Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ФУНКЦИИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕСТЕН ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ХИВ/СПИН КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНАПриет с Решение № 636 на СОС по Протокол № 32 от 20.12.2012 г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат функциите и организацията на дейността на Местния обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ/СПИН в Столична община, наричан по-кратко Комитет.
(2) Местния обществен комитет (МОК) е експертен орган за координация на дейностите по изготвяне и прилагане на "Общинска стратегия за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на Столична община 2013 - 2015 г." в съответствие с основните функции, заложени в нея.
(3) Местният обществен комитет е създаден със заповед № РД-09-01-364/23.10.12 г. на кмета на Столична община.
(4) Местният обществен комитет отчита дейността си пред кмета на Столична община.
(5) Работата на Местния обществен комитет се подпомага от дирекция "Здравеопазване" на Столична община.

Раздел II.
ФУНКЦИИ

Чл. 2. Местният обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН:
(1) Подпомага разработването на основните насоки и приоритети на общинската политика за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално трансмисивни инфекции;
(2) Подпомага разработването на ежегодни програми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза, осъществявани по "Национална програма за контрол и превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008 - 2015 г.", от изпълнителите в Столична община;
(3) Подпомага координацията по изпълнението на дейностите на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално трансмисивни инфекции и туберкулоза на територията на Столична община.

Раздел III.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ


Чл. 3. (1) Местният обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН се състои: от председател, заместник-председател, двама секретари и членове.
(2) Председател на Комитета е представител на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичен общински съвет.
(3) Заместник председател на Комитета се избира от членовете на МОК с обикновено мнозинство.
(4) Един от секретарите на Комитета е Програмният мениджър по превенция на ХИВ/СПИН за Столична община.
(5) Членове на съвета са:
1. Общинският координатор на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН.
2. Представител на дирекция "Здравеопазване" на СО.
3. Представител на дирекция "Социални дейности" на СО.
4. Представител на дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм" на СО.
5. Представител на Столична регионална здравна инспекция - СРЗИ.
6. Представител на Държавна агенция за закрила на детето.
7. Представител на Български червен кръст - София град.
8. Представител на Регионален инспекторат по образование - София град.
9. Представител на "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД.
10. Представител на "Център за психично здраве" ЕООД.
11. Представител на Превантивно-информационен център за наркомании към Столична община.
12. Представител на Столична дирекция на вътрешните работи.
13. Представител от Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС.
14. Представител на Агенция за социално подпомагане.
15. Представител на Сдружение "Здраве без граници".
16. Представител на Фондация "Инициатива за здраве".
17. Представител на Фондация "Каспар Хаузер".
18. Представител на Сдружение "Българска Асоциация "Здраве и бъдеще".
19. Представител на Сдружение "Деца и юноши".
20. Представител на Фондация "Надежда срещу СПИН".
21. Представител на "Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве".
22. Представител на обществен съвет за развитие на ромската общност към Столична община.
23. Представител на Сдружение "Централен полицейски таекуон-до клуб"
24. Представител на здравните медиатори в дирекция "Здравеопазване" на СО.
25. Представител на Национално сдружение на общините в Р. България.
26. Представител на Фондация"Здраве и социално развитие".
27. Юрисконсулт от СО.


Чл. 4. В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на Местния обществен комитет могат да участват и представители на други общински и държавни институции, неправителствени организации и експертни лица.


Чл. 5. Председателят на Местния обществен комитет:
(1) Представлява Комитета;
(2) Ръководи заседанията и цялостната работа на Комитета;
(3) Внася за разглеждане предложения и въпроси във връзка с дейността на Комитета;
(4) Подписва протоколите от заседанията на Комитета.


Чл. 6. Заместник-председателят на Местния обществен комитет:
(1) Изпълнява функциите и задълженията на Председателя при неговото отсъствие;
(2) Контролира дейността на секретарите;
(3) Организира провеждането на извънредните заседания на Комитета.


Чл. 7. Секретарите на Местния обществен комитет:
(1) Организират подготовката на заседанията на Комитета.
(2) Координират изпълнението на взетите на заседанията решения.
(3) Отговарят за цялостния документооборот, свързан с дейността на Комитета.
(4) Организационният секретар отговаря за координацията на дейността на Комитета с държавни и общински институции.
(5) Вторият секретар отговаря за координацията на дейността на Неправителствените организации и работните групи на Комитета.


Чл. 8. Членовете на Местния обществен комитет:
(1) Изразяват становища на организациите /институциите/, които представляват.
(2) Участват лично в заседанията на Комитета и работните групи, а по изключение се заместват от други, упълномощени представители на членуващите организации/институции.
(3) Имат право на един глас при гласуване решенията на Комитета.

Раздел IV.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА


Чл. 9. (1) Местният обществен комитет е постоянно действащ орган, който провежда най-малко две редовни заседания в годината. При необходимост Комитетът са свиква на извънредни заседания.
Заседанията на Комитета се свикват от неговия Председател.
Комитетът може да проведе извънредно заседание по инициатива на всеки от членовете му и /или председател на работна група, след съгласуване със Заместник председателя и утвърждаване от Председателя на комитета.
За изпълнение на дейностите по чл. 1 (2) и чл. 2, (1), (2) и (3), Комитетът създава следните работни групи, в които освен членовете му, за работа могат да се привличат и външни експерти :
1. Превенция, откриване и контрол на ХИВ.
2. Превенция на наркоманиите и други зависимости и ограничаване на щетите.
3. Здравно образование и проблемите, свързани с формиране и прилагане на образователни, поведенчески и възпитателни модели за запазване на здравето.
4. Социални проблеми и интеграция на лица от уязвимите групи.
5. Превенция и контрол на сексуално преносимите инфекциозни заболявания и проблемите, свързани със семейното планиране.
6. Превенция, откриване и контрол на туберкулозата.
7. Нормативно-правно направление.
(5) При необходимост, към комитета могат да създават и временни експертни групи.


Чл. 10. (1) За всяко заседание на Местния обществен комитет се съставя дневен ред, който се подготвя от секретарите и се изпраща на членовете на съвета най-малко 3 дни преди заседанието.
(2) В началото на всяко заседание, след като секретарите представят решенията, взети на предходното заседание на Комитета и тяхното изпълнение към момента, всеки член на Комитета може да прави предложение за включване на въпроси в дневния ред.
(3) Заседанията на Местния обществен комитет се считат за редовни, ако в тях участват поне половината от членовете му. При липса на кворум се изчаква петнадесет минути и заседанието се провежда, ако присъстват най-малко 11 от членовете.
(4) Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите.
(5) Решенията на Местния обществен комитет могат да се вземат неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
(6) За всяко заседание се съставя протокол, който се подписва от Председателя и секретарят, който е водил протокола от заседанието.
(7) Протоколите и внесените за обсъждане материали по дневния ред, както и цялата документация, свързана с дейността на Местния обществен комитет, се съхраняват от секретаря на комитета - общински програмен мениджър.


Чл. 11. (1) Местният обществен комитет периодично публикува информация за дейността си в печатни издания и в Интернет страницата на Столична община.
(2) Изявления от името на Местния обществен комитет пред средствата за масова информация може да прави Председателят на Комитета или упълномощено от него лице.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се приема на основание Заповед № РД-09-01-364/23.10.12 г. на кмета на Столична община.


§ 2. Изпълнението на Правилника са възлага на Председателя на Местния обществен комитет.


§ 3. Контролът по функционирането на Местния обществен комитет се извършва от кмета на Столична община.


ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Местен обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ/СПИН
учреден със заповед № РД-09-01-364/ 23.10.12 г. на кмета на Столична община.

Днес, 19.11.2012 г., се проведе заседание на МОК при следния дневен ред:
1. Откриване на заседанието.
2. Избор на заместник председател, втори секретар и председател на работни групи.
3. Обсъждане на проект за Правилник за дейността на МОК.
4. Работен обяд.
5. Приемане на проект за Правилник за дейността на МОК.
6. Разни.
На заседанието присъстваха 20 члена на МОК и гости от Министерството на здравеопазването - Националната програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и полово предавани болести". Двама от членовете отсъстваха поради заболяване, трима се обадиха, че им се налага да отсъства" поради неотложни служебни ангажименти.
По първа точка от дневния ред заседанието бе открито от председателя на МОК - г-жа Анета Георгиева, която подчерта, че основните цели на МОК са разработването на Общинска стратегия за превенция и контрол върху ХИВ/СПИН, както и изработване на механизъм и план за действие за превенция и ранна интервенция на всички значими рискови фактори, водещи до разпространение на ХИВ и другите хемотрансфузионни и сексуално предавани инфекции.
Г-жа Караахмед, като представител на Програмата направи кратко експозе за работата на МОК, функциониращи в 9 от най-големите общини на Р България.
По точка 2 от дневния ред се взе решение предварително да се определят името и състава на работните групи, като след това се пристъпи към избор на зам.-председател, втори секретар и председатели на работните трупи. По предложение на Радостин Манов - председател на "Обществения съвет за развитие на ромската общност" към СО да бъде създадена работна група за контрол и ранно откриване на туберкулоза сред уязвимите социални групи. Г-жа Албена Атанасова подчерта, че включването на допълнителната работна група за контрол върху разпространението на туберкулоза ще изисква извършване на реална работа от страна на "Обществения съвет за развитие на ромската общност" към Столична община. Това предложение бе прието единодушно.
Така се утвърдиха седем работни групи по съответните рискови фактори за разпространение на сексуалните и кръвнотрансмисивни инфекции и разпространение на туберкулозата, особено на нейната най-резистентна форма. Работните групи - наименования, състав и председатели са отразени в Приложение А към протокола от заседанието.
Бе направено предложение заместник председател на МОК да бъде избран сред членовете - представители на неправителствените организации, което се прие единодушно. Бе предложена д-р Елена Кабакчиева, представител на Фондация "Здраве и социално развитие". Кандидатурата й бе приета с мнозинство.
За втори секретар бе избран Венцислав Игнатов - представител на сдружение "Централен полицейски таекуон-до клуб" с 19 гласа. За председатели на работните групи бяха предложени и гласувани единодушно за срок от една година членове на МОК. (виж Приложение А към Протокол № l).
По трета точка от дневния ред - бе обсъден проект за Правилник на МОК и бяха направени конструктивни предложения за промени или допълнителни предложения, които бяха включени в проекта за правилник. Така предложен и обсъден проектът за правилник по точка пета бе приет единодушно с гласовете на всички присъстващи 20 члена на МОК.
Председателя на МОК, г-жа Анета Георгиева, бе натоварена със задачата приетия на заседанието на Местния обществен комитет проект за Правилник за дейността на МОК да бъде внесен за разглеждане oт постоянните комисии и утвърден от СОС.
Заседанието завърши с решението да бъде проведено обучение на членовете на МОК по изготвяне на Програма и дейността му, организирана от Националното сдружение на общините. За вероятна дата бе съобщена 11.12.2012 г.


Приложение А към Протокол № l

Работни групи, съгласно Правилник на Местния обществен комитет
На основание чл. 9. (4) от Правилника за функциите, организацията и дейността на Местния обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН, за изпълнение на дейностите по чл. 1. (2) и чл. 2. (1), (2) и (3) от правилника, Комитетът създава следните работни групи, в които освен членовете му, за работа могат да се привличат и външни експерти:

1. Работна група по превенция, ранно откриване и контрол на ХИВ, състояща се членове, представители на:
- СРЗИ
- Център по кожно венерически заболявания
- Дирекция "Превенция" към СО
- Дирекция "Здравеопазване" към СО
- представител на СДВР - БЧК
- и от следните НПО:
- Асоциация "Здраве без граници",
- Фондация "Здраве и социално развитие",
- Асоциация "Здраве и бъдеще"
- Фондация "Инициатива за здраве"

2. Работна група по превенция на наркоманиите и други зависимости и ограничаване на щетите от тях, състояща се от членове, представители на:
- Дирекция "Здравеопазване" към СО
- здравен медиатор - ПИЦ
- ЦПЗ
- и от следните НПО:
- Фондация "Инициатива за здраве";
- Външен експерт от Националния център по наркомании.

3. Работна група по здравно образование и проблемите свързани с формиране и прилагане на образователни, възпитателни и поведенчески модели на запазване на здравето, състояща се от членове, представители на:
- Регионален инспекторат по образование - СРЗИ
- Дирекция "Превенция" към СО
- Дирекция "Здравеопазване" към СО
- Представител на СДВР
- и от следните НПО:
- Сдружение "Централен полицейски таекуон-до клуб";
- Сдружение "Деца и юноши"; Фондация "Здраве и социално развитие"
- Фондация "Инициатива за здраве"
- Българска асоциация по семейно планиране

4. Работна група по социални проблеми и интеграция на лица от уязвимите групи, състояща се от членове, представители на:
- ДАЗД - АСП
- Дирекция "Социални дейности" към СО
- Представител на Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС
- и от следните НПО:
- Фондация "Каспар Хаузер";
- Фондация "Надежда срещу СПИН"
- Фондация "Инициатива за здраве"
- Фондация "Разнообразни и рамни"
- Фондация "Здраве и социална политика"
- Сдружение "Деца и юноши"

5. Работна група по Превенция и контрол на сексуално преносимите инфекциозни заболявания и проблемите свързани със семейното планиране, състояща се от членове, представители на:
- Медицински център по кожно-венерически заболявания - СРЗИ
- здравен медиатор
- НСОРБ
- и от следните НПО:
- Асоциация "Здраве без граници",
- "Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве"
- "Обществен съвет за развитие на ромската общност" към СО
- "Здраве и социално развитие"

6. Работна група по Превенция, ранно откриване и контрол на туберкулозата сред уязвимите социални групи, състояща се от членове, представители на:
- БЧК - СРЗИ
- здравен медиатор
- представител на дирекция "Здравеопазване" към СО
- Медицински център по пневмофтизиатрия
- и следните НПО:
- Сдружение "Деца и юноши";
- Фондация "Инициатива за здраве";
- Фондация "Разнообразни и равни";
- Фондация "Здраве и социално развитие".

7. Работна група по Нормативно-правно направление, състояща се от членове, представители на:
- Дирекция "Здравеопазване" на СО
- Представител на СДВР
- НСОРБ
- Представител на Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС
- ДАЗД - АСП.

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ № 1


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти