Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-3 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В КОНСТРУКЦИЯТА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ИНДИВИДУАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, РЕГИСТРИРАНИ ИЗВЪН ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ИЛИ ДРУГА ДЪРЖАВА - СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

В сила от 01.03.2013 г.
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.21 от 1 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 4 Април 2014г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г., изм. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 12 Юли 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за:
а) изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства (ППС) от категории M, N, O, G и L съгласно чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата;
б) индивидуално одобряване на ППС, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз (ЕС), друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или Конфедерация Швейцария;
2. техническите изисквания към:
а) пътните превозни средства с изменение в конструкцията;
б) пътните превозни средства за извършване на индивидуално одобряване по т. 1, буква "б".

Чл. 2. (1) Наредбата не се прилага за изменение в конструкцията на ППС, които са:
1. нови;
2. регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
3. проектирани и произведени за използване от въоръжените сили, службите за гражданска защита, пожарна и аварийна безопасност и за службите, отговорни за осигуряване на обществения ред;
4. проектирани и произведени за използване предимно за състезания;
5. проектирани и произведени за конвоиране на обвиняеми, подсъдими, на лица с постановена мярка за неотклонение задържане под стража или на лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.
(2) Наредбата не се прилага за индивидуално одобряване на ППС, регистрирани извън държавите - членки на ЕС, друга държава - страна по Споразумението за ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които са:
1. проектирани и произведени за използване от въоръжените сили, службите за гражданска защита, пожарна и аварийна безопасност и за службите, отговорни за осигуряване на обществения ред;
2. проектирани и предназначени за използване на строителни обекти или в кариери, пристанищни терминали или летища;
3. проектирани и произведени за използване предимно за състезания;
4. проектирани и произведени за конвоиране на обвиняеми, подсъдими, на лица с постановена мярка за неотклонение задържане под стража или на лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.

Глава втора.
ИЗМЕНЕНИЕ В КОНСТРУКЦИЯТА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 3. (1) Изменение в конструкцията на ППС е:
1. всяка процедура по промяна в техническите данни на ППС, посочени в свидетелството му за регистрация или в конструктивни или технически характеристики на ППС, които са заложени от производителя по време на неговото производство или които са били одобрени по реда на наредбата;
2. добавянето на системи, компоненти, отделни технически възли и оборудване.
(2) Не е изменение в конструкцията на ППС:
1. промяната на цвета му;
2. смяната на двигателя му с двигател от същия тип, марка, модел и код - когато има и неизменено окачване.


Чл. 4. (1) При изменение в конструкцията на ППС се използват системи, компоненти и отделни технически възли, които са от одобрен тип.
(2) Изискването по ал. 1 се отнася за системи, компоненти и отделни технически възли, при производството на които са били в сила изисквания за одобрение на типа.
(3) Съответствието с изискването за одобрен тип системи, компоненти и отделни технически възли се удостоверява с маркировка за одобрение на типа съгласно чл. 138, ал. 8 от Закона за движението по пътищата.


Чл. 5. Технически допустимата максимална маса и технически допустимото максимално натоварване на ос на ППС с изменение в конструкцията не трябва да превишават тези преди изменението в конструкцията на ППС.


Чл. 6. (1) При изменение в конструкцията на ППС, което води до промяна на категорията му от категория М в категория N, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:
1. отделението, в което са разположени местата за сядане, да е напълно отделено от товарното пространство или да е снабдено с обезопасяващи устройства, проектирани да предпазват водача и пътниците от преместването на товара в движение, включително при рязко спиране или завиване;
2. устройствата за обезопасяване (закрепване) на товара, както и устройствата за преграждане, предназначени за превозни средства с маса до 7500 kg, да са изпълнени и монтирани в съответствие с изискванията на раздели 3 и 4 от стандарт ISO 27956:2009 "Пътни превозни средства - обезопасяване на товара в лекотоварни автомобили - изисквания и методи за изпитване";
3. броят на местата за сядане без мястото на водача не трябва да надвишава:
а) за превозни средства от категория N1 - 6;
б) за превозни средства от категории N2 и N3 - 8;
4. изразеният в килограми капацитет за превоз на товари на ППС да е по-голям или равен на техния капацитет за превоз на пътници; за тази цел трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:
а) когато N = 0:
P - M

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти