Logo Четвъртък, 26 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № РД-02-20-19 ОТ 12 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТИЩАТА

В сила от 20.11.2012 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.91 от 20 Ноември 2012г., попр. ДВ. бр.95 от 4 Декември 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят видът, обхватът, техническите изисквания, норми и правила и периодичността на работите за поддържане и текущ ремонт на пътищата, както и изискванията към организацията и технологията за тяхното изпълнение.
(2) Изискванията на наредбата се прилагат за републиканските и местните пътища, класифицирани в съответствие с чл. 3 от Закона за пътищата (ЗП).
(3) Изискванията на наредбата се прилагат в съответствие с техническите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти в областта на пътното дело, свързани с надеждността и безопасната експлоатация на пътищата и със здравословните условия на труд, пожарната безопасност и санитарно-хигиенните норми.

Чл. 2. (1) Поддържането на пътищата включва комплекс от дейности и системни грижи за осигуряване на необходимите условия за непрекъсната безопасна и нормална експлоатация на пътя, за предпазване на пътищата от преждевременно износване, за охрана, за осъществяване на мерките за защита на пътните съоръжения и принадлежности, както и за реда за водене на техническата отчетност на пътищата.
(2) Поддържането на пътищата в зависимост от целите, които трябва да бъдат постигнати, е, както следва:
1. превантивно;
2. текущо;
3. зимно.


Чл. 3. (1) Поддържането и текущият ремонт на пътищата се организират и осъществяват от собствениците или администрацията, съответно юридическите лица, управляващи пътищата, както следва:
1. за републиканските пътища - от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ);
2. за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 ЗП - от Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" (НКСИП);
3. за общинските пътища - от общините.
(2) Поддържането на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии се осъществява по взаимна договореност между АПИ и общините при условията и по реда, определени в Правилника за прилагане на Закона за пътищата (ППЗП), приет с ПМС № 245 от 2000 г. (ДВ, бр. 98 от 2000 г.).
(3) Поддържането на подземните съоръжения, на тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, на осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища в границите на урбанизираните територии се организира от съответната община.
(4) При възлагане на дейностите за поддържане и ремонт на пътищата по реда на Закона за обществените поръчки неразделна част от договора са утвърдените от лицата по ал. 1 писмени инструкции за организацията и технологията за изпълнение на работите за поддържане и ремонт на пътя.


Чл. 4. (1) Дейностите, свързани с поддържането и текущия ремонт на пътищата, осигуряват основните проектни изисквания към пътя в продължение на икономически обоснования експлоатационен срок, през който експлоатационните характеристики трябва да бъдат поддържани на необходимото за удовлетворяване на основните изисквания ниво.
(2) Основните изисквания към пътищата и начините за осигуряване на безопасността на движението, в т.ч. електронна съобщителна мрежа с оптичен кабел за видеонаблюдение по автомагистралите и пътищата от първи клас и др., се определят с Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища (ДВ, бр. 47 от 2000 г.).
(3) Дейностите, свързани с поддържането и текущия ремонт на пътищата, се планират и възлагат в съответствие с експлоатационното им състояние, сезонните особености и финансовите разчети на бюджета на АПИ, съответно на НКСИП и на общините за този вид дейност.


Чл. 5. (1) Охраната на пътищата се осигурява от лицата по чл. 3. Охраната следи за опазване на пътищата и на техните съоръжения и принадлежности, взема мерки за предотвратяване и своевременно отстраняване на причини и фактори, които влошават експлоатационните характеристики на пътя и застрашават сигурността и безопасността на ползвателите.
(2) Лицата по чл. 3 документират и водят техническа отчетност, която включва техническия паспорт на пътя и база данни за съоръженията на пътя и за проведените прегледи, проверки, обследвания и изпитвания на елементите на пътя за установяване на експлоатационното им състояние, за определяне на причините за възникналите повреди и дефекти, за експлоатационното състояние на пътната инфраструктура и за изграждане на системи за управление на пътните настилки и съоръжения.
(3) За организацията и технологията за изпълнение на работите, свързани с поддържането и ремонта на пътя, лицата по чл. 3 разработват и утвърждават писмени инструкции.
(4) Периодичността на работите и планирането на дейностите, свързани с поддържането на пътищата, се определят отделно за всяка дейност от превантивното, текущото или зимното поддържане с одобрени програми въз основа на извършените оценки.


Чл. 6. При извършване на дейностите, свързани с поддържането на пътищата, се предвиждат строителни продукти, чиито експлоатационни показатели по отношение на съществените им характеристики осигуряват изпълнението на изискванията към строежите съгласно чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и отговарят на техническите спецификации по смисъла на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.), съответно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ на ЕС, бр. L88 от 4.4.2011 г.).


Чл. 7. (1) При възникване на аварийни ситуации (тежки пътнотранспортни произшествия, снежни бури, лавини, заледявания, свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушаване на мостови съоръжения и др.) се извършват аварийно-възстановителни работи с цел осигуряване на безопасността на движението, възстановяване на минималното ниво на обслужване по пътищата и предпазване на елементите на пътя от по-сериозни повреди.
(2) Превантивната дейност, координацията и ръководството на аварийно-възстановителните работи в района на бедствието се извършват в съответствие със Закона за защита при бедствия, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове и документи за тяхното прилагане.

Глава втора.
ВИДОВЕ, ОБХВАТ И ТЕХНОЛОГИЯ НА РАБОТИТЕ ЗА ПРЕВАНТИВНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, НОРМИ И ПРАВИЛА


Чл. 8. (1) Превантивното поддържане на пътищата включва комплекс от планирани и икономически ефективни дейности и строителни и монтажни работи за съхраняване и намаляване на ефекта от стареенето и износването на материалите и конструкциите на основните елементи в обхвата на пътя и за удължаване на техния експлоатационен срок. Превантивно поддържане се прилага за елементите на пътя, които са в добро техническо състояние и със значителен остатъчен експлоатационен срок.
(2) Превантивното поддържане на пътищата включва следните основни видове дейности:
1. затваряне на повърхностни пукнатини по настилката;
2. полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки;
3. полагане на нов износващ пласт (пренастилане) на трошенокаменни, паважни, асфалтови и бетонни настилки;
4. стабилизиране на банкети;
5. укрепване на откоси;
6. дейности, свързани с поддържането на елементи на конструкцията на пътните съоръжения и принадлежности.
(3) Техническите изисквания, норми и правила, както и организацията и технологията на работите, свързани с превантивното поддържане на пътищата, са съгласно приложение № 1.


Чл. 9. (1) Дейностите по чл. 8 се планират въз основа на комплексна оценка на състоянието на елементите в обхвата на пътя, пътните съоръжения и принадлежности.
(2) Оценката на състоянието на пътната настилка се извършва въз основа на следните транспортно-експлоатационни показатели:
1. носимоспособност на пътната настилка в зависимост от натоварването от движението и допустимото максимално огъване;
2. равност на пътното покритие;
3. съпротивление на хлъзгавост (грапавост) на пътното покритие;
4. повреди на пътната настилка.
(3) Комплексната оценка на експлоатационното състояние на пътните съоръжения и принадлежности включва оценка на всеки елемент или част с оглед осигуряване на:
1. безопасно, удобно и без ограничение провеждане на движението;
2. правилно действие на останалите елементи и на конструкцията;
3. товароносимост (носимоспособност) и стабилитет на съоръжението;
4. дълготрайност на останалите елементи и на цялото съоръжение.
(4) В комплексните оценки се включват констатираните при периодичните проверки повреди и дефекти по отделни части и елементи, като се отчитат техният вид, големината и влиянието им върху безопасността, функционалната пригодност, носещата способност и дълготрайността на елемента, очакваните рискове и последствията от тях в следващите периоди от време и необходимостта от спешното им отстраняване.

Глава трета.
ВИДОВЕ, ОБХВАТ И ТЕХНОЛОГИЯ НА РАБОТИТЕ ЗА ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТИЩАТА. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, НОРМИ И ПРАВИЛА


Чл. 10. (1) Текущото поддържане на пътищата включва комплекс от всекидневни дейности, които имат за цел да осигурят техническото състояние на пътя, пътните съоръжения и принадлежности в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти. Към текущото поддържане се отнасят и дейностите, свързани с отстраняване на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя, пътните съоръжения и принадлежности и предотвратяване на по-нататъшното им развитие.
(2) Текущият ремонт на пътищата включва работите, свързани с отстраняването на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, пътните съоръжения и принадлежности, с които не се променят конструкцията и техническите характеристики на платното за движение.
(3) Текущото поддържане и текущият ремонт на пътищата включват следните основни видове дейности:
1. постоянен контрол върху експлоатационното състояние на елементите на пътя, пътните съоръжения и принадлежности;
2. почистване на малки свлачища, срутища и наноси;
3. окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети;
4. окосяване на откоси, на ограничителни и разделителни ивици, на площадки за отдих и други тревни площи;
5. запълване и укрепване на откоси на отделни места;
6. почистване и/или възстановяване на берми, "джоб" стени и други укрепващи съоръжения;
7. почистване и отстраняване на отделни малки повреди по земното платно;
8. почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения - окопи, риголи, улеи и дренажи в отделни участъци;
9. почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения - дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др.;
10. отстраняване на отделни деформации - вълни, коловози и други неравности;
11. запълване на закрити фуги на пътни съоръжения;
12. почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед, наносни материали и др.;
13. отстраняване на отделни повреди по конструкциите на пътното платно, връхните конструкции, лагерите, долното строене и речното корито;
14. боядисване на стоманени конструкции на мостове, парапети, предпазни огради, елементи на пътни знаци и др.;
15. възстановяване на хоризонталната маркировка;
16. поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци, предпазни огради и направляващи стълбчета, както и поставяне на допълнителни такива при необходимост;
17. почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните площадки, чешми, паметници, беседки и други обекти на крайпътното обзавеждане;
18. поддържане на крайпътните насаждения - окопаване, пръскане, оформяне на короните, варосване и др., както и подмяна на отделни повредени и изсъхнали насаждения с нови;
19. поддържане, почистване и отстраняване на отделни малки повреди по сградите и съоръженията на пътните служби и др.
(4) Основните дейности за текущо поддържане и текущ ремонт на елементите в обхвата на пътя и на пътните съоръжения и принадлежности са съгласно приложение № 2.
(5) Правилата, организацията и технологията за изпълнение на работите, свързани с текущото поддържане и текущия ремонт на елементите в обхвата на пътя, на пътните съоръжения и принадлежности, се разработват и утвърждават от лицата по чл. 3.

Глава четвърта.
ВИДОВЕ, ОБХВАТ И ТЕХНОЛОГИЯ НА РАБОТИТЕ ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА


Чл. 11. (1) Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обхватът на работите за зимно поддържане на пътищата се определят в зависимост от приетото за определен път ниво на зимно поддържане.
(2) Основните дейности за зимно поддържане на пътищата включват:
1. подготвителни работи:
a) изготвяне на планове за зимно поддържане;
б) технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения;
в) подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия;
г) осигуряване на необходимите материали;
д) издаване на заповеди за съгласуване на дейностите между органите на АПИ, съответно НКСИП и/или общините, дружествата, поддържащи републиканските и/или общинските пътища, Главна дирекция "Национална полиция" и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) при Министерството на вътрешните работи (МВР) относно организацията на движението и контрола през зимния период;
е) определяне на последователността на провеждане на снегозащитните мероприятия в зависимост от категорията на пътните участъци съгласно табл. 3 на приложение № 3;
ж) определяне на нивата на зимно поддържане на републиканските и общинските пътища;
2. снегозащита на пътищата чрез изграждане и поставяне на снегозащитни устройства - постоянни (крайпътни зелени пояси, земни диги и др.) и временни (огради от преносими инвентарни щитове) устройства, както и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, които водят до образуване на снегонавявания;
3. снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове;
4. обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества.


Чл. 12. (1) Дейностите за зимно поддържане на пътищата се извършват в съответствие с плановете за зимно поддържане, предварително изготвени от лицата по чл. 3, и оперативните планове за зимно поддържане, разработени от изпълнителите, на които това е възложено с договорите за поддържане на републиканските и/или общинските пътища. Оперативните планове за зимно поддържане се одобряват от лицата по чл. 3.
(2) Планът за зимно поддържане съдържа:
1. необходимите данни за дружествата изпълнители, сключили договор със съответното областно пътно управление или община, за осъществяване на зимното поддържане на пътищата;
2. точното наименование и местоположение на участъците от пътя, за които отговаря всяко дружество изпълнител;
3. нивата на зимно поддържане на отделни участъци от пътя;
4. участъците с най-голяма вероятност от снегонавяване;
5. местата за поставяне на временни снегозащитни устройства (предпазни огради от преносими инвентарни щитове);
6. график за извършване на прегледи за състоянието на пътните участъци и на отводнителните съоръжения - пътни окопи, отводнителни улеи, мостове и водостоци; прегледите се извършват съвместно от представители на лицата по чл. 3, на звената "Пътна полиция" към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и областните дирекции (ОД) на МВР и на изпълнителя, като с тях се набелязват конкретни мерки и срокове за извършване на почистването и на необходимите ремонтни работи;
7. график на техническите прегледи на машините и съоръженията, с които изпълнителят ще осъществява снегопочистването и обезопасяването срещу хлъзгане на пътните участъци; на прегледите присъстват представители на лицата по чл. 3, на звената "Пътна полиция" към СДВР и ОД на МВР, на ОД ПБЗН и на изпълнителя и се дава експертна оценка за годността и оптималния състав на предлаганата от изпълнителя механизация;
8. средства за заплащане на извършените от изпълнителя дейности за зимното поддържане съгласно утвърдена от лицата по чл. 3 методика;
9. схеми за снегопочистване на платното за движение;
10. схеми за разчистване на снежни валове върху банкети и разчиствания от снегонавявания и уплътнени снежни пластове;
11. подходящи технологии за обезопасяване на пътните участъци срещу хлъзгане, използвани материали, машини и съоръжения, разходни норми и организация на работа;
12. дежурства и информационно осигуряване, съобразени със системата за информационно осигуряване;
13. оперативен план за действие при утежнени зимни условия; разработва се от съответното областно пътно управление или община съвместно с дружествата изпълнители, на които с договор е възложено зимното поддържане, с органите на пътната полиция и с областните дирекции ПБЗН при МВР;
14. план за действие при обилни снеговалежи.
(3) Оперативните планове за зимно поддържане се разработват за всеки пътен участък въз основа на плана за зимно поддържане, изготвен от съответното областно пътно управление или община, и се съгласуват с тях.


Чл. 13. (1) Снегозащитата включва дейности, свързани с предпазване на пътищата от образуване на снегонавявания върху пътното платно при снежни виелици.
(2) За републиканските пътища снегозащитните дейности се извършват в зависимост от нивата на зимно поддържане, изискванията към експлоатационното състояние на платното за движение и срока за изпълнение съгласно табл. 1 на приложение № 3.
(3) За общинските пътища снегозащитните дейности се извършват в зависимост от нивата на зимно поддържане, изискванията към експлоатационното състояние на платното за движение и срока за изпълнение съгласно табл. 2 на приложение № 3.
(4) Оперативните планове за зимно поддържане на републиканските пътища се актуализират всяка година.
(5) Снегозащитата на пътищата в процеса на тяхната експлоатация се осъществява чрез специални постоянни или временни снегозащитни устройства - крайпътни зелени пояси, земни диги, огради от преносими инвентарни щитове и др.


Чл. 14. (1) Крайпътните зелени пояси включват постоянни снегозащитни устройства и осигуряват ефективна и трайна защита на пътищата от снегонавявания. Те се състоят от няколко реда храсти и дървета с ниски и високи корони, разположени на определено разстояние от пътя откъм страната на преобладаващите ветрове през зимата.
(2) Снегозащитните зелени пояси се изграждат по схемите, показани на фиг. 1 на приложение № 3, като тяхното разстояние до пътя, широчината и броят на редовете в пояса се определят в зависимост от обема на снегопренасянето.


Чл. 15. (1) Земните диги се изграждат в райони с малък обем на снегопренасяне и при подходящи теренни условия и пустеещи земи. Те се изпълняват от налични земни почви, които отговарят на изискванията за пътни насипи.
(2) Земните диги са с височина 1,00

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти