Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 29.01.2013 г.
Приета с ПМС № 15 от 21 януари 2013 г.

Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2013г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г.

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. С наредбата се урежда редът за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Чл. 2. (1) Жилищата, предоставени за управление на МВР, по своето предназначение са:
1. жилища за отдаване под наем;
2. служебни жилища;
3. резервни жилища;
4. жилищни помещения в общежития.
(2) Предназначението на жилищата се утвърждава със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) на МВР.
(3) Предназначението на жилищата не може да се променя, когато в тях има настанени наематели.


Чл. 3. (1) На разпореждане подлежат жилища по чл. 2, ал. 1, т. 1, ателиета и гаражи, предоставени за управление на МВР.
(2) Разпореждането с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на МВР, се осъществява от министъра на вътрешните работи.
(3) Министърът на вътрешните работи се подпомага от назначена с негова заповед комисия по разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на МВР. Съставът на комисията включва служители на ДУССД.

Раздел II.
Продажба на жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на МВР


Чл. 4. (1) Право да кандидатстват за закупуване на жилища, предоставени за управление на МВР, имат настанените в тях служители, които отговарят на условията по чл. 71 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
(2) Лицата по ал. 1 могат да закупят само едно жилище, предоставено за управление на МВР, през целия срок на служба в министерството.


Чл. 5. (1) Право да кандидатстват за закупуване на ателиета, предоставени за управление на МВР, имат настанените в тях служители, които отговарят на условията по чл. 78, ал. 1 ППЗДС.
(2) Право да кандидатстват за закупуване на гаражи, предоставени за управление на МВР, имат настанените в тях служители, които отговарят на условията по чл. 78, ал. 2 ППЗДС.


Чл. 6. Продажбата на жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на МВР, се извършва по цени не по-ниски от данъчната оценка на имота, завишена с коефициент, определен със заповед на министъра на вътрешните работи.


Чл. 7. (1) Процедурата за продажба на жилища, ателиета и гаражи започва с молба за закупуване до министъра на вътрешните работи, подадена от лицата по чл. 4 и 5, отговарящи на условията по чл. 71 или 78 ППЗДС. Молбата се подава чрез ръководителя на структурата на МВР, на която жилището, ателието или гаражът са предоставени за управление, и чрез комисията по чл. 3, ал. 3.
(2) Служителят прилага към молбата по ал. 1:
1. копие от заповедта за настаняване под наем;
2. удостоверение за прослужено време и/или трудов стаж в МВР, издадено от дирекция "Човешки ресурси" или от съответното структурно звено "Човешки ресурси";
3. декларация от служителя и членовете на неговото семейство за гражданско, семейно и имотно състояние и за обстоятелствата по чл. 71 ППЗДС по образец съгласно приложение № 1 или декларация от служителя за обстоятелствата по чл. 78 ППЗДС по образец съгласно приложение № 2.
(3) Структурата на МВР, на която жилището, ателието или гаражът са предоставени за управление, служебно прилага към преписката:
1. удостоверение за данъчна оценка на имота;
2. схема/скица на имота или удостоверение за липса на влязла в сила кадастрална карта - от Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота;
3. оценка по пазарни цени на имуществото по чл. 71, ал. 1, т. 4 ППЗДС от независим оценител, определен от министъра на вътрешните работи;
4. удостоверение за липса на задължения на служителя по наемното правоотношение.
(4) При необходимост може да се изисква кандидат-купувачът да представи допълнителни документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата.


Чл. 8. Молбата се разглежда от комисията по чл. 3, ал. 3 в двумесечен срок от постъпването. Комисията дава становище по законосъобразността и целесъобразността на продажбата, за което съставя протокол.


Чл. 9. (1) Въз основа на становището на комисията за продажба на имота ДУССД определя цената на имота, дължимите данъци и режийни разноски и изготвя проект на заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) Когато не са налице законови пречки, министърът на вътрешните работи преценява целесъобразността на предложената продажба и подписва заповед за извършване на продажбата. В заповедта се посочват:
1. купувачът;
2. описание на имота;
3. припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята;
4. определената цена на имота;
5. други дължими плащания и допълнителни условия.
(3) Заповедта по ал. 2 се връчва на купувача по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и не подлежи на обжалване.


Чл. 10. (1) В едномесечен срок от връчването на заповедта по чл. 9, ал. 2 купувачът е длъжен да извърши плащанията.
(2) Ако в срока по ал. 1 не се извърши плащането, счита се, че купувачът се е отказал и преписката се прекратява.
(3) Когато цената на имота се покрива със заемни средства от кредитна институция, купувачът е длъжен в 7-дневен срок от връчването на заповедта да уведоми писмено ДУССД, която изпраща на кредитната институция необходимите документи за сключване на договор за кредит.


Чл. 11. (1) Въз основа на представените от купувача документи за извършено плащане ДУССД изготвя в 14-дневен срок договор за покупко-продажба в 3 екземпляра.
(2) Договорът за покупко-продажба се подписва от купувача и от министъра на вътрешните работи.
(3) Подписаните екземпляри от договора за продажба се заявяват за вписване от купувача в Службата по вписванията по местонахождението на имота и се вписват за негова сметка.
(4) В 7-дневен срок от вписването купувачът предоставя на ДУССД екземпляр от договора за отписване от актовите книги на имотите и от счетоводния баланс на съответната структура.

Раздел III.
Замяна на жилища, предоставени за управление на МВР


Чл. 12. (1) Замяна на жилище, предоставено за управление на МВР, с жилище - собственост на служител на МВР, може да се извършва по изключение, когато това е необходимо за задоволяване на нужди, пряко свързани с осъществяването на основните задачи на МВР.
(2) Замяна по ал. 1 не се извършва, когато жилището - собственост на служителя, е било придобито от МВР.


Чл. 13. (1) Замяната се извършва по цени не по-ниски от данъчната оценка на имотите.
(2) Цената на жилището, предоставено за управление на МВР, се определя по реда на чл. 6.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Процедурата по замяна започва въз основа на мотивирано предложение от ръководителя на структура/звено по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи до министъра на вътрешните работи, подадено чрез директора на ДУССД.
(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат:
1. писмено съгласие на собственика на жилището, необходимо за нуждите по чл. 12, ал. 1;
2. заверено копие от документ за собственост на жилището на служителя;
3. за всеки от имотите - схема/скица или удостоверение за липса на влязла в сила кадастрална карта - от съответната Служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имота;
4. удостоверение от Агенцията по вписванията по местонахождение на имота за наличие или липса на тежести върху жилището - собственост на служителя;
5. удостоверение за данъчна оценка на имотите.
(3) Когато правото на собственост върху жилището, необходимо за нуждите по чл. 12, ал. 1, принадлежи на две или повече лица, към предложението се прилага писмено съгласие на всички съсобственици.
(4) При необходимост комисията може да изисква и допълнителни документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за замяната.


Чл. 15. Предложението се разглежда от комисията по чл. 3, ал. 3, която изготвя становище до министъра на вътрешните работи по законосъобразността на предлаганата замяна.


Чл. 16. (1) Когато не са налице законови пречки, министърът на вътрешните работи преценява целесъобразността на предложената замяна и подписва заповед или отказва извършването на замяната. В заповедта се посочват:
1. другият/те заменител/и;
2. описание на имотите;
3. документите, удостоверяващи правото на собственост;
4. цените и разликата в стойността на имотите;
5. начинът на плащанията;
6. размерът на дължимите данъци и режийни разноски.
(2) Заповедта по ал. 1 се връчва на другия заменител по реда на ГПК.
(3) При разлика в цените на заменяните имоти се прилагат правилата на чл. 63, ал. 5 и 6 ППЗДС.


Чл. 17. (1) Въз основа на заповедта и представените документи за извършени плащания ДУССД изготвя в 14-дневен срок договор за замяна в 4 екземпляра.
(2) Договорът за замяна се подписва от заменителя/ите и от министъра на вътрешните работи.
(3) Подписаните екземпляри от договора за замяна се заявяват за вписване от заменителя/ите - приобретател/и на ведомствения имот, в службите по вписванията по местонахождение на имотите и се вписват за негова/тяхна сметка.
(4) В 7-дневен срок от вписването заменителят - приобретател на ведомствения имот, предоставя на ДУССД екземпляр от договора за отписване от актовите книги на имотите и от счетоводния баланс на съответната структура.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Семейство" по смисъла на наредбата са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 53 от Закона за държавната собственост.


§ 3. Незавършените производства по продажба и замяна на жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на МВР, се довършват по досегашния ред.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2, т. 3


ДЕКЛАРАЦИЯ
за гражданско, семейно и имотно състояние и за обстоятелствата по чл. 71 ППЗДС
 
Подписаният/ата _________________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име на служителя)

живущ в гр. (с.) _____________________, ж.к. _________________________________________________________________________________________________________________
(ул.) _________________________________________ №___, бл.___, вх.___, ап.___________,
ЕГН: _________________________________________________________________________,
лична карта №___________________________________________________________, издадена
на ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
от МВР __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ДЕКЛАРИРАМ:
I. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
1. Съпруг/а ______________________________________________, ЕГН:_____________________________________________________________________________________________

(трите имена)

2. Деца:
________________________________________________________, ЕГН ___________________________________________________________________________________________________

(трите имена)

________________________________________________________, ЕГН ___________________________________________________________________________________________________

(трите имена)

________________________________________________________, ЕГН ___________________________________________________________________________________________________

(трите имена)

 
II. ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ:
Аз и членовете на семейството ми
(служителят е длъжен с думи да посочи, че той и членовете на семейството му притежават или не притежават имущество)
1. Жилище или над 1/2 идеална част от жилище, годно за постоянно обитаване
Местонахождение: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Собственост на: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Данъчна оценка: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Вила или над 1/2 идеална част от вила, годна за постоянно обитаване
Местонахождение: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Собственост на: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Данъчна оценка: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Ценни книжа, дялово участие в търговски дружества, имоти или части от имоти със стопанско предназначение, моторни превозни средства, селскостопански машини:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(по пазарни цени съгласно чл. 71, ал. 3 ППЗДС)
 
III. СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:
1. Аз и членовете на семейството ми
(служителят е длъжен с думи да посочи, че той и членовете на семейството му са прехвърляли или не са прехвърляли жилище или вила, годни за постоянно обитаване, на други лица освен на държавата или на община и в случаите на прекратяване на съсобственост)
 
(когато служителят или членове на семейството му са прехвърляли жилище или вила, годни за постоянно обитаване, на други лица освен на държавата или на община и в случаите на прекратяване на съсобственост, се посочват имотът/имотите, датата и видът на сделката)
2. През целия срок на служба в министерството
 
(служителят е длъжен с думи да посочи, че е закупувал или не е закупувал жилище, предоставено за управление на МВР)
 
Известна ни е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Декларирам верността на изложените по-горе обстоятелства:
Съпруг/съпруга:
_______________________________________________________________ ( _____________ )

(трите имена) (подпис)

 
Дата: _____________________________________________________________
Подпис на служителя:
град: _____________________________________________________________
(_____________________)
   


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2, т. 3


ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 78 ППЗДС
 
Подписаният/ата _________________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име на служителя)

живущ в гр. (с.) _____________________, ж.к. _________________________________________________________________________________________________________________
(ул.) _________________________________________ №___, бл.___, вх.___, ап.___________,
ЕГН: _________________________________________________________________________,
лична карта №___________________________________________________________, издадена
на ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
от МВР __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ДЕКЛАРИРАМ:
I. (попълва се от кандидат за закупуване на ателие, предоставено за управление на МВР)
1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(служителят е длъжен с думи да посочи, че е или не е хабилитиран научен работник в област, свързана с функциите на МВР)
2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(служителят е длъжен с думи да посочи, че притежава или не притежава ателие за творчески нужди)
3. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(служителят е длъжен с думи да посочи, че е прехвърлял или не е прехвърлял ателие за творчески нужди на трети лица през последните 5 години преди молбата за настаняване)
 
II. (попълва се от кандидат за закупуване на гараж, предоставен за управление на МВР)
(служителят е длъжен с думи да посочи, че отговаря на условията, предвидени в утвърдените от министъра на вътрешните работи правила по чл. 23 ППЗДС)
 
Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: _____________________________________________________________
Подпис на служителя:
град: _____________________________________________________________
(_____________________)
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти