Logo Неделя, 18 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО И ОЗНАЧАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ КРИТИЧНИ ИНФРАСТРУКТУРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕРКИТЕ ЗА ТЯХНАТА ЗАЩИТА

Приета с ПМС № 38 от 18.02.2013 г.

Обн. ДВ. бр.19 от 26 Февруари 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят редът за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури (ЕКИ) на територията на Република България и мерките за тяхната защита.
(2) Секторите и подсекторите с ЕКИ са определени съгласно приложението.
(3) Установяването и означаването на ЕКИ и мерките за подобряване на тяхната защита са с цел намаляване на риска от бедствия и защитата на населението.

Глава втора.
УСТАНОВЯВАНЕ И ОЗНАЧАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ КРИТИЧНИ ИНФРАСТРУКТУРИ

Чл. 2. (1) Установяването на потенциални ЕКИ за секторите и подсекторите от приложението се извършва от съответния министър.
(2) Органът по ал. 1 утвърждава правила за установяването и означаването на ЕКИ.


Чл. 3. (1) За установяването на потенциални ЕКИ се прилагат междусекторни и секторни критерии, определени с Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (ОВ, L 345, 23.12.2008 г.).
(2) Междусекторните критерии са:
1. потенциален брой на загиналите или ранените;
2. икономически последици - оценява се значимостта на икономическите загуби и/или влошеното качество на продукти или услуги, включително възможните последици за околната среда;
3. обществени последици - оценяват се последиците за общественото доверие, физическото страдание и нарушаването на ежедневния живот, включително загубата на основни услуги.
(3) Праговите стойности на междусекторните критерии са класифицирана информация и се определят за всеки конкретен случай от органа по чл. 2, ал. 1 съгласувано с компетентните органи на засегнатите от конкретната инфраструктура държави - членки на Европейския съюз (ЕС), като се основават на сериозността на последиците от нарушаването или унищожаването на дадената инфраструктура.
(4) Секторните критерии отчитат характеристиките на отделните сектори и подсектори с ЕКИ.
(5) Съдържанието на секторните и междусекторните критерии е класифицирана информация. Те са посочени в правилата по чл. 2, ал. 2.


Чл. 4. (1) Установяването на потенциални ЕКИ се извършва по следния ред:
1. първоначален подбор на критичните инфраструктури в съответния сектор съобразно секторните критерии;
2. от потенциалните ЕКИ по т. 1 се подбират само установените критични инфраструктури съгласно наредбата по чл. 8а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия;
3. прави се подбор на потенциалните ЕКИ по т. 2 съгласно определението за ЕКИ, съдържащо се в Закона за защита при бедствия, и се прилагат междусекторните критерии.
(2) За инфраструктури, предоставящи основни услуги, се отчита наличието на алтернативи и продължителността на нарушаването/времето за възстановяване.
(3) Потенциалните ЕКИ по ал. 1, т. 3 се считат за установени потенциални ЕКИ след съгласуване с министъра на вътрешните работи.
(4) За всяка установена потенциална ЕКИ се съобщава за нейната идентичност и за основанията за нейното означаване като потенциална ЕКИ на държавите - членки на ЕС, които могат да бъдат значително засегнати.


Чл. 5. (1) Потенциалната ЕКИ се означава като ЕКИ след постигане на съгласие с държавите - членки на ЕС, които могат да бъдат значително засегнати.
(2) Органът по чл. 2, ал. 1 уведомява собственика/оператора на инфраструктурата за нейното означаване като ЕКИ. Информацията относно означаването на дадена инфраструктура като ЕКИ е със съответното ниво на класификация съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и правото на ЕС.

Глава трета.
МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЕВРОПЕЙСКИ КРИТИЧНИ ИНФРАСТРУКТУРИ

Раздел I.
Операторски планове за сигурност


Чл. 6. (1) Всеки собственик/оператор на означена ЕКИ в шестмесечен срок от уведомяването по чл. 5, ал. 2 изготвя операторски план за сигурност на ЕКИ, с който се установяват елементите на ЕКИ и мерките за защита.
(2) Операторският план по ал. 1 задължително съдържа:
1. важните елементи на критичната инфраструктура;
2. анализ на риска съобразно сценариите за сериозни опасности, уязвимостта на всеки елемент на ЕКИ, както и възможните последици;
3. мерки и процедури за противодействие:
а) постоянни мерки за сигурност - определят се необходимите инвестиции за сигурност и средствата, които да се използват по всяко време; технически мерки, инсталиране на детектори, системи за пожароизвестяване и пожарогасене, уреди за контрол на достъпа, защитни и предпазни средства; организационни мерки, включително процедури за сигнализиране и управление на кризи; мерки за контрол и проверка; комуникация; повишаване на осведомеността и обучение; сигурност на информационните системи;
б) мерки за сигурност, които се привеждат в действие в зависимост от вида и нивото на риска и опасността.
(3) Собственикът/операторът на означената ЕКИ съгласува операторския план по ал. 1 в едномесечен срок от изготвянето му с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".
(4) Съгласуваният операторски план по ал. 1 се утвърждава от органа по чл. 2, ал. 1.
(5) Всеки собственик/оператор на означена ЕКИ в срок до една година въвежда в действие мерките на утвърдения операторски план по ал. 1 и ежегодно го актуализира.
(6) Операторският план по ал. 1 представлява класифицирана информация.


Чл. 7. (1) Всеки собственик/оператор на означена ЕКИ определя служител за връзка по сигурността, който е и точка за контакт между него и органа по чл. 2, ал. 1.
(2) В тримесечен срок след утвърждаването на операторския план по чл. 6, ал. 1 собственикът/операторът на означена ЕКИ информира органа по чл. 2, ал. 1 за лицето, определено за служител за връзка по сигурността.
(3) Информацията, предавана между служителя за връзка по сигурността, собственика/оператора на означена ЕКИ и съответния орган по чл. 2, ал. 1, е с ниво на класификация съгласно ЗЗКИ и правото на ЕС.
(4) Служителят за връзка по ал. 1 информира незабавно органа по чл. 2, ал. 1 при установяване на опасности и рискове за съответната ЕКИ.

Раздел II.
Орган за контакт по защитата на европейски критични инфраструктури


Чл. 8. (1) Министърът на вътрешните работи или определен от него служител е органът за контакт за Република България по защитата на ЕКИ.
(2) Министърът на вътрешните работи или определен от него служител координира въпросите по защитата на ЕКИ в Република България с останалите държави - членки на ЕС, и с Европейската комисия.
(3) Органът за контакт по ал. 1 ежегодно информира Европейската комисия за:
1. броя на означените ЕКИ по сектори и броя на държавите членки, които могат да бъдат засегнати от всяка означена ЕКИ;
2. броя на инфраструктурите по сектори, за които са проведени обсъждания съобразно праговете на междусекторните критерии.

Раздел III.
Оценка на опасностите и докладване


Чл. 9. (1) В срок до една година след означаването на ЕКИ органът по чл. 2, ал. 1 извършва оценка на опасностите в подсекторите с ЕКИ и упражнява постоянен контрол.
(2) Органът по чл. 2, ал. 1 на всеки две години чрез органа за контакт за Република България по защитата на ЕКИ представя на Европейската комисия доклад относно видовете уязвими места, опасностите и рисковете за секторите с ЕКИ.


Чл. 10. Писмена или устна информация за защитата на европейските критични инфраструктури, която е представена на други държави - членки на ЕС, или на Европейската комисия, се използва само за целите на защита на ЕКИ.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАРЕДБАТА


Чл. 11. (1) Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от:
1. министъра на вътрешните работи - за всички ЕКИ и обектите им;
2. съответния министър - за сектора и подсекторите с ЕКИ съгласно приложението.
(2) За осъществяване на контрола органите по ал. 1 могат да оправомощават длъжностни лица.
(3) При извършването на проверки контролните органи имат право:
1. на достъп до обектите на ЕКИ при спазване на установения ред;
2. да изискват информация за изпълнение на задълженията на отговорните по наредбата лица;
3. да привличат експерти.
(4) При извършването на проверки контролните органи са длъжни да опазват държавната, служебната и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверката.
(5) При констатиране на нарушения органът по чл. 11, ал. 1, т. 2:
1. уведомява министъра на вътрешните работи с оглед прилагането на чл. 88, 89, 90 и чл. 94, ал. 1 и 2 от Закона за защита при бедствия;
2. изпраща на министъра на вътрешните работи акта за установяване на административно нарушение за прилагане на административнонаказателните разпоредби на Закона за защита при бедствия.
(6) Министърът на вътрешните работи уведомява органите по чл. 2, ал. 1 за констатираните нарушения.

Заключителни разпоредби
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 18а, ал. 3 от Закона за защита при бедствия.


Приложение към чл. 1, ал. 2


Списък на секторите и подсекторите с ЕКИ
 
Сектор Подсектор
І. Енергетика 1. Електроенергия Инфраструктури и съоръжения за производство и пренос на електроенергия във връзка с доставките на електроенергия
  2. Нефт Производство, преработка, обработка, съхраняване и пренос на нефт по тръбопроводи
  3. Газ Производство, преработка, обработка, съхраняване и пренос на газ по тръбопроводи. Терминали за втечнен природен газ
ІІ. Транспорт 4. Автомобилен транспорт
  5. Железопътен транспорт
  6. Въздушен транспорт
  7. Транспорт по вътрешните водни пътища
  8. Морски транспорт
ІІІ. Информационна и комуникационна инфраструктура  


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти