Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ, СЪХРАНЯВАНЕТО НА ДАННИ ЗА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ КЪМ СЪРВЪР НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 43 ОТ 2014 Г.)

Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.22 от 5 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 23 Май 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят редът и начинът за:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) регистрация и идентификация на участниците в онлайн залагания в централната компютърна система (ЦКС) на организаторите на хазартни игри;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) автоматизирано подаване на информация и онлайн регистрацията на всяка трансакция в системата на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) и Националната агенция за приходите (НАП) за игрите по чл. 55, 57, 60, 62 и онлайн залаганията по Закона за хазарта (ЗХ);
3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) съхраняването на всички данни, свързани с предлагането на онлайн хазартни услуги на територията на Република България, както и осигуряването на дистанционен достъп до тези данни на контролните органи на ДКХ, НАП и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Глава втора.
РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2014 Г.)

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) Централната компютърна система на организаторите на онлайн залагания трябва да има система за регистрация и идентификация на участниците в игрите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) Всеки участник в онлайн залагания трябва да бъде регистриран в системата по ал. 1, за да участва в тях. За онлайн залагания чрез интернет системата следва да идентифицира и регистрира участниците от територията на Република България на база географско локализиране на IP адреса, от който участникът се регистрира. За онлайн залагания чрез електронни съобщителни средства системата следва да идентифицира и регистрира участниците, изпращащи кратки текстови съобщения (SMS) от територията на Република България.
(3) Като участници могат да се регистрират само навършили 18-годишна възраст физически лица.
(4) Организаторите на хазартни игри трябва да са администратори на лични данни.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) Организаторите трябва да получат задължително следната информация относно самоличността на лице, което желае да се регистрира като участник в онлайн залагания:
1. гражданство на лицето;
2. имена по документ за самоличност;
3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) идентификационен номер на лицето, който може да бъде единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин;
4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) за лицата без ЕГН или ЛНЧ се изисква и адрес на временно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документа за самоличност.
5. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) При съмнение, че получената вече информация относно самоличността на участника не е достатъчна или достоверна, организаторите на хазартни игри изискват допълнителни доказателства за самоличност.


Чл. 4. Организаторите извършват регистрация само на лица, предоставили информацията по чл. 3.


Чл. 5. Организаторите водят регистър на участниците в игрите, който задължително съдържа информация за първоначалната регистрация на участника, неговите идентификационни данни, потребителско име, чрез което ще осъществява достъп за участие в игрите, IP адреса или номера на електронното съобщително средство, от който е направена регистрацията за участие, IP адресите или номерата на електронни съобщителни средства, от които участникът е осъществявал достъп за участие в игрите, данни за постъпили рекламации и жалби от участника.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) Проверката на самоличността в случаите по чл. 3, ал. 2 се извършва по ред и начин, посочени в утвърдените по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ правила на организатора за техническите и функционалните изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства.

Глава трета.
АВТОМАТИЗИРАНО ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ДКХ и НАП (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2014 Г.)


Чл. 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) Организаторите на онлайн залагания, както и организаторите на хазартни игри по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ трябва да осигуряват автоматизирано подаване на информация към сървър на ДКХ и НАП относно регистрираните участници, проведените игри, направените залози и изплатените печалби.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) Организаторите на онлайн залагания съхраняват и изпращат към сървър на ДКХ и НАП следните данни:
1. регистрационни данни за организатора - подават се преди започване на дейността, при промяна или при прекратяване на лиценза съгласно приложение № 1;
2. регистрационни данни за участниците в онлайн залагания - подават се при първоначална регистрация на участника и при всяка промяна в регистрираните данни съгласно приложение № 2;
3. данни за всяко приключило събитие - подават се по участници съгласно приложение № 3; направени залози за събития, които не са приключили, се начисляват в активни игри;
4. при поискване - информация за активните игри в момента на поискването й се предоставя съгласно приложение № 8.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) Организаторите на хазартни игри по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ изпращат към сървър на ДКХ и НАП следната информация:
1. регистрационни данни за организатора на хазартни игри - подават се след издаване на удостоверение за издаден лиценз, промяна или прекратяване на лиценза съгласно приложение № 5;
2. данни за всяко приключило събитие - съгласно приложение № 6; направени залози за събития, които не са приключили, се начисляват в активни игри;
3. данни за закупените/внесените удостоверителни знаци за участие (за игрите, за които това се изисква) - подават се в деня на закупуването/вноса на удостоверителните знаци съгласно приложение № 7;
4. при поискване - информация за активните игри в момента на поискването й се предоставя съгласно приложение № 8.


Чл. 10. При подаване на информация по чл. 8 и 9 организаторите задължително използват кодовете, определени за съответните видовете хазартни игри по Закона за хазарта, посочени в приложение № 4.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) (1) Данните по чл. 8 и 9 се предават като XML съобщение в онлайн режим във формат и структура съгласно описанията в приложения № 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8.
(2) От сървъра на ДКХ и НАП се връща съобщение-потвърждение за всяко получено XML съобщение от организатор на хазартни игри, както и статус на операцията.
(3) При неполучаване на потвърждение от сървъра на ДКХ и НАП или при получаване на потвърждение със статус на операцията, различен от "успешна", организаторът на хазартни игри изпраща съобщението отново с валидни данни през 30 минути до получаване на потвърждение за успешно приемане.
(4) При поискване от ДКХ или НАП данните по чл. 8 и 9 се предоставят от организатора на хазартни игри в Excel или друг четим формат.


Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) Подаването на информация към сървъра на ДКХ и НАП се извършва по наети от организаторите на хазартни игри линии, които осигуряват непрекъсната 24-часова 7-дневна свързаност между съответния организатор на хазартни игри и сървъра на ДКХ и НАП.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) Организаторите на онлайн залагания и организаторите на хазартни игри по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ отговарят за идентичността и пълнотата на данните по чл. 8 и 9.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) Организаторите на онлайн залагания и организаторите на хазартни игри по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ съхраняват всички изпратени към сървъра на ДКХ и НАП XML съобщения в оригиналния им вид и получените от сървъра на ДКХ и НАП съобщения-потвърждения, както и информация за времето и статуса на осъществената комуникация със сървъра на ДКХ и НАП в срока по чл. 6, ал. 4 ЗХ.

Глава четвърта.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ И ДИСТАНЦИОНЕН ДОСТЪП НА ДКХ, НАП И ДАНС ДО КОНТРОЛНИЯ ЛОКАЛЕН СЪРВЪР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2014 Г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) (1) Организаторите на онлайн залагания трябва да осигурят съхраняването на всички данни, свързани с предлагането на хазартни услуги на територията на Република България, на оборудване за съхранение на данни (контролен локален сървър), разположен на територията на Република България. В случаите, когато ЦКС на организатора се намира на територията на Република България, тя изпълнява и функциите на контролен локален сървър.
(2) На контролния локален сървър се съхраняват данните за всички събития, за участниците във всяко от тях от територията на Република България заедно с техните индивидуални игрални сметки, финансови преводи, извършени залози и изплатени печалби. Данните са напълно идентични с тези в ЦКС на организаторите на онлайн залагания.
(3) Организаторите на онлайн залагания осигуряват непрекъснат дистанционен достъп до данните на контролния локален сървър на контролните органи на ДКХ, НАП и ДАНС и възможност за генериране на извадка от базата данни във формат XML, Excel или друг четим формат.
(4) Софтуерът на контролния локален сървър трябва да гарантира изпращането на данни към ДКХ, НАП и ДАНС и да съхранява информация със статуса и точните дата и час на комуникационните сесии.
(5) При поискване организаторите на хазартни игри предоставят данни за активните игри в съответствие с приложение № 8.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) Техническите и функционалните характеристики на контролния локален сървър на организатора трябва да отговарят на приетите от ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 7 ЗХ общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) При възникване на хардуерни или софтуерни дефекти на контролния локален сървър максималният допустим период, в който ДКХ, НАП и ДАНС да нямат достъп до съхраняваните на него данни, е не повече от 6 часа общо на месец. Организаторите носят отговорност за съхраняване на данните в тези периоди, както и за съхраняването на данните в случаите, когато контролният локален сървър на организатора е недостъпен или не функционира. Събраните в такива периоди данни трябва да бъдат съхранени в контролния локален сървър след възстановяване на функционалността.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.)При поискване и за целите на текущия контрол, осъществяван от ДКХ, организаторите са длъжни да предоставят конкретни данни от контролния локален сървър на електронен носител в срок до три дни от датата на полученото искане.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) Организаторите трябва да съхраняват данните на контролния локален сървър във вида, в който са създадени, за срок 5 години след изтичането на давностния срок за погасяване на публичните задължения, свързани с тези данни.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) (1) Данните в контролния локален сървър трябва да бъдат отделени логически и безопасно от всякакви други данни.
(2) Организаторите трябва да създадат задължително огледално копие на всички данни в контролния локален сървър, които да бъдат физически разделени и съхранени на отделни запаметяващи устройства, които се съхраняват на територията на Република България.


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.)

Глава пета.
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) Организаторите трябва да предоставят на ДКХ документация, доказваща, че ЦКС и контролният локален сървър отговарят на изискванията на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) Цялата документация трябва да бъде предоставена на български език и в електронен формат.
(3) Документацията задължително трябва да съдържа описание на функциите на системата по ал. 1, процедурите за поддръжка и описание на съобщенията за грешки.
(4) Документацията по ал. 1 трябва да бъде актуализирана постоянно при всяка актуализация на системата, засягаща някой от елементите по ал. 3. Организаторите на хазартни игри представят актуализираната документация, като посочват и причините за актуализацията.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Събитие" е част от хазартна игра, за което се прави залог, който може да бъде загубен или да бъде получена печалба. При хазартни игри по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ събитието започва с първия регистриран залог и приключва с последния регистриран залог, като отчетният период за подаване на информация съвпада със срока за подаване на декларация по чл. 30, ал. 6 ЗХ. При онлайн залагания събитието започва с първия регистриран залог и приключва с последния регистриран залог, като отчетният период за подаване на информация не може да бъде по-дълъг от 24 часа.
2. "Активна игра" включва всички направени залози за събитие, което не е приключило в отчетния период - месеца, за който се подава декларацията по чл. 30, ал. 6 ЗХ.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта.


§ 3. (Предишен § 2, изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на председателя на ДКХ и изпълнителния директор на НАП.


§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) Наредбата е съгласувана с министъра на вътрешните работи.


Приложение № 1 към чл. 8, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.)


Регистриране на организатор на онлайн залагания
 
1. Данни, които всеки организатор на онлайн залагания подава към сървър на ДКХ и НАП
Поле Тип Пояснение Задължителен елемент Контролиране на елемента
ID на организатора, генериран от сървър на ДКХ и НАП Цифров Генерира се от сървър на ДКХ и НАП при първа регистрация на лиценз от организатор ДА Задължителен при промяна, прекратяване, възобновяване или добавяне на лиценз
Тип регистрация Изброим Номенклатура: ДА -
    1. Регистрация    
    2. Промяна    
    3. Прекратяване    
    4. Възобновяване    
    5. Добавяне на лиценз    
Вид на промяната Изброим Номенклатура: НЕ Задължителен е само при
    1. Продължаване на срока   промяна
    2. Промени в търг. регистрация и собствеността    
    3. Преобразуване    
    4. Други промени в обстоятелствата    
Причина за Изброим Номенклатура: НЕ Задължителен е само при
прекратяване   1. Изтичане на срока   прекратяване на лиценза
    2. Окончателно отнемане    
    3. Прекратяване на ЮЛ/смърт на ФЛ    
    4. По искане на лицето    
    5. При издаване на нов лиценз за същата дейност, на същото лице, за същия вид хазартна игра и в същия обект    
Държава, в която е регистриран организаторът Символен Двубуквен код на държавата по ISO 3166-1 ДА Държава - членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария
ЕИК/идентификационен номер на организатора Символен   ДА  
Наименование на организатора Символен   ДА  
Адрес (седалище) Символен   ДА  
Вид на лиценза Изброим От номенклатура:    
    1 - за онлайн залагания    
    2 - за наземни хазартни игри ДА  
Номер на лиценза Символен   ДА  
Дата на издаване на лиценза Дата   ДА Формат: YYYY.MM.DD
Дата, до която лицензът е валиден Дата   ДА Формат: YYYY.MM.DD
Вид на хазартната игра, за която е издаден лицензът Символен От номенклатура съгласно приложение № 4 ДА  
Брой игри от съответния вид Цифров   ДА Задължителен в зависимост от вида на хазартната игра, за която е издаден лицензът
Брой едновременни игрални сесии за игри на виртуални игрални автомати или брой едновременни игрални сесии за игри на виртуални игрални маси Цифров   НЕ  
Сметка (IBAN) на организатора, открита съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 ЗХ Символен   ДА Контрол за сметка в банка, оперираща в Република България
Дата на генериране на съобщението Дата   ДА Формат 2010-02-16T16:47:31
         
2. Съобщение-потвърждение, изпращано от сървър на ДКХ и НАП за получени данни при регистрация, промяна на данните или дерегистрация на организатор на онлайн залагания
  Тип Пояснение Задължителен елемент Контрол
Вид потвърждение Изброим 1 - Регистрация на организатор    
    2 - Добавяне на лиценз    
    3 - Регистрация на участник    
    4 - Данни за игра    
    5 - Отговор на искане    
    6 - Данни удостоверителни знаци за участие    
Статус на операцията Изброим 0 - успешна    
    1 - грешка при валидация    
    2 - организаторът вече е регистриран    
    3 - лицензът е вече регистриран    
Регистрационен ID от сървър на ДКХ и НАП Цифров     Генериран от сървър на ДКХ и НАП при успешна първоначална регистрация
ЕИК/идентификационен номер на организатора Символен   ДА  
Наименование на организатора Символен   ДА  
Вид на лиценза Изброим От номенклатура:    
    1 - онлайн залагания    
    2 - за наземни хазартни игри ДА  
Номер на лиценза Символен   ДА  
Дата на издаване на лиценза Дата   ДА Формат: YYYY.MM.DD
Дата, до която лицензът е валиден     ДА Формат: YYYY.MM.DD
Вид на хазартната игра, за която е издаден лицензът Символен От номенклатурата по приложение № 4 ДА  
Брой игри от съответния вид Цифров   ДА  
Брой едновременни игрални сесии за игри на виртуални игрални автомати или брой едновременни игрални сесии за игри на виртуални игрални маси Цифров   НЕ  
Дата на приемане Дата     Формат 2010-02-16T16:47:31
Забележка Символен   НЕ Допълнителна информация при необходимост и/или пояснение за вида на грешката при неуспешна операция


Приложение № 2 към чл. 8, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.)


1. Регистрация на участниците
Данни, които организаторът на онлайн залагания подава в онлайн режим към сървър на ДКХ и НАП при първоначална регистрация или при промяна на регистрационните данни на всеки участник в онлайн залагания
Поле Тип Пояснение Задължителен елемент Контрол
ID на организатора, генериран от сървър на ДКХ и НАП Цифров   ДА  
Тип на Изброим Номенклатура: ДА  
регистрацията   1. Първоначална регистрация    
    2. Промяна    
    3. Прекратяване    
Гражданство на участника Символен Двубуквен код на държавата съгласно ISO 3166-1 ДА  
Име на участника Символен   ДА  
Презиме Символен   НЕ  
Фамилия Символен   ДА  
Тип на Изброим Номенклатура: ДА  
идентификатора на   1. ЕГН    
участника   2. ЛНЧ    
    3.Личен идентификационен номер    
    4. Друг    
Идентификатор на участника Символен   ДА  
Регистрационен ID на участника Цифров Генерира се от сървър на ДКХ и НАП при успешна първоначална регистрация на участника ДА Задължително се подава при промяна или прекратяване
IP адрес на участника при Символен IP адрес (MSISDN) на участника, от който е ДА Формат за IP адрес: ххх.ххх.ххх.ххх;
онлайн залагания, MSISDN - номер на участника при игри чрез електронни съобщителни средства   извършена регистрацията   Формат за MSISDN - Символен
Дата на раждане на Дата   ДА Само по чл. 3, ал. 1, т. 4
участника       Формат: YYYY.MM.DD
Постоянен адрес на участника - код на населено място Изброим Номенклатура съгласно ЕКАТТЕ НЕ  
Постоянен адрес: Наименование на населено място, улица/квартал; номер/блок Символен   ДА Само по чл. 3, ал. 1, т. 4
Настоящ адрес на участника - код на населеното място Изброим Номенклатура съгласно ЕКАТТЕ НЕ  
Настоящ адрес: Символен   ДА Само по чл. 3, ал. 1, т. 4.
Наименование на населено място, улица/квартал; номер/блок       Не е задължителен, когато настоящият адрес съвпада с постоянния
Документ за Изброим Номенклатура: ДА Само по чл. 3, ал. 1, т. 4
самоличност - вид   1. Лична карта    
    2. Паспорт    
    3. Друг    
Документ за самоличност - номер Символен   ДА Само по чл. 3, ал. 1, т. 4
Документ за самоличност - дата на издаване Дата   ДА Само по чл. 3, ал. 1, т. 4
Документ за Символен   НЕ Само по чл. 3, ал. 1, т. 4.
самоличност - издател       Задължителен при вид на документа - 1 и 2
Документ за самоличност - държава, в която е издаден Изброим Номенклатура с двубуквени кодове на държавите ДА Само по чл. 3, ал. 1, т. 4
Банкова сметка № (или IBAN или № на сметка, име на банка, държава) Символен   НЕ Задължителен при "Тип регистрация" - "Промяна", която се подава при наличие на подлежаща на изплащане печалба на участника по сметка, различна от вече регистрирана такава
Дата на генериране на съобщението Дата   ДА Формат 2010-02-16T16:47:31
         
2. Съобщение-потвърждение, изпращано от сървър на ДКХ и НАП за получени данни за регистрация или промяна на регистрационните данни на участник в хазартна игра
  Тип Пояснение Задължителен елемент Контрол
ID на организатора, генериран от сървър на ДКХ и НАП Цифров   ДА  
Вид потвърждение Изброим 1 - Регистрация на организатор    
    2 - Добавяне на лиценз    
    3 - Регистрация на участник    
    4 - Данни за игра    
    5 - Отговор на искане    
    6 - Данни - удостоверителни знаци за участие    
Статус на Изброим 0 - успешно    
операцията   1 - грешка при валидация    
    2 - участникът вече е регистриран    
Регистрационен ID на участника Цифров     Генериран от сървър на ДКХ и НАП при успешна първоначална регистрация на участника
Дата на приемане Дата     Формат 2010-02-16T16:47:31
Забележка Символен   НЕ Допълнителна информация при необходимост и/или пояснение за вида на грешката при неуспешна операция
         


Приложение № 3 към чл. 8, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.)


1. Данни, които организаторът на онлайн залагания подава към сървър на ДКХ и НАП за всяко събитие непосредствено след приключването му
  Тип Пояснение Задължителен елемент Контрол
ID на организатора, генериран от сървър на ДКХ и НАП Цифров   ДА  
Вид на хазартната игра Изброим От номенклатура ДА  
ID на събитието, генериран от ЦКС на организатора Цифров Уникален пореден номер на всяка игра (започва от "1"), който трябва да се генерира от ЦКС на организатора ДА  
Начало на събитието Дата     Формат 2010-02-16T16:47:31
Край на събитието Дата     Формат 2010-02-16T16:47:31
Брой участници Цифров   ДА  
Сума на залозите Цифров   ДА Сумата трябва да е равна на сумата от залозите на отделните участници
Сума на печалбите Цифров   ДА Сумата трябва да е равна на сумата от печалбите на отделните участници
ID на участник № 1 Изброим   ДА Подава се ID на участника, генериран при първоначалната му регистрация
IP адрес на участник № 1 Символен IP адрес, от който участникът играе   Формат: ххх.ххх.ххх.ххх
Залог на участник № 1 Цифров   ДА  
Дата и час на залога Дата     Формат 2010-02-16T16:47:31
Печалба на участник № 1 Изброим   ДА  
ID на участник № 2 Изброим   ДА  
IP адрес на участник № 2 Символен IP адрес, от който участникът играе   Формат: ххх.ххх.ххх.ххх
Залог на участник № 2 Цифров   ДА  
Дата и час на залога Дата     Формат 2010-02-16T16:47:31
Печалба на участник № 2 Изброим   ДА  
...........................................................
       
ID на участник № N Изброим   ДА  
IP адрес на участник № N Символен IP адрес, от който участникът играе   Формат: ххх.ххх.ххх.ххх
Залог на участник № N Цифров   ДА  
Дата и час на залога Дата     Формат 2010-02-16T16:47:31
Печалба на участник № N Изброим   ДА  
Дата и час на генериране на съобщението Дата   ДА Формат 2010-02-16T16:47:31
         
2. Съобщение-потвърждение, изпращано от сървър на ДКХ и НАП за получени данни за всяко събитие
  Тип Пояснение Задължителен елемент Контрол
Вид потвърждение Изброим 1 - Регистрация на организатор    
    2 - Добавяне на лиценз    
    3 - Регистрация на участник    
    4 - Данни за игра    
    5 - Отговор на искане    
    6 - Данни - удостоверителни знаци за участие    
Статус на операцията Изброим 0 - успешна    
    1 - грешка при валидация ДА  
ID на организатора Цифров   ДА  
ID на играта Цифров   ДА  
Дата и час на приемане Дата   ДА Формат 2010-02-16T16:47:31
Забележка Символен   НЕ Допълнителна информация при необходимост и/или пояснение за вида на грешката при неуспешна операция
         


Приложение № 4 към чл. 10

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.)


Списък на видовете игри
(номенклатура с код и наименование)
 
Онлайн залагания КОД По чл. от ЗХ Наземни КОД По чл. от ЗХ
  00010 (последните две цифри са съответен член от ЗХ)   0020 (последните две цифри са съответен член от ЗХ)
Лотарийни игри (без томболи и моментни лотарийни игри) 00101 1048      
Тото игри 00102 10155 тото игри 00201 20155
Лото игри 00103 10255 лото игри 00202 20255
Бинго 00104 10157      
Кено 00105 10257      
Залагания върху резултати от спортни състезания 00106 10160 залагания върху резултати от спортни състезания 00206 20160
Залагания върху резултати от надбягвания с коне и кучета 00107 10260 залагания върху резултати от надбягвания с коне и кучета 00207 20260
Залагания върху случайни събития 00108 1062 залагания върху случайни събития 00208 2062
залагания, свързани с познаване на факти     залагания, свързани с познаване на факти    
Игри с игрални автомати 00109 1064      
Игри в казино 00110 1071      
* игри на маси 01101 10171      
* игри с игрални автомати в казино 01102 10271      


Приложение № 5 към чл. 9, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.)


 
Регистриране на организатор на хазартна игра по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ
 
1. Данни, които всеки организатор подава към сървър на ДКХ и НАП
 
Поле Тип Пояснение Задължителен елемент Контролиране на елемента
ID на организатора, генериран от сървър на ДКХ и НАП Цифров   ДА Задължителен при промяна, прекратяване или възобновяване
Тип регистрация Изброим Номенклатура: ДА -
    1. Първоначална регистрация    
    2. Промяна    
    3. Прекратяване    
    4. Възобновяване    
Вид на промяната Изброим Номенклатура НЕ Задължителен е само при
    1. Продължаване на срока   промяна
    2. Промени в търг. регистрация и собствеността    
    3. Преобразуване    
    4. Други промени в обстоятелствата    
Причина за прекратяване Изброим Номенклатура: НЕ Задължителен е само при
    1. Изтичане на срока   прекратяване на лиценза
    2. Окончателно отнемане    
    3. Прекратяване на ЮЛ/смърт на ФЛ    
    4. По искане на лицето    
    5. При издаване на нов лиценз за същата дейност, на същото лице, за същия вид хазартна игра и в същия обект    
Държава, в която е регистриран организаторът Символен Двубуквен код на държавата съгласно ISO 3166-1 ДА ДЧ на ЕС или държава от ЕИП или конфедерация Швейцария
ЕИК/Идентификационен номер на организатора Символен   ДА  
Наименование Символен   ДА  
Адрес Символен   ДА  
Вид на лиценза Изброим От номенклатура: ДА  
    1 - за онлайн залагания    
    2 - за наземни хазартни игри    
Номер на лиценза Символен   ДА  
Дата на издаване на лиценза Дата   ДА Формат: YYYY.MM.DD
Дата, до която лицензът е валиден Дата   ДА Формат: YYYY.MM.DD
Вид на играта, за която е издаден лицензът Изброим От номенклатура съгласно приложение № 4 ДА  
Дата на стартиране на дейността Дата   ДА Формат: YYYY.MM.DD
Адрес на обекта Символен   ДА  
Дата и час на генериране на съобщението Дата   ДА Формат 2010-02-16T16:47:31
 
2. Съобщение-потвърждение, изпращано от сървър на ДКХ и НАП за получени данни при регистрация, промяна на данните или дерегистрация на организатор
 
  Тип Пояснение Задължителен елемент Контрол
Вид потвърждение Изброим 1 - Регистрация на организатор; ДА  
    2 - Добавяне на лиценз    
    3 - Регистрация на участник    
    4 - Данни за игра    
    5 - Отговор на искане    
    6 - Данни удостоверителни знаци за участие    
Статус на операцията Изброим 0 - успешна ДА  
    1 - грешка при валидация    
    2 - организаторът вече е регистриран    
Регистрационен ID от сървър на ДКХ и НАП Цифров   ДА Генерира се от сървър на ДКХ и НАП при успешна първоначална регистрация
ЕИК/Идентификационен номер на организатора Символен   ДА  
Наименование Символен   ДА  
Вид на лиценза Изброим От номенклатура: ДА  
    1 - за онлайн залагания    
    2 - за наземни хазартни игри    
Номер на лиценза Символен   ДА  
Дата на издаване на лиценза Дата   ДА Формат: YYYY.MM.DD
Дата, до която лицензът е валиден Дата   ДА Формат: YYYY.MM.DD
Вид на играта, за която е издаден лицензът Изброим От номенклатура съгласно приложение № 4 ДА  
Дата на стартиране на дейността Дата   ДА Формат: YYYY.MM.DD
Адрес на обекта Символен   ДА  
Дата и час на приемане Дата   ДА Формат 2010-02-16T16:47:31
Забележка Символен   НЕ Допълнителна информация при необходимост и/или пояснение за вида на грешката при неуспешна операция


Приложение № 6 към чл. 9, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.)


Данни за всяко приключило събитие за игрите по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ
 
1. Данни, които организаторът подава към сървър на ДКХ и НАП за всяко приключило събитие
  Тип Пояснение Задължителен елемент Контрол
ID на организатора, генериран от сървър на ДКХ и НАП Цифров   ДА  
Вид на хазартната игра Изброим От номенклатура съгласно приложение № 4 ДА  
ID на играта, генериран от ЦКС на организатора Цифров Уникален пореден номер на всяка игра (започва от "1"), който трябва да се генерира от ЦКС на ОХИР ДА  
Начало на събитието Дата     Формат 2010-02-16T16:47:31
Край на събитието Дата     Формат 2010-02-16T16:47:31
Диапазон на серийните номера на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие (от № - до №) Символен   ДА ДА
Брой участници Цифров   ДА  
Сума на залозите, направени от участ­ниците Цифров   ДА  
Сума на печалбите, подлежащи на изплащане на участниците Цифров   ДА  
Дата и час на генериране на съобщението Дата   ДА Формат 2010-02-16T16:47:31
         
2. Съобщение-потвърждение, изпращано от сървър на ДКХ и НАП за получени данни за всяко приключило събитие
  Тип Пояснение Задължителен елемент Контрол
Вид потвърждение Изброим 1 - Регистрация на организатор    
    2 - Добавяне на лиценз    
    3 - Регистрация на участник    
    4 - Данни за игра    
    5 - Отговор на искане    
    6 - Данни удостоверителни знаци за участие    
Статус на операцията Изброим 0 - успешна    
    1 - грешка при валидация ДА  
ID на организатора Цифров   ДА  
Вид на хазартната игра Изброим От номенклатура съгласно приложение № 4 ДА  
ID на играта, генериран от ЦКС на организатора Цифров   ДА  
Дата и час на приемане Дата   ДА Формат 2010-02-16T16:47:31
Забележка Символен   НЕ Допълнителна информация при необходимост и/или пояснение за вида на грешката при неуспешна операция
         


Приложение № 7 към чл. 9, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.)


 
Данни за закупените/внесените удостоверителни знаци за участие (от № - до №) в игрите по чл. 57
 
1. Подаването се извършва от организатора в деня на закупуването/вноса на удостоверителни знаци за участие
 
  Тип Пояснение Задължителен елемент Контрол
ID на организатор Цифров   ДА  
Вид на хазартната игра Изброим От номенклатура съгласно приложение № 4 ДА  
ID на покупката/вноса на на удостоверителни знаци за участие (от № - до №) Цифров Уникален пореден номер за всяко придобиване на удостоверителни знаци за участие документи за участие от организатора (започва от "1") ДА  
Дата на получаване на или осъществяване на вноса удостоверителни знаци за участие (от № - до №) Дата   ДА Формат: YYYY.MM.DD
Брой закупени/внесени удостоверителни знаци за участие (от № - до №) Цифров   ДА  
Диапазон на серийните номера на удостоверителни знаци за участие (от № - до №) Символен   ДА  
Номинал на залога на удостоверителни знаци за участие Цифров   ДА  
Обща сума на номинала на залога на удостоверителни знаци за участие Цифров   ДА  
Дата и час на генериране на данните Дата Формат ДА Формат 2010-02-16T16:47:31
 
2. Съобщение-потвърждение, изпращано от сървър на ДКХ и НАП за получени данни за закупените/внесените удостоверителни знаци за участие
 
  Тип Пояснение Задължителен елемент Контрол
Вид потвърждение Изброим 1 - Регистрация на организатор ДА  
    2 - Добавяне на лиценз    
    3 - Регистрация на участник    
    4 - Данни за игра    
    5 - Отговор на искане    
    6 - Данни удостоверителни знаци за участие    
Статус на операцията Изброим 0 - успешна ДА  
    1 - грешка при валидация    
ID на организатора Цифров   ДА  
Вид на хазартната игра Изброим От номенклатура съгласно приложение № 4 ДА  
ID на покупката/вноса на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие Цифров   ДА  
Дата и час на приемане Дата   ДА Формат 2010-02-16T16:47:31
Забележка Символен   НЕ Допълнителна информация при необходимост и/или пояснение за вида на грешката при неуспешна операция


Приложение № 8 към чл. 8, т. 4 и чл. 9, т. 4

(Предишно Приложение № 8 към чл. 8, т. 4, изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.)


Информация при поискване
 
1.1. В произволен момент ДКХ, НАП и ДАНС могат да подадат към контролния локален сървър на организатора съобщение със следната структура, с което да се изиска информация за активните игри към момента:
  Тип Пояснение Задължителен елемент Контрол
ID на организатора Цифров   ДА  
ID на искането за информация Цифров Генерира се от ДКХ, НАП и ДАНС   Трябва да бъде посочен при отговора, който организаторът ще изпрати
Забележка Символен   НЕ Допълнителна информация при необходимост
         
1.2.Подаване на информация от организатора
В отговор на полученото съобщение по т. 1.1 организаторът подава информация за активните към момента игри в следната структура:
  Тип Пояснение Задължителен елемент Контрол
ID на организатора Цифров   ДА  
ID на искането за информация Цифров   ДА Трябва да бъде посочен генерираният от ДКХ, НАП и ДАНС ID на искането за информация по т. 4.1
Вид на хазартната игра Изброим От номенклатура съгласно приложение № 4    
Брой на активните игри Брой на активните (неприключилите) игри в момента на подаването     Броят на активните игри следва да е равен на сбора от отделните игри, информация за които се подава по уникален ID
ID на активна игра 1 Цифров Уникален пореден номер на играта, генериран от ЦКС на организатора    
Размер на залога за игра 1 Цифров      
Брой на участниците за игра 1 Цифров Брой едновременни игрални сесии за игри на виртуални игрални автомати или брой едновременни игрални сесии за игри на виртуални игрални маси или брой залагания при залагания в/у резултати от спортни състезания или случайни събития и факти НЕ  
ID на активна игра 2 Цифров Уникален пореден номер на играта, генериран от ЦКС на организатора    
Размер на залога за игра 2 Цифров      
Брой на участниците за игра 2 Цифров   НЕ  
.......        
ID на активна игра N Цифров Уникален пореден номер на играта, генериран от ЦКС на организатора    
Размер на залога за игра N Цифров      
Брой на участниците за игра N Цифров   НЕ  
Дата и час на генериране на съобщението Дата   ДА Формат 2010-02-16T16:47:31
         
2. Съобщение-потвърждение, изпращано от ДКХ, НАП и ДАНС за получена изискана информация
  Тип Пояснение Задължителен елемент Контрол
Вид потвърждение Изброим 1 - Регистрация на организатор    
    2 - Добавяне на лиценз    
    3 - Регистрация на участник    
    4 - Данни за игра    
    5 - Отговор на искане    
    6 - Данни удостоверителни знаци за участие    
Статус на операцията Изброим 0 - успешна    
    1 - грешка при валидация ДА  
ID на организатора Цифров Генериран от ДКХ, НАП и ДАНС при успешна първоначална регистрация на организатора ДА  
ID на искането за информация Цифров   ДА  
Дата и час на приемане Дата   ДА Формат 2010-02-16T16:47:31
Забележка Символен   НЕ Допълнителна информация при необходимост и/или пояснение за вида на грешката при неуспешна операция
         


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти