Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-1 ОТ 14 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА, ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И/ИЛИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ИМ В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 260, АЛ. 1, 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2013г., отм. ДВ. бр.63 от 17 Юли 2020г.


Отменена с Решение № 17460 от 19.12.2019 г. по адм. д. № 3316/2019 г., потвърдено с Решение № 8962 от 07.07.2020 г. по адм. д. № 1654/2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 63 от 17 юли 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тази наредба определя реда и начина за изчисляване на разходите за:
1. издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещите с цел възстановяването им при прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба на основанията, посочени в чл. 260, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), пропорционално на неизпълнения първоначален и/или на неизпълнените удължени срокове на военната служба;
2. издръжка и обучение на курсантите, отстранени от обучение по реда, определен с правилниците на висшите военни училища, или напуснали по собствено желание по време на обучението, с цел възстановяването им съгласно чл. 260, ал. 2 ЗОВСРБ за периода, в който са били обучавани;
3. издръжка и обучение на кадетите, отстранени от обучение по реда, определен с правилниците на висшите военни училища, или напуснали по собствено желание по време на обучението, с цел възстановяването им съгласно чл. 260, ал. 3 ЗОВСРБ за периода, в който са били обучавани.

Глава втора.
РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА, ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И/ИЛИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И НАЧИН ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО ИМ

Чл. 2. Разходи по смисъла на тази наредба са тези, които подлежат на възстановяване съгласно чл. 260, ал. 1, 2 и 3 ЗОВСРБ.


Чл. 3. Разходите по чл. 260, ал. 1 ЗОВСРБ са:
1. разходи във висше военно училище за времето на обучение като курсант;
2. разходи във военна академия за времето на обучение като слушател;
3. разходи във висше военно училище и военна академия за времето на обучение като докторант;
4. разходи в професионален колеж за времето на обучение като кадет;
5. разходи за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по гражданска специалност, както и за времето на обучение като докторант в гражданско висше училище;
6. разходи по сключен договор за предоставяне на стипендия по чл. 143 ЗОВСРБ;
7. разходи при участие в курс с продължителност над 6 месеца в страната;
8. разходи при участие в курс с продължителност над 6 месеца в чужбина.


Чл. 4. Разходите по чл. 260, ал. 2 ЗОВСРБ
са разходите за издръжка и обучение на курсантите за периода, през който са били обучавани, до отчисляването им от обучение във висшето военно училище или напускането им по собствено желание по време на обучението.


Чл. 5. Разходите по чл. 260, ал. 3 ЗОВСРБ са разходите за издръжка и обучение на кадетите за периода, през който са били обучавани, до отчисляването им от обучение в професионалните колежи или напускането им по собствено желание по време на обучението.


Чл. 6. (1) Разходите по чл. 3, т. 1 - 4 за времето на обучение като курсант, слушател, докторант или кадет се изчисляват по начина, посочен в приложението с отчитане на показателите по таблици 1 и 2.
(2) При изчисляването на разходите по чл. 3, т. 1 за времето на обучение като курсант не се включват разходите за издръжка по таблица 1 от приложението по ал. 1 за срока, който се признава за наборна военна служба.
(3) Информация за разходите по ал. 1 се предоставя съответно от началника на военното училище или началника на военната академия.
(4) Информация за получените основно месечно възнаграждение и допълнителните възнаграждения с постоянен характер от слушателите и докторантите в задочна форма на обучение за времето на допълнителния платен отпуск за обучение се предоставя от финансовия орган, където военнослужещият се е водил на доволствие по време на обучението.


Чл. 7. (1) Разходите по чл. 3, т. 5 за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по гражданска специалност, както и за времето на обучение като докторант в гражданско висше училище са в размер на сбора от:
1. полученото основно месечно възнаграждение и допълнителните възнаграждения с постоянен характер за времето на ползвания допълнителен платен отпуск по чл. 197, ал. 3 ЗОВСРБ и за времето на престояване в специален щат на министъра на отбраната съгласно чл. 112, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ) по отношение на военнослужещи, на които е разрешено да се обучават по специалност "Право";
2. разходите за обучението, извършени от Министерството на отбраната.
(2) Информация за получените възнаграждения по ал. 1, т. 1 се предоставя от финансовия орган, където военнослужещият се е водил на доволствие в периода на обучението. В случай че същият е закрит, информацията се предоставя от съответния правоприемник.
(3) Информация за разходите по ал. 1, т. 2 се предоставя от директора на дирекция "Управление на човешките ресурси" в Министерството на отбраната.


Чл. 8. (1) Разходите по чл. 3, т. 6 по сключен договор за предоставяне на стипендия по чл. 143 ЗОВСРБ са в размер на сбора от:
1. получената стипендия;
2. разходите за обучението, извършени от Министерството на отбраната.
(2) Информация за разходите по ал. 1, т. 1 се предоставя от директора на дирекция "Финанси" в Министерството на отбраната.
(3) Информация за разходите по ал. 1, т. 2 се предоставя от директора на дирекция "Управление на човешките ресурси" в Министерството на отбраната.


Чл. 9. (1) Разходите по чл. 3, т. 7 при участие в курс с продължителност над 6 месеца в страната са в размер на стойността на курса, определена в Регистъра на курсовете във военните академии и висшите военни училища за съответната учебна година, или разходите за участието в курса, извършени от Министерството на отбраната, когато курсът е проведен извън Министерството на отбраната.
(2) Информация за разходите по ал. 1 се предоставя от:
1. началника на военното училище или военната академия, където е проведен курсът;
2. директора на дирекция "Управление на човешките ресурси" в Министерството на отбраната, когато курсът е проведен извън Министерството на отбраната.


Чл. 10. (1) Разходите по чл. 3, т. 8 при участие в курс с продължителност над 6 месеца в чужбина са в размер на сбора от:
1. изплатените от Министерството на отбраната пътни, дневни и квартирни пари по повод командироването на военнослужещия;
2. разходите за участието в курса, извършени от Министерството на отбраната.
(2) Информация за разходите по ал. 1, т. 1 се предоставя от директора на дирекция "Финанси" в Министерството на отбраната.
(3) Информация за разходите по ал. 1, т. 2 се предоставя от директора на дирекция "Управление на човешките ресурси" в Министерството на отбраната.


Чл. 11. (1) Разходите за издръжка и обучение на курсантите по чл. 4 за времето на обучението им се изчисляват по начина, посочен в приложението с отчитане на показателите по таблици 1 и 2.
(2) Разходите по ал. 1 се определят от началника на военното училище.


Чл. 12. (1) Разходите за издръжка и обучение на кадетите по чл. 5 за времето на обучението им се изчисляват по начина, посочен в приложението с отчитане на показателите по таблици 1 и 2.
(2) Информация за разходите по ал. 1 се предоставя от началника на военното училище.


Чл. 13. Военната академия и военните училища изготвят и поддържат база данни за разходите, дължими за възстановяване по чл. 260 ЗОВСРБ, за един обучаем по специалности и специализации.

Глава трета.
РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, ПРИХВАЩАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА, ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И/ИЛИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ


Чл. 14. (1) Подлежащите на възстановяване разходи по чл. 260, ал. 1 ЗОВСРБ се определят от длъжностното лице, което издава заповедта за отчисляване от списъчния състав по чл. 73, ал. 8 ППЗОВСРБ.
(2) Подлежащите на възстановяване разходи по чл. 260, ал. 2 и 3 ЗОВСРБ се определят от началника на военното училище.


Чл. 15. (1) За определяне подлежащите на възстановяване разходи по чл. 260, ал. 1 ЗОВСРБ длъжностното лице по чл. 14, ал. 1 установява дали е налице неизпълнен от военнослужещия първоначален и/или неизпълнени удължени срокове на военната му служба.
(2) Когато първоначалният срок не е изтекъл, неизпълнението се състои от неизпълнения първоначален срок и неизпълнените удължени срокове за всяко обучение, като първият неизпълнен удължен срок започва да тече от момента на изтичане на първоначалния срок, а всеки от следващите - от момента на изтичането на предходния неизпълнен удължен срок за обучение по последователността на обученията.
(3) Когато първоначалният срок е изтекъл, неизпълнението се състои от неизпълнените последователно удължени срокове за всяко обучение.


Чл. 16. При наличие на неизпълнен първоначален и/или неизпълнени удължени срокове на военна служба по искане на длъжностното лице по чл. 14, ал. 1 длъжностните лица по предходната глава предоставят информация за разходите в срок 5 работни дни.


Чл. 17. (1) Въз основа на получената информация по чл. 16 длъжностното лице по чл. 14, ал. 1 изчислява всеки от разходите, подлежащи на възстановяване, пропорционално на неизпълнения първоначален и/или на неизпълнените удължени срокове на военната служба.
(2) Сборът от разходите по ал. 1 формира вземането по чл. 260, ал. 1 ЗОВСРБ.


Чл. 18. В заповедта за отчисляване от списъчния състав се посочват неизпълненият първоначален и/или неизпълнените удължени срокове на военната служба, както и че вземането по чл. 260, ал. 1 ЗОВСРБ се прихваща от полагащите се обезщетения и други вземания на военнослужещия при прекратяване на договора му за военна служба.


Чл. 19. (1) За определяне на разходите, подлежащи на възстановяване по чл. 260, ал. 1 ЗОВСРБ, се изготвя справка, в която се посочват:
1. неизпълненият първоначален и/или неизпълнените удължени срокове на военната служба поотделно;
2. размерът на разходите по чл. 3 поотделно;
3. сумата, пропорционална на неизпълнения първоначален и/или неизпълнените удължени срокове на военната служба за всеки един подлежащ на възстановяване разход поотделно;
4. неиздължената сума по чл. 5 към датата на прекратяване на договора за военна служба;
5. сборът от сумите по т. 3 и 4.
(2) Справката се изготвя от кадровия и финансовия орган и се подписва от длъжностното лице по чл. 14, ал. 1.
(3) Длъжностното лице по чл. 14, ал. 1 издава заповед за удържане на сумата по ал. 1, т. 5 от обезщетението и другите вземания, които задълженото лице има право да получи.
(4) Заповедта по ал. 3 се съгласува с финансовия орган и юрисконсулта, обслужващи военното формирование или съответната структура.


Чл. 20. (1) Екземпляр от заповедта по чл. 19, ал. 3 с копие от справката се връчват на задълженото лице, като в случаите, когато след извършеното удържане е наличен остатък от вземането по чл. 260, ал. 1 ЗОВСРБ, на лицето се връчва покана за доброволно плащане в едномесечен срок от датата на връчването й.
(2) В поканата изрично се упоменава, че в случай че няма доброволно плащане в указания срок, след тази дата сумата ще бъде търсена по съдебен ред заедно със законната лихва.


Чл. 21. При липса на доброволно плащане в указания срок или при наличие на частично такова справката по чл. 19 заедно с поканата за доброволно плащане с отметка за датата на връчване се предоставя на дирекция "Правно-нормативна дейност" в Министерството на отбраната за организиране събиране на вземането по съдебен ред.


Чл. 22. (1) За определяне на разходите, подлежащи на възстановяване по чл. 260, ал. 2 ЗОВСРБ, кадровият и финансовият орган изготвят справка, която се подписва от началника на военното училище.
(2) В справката по ал. 1 се посочва:
1. периодът на обучение;
2. размерът на разходите по чл. 4.
(3) Справката се предоставя на юриста, обслужващ съответното военно училище, за събиране на вземането по съдебен ред.


Чл. 23. (1) За определяне на разходите, подлежащи на възстановяване по чл. 260, ал. 3 ЗОВСРБ, кадровият и финансовият орган изготвят справка, която се подписва от началника на военното училище.
(2) В справката по ал. 1 се посочва:
1. периодът на обучение;
2. размерът на разходите по чл. 5.
(3) Справката се прилага към предложението на началника на военното училище до министъра на отбраната за отчисляване от обучение на кадета.
(4) В заповедта на министъра на отбраната за отчисляване от обучение се посочва сумата, която военнослужещият дължи на основание чл. 260, ал. 3 ЗОВСРБ, и се разпорежда същата да се удържа по реда на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс от месечното възнаграждение на военнослужещия.
(5) При промяна на местослуженето, преди да е погасено цялото вземане по реда на ал. 4, финансовият орган по предходното местослужене изготвя справка, в която се посочват удържаната сума и непогасеното до момента вземане по чл. 260, ал. 3 ЗОВСРБ.
(6) Справката се подписва от ръководителя/командира/началника по предходното местослужене и се изпраща до структурата/военното формирование по новото местослужене на военнослужещия за изпълнение.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Първоначален срок на военната служба" е срокът по чл. 142, ал. 5, чл. 143, ал. 1 и чл. 144, ал. 3 ЗОВСРБ.
2. "Удължени срокове на военната служба" са сроковете по чл. 145, ал. 1 ЗОВСРБ.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 260, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


Приложение към чл. 6, 11 и 12

Начин за изчисляване на разходите по чл. 3, т. 1 - 4, чл. 4 и 5

1. Разходите за издръжка на курсантите, слушателите, кадетите и докторантите във военните училища (ВУ) и военната академия (ВА) се определят като сбор от разходите, отнасящи се до личната издръжка на съответната категория обучаеми, включващи разходите за храна, облекло, основно месечно възнаграждение и допълнителни възнаграждения с постоянен характер, задължителни осигурителни вноски от работодателя, стипендии, пътни пари, застраховки срещу злополука и компенсационни суми.
2. Разходите за обучение се формират от следните групи разходи, извършвани от ВУ и ВА:
а) общи разходи - за материали, енергоносители, вода, външни услуги, командировки, застраховки и други;
б) разходи за учебен процес, поддръжка и развитие на учебно-материалната база, както следва:
ба) извършвани за всички обучаеми;
бб) извършвани само за обучаемите от конкретна специалност (специализация);
в) разходи за издръжка на административния, академичния, инструкторския състав и обслужващ персонал.
3. Разходите за издръжка се пренасят изцяло в общия размер на разходите по чл. 3, т. 1 - 4, чл. 4 и 5. Разходите за обучение се разпределят между обучаемите, за които са извършени.
4. Общият размер на разходите по чл. 3, т. 1 - 4, чл. 4 и 5 на един курсант, слушател, кадет или докторант за една учебна година се определя по формулата:
РОБЩ = РИ + РОСП + РСП. РЕС + РООТН, където:
РОБЩ са разходи по чл. 3, т. 1 - 4, чл. 4 и 5 на един обучаем (курсант, слушател, кадет или докторант) за една учебна година;
РИ - разходи за издръжка;
РОСП - разходи по т. 2, буква "бб", извършени за обучаемите от конкретна специалност (специализация), разпределени между обучаемите по специалността (специализацията);
РСП. РЕС - стойността на изразходваните ресурси и гориво-смазочни материали в процеса на изпълнение на учебния план, извършени за обучаемите от конкретната специалност (специализация), които не са включени в сумите по съответните параграфи за бюджетните разходи на военните училища, като например боеприпаси, имитационни средства и други материални средства, доставени по начин, различен от покупко-продажба;
РООТН - разходи по т. 2, с изключение на тези по т. 2, буква "бб", разпределени между всички обучаеми в съответния факултет, ВУ или ВА.
5. В разходите по чл. 3, т. 1 - 4 и чл. 4 за конкретна учебна година се включват разходите за последните четири месеца на предходната календарна и първите осем месеца на календарната година, в която завършва съответната учебна година, намалени с размера на средствата, изразходвани от военната академия (военното училище) за обучение на специализанти и на кадети.
6. Разходите за издръжка (РИ) на курсантите се определят като сбор от извършените разходи по показателите, посочени в таблица 1.


Таблица 1
ПОКАЗАТЕЛИ
по  
ред  
І. Издръжка
1. Стипендии
2. Пътни пари (ВПД)
3. Храна
4. Постелъчен инвентар, облекло и друго вещево доволствие
5. Застраховка срещу злополука

7. При определяне размера на разходите за издръжка (РИ) на слушателите в задочна форма на обучение и на докторантите в задочна форма на обучение се вземат предвид получените основно месечно възнаграждение и допълнителни възнаграждения с постоянен характер само за времето на допълнителния платен отпуск за обучение.
8. Разходите за обучение (РОСП, РСП.РЕС и РООТН) се определят въз основа на отчетни данни за извършените разходи по показателите, посочени в таблица 2:

Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ
по  
ред  
ІІ. Обучение
1. а) ОБЩИ РАЗХОДИ
1.1. Медикаменти
1.2. Материали
1.2.1. Канцеларски материали
1.2.2. Консумативи и резервни части за хардуер
1.2.3. Резервни части за невоенна техника
1.2.4. Резервни части за военна техника
1.2.5. Други материали
1.3. Вода, горива и електроенергия
1.3.1. Вода
1.3.2. Електроенергия
1.3.3. Топлоенергия
1.3.4. Горива и смазочни материали
1.3.5. Въглища, дърва и други
1.4. Разходи за външни услуги
1.4.1. Наеми
1.4.2. Транспортни услуги
1.4.3. Телекомуникационни и пощенски услуги
1.4.4. Разходи за консултантски услуги
1.4.5. Регистрации и пререгистрации на ведомството
1.4.6. Разходи за абонамент на преса
1.4.7. Разходи за охрана
1.4.8. Абонаментно поддържане на техниката
1.4.9. Други ползвани външни услуги
1.5. Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)
1.6. Командировки
1.6.1. Командировки в страната
1.6.2. Командировка в чужбина
1.7. Застраховки
1.8. Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи
2. б) УЧЕБЕН ПРОЦЕС, ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ НА УМБ
2.1. Учебни разходи
2.2. Учебна, техническа и художествена литература
2.3. Резервни части и инструменти
2.4. Резервни части за военна техника
2.5. Боеприпаси и имитационни средства
2.6. Учебна практика
2.7. Разходи за поддръжка на софтуер, поддръжка и ремонт на хардуер
3. в) ИЗДРЪЖКА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ, АКАДЕМИЧНИЯ, ИНСТРУКТОРСКИЯ СЪСТАВ И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
3.1. Заплати и възнаграждения на персонала по основен щат
3.2. Други възнаграждения и плащания за персонала
3.2.1. За нещатен персонал, нает по трудови правоотношения (ДРД)
3.2.2. Хонорари по граждански договори
3.2.3. Други парични доволствия
3.2.4. Транспортни разходи, пътни пари
3.2.5. Вещево доволствие
3.2.6. Изплатена левова равностойност за храна, порционни пари и храна
3.3. Задължителни осигурителни вноски (ДОО, ДЗПО, ЗО) от работодателя
3.4. Застраховки срещу злополука
3.5. За осигуряване на безопасни условия на труд
4. ОБЩО РАЗХОДИ

Размерът на разходите за обучение се определя в следната последователност:
8.1. Определят се разходите за учебен процес, поддръжка и развитие на учебно-материалната база (т. 2 от таблица 2), извършени само и единствено за курсантите от конкретна специализация - РОСП и РСП.РЕС.
Същите се изчисляват за всяка специализация и за всеки курс поотделно с цел разпределянето им между броя на курсантите, за които са извършени.
При определяне на РОСП.РЕС се взема предвид стойността на изразходваните ресурси и гориво-смазочни материали в процеса на изпълнение на учебния план, които не са включени в сумите по съответните параграфи на отчета за бюджетните разходи на военните училища, като например боеприпаси, имитационни средства и други материални средства, доставени по начин, различен от покупко-продажба.
Към този вид разходи се класифицират и разходите, извършени от ВУ или ВА за обучение на докторанти, във връзка с извършени изследвания и реализирани публикации по темата на докторантурата, както и за разработването и защитата на дисертацията.
За слушателите не се изчислява РОСП.
8.2. Сумират се изчислените по т. 8.1 РОСП за всички специализации и тези за докторантите в редовна форма на обучение.
8.3. Определя се разликата между общата сума на разходите за обучение (т. 4 от таблица 2) и сумата на РОСП, определена по т. 8.2.
Така определената разлика представлява частта от разходите за обучение, извършени за всички обучаеми.
8.4. Определя се РООТН като отношение между определената по т. 8.3 разлика и общия приведен брой обучаеми към студенти в редовна форма на обучение.
Общият приведен брой обучаеми към студенти в редовна форма на обучение се определя в следната последователност:
8.4.1. Изчислява се коефициент на привеждане (КПРИВ), който е отношението между коефициентите по професионални направления, по които се обучават курсантите (слушателите) и студентите, и се намира приведеният брой курсанти (слушатели) към студенти в редовна форма на обучение.
КПРИВ, съответно приведен брой курсанти към студенти в редовна форма на обучение, се определя за всяко професионално направление, в което курсанти придобиват гражданска специалност. Получените числа за приведения брой курсанти към студенти в редовна форма на обучение за всяко професионално направление се сумират и полученият резултат представлява приведения брой курсанти към брой студенти в редовна форма на обучение.
За НВУ "Васил Левски" приведеният брой курсанти към студенти в редовна форма на обучение се определя по факултети.
Във Военна академия "Георги С. Раковски" броят на слушателите се привежда към брой студенти в редовна форма на обучение по специалности от професионално направление "Национална сигурност".
8.4.2. Приведеният брой студенти в задочна и дистанционна форма на обучение към студенти в редовна форма на обучение се определя, като трима студенти в задочна или дистанционна форма на обучение се привеждат на един студент в редовна форма на обучение.
8.4.3. Приведеният брой докторанти в редовна и задочна форма на обучение към студенти в редовна форма на обучение се определя, като един докторант в редовна форма на обучение се привежда към двама студенти в редовна форма на обучение, а трима докторанти в задочна форма на обучение се привеждат към двама студенти в редовна форма на обучение.
8.4.4. Общият приведен брой обучаеми към студенти в редовна форма на обучение се определя, като към броя на студентите в редовна форма на обучение се прибавят приведеният брой курсанти (слушатели), приведеният брой студенти в задочна и дистанционна форма на обучение и приведеният брой докторанти в редовна и задочна форма на обучение към студенти в редовна форма на обучение.
Броят на студентите за учебната година се взема като осреднено число от официалното сведение, представяно от държавните висши училища в Министерството на образованието, младежта и науката, по курсове (първи, втори, трети и т.н.) и специалности.
9. Размерът на разходите по чл. 3, т. 1 - 4 и чл. 4 на курсантите, на слушателите и на докторантите в редовна форма на обучение се определя от сбора на разходите за всяка учебна година от курса на обучение, изчислени по формулата по т. 4.
10. Размерът на разходите по чл. 3, т. 2 и 3 на слушателите и на докторантите в задочна форма на обучение е 1/3 от определения размер на разходите по т. 9.
11. Разходите по чл. 5 на кадетите се определят въз основа на изразходваните от военното училище финансови и материални ресурси по алгоритъма, описан по-горе за курсантите и слушателите в редовна форма на обучение. При изчисляване на РООТН не се прилага механизмът на приравняване броя на обучаемите към такива в редовна форма, тъй като разходите са направени само за една категория обучаеми - кадети, които се обучават само в редовна форма.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти