различава в
  изцяло на покритосеменните в умерена степен от
  ненарушени сравнение със специфичните за вида
  условия. Няма специфичните за типа обект условия и е
  откриваеми съобщества. значително
  изменения в Забелязват се леки по-деформиран от този
  обилието на признаци на смущения при добро състояние.
  покритосеменните, в обилието на Налице са умерени
  предизвикани от покритосеменните. деформации в
  човешка дейност.   обилието на таксоните.
Безгръбначна Нивото на Нивото на Нивото на
бентосна фауна разнообразие и разнообразие и обилие разнообразие и обилие
  обилие на на таксоните на на таксоните на
  таксоните на безгръбначните е в безгръбначните е в
  безгръбначните е в незначителна степен умерена степен извън
  диапазона, извън диапазона, диапазона, асоцииран
  нормално асоцииран със със специфичните за
  асоцииран с специфичните за типа типа условия. Налице
  ненарушените условия. Налице са са таксони на
  условия. повечето таксони на организми,
  Присъстват всички чувствителни индикаторни за
  чувствителни към организми от замърсяване. Отсъстват
  смущения таксони, специфичните за типа много от таксоните на
  които се асоциират съобщества. чувствителните
  с ненарушените   организми от
  условия.   специфичните за типа
      съобщества.
Рибна фауна Видовият състав и Обилието на Отсъства умерена
  обилието чувствителни към пропорционална част
  съответстват на смущения видове от специфичните за
  тези при показва леки признаци типа чувствителни към
  ненарушени на отклонение от смущения видове в
  условия. специфичните за типа резултат на човешко
    условия, дължащи се въздействие върху
    на човешко физикохимичните или
    въздействие върху хидроморфологичните
    физикохимичните или елементи за качество.
    хидроморфологичните  
    елементи за качество.  

Хидроморфологични елементи за качество
(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.)

Елемент Отлично Добро Умерено
  състояние състояние състояние
Приливен Режимът на Условия, Условия,
режим оттока на отговарящи на отговарящи на
  пресните води постигането на постигането на
  съответства посочените посочените
  изцяло или почти по-горе по-горе
  изцяло на този стойности за стойности за
  при ненарушени биологичните биологичните
  условия. елементи за елементи за
    качество. качество.
Морфологични Дълбочинните Условия, Условия,
състояния разлики, състоя отговарящи на отговарящи на
  нието на постигането на постигането на
  субстрата и посочените посочените
  структурата и по-горе по-горе
  състоянието на стойности за стойности за
  междуприливните биологичните биологичните
  зони елементи за елементи за
  съответстват качество. качество.
  изцяло или почти    
  изцяло на тези    
  при ненарушени    
  условия.    

Физико-химични елементи за качество (1)
(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.)

Елемент Отлично Добро Умерено
  състояние състояние състояние
Общи условия Стойностите на Температурата, Условия,
  физикохи- окислителните отговарящи на
  мичните условия и постигането на
  елементи прозрачността не посочените
  съответ- достигат нива по-горе
  стват изцяло или извън стойности за
  почти изцяло на установения биологичните
  тези при диапазон, така елементи за
  ненарушени че да се осигури качество.
  условия. функционирането  
  Концентрациите на екосистемата  
  на хранителни и постигане на  
  вещества посочените  
  остават в по-горе стойности  
  диапазона, за биологичните  
  нормално елементи за  
  асоцииран с качество.  
  ненарушените Концентрациите  
  условия. Няма на биогенните  
  признаци на вещества не  
  смущения на превишават  
  температурата, установените  
  кислородния нива, така че да  
  баланс и се осигури  
  прозрачността функционирането  
  вследствие на на екосистемата  
  човешка дейност и постигане на  
  и те остават в посочените  
  диапазона, по-горе стойности  
  нормално за биологичните  
  асоцииран с елементи за  
  ненарушените качество.  
  условия.    
Специфични Концентрации Концентрации, Условия,
синтетични близо до нулата които не отговарящи на
замърсители и най-малко под превишават постигането на
  границите на стандартите, посочените
  откриваемост на определени в по-горе
  най-модерните съответствие с стойности за
  широко процедурата в биологичните
  използвани наредбата по чл. елементи за
  аналитични 135, т. 14 от качество.
  методи. Закона за  
    водите, без да се  
    нарушават  
    Законът за  
    защита на  
    растенията,  
    Законът за  
    защита от  
    вредното  
    въздействие на  
    химичните  
    вещества и смеси  
    и Наредбата за  
    условията и реда  
    за пускане на  
    пазара на  
    биоциди (ДВ, бр.  
    4 от 2008 г.) (< скос).  
Специфични Концентрациите Концентрации, Условия,
несинтетични остават в които не отговарящи на
замърсители диапазона, превишават постигането на
  нормално стандартите, посочените
  асоцииран с определени в по-горе
  ненарушените съответствие с стойности за
  условия (фонови процедурата в биологичните
  нива = фн). наредбата по чл. елементи за
    135, т. 14 от качество.
    Закона за  
    водите, без да се  
    нарушават  
    Законът за  
    защита на  
    растенията,  
    Законът за  
    защита от  
    вредното  
    въздействие на  
    химичните  
    вещества и смеси  
    и Наредбата за  
    условията и реда  
    за пускане на  
    пазара на  
    биоциди (ДВ, бр.  
    4 от 2008 г.) (< скос).  

(1) Използвани са следните съкращения: фн = фонови нива; скос = стандарт за качеството на околната среда.
(2) Прилагането на стандартите, изведени съгласно тази наредба, няма да изисква намаляване на концентрациите на замърсяващите вещества под фоновите нива (скос > фн).

Таблица 1.2.4. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Дефиниции за отлично, добро и умерено екологично състояние в крайбрежните води

Биологични елементи за качество
(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.)

Елемент Отлично Добро Умерено
  състояние състояние състояние
Фитопланктон Съставът и Налице са Налице са
  обилието на признаци на леки умерени
  таксоните на смущения в смущения в
  фитопланктона състава и обилието състава и
  съответстват на на таксоните на обилието на
  тези при фитопланктона. таксони на
  ненарушени Налице са леки планктона.
  условия. изменения в Биомасата на
  Средната биомасата в водораслите е в
  биомаса на сравнение със значителна
  фитопланктон специфичните за степен извън
  съответства на типа условия. Тези диапазона,
  специфичните за изменения не асоцииран със
  вида свидетелстват за специфичните за
  физикохимични ускорен растеж на типа условия, и е
  условия и не е водорасли, които такава, че да
  такава, че да да водят до въздейства
  промени нежелателни върху други
  значително смущения в биологични
  специфичните за равновесието на елементи за
  типа условия на организмите във качество.
  прозрачност. водното тяло или Възможно е леко
  Цъфтежът на на качеството на засилване на
  планктона е с водата. Възможно честотата и
  честота и е леко засилване интензитета на
  интензитет, на честотата и цъфтежа на
  които интензитета на планктона. През
  съответстват на специфичния за летните месеци е
  специфичните за типа цъфтеж на възможен
  типа планктона. постоянен
  физикохимични   цъфтеж.
  условия.    
Макроводорасли Налице са всички Налице са Липсват умерен
и покрито- таксони на повечето от брой таксони на
семенни макроводорасли таксони на макроводорасли
  и макроводорасли и и
  покритосеменни, покритосеменни, покритосеменни,
  чувствителни чувствителни към чувствителни
  към смущения и смущения и към смущения и
  асоциирани с асоциирани с асоциирани с
  ненарушените ненарушените ненарушените
  условия. Нивата условия. Налице са условия.
  на покритието от признаци на леки Покритието от
  макроводорасли смущения в нивата макроводорасли
  и на обилието на на покритието от и обилието на
  покритосеменните макроводорасли и покритосеменните
  съответстват на обилието на са нарушени в
  тези при покритосеменните. умерена степен и
  ненарушени   могат да бъдат
  условия.   такива, че да
      водят до
      нежелани
      смущения в
      равновесието на
      организмите във
      водното тяло.
Безгръбначна Нивото на Нивото на Нивото на
бентосна фауна разнообразие и разнообразие и разнообразие и
  обилието на обилие на обилие на
  таксоните на таксоните на таксоните на
  безгръбначните безгръбначните е в безгръбначните
  е в диапазона, незначителна е в умерена
  нормално степен извън степен извън
  асоцииран с диапазона, диапазона,
  ненарушените асоцииран със асоцииран със
  условия. Налице специфичните за специфичните за
  са всички типа условия. типа условия.
  таксони на Налице са Налице са
  организми, повечето таксони таксони на
  чувствителни на чувствителни организми
  към смущения и организми от индикаторни за
  асоциирани с типичните за типа замърсяване.
  ненарушените съобщества. Отсъстват голям
  условия.   брой от
      таксоните на
      чувствителни
      организми от
      типичните за
      типа съобщества.

Хидроморфологични елементи за качество
(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.)

Елемент Отлично Добро Умерено
  състояние състояние състояние
Приливен Режимът на Условия, Условия,
режим оттока на отговарящи на отговарящи на
  пресните води и постигането на постигането на
  посоката и посочените посочените
  скоростта на по-горе стойности по-горе
  преобладаващите за биологичните стойности за
  течения елементи за биологичните
  съответстват качество. качествени
  изцяло или почти   елементи.
  изцяло на тези    
  при ненарушени    
  условия.    
Морфологични Разликите в Условия, Условия,
състояния дълбочината, отговарящи на отговарящи на
  структурата и постигането на постигането на
  субстрата на посочените посочените
  крайбрежното по-горе стойности по-горе
  дъно и за биологичните стойности за
  структурата и елементи за биологичните
  състоянието на качество. елементи за
  междуприливните   качество.
  зони    
  съответстват    
  изцяло или почти    
  изцяло на тези    
  при ненарушени    
  условия.    

Физико-химични елементи за качество(1)
(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.)

Елемент Отлично Добро Умерено
  състояние състояние състояние
Общо Физико-химичните Температурата, Условия,
състояние елементи окислителните отговарящи на
  съответстват условия и постигането на
  изцяло или почти прозрачността не посочените
  изцяло на тези при достигат нива по-горе
  ненарушени извън установе- стойности за
  условия. ния диапазон, биологичните
  Концентрациите на така че да се елементи за
  биогенните осигури качество.
  вещества остават в функционирането  
  диапазона, на екосистемата  
  нормално и постигане на  
  асоцииран с посочените  
  ненарушените по-горе стойности  
  условия. Няма за биологичните  
  признаци на елементи за  
  смущения на качество.  
  температурата, Концентрациите  
  кислородния на биогенните  
  баланс и вещества не  
  прозрачността превишават  
  вследствие на установените  
  човешка дейност и нива, така че да  
  те остават в се осигури  
  диапазона, функционирането  
  нормално на екосистемата  
  асоцииран с и постигане на  
  ненарушените посочените  
  условия. по-горе стойности  
    за биологичните  
    елементи за  
    качество.  
Специфични Концентрации Концентрации, Условия,
синтетични близо до нулата и които не отговарящи на
замърсители най-малко под превишават постигането на
  границите на стандартите, посочените
  откриваемост на определени в по-горе
  най-модерните съответствие с стойности за
  широко процедурата в биологичните
  използвани наредбата по чл. елементи за
  аналитични 135, т. 14 от качество.
  методи. Закона за  
    водите, без да се  
    нарушават  
    Законът за  
    защита на  
    растенията,  
    Законът за  
    защита от  
    вредното  
    въздействие на  
    химичните  
    вещества и смеси  
    и Наредбата за  
    условията и реда  
    за пускане на  
    пазара на  
    биоциди (ДВ, бр.  
    4 от 2008 г.) (< скос).  
Специфични Концентрациите Концентрации, Условия,
несинтетични остават в които не отговарящи на
замърсители диапазона, превишават постигането на
  нормално стандартите, посочените
  асоцииран с определени в по-горе
  ненарушените съответствие с стойности за
  условия (фонови процедурата в биологичните
  нива = фн). наредбата по чл. елементи за
    135, т. 14 от качество.
    Закона за  
    водите, без да се  
    нарушават  
    Законът за  
    защита на  
    растенията,  
    Законът за  
    защита от  
    вредното  
    въздействие на  
    химичните  
    вещества и смеси  
    и Наредбата за  
    условията и реда  
    за пускане на  
    пазара на  
    биоциди (ДВ, бр.  
    4 от 2008 г.) (< скос).  

(1) Използвани са следните съкращения: фн = фонови нива; скос = стандарт за качеството на околната среда.
(2) Прилагането на стандартите, изведени съгласно тази наредба, няма да изисква намаляване на концентрациите на замърсяващите вещества под фоновите нива (скос > фн).

Таблица 1.2.5. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) Дефиниции за максимален, добър и умерен екологичен потенциал за силно модифицирани или изкуствени водни тела

Елемент Отлично Добро Умерено
  състояние състояние състояние
Биологични Стойностите на Съществуват Съществуват
елементи съответните леки изменения умерени
за качество биологични елементи в стойностите на изменения в
  за качество отразяват, съответните стойностите на
  доколкото е възможно, биологични съответните
  тези, асоциирани с елементи за биологични
  най-близкия сравним качество спрямо елементи за
  тип повърхностно стойностите при качество спрямо
  водно тяло, предвид максималния стойностите при
  физическите условия, екологичен максималния
  които са резултат от потенциал. екологичен
  изкуствените   потенциал. Тези
  или силно   стойности са
  модифицираните   нарушени в
  характеристики на   значително
  водното тяло.   по-голяма
      степен,
      отколкото
      стойностите,
      установени при
      добро качество.
Хидроморфо- Хидроморфологичните Условия, Условия,
логични условия съответстват отговарящи на отговарящи на
елементи на условията, когато постигането на постигането на
  единствените посочените посочените
  въздействия върху по-горе по-горе
  повърхностния воден стойности за стойности за
  обект са в резултат на биологичните биологичните
  факта, че водният елементи за елементи за
  обект е изкуствен или качество. качество.
  силно модифициран    
  след вземане на    
  всички предпазни    
  мерки за осигуряване    
  на най-доброто    
  сближаване до    
  екологичната цялост,    
  по-конкретно по    
  отношение на    
  миграцията на фауната    
  и подходящите    
  територии за хвърляне    
  на хайвер и    
  размножаване.    

Физико-химични елементи (1)
(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.)

Елемент Отлично Добро Умерено
  състояние състояние състояние
Общи условия Физикохимичните Стойностите на Условия,
  елементи физикохимичните отговарящи на
  съответстват елементи са в постигането на
  изцяло или почти рамките на посочените
  изцяло на тези установения по-горе
  при ненарушени диапазон, така стойности за
  условия, че да се биологичните
  асоциирани с типа осигурят елементи за
  повърхностно функционирането качество.
  водно тяло, на екосистемата  
  най-тясно сравним и постигането на  
  със съответното посочените  
  изкуствено или по-горе  
  силно стойности за  
  модифицирано биологичните  
  водно тяло. елементи за  
  Концентрациите качество.  
  на биогенните Температурата и  
  вещества остават pH не достигат  
  в диапазона, нива извън  
  нормално установените  
  асоцииран с тези диапазони, така  
  ненарушени че да се осигурят  
  условия. Нивата функционирането  
  на температурата, на екосистемата  
  кислородният и постигането на  
  баланс и pH посочените  
  съответстват на по-горе  
  нивата, стойности за  
  установени в биологичните  
  най-близкия елементи за  
  сравним тип качество.  
  повърхностно Концентрациите  
  водно тяло, при на биогенните  
  ненарушени вещества не  
  условия. превишават  
    установените  
    нива, така че да  
    се осигурят  
    функционирането  
    на екосистемата  
    и постигане на  
    посочените  
    по-горе  
    стойности за  
    биологичните  
    елементи за  
    качество.  
Специфични Концентрации Концентрации, Условия,
синтетични близо до нулата и които не отговарящи на
замърсители най-малко под превишават постигането на
  границите на стандартите, посочените
  откриваемост на определени в по-горе
  най-модерните съответствие с стойности за
  широко процедурата в биологичните
  използвани наредбата по елементи за
  аналитични чл.135, т.14 от качество.
  методи. Закона за  
    водите, без да  
    се нарушават  
    Законът за  
    защита на  
    растенията,  
    Законът за  
    защита от  
    вредното  
    въздействие на  
    химичните  
    вещества и  
    смеси и  
    Наредбата за  
    условията и реда  
    за пускане на  
    пазара на  
    биоциди (ДВ,  
    бр. 4 от 2008 г.)  
    (< скос).  
Специфични Концентрациите Концентрации, Условия,
несинтетични остават в които не отговарящи на
замърсители диапазона, превишават постигането на
  нормално стандартите, посочените
  асоцииран с определени в по-горе
  ненарушените съответствие с стойности за
  условия, процедурата в биологичните
  установени в типа наредбата по елементи за
  повърхностно чл.135, т.14 от качество.
  водно тяло, което Закона за  
  в най-голяма водите, без да  
  степен е сравнимо се нарушават  
  със съответното Законът за  
  изкуствено или защита на  
  силно растенията,  
  модифицирано Законът за  
  водно тяло защита от  
  (фонови нива = вредното  
  фн). въздействие на  
    химичните  
    вещества и  
    смеси и  
    Наредбата за  
    условията и реда  
    за пускане на  
    пазара на  
    биоциди (ДВ,  
    бр. 4 от 2008 г.)  
    (< скос).  

(1) Използвани са следните съкращения: фн = фонови нива; скос = стандарт за качеството на околната среда.
(2) Прилагането на стандартите, изведени съгласно тази наредба, няма да изисква намаляване на концентрациите на замърсяващите вещества под фоновите нива (скос > фн).


Приложение № 3 към чл. 7, ал. 2 и чл. 15

Списък на основните замърсители

1. Органохалогенни съединения и вещества, които могат да образуват такива съединения във водната околна среда.
2. Органофосфорни съединения.
3. Органични съединения на калая.
4. Вещества и смеси или продуктите от разпадането им с доказани канцерогенни или мутагенни свойства или свойства, които могат да въздействат върху стероидогенните, тироидните, възпроизводителните или други, свързани с ендокринните функции, във или посредством водната околна среда.
5. Устойчиви въглеводороди и устойчиви биоакумулируеми органични токсични вещества.
6. Цианиди.
7. Метали и техните съединения.
8. Арсен и неговите съединения.
9. Биоциди и продукти за растителна защита.
10. Суспендирани материали.
11. Вещества, допринасящи за еутрофикацията (по-конкретно нитрати и фосфати).
12. Вещества с неблагоприятно въздействие върху кислородния баланс (и които могат да се измерват чрез използване на показатели, като БПК, ХПК и др.).


Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г.)


Класификация на екологичното състояние Цветово обозначение
   
Отлично Синьо
Добро Зелено
Умерено Жълто
Лошо Оранжево
Много лошо Червено


Приложение № 5 към чл. 12, ал. 2


Класификация на Цветово обозначение
екологичния потенциал  
  изкуствени водни тела силно модифицирани
    водни тела
Добър и по-висок равни зелени и равни зелени и
  светлосиви ивици тъмносиви ивици
Умерен равни жълти и равни жълти и
  светлосиви ивици тъмносиви ивици
Лош равни оранжеви и равни оранжеви и
  светлосиви ивици тъмносиви ивици
Много лош равни червени и равни червени и
  светлосиви ивици тъмносиви ивици


Приложение № 6 към чл. 12, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., в сила от 23.09.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2020 г.)


I. КЛАСИФИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ОТ КАТЕГОРИИ "РЕКА", "ЕЗЕРО", "ПРЕХОДНИ ВОДИ"

 

А. Биологични елементи за качество

 

1. Биологичен елемент: Фитопланктон

Категория: "Река"

Метод:

Германски PhytoFluss-Index 4.0

Метрики:

- Метрика за биомаса: базира се на "средно сезонната стойност" на Хлорофил-а (некоригиран за феофитин) в µg/l и "максималната стойност" на Хлорофил-а за вегетационния период (април - октомври), за оценка на цъфтежите на водораслите;

- Метрика за състав: TIP индекс (трофичен индекс на потамопланктона). Базира се на индикаторни таксони и тяхното разпределение по трофичния градиент.

Референция на метода:

Mischke U, Belkinova D, Birk S, Borics G, Gandrea R, Hlubikova D, Jekabsone J, Opatrilova L, Panek P, Picinska-Faltynowicz J, Piirso K, Placha M, Rotaru N, Stankeviciene J, Stankovic I, Van Wichelen J, Varbiro G, Virbickas T, Wolfram G, Poikane S, Intercalibrating the national classifications of ecological status for very large rivers in Europe: Biological Quality Element: Phytoplankton, EUR 29337 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-92971-7, doi:10.2760/855262, JRC112691.

Таблица ФП1: Речен тип R6 (Среден и Долен Дунав*) - гранични стойности на Индекса за фитопланктон Фитофлус и EQR за оценка на екологично състояние:

Състояние

Индекс

PhytoFluss

граници

EQR

граници

Отлично

0,5 - 1,5

0,81 - 1,0

Добро

1,51 - 2,5

0,61 - 0,8

Умерено

2,51 - 3,5

0,41 - 0,6

Лошо

3,51 - 4,5

0,21 - 0,4

Много лошо

4,51 - 5,5

0,0 - 0,20

 

Категория: "Езеро"

Метод:

Пробонабиране за фитопланктон и хлорофил

Метрики:

Водораслов Групов Индекс (ВГИ)

Общ биообем, mm3/l

Хлорофил-а, µg/l

Прозрачност, m

Cyanobacteria (% от биообема)

Цъфтежи (интензивност), степени

Токсични видове (цъфтежи) Референция на метода:

1. БДС EN ISO 5667-3:2012; 2. Catalan et al. 2003; 3. БДС EN 15204:2006; 4. БДС ISO 10260:2002;

5. Secchi disc метод; 6. БДС EN ISO 5667-1:2007; 7. Saut, Wittick, 1990; 8. Saut, Wittick, 1990;

9. Финален доклад по проект: "Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация.

 
  

Състояние

Индекс

PhytoFluss

граници

EQR

граници

Отлично

0,5 - 1,5

0,81 - 1,0

Добро

1,51 - 2,5

0,61 - 0,8

Умерено

2,51 - 3,5

0,41 - 0,6

Лошо

3,51 - 4,5

0,21 - 0,4

Много лошо

4,51 - 5,5

0,0 - 0,20

 

Таблица ФП2: Езерни типове L1, L2, L3, L11, L12, L13 (с олиготрофни условия*) - система за оценка на екологично състояние/потенциал по фитопланктон

 

Състояние

EQR (ВГИ)

ВГИ (Catalan Index)

Общ био­обем, mm3/l

Хлорофил-а, µg/l

Прозрач- ност, m

% Cyano- bacteria

Цъфтеж на токсични видове (да/не)

Цъфтежи (степени)

Отлично

0,998 - 1,000

<0,9

<1

<4

>4

<4

не

-

Добро

0,995 - 0,997

0,9 - 2,0

1,0 - 5,0

4,0 - 10,0

2 - 4

4 - 15

не

ч

Умерено

0,975 - 0,994

2,1 - 10,0

5,1 - 8,0

10,1 - 15,0

1,5 - 2

16 - 20

не/да

І

Лошо

0,950 - 0,974

10,1 - 20,0

8,1 - 10,0

15,1 - 50,0

1 - 1,5

21 - 50

да

ІІ - ІІІ

Много лошо

0,000 - 0,949

>20

>10

>50

<1

>50

да

ІІІ - V

 

Таблица ФП3: Езерни типове L4, L6, L7, L8, L9, L10, L14, L15, L16, L17 (с мезотрофни условия*) - система за оценка на екологично състояние/потенциал по фитопланктон

 

Състояние

EQR (ВГИ)

ВГИ (Catalan Index)

Общ био­обем, mm3/l

Хлорофил-а, µg/l

Прозрач- ност, m

% Cyano- bacteria

Цъфтеж на токсични видове (да/не)

Цъфтежи (степени)

Отлично

0,998 - 1,000

<1

<1,5

<4

>4

<4

не

-

Добро

0,994 - 0,997

1,0 - 2,5

1,5 - 7,0

4,0 - 10,0

2 - 4

4 - 15

не/да

I

Умерено

0,975 - 0,993

2,6 - 10,0

7,1 - 15,0

10,1 - 20,0

1 - 2

16 - 20

да

II

Лошо

0,95 - 0,974

10,1 - 20,0

15,1 - 25,0

20,1 - 50,0

0,6 - 1

21 - 50

да

III

Много лошо

0,000 - 0,949

>20

>25

>50

<0,6

>50

да

IV - V

 

Таблица ФП4: Езерен тип L5a (с еутрофни условия*) - система за оценка на екологично състояние/потенциал по фитопланктон

 

Състояние

EQR (ВГИ)

ВГИ (Catalan Index)

Общ био­обем, mm3/l

Хлорофил-а, µg/l

Прозрач- ност, m

% Cyano- bacteria

Цъфтеж на токсични видове (да/не)

Цъфтежи (степени)

Отлично

0,997 - 1,000

<1,2

<5

<17,5

нп

<4

не

0чII

Добро

0,994 - 0,996

1,2 - 2,5

5,1 - 10,0

17,5 - 35,0

нп

4 - 15

не/да

IIчIII

Умерено

0,975 - 0,993

2,6 - 10,0

10,1 - 20,0

35,1 - 70,0

нп

16 - 20

да

IIчIII

Лошо

0,950 - 0,974

10,1 - 20,0

30,1 - 40,0

70,1 - 140,0

нп

21 - 50

да

III

Много лошо

0,000 - 0,949

>20

>40,0

>140,0

нп

>50

да

IIIчV

 

Метод: Унгарски индекс за езерен фитопланктон (HLPI)

Метрики:

Метрика за биомаса - Хлорофил-а (µg/-l);

Метрика за таксономичен състав и обилие - Q индекс по Padisбk et al. (2006);

Метрика за водораслови цъфтежи - абсолютно обилие на цианобактериите. Прилага се, когато биомасата на цианобактериите >10 mg/l-1.

Референции на метода:

Borics G, Wolfram G, Chiriac G, Belkinova D, Donabaum K, Poikane S, Intercalibration of the national classifications of ecological status for Eastern Continental lakes: Biological Quality Element: Phytoplankton, EUR 29338 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-92972-4, doi:10.2760/651989, JRC112693.

Padisak J, Borics G, Grigorszky I, Soroczki-Pinter E, Use of phytoplankton assemblages for monitoring ecological status of lakes within the Water Framework Directive: the assemblage index, 2006, Hydrobiologia 553: 1-14.

 

Таблица ФП5. Езерен тип L5 (Крайречни езера в ЕР 12 - ез. Сребърна*) - гранични стойности на HLPI и EQRHLPI за оценка на екологично състояние:

Състояние

HLPI граници

EQR граници

Отлично

0,81 - 1,0

0,81 - 1,0

Добро

0,61 - 0,8

0,61 - 0,8

Умерено

0,41 - 0,6

0,41 - 0,6

Лошо

0,21 - 0,4

0,21 - 0,4

Много лошо

0,0 - 0,2

0,0 - 0,2

 

* Списък с типовете водни тела от категории "река", "езеро" и "преходни води", за които е разработена класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.

нп - неприложима метрика

ч - от-до

 

2. Биологичен елемент: Макрофити

Категория: "Река"

Метод: Референтен индекс

Референция на метода:

1. Гечева, Г., И. Димитрова-Дюлгерова, С. Чешмеджиев. Макрофити. В: Д. Белкинова, Г. Гечева, С. Чешмеджиев, И. Димитрова-Дюлгерова, Р. Младенов, М. Маринов, И. Тенева, П. Стоянов, П. Иванов, С. Михов, Л. Пехливанов, Е. Варадинова, Ц. Карагьозова, М. Василев, А. Апостолу, Б. Велков, М. Павлова. 2013. Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България. Издателство на ПУ "П. Хилендарски", Пловдив, 236. ISBN 978-954-423-824-7.

2. Schaumburg, J., Schranz, C., Stelzer, D., Hofmann, G., Gutowski, A., Foerster, J. 2006. Instruction Protocol for the ecological Assessment of Running Waters for Implementation of the EC Water Framework Directive: Macrophytes and Phytobenthos. Bavarian Environment Agency. 121 pp.

3. Gecheva, G., Cheshmedjiev, S., Dimitrova-Dyulgerova, I., Belkinova, D., Mladenov, R. 2010. Implementation and adaptation of macrophyte indication system: assessment of ecological status of rivers in Bulgaria according to the Water Framework Directive. - Biotechnol & Biotechnol Equip, 24/2010/SE: 171 - 180.

4. Pall K., G. Gecheva, E. Todorov. 2016. Report on fitting a classification method to the results of the completed intercalibration of the Med GIG (R-M1 and R-M2), Sofia-Vienna, DICON-UBA, 33.

Таблица МФ1: Система за екологична оценка на R1: Алпийски реки по макрофити*

 

Състояние

HLPI граници

EQR граници

Отлично

0,81 - 1,0

0,81 - 1,0

Добро

0,61 - 0,8

0,61 - 0,8

Умерено

0,41 - 0,6

0,41 - 0,6

Лошо

0,21 - 0,4

0,21 - 0,4

Много лошо

0,0 - 0,2

0,0 - 0,2

  
 

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Отлично

 

1,00 - 0,67

100 - 34

Добро

Добър и по-висок

0,66 - 0,52

33 - 4

Умерено

Умерен

0,51 - 0,26

3 до -48

Лошо

Лош

0,25 - 0,00

-49 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

 

Таблица МФ2: Система за екологична оценка на R2/R3: Планински тип реки по макрофити*

 

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

1,00 - 0,63

100 - 26

Добро

Добър и по-висок

0,62 - 0,47

25 до -6

Умерено

Умерен

0,46 - 0,22

-7 до -56

Лошо

Лош

0,21 - 0,00

-57 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

 

Таблица МФ3: Система за екологична оценка на R4/R5: Полупланински тип реки по макрофити*

 

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

1,00 - 0,52

100 - 3

Добро

Добър и по-висок

0,51 - 0,28

2 до -45

Умерено

Умерен

0,27 - 0,16

-46 до -69

Лошо

Лош

0,15 - 0,00

-70 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

 

Таблица МФ4: Система за екологична оценка на речни типове R7/R8/R12/R13 по макрофити*

 

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

1,00 - 0,58

100 - 15

Добро

Добър и по-висок

0,57 - 0,38

14 до -25

Умерено

Умерен

0,37 - 0,23

-26 до -55

Лошо

Лош

0,22 - 0,00

-56 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

 

Таблица МФ5: Система за екологична оценка на речни типове с пресъхващ характер R9 (Добруджански пониращи реки) и R15 (Изворен тип) по макрофити

 

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

1,00 - 0,50

100 - 0

Добро

Добър и по-висок

0,49 - 0,21

-1 до -58

Умерено

Умерен

0,20 - 0,11

-59 до -78

Лошо

Лош

0,10 - 0,00

-79 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

 

   Таблица МФ6: Система за екологична оценка на речни типове R14a и R14b (Реки със субсредиземноморско влияние в ЕР 7 без тип R14 c временни реки) по макрофити*

 

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

 

Отлично

 

1,00 - 0,74

100 - 48

 

Добро

Добър и по-висок

0,73 - 0,49

47 до -2

 

Умерено

Умерен

0,48 - 0,20

-3 до -60

 

Лошо

Лош

0,19 - 0,00

-61 до -100

 

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

         
 

Таблица МФ7: Система за екологична оценка на черноморски речни типове R10/R11 по макрофити*

 

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

1,00 - 0,53

100 - 4

Добро

Добър и по-висок

0,52 - 0,27

3 до -46

Умерено

Умерен

0,26 - 0,16

-47 до -69

Лошо

Лош

0,15 - 0,00

-70 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

 

Таблица МФ8: Система за екологична оценка на черноморски речни типове R16 по макрофити*

 

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

1,00 - 0,67

100 - 34

Добро

Добър и по-висок

0,66 - 0,30

33 до -40

Умерено

Умерен

0,29 - 0,11

-41 до -78

Лошо

Лош

0,10 - 0,00

-79 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

Метод: Австрийски индекс за макрофити за българската част на река Дунав

Референция на метода:

Гечева Г., И. Димитрова-Дюлгерова, С. Чешмеджиев. 2013. Макрофити. В: Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България. Белкинова Д. & Гечева Г. (Ред.). УИ "П. Хилендарски", Пловдив. 127 - 146.

Финален доклад по проект: Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация.

Таблица МФ9: Система за екологична оценка на речен тип R6 (Дунав) по макрофити* 

 

   Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност АИМ

 

 

Отлично

 

1,00 - 0,67

100 - 34

 

 

Добро

Добър и по-висок

0,66 - 0,30

33 до -40

 

 

Умерено

Умерен

0,29 - 0,11

-41 до -78

 

 

Лошо

Лош

0,10 - 0,00

-79 до -100

 

 

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

 

                 
 
 

Категория: "Езеро"

Метод: Референтен индекс

Референция на метода:

1. Гечева, Г., И. Димитрова-Дюлгерова, С. Чешмеджиев. Макрофити. В: Д. Белкинова, Г. Гечева, С. Чешмеджиев, И. Димитрова-Дюлгерова, Р. Младенов, М. Маринов, И. Тенева, П. Стоянов, П. Иванов, С. Михов, Л. Пехливанов, Е. Варадинова, Ц. Карагьозова, М. Василев, А. Апостолу, Б. Велков, М. Павлова. 2013. Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България. Издателство на ПУ "П. Хилендарски", Пловдив, 236. ISBN 978-954-423-824-7

2. Schaumburg, J., Schranz, C., Stelzer, D., Hofmann, G. 2007. Action Instructions for the ecological Evaluation of Lakes for Implementation of the EU Water Framework Directive: Makrophytes and Phytobenthos. Bavarian Environment Agency. 69 pp.

3. Pall K., G. Gecheva, A. Soare-Minea, B. A. Lukбcs. 2016. Eastern Continental GIG, Intercalibration of national macrophyte-based classification methods for status assessment in lakes, 76.

 

Таблица МФ10: Система за екологична оценка на L1 (алпийски глациални езера) по макрофити*

 

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Отлично

 

1,00 - 0,81

100 - 62

Добро

Добър и по-висок

0,80 - 0,54

61 - 8

Умерено

Умерен

0,53 - 0,28

7 до -44

Лошо

Лош

0,27 - 0,00

-45 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

 

Таблица МФ11: Система за екологична оценка на L2/L3 (планински тип езера) по макрофити*

 

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

1,00 - 0,78

100 - 56

Добро

Добър и по-висок

0,77 - 0,51

55 - 2

Умерено

Умерен

0,50 - 0,26

1 до -48

Лошо

Лош

0,25 - 0,00

-49 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

 

Таблица МФ12: Система за екологична оценка на езерни типове L4/L7 по макрофити*

 

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

1,00 - 0,76

100 - 52

Добро

Добър и по-висок

0,75 - 0,51

51 - 2

Умерено

Умерен

0,50 - 0,26

1 до -48

Лошо

Лош

0,25 - 0,00

-49 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

   Таблица МФ13: Система за екологична оценка на езерни типове L5 (ез. Сребърна) по макрофити*

 

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

 

Отлично

 

1,00 - 0,830

100 - 66

 

Добро

Добър и по-висок

0,825 - 0,580

65 до 16

 

Умерено

Умерен

0,575 - 0,210

15 до -58

 

Лошо

Лош

0,205 - 0,00

-59 до -100

 

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

 

             
 

Таблица МФ14: Система за екологична оценка на езерни типове L5а по макрофити*

 

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

1,00 - 0,52

100 - 3

Добро

Добър и по-висок

0,51 - 0,28

2 до -47

Умерено

Умерен

0,27 - 0,16

-48 до -69

Лошо

Лош

0,15 - 0,00

-70 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

 

Таблица МФ15: Система за екологична оценка на L6 (крайречни влажни зони в ЕР 7) по макрофити*

 

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

1,00 - 0,60

100 - 20

Добро

Добър и по-висок

0,59 - 0,34

19 до -32

Умерено

Умерен

0,33 - 0,12

-33 до -76

Лошо

Лош

0,11 - 0,00

-77 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

 

Таблица МФ16: Система за екологична оценка на езерни типове L8/L9/L10 по макрофити*

 

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

1,00 - 0,60

100 - 20

Добро

Добър и по-висок

0,59 - 0,34

19 до -32

Умерено

Умерен

0,33 - 0,12

-33 до -76

Лошо

Лош

0,11 - 0,00

-77 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

 

Таблица МФ17: Система за екологична оценка на езерни типове L11/L14/L15 по макрофити*

 

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

<1,00 - 0,76

100 - 52

Добро

Добър и по-висок

0,75 - 0,50

51 - 0

Умерено

Умерен

0,49 - 0,24

-1 до -52

Лошо

Лош

0,23 - 0,00

-53 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

 

Таблица МФ18: Система за екологична оценка на езерни типове L12/L13/L16/L17 по макрофити*

 

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

<1,00 - 0,70

100 - 40

Добро

Добър и по-висок

0,69 - 0,40

39 до -20

Умерено

Умерен

0,39 - 0,14

-21 до -72

Лошо

Лош

0,13 - 0,00

-73 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

 

* Списък с типовете водни тела от категории "река", "езеро" и "преходни води", за които е разработена класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.

 

3. Биологичен елемент: Фитобентос

Категория: "Река"

Метод:

Пробонабиране, консервиране и предварителна обработка на проби за кремъчни (диатомови) водорасли

Метрики:

IPS (кремъчни водорасли)

Присъствие и обилие на Cladophora

Присъствие и обилие на нишковидни бактерии

Присъствие и обилие на червени водорасли

Референция на метода:

БДС EN 13946:2004 - Качество на водата. Стандарт с указания за рутинно вземане на проба и предварителна обработка на бентосни диатомеи от реки

БДС EN 14407:2005 - Качество на водата. Указания за идентифициране, изброяване и интерпретация на проби от бентосни диатомови водорасли от течащи води

IPS (Coste in CEMAGREF 1982, 1984; Prygiel & Cost 1993; Prygiel et al. 1999)

Финален доклад за интеркалибрация на метода за речни типове R14a и R14b, приет от РГ Екостат:

https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/f3043f83-b242-4257-a585-eea6ad96479f/details

 

Таблица ФБ1: Система за екологична оценка на речeн тип R1 по фитобентос посредством диатомеен индекс IPS*

Екологично състояние

IPS

EQR

Отлично

IPS>=18

EQR>=0,90

Добро

14<=IPS<18

0,69<=EQR<0,9

Умерено

10<=IPS<14

0,48<=EQR<0,69

Лошо

6<=IPS<10

0,27<=EQR<0,48

Много лошо

IPS<6

EQR<0,27

 

Таблица ФБ2: Система за екологична оценка на речни типове R2, R3, R4 и R5 по фитобентос посредством диатомеен индекс IPS*

Екологично състояние

IPS

EQR

Отлично

IPS>=17,5

EQR>=0,87

Добро

13,5<=IPS<17,5

0,66<=EQR<0,87

Умерено

9,5<=IPS<13,5

0,45<=EQR<0,66

Лошо

5,5<=IPS<9,5

0,24<=EQR<0,45

Много лошо

IPS<5,5

EQR<0,24

 

Таблица ФБ3: Система за екологична оценка на речeн тип R6 (Дунав) по фитобентос посредством диатомеен индекс IPS*

Екологично състояние

IPS

EQR

Отлично

IPS>=15,2

EQR>=0,76

Добро

11,6<=IPS<15,2

0,58<=EQR<0,76

Умерено

8,1<=IPS<11,6

0,41<=EQR<0,58

Лошо

4,5<=IPS<8,2

0,23<=EQR<0,41

Много лошо

IPS<4,1

EQR<0,23

 

Таблица ФБ4: Система за екологична оценка на речни типове R7, R8, R10, R12 и R13 по фитобентос посредством диатомеен индекс IPS*

Екологично състояние

IPS

EQR

Отлично

IPS>=17

EQR>=0,85

Добро

13<=IPS<17

0,64<=EQR<0,85

Умерено

9<=IPS<13

0,43<=EQR<0,64

Лошо

5<=IPS<9

0,22<=EQR<0,43

Много лошо

IPS<5

EQR<0,22

 

Таблица ФБ5: Система за екологична оценка на речни типове R9, R11 и R14c по фитобентос посредством диатомеен индекс IPS*

Екологично състояние

IPS

EQR

Отлично

IPS>=14,5

EQR>=0,72

Добро

10,5<=IPS<14,5

0,5<=EQR<0,72

Умерено

7,5<=IPS<10,5

0,35<=EQR<0,5

Лошо

4,5<=IPS<7,5

0,19<=EQR<0,35

Много лошо

IPS<4,5

EQR<0,19

 

Таблица ФБ6: Система за екологична оценка на речни типове R14a и R14b по фитобентос посредством диатомеен индекс IPS*

Екологично състояние

IPS

EQR

Отлично

IPS>=16,4

EQR>=0,82

Добро

12,3<=IPS<16,4

0,62<=EQR<0,82

Умерено

8,2<=IPS<12,3

0,41<=EQR<0,62

Лошо

4,1<=IPS<8,2

0,21<=EQR<0,41

Много лошо

IPS<4,1

EQR<0,21

 

Таблица ФБ7: Система за екологична оценка на речни типове R15 по фитобентос посредством диатомеен индекс IPS*

Екологично състояние

IPS

EQR

Отлично

IPS>16

EQR>0,79

Добро

12<=IPS<16

0,58<=EQR<0,79

Умерено

8<=IPS<12

0,37<=EQR<0,58

Лошо

5<=IPS<8

0,22<=EQR<0,37

Много лошо

IPS<5

EQR<0,22

  

При обилно развитие на нишковидни зелени водорасли Cladophora - талуси с дължина над 0,50 m и над 50 % покритие на субстрата екологичното състояние е не по-високо от средно, а при дължина над 1 m - не по-високо от лошо.

При наличие на слизести бактериални повлекла (Sphaerotilus и др.) екологичното състояние е: не по-високо от средно - ако повлеклата са много малки и с много малко покритие (следи); не по-високо от лошо - ако повлеклата са с неголеми размери и не покриват плътно субстрата; много лошо - при обилното им развитие върху субстрата.

При силно засенчване и обилно развитие на червеното водорасло Hildenbrandiarivularis по камъните обикновено оценката по индекса е подценена. Тогава, както и при други особени случаи, като например силно токсично замърсяване, в резултат на което се установяват само един, два (три) вида кремъчни водорасли в пробата, оценката се коригира по експертно мнение.

* Списък с типовете водни тела от категории "река", "езеро" и "преходни води", за които е разработена класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.

 

4. Биологичен елемент: Дънна макробезгръбначна фауна

Категория: "Река"

Метод:

Пробонабиране, консервиране и предварителна обработка на проби за макробезгръбначни

Метрики:

Биотичен индекс

Общ брой таксони

Референция на метода:

БДС EN 16150:2012 "Качество на водата. Ръководство за вземане на пропорционални проби от мултихабитата на прикрепени макробезгръбначни животни от плитки реки

БДС EN ISO 10870:2012 - Качество на водата - Указания за избор на методи и способи за вземане на проби за прикрепени макробезгръбначни в пресни води (ISO 10870)

БДС EN ISO 5667-1:2007 - Качество на водата. Вземане на проба. Част 1: Ръководство за разработване на програми и техники за вземане на проби (ISO 5667-1:2006)

БДС EN ISO 5667-3:2018 - Качество на водата. Вземане на проби. Част 3: Ръководство за консервиране и обработване на пробите

Svetoslav Cheshmedjiev, Rabia Soufi, Yanka Vidinova, Violeta Tyufekchieva, Ivanka Yaneva, Yordan Uzunov, Emilia Varadinova. Multi-habitat sampling method for benthic macroinvertebrate communities in different river types in Bulgaria - Water Research and Management, 2011, 3 (1):55-58 (Hard Copy) UDK: 582.26 (497.2), ISSN 2217 - 5547

Адаптиран Биотичен Индекс (БИ) (Flanagan, P.J. and Toner, P.F., 1972; модифициран от Clabby & Bowman, 1979; Clabby, 1982) (ИАОС, 2006)

Финални доклади за интеркалибрация на метода, приети от РГ Екостат към ЕК

https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/02fec4bd-3137-4585-8f5f-876a21ed880d/details

https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/06f0a843-7e57-40da-b9db-d0baf81cd866/details

Таблица МЗБ1: Система за екологична оценка на тип R1 (алпийски тип реки) по макрозообентос*

 

Състояние

EQR

БИ

Нормална скала за БИ

Отлично

0,9 - 1,0

4,5 - 5

1 - 5

Добро

0,8

4

 

Умерено

0,5 - 0,7

2,5 - 3,5

 

Лошо

0,4

2

 

Много лошо

0,3 - 0,2

1 - 1,5 

Таблица МЗБ2: Система за екологична оценка на типове R2/R3, R4/R5 по макрозообентос*

 

Състояние

EQR

БИ

Нормална скала за БИ

Отлично

0,87 - 1,0

4,5 - 5

1 - 5

Добро

0,67 - 0,86

3,5 - 4

 

Умерено

0,5 - 0,66

2,5 - 3

 

Лошо

0,4

2

 

Много лошо

0,3 - 0,2

1 - 1,5

Таблица МЗБ3:

Състояние

EQR

БИ

Отлично

0,83 - 0,94

4 - 4,5

Добро

0,73

3,5

Умерено

0,52 - 0,63

2,5 - 3

Лошо

0,42

2

Много лошо

0,21 - 0,31

1 - 1,5

 

Таблица МЗБ4: Система за екологична оценка на типове R10, R12, R13 по макрозообентос*

 

Състояние

EQR

БИ

Нормална скала за БИ

Отлично

0,8 - 1,0

4 - 5

1 - 5

Добро

0,7

3,5

R10 скала: 1 - 4

Умерено

0,5 - 0,6

2,5 - 3

R12, R13 скала: 1 - 4,5

Лошо

0,4

2

 

Много лошо

0,3 - 0,2

1 - 1,5

 

Таблица МЗБ5: Система за екологична оценка на тип R14b (субсредиземноморски) по макрозообентос*

Състояние

EQR

БИ

Отлично

0,85 - 0,96

4 - 5

Добро

0,75

3,5

Умерено

0,53 - 0,64

2,5 - 3

Лошо

0,43

2

Много лошо

0,21 - 0,32

1 - 1,5

 

Таблица МЗБ6: Система за екологична оценка на типове R9, R11, R14a, R14c, R15 (пресъхващи и изворни) по макрозообентос*

 

 

Състояние

EQR

БИ

Нормална скала за БИ

Отлично

0,8 - 1,0

4 - 5

1 - 5

Добро

0,7

3,5

R10 скала: 1 - 4

Умерено

0,5 - 0,6

2,5 - 3

R12, R13 скала: 1 - 4,5

Лошо

0,4

2

 

Много лошо

0,3 - 0,2

1 - 1,5

Метод:

Модифициран Експресен Метод за Биологичен Мониторинг (Modified Rapid Biological Assessment, mRBA).

Референции:

БДС EN 16150:2012 - Качество на водата. Ръководство за вземане на пропорционални проби от мултихабитата на прикрепени макробезгръбначни животни от плитки реки;

БДС EN ISO 10870:2012 - Качество на водата. Указания за избор на методи и способи за вземане на проби за прикрепени макробезгръбначни в пресни води (ISO 10870).

Финален доклад по проект: Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация.

Таблица МЗБ7: Система за екологична оценка на тип R6 (Дунав) по макрозообентос*

Състояние

mRBA %

EQR

Отлично

80 ? 100

0,80 ? 1,0

Добро

60 ? 75

0,60 ? 0,75

Умерено

40 ? 55

0,40 ? 0,55

Лошо

25 ? 35

0,25 ? 0,35

Много лошо

0 ? 0,20

0,00 ? 0,20

*нормиране на метриката "общ брой таксони" за основните речни типове в България с подкрепящо значение.

Категория: "Езеро"

Метод:

Унгарски многометричен макрозообентосен индекс за езера" (HMMI_lakes)

Метрики:

Общ брой на установените семейства;

Биологично разнообразие по Shannon-Wiever;

BMWP.

Референции:

БДС EN 16150:2012 - Качество на водата. Ръководство за вземане на пропорционални проби от мултихабитата на прикрепени макробезгръбначни животни от плитки реки;

БДС EN ISO 10870:2012 - Качество на водата. Указания за избор на методи и способи за вземане на проби за прикрепени макробезгръбначни в пресни води (ISO 10870);

Финален доклад по проект: Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация.

Таблица МЗБ8: Система за екологична оценка на тип L5 (ез. Сребърна) по макрозообентос*

Граници на класовете за екологично състояние

HMMI_lakes = EQR

Отлично/Добро

0,85

Добро/Умерено

0,65

Умерено/Лошо

0,40

Лошо/Много лошо

0,20

 
 

5. Биологичен елемент: Рибна фауна

Категория: "Река"

Метод:

Типово-специфичен Български базиран на Риби Индекс (ТсБРИ)

Метрики:

 

Максимален (референтен) брой точки

1. Състояние на индикаторния вид/на хищните видове

10

2. Състояние на мигриращите видове/на балканската пъстърва

20

3. Относителен брой и състояние на чувствителните видове

20

4. Толерантност на доминиращите видове

20

5. Обща численост и биомаса

0

6. Брой инвазивни (неместни) видове

15

7. Видово разнообразие

15

Общо точки

100

Типово-специфичен Български базиран на Риби Индекс (ТсБРИ)

1,00

 

Референции на метода:

1. Белкинова Д., Гечева Г., Чешмеджиев С., Димитрова-Дюлгерова И., Младенов Р., Маринов М., Тенева И., Стоянов П., Иванов П., Михов С., Пехливанов Л., Варадинова Е., Карагьозова Ц., Василев М., Апостолу А., Велков Б., Павлова М., 2013. Биологичен анализ и екологичната оценка на типовете повърхностни води в България. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 235 стр. ISBN 978-954-423-824-7.

2. Финален доклад по проект: "Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация".

3. БДС EN 14011:2004 - Качество на водата. Взимане на проби от риба с електричество.

4. Решение (ЕС) 2018/229 на Комисията от 12 февруари 2018 година за установяване, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на определените в резултат от процедурата по интеркалибрация класификационни стойности на мониторинговите системи на държавите членки и за отмяна на Решение 2013/480/ЕС на Комисията, стр. 28 и 76.

ТсБРИ - Типово-специфичен Български базиран на Риби Индекс, интеркалибриран за речни типове R2, R4, R7, R8 (Екорегион 12), R14a и R14b* (Екорегион 7), Таблица Р1:

Таблица Р1

Екологично състояние

Стойност ТсБРИ

EQR

Отлично

>=86

>=0,86

Добро

65 - 85

0,65 - 0,85

Умерено

43 - 64

0,43 - 0,64

Лошо

22 - 42

 0,22 - 0,42

Много лошо

<=21

<=0,21

 

Метод:

Български базиран на Риби Индекс за река Дунав (БРИД).

Метрики:

 

Максимален (референтен) брой точки

1. Състояние на индикаторните видове

10

2. Състояние на хищните видове

10

3. Състояние на мигриращите видове

10

4. Относителен брой и състояние на чувствителните видове

20

5. Толерантност на доминиращите видове

20

6. Обща численост

0

7. Брой инвазивни (неместни) видове

15

8. Видово разнообразие

15

Общо точки

100

Български базиран на Риби
Индекс за Река Дунав (БРИД)

1,00

 

Референции на метода:

1. Белкинова Д., Гечева Г., Чешмеджиев С., Димитрова-Дюлгерова И., Младенов Р., Маринов М., Тенева И., Стоянов П., Иванов П., Михов С., Пехливанов Л., Варадинова Е., Карагьозова Ц., Василев М., Апостолу А., Велков Б., Павлова М., 2013. Биологичен анализ и екологичната оценка на типовете повърхностни води в България. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 235 стр. ISBN 978-954-423-824-7.

2. Финален доклад по проект: "Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация".

3. БДС EN 14011:2004 - Качество на водата. Взимане на проби от риба с електричество.

БРИД - Български базиран на Риби Индекс за река Дунав, интеркалибриран за речен тип R6* (Екорегион 12), Таблица Р2:

Таблица Р2

Екологична скала

Стойност БРИД

EQR

Отлично

>=85

>=0,85

Добро

60 - 84

0,60 - 0,84

Умерено

40 - 59

0,40 - 0,59

Лошо

20 - 39

0,20 - 0,39

Много лошо

<=19

<=0,19

Метод:

Методика за пробонабиране в реки, които могат да се газят (дълбочина под 0,70 m, твърдо дъно, малка скорост на течението), базирана на стандарт EN 14011, и FAME/FAME+ методология (http://fame.boku.ac.at/)

Методика за пробонабиране в реки, които не могат да се газят (дълбоки, с тинесто дъно, канали и канализирани реки със стръмни брегове), която също е базирана на стандарт EN 14011, FAME/FAME+ методология (http://fame.boku.ac.at/) и опита, натрупан от JDS и ICPDR (http://www.icpdr.org/jds/)

Базиран на Риби Индекс (БРИ)

Базиран на Риби Индекс за Пъстървови води (БРИП)

Индекс за Пъстървовите Реки (ИПР) Референция на метода:

БДС EN 14011:2004 - Качество на водата. Вземане на проби от риба с електричество.

FAME/FAME+ методология (http://fame.boku.ac.at/)

Fish Based Index (FBI), Fish Based Index for trout zone (FBIT) (Mihov, S., 2010)(based on James R. Karr, 1981)

Индекс за Пъстървовите Реки (ИПР) (Pehlivanov et al., 2012)

БРИ - Базиран на Риби Индекс за определяне екологичното състояние на рибна фауна в България за равнинни и полупланински речни типове R5, R10, R11, R12, R13* (Таблица Р3)

 

Таблица Р3

 

Екологична скала

Екологично състояние

Екологичен потенциал

Отлично

0,86 - 1,00

> 0,60

Добро

0,60 - 0,85

0,30 - 0,60

Умерено

0,30 - 0,59

0,16 - 0,29

Лошо

0,16 - 0,29

0,05 - 0,15

Много лошо

0,00 - 0,15

0,00 - 0,05

 

БРИП - Базиран на Риби Индекс за определяне екологичното състояние на рибна фауна в Пъстървовите реки за планински тип реки R3* в Екорегион 7 (Таблица Р4)

 

Таблица Р4

 

Екологична скала

Екологично състояние

Екологичен потенциал

Отлично

0,80 - 1,00

> 0,56

Добро

0,56 - 0,79

0,31 - 0,55

Умерено

0,31 - 0,55

0,15 - 0,30

Лошо

0,15 - 0,30

0,05 - 0,14

Много лошо

0,00 - 0,14

0,00 - 0,05

 

ИПР - Индекс за Пъстървови Реки за определяне на екологично състояние на рибна фауна за планински тип реки R3* в Екорегион 7 (Таблица Р5).

 
 

Таблица Р5. Екологично състояние/потенциал на реките от тип R3* в Екорегион 7

 

Екологична скала

EQR

Екологично състояние

Екологичен потенциал

Отлично

0,80 - 1,00

32 - 41

> 23

Добро

0,55 - 0,79

24 - 31

14 - 23

Умерено

0,31 - 0,54

14 - 23

5 - 13

Лошо

0,15 - 0,30

5 - 13

1 - 4

Много лошо

0,00 - 0,14

< 5

< 0,9

 

Таблица Р6. Метрики за екологична класификация на реките по биологичен елемент "Риби" в пъстървовите реки (речен тип R3*)

 

 

Метрики

Точки за оценка

 

 

 

5

3

1

0

1.

Обща численост на ихтиофауната, ind/ha

> 2000

150 - 2000

< 150

 

2.

Обща биомаса на ихтиофауната, kg/ha

> 80

15 - 80

< 15

 

3.

Обща численост на речната пъстърва, ind/ha

> 1200

100 - 1200

1 - 100

0**

4.

Обща биомаса на речната пъстърва, kg/ha

> 60

6 - 60

< 6

 

5.

Размерно-възрастов състав на популацията на речна пъстърва (брой размерни групи)

> 3

2 - 3

1

 

6.

Относителна численост (%) на главоча Cottus gobio (за ДР)

> 30%

1 - 30%

< 1%

0

7.

Размерно-възрастов състав на популацията на главоча (брой размерни групи)

>= 3

<= 2

 

 

8.

Относителна численост (%) на шарановите видове

< 25%

25 - 50%

> 50%

 

9.

Относителна численост (%) на интродуцираните видове

< 5%

5 - 10%

> 10%

 

10.

% индивиди с аномалии, заболявания, опаразитяване

0%

0 - 1%

> 1%

 

 

* Списък с типовете водни тела от категории "река", "езеро" и "преходни води", за които е разработена класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.

** Нулевите стойности означават пълно отсъствие на съответния типово-специфичен вид.

Категория: "Езеро"

Метод:

Български метод за екологична класификация и мониторинг на езера от тип L5 (ез. Сребърна), базиран на рибна фауна (БРИЕ - L5)

Метрики:

Таблица Р7: Индикатори за оценка и тяхната реакция спрямо антропогенен натиск

 

1. Белкинова Д., Гечева Г., Чешмеджиев С., Димитрова-Дюлгерова И., Младенов Р., Маринов М., Тенева И., Стоянов П., Иванов П., Михов С., Пехливанов Л., Варадинова Е., Карагьозова Ц., Василев М., Апостолу А., Велков Б., Павлова М. (2013) Биологичен анализ и екологичната оценка на типовете повърхностни води в България. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 235 pp. ISBN 978-954-423-824-7.

2. БДС EN 14962:2006 - Качество на водата. Указания за обхвата и подбора на методите за изследване на риба.

3. БДС EN 14757:2015 - Качество на водата. Изследване на риба с многобримкови мрежи.

4. Финален доклад за интеркалибрация на БГ метод за оценка на рибна фауна в езера, приет от РГ Екостат: An assessment Methodology for the ecological status/potential and monitoring of lakes (type L5) through BQE fish (Bulgarian fish based method for ecological classification and monitoring of lakes of type L5)

https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/7775e6f9-28a8-4f2f-ace4-201ac0be37c4/details.

5. Решение (ЕС) 2018/229 на Комисията от 12 февруари 2018 г. за установяване, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на определените в резултат от процедурата по интеркалибрация класификационни стойности на мониторинговите системи на държавите членки и за отмяна на Решение 2013/480/ЕС на Комисията, стр. 80.

6. Pehlivanov L., A. Apostolou, G. Wolfram (2017) Development of Bulgarian Fish Based Index for Ecological Classification and Monitoring of Natural Riparian Lakes (Type L5/L-EC-1). - Acta zool. bulg., Suppl. 8: 153 - 162

7. Pehlivanov, L., M. Pavlova, M. Vassilev, A. Apostolou, B. Velkov (2012) Ecological Quality Assessment of Salmonid Rivers in Bulgaria using Ichthyologic Parameters. - Acta zool. Bulg., Suppl. 4: 197 - 203.

 

 

  Таблица Р8. Екологично състояние на езера от тип L5* в Екорегион 12, базиран на рибна фауна

Екологична скала

Общ брой точки

EQR

EQRn

нормализиран

Отлично

>=76

>=0,76

>=0,80

Добро

52 - 75

0,52 - 0,75

0,60 - 0,79

Умерено

28 - 51

0,28 - 0,51

0,40 - 0,59

Лошо

4 - 27

0,04 - 0,27

0,20 - 0,39

Много лошо

<=4

<=0,04

<=20

 
 

Б. Физикохимични елементи за качество

Категория: "Река"

Планински типове реки (R1, R2, R3)*

 

Пока- затели/ състояние

Разтворен кислород, mg/l

рН

Ел.пр. µS/sm

N - NH4, mg/l

N - NO3, mg/l

N - NO2, mg/l

Общ азот, mg/l

P - ortho - PO4, mg/l

P - Общ фосфор, mg/l

БПК5, mg/l

Отлично

10,5 - 8,00

-

650

<0,04

<0,2

<0,01

<0,2

<0,01

<0,012

<1

Добро

8,00 - 6,00

6,5 - 8,5

750

0,04 - 0,4

0,2 - 0,5

0,01 - 0,025

0,2 - 0,8

0,01 - 0,02

0,012 - 0,03

1 - 2,5

Умерено

<6,00

-

>750

>0,4

>0,5

>0,025

>0,8

>0,02

>0,03

>2,5

 

Полупланински типове реки (R4, R5) + условно изворен тип (R15) без електропроводимост и разтв. кислород (изисква допълнителни проучвания)*

 

Пока- затели/ състояние

Разтворен кислород, mg/l

рН

Ел.пр. µS/sm

N - NH4, mg/l

N - NO3, mg/l

N - NO2, mg/l

Общ азот, mg/l

P - ortho - PO4, mg/l

P - Общ фосфор, mg/l

БПК5, mg/l

Отлично

10,5 - 8,00

-

700

<0,04

<0,5

<0,01

<0,5

<0,02

<0,025

<1,2

Добро

8,00 - 6,00

6,5 - 8,5

750

0,04 - 0,4

0,5 - 1,5

0,01 - 0,03

0,5 - 1,5

0,02 - 0,04

0,025 - 0,075

1,2 - 3

Умерено

<6,00

-

>750

>0,4

>1,5

>0,03

>1,5

>0,04

>0,075

>3

 

Равнинни типове реки (R7, R8, R12, R13)*

 

Пока- затели/ състояние

Разтворен кислород, mg/l

рН

Ел.пр. µS/sm

N - NH4, mg/l

N - NO3, mg/l

N - NO2, mg/l

Общ азот, mg/l

P - ortho - PO4, mg/l

P - Общ фосфор, mg/l

БПК5, mg/l

Отлично

9,00 - 7,00

-

700

<0,10

<0,7

<0,03

<0,7

<0,07

<0,15

<2

Добро

7,00 - 6,00

6,5 - 8,5

750

0,10 - 0,3

0,7 - 2

0,03 - 0,06

0,7 - 2,5

0,07 - 0,15

0,15 - 0,3

2 - 4

Умерено

<6,00

-

>750

>0,3

>2

>0,06

>2,5

>0,15

>0,3

>4

 

Пресъхващи и ЧМ типове реки (R9, R10, R11, R14)*

 

Пока- затели/ състояние

Разтворен кислород, mg/l

рН

Ел.пр. µS/sm

N - NH4, mg/l

N - NO3, mg/l

N - NO2, mg/l

Общ азот, mg/l

P - ortho - PO4, mg/l

P - Общ фосфор, mg/l

БПК5, mg/l

Отлично

8,50 - 6,00

-

850

<0,30

<1,00

<0,03

<1,0

<0,07

<0,15

<2

Добро

6,00 - 5,00

6,5 - 8,5

900

0,30 - 0,65

1,00 - 2,50

0,03 - 0,06

1,0 - 2,5

0,07 - 0,15

0,15 - 0,3

2 - 5

Умерено

<5,00

-

>900

>0,65

>2,50

>0,06

>2,5

>0,15

>0,3

>5

 

 

Категория: "Езеро" **

Речен тип R6 (Среден и Долен Дунав*)

Показатели/състояние

P - Общ фосфор, mg/l

Отлично

<0,054

Добро

0,054 - 0,090

Умерено

0,091 - 0,150

Лошо

0,151 - 0,250

Много лошо

>0,250

Типове "езера" с олиготрофни условия (L1, L2, L3, L11, L12, L13)*

 

Пока- затели/ състояние

Разтворен кислород, mg/l

рН

Ел.пр. µS/sm

N - NH4, mg/l

N - NO3, mg/l

N - NO2, mg/l

Общ азот, mg/l

P - ortho - PO4, mg/l

P - Общ фосфор, mg/l

БПК5, mg/l

Проз- рач- ност по Секки, m

Отлично

10,5 - 8,00

-

650

<0,03

<0,2

<0,01

<0,2

0,007 - 0,0125

<0,0125

<1

>4

Добро

8,00 - 6,00

6,5 - 8,7

750

0,03 - 0,08

0,2 - 0,5

0,01 - 0,025

0,2 - 0,8

0,0125 - 0,04

0,0125 - 0,04

1 - 2,5

4 - 2

Умерено

<6,00

-

>750

>0,08

>0,5

>0,025

>0,8

>0,04

>0,04

>2,5

<2

 

Типове "езера" с мезотрофни условия (L4, L6, L7, L8, L14, L15, L16, L17)*

 

Отлично

9,00 - 7,00

-

650

<0,1

<0,8

<0,03

<0,7

0,01 - 0,025

<0,025

<2

>4

Добро

7,00 - 6,00

6,5 - 8,7

750

0,1 - 0,3

0,8 - 2

0,03 - 0,06

0,7 - 2,5

0,025 - 0,06

0,025 - 0,075

2 - 4

4 - 2

Умерено

<6,00

-

>750

>0,3

>2

>0,06

>2,5

>0,06

>0,075

>4

<2

 

Забележка. Класификационната система за черноморски типове езера (L7, L8, L9, L10) за соленост/електропроводимост се различава от данните в по-горната таблица, както следва:

Соленост (%о) на черноморски типове езера (L7, L8, L9, L10)*

 

Състояние

Соленост, %о

Соленост, %о

Соленост, %о

Соленост, %о

 

(L7 - сладководни)

(L8 - слабо солени)

(L9 - средно солени)

(L10 - свръхсолени)

Добро

<0,5 %о

0,5 - 5 %о

5 - 30 %о

>40 %о

 

*Списък с типовете водни тела от категории "река", "езеро" и "преходни води", за които е разработена класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.

** Литорална зона.

Критерии за прилагане на класификационната система за оценка по физикохимични елементи за качество:

 

1)

Посочените стойности в класификационната система за физикохимични елементи се използват като:

 

* гранични стойности при оценката на качеството на водите в единични проби;

 

* средногодишни стойности (СГС) при оценката на екологичното състоянието на водните тела (при наличие най-малко на 4 резултата годишно, разпределени в 4-те годишни сезона).

2)

Когато резултатите за изследваните физикохимични показатели са под границата на определяне (LOQ) на съответния метод за анализ при изчисляване на СГС, се взема половината (50 %) от стойността на границата на определяне (LOQ).

3)

При регистриране на единични отклонения на резултатите за разтворен кислород, амониев азот, нитритен азот (спрямо задължителните норми по тези показатели за води, обитавани от риби - шаранови и пъстървови води), които могат да бъдат токсични за рибната фауна при определена температура, рН и твърдост на водата, екологичното състояние може да бъде определено като "недобро", независимо от това, че СГС за тези показатели е в добро или отлично състояние.

4)

Крайното състояние по физикохимичните показатели се определя от показателя в най-лошо състояние през годината.

 

 

II. КЛАСИФИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ОТ КАТЕГОРИЯ "КРАЙБРЕЖНИ МОРСКИ ВОДИ"

 

А. Биологични елементи за качество

Биологичен елемент за качество:

Фитопланктон

Пробонабиране, консервиране и предварителна обработка на проби за фитопланктон

Метод за оценка на състоянието:

1. Численост на видове динофити (C - стратези) като процент от общата численост на динофлагелатите, (DE %) - Числеността на видовете Heterocapsa rotundata, Heterocapsa triquetra, Scrippsiella trochoidea, Prorocentrum minimum и Gymnodinium/Gyrodinium (C - стратези - % от общата численост на динофалгелатите).

2. Сума от концентрацията (cell/l) на видовете на три таксономични групи (микрофлагелати, еугленови, синьо-зелени) като процент от общата численост на фитопланктона, (МЕС %).

3. Обща численост на фитопланктона, брой клетки на литър (cell/l).

4. Индекс на разнообразие на Менхиник (Biodiversity Index Menhinick (1964).

5. Индекс на изравненост на Шелдън (Evenness Index Sheldon (1969).

6. Обща биомаса на фитопланктона, (mg/m3).

7. Хлорофил-a, (µg/l).

8. Прозрачност по Секки, м +TRIX.

9. Комбиниран индекс за фитопланктона (IBI).

Референции на метода:

1. Решение (ЕС) 2018/229 на Комисията от 12 февруари 2018 година за установяване, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на определените в резултат от процедурата по интеркалибрация класификационни стойности на мониторинговите системи на държавите членки и за отмяна на Решение 2013/480/ЕС на Комисията.

2. Мончева, С., Дончева В., 2017. Прилагане на софтуерен продукт BEAST за интегрирана оценка на степента на еутрофикацията. Тодорова В. и Милкова Т. (Редактори). Финален доклад по проект "Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)", ИО - БАН, и БДЧР - Варна, 2017, 228 - 247. ISBN:978-619-7244-02-1.

3. Moncheva S., L. Boicenko. 2011. Compliance of national assessment methods with the WFD requirements (Romania and Bulgaria) WFD Intercalibration Phase 2: Milestone 4b report- Black Sea GIG.

4. Moncheva S., V. Doncheva, 2000. Eutrophication Index (TRIX) - an operational tool for Black Sea coastal water ecological quality assessment and monitoring. Collected papers SCSEIO - Int. Symposium "The Black Sea Ecological problems", Odessa/SCEIO, 2000, 178 - 185.

5. Spatharis S., G. Tsirtsis, 2010. Ecological quality scales based on phytoplankton for the implementation of Water Framework Directive in the Eastern Mediterranean. Ecological Indicators, 10(4):840 - 847.

6. Moncheva S., B. Par, 2005 (updated-2015). Manual for Phytoplankton Sampling and Analysis in the Black Sea, 67 pp.

7. Moncheva S., 2010. Guidelines for QC/QA of Biological Data-Phytoplankton. 18 pp.

 

 
 

Таблица ФП1: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК Фитопланктон, MEC %. Метриката се прилага само за летния сезон

Численост

(1х103 cells/l)

Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

MEC%

<20

20 - 37

37 - 57

57 - 77

>77

EQR

1 - 0,80

0,80 - 0,63