Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ ГР. ВАРНА

В сила от 12.02.2013 г.
Издаден от Изпълнителната агенция по горите към министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят функциите, задачите, структурата и организацията на дейност на Лесозащитна станция гр. Варна (ЛЗС).

Чл. 2. Лесозащитната станция е юридическо лице на бюджетна издръжка, специализирано териториално звено (СТЗ) на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).


Чл. 3. (1) Лесозащитната станция подпомага изпълнителния директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди, включително и използването на растителнозащитните препарати, като:
1. оказва методическо ръководство, дава предписания и извършва контрол по защита на горските територии от болести, вредители и други повреди;
2. подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.
(2) При осъществяване на своята дейност администрацията на ЛЗС се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност, отчетност и координация в рамките на своята компетентност.


Чл. 4. Районът на дейност на ЛЗС гр. Варна включва следните административни области: Бургас, Варна, Добрич, Русе, Разград, Силистра, Шумен, Търговище, Сливен и Ямбол.


Чл. 5. Лесозащитната станция има собствен печат и емблема (лого), които може да възпроизвежда върху своята кореспонденция, печатни издания, транспортни средства и друго нейно имущество.

Глава втора.
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ


Чл. 6. Лесозащитната станция:
1. изготвя прогнози за нападение от болести, насекомни вредители и други повреди и определя необходимостта от лесозащитни мероприятия;
2. оказва методическо ръководство и извършва контрол по защита на горите;
3. консултира собствениците на гори по въпроси на растителната защита;
4. дава предписания за провеждане на лесозащитни мероприятия в горските територии;
5. координира и контролира защитата на горите в случаите на широкомащабно разпространение на болести и вредители;
6. провежда инструктажи, контролира и оказва квалифицирана помощ при провеждане на лесопатологичните обследвания;
7. провежда лесопатологичен мониторинг в стационарните обекти за проследяване вида, числеността и динамиката на насекомните и други вредители и болести;
8. извършва лесопатологично обследване в горите и горските разсадници за:
а) нападение от насекомни вредители;
б) повреди от фитопатогенни вируси;
в) повреди от фитопатогенни бактерии;
г) повреди от фитонематоди;
д) повреди от гризачи;
е) повреди от дивеч;
ж) повреди от висши цветни полупаразитни растения;
з) повреди от абиотични фактори;
и) установяване на повреди в опожарени площи и в съседните им незасегнати насаждения;
9. извършва лабораторен анализ на постъпилите проби и материали от лесопатологичните обследвания и текущи наблюдения;
10. извършва лабораторни анализи на материали от лесопатологичните обследвания за установяване на очакваните обезлиствания и други повреди от вредителите в горите;
11. коригира информация и въвежда нова в базата данни лесопатологично обследване на информационната система на ИАГ (system.iag);
12. изготвя прогноза на база получените сведения, контролните проверки на терена, лабораторните анализи и др. за очакваните нападения от вредители, болести и други повреди от антропогенен или абиотичен характер;
13. изисква и контролира спазването на профилактичните и фитосанитарни мероприятия;
14. контролира цялостната дейност по подготовката и провеждането на борбата с насекомни и други вредители и болести в горите;
15. определя площите за авиоборба след контролни проверки на терена съвместно с представители от РДГ и собствениците на гори, калибрирането на системите за разпръскване, вида и дозата на препарата и качеството на провеждане на борбата и съставя съответните протоколи по образец;
16. отчита ефекта от борбата в съответствие с изискванията на Наредба № 12 от 2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди (ДВ, бр. 2 от 2012 г.);
17. следи за спазване на нормативните документи, отнасящи се за прилагането и съхранението на продуктите за растителна защита;
18. извършва мероприятия за разширяване прилагането на биологични и други безвредни средства и интегрирана борба;
19. извършва проверки за установяване на здравословното състояние на семена и посадъчни материали в горските разсадници и за здравно освидетелстване на посадъчния материал преди залесяване;
20. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.), когато с промяната на вида на сечта се предвижда провеждането на санитарна сеч следствие на биотични въздействия;
21. участва в дейности, свързани с изпитването и прилагането в практиката на нови технологии, препарати и разработки в областта на лесозащитата;
22. кандидатства с проекти и програми за извършване на дейности пред регионални, национални и международни институции;
23. участва чрез свои представители в различни програми и проекти, засягащи лесозащитната дейност;
24. извършва мероприятия и услуги, свързани с дейността й;
25. прави предписания за лесозащитни мероприятия, които имат задължителен характер за собствениците на гори;
26. осъществява връзки с учебни заведения, институти, БАБХ, Централната лаборатория по карантина на растенията, районни инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), паркови администрации, областни управи, общински администрации и кметства, средствата за масова информация в района, обществени и неправителствени екологични организации и др.;
27. осъществява връзки с международни организации по въпросите на лесозащитата, като ги съгласува с Изпълнителната агенция по горите;
28. извършва административно обслужване, административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за администрацията;
29. участва в комисии на ИАГ и регионалните дирекции по горите (РДГ), както и при писмена покана за участие в комисии на други институции и организации при осъществяване на контрол в района на дейност на станцията;
30. други дейности, възложени с нормативни и административни актове, както и дейности, възложени по силата на междуведомствени споразумения и договори или възложени от министъра на земеделието и храните или изпълнителния директор на ИАГ.

Глава трета.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЛЕСОЗАЩИТНАТА СТАНЦИЯ


Чл. 7. (1) Лесозащитната станция е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със заповед на изпълнителния директор на ИАГ след съгласуване с министъра на земеделието и храните.
(2) Седалището и адресът на управление на станцията са гр. Варна, ж. к. Възраждане, бл. 78, вх. А, ет. 1, ап. 3.
(3) Методическото ръководство на дейността на ЛЗС се осъществява от дирекция "Гори и лесовъдски дейности" на ИАГ.


Чл. 8. (1) Лесозащитната станция се ръководи и представлява от директор. Той осъществява своите правомощия в района на дейност на станцията.
(2) Директор може да бъде лице с висше образование, съответстващо на предмета на дейност на ЛЗС, с образователно-квалификационна степен "магистър", с трудов стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето образование.
(3) Директорът заема длъжността въз основа на конкурс по Кодекса на труда, обявен от изпълнителния директор на ИАГ.
(4) Трудовият договор с директора на ЛЗС се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(5) Директорът осъществява правомощията си пряко и чрез администрацията на ЛЗС.
(6) Правомощията на директора на ЛЗС се определят с длъжностна характеристика, утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.


Чл. 9. (1) Директорът на Лесозащитната станция:
1. ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на станцията;
2. разпорежда се с бюджетните средства на ЛЗС и носи отговорност за тяхното управление и законосъобразното им разходване;
3. издава актове за възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите в ЛЗС по утвърдени от изпълнителния директор на ИАГ структура и щатно разписание;
4. командирова в страната служителите на станцията;
5. организира система за квалификация, преквалификация, усъвършенстване и развитие на кадрите в ЛЗС;
6. поддържа пряка връзка с ръководството на ИАГ и функционалните дирекции и отдели в ИАГ;
7. представлява ЛЗС и поддържа официални връзки и взаимоотношения с регионални и местни администрации, РДГ, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), научни и учебни заведения, неправителствени организации (НПО) и др.;
8. решава всички въпроси в рамките на предоставените му от изпълнителния директор на ИАГ и законодателството правомощия;
9. издава административнонаказателни разпореждания в случаите, определени с нормативни актове или с административен акт на компетентен държавен орган;
10. участва в експертни и специализирани съвети и форуми;
11. изготвя и представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ до 31 януари годишен работен план на ЛЗС за съответната година;
12. води регистър на заложените фотоеклектори и лепливи пояси и досиета на стационарните обекти за района на дейност на ЛЗС;
13. издава документи за здравно освидетелстване на посадъчния материал в горските разсадници;
14. участва в разработване на учебни програми в областта на защитата на горите от вредители, болести и други повреди;
15. изготвя и представя на изпълнителния директор на ИАГ отчет на полугодието и годишен отчет за дейността на станцията и за проведените лесозащитни мероприятия в съответствие с Наредба № 12 от 2011 г. за защита на горските територии от вредители, болести и други повреди;
16. представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ длъжностното разписание на ЛЗС;
17. управлява имуществото на ЛЗС;
18. прави предложение до изпълнителния директор на ИАГ за бракуване на дълготрайни материални активи, собственост на ЛЗС;
19. прави предложение до изпълнителния директор на ИАГ за отдаване под наем на движими вещи, собственост на ЛЗС;
20. организира дейността по провеждането и възлагането на процедурите по Закона за обществените поръчки в рамките на своята компетентност;
21. сключва колективен трудов договор със синдикалните организации на служителите в станцията;
22. създава експертни работни групи за изготвяне на проекти или за предлагане на решения по конкретни въпроси;
23. издава индивидуални административни актове във връзка с дейността на ЛЗС;
24. контролира изпълнението на закона и упражнява общ надзор и методическо ръководство в рамките на неговите правомощия върху дейността на всички органи и лица, на които са възложени задължения по него, както и контрол по изпълнение на дейностите в горските територии, собственост на държавата, физически, юридически лица и общини, в района на дейност на ЛЗС;
25. утвърждава и контролира система за финансово управление и контрол, в това число:
а) инструкция за охраната и пропускателния режим в станцията;
б) инструкция за административното обслужване в станцията;
в) инструкция за документооборота в станцията;
26. изпълнява и други функции, свързани с дейността на ЛЗС, определени със закон или акт на министъра на земеделието и храните или на изпълнителния директор на ИАГ.
(2) При отсъствие на директора на ЛЗС за всеки конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед компетентно длъжностно лице от състава на станцията, която се изпраща за сведение на изпълнителния директор на ИАГ.
(3) Директорът на ЛЗС може да делегира с писмена заповед на други служители от станцията свои правомощия, като определя функциите им.


Чл. 10. (1) Структурата и числеността на ЛЗС се определят в длъжностното разписание на станцията, което се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите по предложение на директора на ЛЗС.
(2) Задълженията и отговорностите на служителите в ЛЗС се определят с длъжностни характеристики, утвърдени от директора на станцията.


Чл. 11. (1) Документите, изпратени до ЛЗС, се завеждат в деловоден регистър, като се отбелязва датата на получаването.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува преписка.
(3) Жалбите, сигналите и предложенията, постъпили в ЛЗС, се завеждат в регистър.
(4) След завеждането им сигналите и предложенията се предават на директора за резолюция според адресата или съдържанието им.


Чл. 12. (1) В Лесозащитната станция се води регистър на договорите на хартиен носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра договор ведно с предложенията, които са неразделна част от него, се съхранява като приложение към регистъра.


Чл. 13. (1) В Лесозащитната станция се води на хартиен носител регистър за извършените проверки на дейността на станцията.
(2) Като приложения към регистъра се съхраняват:
1. документът, на основание на който е извършена проверката;
2. документ, в който са отразени резултатите от извършената проверка.

Глава четвърта.
ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 14. (1) Лесозащитната станция се финансира от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на ИАГ;
2. предоставени целеви средства от други финансиращи институции и организации по предварително съгласувани с ИАГ програми и проекти;
3. дарения.
(2) Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка за издръжка и мероприятия, която ежегодно се утвърждава от изпълнителния директор на ИАГ.


Чл. 15. Лесозащитната станция формира приходи от:
1. извършване на административни услуги;
2. други дейности, разрешени от закона, свързани с функциите и задачите на станцията.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12 и 14 ч., с период на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на лесозащитната станция.

Заключителни разпоредби


§ 1. Устройственият правилник се приема на основание чл. 161 от Закона за горите.


§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на ЛЗС.


§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ ГР. ВАРНА


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 19.03.2013 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти