Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНИ И АКВАКУЛТУРИ, РАСТИТЕЛНИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, ПРОДУКТИ ОТ АКВАКУЛТУРИ И ХРАНИ, ТЯХНОТО ЕТИКЕТИРАНЕ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО И ЕТИКЕТИРАНЕТО

В сила от 19.02.2013 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2016г., отм. ДВ. бр.75 от 11 Септември 2018г.


Отменена с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 5 от 3 септември 2108 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица - ДВ, бр. 75 от 11 септември 2018 г., в сила от 12.11.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за:
1. прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането им съгласно изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.7.2007 г., стр. 1) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250 от 18.9.2008 г., стр. 1);
2. създаване и поддържане на информационна база данни на:
а) производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство;
б) лица, които осъществяват контрол за спазване на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни и означаването им съгласно изискванията на Регламент (EО) № 834/2007;
в) посевен, посадъчен материал и семена от картофи, произведени по правилата на биологично производство;
3. прилагане на правила за преход към биологично производство;
4. прилагане на правила за внос от трети държави на биологични растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави (ОВ, бр. L 334 от 12.12.2008 г.);
5. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) издаване на разрешение за контролна дейност и последващ официален надзор върху дейността на контролиращите лица, в т.ч. делегиране на задачи на контролиращите лица съгласно чл. 27, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007;
6. състава и функциите на постоянната междуведомствена консултативна комисия по биологично земеделие, наричана по нататък "комисията";
7. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) официален контрол на биологично произведени земеделски продукти и храни в търговската мрежа по чл. 25, ал. 3 - 6 и чл. 25а, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС);
8. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) взаимодействие с институции, които имат компетенции по отношение на надзора и контрола в биологичното производство.
(2) Министърът на земеделието и храните е компетентен орган при провеждане на политиката на Европейския съюз (ЕС) и националната политика в областта на биологичното производство, надзора и контрола по смисъла на чл. 16, ал. 1 ЗПООПЗПЕС.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Компетентното звено, определено съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), изпълнява функциите на подпомагаща администрация във връзка с разпоредбите на ал. 1, т. 1 - 8.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е компетентен орган при осъществяване на официален контрол съгласно ал. 1, т. 4 и 7 на основа на одобрени от изпълнителния директор на БАБХ процедури.





Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Тази наредба се прилага за растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, които са произведени по правилата за биологично производство, преработка, означаване и търговия, в обхвата на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008:
1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) живи или непреработени земеделски продукти, вкл. аквакултури;
2. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) преработени земеделски продукти, предназначени за храна, вкл. аквакултури;
3. фуражи;
4. посевен и посадъчен материал;
5. дрожди, използвани за храна или фураж;
6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) вино.
(2) Тази наредба се прилага за всеки оператор, участващ в дейности на всеки етап на производство, преработка и търговия с продуктите по ал. 1.
(3) Продуктите от лов на диви животни и риболов не се определят като биологично производство.
(4) Заведенията за обществено хранене не попадат в приложното поле на тази наредба.
(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Режимът на изпитване, разрешаване и контрол на производството, преопаковането, съхранението, пускането на пазара и употребата на продуктите за растителна защита и торове, приложими в биологичното земеделие, се уреждат съгласно Закона за защита на растенията.


Чл. 3. (1) Биологичното производство се основава на следните принципи:
1. разработване и управление на биологични процеси, основани на екологични системи и използване на вътрешни за тези системи природни ресурси чрез методи, които:
а) използват живи организми и механични производствени методи;
б) упражняват свързано със земята отглеждане на култури, животни и аквакултури, които съответстват на принципа за устойчиво използване на ресурсите;
в) изключват използването на генетично модифицирани организми (ГМО) и продукти, произведени от или чрез ГМО, с изключение на ветеринарномедицински продукти;
г) използват предпазни и превантивни мерки и се основават на оценка на риска;
2. ограничаване на използването на външни ресурси; когато са необходими външни ресурси или когато не съществуват подходящите управленски практики и методи, посочени в т. 1, те се свеждат до предвидените в Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008;
3. строго ограничаване на използването на синтезирани по химичен път вещества; употребата им се допуска в случаите, предвидени в чл. 4, подточка "в" от Регламент (EО) № 834/2007;
4. при необходимост от приспособяване на разпоредби за биологично производство на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 се вземат под внимание здравният статус, регионалните климатични различия и местните условия, етапи на развитие и специфични животновъдни практики.
(2) Освен общите принципи съгласно ал. 1, т. 1 - 4 биологичното земеделие се основава и на специфични принципи, описани в чл. 5 - 7 от Регламент (EО) № 834/2007.

Глава втора.
ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ И ХРАНИ И ОЗНАЧАВАНЕТО ИМ

Раздел I.
Общи правила


Чл. 4. (1) Цялото земеделско стопанство се управлява в съответствие с правилата за биологично производство съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.
(2) Стопанството може да се раздели на ясно обособени единици или обекти за производство, не всички от които се управляват съгласно правилата за биологично производство, когато:
1. растенията са представени от различни, лесно разграничими сортове;
2. животните са представени от различни видове;
3. аквакултурите са представени от различни видове или едни и същи видове, но обектите за производство са ясно обособени.
(3) Когато съгласно ал. 2 не всички производствени единици в рамките на едно стопанство се използват за биологично производство, производителят осигурява разделение между земята, животните и продуктите, използвани или произведени от единици с биологично производство, от тези, използвани или произведени от единици с конвенционално производство, и води документация в доказателство на разделението.
(4) В случаите по ал. 3 всички производствени единици в стопанството, включително управляваните по небиологичен начин, са обект на контрол.
(5) Когато в едно стопанство се отглеждат няколко пчелни семейства на една и съща територия, за всички пчелни семейства се прилагат правилата за биологично производство.
(6) Допускат се изключения от разпоредбите за биологично производство до предвидените в Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.
(7) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Не се допуска използването на ГМО съгласно чл. 9, параграфи 1 - 4 от Регламент (ЕО) № 834/2007.
(8) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Не се допуска използването на йонизиращи лъчения за третиране на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи.

Раздел II.
Прилагане на правила за използване на посевен, посадъчен материал и семена от картофи и правила за биологично отглеждане на растения и производство на растителни продукти


Чл. 5. (1) За биологично производство на растения и растителни продукти, различни от посевен, посадъчен материал и семена от картофи, се използва биологично произведен посевен и посадъчен материал.
(2) За биологично произведения посевен, посадъчен материал и семена от картофи по ал. 1 се прилагат правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.
(3) За биологично отглеждане на растения и производство на биологични растителни продукти се прилагат правила за биологично производство, които:
1. се основават на практики за обработка и култивиране на почвата, поддържащи или увеличаващи съдържанието на органични вещества в нея, повишават нейната устойчивост и биоразнообразие и предотвратяват уплътняването и ерозията;
2. поддържат и увеличават плодородието и биологичната активност на почвата чрез многогодишни сеитбообращения, включително чрез включване на бобови култури и други култури, подходящи за зелено торене, чрез използване на оборски тор или други органични вещества, по възможност компостирани и получени в резултат на биологично производство, като компост, слама и др.;
3. се основават на използването на биодинамични препарати;
4. се основават на използването на торове и почвени подобрители до предвидените за употреба в Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008;
5. не позволяват употребата на минерални азотни торове;
6. се основават на използването на методи и техники на производство, които предотвратяват или свеждат до минимум замърсяването на околната среда;
7. се основават на използването на природни биоагенти и растителни продукти, сортове, устойчиви на болести и неприятели, прилагане на сеитбообращения, използване на агротехнически и механични методи (напр. пропарване на почвата, соларизация) и други за предотвратяването на щети, причинени от вредители, защита от болести или плевели;
8. се основават на използването на продукти за растителна защита до предвидените за употреба в Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008;
9. се основават на използването на продукти за обеззаразяване и дезинфекциране на почвата до предвидените за употреба в Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.
(4) Производителите на биологично отглеждани растения и биологични растителни продукти изготвят всяка година програма за производство, която съдържа описание на културите по парцели. Контролиращото лице контролира изпълнението на програмата.


Чл. 6. (1) При използване на торове и/или подобрители на почвата, посочени в Приложение I от Регламент (ЕО) № 889/2008, производителите поддържат писмени доказателства за необходимостта от прилагането им.
(2) Общото количество оборски тор в стопанството, както е определено в Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.), не може да надвишава 170 kg азот на година/хектар използвана земеделска площ. Този лимит се прилага при използване на оборски тор, изсушен оборски тор и изсушен тор от домашни птици, компост от твърди животински екскременти, включително птичи тор, компостиран оборски тор, течни животински екскременти и др.
(3) Стопанствата за биологично производство могат да установят писмени споразумения за сътрудничество със стопанства за биологично отглеждане на животни с цел използване на излишъците от оборски тор.
(4) Максималният лимит, посочен в ал. 2, се изчислява на основа на всички единици за биологично производство, включени в сътрудничеството по ал. 3.
(5) Могат да се използват заготовки на базата на микроорганизми за подобряване на състоянието на почвата и за подобряване на хранителните вещества в почвата или в растенията.
(6) Могат да се използват подходящи разтвори, съдържащи микроорганизми или растителни екстракти, за активиране на компост.
(7) При използване на продукти за растителна защита, посочени в Приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008, производителите поддържат писмени доказателства за необходимостта от прилагането им.
(8) При използване на уловки, капани и репеленти се предотвратява изпускането на вещества в околната среда и контактът между веществата и отглежданите култури. Уловките, капаните и репелентите се събират след употреба и се обезвреждат. Производителите съхраняват писмени доказателства за необходимостта от прилагането им.


Чл. 7. (1) Компетентното звено по чл. 1, ал. 3, наричано по-нататък "компетентното звено", създава и поддържа електронна база данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България.
(2) Базата данни по ал. 1 за всеки включен вид/сорт посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи съдържа:
1. информация за заявителя (име и адрес);
2. информация за производителя (име и адрес);
3. информация за контролиращото лице на производителя/търговеца;
4. ботаническо наименование на вида, име на сорта и категория посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи;
5. район, в който може да се достави посевният и/или посадъчният материал и/или семена от картофи, и срок за доставка;
6. подходящи срокове на засяване или засаждане;
7. страна и/или район, в който сортовете посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи са изпитвани, за да бъдат включени в Официалната сортова листа на България и/или в Европейския каталог.
(3) Само включените в базата данни по ал. 1 сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи се считат за налични в страната.
(4) Базата данни по ал. 1 се актуализира своевременно.
(5) Базата данни по ал. 1 е публична и достъпна чрез интернет страницата на МЗХ.
(6) Включването на заявен посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи в базата данни по ал. 1 е безплатно.


Чл. 8. (1) Производителят/търговецът на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство, подава заявление до компетентното звено за включване в базата данни по чл. 7, ал. 1.
(2) В срок 5 дни компетентното звено вписва в базата данни по чл. 7, ал. 1 заявените сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство.
(3) Заявлението по ал. 1 съдържа информацията, описана в чл. 7, ал. 2. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. копие на договор за контрол и сертификация;
2. копие от документ по смисъла на чл. 29, ал. 1 от Регламент (EО) № 834/2007 за биологично производство на посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи;
3. декларация от заявителя, че заявеният посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи отговарят на изискванията на фитосанитарното законодателство - Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.);
4. копие от удостоверение за вписване по чл. 28, ал. 4 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ);
5. копие от разрешение по чл. 28, ал. 1 ЗППМ, в случай че кандидатът е производител.
(4) Производителят/търговецът по ал. 1 е длъжен да информира компетентното звено за всяка промяна в обстоятелствата по ал. 3.
(5) Производителят/търговецът по ал. 1 е длъжен да информира компетентното звено в срок до 5 дни, в случай че количествата заявен посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи са изчерпани.
(6) Компетентното звено не включва в базата данни по чл. 7, ал. 1 заявени сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи или заличава от базата данни включени сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, когато изискванията на ал. 3 - 5 не са изпълнени.


Чл. 9. (1) Контролиращото лице дава съгласие за използване на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, които не са произведени по биологичен начин, когато:
1. видът/сортът, който желае да отглежда производителят, не е регистриран в базата данни по чл. 7, ал. 1;
2. производителят е направил заявка навреме, но производителят/търговецът не е в състояние да достави заявения биологичен посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи преди сроковете за засяване/засаждане;
3. производителят е в състояние да докаже, че нито един от регистрираните сортове в базата данни по чл. 7, ал. 1 не е подходящ за отглеждане и съгласието по ал. 1 е от голямо значение за развитие на неговото стопанство;
4. съгласието по ал. 1 служи за научни изследвания, анализи при провеждане на опити при малък мащаб на терена или за съхранението на определен сорт;
5. съгласието по т. 4 се съгласува с компетентното звено.
(2) Съгласието по ал. 1 се дава преди засяването и/или засаждането на културата.
(3) Съгласието по ал. 1 е валидно за индивидуални производители за една стопанска година.
(4) Контролиращото лице регистрира в своята отчетна документация дадените съгласия по ал. 1.
(5) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се доказват чрез представяне на справка за наличие на биологичен посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, получена от базата данни по чл. 7, ал. 1. Справката е официален документ и представлява доказателство.
(6) Контролиращото лице изготвя до 31 януари годишен доклад до министъра на земеделието и храните за всички процедури, за които е дадено съгласие по ал. 1. Докладът съдържа информация относно:
1. ботаническо наименование на вида, име на сорта;
2. основание за всяко дадено съгласие по ал. 1;
3. общ брой дадени съгласия по ал. 1;
4. общо количество посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, за които са дадени съгласия по ал. 1.


Чл. 10. (1) Министърът на земеделието и храните издава общо разрешение по смисъла на чл. 45, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 889/2008 за използване на посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи от определен вид/сорт, които не са произведени по биологичен начин, за:
1. определен вид, когато нито един сорт от вида, който желаят да получат потребителите, не е регистриран в базата данни по чл. 7, ал. 1;
2. определен сорт, когато сортът, който желаят да получат потребителите, не е регистриран в базата данни по чл. 7, ал. 1 и потребителите са в състояние да докажат, че нито един растителен сорт от същия вид не е подходящ за тяхното производство.
(2) За получаване на разрешение по ал. 1 заинтересованите лица подават писмено мотивирано искане до министъра на земеделието и храните.
(3) Министърът на земеделието и храните разглежда искането и издава разрешение по ал. 1 или прави мотивиран отказ в срок един месец от постъпване на искането на основа на становище на комисията.
(4) Разрешението по ал. 1 се издава за срок една година.
(5) Министърът на земеделието и храните изготвя до 31 март обобщен доклад до Европейската комисия (ЕК) и държавите членки за всички издадени разрешения по ал. 1 и дадени съгласия по чл. 9.


Чл. 11. (1) Посевният и/или посадъчният материал и/или семената от картофи, за които има дадено съгласие по реда на чл. 9 и е издадено разрешение по реда на чл. 10, не трябва да са:
1. третирани с продукти за растителна защита, които не са вписани в Приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008;
2. произведени с употребата на ГМО и/или продукти от тях;
3. произведени по методите на хидропонно производство.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се доказват с декларация на производителя.


Чл. 12. (1) Събирането на диворастящи растения и части от тях от природни територии и гори се счита за метод на биологично производство, при условие че:
1. се извършва под контрол на контролиращо лице;
2. най-малко три години преди събирането териториите не са третирани с продукти, различни от разрешените за употреба в Приложение I и Приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008;
3. не засяга устойчивостта на естественото местообитание и опазването на вида на територията;
4. зоните не са подложени на индустриални замърсители или интензивен автомобилен трафик;
5. се извършва от обучени събирачи, като се поддържат писмени доказателства за проведени обучения;
6. се извършва по предварително одобрени от контролиращо лице карти на териториите, като се поддържат писмени доказателства за това.
(2) При събиране на диворастящи растения и части от тях от природни територии и гори се спазват разпоредбите от Наредба № 2 от 2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения (ДВ, бр. 14 от 2004 г.).


Чл. 13. (1) За производство на гъби по правилата за биологично производство се използват субстрати, съставени от:
1. оборски тор и животински екскременти от:
а) стопанства, прилагащи метода на биологично производство; или
б) в случай че продуктите, посочени в т. 1, буква "а", не са налични, се използват включени в Приложение I от Регламент (ЕО) № 889/2008 продукти, които количествено не надвишават 25 % от теглото на всички елементи на субстрата, като се изключи опаковъчният материал и добавената вода преди компостирането;
2. продукти от земеделски произход, различни от посочените в т. 1, от стопанства, произвеждащи по правилата за биологично производство;
3. торф, който не е химически обработен;
4. дървен материал, който не е химически третиран след отсичане на дърветата;
5. минерални продукти, посочени в Приложение I от Регламент (ЕО) № 889/2008, вода и почва.
(2) За използване на описаните в ал. 1 съставки се съхраняват писмени доказателства.

Раздел III.
Прилагане на правила за отглеждане на животни по биологичен начин и производство на животински продукти


Чл. 14. (1) За биологично отглеждане на животни и производство на биологични животински продукти се прилагат правилата за биологично производство на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 за:
1. произход на животните;
2. животновъдни практики, условия на отглеждане, транспорт и идентификация на животни и животински продукти;
3. развъждане;
4. фуражи и хранене на животни;
5. профилактика на заболяванията, ветеринарно лечение и хуманно отношение към животните;
6. почистване и дезинфекциране на сгради и съоръжения за отглеждане на животните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.) Министърът на земеделието и храните дава съгласие в случаите по чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.) Съгласието по ал. 2 се издава след подаване на мотивирано заявление от контролиращото лице до министъра на земеделието и храните, към което се прилагат всички относими документи. Молбата се придружава от становище на ветеринарния лекар.
(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.)
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.)
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Производителят съхранява писмени доказателства за прилагане на всяко дадено съгласие по ал. 2.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.)
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) При отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин с цел производство и продажба на пчелни майки и рояци се спазват изискванията на чл. 22, ал. 2 и 3 от Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър (ДВ, бр. 103 от 2003 г.).
(9) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.)

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение за:
1. връзване на едрия рогат добитък в малки стопанства, ако не е възможно да бъде задържан на групи, отговарящи на поведенческите му изисквания, при условие че животните имат достъп до пасища през периода на паша и поне два пъти седмично имат достъп до открити пространства, когато пашата е невъзможна;
2. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.)
4. използване на синтетични витамини А, Д и Е за хранене на преживни животни;
5. извършване по изключение, поради здравословни причини или породни особености, след преценка на ветеринарния лекар на следните манипулации:
а) поставяне на еластични пръстени на опашките на агнетата;
б) подрязване на опашките на животните;
в) изрязване на зъбите;
г) рязане на човката и обезроговяване.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.)
(4) Периодът между отглеждане на две партиди птици, през който откритите заградени площи остават празни с цел възстановяване на растителността, е не по-малък от 14 дни. Производителите осигуряват условия за вземане на проби съгласно мониторингова програма, изготвена на основа на действащото законодателство, и поддържат писмени доказателства за прилагането на този период.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Производителите съхраняват писмени доказателства за прилагане на всяко издадено разрешение по ал. 1.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) За издаване на разрешение по ал. 1 контролиращото лице подава заявление до министъра на земеделието и храните.
(7) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Заявлението по ал. 6 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
2. становище от ветеринарния лекар;
3. инспекторски доклад от последната проведена проверка от контролиращото лице.
(8) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение или прави мотивиран отказ в срок един месец от постъпване на заявлението на база на становище на комисията, изразено в доклад.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение по смисъла на чл. 42 от Регламент (ЕО) № 889/2008 при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 4 и 5.
(2) За издаване на разрешение по ал. 1 контролиращото лице подава заявление до министъра на земеделието и храните.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
2. декларация от продавача, че ярките, предназначени за снасяне на яйца, са отглеждани съгласно разпоредбите на раздели 3 и 4 от глава 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008;
3. документ за произход и възраст на ярките;
4. декларация от производителя, че не притежава други ярки в стопанството;
5. инспекторски доклад от последната проведена проверка на биологичното производство на фураж на стопанството, в което ще бъдат отглеждани ярките.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение или прави мотивиран отказ в срок един месец от постъпване на заявлението на база на доклад на комисията.
(5) Производителите съхраняват писмени доказателства за прилагане на всяко издадено разрешение по ал. 1.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.) Министърът на земеделието и храните издава временно разрешение в случаите:
1. по чл. 47, букви "а" - "г" и "е" от Регламент (ЕО) № 889/2008;
2. по чл. 40, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008.
(2) За издаване на разрешение по ал. 1 заинтересованите лица подават заявление до министъра на земеделието и храните.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
2. обосновка за необходимостта от издаване на разрешение по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение или прави мотивиран отказ в срок един месец от постъпване на заявлението на база на доклад на комисията.
(5) Производителите съхраняват писмени доказателства за прилагане на всяко издадено разрешение по ал. 1.
(6) Министърът на земеделието и храните информира ЕК и държавите членки за издадените разрешения по ал. 1, т. 1.

Раздел IV.
Прилагане на правила за отглеждане на аквакултури по биологичен начин


Чл. 18. (1) За биологично отглеждане на аквакултури и производство на продукти от аквакултури се прилагат правилата на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 за:
1. производство на морски водорасли;
2. производство на аквакултурни животни;
3. произход на аквакултурите;
4. животновъдни практики за аквакултурни животни;
5. развъждане;
6. производство и употреба на фуражи за риби и ракообразни и бодлокожи;
7. производство на двучерупчести мекотели и други видове, които се хранят с естествен планктон, а не от човека;
8. профилактика на заболяванията и ветеринарно лечение;
9. почистване и дезинфекциране, прилагане на продукти за почистване и дезинфекциране на водоеми, басейни, сгради, оборудване и съоръжения.
(2) Събирането на ядивни морски водорасли и части от тях, които растат естествено в морето, се счита за метод на биологично производство при спазване на разпоредбите на чл. 13 от Регламент (EО) № 834/2007.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение за:
1. едновременно производство на аквакултурни животни по биологичен и небиологичен начин в люпилните басейни и отрасните и/или развъдните басейни на едно и също стопанство при условие, че има ясно физическо отделяне между производствените единици, както и отделна водоразпределителна система;
2. едновременно производство за угояване на аквакултурни животни по биологичен и небиологичен начин в едно и също стопанство в случай на отглеждане на различни производствени фази и различни периоди за манипулация с аквакултурните животни;
3. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.)
4. периодът на некултивиране, който се прилага и се документира след всеки производствен цикъл в садковите системи в открити води в морето и при други методи на производство, при които се използват резервоари, рибовъдни басейни и клетки, е не по малък от 14 дни при спазване на разпоредбите на чл. 25т, параграф 3, буква "а" от Регламент (ЕО) № 889/2008.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.) Производителите, които се ползват от изключенията по ал. 3, т. 1 и 2, съхраняват писмени доказателства за прилагане на даденото съгласие.
(5) Производителите, които се ползват от изключенията по ал. 3, т. 4, осигуряват условия за вземане на проби съгласно мониторингова програма, изготвена на основа на действащото законодателство, и съхраняват писмени доказателства за прилагане на този период.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) За издаване на разрешение по ал. 3 контролиращото лице подава заявление до министъра на земеделието и храните.
(7) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Заявлението по ал. 6 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
2. регистрация от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури по чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите;
3. инспекторски доклад от последната проведена проверка от контролиращото лице.
(8) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение или прави мотивиран отказ в срок един месец от постъпване на заявлението на база на становище на комисията, изразено в доклад.

Раздел V.
Прилагане на правила за преработка на биологични земеделски продукти и производство на биологични храни, фуражи, биологично вино и дрожди


Чл. 19. (1) За преработка на биологични земеделски продукти и производство на биологични храни и фуражи се прилагат правилата за биологично производство на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.
(2) За производството на преработени биологични храни и фуражи се използват:
1. биологични съставки от земеделски произход;
2. хранителни добавки, небиологични съставки, микроелементи, технологични и спомагателни вещества в случай на технологична необходимост или за хранителни цели, предвидени в Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008; преработвателят съхранява писмени доказателства за използването им;
3. вещества и методи на преработка, които не са подвеждащи по отношение на същността на продукта.
(3) Храните се преработват чрез използване на биологични, механични и физически методи до предвидените в Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008. Операторите установяват и поддържат процедури, основани на системно идентифициране на критичните точки за обработка и на принципите на добра производствена практика. Прилагането на процедурите гарантира по всяко време, че произведените преработени продукти са съвместими с разпоредбите за биологично производство.
(4) Обработката на биологични продукти, храни и фуражи се извършва отделно по време или място от небиологичните с цел:
1. предприемане на превантивни мерки, за да се избегне рискът от замърсяване с неразрешени вещества или продукти;
2. прилагане на подходящи мерки за почистване, наблюдаване на тяхната ефективност и съхраняване на писмени доказателства за тези операции;
3. гарантиране на потребителите, че небиологични продукти не са пускани на пазара с означение, посочващо метод на биологично производство.
(5) В случай че не са спазени разпоредбите на ал. 4, т. 3, преработвателят се санкционира съгласно чл. 65 ЗПООПЗПЕС.


Чл. 20. (1) Производството на дрожди се означава като биологично, когато:
1. субстратите, които се използват, са произведени по биологичен начин;
2. са спазени разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.
(2) При производството на смеси и формулации от дрожди могат да бъдат използвани следните вещества:
1. вещества, които са изброени в Приложение VIII, раздел В от Регламент (ЕО) № 889/2008;
2. продукти и вещества, посочени в чл. 27 от Регламент (ЕО) № 889/2008.


Чл. 21. (1) Производството на вино се означава като биологично, когато:
1. продуктите от лозаро-винарския сектор са произведени с биологични суровини;
2. при производството на продукти от лозаро-винарския сектор, включително по време на процесите и енологичните практики, се използват само продукти и вещества, изброени в Приложение VIIIа от Регламент (ЕО) № 889/2008, при спазване на условията и ограниченията, посочени в Регламент (ЕО) № 1234/2007 от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (ОВ, бр. L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) и Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г. относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения (ОВ, бр. L 193, 24.7.2009 г., стр. 1);
3. продуктите и веществата, изброени в Приложение VIIIа от Регламент (ЕО) № 889/2008, обозначени със звездичка, получени от биологични суровини, се използват, когато са налични;
4. се използват само енологични практики, процеси и обработки до описаните в чл. 29г от Регламент (ЕО) № 889/2008.
(2) Министърът на земеделието и храните може да издаде временно разрешение по смисъла на чл. 47, буква "д" от Регламент (ЕО) № 889/2008 за използване на серен диоксид до максимално допустимото съдържание, което трябва да бъде определено съгласно Приложение IБ от Регламент (ЕО) № 606/2009, ако извънредните климатични условия през дадена година на реколтата влошат здравното състояние на биологичното грозде в специфичен географски район поради сериозни бактериални или гъбични инфекции, което е основание винопроизводителят да използва повече серен диоксид отколкото през предходните години, за да получи сравним краен продукт.
(3) За издаване на разрешение по ал. 2 заинтересованите лица подават заявление до министъра на земеделието и храните.
(4) Заявлението по ал. 2 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
2. обосновка за необходимостта от издаване на разрешение по ал. 2.
(5) Министърът на земеделието и храните издава разрешение или прави мотивиран отказ в срок един месец от постъпване на заявлението на база на становище на комисията.
(6) Министърът на земеделието и храните информира ЕК и държавите членки за издадените разрешения по ал. 2.


Чл. 22. (1) Министърът на земеделието и храните издава разрешение по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕО) № 889/2008 за използване на небиологични съставки извън изброените в Приложение IХ от Регламент (ЕО) № 889/2008 при преработката на биологични храни.
(2) За издаване на разрешение по ал. 1 контролиращото лице подава заявление до министъра на земеделието и храните.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
2. доказателства, че съответната съставка не е произведена в достатъчно количество в Европейския съюз (ЕС) в съответствие с разпоредбите за биологично производство или не може да бъде внесена от трети държави;
3. инспекторски доклад от последната проведена проверка на преработвателното предприятие на заявителя;
4. име, точно описание и изисквания за качество към всяка съставка от земеделски произход, за която е поискано разрешение по ал. 1;
5. типът на всеки продукт, за производството на който съставката от земеделски произход, за която е поискано разрешение по ал. 1, е необходима;
6. необходими количества и обосновка за тези количества;
7. причини за недостиг и очаквана продължителност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение или прави мотивиран отказ в срок един месец от постъпване на заявлението по ал. 2 на база на доклад на комисията.
(5) Разрешението по ал. 1 се издава за срок една година.
(6) Производителите съхраняват писмени доказателства за прилагане на всяко издадено разрешение по ал. 1.
(7) Контролиращото лице регистрира в своята отчетна документация издадените разрешения по ал. 1.
(8) Министърът на земеделието и храните информира ЕК и държавите членки за всяко издадено разрешение по ал. 1. Информацията съдържа:
1. датата на издаване на разрешението, а в случай на продължаване на разрешението - датата на първото разрешение;
2. име, адрес, телефон на притежателя на разрешението;
3. наименование и адрес за контакт на органа, издал разрешението;
4. име, точно описание и изисквания за качество към всяка съставка от земеделски произход, за която е поискано разрешение по ал. 1;
5. тип на всеки продукт, за производството на който съставката от земеделски произход, за която е поискано разрешение по ал. 1, е необходима;
6. необходими количества и обосновка за тези количества;
7. причини за недостиг и очаквана продължителност.
(9) Когато съставка, за която има издадено разрешение по ал. 1, се осигури в наличност като биологична през периода по ал. 5, министърът на земеделието и храните отнема разрешението по ал. 1 или намалява срока по ал. 5.
(10) Министърът на земеделието и храните уведомява ЕК и останалите държави членки за мерките, които са предприети по ал. 9, в срок 15 работни дни.

Раздел VI.
Правила за преход към биологично производство


Чл. 23. (1) Земеделско стопанство преминава към биологично производство на земеделски продукти, когато са изпълнени следните условия:
1. производителят има сключен договор за контрол и сертификация с одобрено от министъра на земеделието и храните контролиращо лице;
2. производителят е уведомил министъра на земеделието и храните в срок един месец от датата на сключване на договора за контрол и сертификация за преминаване към биологично производство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Преходният период към биологично производство започва да тече от датата на уведомлението по ал. 1, т. 2.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.)
(4) По време на преходния период към биологично производство се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба.
(5) Продължителността на преходния период към биологично производство се определя от вида на отглежданите земеделски култури, животни и аквакултури.
(6) Когато стопанство или производствена единица отглежда земеделски продукти по биологичен начин и земеделски продукти в преходен период към биологично производство, производителят съхранява биологично произведените продукти отделно от продуктите, произведени в период на преход, както и животните отделно или по начин, позволяващ лесно да бъдат отделени, и води съответната документация, за да докаже разграничението.


Чл. 24. (1) Продължителността на преходния период към биологично производство при отглеждане на растения и растителни продукти при спазване на разпоредбите на чл. 23 е:
1. най-малко две години върху земеделските площи;
2. най-малко две години при ливади или площи с многогодишни фуражни култури;
3. най-малко три години при многогодишни култури, различни от фуражните.
(2) Контролиращото лице подава заявление до министъра на земеделието и храните за издаване на разрешение по смисъла на чл. 36, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 за намаляване на преходния период по ал. 1 по искане на производителя в следните случаи:
1. земеделските земи са били обект на мерки, определени в програми, изпълнявани съобразно Регламент (ЕО) № 1257/99, Регламент (ЕО) № 1698/2005, или в някоя друга официална програма, при условие че съответните мерки гарантират, че неразрешени за биологично производство продукти не са били използвани в тези парцели;
2. парцелите са естествени или земеделски площи и не са били третирани с продукти извън разрешените в Приложение I и Приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008;
3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) парцели, които вече са преминали преходния период или са в процес на преход към биологично земеделие съгласно разпоредбите на чл. 36, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008.
(3) Преходният период по ал. 1 не може да бъде намален на по-малко от една година от датата на подписване на договора за контрол и сертификация.
(4) Заявлението по ал. 2 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
2. копие на инспекторски доклад от последната проведена проверка;
3. формуляр за описване на историята на полетата, за които се подава заявлението за намаляване на преходния период, за период три години преди датата на подписване на договора за контрол и сертификация с контролиращото лице; във формуляра се описват културите, използваните торове и средства за растителна защита съгласно приложение № 1;
4. скици (карти) на парцелите, за които се предлага намаляване на преходния период;
5. протокол за резултати от анализ на почвени проби на парцелите, предложени за намаляване на преходния период, на основа на разпоредбите от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.), касаещи земеделските земи; изследванията да са извършени от акредитирана лаборатория.
(5) Преходният период по ал. 1 може да бъде намален до една година за пасища и места на открито, използвани от нетревопасни видове при прилагане на разпоредбите на ал. 2.
(6) Контролиращото лице подава заявление до министъра на земеделието и храните за издаване на разрешение за увеличаване на преходния период по ал. 1, когато:
1. площите са третирани с неразрешени за биологичното производство продукти, ако това третиране е част от задължителни мерки за борба с болести и неприятели за определени растения на територията на страната или на част от нея съгласно Закона за защита на растенията;
2. площите са третирани с неразрешени за биологичното производство продукти като част от научни изследвания или в случаи, одобрени от министъра на земеделието и храните.
(7) Заявлението по ал. 6 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
2. копие на инспекторски доклад от последната проведена проверка;
3. формуляр за описване на историята на полетата, за които се подава заявлението за увеличаване на преходния период; във формуляра се описват културите, използваните торове и продукти за растителна защита съгласно приложение № 1;
4. скици (карти) на парцелите, за които се предлага увеличаване на преходния период;
5. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) писмени доказателства за обстоятелствата по ал. 6.
(8) Удължаването на срока на преходния период в случаите по ал. 6 се определя така, че да се гарантира, че при изтичането му в почвата, а при многогодишни растения - и в растенията, няма остатъчни количества от разпадането на съответния продукт.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Намаляването на преходния период по ал. 1 при спазване на разпоредбите на ал. 3 се счита от датата на издаване на заповедите по чл. 25.
(10) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните разглежда заявленията по ал. 2 и 6 в срок един месец от постъпването им. В случай на необходимост от уточняване на обстоятелствата по ал. 4 и 7 срокът спира да тече до предоставяне на необходимите документи.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед разрешава по смисъла на чл. 36, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 намаляване на преходния период по чл. 24, ал. 1 в случаите по чл. 24, ал. 2 на база на доклад на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед разрешава по смисъла на чл. 36, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 увеличаване на преходния период по чл. 24, ал. 1 в случаите по чл. 24, ал. 6 на база на доклад на комисията.
(3) Удължаването на срока на преходния период по ал. 2 се определя така, че да се гарантира, че при изтичането му в почвата, а при многогодишни растения - и в растенията, няма остатъчни количества от разпадането на съответния продукт.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Продукти от реколта, произведена след третиране в случаите по чл. 24, ал. 6, не могат да се продават с означение за биологично производство.


Чл. 26. Преходният период по чл. 23 за отглеждане на животни, птици и пчелни семейства по биологичен начин и продукти, произведени от тях, е:
1. дванадесет месеца при еднокопитни и едър рогат добитък, включително биволи и от видовете на бизоните, и във всеки случай най-малко три четвърти от жизнения им цикъл;
2. шест месеца при преживни животни млечно направление, дребен рогат добитък и свине;
3. десет седмици за птици за производство на месо, въведени в стопанството, преди да навършат три дни;
4. шест седмици за птици, използвани за производство на яйца;
5. дванадесет месеца за пчелини при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.


Чл. 27. Преходният период по чл. 23 за стопанство за събиране на морски водорасли е шест месеца или един пълен производствен цикъл, като се спазва по-дългият от двата периода.


Чл. 28. (1) Преходният период към биологично отглеждане на аквакултури и биологично производство на продукти от аквакултури е:
1. двадесет и четири месеца за съоръжения, които не могат да бъдат източвани, почиствани и дезинфекцирани;
2. дванадесет месеца за съоръжения, които са източени или са преминали период на некултивиране;
3. шест месеца за съоръжения, които са източени, почистени и дезинфекцирани;
4. три месеца за съоръжения в открити води, включително съоръжения за отглеждане на двучерупчести мекотели.
(2) Контролиращото лице подава заявление до министъра на земеделието и храните за намаляване на преходния период по ал. 1 съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 на:
1. дванадесет месеца за съоръжения, които не могат да бъдат източвани, почиствани и дезинфекцирани;
2. шест месеца за съоръжения, които са източени или са преминали период на некултивиране.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа име и адрес на производителя. Към заявлението се прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
2. копие на инспекторски доклад от последната проведена проверка;
3. скици (карти) за местонахождението на съоръжението, за което е предложено намаляване на преходния период;
4. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) протокол за резултати от анализ на проби, доказващи липсата на неразрешени за биологичното производство продукти; изследванията да са извършени от акредитирана лаборатория.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед разрешава или прави мотивиран отказ в срок един месец от постъпване на заявлението на база на доклад на комисията. В случай на необходимост от уточняване на обстоятелствата по ал. 3 срокът спира да тече до предоставяне на необходимите документи.

Раздел VII.
Правила за употребата на термини и означения на биологични продукти и храни и контрол върху употребата им


Чл. 29. (1) Термини и означения за биологичен метод на производство и преработка на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи се използват, когато в етикетирането, рекламните материали или търговските документи продуктът, неговите съставки или фуражни суровини указват на потребителя, че са получени при спазване на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба.
(2) При етикетирането и рекламирането на живи или непреработени земеделски продукти термините и означенията, отнасящи се до биологичен метод на производство, могат да се използват само когато същите са произведени в съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба.
(3) Забранява се използването на термини и означения, търговски марки или практики, използвани за етикетиране и/или рекламиране на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и съставките им като биологични, в случай че:
1. са произведени в период на преход към биологично производство в съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба;
2. са подвеждащи за потребителя по отношение на начина на производство;
3. съдържат съставки, неотговарящи на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба.
(4) За неправомерно означение на термини и означения за биологичен метод на производство и преработка се налага административно наказание по чл. 65 ЗПООПЗПЕС.
(5) Национални и частни знаци могат да се използват при етикетирането, представянето и рекламирането на продукти, които отговарят на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба.
(6) Националният знак "Калинка" може да се използва при етикетирането и/или рекламирането на земеделски продукти, храни и съставките им като означение за биологичен метод на производство и преработка при спазване на разпоредбите на ал. 1 - 4 съгласно приложение № 2.
(7) Националният знак "Калинка" е изключителна собственост на МЗХ и се предоставя за употреба на одобрените от министъра на земеделието и храните контролиращи лица.


Чл. 30. (1) Когато се използват термини и означения за биологичен метод на производство и преработка на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи при обозначение и етикетиране, се изписва:
1. кодов номер на одобреното от министъра на земеделието и храните контролиращо лице, което инспектира оператора, извършил най-близката по време дейност по производство или обработка;
2. знак за биологично производство на ЕС, посочен в чл. 25, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007, по отношение на пакетираните продукти и храни;
3. обозначение за мястото, където са произведени земеделските суровини в състава на продукта/храната, в случай че се използва знакът по т. 2, в същото зрително поле като знака, по един от следните начини:
а) "Земеделие от ЕС", когато суровините от земеделски произход са произведени в ЕС;
б) "Земеделие извън ЕС", когато суровините от земеделски произход са произведени в трети държави;
в) "Земеделие от/извън ЕС", когато част от суровините от земеделски произход са произведени в ЕС и част от тях са произведени в трети държави.
(2) Надписът "от ЕС" или "извън ЕС" може да се замени или допълни с името на държавата, когато всички суровини от земеделски произход в състава на продукта са произведени в тази държава.
(3) При изпълнение на разпоредбите на ал. 1, т. 3 и ал. 2 малки количества съставки в размер не повече от 2 % от общото количество суровини от земеделски произход могат да бъдат пренебрегнати.
(4) Използването на знака по ал. 1, т. 2 не е задължително за продукти, които са внос от трети държави. Когато знакът по ал. 1, т. 2 е поставен при етикетирането, обозначенията по ал. 1, т. 1 и 3 също се поставят при етикетирането.
(5) Обозначенията, посочени в ал. 1, се поставят на видно място и са ясно четливи и незаличими.
(6) Употребата на термини и означения по ал. 1 се разрешава от одобрените от министъра на земеделието и храните контролиращи лица на производители, преработватели и търговци, с които имат сключен договор за контрол и сертификация. При установяване на нарушения по чл. 28 контролиращите лица информират министъра на земеделието и храните.


Чл. 31. (1) Официалният контрол в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод на производство, преработка и търговия с растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни се упражнява от длъжностни лица от БАБХ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ, бр. L 165 от 30.04.2004 г.).
(2) При упражняване на официалния контрол по ал. 1 длъжностните лица от БАБХ прилагат правомощията си по Закона за храните, Закона за фуражите, Закона за ветеринарномедицинската дейност, ЗПООПЗПЕС и тази наредба.
(3) Българската агенция по безопасност на храните изготвя до 31 януари годишен доклад до министъра на земеделието и храните за осъществения контрол по ал. 1. Докладът съдържа информация относно:
1. брой на извършените проверки по категории съгласно чл. 32, ал. 3 и списък на лицата, върху които е упражнен контрол;
2. брой на констатираните нарушения и издадени актове, списък на нарушителите и наложените санкции.


Чл. 32. (1) При упражняване на контрол по чл. 31, ал. 1 длъжностните лица от БАБХ:
1. извършват проверки в обектите за търговия на едро и дребно и на общинските пазари за продажба на земеделски продукти;
2. изискват документи относно употребата на термини и означения за биологичен метод на производство и преработка на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни в съответствие с изискванията, предвидени в Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба;
3. издават предписания за изтегляне от търговската мрежа на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, ако се констатира, че за същите са използвани неправомерно термини и означения за биологичен метод на производство и преработка, в съответствие с изискванията, предвидени в Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба;
4. издават предписания и/или актове за констатираните нарушения съгласно чл. 65 ЗПООПЗПЕС;
5. упражняват последващ контрол за проверка на изпълнение на предписанията по т. 3 и 4.
(2) Официалните проверки се извършват планово, внезапно и/или по сигнал. Проверките се планират и отчитат в рамките на Единния многогодишен национален контролен план на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях и защита на растенията.
(3) При извършване на проверка в обектите по ал. 1, т. 1 длъжностните лица от БАБХ проверяват изпълнението на разпоредбите на чл. 25, ал. 3 - 5 ЗПООПЗПЕС.
(4) При извършване на контрол по чл. 31 длъжностните лица от БАБХ съставят протокол за резултатите от извършените проверки по ал. 1, копие от който се предоставя на управителя или упълномощен негов представител веднага след извършване на проверката.
(5) Управителят или упълномощен негов представител или служител на контролиран обект по ал. 1, т. 1 е длъжен да:
1. предостави на длъжностните лица от БАБХ свободен достъп до обектите и продуктите, подлежащи на контрол по чл. 30;
2. предостави на длъжностните лица от БАБХ цялата документация, свързана с контрола по чл. 30;
3. изпълнява издадените предписания по ал. 1, т. 3 и 4.

Раздел VIII.
Прилагане на правила за внос от трети държави на биологични продукти


Чл. 33. (1) Растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, произведени по биологичен начин, се внасят от трети държави съгласно чл. 32 от Регламент (EО) № 834/2007 при спазване на следните изисквания:
1. внесените растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни отговарят на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и са придружени от документ, издаден съгласно чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1235/2008;
2. вносителят (търговецът) подлежи на контрол и сертификация в съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба и предоставя документ, издаден съгласно чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 и чл. 38, ал. 1;
3. контролиращото лице, което издава документа по т. 1, трябва да бъде включено в списъка по чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1235/2008.
(2) Растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, произведени по правила за биологично производство, равностойни на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, се внасят от трети държави съгласно чл. 33, параграф 2 от Регламент (EО) № 834/2007 при спазване на следните изисквания:
1. внесените растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни отговарят на правила за биологично производство, равностойни на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, и са придружени от Сертификат за инспекция за внос на продукти от биологично производство в Европейската общност съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1235/2008;
2. вносителят (търговецът) подлежи на контрол и сертификация в съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба и предоставя документ, издаден съгласно чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 и чл. 38, ал. 1;
3. третата държава, от която се извършва вносът, трябва да е включена в списъка на Приложение ІІІ по чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1235/2008.
(3) Растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, произведени по правила за биологично производство, равностойни на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, се внасят от трети държави, когато са контролирани от признати контролиращи лица в трети държави съгласно чл. 33, параграф 3 от Регламент (EО) № 834/2007, при спазване на следните изисквания:
1. внесените растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни отговарят на правила за биологично производство, равностойни на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 и са придружени от Сертификат за инспекция за внос на продукти от биологично производство в Европейската общност съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1235/2008;
2. вносителят (търговецът) подлежи на контрол и сертификация в съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба и предоставя документ, издаден съгласно чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 и чл. 38, ал. 1;
3. контролиращото лице, което издава сертификата по т. 1, трябва да е включено в списъка на Приложение ІV по чл. 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1235/2008.


Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) При внос на продукти по чл. 33, ал. 1 длъжностно лице от БАБХ извършва проверка на документа по чл. 33, ал. 1, т. 1, придружаващ стоката, и проверява обстоятелствата по чл. 33, ал. 1, т. 2 и 3. Длъжностното лице от БАБХ взема проби за анализ по одобрени от изпълнителния директор на БАБХ процедури съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004, които съхранява в срок, равен по продължителност на срока на трайност/годност на всеки вид от продуктите/храните. Резултатите от анализа се представят с доклад на министъра на земеделието и храните.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) При внос на продукти по чл. 33, ал. 2 длъжностно лице от БАБХ извършва проверка на сертификата по чл. 33, ал. 2, т. 1, заверява клетка 17, проверява документа по чл. 33, ал. 2, т. 2 и обстоятелствата по чл. 33, ал. 2, т. 3. Длъжностното лице от БАБХ взема проби за анализ по одобрени от изпълнителния директор на БАБХ процедури съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004, които съхранява в срок, равен по продължителност на срока на трайност/годност на всеки вид от продуктите/храните. Резултатите от анализа се представят с доклад на министъра на земеделието и храните.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) При внос на продукти по чл. 33, ал. 3 длъжностно лице от БАБХ извършва проверка на сертификата по чл. 33, ал. 3, т. 1, заверява клетка 17, проверява документа по чл. 33, ал. 3, т. 2 и обстоятелствата по чл. 33, ал. 3, т. 3. Длъжностното лице от БАБХ взема проби за анализ по одобрени от изпълнителния директор на БАБХ процедури съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004, които съхранява в срок, равен по продължителност на срока на трайност/годност на всеки вид от продуктите/храните. Резултатите от анализа се представят с доклад на министъра на земеделието и храните.
(4) Сертификатът по чл. 33, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1, заверен от длъжностно лице от БАБХ, придружава внесените биологични растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни и се представя на длъжностни лица от Агенция "Митници".
(5) Оригиналът на сертификата по ал. 4 придружава стоките до помещенията на първия получател.
(6) Вносителят съхранява сертификата по ал. 4 за срок не по-малък от две години.
(7) Изпълнителният директор на БАБХ уведомява писмено министъра на земеделието и храните в тридневен срок за всеки осъществен внос на биологични продукти по ал. 1 - 3, като в уведомлението посочва количеството и вида им.

Глава трета.
ПРАВИЛА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ I, II, V, VI, VII, VІII И IX ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008


Чл. 35. (1) Министърът на земеделието и храните прави предложение до ЕК за включване на продукти и/или изменение на приложения I, II, V, VI, VII от Регламент (ЕО) № 889/2008.
(2) Заинтересованите лица подават заявление до министъра на земеделието и храните за включване на продукти и/или изменение на приложения I, ІІ, V, VI и VII от Регламент (ЕО) № 889/2008.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа информация за заявителя физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. обосновка за включване на продукта;
2. търговско наименование на продукта и предназначение за използване;
3. идентификация на продукта;
4. характеристика на продукта, състав;
5. употреба;
6. история на използването;
7. критерии/начини, дози за използване;
8. други данни (информация относно оценка на безопасността при употреба и възможни рискове за хора, растения, животни или околна среда);
9. заключение.
(4) Заявлението и документите по ал. 3 се изпращат за становище до изпълнителния директор на БАБХ.
(5) Изпълнителният директор на БАБХ изразява становище в срок до 1 месец от получаване на заявлението и документите по ал. 3. В случай на установяване на непълноти и/или несъответствия длъжностно лице от БАБХ изпраща уведомително писмо до лицето по ал. 2, което в 10-дневен срок отстранява непълнотите и/или несъответствията.
(6) Когато становището по ал. 5 е положително, заявлението и документите по ал. 3 се внасят за разглеждане от комисията.
(7) Министърът на земеделието и храните прави мотивиран отказ до лицето по ал. 2 или мотивирано предложение до ЕК за включване на продукти и/или изменение на приложения I, II, V, VI, VII от Регламент (ЕО) № 889/2008 на основа на положително становище на комисията в срок три месеца от постъпване на заявлението.
(8) Срокът по ал. 5 и 7 се удължава със срока за отстраняване на непълнотите и/или несъответствията.


Чл. 36. (1) Министърът на земеделието и храните прави предложение до ЕК за включване на продукти и/или изменение на приложения VІII и IX от Регламент (ЕО) № 889/2008.
(2) Заинтересованите лица подават заявление до министъра на земеделието и храните за включване на продукти и/или изменение на приложения VІII и IX от Регламент (ЕО) № 889/2008.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа информация за заявителя физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице.
(4) Към заявлението по ал. 2 се прилагат следните документи:
1. обосновка за включване на продукта или субстанцията;
2. техническа характеристика на предлаганата субстанция или продукт, която включва:
а) наименование на субстанцията или продукта;
б) характеристика на субстанцията или продукта;
в) използване - дози;
г) информация относно оценяването на безопасността при употребата и рисковете за животните, хората или околната среда;
3. допълнителна информация в зависимост от субстанцията или продукта:
а) за хранителни добавки съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ, бр. L 354 от 31.12.2008 г.):
аа) съдържание на активното вещество;
аб) дата на изтичане на срока на годност или срока на съхранение считано от датата на производство;
б) за ензими съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1332/2008 от 16 декември 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 (ОВ, бр. L 354 от 31.12.2008 г.):
ба) специфично наименование на активното вещество или вещества в съответствие с тяхната ензимна активност;
бб) идентификационен номер IUB (Interna-tional Union of Biochemistry);
бв) единици за ензимна активност (единици за ензимна активност за грам или единици за ензимна активност за милилитър);
в) за микроорганизми до предвидените в Регламент (ЕО) № 889/2008:
ва) дата на изтичане срока на годност или срок на съхранение, считан от датата на производство;
вб) указанията за употреба;
вв) идентификационен номер на щама;
вг) брой единици, образуващи колонии, за g (CFU/g);
г) за технологични и сензорни добавки, с изключение на ароматизиращи вещества, съдържание на активно вещество до предвидените в Регламент (ЕО) № 889/2008:
- за ароматизиращи вещества:
а) специфично наименование на активното вещество или вещества в съответствие с тяхната ензимна активност съгласно даденото разрешение;
б) идентификационен номер IUB (Interna-tional Union of Biochemistry);
в) единици за ензимна активност (единици за ензимна активност за грам или единици за ензимна активност за милилитър).
(5) Документите по ал. 4 се изпращат за становище на изпълнителния директор на БАБХ.
(6) Изпълнителният директор на БАБХ изразява становище до един месец от получаване на документите по ал. 3. При установяване на непълноти и/или несъответствия изпълнителният директор на БАБХ изпраща уведомление до заявителя за отстраняването им в десетдневен срок считано от получаване на уведомлението.
(7) Когато становището по ал. 6 е положително, компетентното звено внася документите по ал. 4 за разглеждане от комисията.
(8) Министърът на земеделието и храните прави мотивиран отказ до лицата по ал. 2 или мотивирано предложение до ЕК за включване на продукти и/или изменение на приложения VІII и IX от Регламент (ЕО) № 889/2008 на основа на положително становище на комисията в срок три месеца от постъпване на заявлението.
(9) Срокът по ал. 6 и 8 спира да тече за времето на отстраняване на непълнотите и/или несъответствията.

Глава четвърта.
СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ БАЗИ ДАННИ

Раздел I.
Бази данни на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство


Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.) Компетентното звено отговаря за създаване и поддържане на електронна база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни. Със заповед на министъра на земеделието и храните се определят правила за поддържане, достъп и попълване на базата данни. Съгласно чл. 92, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 889/2008 се осигурява достъп на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, до базата данни.
(2) Базата данни по ал. 1 се поддържа и съхранява по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение или ползване.
(3) Базата данни по ал. 1 съдържа документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 и чл. 63, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 за всеки производител, преработвател и търговец на земеделски биологични продукти и храни.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращите лица попълват базата данни по ал. 1 за всеки оператор в срок до три дни от подписване на договор за контрол и сертификация съгласно чл. 28, параграф 5 от Регламент (EО) № 834/2007.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.) Контролиращите лица попълват в базата данни по ал. 1 информация за:
1. всяка промяна в обстоятелствата по договора за контрол и сертификация в срок до три дни от настъпването й; промените в обстоятелствата се вписват, без да се заличава информация по предходни вписвания;
2. резултатите от контролната дейност, както и всички наложени мерки съгласно чл. 40, ал. 6 в срок до три дни от постановяването им;
3. всички случаи на нередности и нарушения, които засягат биологичното състояние на продукта по смисъла на чл. 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007, незабавно след установяването им.
(6) Контролиращите лица спазват изискванията за защита на лични данни, установени в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
(7) При установяване на допуснати технически грешки в базата данни по ал. 1 същите се отстраняват своевременно.
(8) Базата данни по ал. 1 се публикува на интернет страницата на МЗХ.


Чл. 38. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В едномесечен срок от сключване на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни представят информация за дейността си до компетентното звено чрез попълване на формуляр. Формулярът може да бъде попълнен и по електронен път.
(2) Информацията по ал. 1 включва:
1. данни за правния статус, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление) в Република България и място на производствената дейност;
2. извършвана дейност.
3. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Компетентното звено издава служебна бележка за вписване в регистъра на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни след изпълнение на задължението по ал. 1.

Раздел II.
Бази данни на одобрени контролиращи лица, които осъществяват контрол за спазване на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни


Чл. 39. (1) Компетентното звено отговаря за създаване и поддържане на електронна база данни на контролиращите лица, които имат издадено разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за съответствие с методите на биологично производство на земеделски продукти и храни.
(2) Базата данни по ал. 1 се поддържа и съхранява по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение или ползване и спазване на изискванията за защита на лични данни, установени в ЗЗЛД.
(3) Компетентното звено вписва в базата данни по ал. 1:
1. наименование на контролиращото лице;
2. седалище, адрес на управление и единен идентификационен код от търговския регистър на контролиращото лице;
3. кодов номер и датата на издаване на разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за съответствие с методите на биологично производство на земеделски продукти и храни;
4. промени във вписаните обстоятелства.
(4) Контролиращи лица, чието разрешение е изтекло или е отнето, се заличават от регистъра по ал. 1.
(5) Базата данни по ал. 1 е публична на интернет страницата на МЗХ.
(6) Промените във вписаните обстоятелства в базата данни по ал. 1 се отразяват, без да се заличава информация по предходни вписвания.
(7) Контролиращото лице представя информация до компетентното звено в срок до седем дни от промяна на обстоятелствата по ал. 3.

Глава пета.
КОНТРОЛ И НАДЗОР

Раздел I.
Система за контрол и надзор


Чл. 40. (1) Контролът за спазване на правилата за биологично производство, преработка, означаване и търговия със земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи в Република България в съответствие с разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба се осъществява от контролиращи лица, получили разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС, наричани "контролиращи лица".
(2) За извършване на контролна дейност контролиращите лица получават разрешение от министъра на земеделието и храните, в което се вписва кодов номер.
(3) На контрол подлежат всички оператори на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи, произведени по правилата за биологично производство по смисъла на Регламент (EО) № 834/2007 и тази наредба, които произвеждат, преработват, опаковат, означават, складират, извършват търговия, включително внасят от трети държави и/или възлагат тези дейности на трета страна.
(4) На контрол не подлежат търговци, които продават земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи, произведени по правилата за биологично производство по смисъла на Регламент (EО) № 834/2007 и тази наредба, когато продажбата се извършва директно на крайния потребител или ползвател и при условие, че не произвеждат, преработват, опаковат, означават, не складират другаде, не извършват внос от трети държави и/или не възлагат тези дейности на трета страна.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролът по ал. 1 се осъществява на основа на договор за контрол и сертификация, сключен между оператор и контролиращо лице. Към договора операторът подписва декларация по смисъла на чл. 63, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008.
(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.) При осъществяване на контрола по ал. 1 в случаи на установени нередности и нарушения контролиращите лица в изпълнение на чл. 92г от Регламент (ЕО) № 889/2008 прилагат мерки от приложение № 3.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) С договора по ал. 5 се уреждат отношенията по осъществяване на контрол и сертификация за спазване на правилата за биологично производство, преработка, означаване и търговия със земеделски продукти и храни в Република България.
(8) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращото лице издава документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 на оператор, с който има сключен договор за контрол и сертификация. Документът трябва да отговаря на посочените изисквания в приложения XII и XIIа от Регламент (ЕО) № 889/2008, както и да съдържа произведените количества.
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращото лице уведомява министъра на земеделието и храните в срок три работни дни при отнемане на документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 на оператор, с който има сключен договор за контрол и сертификация.
(10) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращото лице уведомява в срок от три работни дни операторите, с които има сключен договор за контрол и сертификация, в случай на отнемане или изтичане на срока на разрешението по ал. 2. Контролиращото лице предоставя на оператора всички документи по смисъла на чл. 2, буква т) от Регламент (ЕО) № 889/2008, свързани с процеса по контрол и сертификация.
(11) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращото лице предоставя на оператор, с който има сключен договор за контрол и сертификация, всички документи по смисъла на чл. 2, буква т) от Регламент (ЕО) № 889/2008, свързани с процеса по контрол и сертификация, в случай че договорът бъде прекратен от една от страните.
(12) (Предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Операторът предоставя получените документи по ал. 9 и 10 на контролиращото лице, с което сключва нов договор за контрол и сертификация.


Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращите лица спазват разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба при изпълнение на дейностите по контрол и сертификация, за което подписват декларация съгласно приложение № 4.
(2) Разходите по контрол и сертификация се заплащат от операторите по регламентирани ценоразписи на контролиращите лица, които са публично достъпни.
(3) Контролиращите лица представят на компетентното звено ценоразписите по ал. 2, в които разходите по контрол и сертификация са ясно диференцирани, в изпълнение на разпоредбите на чл. 28, параграф 4 от Регламент (EО) № 834/2007. Контролиращите лица информират компетентното звено в срок до седем дни при промяна на ценоразписите по ал. 2.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращите лица извършват годишна физическа проверка на 100 % от операторите, с които имат сключен договор за контрол и сертификация. Проверката завършва с двустранно подписан инспекторски доклад, като операторът задължително получава екземпляр от него на място.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.) Контролиращите лица извършват ежегодно допълнителни инспекции и инспекции без предизвестие на основа на процедура за анализ на риска при спазване на изискванията на чл. 92в, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.) Контролиращите лица ежегодно вземат проби за анализ на най-малко 5 % от операторите, с които имат сключен договор за контрол и сертификация при спазване изискванията на чл. 65, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008, за:
1. прилагане на промишлени методи, които не са в съответствие с разпоредбите на биологичното производство;
2. използване на продукти за растителна защита, които не са разрешени за биологично производство;
3. използване на продукти за торене на почвата, които не са разрешени за биологично производство;
4. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) използване на храни и фуражи за изхранване на животните и аквакултурните видове, които не са разрешени за биологично производство;
5. замърсяване с неразрешени за биологично производство продукти;
6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) използване на продукти или техники, които не са разрешени за биологично производство, при съмнение;
7. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) установяване на наличието на продукти, които не са разрешени за биологично производство, за проверка на методи на производство, които не са в съответствие с правилата за биологичното производство, или за откриване на възможно замърсяване с неразрешени за биологично производство продукти.
(7) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В случаите по ал. 6, т. 6 не следва да се прилага минимален брой проби за вземане и анализ.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращите лица вземат проби за анализ на основа на оценка на риска при внос на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи по чл. 33, произведени в съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 и/или по изисквания, съответстващи/равностойни на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.
(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.) Контролиращите лица разработват и прилагат процедура за анализ на риска за всеки оператор, с който имат сключен договор за контрол и сертификация, в съответствие с чл. 92д, буква "в", подточка "i" от Регламент (ЕО) № 889/2008. Процедурата за анализ на риска съдържа най-малко следните критерии за оценка:
1. структура на стопанството, включително наличие на небиологични площи, животни, единици;
2. размер и капацитет на стопанството;
3. количества произведена продукция/обем на производството;
4. резултати от предишни проверки и наложени мерки;
5. риск от смесване/замяна на продукти;
6. риск от замърсяване.
(10) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.) Контролиращите лица при прилагане на процедурата за анализ на риска определят всеки оператор, с който имат сключен договор за контрол и сертификация, в една от следните категории на риск:
1. нисък;
2. нисък до среден;
3. среден до висок;
4. висок.
(11) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.) Контролиращите лица определят минималния обхват от вещества и продукти, неразрешени за употреба в биологичното производство, или от замърсители, които да бъдат изискани за изпитване от акредитирана със съответната компетентност лаборатория.
(12) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.) Контролиращите лица представят на компетентното звено всяка година най-късно до 31 януари план за подбора на операторите, от които ще се вземат проби за анализ по ал. 6.
(13) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 63 от 2014 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.) Контролиращите лица представят на компетентното звено всяка година най-късно до 31 януари статистическата информация, описана в чл. 93 от Регламент (ЕО) № 889/2008, придружена от обобщен доклад на дейностите по контрол за предходната година.


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Надзорът върху дейността на контролиращите лица се осъществява и планира от компетентното звено чрез извършване на годишни надзорни проверки от оправомощени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица.
(2) Компетентното звено гарантира, че контролиращите лица, получили разрешение по чл. 40, ал. 2, изпълняват следните изисквания:
1. извършват обективен и независим контрол;
2. проверяват ефективността на своя контрол чрез съответни процедури;
3. имат компетентност по отношение на всички установени нередности и нарушения, както и на прилаганите коригиращи мерки и срокове чрез съответни процедури.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращите лица предоставят достъп на оправомощените със заповед от министъра на земеделието и храните лица до своите офиси и помещения и осигуряват информация и съдействие, необходими за изпълнение на надзорните функции по ал. 1.
(4) Надзорните проверки по ал. 1 завършват с двустранно подписано заключение. Заключението се подписва от упълномощен представител на контролиращото лице.
(5) Компетентното звено запознава с доклад министъра на земеделието и храните за резултатите от проведените проверки по ал. 1 и прилага заключението по ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращото лице е длъжно в срок от два месеца от датата на подписване на заключението по ал. 4 да предприеме съответните коригиращи действия и да уведоми писмено министъра на земеделието и храните.


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Със заповед министърът на земеделието и храните може да разпореди повторна проверка за установяване на резултатите от предприети коригиращи действия от страна на контролиращо лице в определените по чл. 42, ал. 6 срокове.
(2) Със заповед на министъра на земеделието и храните компетентното звено може да определи извършване на проверка за установяване на обстоятелствата по чл. 41, ал. 1.
(3) Контролиращите лица предоставят достъп на упълномощените със заповед от министъра на земеделието и храните лица до своите офиси и помещения и осигуряват информация и съдействие, необходими за изпълнение на проверките по ал. 1 и 2.
(4) Проверките по ал. 1 и 2 завършват с двустранно подписано заключение. Заключението се подписва от упълномощен представител на контролиращото лице.
(5) Компетентното звено запознава с доклад министъра на земеделието и храните за резултатите от проведените проверки по ал. 1 и 2 и прилага заключението по ал. 4.

Раздел II.
Ред за издаване и отнемане на разрешение на контролиращо лице


Чл. 44. (1) Контролиращи лица са местни и чуждестранни лица - търговци по смисъла на Търговския закон или на законодателството на държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и получили разрешение от министъра на земеделието и храните по смисъла на чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС.
(2) За издаване на разрешение по ал. 1 кандидатите за контролиращи лица подават заявление с приложено към него досие съгласно разпоредбите на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС. Заявлението се подава до компетентното звено.
(3) Компетентното звено извършва административна проверка на представените в досието документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 2 компетентното звено уведомява кандидата съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС с подробно писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В случай че компетентното звено се нуждае от допълнителна информация от други институции, които имат компетенции по отношение на надзора и контрола в биологичното производство, за проверка и уточняване на обстоятелствата по чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, срокът по чл. 21, ал. 3, т. 1 ЗПООПЗПЕС спира да тече.
(6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) При представяне на поисканите по ал. 4 и 5 документи длъжностните лица от компетентното звено съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 1 ЗПООПЗПЕС:
1. извършват проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
а) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) проверката на място се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или служител;
б) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) след приключване на проверката на място длъжностните лица представят заключение с резултатите от проверката за подпис на лицето по буква "а", който има право да напише обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от заключението по буква "б" се предоставя на кандидата, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на посещението на място;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) представят доклад с резултатите от проверките по ал. 3 и ал. 6, т. 1 до министъра на земеделието и храните.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) При необходимост в проверките по ал. 3 и 6 могат да участват и други длъжностни лица, определени със заповед на министъра на земеделието и храните.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, станали им известни при извършване на проверките.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Контролиращите лица с издадено разрешение по ал. 1 уведомяват министъра на земеделието и храните за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС в седемдневен срок от настъпването й.
(10) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) При издаване на разрешение на контролиращо лице, което вече е упражнявало функциите по чл. 40, ал. 1 и 2, се запазва кодовият номер, а проверка на място по ал. 6 се извършва само в случай на промяна на обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 и чл. 20, ал. 2 ЗПООПЗПЕС.


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) След запознаване на министъра на земеделието и храните с доклада по чл. 44, ал. 6, т. 2 резултатите от проверката се представят на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Комисията разглежда заявлението с приложеното към него досие по чл. 44, ал. 2 и резултатите от извършените проверки по чл. 44, ал. 3 и 6 и прави предложение до министъра на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение по смисъла на чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС или прави мотивиран отказ съгласно чл. 21, ал. 3, т. 1 ЗПООПЗПЕС.
(4) Издадените разрешения по ал. 3 се обнародват в "Държавен вестник" на Република България.
(5) Контролиращите лица прекратяват контролната дейност при изтичане на срока на разрешението по ал. 3.
(6) Министърът на земеделието и храните прекратява със заповед предсрочно разрешението по ал. 3 по искане на контролиращото лице.
(7) Съгласно чл. 22, ал. 3 ЗПООПЗПЕС министърът на земеделието и храните отнема със заповед разрешението, когато:
1. се установи, че при подаване на заявлението и документите са представени неверни данни;
2. контролиращото лице не отговаря на изискванията на чл. 19 или 20 ЗПООПЗПЕС;
3. въз основа на извършения надзор е установено, че контролът не е обективен или ефективен;
4. се установи, че контролиращото лице системно не спазва условията и реда за контрол;
5. контролиращото лице не изпълнява задълженията по чл. 23 ЗПООПЗПЕС.
(8) Заповедите на министъра на земеделието и храните по ал. 6 и 7 се обнародват в "Държавен вестник" на Република България и се изпращат с препоръчано писмо на контролиращите лица.
(9) Министърът на земеделието и храните уведомява ЕК за издадените разрешения по ал. 3 и за обстоятелствата по ал. 5 - 7.
(10) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В случай на отнемане на разрешението по ал. 6 и 7 или изтичане на срока по ал. 5 контролиращото лице уведомява с препоръчано писмо в срок три дни и за своя сметка всички оператори, с които има сключен договор за контрол и сертификация. Копие от изпратените уведомителни писма се изпраща на компетентното звено.

Раздел III.
Извършване на надзорни проверки


Чл. 46. (1) Компетентното звено планира извършването на годишни надзорни проверки на контролиращите лица, получили разрешение от министъра на земеделието и храните да извършват контрол за спазване на правилата за биологично производство, преработка, означаване и търговия на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи в Република България в съответствие с разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Проверките по ал. 1 се извършват на основа на заповед на министъра на земеделието и храните.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.)
(4) Контролиращите лица изпращат до министъра на земеделието и храните годишните планове за инспекции на оператори, с които имат сключен договор за контрол и сертификация, в срок до 31 януари.


Чл. 47. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Годишните надзорни проверки по чл. 46 се извършват по одобрена процедура от оправомощени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 извършват:
1. административна проверка на:
а) фактическото съответствие с представените документи от контролиращото лице до компетентното звено;
б) (доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) до един процент от досиетата, заведени в картотеката на контролиращото лице, но не по-малко от две досиета; всяко разгледано досие се описва в контролен лист от всеки от длъжностните лица;
2. физическа проверка на място по време на инспекция, извършена от инспектор/и на контролиращото лице, на оператор, сключил договор за контрол и сертификация.
(3) Длъжностните лица по ал. 1 изготвят заключение от извършената надзорна проверка в два еднообразни екземпляра за всяка от страните. Заключението се подписва задължително от длъжностните лица по ал. 1 и от упълномощен/и представител/и на контролиращото лице. Представителят/ите на контролиращото лице подпечатва заключението.
(4) Длъжностните лица по ал. 1 изготвят доклад до министъра на земеделието и храните с резултатите от всяка извършена проверка. Към доклада се прилага копие от подписаното заключение.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Компетентното звено запознава комисията с резултатите от проведените надзорни проверки при необходимост.
(6) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, станали им известни при извършване на проверките и за липса на конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).
(7) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Със заповед на министъра на земеделието и храните могат да бъдат извършени допълнителни проверки.

Раздел IV.
Извършване на проверки на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Компетентното звено може да извърши физически проверки на място на оператори със сключен договор за контрол и сертификация в изпълнение на разпоредбите на чл. 27, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Проверките се извършват от оправомощени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват на основа на заповед на министъра на земеделието и храните.
(3) Длъжностните лица по ал. 1 изготвят доклад от проверката и заключение в три еднообразни екземпляра. Заключението се подписва задължително от длъжностните лица и представител на оператора, участващ в проверката. Един от подписаните екземпляри на заключението се изпраща от компетентното звено на контролиращото лице за сведение и изпълнение в случай на описани корективни действия и срокове.
(4) Длъжностните лица по ал. 1 изготвят доклад до министъра на земеделието и храните с резултатите от извършените проверки по ал. 1. Към доклада се прилага подписаното заключение.
(5) Компетентното звено запознава комисията с резултатите от проведените надзорни проверки.
(6) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, станали им известни при извършване на проверките и за липса на конфликт на интереси по смисъла на ЗПУКИ.

Раздел V.
Обмен на информация (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г.)


Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) (1) Компетентното звено разработва процедура за обмен на информация между:
1. компетентното звено и Европейската комисия;
2. компетентното звено и държавите членки;
3. компетентното звено и одобрените от министъра на земеделието и храните контролиращи лица.
(2) При извършване на надзорни проверки компетентното звено установява наличие на разработени процедури за обмен на информация между:
1. одобрените от министъра на земеделието и храните контролиращи лица;
2. одобрените от министъра на земеделието и храните контролиращи лица и оператори в система на контрол.
(3) Контролиращите лица са длъжни да предоставят информация за резултатите от инспекциите и посещенията, посочени в чл. 65 от Регламент (ЕО) № 889/2008, на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, съгласно чл. 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията.
(4) В случай че оператор и/или негов подизпълнител се контролират от различни контролиращи лица, същите задължително обменят документи по смисъла на чл. 2, буква т) от Регламент (ЕО) № 889/2008, свързани с процесите по контрол и сертификация.
(5) В случай на смяна на контролиращо лице новото контролиращо лице следи за изпълнението на вече наложени мерки по чл. 40, ал. 6.


Чл. 48б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) (1) Компетентното звено извършва обмен на информация по смисъла на чл. 48а, ал. 1, т. 1 и 2 чрез системата, посочена в чл. 94, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008.
(2) При обмена на информация по ал. 1, свързана с установени нередности и/или нарушения, компетентното звено извършва проверка и предприема незабавно съответните мерки.


Чл. 48в. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Компетентното звено предоставя информация за изготвяне на годишен доклад съгласно чл. 44 от Регламент (ЕО) № 882/2004 във връзка с Многогодишния национален план за контрол по чл. 41 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

Глава шеста.
СЪСТАВ И ФУНКЦИИ НА ПОСТОЯННАТА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ


Чл. 49. (1) Дейността на министъра на земеделието и храните като компетентен орган по чл. 1, ал. 2 се подпомага от постоянна междуведомствена консултативна комисия по биологично земеделие.
(2) Съставът на комисията се определя със заповед на министъра на земеделието и храните.
(3) Председател на комисията е заместник-министърът на земеделието и храните, който отговаря за компетентното звено.
(4) Комисията се състои от нечетен брой членове, не повече от 15.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В състава на комисията се включват представители на Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд "Земеделие" - РА, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Изпълнителната агенция по лозата и виното, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация".
(6) Членовете на комисията са длъжни да представят по служебен път информацията, необходима за изпълнение на дейността на комисията.
(7) При необходимост в заседанията на комисията могат да участват представители на държавни институции и неправителствени организации и специалисти по специфични теми, които дават становище по отделни точки от дневния ред.
(8) Компетентното звено изпълнява функциите на секретариат на комисията.


Чл. 50. (1) Комисията:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) разглежда заявления за издаване на разрешение на контролиращи лица и предлага на министъра на земеделието и храните доклад с мотиви за издаване на разрешение или за мотивиран отказ;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) разглежда предложения за предсрочно отнемане на разрешения и предлага на министъра на земеделието и храните доклад с мотиви за отнемане на разрешение или за мотивиран отказ;
3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) разглежда предложения за намаляване/увеличаване на преходния период към биологично производство и предлага на министъра на земеделието и храните доклад с мотиви за намаляване/увеличаване на преходния период или за мотивиран отказ;
4. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) разглежда предложения за включване на продукти и/или изменение в приложения I, II, V, VI, VII, VІII и IX от Регламент (EО) № 889/2008 и предлага на министъра на земеделието и храните доклад с решение за включване на продукти и/или изменение или за мотивиран отказ;
5. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) разглежда заявления за внос от трети държави по смисъла на чл. 19 от Регламент (EС) № 1235/2008 и предлага на министъра на земеделието и храните доклад с решение за издаване на разрешение или за мотивиран отказ;
6. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) разглежда и други въпроси, свързани с националната политика в областта на биологичното земеделие в Република България, и представя доклад с предложения във връзка с тяхното разрешаване.
(2) При необходимост комисията изготвя доклад за дейността си и го представя на министъра на земеделието и храните.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Аквакултура" е отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на техники, предназначени да повишат продукцията на организмите над естествения капацитет в естествената им среда; организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на отглеждане и култивиране, включително до прибирането на добива.
2. "Заведения за обществено хранене" означава ресторанти, столове и други подобни заведения за обществено хранене.
3. "Зелено торене" е заораването на зелени и сочни надземни части на растенията с цел повишаване плодородието на почвата.
4. "Земеделски продукти" са растителни и животински продукти.
5. "Конвенционално производство" е производство, което не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба.
6. "Контролиращо лице" означава независима частна трета страна, която извършва инспекция и сертификация в областта на биологичното производство в съответствие с предвидените в Регламент (ЕО) № 834/2007 разпоредби; това определение включва и контролиращо лице от трета страна или контролиращо лице, действащо в трета страна. Контролиращи лица са местни и чуждестранни лица - търговци по смисъла на Търговския закон или на законодателството на държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и получили разрешение от министъра на земеделието и храните по смисъла на чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС.
7. "Минерален тор" е тор, в който обявените хранителни вещества са под формата на неорганични соли, които са получени при химически промишлени процеси.
8. "Оператор" означава физическо или юридическо лице, което отговаря за спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 в рамките на контролираното от него предприятие за биологично производство.
9. "Преработка" означава операции по консервиране и/или преработка на биологични продукти (включително клане и разфасоване на животински продукти), както и пакетиране, етикетиране и/или промени в етикетирането относно биологичния метод на производство.
10. "Подвеждащи методи и вещества по отношение същността на продукта" са тези, които прикриват промени в характеристиката на храната, определени от нейното естество, произход, идентичност, свойства, състав, количество, трайност, начин на производство, преработка и употреба. Описани са въздействия и свойства на храната, които не притежава.
11. "Продукти за растителна защита" има значението, определено в Закона за защита на растенията.
12. "Производство на растителни продукти" са агротехническите операции, извършвани при селскостопанска дейност с цел добиване, опаковане и първо етикетиране на растителни продукти.
13. "Посадъчен материал" са цели растения или части от растения, както и техните компоненти, предназначени за присаждане и размножаване по вегетативен начин или за производство на зеленчукови, овощни, декоративни, медицински, ароматни и лозови растения. В понятието "посадъчен материал" не се включва горски репродуктивен материал, предназначен за лесовъдски цели.
14. "Посевен материал" са семена, плодове, съплодия или техни части за посев, с изключение на горски репродуктивен материал, предназначен за лесовъдски цели.
15. "Официален контрол" е всяка форма на контрол, която се извършва от компетентния орган или от ЕС за проверка на съответствието със законодателството в областта на биологичното производство.
16. "Съставки от земеделски произход" са:
а) непреработените земеделски продукти, продуктите, получени от тях чрез измиване, почистване или чрез термична, механична и физична обработка за намаляване съдържанието на вода в продукта;
б) продуктите, получени от продуктите по буква "а" чрез други операции, използвани при производството на храни, освен ако тези продукти не се считат за хранителни добавки или ароматични вещества.
17. "Съставки от неземеделски произход" са хранителни добавки, поддържащи вещества, ароматични вещества, вода, сол, препарати, приготвени на базата на микроорганизми, минерали, микроелементи и витамини.
18. "Търговия с биологични продукти" е съхраняването или излагането с цел продажба, предлагането за продажба, продажбата, доставката или пласирането на пазара на продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи, произведени по биологичен начин.
19. "Писмени доказателства" по смисъла на чл. 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 22 са: анализи, изследвания, декларации, дневници на стопанството, търговски и счетоводни документи, регистри и други подобни източници.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание на чл. 17, ал. 1 ЗПООПЗПЕС и чл. 7а от Закона за нормативните актове.


§ 3. Наредбата отменя Наредба № 22 от 2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях (ДВ, бр. 68 от 2001 г.) и Наредба № 35 от 2001 г. за биологичното отглеждане на животни и биологично производство на животински продукти и храни от животински произход и неговото означаване върху тях (ДВ, бр. 80 от 2001 г.).


§ 4. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2013 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНИ И АКВАКУЛТУРИ, РАСТИТЕЛНИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, ПРОДУКТИ ОТ АКВАКУЛТУРИ И ХРАНИ, ТЯХНОТО ЕТИКЕТИРАНЕ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО И ЕТИКЕТИРАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 28.06.2016 Г.)

§ 11. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 октомври 2016 г.

Приложение № 1 към чл. 24, ал. 4, т. 3 и ал. 7, т. 3


Формуляр за описване на историята на полетата
Контролиращо лице .............................................................................
Оператор ......................................................................................................
Местоположение Номер Площ Първа Култура(и), Всички Култу- Всички Култу- Всички
на парцела на (ха) сертификация реколта продукти ра(и), продукти ра(и), рекол- продукти
  парцела   на парцела преди 3 (минерални реколта (минерални та от пред- (минерални
      (година) години торове и преди 2 торове и ходната торове и
          препарати) години препарати) година препарати)
          преди 3   преди   от предход-
          години   2 години   ната година
                   
                   
                   
                   


Приложение № 2 към чл. 29, ал. 6



Приложение № 3 към чл. 40, ал. 6

(Ново - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2016 г., в сила от 28.06.2016 г.)

СПИСЪК ОТ МЕРКИ ПРИ НЕРЕДНОСТИ И НАРУШЕНИЯ

А. Обща част
1. Списъкът от мерки при нередности и нарушения е изготвен съгласно чл. 92г от Регламент (ЕО) № 889/2008.
2. Мерките, предвидени в този списък, се прилагат от контролиращите лица за всички оператори, подлежащи на контрол за биологично производство, в случаите, когато бъдат установени пропуски, нередности или нарушения на действащата нормативна уредба.
3. При установяване на същото несъответствие при следваща проверка контролиращото лице налага следващата по степен мярка от изброените в т. 5.
4. При установяване на несъответствия, които не са посочени в списъка по буква "Б", контролиращите лица, в зависимост от вида и тежестта им, прилагат една от мерките по т. 5. В 3-дневен срок от прилагане на мярката контролиращите лица писмено уведомяват министъра на земеделието и храните.
5. Контролиращите лица са длъжни да прилагат следните мерки към операторите в система на контрол:
5.1. Предписание за предприемане на корективни действия от страна на оператора при установени пропуски или нередности, които не засягат биологичното състояние на продукта, с определяне на срок не по-дълъг от 10 дни, в който предписанието следва да бъде изпълнено (за стопанства в преход и стопанства, преминали периода на преход).
5.2. Налагане на забрана за пускане на определена партида на пазара като биологична и премахване или забрана за позоваване на термините, указващи биологичен метод на производство в етикетирането й, до отстраняване на несъответствието, при установена нередност по отношение на съответствието с изискванията на биологичното производство само за определената партида. Мярката се налага в случаите, когато засегнатата партида не е пусната на пазара.
За стопанства в преход: Засилен контрол на цялото стопанство чрез допълнителни проверки.
5.3. Временно ограничаване (частично или пълно) на документа (сертификата) по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и налагане на забрана за предлагане на съответната партида на пазара като биологична и премахване на термините, указващи биологичен метод на производство в етикетирането и рекламата на цялата партида или продукция, при установена нередност по отношение на съответствието с изискванията на биологичното производство съгласно чл. 30, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 834/2007 до отстраняване на несъответствието, със задължително писмено уведомяване на клиентите на оператора от негова страна, относно наложената мярка.
За стопанства в преход: Удължаване на периода на преход със срок не по-малък от необходимия за отстраняване на несъответствието и представяне на доказателства за отстраняването му.
5.4. Отнемане на документа (сертификата) по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и налагане на забрана на оператора да извършва търговия с продукти с позоваване в етикетирането и рекламата на биологичния метод на производство за определен период от време, който се съгласува с компетентния орган, съгласно чл. 30, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 834/2007 в случаи, когато бъде установено тежко нарушение или нарушение с траен ефект, със задължително писмено уведомяване на клиентите на оператора от негова страна относно наложената мярка.
За стопанства в преход: Стартиране на нов преходен период, който започва да тече от датата на установяване на нарушението, за което незабавно писмено се уведомява компетентният орган, Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, и другите контролиращи лица.
6. В случай на мотивирано съмнение, че даден оператор възнамерява да пусне на пазара продукт, който не е в съответствие с разпоредбите на биологичното производство, но има позоваване на метода на биологичното производство, контролиращото лице има право да наложи:
• Временна забрана за продажба на продукт като биологичен съгласно чл. 91, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 за определен от контролиращото лице срок до доказване/отстраняване на съмненията.
Преди вземането на решение се дава възможност на оператора да направи коментар по съмнението. Ако съмнението на контролиращото лице не бъде потвърдено в дадения от него срок, същото се отменя най-късно с изтичането му. При потвърждаване на съмнението се налага съответната мярка от списъка по буква "Б" или се прилага т. 4.

Б. Специална част

 

Вид стопанство

Нередност/нарушение

Правно основание

Мярка

1.

Минимални изисквания и система на контрол

1.1

Всички

Частична липса на отчетна документация

Чл. 66. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

1.2

Всички

В отчетната документация няма съответствие в баланса между входните и изходните ресурси

Чл. 66. параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

(при непусната на пазара партида - 5.2)

1.3

Всички

Липса на съответствие между входните и изходните ресурси, които водят до съмнения за употреба на неразрешени продукти

Чл. 66. параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

(при непусната на пазара партида - 5.2)

1.4

Всички

Няма ясна идентификация на складираните биологични продукти

Чл. 35. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

1.5

Всички

Смесване или замърсяване при съхранение с продукти и/или вещества, които не са в съответствие с разпоредбите за биологично производство

Чл. 35. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

1.6

Всички

Отказан достъп до помещенията и съоръженията

Чл. 67. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

1.7

Всички

Отказ за предоставяне на информация за целите на проверката, вкл. вземане на проба за анализ

Чл. 67. параграф 1"б" от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

1.8

Земеделско производство

Употреба на ГМО

Чл. 9. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007

5.4

1.9

Земеделско производство

Липсва удостоверение от доставчика относно ГМО или производни на ГМО

Чл. 9. параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007;

Чл. 69.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

(при непусната на пазара партида - 5.2)

2.

Обозначаване/етикетиране/продажба

2.1

Всички

Нарушение, свързано с етикетирането (продуктът не е биологичен или съдържа неразрешени небиологични съставки)

Чл. 23.от Регламент (ЕО) № 834/2007

5.4

2.2

Всички

Етикетиране или продажба на продукт, който указва метод на биологично производство, но съдържа по-малко от 95 % съставки от растителен или животински произход, получени по метода на биологично производство

Чл. 59.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

2.3

Всички

Продажба/покупка на продукти без писмено доказателство по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007

Чл. 29. параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007

5.3

(при непусната на пазара партида - 5.2)

2.4

Всички

Етикетиране или продажба на биологични продукти/продукти в преход без указване на кодовия номер на контролния орган на етикета или с погрешно указване

Чл. 58. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

(при непусната на пазара партида - 5.2)

2.5

Всички

Продажба на биологични продукти с погрешно указване на биологичното производство при етикетирането или в търговските документи

Чл. 58. параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

2.6

Всички

Етикетиране и обозначаване на продукти, съдържащи ГМО, употребени неразрешени вещества или йонизиращо лъчение - съгласно приложение VIII от Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 23.от Регламент (ЕО) № 834/2007 във връзка с приложение VIII от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

2.7

Всички

Употреба на включени в приложения VIII А или VIII В от Регламент (ЕО) № 889/2008 съставки, но използвани в неразрешена сфера на приложение

Чл. 23.от Регламент (ЕО) № 834/2007 във връзка с приложение VIII от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

2.8

Всички

Употреба на небиологични съставки от земеделски произход, които не са включени в приложение IX от Регламент (ЕО) № 889/2008 и за които не е издадено специално разрешение

Чл. 23.от Регламент (ЕО) № 834/2007 във връзка с приложение IX от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

2.9

Всички

Означаване на продукти от растителен произход от стопанство в период на преход, които съдържат повече от една съставка от култура със земеделски произход

Чл. 62.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

(при непусната на пазара партида - 5.2)

3.

Земеделско производство

3.1

Земеделско производство

Неспазване на условията за небиологично паралелно производство или стопанисване на небиологична производствена единица, където липсва ясно разграничаване (обособяване) на единици или обекти, не всички от които се управляват съгласно принципите на биологичното производство

Чл. 11.от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 6б, параграф 2, чл. 25в, 40, 73, 79г от Регламент (ЕО) № 889/2009

5.4

 

3.2

Земеделско производство

Констатирано съхранение на материали (препарати) (без препаратите за почистване и дезинфекция на помещенията и оборите) съгласно чл. 23, параграф 4 и във връзка с приложение VII на Регламент (ЕО) № 889/2008, средства за борба с насекоми и паразити съгл. чл. 23, параграф 4, във връзка с приложения II и VII на гореспоменатия регламент, като е налице основателно съмнение за употребата на тези материали

Чл. 35. параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

4.

Растениевъдство

4.1

Земеделско производство

Използван е небиологичен посевен или посадъчен материал без съответното разрешение въпреки наличието на биологичен посевен и посадъчен такъв

Чл. 12. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007

Чл. 45. параграф 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

4.2

Земеделско производство

Използван е небиологичен посевен или посадъчен материал без съответното разрешение при липса на биологичен посевен и посадъчен такъв

Чл. 45. параграф 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.2

4.3

Земеделско производство

Използване на небиологичен посевен или посадъчен материал, който не отговаря на изискванията

Чл. 45. параграф 1б от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

4.4

Земеделско производство

Неспазване на периода на преход; констатирана продажба на продуктите в период на преход

Чл. 62. буква "а" от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

4.5

Земеделско производство

Неспазване периода на преход за растения и растителни продукти; констатирана продажба на продуктите в период на преход

Чл. 36.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

4.6

Земеделско производство

Употреба на неразрешени торове и почвени подобрители

Чл. 12. параграф 1, "д" и "г" от Регламент (ЕО) № 834/2007

5.4

4.7

Земеделско производство

Управление на почвата и торене, което не отговаря на условията

Чл. 3.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

4.8

Земеделско производство

Установено прилагане на хидропонно производство

Чл. 4.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

4.9

Земеделско производство

Употреба на неразрешени продукти за растителна защита

Чл. 5./span> и във връзка с приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008 и чл. 16, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 834/2007

5.4

4.10

Земеделско производство

Описанието на единицата, посочено в чл. 63, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 889/2008, е непълно

Чл. 70.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

4.11

Земеделско производство

Програма за производство на растителни култури не е представена на контролния орган в указаните срокове

Чл. 71.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

4.12

Земеделско производство

Непълна документация относно растениевъдството

Чл. 72.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

4.13

Диворастящи растения

Районите за събиране на диворастящи растения и части от тях не отговарят на разпоредбите

Чл. 12. параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007

5.4

4.14

Гъби

Субстратите за производство на гъби не отговарят на разпоредбите

Чл. 6.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

5.

Животни и животински продукти

5.0

Общи разпоредби

5.0.1

Земеделско производство

Няма ясно разделяне (разграничаване) на животни от един и същи вид, отглеждани по биологичен и небиологичен метод

Чл. 17. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.0.2

Земеделско производство

Отглежданите по биологичен метод животни използват пасища, които не отговарят на разпоредбите

Чл. 17. параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.0.3

Земеделско производство

Неспазване периода на преход; констатирана продажба на продуктите в период на преход

Чл. 38.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

5.0.4

Земеделско производство

Описанието на единицата, посочено в чл. 63, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 889/2008, е непълно

Чл. 74. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

5.0.5

Земеделско производство

Практическите мерки по чл. 63, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 889/2008 не отговарят на изискванията

Чл. 74. параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

5.1

Произход на животните

5.1.1

Земеделско производство

Увеличен процент животни, отглеждани по небиологичен метод, без разрешение от компетентния орган

Чл. 9. параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

5.1.2

Земеделско производство

Закупени птици, отглеждани по небиологичен метод, без разрешение от компетентния орган

Чл. 42.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

5.1.3

Земеделско производство

Въвеждане на животни от небиологични стопанства, които са над максималната възраст или след отбиване

Чл. 9. параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.1.4

Земеделско производство

Броят на женските бозайници не отговаря на ограниченията при подновяване на стадо небиологични животни

Чл. 9. параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.1.5

Земеделско производство

Идентифицирането на животните не отговаря на изискванията

Чл. 75.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

5.1.6

Земеделско производство

Регистърът на животните не отговаря на изискванията

Чл. 76.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

5.2

Хранене

5.2.1

Земеделско производство

Хранене на млади бозайници по време на минималния период, определен за хранене с майчино мляко

Чл. 14. параграф 1, подточка "г", "vi" от Регламент (ЕО) № 834/2007; чл. 20 и 22 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.2.2

Земеделско производство

Използване на небиологични протеинови фуражи от растителен и животински произход, които не отговарят на условията

Чл. 43.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.2.3

Земеделско производство

По-малко от 60 % от животинската храна за тревопасни животни постъпва от самата единица или е произведена в сътрудничество с други биологични стопанства

Чл. 19. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.2.4

Земеделско производство

По-малко от 20 % от животинската храна за свине и птици постъпва от самата единица или е произведена в сътрудничество с други биологични стопанства

Чл. 19. параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.2.5

Земеделско производство

Фуражът, задоволяващ хранителните потребности на животните, не отговаря на условията

Чл. 20.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.2.6

Земеделско производство

Фуражът, произведен в преход към биологично производство, не отговаря на условията

Чл. 21.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.2.7

Земеделско производство

Употреба на небиологични фуражи от растителен произход, които не са включени в приложение V

Чл. 22. параграф 1 във връзка с приложение V от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.2.8

Земеделско производство

Употреба на небиологични фуражи от животински произход, които не са включени в приложение V

Чл. 22. параграф 2 във връзка с приложение V на Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.2.9

Земеделско производство

Употреба на антибиотици, кокцидиостатици, растежни регулатори във фуражите

Чл. 14. параграф 1, подточка "г" от Регламент (ЕО) № 834/2007; чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

5.2.10

Земеделско производство

Употреба на ГМО във фуражите

Чл. 9. параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007

5.4

5.3

Профилактика срещу болести и ветеринарно лечение

5.3.1

Земеделско производство

Недостатъчно почистване или дезинфекция на обори, оборудване и инструменти

Чл. 23. параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

5.3.2

Земеделско производство

Използване на продукти за почистване или дезинфекция на помещенията и съоръженията, които не са посочени в приложение VII от Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 23. параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.3.3

Земеделско производство

Използване на продукти за унищожаване на насекоми или паразити, които не са посочени в приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 23. параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.3.4

Земеделско производство

Употреба на синтезирани по химически път алопатични лекарствени средства или антибиотици без предписание от ветеринар

Чл. 24. параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.3.5

Земеделско производство

Употреба на синтезирани по химически път алопатични лекарствени средства или антибиотици с цел профилактика

Чл. 24. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 14. параграф 1, подточка "д", i) от Регламент (ЕО) № 834/2007

5.4

5.3.6

Земеделско производство

Неспазване на двойно по-големия от законно установения карентен срок; неспазен период на преход след многократно лечение

Чл. 24. параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.3.7

Земеделско производство

Отглеждане на животните при режим, който може да предизвика анемия

Чл. 20.от Регламент (ЕО) № 889/2008

 

5.4

5.3.8

Земеделско производство

При употреба на ветеринарни лекарствени продукти контролният орган не е уведомен, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара като произведени по биологичен начин

Чл. 77.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.4

Животновъдни практики

5.4.1

Земеделско производство

Трансфер на ембриони

Чл. 14. подточка "в", iii от Регламент (ЕО) № 834/2007

5.4

5.4.2

Земеделско производство

Системно извършване на рутинни операции при животните без обезболяващи средства или в неподходяща възраст без разрешение от компетентния орган

Чл. 18. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

5.4.3

Земеделско производство

Неспазване на условията за товарене, разтоварване и транспорт на животни

Чл. 18. параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

5.4.4

Земеделско производство

Неспазено условие за минимална възраст за клане на птици или птиците не произхождат от бавнорастящи линии

Чл. 12. параграф 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

5.5

Обори, места за движение на открито

5.5.1

Земеделско производство

Минималната площ в помещенията/оборите не отговаря на приложение III

Чл. 10. параграф 4 и във връзка с приложение III от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.5.2

Земеделско производство

Помещенията за отглеждане на животни не отговарят на условията

Чл. 10. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.5.3

Земеделско производство

Специфичните условия за помещенията и животновъдните практики за бозайници не отговарят на условията

Чл. 11.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.5.4

Земеделско производство

Няма достъп до открити пространства

Чл. 14. параграф 1, подточка "б", "iii" от Регламент (ЕО) № 834/2007; чл. 14 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.5.5

Земеделско производство

Общата гъстота на животните, отглеждани на хектар за година, не отговаря на изискванията във връзка с границата от 170 кг азот на хектар използвана земеделска площ

Чл. 15.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.5.6

Земеделско производство

Неспазен период на преход на пасищата и местата на открито, ползвани от нетревопасните животни

Чл. 37. параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.5.7

Земеделско производство

Надвишаване на периода на угояване за месодайни възрастни говеда, отглеждани в затворени помещения

Чл. 46.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

5.5.8

Земеделско производство

Помещенията за птици не отговарят на условията

Чл. 12./span> и 14 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.5.9

Земеделско производство

Няма ясно разграничаване на производствените единици при птицевъдството или позициониране на няколко производствени единици на едно място (заедно)

Чл. 12. параграф 3 "в" във връзка с чл. 2 "е" от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.5.8

Земеделско производство

Повече от максимално допустимия брой животни

Чл. 12. параграф 3, подточка "д" от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

5.5.9

Земеделско производство

Продажба на пилета като биологични, които са отглеждани по конвенционален метод повече от 3 дни

Чл. 38. параграф 1, подточка "в" и чл. 42 "а" от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

5.5.10

Земеделско производство

Достъп до открити пространства за период, по-кратък от 1/3 от живота на птиците

Чл. 14. параграф 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

6.

Пчели и пчелни продукти

6.1

Пчели

Неспазен период на преход; констатирана продажба на продуктите в период на преход

Чл. 38.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

6.2

Пчели

Мястото, на което са разположени кошерите, не отговаря на изискванията

Чл. 13. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

6.3

Пчели

Хранене с небиологична захар

Чл. 19. параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

6.4

Пчели

Хранене с небиологичен мед

Чл. 19. параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

6.5

Пчели

Надвишаване на допустимия период на хранене на пчелите и пчелните семейства

Чл. 19. параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

6.6

Пчели

Профилактиката не е проведена съгласно разпоредбите. Използвани са лекарствени средства извън разрешените, няма ясно разграничаване, неспазен период на преход

Чл. 25.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

6.7

Пчели

Кошерите не са направени основно от естествени материали

Чл. 13. параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

6.8

Пчели

Употреба на неразрешени вещества в кошерите

Чл. 13. параграф 5, чл. 25 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

6.9

Пчели

Употреба на небиологичен восък без предварителен анализ

Чл. 13. параграф 4, чл. 44 "б" от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

6.10

Пчели

Употреба на неразрешени препарати за почистване и дезинфекция

Чл. 25. параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

6.11

Пчели

Прилагане на неподходящи животновъдни практики (рязане на крилата на пчелите майки)

Чл. 18. параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

6.12

Пчели

Липса на представена карта в съответен мащаб, указваща местонахождението на кошерите, и/или документация и доказателства, включително, при необходимост, подходящи анализи, показващи, че районите, до които пчелните семейства имат достъп, отговарят на условията, посочени в регламента

Чл. 78. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

6.13

Пчели

Липса на необходимата информация в регистъра на пчелините

Чл. 78. параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

6.14

Пчели

Липса на поддържане на необходимата информация при употребата на ветеринарни лекарствени продукти

Чл. 78. параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

6.15

Пчели

При употреба на ветеринарни лекарствени продукти контролният орган не е уведомен, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара като произведени по биологичен начин

Чл. 78. параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

6.16

Пчели

Зоната, в която се намира пчелинът, не е регистрирана, липсва идентификацията на кошерите

Чл. 78. параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

6.17

Пчели

Контролният орган не е уведомен относно местенето на пчелини в указаните срокове

Чл. 78. параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

6.18

Пчели

Липса на документация относно предприетите мерки за правилното изваждане, обработване и съхранение на пчеларските продукти, изваждането на питите и операциите по ваденето на меда

Чл. 78. параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

7.

Морски водорасли и аквакултури

7.1

Аквакултури -

общо

Замърсители или неразрешени за биологичното производство вещества в районите за аквакултури

Чл. 6б. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

7.2

Аквакултури -

общо

Липсва анализ на въздействието върху околната среда за нови дейности, кандидатстващи да бъдат признати за биологично производство и произвеждащи повече от 20 тона продукти от аквакултури

Чл. 6б. параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

7.3

Аквакултури - общо

Няма ясно разграничение между биологичните и небиологичните производствени единици

Чл. 11.от Регламент (ЕО) № 834/2007 във връзка с чл. 25в от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

7.5

Аквакултури - общо

Неразрешени методи на развъждане

Чл.15, параграф 1, подточка "в", "i" от Регламент (ЕО) № 834/2007

5.4

7.6

Аквакултури - общо

Недостатъчно пространство за отглеждане на животните

 

Чл. 25е. параграф 2 във връзка с приложение XIIIa от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

7.7

Аквакултури - общо

Неразрешено отглеждане в затворен тип циркулационни съоръжения

Член 25ж, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

7.8

Аквакултури - общо

Изкуственото загряване на водата извън люпилни, разсадни и/или отрасни басейни

Член 25ж, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

7.9

Аквакултури - общо

Нараняване и стрес на аквакултурните животни

Член 25з, параграф 1 във връзка с член 32а от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

7.10

Аквакултури - общо

Употреба на хормони и производни на хормоните

Член 25и от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

7.11

Хищни аквакултурни животни

Неспазване на приоритетните изисквания при храненето на хищните аквакултурни животни

Член 25к, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

7.12

Хищни аквакултурни животни

Повече от 60 % от фуражната дажба съдържа биологично произведени растителни продукти

Член 25к, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

7.13

Хищни аквакултурни животни

Употреба на астаксантин от небиологични източници въпреки наличието на биологични такива

Член 25к, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

7.14

Аквакултурни животни

Неразрешени фуражни суровини, добавки и помощни вещества, които се използват при преработка на продуктите

Член 25м във връзка с приложение V и VI от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

7.15

Аквакултурни животни

Употреба на растежни стимулатори или синтетични аминокиселини

Чл. 15. параграф 1, буква "г", подточка vi) от Регламент (ЕО) № 834/2007

5.4

7.16

Аквакултурни животни

Прилагане на по-кратък от предвидения период на преход; констатирана продажба на продуктите в период на преход

Чл. 38а.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

7.17

Аквакултурни животни

Неспазване на ограничението за алопатично лечение до два курса на лечение годишно, респ. при производствен цикъл, по-кратък от 1 год., се прилага ограничение на алопатичното лечение до един курс

Член 25у, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

7.18

Аквакултурни животни

Повече от 2 обработки срещу паразити на година, респективно повече от 1 обработка при производствен цикъл 18 месеца

Член 25у, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

7.19

Аквакултурни животни

Неспазване на карентния срок след медикаментозното лечение

Член 25у, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

7.20

Аквакултури - общо

Описанието на единицата, посочено в член 63, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 889/2008, не отговаря на изискванията

Член 79а от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

7.21

Аквакултури - общо

Производствената документация за аквакултурни животни не отговаря на изискванията

Член 79б от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

8.

Преработка

8.1

Преработватели

Неспазване на условието за отделна по време и/или място обработка на преработени биологични храни или недостатъчно почистване на машините и съоръженията

Член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 26, параграф 5, подточки "а" и "б" от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

8.2

Преработватели

Няма разделение на биологичните от небиологичните продукти при транспортиране

Чл. 30.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

8.3

Преработватели

Преработката на фуражи и храни не отговаря на условията

Чл. 26. параграфи 1, 2, 3, 4 и 5, подточки "в", "г" и "д" от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

8.4

Преработватели

Употреба на неразрешени продукти и вещества при преработката на храни

Чл. 27.от Регламент (ЕО) № 889/2008 и приложение VIII

5.4

9.

Производство на вино

9.1

Производители на вино

Употреба на продукти и вещества при производство на вино, които не отговарят на условията

Чл. 29в./span> и приложение VIIIа от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

9.2

Производители на вино

Енологични практики, процеси и обработки, които не отговарят на условията

Чл. 29г.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

10.

Подизпълнители

10.1

Подизпълнители

Непълен списък на подизпълнителите - етапите на преработката не са включени в процедурата на контрол

Чл. 86. подточка "а" и "б" от Регламент (ЕО) № 889/2008

 

5.3

10.2

Подизпълнители

Доставчиците и търговците, изкупили продукцията, не могат да бъдат установени (без да съществува съмнение за фалшиви стокови документи)

Чл. 86. подточка "в"; чл. 91, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

11.

Производство на фуражи

11.1

Фуражи

Съдържание на една и съща фуражна суровина - биологична, в преход или небиологична, но коректно етикетирана

Чл. 18. параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007

5.3

11.2

Фуражи

Неразрешени съставки (фуражни суровини, добавки, разтворители и др.)

Чл. 18.от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 22 или 25м във връзка с приложения V и VI от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

11.3

Фуражи

Фуражът е ГМО или произведен от ГМО (над допустимата граница по смисъла на чл. 24 от Регламент (ЕО) №1829/2003)

Чл. 9.от Регламент (ЕО) № 834/2007

5.4

11.4

Фуражи

Неспазване на условието за отделна по време и/или място обработка на фуражи или недостатъчно почистване на машините и съоръженията

Чл. 18. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 26, параграф 5, подточки "а" и "б" във връзка с приложения V и VI на Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

11.5

Фуражи

Употреба на йонизиращо лъчение

Чл. 10.от Регламент (ЕО) № 834/2007

5.4

11.6

Фуражи

Фуражите съдържат растежни стимулатори или синтетични аминокиселини

Чл. 14. параграф 1, подточки "г", "v" от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 60, параграф 1, подточка "а" от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

11.7

Фуражи

Описанието на единицата, посочено в чл. 63, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 889/2008 не отговаря на изискванията

Чл. 88.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

12.

Внос от трети страни

12.1

Вносители

Внесените продукти не отговарят на изискванията за биологично производство на ЕС

Чл. 32. параграф 1, подточка "а" или 33, параграф 1, подточка "а" от Регламент (ЕО) № 834/2007 във връзка с чл. 15 и 19 от Регламент (ЕО) № 1235/2008

5.4

12.2

Вносители

Вносители, получатели или износители не са включени в контролните процедури

Чл. 32. параграф 1, подточка "б" или 33, параграф 1, подточки "б" и "в" от Регламент (ЕО) № 834/2007 във връзка с чл. 15 и 19 от Регламент (ЕО) № 1235/2008

5.4

12.3

 Вносители

Липсва придружаващ стоката оригинален сертификат, сертификат за инспекция от контролния орган на третата страна, разрешително за продажба на продуктите

Чл. 33.от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 13 и 19 от Регламент (ЕО) № 1235/2008

5.4

12.4

Вносители

Незаверени промени и зачерквания върху сертификата

Чл. 13. параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1235/2008

5.4

12.5

Вносители

Незаверена клетка 17 в сертификата за инспекция от компетентните органи на държавата членка

Чл. 13. параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1235/2008

5.4

12.6

Вносители

Липсва обозначение/идентификация върху опаковката съгласно чл. 34 на Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 34.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.4

12.7

Вносители

Липса на представена информация за внесената пратка, посочена в чл. 84 от Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 67. параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

12.8

Вносители

Описанието на единицата, посочено в чл. 63, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 889/2008 не отговаря на изискванията

Чл. 82.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

12.9

Вносители

Вносителят и първият получател водят документална отчетност, която не отговаря на изискванията

Чл. 83.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3

12.10

Вносители

Информация за внесените пратки не отговаря на изискванията

Чл. 84.от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3



Приложение № 4 към чл. 41, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 63 от 2014 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелства по чл. 27, параграф 5 от Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.07.2007 г., стр. 1)
 
Долуподписаният/ата
__________________________________________________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ____________________________________________________________________, притежаващ лична карта
№ _____________, издадена на ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата на издаване)
от МВР - гр. _____________________________________________________________________________________,
(място на издаване)
адрес: ____________________________________________________________________________________________,
(постоянен адрес)
в качеството си на управител/упълномощен представител ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочват се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на _______________________________________________________________________________________________,
(име на контролиращото лице)
получило разрешение от министъра на земеделието и храните съгласно чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС, с кодов номер ………… и Заповед № ……………………..
със седалище ____________________________________________________ и адрес на управление в България
__________________________________________, тел.: _________________________, факс: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________, БУЛСТАТ/ЕИК ____________________________
Декларирам, че при осъществяване на дейностите по контрол за спазване правилата на биологичното производство управляваното/представляваното от мен контролиращо лице:
1. Ще спазва разпоредбите на:
Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.07.2007 г., стр. 1);
Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250 от 18.09.2008 г., стр. 1);
Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС);
Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането (Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г.).
2. При възникване на обстоятелства по чл. 45, ал. 6 и 7 от Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. се задължава да предостави на компетентното звено информацията по чл. 23, т. 4 ЗПООПЗПЕС и чл. 9, ал. 6 от Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г.
3. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно компетентното звено.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти