Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ"
Приет с Решение № 586 на СОС по Протокол № 30 от 22.11.2013 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се урежда предметът на дейност, структурата, управлението численият състав, правата и задълженията на Общинско предприятие /ОП/ "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" със седалище: гр. София, Район "Витоша", бул. "Цар Борис III" № 207.

Чл. 2. (1) ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" се създава, преобразува и закрива с решение на Столичен общински съвет.
(2) ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.
(3) ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" не е юридическо лице и осъществява дейността си от името и за сметка на Столична община, съобразно Закона за общинската собственост и този правилник.
(4) ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ


Чл. 3. ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" се създава за изпълнението на общински дейности и има предмет на дейност:
- приготвяне на топла храна по диети за обслужваните лица;
- приготвяне на топла храна за бенефициентите на социални трапезарии и социални кухни;
- доставка на храна по домовете на обслужваните лица със специализиран транспорт;
- поддържане на хигиената в жилището и помощ за поддържане на личната хигиена на обслужваните лица;
- оказване на долекарска медицинска помощ от медицински специалист /измерване на кръвно налягане, поставяне на мускулни инжекции по предписание на лекуващ лекар, профилактика на декубитус, наблюдение и помощ за спазване на назначената от лекуващия лекар терапия/;
- психо-социална интервенция /дейности, извършвани от психолог за подобряване на психическия статус на обслужваните лица и преодоляване на възникнал проблем, преодоляване чувството на самотност и намаляване на тревожността/;
- медицинска рехабилитация по предписание от лекар-специалист /по предварително изготвен индивидуален план според заболяването/ на ползващия социалната услуга;
- социална работа;
- административно-правни и битови услуги.


Чл. 4. (1) Структурата на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" е съгласно Приложение А.
(2) Численият състав на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" е 255 (двеста петдесет и пет) човека.
(3) ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" осъществява дейността си чрез 9 служби "Социален патронаж":
- служба "Сердика" - адрес: ул. "Козлодуй" № 8 партер - обслужва районите "Сердика" и "Надежда";
- служба "Връбница" - адрес: ул. "Хан Кубрат" бл. 328, вх. А, ет. 8 - обслужва районите "Връбница" и "Нови Искър";
- служба "Лозенец" - адрес: бул. "България", бл. 7А - обслужва районите "Лозенец", "Триадица" и "Средец";
- служба "Възраждане" - адрес: бул. "Вардар", бл. 137Б, вх. А, ет. 1 - обслужва районите "Възраждане", "Илинден" и "Красна поляна";
- служба "Красно село" - адрес: бул. "Цар Борис III" № 207 - обслужва районите "Красно село", "Витоша" и "Овча купел";
- служба "Оборище" - адрес: ул. "Макгахан" бл. 55А - обслужва районите "Оборище", "Подуяне" и "Кремиковци";
- служба "Слатина" - адрес: ж. к "Слатина", ул. "Кривина" бл. 73 - обслужва районите "Слатина", "Искър" и "Изгрев";
- служба "Младост" - адрес: ж.к. "Младост" II, бивше ОДЗ № 39 - обслужва районите "Младост", "Студентски" и "Панчарево";
- служба "Люлин" - адрес: ж.к. "Люлин" III, ул. "309", бивше ОДЗ № 23 - обслужва районите "Люлин" и "Банкя".

III. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 5. (1) Имуществото, което се предоставя за управление на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" е определено в Приложение Б.
(2) Предоставеното и придобито в резултат на дейността на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" имущество е общинска собственост и за него се прилага Закона за общинската собственост и Наредбата за общинската собственост.


Чл. 6. (1) Всички приходи, реализирани от ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ", се внася в приход на бюджета на Столична община.
(2) Всички разходи на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" се извършват съгласно Единната бюджетна класификация на разходите по бюджетите на общините.
(3) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобрения от Столичен общински съвет бюджет на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" за съответната година.
(4) Промени в одобрения бюджет се извършват в рамките на възможностите за корекция на бюджета и по ред, регламентиран със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за общинските бюджети и Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община, въз основа на мотивирано предложение от директора на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ".


Чл. 7. ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" води счетоводна отчетност, съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.


Чл. 8. Договорите за осъществяване дейността на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" се сключват от кмета на Столична община или по пълномощие от директора на предприятието.


Чл. 9. Правилата за работна заплата се разработват от директора на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ", в съответствие с нормативната уредба, представят се за съгласуване в дирекции "Човешки ресурси" и "Финанси" при Столична община и се утвърждават от кмета на Столична община.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ


Чл. 10. Общинското предприятие се управлява от директор, който се назначава и освобождава от кмета на Столична община. Управлението се възлага с трудов договор.


Чл. 11. Директорът на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ":
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" при спазване изискванията на действащото законодателство и приетите от Столичен общински съвет програми, наредби и решения;
2. представлява ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" и осъществява непосредствени връзки със специализираните и функционални звена на Столична община, Столичния общински съвет, районите, ведомствата и други заинтересовани органи, служби и организации;
3. утвърждава Правилник за вътрешния ред на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ", в който се съдържат специфични разпоредби за организация на дейността на предприятието;
4. утвърждава вътрешни правила за дейността на предприятието;
5. утвърждава поименното щатното разписание на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ";
6. представлява ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" като работодател във всички трудовоправни отношения с работниците и служителите му. Утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно одобрената численост и структура на общинското предприятие, при спазване изискванията на Кодекса на труда, Вътрешни правила за дейността му и други действащи нормативни актове;
7. съгласува изпълнението на дейността на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" със зам. кмета на направление "Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания, социални дейности" и Дирекция "Социални дейности";
8. изготвя и представя на дирекция "Финанси" при Столична община периодични (месечни, тримесечни и годишни) финансови отчети;
9. изготвя тригодишна прогноза и проектобюджет за следващата година и ги представя в Столична община в срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба;
10. отговаря за законосъобразното и целесъобразно разходване на бюджета на предприятието;
11. организира ефективното използване, управление и опазване на имуществото на предприятието;
12. за осъществяване на своите правомощия директорът на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" издава заповеди.


Чл. 12. Кметът на Столична община:
1. сключва, изменя и прекратява трудовия договор с директора на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ";
2. дава съгласие за откриване на банкови сметки на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ".
3. утвърждава правилата за работна заплата;
4. организира чрез специализираните звена на общинската администрация периодични проверки и методическа помощ;
5. сключва договори за разпореждане с предоставеното на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" имущество, съобразно компетенциите си и по реда, предвиден в Закона за общинската собственост и Наредбата за общинската собственост.


Чл. 13. Кметът на Столична община или определено от него структурно звено координира контролира осъществяването на дейността на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник отменя правилника на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ", приет с Решение № 957 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г., изменен и допълнен с Решение № 708 по Протокол № 80 от 20.12.2010 г. на Столичен общински съвет.


§ 2. Настоящият правилник се приема на основание чл. 52 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


§ 3. Неразделна част от настоящия правилник са Приложение А и Приложение Б.


§ 4. Правилникът е приет от Столичен общински съвет с Решение № 586 по Протокол № 30 от 22.11.2012 година.


Приложение А

Структура на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ"Приложение Б


СПИСЪК
на недвижимите имоти, предоставени за управление на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ"
 
адрес кв.м.
СЛУЖБА СЕРДИКА
1 Ул. Козлодуй № 8 - партер 12,25
2 Кв. Банишора бл. 20 - партер 123
3 Кв. Свобода - детска ясла № 67, 2 ет. - изток 130
СЛУЖБА ВРЪБНИЦА
4 Ул. "Хан Кубрат" бл. 328, вх. А, ет. 8 25
5 Ж.к. Връбница бл. 530, вх. Б 160
СЛУЖБА ЛОЗЕНЕЦ
6 Бул. "България", бл. 7А 179
7 Бул. "България", бл. 7Б 349
8 Ул. "Христо Белчев" № 16 65
9 Ул. "Кожух планина" № 18 350
10 Ул. "Димитър Хаджикоцев" № 80 141,16
СЛУЖБА ВЪЗРАЖДАНЕ
11 Ул. "Вардар" бл. 137 Б, вх. А, ет. 1 69
12 Ул. "Сава Михайлов" № 57 517
СЛУЖБА КРАСНО СЕЛО
13 Бул. "Цар Борис" III № 207 земя 1800
    сграда 369 /3 етажа по 123 кв.м всеки/
    гараж 214
СЛУЖБА ОБОРИЩЕ
14 Ул. "Макгахан", бл. 55А 46
15 Ул. "В. Петлешков" № 41 12
СЛУЖБА СЛАТИНА
16 Ул. "Кривина" бл. 73   48
17 Ул. "Борис Христов" № 16   190
    мазе 47
СЛУЖБА МЛАДОСТ
18 Ж.к. Младост 1 бивше ОДЗ 29 60
19 Ж.к. Младост 2 бивше ОДЗ 39 319,17
СЛУЖБА ЛЮЛИН
20 Ж.к. Люлин 3, ул.309, бивше ОДЗ 23 635


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти