Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № РД-02-20-25 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КОНСУЛТАНТИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И/ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

В сила от 11.12.2012 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 19 Август 2016г., изм. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.70 от 3 Септември 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. изискванията и критериите за вписване в регистъра на консултантите;
2. органите и редът за вписване в регистъра;
3. условията и редът за продължаване на удостоверението след изтичането на срока на неговото действие;
4. условията и редът за удостоверяване на правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на лица от държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(2) Консултантът е търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) или лице, регистрирано в търговски или друг публичен регистър в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, който извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражнява строителен надзор при изпълнението на строежите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) При упражняване на дейностите по ал. 2 консултантът извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Консултантът въз основа на сключен договор с възложителя може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството, както и други дейности - предмет на договори.

Чл. 2. (1) За осъществяване на дейностите по чл. 1, ал. 2 възложителят сключва писмен договор с вписан в регистъра консултант.
(2) За обекти - недвижими културни ценности, консултантската дейност се извършва от консултанта по ал. 1 с участието на лица, включени в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство (ЗКН).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Консултантските дейности по чл. 1, ал. 4 са предмет на свободно договаряне.


Чл. 3. (1) Консултантът не може да сключва договори за оценяване на съответствието на проекти за строежи, за които той или наетите от него по трудово или друго правоотношение физически лица са проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на ТЗ.
(2) Консултантът не може да сключва договори за упражняване на строителен надзор на строежи, за които той или наетите от него по трудово или друго правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на ТЗ.


Чл. 4. Консултантът представлява възложителя пред държавните и общинските органи, когато това е договорено помежду им.


Чл. 5. (1) В отделни случаи със съгласието на възложителя консултантските фирми могат да се сдружават за съвместното изпълнение на отделен договор.
(2) Сдружаването по ал. 1 се осъществява при условията и по реда на действащото в Република България законодателство.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КОНСУЛТАНТА, КАНДИДАТСТВАЩ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ


Чл. 6. (1) Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ се издава на лице по чл. 1, ал. 2, което отговаря на следните изисквания:
1. не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. не е допуснало и/или извършило повече от две нарушения по ЗУТ и нормативните актове за неговото прилагане през последните две години преди подаване на заявление за вписване в регистъра;
3. разполага с нает по трудов или друг договор екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор;
4. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец, както и наетите от тях по трудов или друг договор физически лица са специалисти със завършено висше образование, признато в Република България, с образователно-квалификационна степен "магистър", имат най-малко 5 години стаж по специалността, не са допуснали и/или извършили повече от две нарушения по ЗУТ и нормативните актове за неговото прилагане през последните две години преди подаване на заявление за вписване в регистъра и не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, както и за престъпления, свързани с упражняване на професията, освен ако не са реабилитирани.
(2) Екипът от физически лица, чрез които консултантът упражнява дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, трябва да включва съответните специалисти, които притежават квалификация и правоспособност да оценяват съответствието на всички части на инвестиционните проекти за видовете строежи по отделни категории съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ, включително координатор по безопасност и здраве, но не по-малко от следните специалности:
1. архитектура;
2. промишлено и гражданско строителство, технология и механизация на строителството или строителство на сгради и съоръжения;
3. топлотехника (отопление, вентилация и климатизация);
4. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер";
5. водоснабдяване и канализация, хидротехническо строителство, хидромелиоративно строителство или хидроенергийно строителство;
6. транспортно строителство, пътно строителство или железопътно строителство;
7. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "инженер в областта на телекомуникациите";
8. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "технолог в областта на производствените процеси";
9. специалностите, свързани със санитарно-хигиенните изисквания към строежите (лекари с придобита специалност в системата на здравеопазването по "Комунална хигиена", "Трудова медицина", "Обща хигиена", "Хранене и диететика", "Хигиена на детско-юношеската възраст" и "Радиационна хигиена"; инженери и архитекти с придобита специалност в системата на здравеопазването по "Санитарно инженерство");
10. пожарна и аварийна безопасност или пожарна безопасност и защита на населението;
11. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията;
12. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на инженерно-геоложките проучвания;
13. юрист.
(3) Допуска се включване в екипа на консултанта по ал. 2 и на лица със специалности, приравнени към посочените в ал. 2, т. 1 - 12. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на съответната специалност по ал. 2, т. 1 - 12.
(4) За извършване на дейностите по чл. 1, ал. 2 за обекти - недвижими културни ценности, в екипа по ал. 2 се включват и лица, вписани в регистъра по чл. 165 ЗКН.

Глава трета.
ОРГАНИ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ


Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Удостоверенията за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор се издават на лицата по чл. 6 от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ се удостоверява от началника на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице след представяне на документите по чл. 9 или 10.


Чл. 8. (1) За издаване на удостоверение на лицата по чл. 6 юридическото лице или едноличният търговец подава заявление по утвърден от началника на ДНСК образец.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. актуален документ за търговска регистрация, когато не е посочен Единен идентификационен код по Закона за търговския регистър, или копие от документ за регистрация в търговски или друг публичен регистър или еквивалентно средство за идентификация по регистъра в съответната държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) Дирекцията за национален строителен контрол изисква по служебен път информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съответния търговец;
3. списък на правоспособните физически лица, включително координатор по безопасност и здраве, чрез които се осъществяват дейностите за оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите, с доказателства за професионалния им опит и за петгодишния стаж, както и други индивидуални документи, удостоверяващи техните технически компетентности и способности за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, включително завършено обучение по програми, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството съвместно с компетентните министри;
4. документи, удостоверяващи правоспособността, професионалната квалификация и най-малко 5 години стаж по специалността на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци и на наетите от тях физически лица, както следва:
а) (изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) копие от дипломата за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър"; Дирекцията за национален строителен контрол изисква по служебен път документ за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, издаван от Националния център за информация и документация;
б) копие от документи, удостоверяващи стажа по специалността след завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър";
в) подробна професионална автобиография, съдържаща данни за стаж по години, месторабота и заемана длъжност и информация за конкретно извършваната дейност и професионалния опит в съответствие с придобитата специалност;
г) подробен списък на проектирани и/или изградени обекти с пълното им наименование, местонахождение и технически параметри, в т.ч. и обекти, на които е упражнявана консултантска дейност;
д) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) индивидуални лицензи, референции и препоръки, в т.ч. и удостоверения от браншови организации за компетентността на специалистите от съответния регистър на правоспособните лица, включително удостоверения за проектантска правоспособност, удостоверения за технически контрол по част "Конструктивна", удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал. 5 от Закона за енергийната ефективност и други, изискващи се със закон;
5. декларация на всеки специалист, който ще оценява съответствието на инвестиционни проекти и/или ще упражнява строителен надзор, за изричното му съгласие да бъде включен в съответния списък на консултанта;
6. декларации на членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец, както и на физическите лица, чрез които ще упражняват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, че не са допуснали или извършили повече от две нарушения по ЗУТ и нормативните актове за неговото прилагане през последните две години преди подаване на заявление за вписване в регистъра;
7. копие от документ относно вида на правоотношението (трудов или граждански договор) между консултанта и физически лица, чрез които ще упражнява дейността за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;
8. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) обстоятелствата относно съдимостта на българските граждани се установяват служебно от Дирекцията за национален строителен контрол.
(3) Когато подадените документи по ал. 2 са непълни, заявителят се информира за необходимостта от предоставяне на допълнителна информация и за това, че срокът за произнасяне започва да тече отново от датата на предоставянето им.


Чл. 9. (1) Лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ подават писмено заявление по образец, утвърден от началника на ДНСК.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документ за регистрация в търговски или друг публичен регистър или еквивалентно средство за идентификация по регистъра в съответната държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. копие от документ, удостоверяващ правото на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ да извършват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
3. списък на физическите лица - специалисти, които имат квалификация и призната правоспособност да упражняват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ за видовете строежи по отделни категории съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ, заверен от заявителя;
4. информация за разрешителния режим и за съответния компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
5. друг вид информация, предвидена в правото на Европейския съюз;
6. официален превод на документите по т. 1 - 5.
(3) Когато подадените документи по ал. 2 са непълни, заявителят се информира за необходимостта от предоставяне на допълнителна информация и за това, че срокът за произнасяне започва да тече отново от датата на предоставянето им.
(4) Когато подадените документи са нередовни или не е представена допълнителна информация, заявителят се информира, че заявлението му се оставя без разглеждане.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице издава или отказва да издаде удостоверение за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ.


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Извън случаите по чл. 8 и 9 лицата, които имат право да упражняват дейностите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в които няма режим, еквивалентен на режима по чл. 166, ал. 2 ЗУТ, могат да упражняват тези дейности на територията на Република България временно и еднократно за определен строеж въз основа на удостоверение, издадено от началника на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Лицата по ал. 1 уведомяват началника на ДНСК за пълното и точно наименование на строежа и местонахождението му съгласно сключения с възложителя договор, а при липса на такъв - съгласно обявлението или поканата за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), за изпълнението на чийто предмет лицето иска издаване на удостоверение за извършването на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
(3) Към уведомлението по ал. 2 се прилагат:
1. копие от документ за регистрация в търговски или друг публичен регистър или еквивалентно средство за идентификация по регистъра в съответната държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. копие от сертификат, удостоверение или други документи, издадени в съответната държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с които се удостоверява правото на лицата по ал. 1 да извършват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ;
3. списък на физическите лица - специалисти, които имат квалификация и призната правоспособност да упражняват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ за видовете строежи по отделни категории съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ, заверен от заявителя;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) копие от обявлението или поканата за обществена поръчка по ЗОП, с оглед изпълнението на която лицето иска издаване на удостоверение за извършването на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ; в случай че лицето има сключен договор с възложителя, се прилага копие от първата и последната страница, от които са видни предметът на договора, договарящите се страни и техните подписи;
5. официален превод на документите по т. 1 - 4.
(4) Когато подадените документи по ал. 3 са непълни, заявителят се информира за необходимостта от предоставяне на допълнителна информация и за това, че срокът за произнасяне започва да тече отново от датата на предоставянето им.
(5) Когато подадените документи са нередовни или не е представена допълнителна информация, заявителят се информира, че заявлението му се оставя без разглеждане.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице издава или отказва да издаде удостоверение за временно и еднократно право за упражняване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
(7) Удостоверението по ал. 6 съдържа:
1. наименование на органа, който го е издал;
2. наименование, седалище, адрес на управление и представителство на лицето, на което се издава удостоверението;
3. предмет на удостоверението за правото на упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ;
4. пълно и точно наименование на строежа и местонахождението му;
5. дата на издаване и срок на валидност (до въвеждане в експлоатация на строежа, но не по-дълъг от срока по документа, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);
6. списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, който е неразделна част от удостоверението.
(8) Удостоверението по ал. 6 или отказът се издава в едномесечен срок от подаване на уведомлението или от изтичането на срока по ал. 4.
(9) За лицата по ал. 1 се създава отделен публичен регистър, различен от регистъра по чл. 11, ал. 2.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) След разглеждане на постъпилите заявления и проверка за наличие на установените нормативни изисквания началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение или отказва издаване на удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Удостоверенията за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ се вписват в регистър при ДНСК. Регистърът е публичен и съдържа издадените, продължените и прекратените удостоверения, в т.ч. списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) Удостоверението за вписване в регистъра или отказът се издава в едномесечен срок от подаване на заявлението и се връчва лично на заявителя или упълномощено от него лице, или чрез лицензиран пощенски оператор, при поискване от страна на заявителя.
(2) Срокът за произнасяне може да бъде удължен еднократно при фактическа или правна сложност с не повече от 30 дни, за което заявителят се информира писмено преди изтичането на първоначално установения срок.


Чл. 13. (1) Удостоверението съдържа:
1. наименование на органа, който го е издал;
2. наименование, седалище, адрес на управление и орган на управление на лицето, на което се издава удостоверението;
3. предмет на удостоверението;
4. дата на издаване и първоначалния срок на валидност;
5. списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.
(2) Списъкът по ал. 1, т. 5 е неразделна част от удостоверението.
(3) За настъпили промени в съдържанието на удостоверението органът, който го е издал, се уведомява от регистрираното лице в 7-дневен срок.
(4) Органът по ал. 3 отразява промените в удостоверението и в регистъра.


Чл. 14. За издаване и продължаване на удостоверението по реда на чл. 166, ал. 2 ЗУТ се заплаща такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.) Отказът за вписване в регистъра се съобщава писмено на заявителя и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава четвърта.
СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО


Чл. 16. (1) Удостоверението за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ се издава за срок 5 години.
(2) В едномесечен срок преди изтичането на срока по ал. 1 регистрираните лица могат да подадат писмено заявление до органа по регистрирането за продължаване на удостоверението за нов срок 5 години.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) При искане за продължаване на удостоверението началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице се произнася въз основа на декларация от заявителя, че не са отпаднали някои от основанията, послужили за издаване на удостоверението.
(4) Удостоверението за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ се издава за срок не по-дълъг от срока по документа, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.


Чл. 17. (1) Действието на удостоверението се прекратява преди изтичането на срока, за който е издадено, по искане на вписаното в регистъра лице при представяне на доказателства, че няма неприключили договори за дейностите по удостоверението, както и при прекратяване на юридическото лице или предприятието на едноличния търговец, или при:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) влезли в сила три наказателни постановления за срок две години, с които са наложени имуществени санкции на юридическото лице или на едноличния търговец по ЗУТ или нормативните актове за неговото прилагане;
2. влезли в сила три наказателни постановления за срок една година на физическите лица, които упражняват дейностите от и за сметка на вписаното в регистъра юридическо лице или едноличен търговец;
3. отпадане на някое от основанията, послужили за издаване на удостоверението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.)

Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице прекратява предсрочно удостоверението със заповед при условията на чл. 17, ал. 1.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.)

Чл. 19. Заповедите по чл. 18 се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересуваното лице.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Лицата, получили лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството, могат да продължат да извършват дейността си по чл. 166, ал. 1 ЗУТ до изтичане на срока на лиценза.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) В тримесечен срок преди изтичането на срока на лиценза лицата по ал. 1 могат да подадат писмено заявление до началника на ДНСК за издаване на удостоверение с нов срок 5 години. Началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице се произнася въз основа на декларация от заявителя, че не са отпаднали някои от основанията, послужили за издаване на лиценз/удостоверение. Новите обстоятелства по чл. 167 ЗУТ се удостоверяват със съответните документи.


§ 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Действието на издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството лиценз се прекратява от началника на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице преди изтичането на срока, за който лицензът е издаден, по искане на лицензираното лице при представяне на доказателства, че няма неприключили договори за дейностите по лиценза, както и при прекратяване на юридическото лице или предприятието на едноличния търговец, или при:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) влезли в сила три наказателни постановления за срок две години, с които са наложени имуществени санкции на юридическото лице или на едноличния търговец по ЗУТ или нормативните актове за неговото прилагане;
2. влезли в сила три наказателни постановления за срок една година на физическите лица, които упражняват дейностите от и за сметка на лицензираното юридическо лице или едноличен търговец;
3. отпадане на някое от основанията, послужили за издаване на лиценза.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.)


§ 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Лицата, получили лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството, уведомяват в 7-дневен срок началника на ДНСК за настъпили промени в съдържанието на лиценза, в т.ч. в списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Началникът на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице отразява промените в лиценза и в регистъра при спазване на изискванията, определени с чл. 167, ал. 1 и 2 ЗУТ.


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 166, ал. 2 ЗУТ.


§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на началника на ДНСК.


§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-25 ОТ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КОНСУЛТАНТИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И/ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.08.2016 Г.)

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-25 ОТ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КОНСУЛТАНТИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И/ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 11.07.2017 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-25 ОТ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КОНСУЛТАНТИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И/ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 03.09.2019 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти