Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТОЧКОВА СИСТЕМА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1005/2008 НА СЪВЕТА ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2008 ГОДИНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ВЪЗПИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИЯ, НЕДЕКЛАРИРАН И НЕРЕГУЛИРАН РИБОЛОВ, ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 И (ЕО) № 601/2004 И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕО) № 1093/94 И (ЕО) № 1447/1999

В сила от 01.03.2013 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.21 от 1 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 20 Октомври 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят редът и условията за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на чл. 42, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (OB, L 286/1 от 29 октомври 2008 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 1005/2008.

Чл. 2. Тежки нарушения са нарушенията по смисъла на чл. 42, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

Глава втора.
ПРИСЪЖДАНЕ НА ТОЧКИ ЗА ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ


Чл. 3. (1) За всяко от нарушенията по смисъла на чл. 42, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕО) № 1005/2008 притежателят на разрешителното за стопански риболов получава съответен брой точки съгласно приложението.
(2) Точките се присъждат със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) или оправомощено от него длъжностно лице от деня на влизане в сила на наказателното постановление за съответното нарушение.
(3) Когато по време на една извършена проверка се установят две или повече тежки нарушения на едно и също физическо или юридическо лице - притежател на разрешително за стопански риболов, във връзка с всяко от нарушенията се присъждат точки на притежателя на разрешителното за стопански риболов, като максималният присъден брой точки не може да надвишава 12.
(4) Когато се санкционира тежко нарушение, извършено в държава членка, различна от държавата на знамето, точките се присъждат от компетентните органи на държавата на знамето след получено уведомление от компетентните органи на държавата членка, имаща юрисдикция при даденото нарушение.
(5) При присъждане на точки лицето, издало заповедта по ал. 2, уведомява притежателя на разрешителното за стопански риболов в тридневен срок от издаването и.
(6) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2017 г., в сила от 20.10.2017 г.) Алинея 1 не се прилага и не се присъждат точки за тежки нарушения съгласно приложението при неизпълнение на:
1. задълженията за записване и отчитане на улова, когато незаписаните и неотчетени количества са до 50 кг включително еквивалентно живо тегло за всички видове риби и други водни организми, с изключение на риби от вида калкан;
2. задължението за предаване на декларация за произход в установените срокове в чл. 19, ал. 11 и чл. 20, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите с не повече от 15 дни.
(7) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2017 г., в сила от 20.10.2017 г.) Когато посочените в ал. 6 нарушения са извършени при условията на повторност по смисъла на чл. 89 от Закона за рибарството и аквакултурите, за тях се присъждат точки съгласно приложението.Чл. 4. (1) При продажба на риболовния кораб или при всяка смяна на собствеността му точките преминават към всеки бъдещ притежател на разрешително за стопански риболов за съответния кораб.
(2) В случаите по ал. 1 собственикът на риболовния кораб е длъжен да уведоми бъдещия собственик на риболовния кораб за присъдените точки.
(3) При промяна на собствеността на риболовния кораб новият притежател на разрешително за стопански риболов за съответния кораб има право на преразглеждане на случая в двумесечен срок от придобиването на собствеността и при наличие на обстоятелствата по чл. 11, ал. 1.


Чл. 5. При натрупване или надвишаване на определен брой точки изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице отнема със заповед разрешителното за стопански риболов на основание чл. 18в, ал. 1, т. 7 от Закона за рибарството и аквакултурите, както следва:
1. натрупването на 18 точки води до първо отнемане на разрешителното за стопански риболов за период от 2 месеца;
2. натрупването на 36 точки води до второ отнемане на разрешителното за стопански риболов за период от 4 месеца;
3. натрупването на 54 точки води до трето отнемане на разрешителното за стопански риболов за период от 8 месеца;
4. натрупването на 72 точки води до четвърто отнемане на разрешителното за стопански риболов за период от 1 година;
5. натрупването на 90 точки води до окончателно отнемане на разрешителното за стопански риболов.


Чл. 6. (1) При временно или окончателно отнемане на разрешителното за стопански риболов ИАРА уведомява незабавно собственика на риболовния кораб.
(2) След уведомяването по ал. 1 притежателят на разрешителното за стопански риболов осигурява незабавното прекратяване на риболовната дейност на риболовния кораб.
(3) Извършването на риболов по времето на временното или постоянното отнемане на разрешителното за стопански риболов се счита за основание за включване на кораба в списъка на Европейския съюз (ЕС) на риболовните кораби, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов, в съответствие с чл. 27 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.


Чл. 7. (1) В случай на временно или окончателно отнемане на разрешителното за стопански риболов риболовният кораб се отбелязва в регистъра на риболовните кораби на ИАРА и в регистъра на риболовния флот на ЕС като кораб без разрешително.
(2) Окончателното отнемане на разрешителното за стопански риболов не засяга референтните нива на капацитета на риболовния флот съгласно чл. 12 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 година относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (OB L 358, 31.12.2002 г.).


Чл. 8. В случай на временно отнемане на разрешителното за стопански риболов в съответствие с чл. 5 присъдените и натрупани точки на притежателя на разрешителното не се заличават. Новите точки се добавят към съществуващите за целите на чл. 5.


Чл. 9. (1) В ИАРА се води регистър на риболовните кораби, на които са присъдени точки.
(2) Всяко заинтересовано лице може да подаде писмено заявление до ИАРА за издаване на справка относно наличието или липсата на присъдени точки за даден кораб.

Глава трета.
ЗАЛИЧАВАНЕ НА ТОЧКИ


Чл. 10. (1) Ако притежателят на разрешително за стопански риболов не извърши друго тежко нарушение в срок от три години след последното тежко нарушение, всички точки в разрешителното се заличават.
(2) При заличаване на точките в съответствие с ал. 1 се счита, че разрешителното за стопански риболов не е било отнемано.


Чл. 11. (1) Две точки се заличават, в случай че общият брой присъдени точки е повече от две и при наличие на едно от следните условия:
1. след присъждане на точките риболовният кораб използва система за сателитно проследяване (VMS), електронен риболовен дневник и системата за електронно докладване, без да има правно задължение да използва тези технологии;
2. след присъждането на точките притежателят на разрешителното за стопански риболов доброволно участва в научни кампании за подобряване селективността на риболовните уреди;
3. притежателят на разрешителното за стопански риболов е член на организация на производителите и се съгласи да изпълни риболовен план, приет от организацията, в годината след присъждането на точките, който включва намаление с 10 % от възможностите за риболов на притежателя на разрешителното;
4. притежателят на разрешителното за стопански риболов се включва в риболов, обхванат от схема за екомаркировка, разработена за сертифициране и популяризиране на продукти от добре организиран морски риболов и съсредоточена върху въпроси, свързани с устойчивото използване на рибните ресурси.
(2) За всеки тригодишен период от датата на последното тежко нарушение притежателят на разрешителното за стопански риболов може да се възползва от един от вариантите, посочени в ал. 1, за да намали количеството точки само веднъж и при условие, че не се заличават всички присъдени точки.


Чл. 12. (1) Заличаването на точки се извършва със заповед на изпълнителния директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Заповедта се изпраща на притежателя на разрешителното за стопански риболов в седемдневен срок от издаването и.

Глава четвърта.
ТОЧКИ НА КАПИТАНИ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ


Чл. 13. (1) За извършено тежко нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството на капитана на риболовния кораб се определят същият брой точки, определени на притежателя на разрешителното за стопански риболов.
(2) При натрупване на 15 точки на капитана на риболовния кораб се отнема свидетелството за правоспособност по чл. 14 ЗРА за период от 6 месеца.
(3) При натрупване на 30 точки на капитана на риболовния кораб се отнема свидетелството за правоспособност по чл. 14 ЗРА за период от 1 година.
(4) При натрупване на 45 точки на капитана на риболовния кораб окончателно се отнема свидетелството за правоспособност по чл. 14 ЗРА.


Чл. 14. Точките на капитана на риболовния кораб (физическо лице) се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице от деня на влизане в сила на наказателното постановление за съответното нарушение. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Държава на знамето" е държавата, под чийто флаг плава риболовният кораб.
2. "Задължения за отчитане и деклариране на улова" са всички задължения, свързани с воденето и попълването на риболовния дневник, съставянето и предаването в срок на декларацията за произход, както и коректността на посочените в документите данни.
3. "Неотговарящи на изискванията риболовни уреди" са всички риболовни уреди, които не са посочени в разрешителното за стопански риболов или в годишното удостоверение за придобито право на усвояване на рибен ресурс, не са маркирани по реда на ЗРА, имат по-малък размер на окото от определения в нормативната уредба.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 18д, ал. 3 от Закона за рибарството и аквакултурите.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ИАРА.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2013 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТОЧКОВА СИСТЕМА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1005/2008 НА СЪВЕТА ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2008 ГОДИНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ВЪЗПИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИЯ, НЕДЕКЛАРИРАН И НЕРЕГУЛИРАН РИБОЛОВ, ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 И (ЕО) № 601/2004 И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕО) № 1093/94 И (ЕО) № 1447/1999


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 20.10.2017 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 3, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2017 г., в сила от 20.10.2017 г.)

Тежко нарушение Точки
1. Неизпълнение на задълженията за записване и отчитане на улова или свързаните с него данни, включително данни, които се предават чрез системата за наблюдение на кораби със спътник 3
2. Използване на уреди, които са забранени или несъответстващи на изискванията на законодателството на ЕС 4
3. Подправяне или прикриване на маркировка, самоличност или регистрация 5
4. Укриване, подправяне или унищожаване на доказателства, свързани с разследване 5
5. Вземане на борда, трансбордиране или разтоварване на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство, или неизпълнение на задълженията по отношение на разтоварване на маломерна риба 5
6. Извършване на риболовна дейност в района на регионална организация за управление на риболова по начин, несъответстващ или нарушаващ мерките за опазване или управление на организацията 5
7. Извършване на риболов без валидни лицензия, разрешение или разрешително, издадени от държавата на знамето или съответната крайбрежна държава 7
8. Извършване на риболов в закрит район или по време на закрит сезон, без квота или след изчерпването или отвъд ограничената дълбочина 6
9. Целеви риболов на запаси, които са предмет на мораториум или за които риболовът е забранен 7
10. Възпрепятстване на работата на длъжностните лица при изпълнение на техните задължения по повод на инспекция за спазване на приложимите мерки за опазване и управление или на наблюдатели при изпълнение на техните задължения по наблюдение за спазване на приложимите правила на Съюза 7
11. Трансбордиране или участие в съвместна риболовна дейност, подпомагане или снабдяване на риболовни кораби, за които е установено, че са извършили ННН риболов по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 г., и в частност кораби, вписани в списъка на Съюза на кораби, извършващи ННН риболов, или в такъв списък на регионална организация за управление на риболова 7
12. Използване на риболовен кораб без националност, който следователно е кораб без държава в съответствие с международното право 7


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти