Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 28 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА СВЕДЕНИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЯНИ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕЗГРАНИЧНИ ПРЕВОДИ И ПЛАЩАНИЯ КЪМ ТРЕТА СТРАНА

В сила от 01.03.2013 г.
Издадена от министъра на финансите и Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2013г.

Глава първа.
ПРЕДМЕТ


Чл. 1. С тази наредба се определят сведенията и документите, които се представят на доставчиците на платежни услуги от лицата, извършващи презгранични преводи или плащания към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута.

Глава втора.
ПРЕЗГРАНИЧНИ ПРЕВОДИ И ПЛАЩАНИЯ КЪМ ТРЕТА СТРАНА

Чл. 2. (1) Лице, което извършва презграничен превод или плащане към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута, представя на доставчика на платежни услуги, извършващ превода или плащането, сведения и документи, които удостоверяват основанието и размера на превода или плащането, както и декларация съгласно приложението.
(2) В случаите по ал. 1 лицето представя на доставчика на платежни услуги следните документи:
1. за внос на стоки - договор, фактура, митническа декларация (ЕАД) или друг документ за внос;
2. за доставка на стоки или услуги - договор, фактура, декларация или друг документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
3. за трудови и извънтрудови възнаграждения - трудов договор, договор за управление, граждански договор, фактура или друг документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
4. за авторски и лицензионни възнаграждения - договор, фактура или друг документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
5. за осигуряване на персонал, за образование, обучение, квалификация и преквалификация - договор, фактура или друг документ, който удостоверява основанието за превода или плащането;
6. за изплащане на пенсии - документ, който удостоверява основанието за плащане;
7. за издръжка на дипломатически и консулски представителства на Република България, представителства на министерства и ведомства или представителства на местни лица в чужбина - документ, който удостоверява основанието за превода или плащането;
8. за членство в международна организация - документ, издаден от съответната международна организация;
9. за дивиденти и ликвидационни дялове - решение на общото събрание на дружеството;
10. за създаване, придобиване или прехвърляне на предприятие - решение на компетентния орган на дружеството и договор;
11. за придобиване на ценни книжа, акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи - документ, който удостоверява основанието за превода или плащането;
12. за предоставяне или погасяване на кредит или паричен заем, включително лихви - договор за кредит или паричен заем;
13. за придобиване на недвижимо или движимо имущество, пътни, въздухоплавателни или водни превозни средства - договор, фактура или друг документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
14. за глоби, неустойки и обезщетения за пропуснати ползи - договор, фактура или влязло в сила решение на съдебен орган, което удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
15. за абонамент на печатни и електронни издания - договор, фактура или друг документ, удостоверяващ основанието за плащане;
16. за залози, печалби или награди от участие в хазартни игри, за участие в международни състезания, конкурси, конференции, фестивали, панаири или други сходни мероприятия - документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
17. за издръжка или други дължими суми по решения на местни или чуждестранни правораздавателни органи - влязло в сила решение на съдебен орган;
18. за преводи на валута, размерът на която не надвишава размера на внесената по банков път валута в страната - заверено копие от документа, който удостоверява получаването на превода;
19. за преводи на валута, придобита от влог на наследодател - удостоверение за наследници и извлечение от сметката на наследодателя.


Чл. 3. (1) Когато основанието за извършване на презграничния превод или плащане към трета страна не попада сред изброените по чл. 2, ал. 2, лицето представя на доставчика на платежни услуги, извършващ превода или плащането, друг документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането.
(2) Когато лицето не разполага с документ, удостоверяващ основанието и размера на превода или плащането, включително при превод по собствена сметка, както и когато основанието и размерът на превода или плащането се удостоверяват с електронен документ, възпроизведен на хартиен носител като заверен препис, то декларира тези обстоятелства в декларацията по чл. 2, ал. 1.
(3) Когато лице нарежда извършване на презграничен превод или плащане към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута, представляващ доход, подлежащ на облагане по реда на чл. 37 и 38 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица или по реда на чл. 194 и 195 от Закона за корпоративното подоходно облагане, то попълва в декларацията по чл. 2, ал. 1 размера на удържания данък, респективно приложението на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане със съответната държава.


Чл. 4. В случай че документите по чл. 2 и 3 се представят на чужд език, към тях се прилага и превод на български език при поискване.


Чл. 5. При необходимост от изчисляване равностойността на валутата на превода или плащането към лева доставчиците на платежни услуги използват курса на Българската народна банка в деня на подаване на нареждането за превода или плащането от лицето.


Чл. 6. Доставчиците на платежни услуги извършват презграничен превод или плащане към трета страна след изпълнение на изискванията на тази наредба от лицата, които извършват презгранични преводи и плащания към трета страна.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Трета страна" е страна, която не е членка на Европейския съюз и не принадлежи към Европейското икономическо пространство и в която извършва дейност доставчикът на платежни услуги на получателя на превода или плащането.
2. "Лице, което извършва презграничен превод или плащане към трета страна" е:
а) всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, или
б) всяко друго правно сдружение, независимо от неговото естество и форма и без значение дали има правосубектност, което нарежда на доставчик на платежни услуги да извърши презграничен превод или плащане към трета страна.
3. "Електронен документ" е електронният документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис или потвърждение за сключване на договор по Закона за електронната търговия.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 6, ал. 2 от Валутния закон и е приета от Управителния съвет на Българската народна банка с Решение № 96 от 18.12.2012 г. и от министъра на финансите.


§ 3. Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка или оправомощени от тях лица могат съвместно да дават указания по прилагането на тази наредба.


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 март 2013 г.


Приложение към чл. 2, ал. 1


Декларация
по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна (наредбата)
Декларацията се попълва при извършване на презграничен превод или плащане към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута
Долуподписаният .......................................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ ................................................, л. к. № ............................................., изд. на ............................................................
от .........................................................., валидна до ............................................................................................, с постоянен
адрес: ...........................................................................................................................................................................................,
в лично качество/като представител на:
(невярното се зачертава)
.......................................................................................................................................................................................................,
с ЕГН/ЛНЧ .........................................., л. к. № ................................................., изд. на ...........................................................
от ......................................................, валидна до ................................................................................................, с постоянен
адрес: ................................................................................................................................... (за физически лица), или
.......................................................................................................................................................................................................,
ЕИК/данни по документ за регистрация ........................................................................., седалище и адрес на управление: .......................................................................................................................................................................................................,
(за юридически лица)
 
Декларирам, че:
 
Раздел I
1. Извършвам презграничен превод или плащане към трета страна в размер на:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се размерът на презграничния превод и плащането цифром и словом и видът на валутата)
2. За извършване на превода или плащането прилагам документ по чл. 2, ал. 2 от наредбата:
  0 0
  Да Не

(вярното се отбелязва)

В случай че бъде отбелязано "да", посочват се наименование, номер и/или дата на документа:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Забележка. В случай че лицето не разполага с документ от изброените по чл. 2, ал. 2 от наредбата, то попълва съответно т. 2.1 и/или 2.2. и/или 2.3 от декларацията.
2.1. Основанието на превода или плащането е извън изброените в чл. 2, ал. 2 от наредбата и прилагам друг документ, който да удостоверява основанието и размера на превода или плащането:
.............................................................................................................................................................................................
(посочват се видът на документа, номер и/или дата на документа)
2.2. Прилагам електронен документ, възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от мен, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането: ...............................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се видът на документа, номер и/или дата на документа)
2.3. Не разполагам с документ, удостоверяващ основанието и размера на превода или плащането, и декларирам следната цел на превода или плащането: .............................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Извършвам презграничен превод или плащане към трета страна, представляващ доход, подлежащ на облагане по реда на чл. 37 и 38 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица или по реда на чл. 194 и 195 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
  0 0
  Да Не

(вярното се отбелязва)

Забележка. В случай че бъде отбелязано "да", лицето попълва следващия раздел II от декларацията.
Раздел II
(Този раздел се попълва само в случай, че лицето е декларирало в раздел I, т. 3 от декларацията, че нарежда извършването на презграничен превод или плащане към трета страна, представляващ доход, подлежащ на облагане по реда на чл. 37 и 38 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица или по реда на чл. 194 и 195 от Закона за корпоративното подоходно облагане.)
1. Вид и брутен размер на начисления доход ..........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Размер на удържан данък съгласно чл. 37 и 38 ЗДДФЛ или чл. 194 и 195 ЗКПО: .................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Приложена е Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО), сключена с ..............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
  0 0
  Да Не

(вярното се отбелязва)

4. Издадено е становище от Националната агенция за приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО.
  0 0
  Да Не

(вярното се отбелязва)

Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
     
Дата: .................   Подпис на декларатора:

Указания
за попълване на декларацията по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна (наредбата)
Раздел I от декларацията се попълва във всички случаи на извършване на презграничен превод или плащане към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута:
· В т. 1 се посочват размерът на презграничния превод или плащане цифром и словом и видът на валутата.
· В т. 2 се посочва дали към декларацията се прилагат някои от документите по чл. 2, ал. 2 от наредбата, както следва:
- за внос на стоки - договор, фактура, митническа декларация (ЕАД) или друг документ за внос;
- за доставка на стоки или услуги - договор, фактура, декларация или друг документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
- за трудови и извънтрудови възнаграждения - трудов договор, договор за управление, граждански договор, фактура или друг документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
- за авторски и лицензионни възнаграждения - договор, фактура или друг документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
- за осигуряване на персонал, за образование, обучение, квалификация и преквалификация - договор, фактура или друг документ, който удостоверява основанието за превода или плащането;
- за изплащане на пенсии - документ, който удостоверява основанието за плащане;
- за издръжка на дипломатически и консулски представителства на Република България, представителства на министерства и ведомства или представителства на местни лица в чужбина - документ, който удостоверява основанието за превода или плащането;
- за членство в международна организация - документ, издаден от съответната международна организация;
- за дивиденти и ликвидационни дялове - решение на общото събрание на дружеството;
- за създаване, придобиване или прехвърляне на предприятие - решение на компетентния орган на дружеството и договор;
- за придобиване на ценни книжа, акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи - документ, който удостоверява основанието за превода или плащането;
- за предоставяне или погасяване на кредит или паричен заем, включително лихви - договор за кредит или паричен заем;
- за придобиване на недвижимо или движимо имущество, пътни, въздухоплавателни или водни превозни средства - договор, фактура или друг документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
- за глоби, неустойки и обезщетения за пропуснати ползи - договор, фактура или влязло в сила решение на съдебен орган, което удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
- за абонамент на печатни и електронни издания - договор, фактура или друг документ, удостоверяващ основанието за плащане;
- за залози, печалби или награди от участие в хазартни игри, за участие в международни състезания, конкурси, конференции, фестивали, панаири или други сходни мероприятия - документ, който удостоверява основанието и размера на превода или плащането;
- за издръжка или други дължими суми по решения на местни или чуждестранни правораздавателни органи - влязло в сила решение на съдебен орган;
- за преводи на валута, размерът на която не надвишава размера на внесената по банков път валута в страната - заверено копие от документа, който удостоверява получаването на превода;
- за преводи на валута, придобита от влог на наследодател - удостоверение за наследници и извлечение от сметката на наследодателя.
В случай че бъде отбелязано "да", посочват се наименование, номер и/или дата на документа.
В случай че лицето не разполага с документ от изброените по чл. 2, ал. 2 от наредбата, то попълва съответно т. 2.1 и/или 2.2, и/или 2.3 от декларацията.
· Точка 2.1 се попълва, ако лицето представя друг документ, който удостоверява основанието на превода или плащането, извън изброените в чл. 2, ал. 2 от наредбата видове документи. Посочват се видът на документа, номерът и/или датата на документа.
· Точка 2.2 се попълва, ако лицето представя електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис или потвърждение за сключване на договор по Закона за електронната търговия, които удостоверяват основанието и размера на превода или плащането. При наличие на такива документи същите се представят на хартиен носител в заверен от лицето препис. Посочват се видът на документа, номерът и/или датата на документа.
· Точка 2.3 се попълва, ако лицето не разполага с документ, удостоверяващ основанието и размера на превода или плащането, като се посочва целта на превода или плащането, като например:
- по собствена сметка;
- за издръжка на съпрузи, низходящи, възходящи и братя и сестри, при липса на съдебен акт;
- други.
· В т. 3 се посочва дали доходът подлежи на облагане по реда на чл. 37 и 38 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица или по реда на чл. 194 и 195 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
Раздел II от декларацията се попълва, когато презграничният превод или плащане представлява доход, подлежащ на облагане по реда на чл. 37 и 38 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица или по реда на чл. 194 и 195 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
1. Доход по чл. 37 ЗДДФЛ представлява:
1.1 - обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
1.2 - стипендии за обучение в страната и в чужбина;
1.3 - лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг;
1.4 - доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост;
1.5 - възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;
1.6 - авторски и лицензионни възнаграждения;
1.7 - възнаграждения за технически услуги;
1.8 - награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица - общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително, когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице, като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници;
1.9 - доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия;
1.10 - доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество;
1.11 - вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество;
1.12 - доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна по чл. 38, ал. 5 ЗДДФЛ.
2. Доход по чл. 38 ЗДДФЛ представлява:
2.1 - дивиденти в полза на едноличен търговец;
2.2 - дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България или на местно физическо лице от източник в чужбина;
2.3 - облагаемите доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества по глава деветнадесета, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане:
а) от местни физически лица при замяната на акции и дялове в местни търговски дружества за акции и дялове в местни търговски дружества или в търговски дружества в чужбина;
б) от местни физически лица при замяната на акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества;
в) от чуждестранни физически лица при замяната на акции и дялове в местни търговски дружества за акции и дялове в местни търговски дружества или в търговски дружества в чужбина;
2.4 - облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот";
2.5 - дохода, придобит от лицето при продажба или замяна на движимо имущество по чл. 13, ал. 1, т. 2, буква "г" ЗДДФЛ;
2.6 - придобитите от член на кооперация облагаеми доходи от лихви по заеми към кооперацията;
2.7 - доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица.
3. Доходи по чл. 194 и 195 ЗКПО представляват:
3.1 - доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;
3.2 - доходи на чуждестранни юридически лица.
· В т. 1 платецът на доход от източник в България посочва брутната сума и вида на облагаемия доход, който е начислил/изплатил.
· В т. 2 платецът на дохода посочва размера на окончателния данък съгласно чл. 37 или 38 ЗДДФЛ или чл. 194 или 195 ЗКПО, в случай че такъв е удържан.
· В т. 3 платецът на дохода посочва разпоредбите и наименованието на спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане, в случай че прилага такава, както и държавата, с която е сключена.
· В т. 4 платецът посочва наличието или липсата на становище от Националната агенция за приходите за прилагане на СИДДО.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти