Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-3 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА В СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКИ ИЛИ МНОГОНАЦИОНАЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ УЧАСТИЕ В ОПЕРАЦИИ И МИСИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 10 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 05.02.2016 Г.)

В сила от 05.03.2013 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.22 от 5 Март 2013г., изм. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2016 г., в сила от 05.02.2016 г.) С наредбата се уреждат условията и редът за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия при изпълнение на военна служба извън територията на страната в състава на български или многонационални формирования при участие в операции и мисии.
(2) Основни цели на оценяването по ал. 1 са:
1. установяване равнището на професионалната квалификация и на необходимите компетентности, които проявяват военнослужещите по време на мисия/операция извън територията на страната;
2. оценка на изпълнението на функционалните задължения чрез отчитане на професионалното представяне на военнослужещия по време на мисия/операция.
(3) Оценката по чл. 1, ал. 2, т. 2 се взема предвид при:
1. работата на комисиите за кариерно развитие;
2. преценка за участие на военнослужещия в следваща мисия/операция.

Чл. 2. (1) При оценяването се отчитат:
1. професионалната компетентност като съвкупност от знания, умения и опит, необходими за изпълнение на функционалните задължения;
2. изпълнението на функционалните задължения, определени в длъжностната характеристика за заеманата длъжност.
(2) При оценяване на военнослужещите се поставят сумарни, общи и крайни оценки.
(3) На всеки военнослужещ се изготвя формуляр за оценка на изпълнението на функционалните задължения по време на мисия/операция (приложение № 1).


Чл. 3. (1) Компетентностите се оценяват чрез определяне на степента на проявлението им, както следва:
1. оценка 5: "Винаги е вярно" - оценяваният проявява съответната компетентност във всяка ситуация за целия период на мисията/операцията;
2. оценка 4: "Много често е вярно" - оценяваният в почти всички ситуации проявява съответната компетентност за целия период на мисията/операцията;
3. оценка 3: "Често е вярно" - оценяваният проявява съответната компетентност в преобладаващия брой от случаите за целия период на мисията/операцията;
4. оценка 2: "Рядко е вярно" - оценяваният като изключение проявява съответната компетентност за целия период на мисията/операцията;
5. оценка 1: "Никога не е вярно" - оценяваният никога не е проявявал съответната компетентност за периода на мисията/операцията.
(2) Съответната оценка по ал. 1 се отбелязва във формуляра по чл. 2, ал. 3 със знак "Х".


Чл. 4. (1) В процеса на оценяването участват:
1. оценяван военнослужещ;
2. оценяващ - непосредственият командир (началник) на оценявания;
3. старши оценяващ - непосредственият командир (началник) на оценяващия.
(2) В случаите, когато оценяваното лице е директно подчинено на националния командир на контингента (формированието), оценяващ и старши оценяващ е националният командир.
(3) Оценяващ на националния командир на контингента (формированието) е началникът на щаба на Съвместното командване на силите, а старши оценяващ е командващият на Съвместното командване на силите.


Чл. 5. Националният командир на контингента (формированието) със своя заповед организира провеждането на оценяването.


Чл. 6. (1) Не се оценяват при условията и по реда на тази наредба:
1. военнослужещите, притежаващи висши офицерски звания;
2. военнослужещите, заемащи длъжности в международни щабове или други международни структури при участие в мисии/операции извън територията на Република България;
3. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2016 г., в сила от 05.02.2016 г.) военнослужещите, прослужили по-малко от една трета от срока на мисията/операцията, освен военнослужещите, на които е прекратена командировката за участие в мисията/операцията поради нарушаване на военната дисциплина.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.)


Чл. 7. Формулярът за оценка на изпълнението на функционалните задължения по време на мисия/операция се попълва от:
1. оценяващия;
2. старшия оценяващ;
3. длъжностните лица от структурата по отчета на личния състав на военното формирование.

Глава втора.
РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


Чл. 8. Процесът по оценяването на военнослужещите протича по следния ред:
1. отговорникът по отчета на личния състав попълва "ЧАСТ I - ЛИЧНИ/АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ";
2. оценяващият попълва "ЧАСТ II - СУМАРНА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ" на формуляра, попълва датата, подписва сумарната оценка и предава формуляра на оценявания за коментар;
3. оценяваният отразява съгласието или възраженията си по дадените му оценки от оценяващия в полето за коментар на раздел "ЧАСТ II - СУМАРНА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ" на формуляра, попълва датата, подписва се и го предава на оценяващия;
4. оценяващият следва да отрази мнението си мотивирано по професионалното представяне на военнослужещия през периода на мисията в полето за коментар на раздел "ЧАСТ II - СУМАРНА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ" на съответния формуляр, попълва общата оценка в "ЧАСТ III - ОБЩА И КРАЙНА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА МИСИЯ", попълва датата, подписва общата оценка и го предава на старшия оценяващ за крайна оценка и коментар;
5. старшият оценяващ попълва крайната оценка в "ЧАСТ III - ОБЩА И КРАЙНА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА МИСИЯ" на формуляра, отразява мнението си в коментара, попълва датата и подписва оценката;
6. старшият оценяващ запознава срещу подпис оценявания с дадената оценка и предава формуляра на отговорника по отчета на личния състав на мисията/операцията;
7. отговорникът по отчета на личния състав на мисията/операцията изпраща по служебен ред формуляра по чл. 2, ал. 3 в структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) на военното формирование или структурата, където военнослужещият се води на отчет;
8. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2016 г., в сила от 05.02.2016 г.) структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав), в която военнослужещият се води на отчет, въвежда данните (информацията) от формуляра по чл. 2, ал. 3 в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси и прилага формуляра в служебното дело на военнослужещия.

Глава трета.
ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ


Чл. 9. Сумарната оценка се изчислява от оценяващия като сума от оценките за степента на проявлението за всяка от определените значими компетентности за военнослужещите по звания, както следва:
1. за войници/матроси - от № 1 до № 20 от формуляра за оценка;
2. за офицерските кандидати и сержанти/старшини - от № 1 до № 30 от формуляра за оценка;
3. за офицери - от № 1 до № 40 от формуляра за оценка.


Чл. 10. Общата оценка има буквено изражение и се определя от оценяващия на база сумарната оценка и се отбелязва със знак "Х" във формуляра за оценка съгласно таблицата, посочена в приложение № 2.


Чл. 11. (1) Крайната оценка определя степента на изпълнение на служебните задължения от военнослужещия по време на мисия/операция, както следва:
1. оценка А - притежава изключителни личностни качества и професионални умения;
2. оценка АВ - полага усилия над тези, които се изискват за изпълнение на задълженията за съответната длъжност;
3. оценка В - използва напълно своите възможности, постига високи резултати без непосредствен контрол;
4. оценка ВС - изпълнява своите задължения на приемливо ниво;
5. оценка С - не отговаря на минималните допустими изисквания за съответната длъжност.
(2) Крайната оценка се дава от старшия оценяващ и се отбелязва със знак "Х" във формуляра за оценка.
(3) На базата на всички оценки и коментари от оценявания и оценяващия старшият оценяващ може да потвърди общата оценка на оценяващия или да я понижи или повиши с една степен.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2016 г., в сила от 05.02.2016 г.) (1) Процесът по оценяване на военнослужещите по чл. 1, ал. 1 завършва в края на изпълнението на военната служба извън територията на страната.
(2) Командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите на съответните структури, където военнослужещият се води на отчет, организират въвеждането на данните от оценяването в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси, с изключение на служба "Военна информация" и служба "Военна полиция", до един месец след приключване на мисията/операцията.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 67, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 2. В Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 92 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, т. 8 в края на изречението се добавя "за повече от шест месеца през атестационния период;".
2. (В сила от 01.01.2014 г.) В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 3 думите "30 септември" се заменят с "15 ноември";
б) в т. 7 думите "16 ноември до 30 ноември" се заменят с "1 декември до 31 декември";
в) т. 8 се изменя така:
"8. въвеждане на данните по чл. 12 - от 1 януари до 31 януари на следващата календарна година."
3. В чл. 15, ал. 2 след думите "атестационния формуляр на атестирания" се добавя "оценката от участието му в мисия/операция извън територията на Република България,".
4. В приложения № 1, 2, 3, 4 и 5 към чл. 9, ал. 1 в раздел III "Оценяване и отчитане на изпълнението" в т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) основният текст се изменя така:
"2. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ - посочват се индивидуалните и груповите оценки през атестационния период от проведени изпити, проверки и учения въз основа на протоколите от тези мероприятия, както и оценката от участието в мисия/операция извън територията на Република България";
б) създава се подточка Г:
"Г) ОЦЕНКА ОТ УЧАСТИЕ В МИСИЯ/ОПЕРАЦИЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ".
5. В приложение № 6 към чл. 9, ал. 1, т. 6 в раздел II "Оценяване и отчитане на изпълнението" в т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) основният текст се изменя така:
"1. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ - посочват се индивидуалните и груповите оценки през атестационния период от проведени изпити, проверки и учения въз основа на протоколите от тези мероприятия, както и оценката от участието в мисия/операция извън територията на Република България";
б) създава се подточка В:
"В) ОЦЕНКА ОТ УЧАСТИЕ В МИСИЯ/ОПЕРАЦИЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ".


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 2, т. 2, който влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 11.12.2015 Г.)

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА В СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКИ ИЛИ МНОГОНАЦИОНАЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 05.02.2016 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 3


Формуляр за оценка
на изпълнението на функционалните задължения по време на мисия/операция
ПЕРИОД НА ОЦЕНЯВАНЕ: ...................................................................................
КОНТИНГЕНТ: ................................................................................................................
ФОРМИРОВАНИЕ/ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: ...............................................................
СТЕПЕН НА РИСКА: ................................................................................................
ЧАСТ I - ЛИЧНИ/АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ
(попълва се от отговорника по отчета на личния състав)
1. ОЦЕНЯВАН
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
         
Длъжност
2. ОЦЕНЯВАЩ
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
         
Длъжност
3. СТАРШИ ОЦЕНЯВАЩ
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
         
Длъжност
 
ЧАСТ II-СУМАРНА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ
(попълва се от оценяващ)
 
В таблицата по-долу са дадени набор от компетентности за оценка на военнослужещите по време на мисия/операция.
Моля, прочетете всяка от тях и оценете по предложената скала доколко вярно описва оценявания ваш подчинен за времето на мисията/операцията.
Срещу всяко твърдение поставете знак "Х" под цифрата, която най-точно го определя.
Оценка 5: "Винаги е вярно" - оценяваният проявява съответната компетентност във всяка ситуация за целия период на мисията/операцията.
Оценка 4: "Много често е вярно" - оценяваният в почти всички ситуации проявява съответната компетентност за целия период на мисията/операцията.
Оценка 3: "Често е вярно" - оценяваният проявява съответната компетентност в преобладаващия брой от случаите за целия период на мисията/операцията.
Оценка 2: "Рядко е вярно" - оценяваният като изключение проявява съответната компетентност за целия период на мисията/операцията.
Оценка 1: "Никога не е вярно" - оценяваният никога не е проявявал съответната компетентност за периода на мисията/операцията.
  Компетентности за оценка Оценки
    1 2 3 4 5
1. Проявява уважение към религиозните и          
  културните особености на населението в          
  района на мисията/операцията          
2. Справя се с функциите на отсъстващ          
  човек от екипа          
3. Успешно изпълнява задачи под          
  напрежение и стрес по време на          
  мисията/операцията          
4. Успешно изпълнява своята роля и          
  отговорностите си в екипа          
5. Спазва правилата за безопасност при          
  боравене с оръжие и техника          
6. Спазва дисциплината          
7. Полага грижи за повереното му          
  въоръжение, техника и имущество          
8. Допринася с усилията си за постигане          
  целта на екипа          
9. Успява да приспособи своя характер          
  към характерите на другите членове на          
  екипа          
10. Поддържа установения външен вид          
11. Проявява самодисциплинираност,          
  самокритичност и самоконтрол          
12. Спазва сроковете за изпълнение на          
  задачите си по време на          
  мисията/операцията          
13. Показва самообладание в ситуации с          
  висок риск          
14. Спазва правилата за военна вежливост          
  и етика          
15. Бързо се ориентира в сложна ситуация          
16. Спазва нормативните документи,          
  регламентиращи изпълнението на          
  функционалните му задължения по          
  време на мисията/операцията          
17. Изразява се ясно, точно и разбираемо          
18. Дава личен пример с поведението си          
19. Съгласува действията си с действията          
  на другите членове на екипа          
20. Работи успешно в дефицит от време          
21. Поема отговорност за последиците от          
  решенията си          
22. Успешно комуникира на английски език          
  в многонационална среда за          
  изпълнение на поставените му задачи          
23. Точен и коректен е при водене на          
  отчетната документация          
24. Правилно работи с утвърдените образци          
  документи в мисията/операцията          
25. Мотивира хората, с които работи, да          
  дадат най-доброто от себе си          
26. Допринася за създаването на работна          
  среда, основана на доверие          
27. Отнася се коректно към подчинените си          
28. Проявява загриженост към проблемите          
  на подчинените си по време на          
  мисията/операцията          
29. Отчита индивидуалния принос на          
  подчинените си при изпълнението на          
  задачите          
30. Взема целесъобразни решения дори          
  при липсата на инструкции          
31. Създава необходимата организация за          
  изпълнение на поставените задачи по          
  време на мисията/операцията          
32. Взисква за стриктното спазване на          
  мерките за безопасност по време на          
  мисията/операцията          
33. Окуражава инициативата у подчинените          
  си          
34. Упражнява дисциплинарната си власт в          
  съответствие с действащите нормативни          
  документи за мисията/операцията          
35. Прилага принципни критерии при          
  разрешаване на възникналите          
  конфликти          
36. Съобразява се със спецификата на          
  мисията/операцията (история на          
  конфликта, враждуващи страни в          
  района, различни етноси и др.)          
37. Координира ефективно хора и ресурси          
  в многонационална среда          
38. Ефективно координира плановете със          
  старшите инстанции          
39. Добре координира взаимодействието          
  при работа с многонационалното и          
  националното командване          
40. Успешно изгражда екипи и мотивира          
  техните членове          
   
СУМАРНА ОЦЕНКА (цифра) - сума от оценките за степента на проявлението за всяка от определените значими компетентности за всяка категория военнослужещи съгласно чл. 9 от наредбата.  
Дата: Подпис оценяващ:
Коментар на оценявания:
Дата: Подпис оценяван:
Полето се попълва задължително!
Мотиви на оценяващия за определената оценка:
 
Дата: Подпис оценяващ:
Полето се попълва задължително!
 
ЧАСТ III - ОБЩА И КРАЙНА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА МИСИЯ
попълва се от оценяващ и старши оценяващ)
Отбележете със знак "Х" съответната оценка.
  Не отговаря Изпълнява Използва Полага Притежава
  на своите напълно своите усилия над изключителни
  минималните задължения възможности, тези, които личностни
  допустими на постига високи се изискват качества и
  изисквания приемливо резултати без за професионални
  за ниво непосредствен длъжността умения
  съответната   контрол    
  длъжност        
Оценка С ВС В АВ А
ОБЩА ОЦЕНКА на          
оценяващия (табл. 1,          
приложение № 2 на          
наредбата)          
КРАЙНА ОЦЕНКА          
на старшия оценя-          
ващ (чл. 11 от на-          
редбата)          
 
Мотиви на старшия оценяващ за определената оценка:
 
Дата: Подпис старши оценяващ:
Полето се попълва задължително!
 
Запознах се с всички бележки и оценки, които ме засягат, на всички страници.
Дата: "Запознах се" Подпис оценяван:
Полето се попълва задължително!


Приложение № 2 към чл. 10


Военнослужещи по звания  
  Сумарни оценки
   
Войници/матроси до 50 51-60 61-75 76-90 над 90
Офицерски кандидати и до 75 76-90 91-112 113-135 над 135
сержанти/старшини          
Офицери до 100 101-120 121-150 151-180 над 180
ОБЩА ОЦЕНКА С ВС В АВ А


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти