Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО В ОПЕРАТИВНИЯ ПЛАН И В ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОТ 2013 Г.

В сила от 01.01.2013 г.
Приета с ПМС № 6 от 10.01.2013 г.

Обн. ДВ. бр.5 от 18 Януари 2013г., отм. ДВ. бр.70 от 24 Август 2018г.


Отменена с § 1, т. 3 от заключителните разпоредби на Постановление № 177 от 20 август 2018 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет - ДВ, бр. 70 от 24 август 2018 г., в сила от 28.08.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за планиране и критериите за включване на проекти за публично-частно партньорство (ПЧП) в Оперативния план по чл. 15 от Закона за публично-частното партньорство, наричан по-нататък "закона", и в програмата за реализация на общинския план за развитие по чл. 18 от закона.
(2) Условията и редът за включване на проекти в Оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие, както и за тяхното актуализиране се определят с правилника за прилагане на закона при спазване на критериите, посочени в наредбата.

Глава втора.
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Чл. 2. (1) Оперативният план се изготвя в съответствие с целите и приоритетите, заложени в Националната програма за ПЧП, за всеки програмен период по години и съдържа проектите за държавни ПЧП и за ПЧП на държавни публичноправни организации, сроковете за изпълнение и необходимите средства за тяхната подготовка и реализация с посочени форма, размер и график на предоставяне на финансовата подкрепа за целия срок на проектите за ПЧП.
(2) Оперативният план се одобрява от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите в срок до 6 месеца преди началната дата на съответния програмен период.
(3) Оперативният план може да се изменя и/или актуализира в рамките на бюджетната процедура за съответната година.

Глава трета.
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ


Чл. 3. (1) В програмата за реализация на общинския план за развитие, изготвена на основание чл. 13, ал. 2, т. 7 от Закона за регионалното развитие, в самостоятелен раздел се включват общинските ПЧП, сроковете за изпълнението им по етапи, както и формата и размерът на финансовата подкрепа за всеки отделен проект. В програмата се включват и проектите за ПЧП на общинските публичноправни организации.
(2) Програмата за реализация на общинския план за развитие в частта за ПЧП проекти може да се изменя и/или актуализира с решение на общинския съвет.

Глава четвърта.
КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПЧП


Чл. 4. (1) При включване на проекти за ПЧП в Оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие се прилагат следните критерии:
1. обвързаност с Националната програма за ПЧП, съответно с общинския план за развитие;
2. социално-икономически ползи от реализацията на проекта;
3. по-добра стойност на вложените публични средства;
4. размер и форма на финансова подкрепа, размер на разходите за подготвителни действия и поносимост за бюджета;
5. степен на готовност за реализиране на проекта.
(2) Тежестта на всеки от критериите се определя за всеки програмен период като елемент от Националната програма за ПЧП, съответно от общинския план за развитие.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 22 от Закона за публично-частното партньорство.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти