Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Із-2205 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ С ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на контрол върху дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, посочени в чл. 1, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

Чл. 2. (1) Контролът върху дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехническите изделия се осъществява от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи (МВР).
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява от полицейските органи самостоятелно или съвместно с други държавни органи, на които са възложени определени правомощия, свързани с дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.


Чл. 3. При осъществяване на контрол върху дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия полицейските органи имат правомощия съгласно ЗОБВВПИ и Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).


Чл. 4. (1) Контролът включва проверки за установяване дали дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се извършват при спазване изискванията на действащото законодателство и в съответствие с издадените разрешения.
(2) Целта на извършвания контрол е да не се допуска създаване на условия за извършване на престъпления, нарушения и злополуки и своевременното им предотвратяване, пресичане и разкриване.


Чл. 5. Контролът се осъществява чрез:
1. физически проверки на лица, обекти и документация;
2. ефективно използване на единния автоматизиран регистър съгласно чл. 11 ЗОБВВПИ;
3. проверка на регистрите, водени съгласно ЗОБВВПИ;
4. проверка на системите за проследяване движението на взривните вещества за граждански цели.


Чл. 6. Ефективното осъществяване на контрола се основава на:
1. спазване на действащото законодателство;
2. сътрудничество с други държавни органи и органи на местното самоуправление;
3. своевременно подаване на информация при констатиране на причини и условия за извършване на правонарушения.

Глава втора.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ


Чл. 7. Контролът бива:
1. постоянен;
2. планиран;
3. внезапен.


Чл. 8. Постоянният контрол се извършва чрез ежедневни проверки от полицейските органи в рамките на функционалната им компетентност, както следва:
1. от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) - на територията на цялата страна, съобразно функционалната им компетентност;
2. от Главна дирекция "Гранична полиция" - на територията на граничната зона и граничните контролно-пропускателни пунктове;
3. от областните дирекции на МВР (ОДМВР) и районните управления при ОДМВР - на територията на районите им на действие.
4. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., в сила от 29.11.2016 г.)


Чл. 9. (1) Планираният контрол се осъществява по предварително утвърден годишен план от директора на ГДНП.
(2) В плана по ал. 1 задължително се планират не по-малко от две проверки на лица, получили разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, които се осъществяват от комисията, създадена по чл. 19 ЗОБВВПИ.
(3) Планът по ал. 1 се изготвя от ГДНП въз основа на утвърдени годишни планове от директорите на ОДМВР.
(4) Плановете по ал. 3 се изготвят и предоставят на ГДНП до 31 януари на текущата година.


Чл. 10. (1) За изпълнението на плана по чл. 9, ал. 1 отговорните структури изготвят ежемесечен отчет, който се предоставя на ГДНП.
(2) В отчета по ал. 1 се посочват направените констатации.


Чл. 11. Внезапният контрол се осъществява чрез внезапни проверки от полицейските органи и/или представители на други държавни органи, на които са възложени определени правомощия, свързани с дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.


Чл. 12. Проверки могат да се извършват освен по плана по чл. 9, ал. 1 и:
1. по сигнал от други контролни органи;
2. при заявяване от страна на Европейската комисия или от компетентни органи на други държави членки;
3. по сигнали на граждани.


Чл. 13. За всяка извършена проверка се съставя констативен протокол в два екземпляра - по един за проверяваното лице и за проверяващия орган.


Чл. 14. При констатиране на нарушения на изискванията на действащото законодателство проверяващият орган издава заповед със задължителни предписания за отстраняването им съгласно ЗОБВВПИ.


Чл. 15. (1) При установяване на нарушение на ЗОБВВПИ се издава акт за установяване на административно нарушение.
(2) Актовете по ал. 1 се издават от полицейските органи на МВР.
(3) Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или оправомощени от него длъжностни лица съобразно тяхната компетентност.


Чл. 16. В годишните отчети на структурите на МВР, които имат правомощия по извършване на контрол по ЗОБВВПИ, се отразяват:
1. брой извършени проверки;
2. брой издадени задължителни предписания;
3. резултатите от издадените задължителни предписания;
4. брой съставени актове за установяване на административни нарушения;
5. брой на издадените наказателни постановления и данни за обжалването им.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 152, ал. 4 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-2205 ОТ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ С ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ (ДВ, БР. 85 ОТ 2012 Г.)


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 29.11.2016 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти