Logo Четвъртък, 3 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 105 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2013 Г.)

В сила от 06.11.2012 г.
Приета с ПМС № 270 от 29.10.2012 г.

Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 6 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 3 Октомври 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта (ЗХ) и за даване на разрешения за извършване на промени в тях от Държавната комисия по хазарта (ДКХ).

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри и за организиране на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, както и за промени във вече издадени лицензи се подава писмено искане по образец до ДКХ, към което се прилагат предвидените в наредбата документи. Искането може да бъде подадено и по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис, когато заявената от искателя услуга се предоставя като електронна от ДКХ. Електронните услуги, предоставяни от ДКХ, се обявяват на официалната електронна страница на ДКХ и на Единния портал за достъп до електронните административни услуги.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Документите по ал. 1 може да се подават и по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, при спазване на реда и изискванията на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния подпис. Електронните услуги, предоставени от ДКХ, се обявяват на официалната електронна страница на комисията и на Единния портал за достъп до електронните административни услуги.
(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Председателят на ДКХ със заповед утвърждава образци на предвидените в наредбата писмени искания, заявления, декларации и справки. В случаите, когато е заявена услуга по електронен път, се попълва електронно заявление. Електронното заявление съдържа всички реквизити на утвърдения образец и допълнителни реквизити, отразяващи особеностите на електронното предоставяне на услугата съобразно изискванията на Наредбата за електронните административни услуги, приета с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.).


Чл. 3. (1) Всички документи, подавани по наредбата, следва да бъдат на български език. В случай че някой от документите е представен на език, различен от български, същият следва да бъде придружен от официален превод на български език.
(2) Когато се подават документи от лица, които не са граждани на или не са регистрирани в Република България, тези документи се предоставят във форма и със съдържание, съответни на националното законодателство на лицето. Ако съответното национално законодателство не предвижда издаването на необходимия документ от компетентен държавен орган, това се удостоверява в изрична нотариално заверена декларация на лицето, в която то декларира и наличието или липсата на обстоятелствата, за които се изисква представянето на документа.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Всички документи, за които в наредбата не е посочено изрично, че се представят в оригинал, могат да се представят и като официално заверени преписи. Нотариални актове или документи, удостоверяващи право на собственост или друго правно основание за правото на ползване на недвижими имоти, се представят като заверени от искателя копия. Изискването по изречение второ не се прилага, когато искането е подадено по електронен път.
(4) Документите, които се издават с определен срок на валидност, следва да са актуални към датата на подаване на искането и през целия срок на проверката и проучването, предвиден в чл. 33 ЗХ.
(5) Когато искане по наредбата се подписва от пълномощник, към него се прилага и нотариално заверено изрично пълномощно в оригинал. За исканията по глава четвърта е достатъчно представянето на нотариално завереното пълномощно към първото искане за промяна.
(6) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) В случаите на електронно подаване на заявления и документи по наредбата, когато в удостоверението за електронен подпис е посочено, че заявителят действа от името и за сметка на друго лице - титуляр, основанието за овластяване трябва да се посочи в самото удостоверение. Когато овластяването на заявителя произтича и от други овластени лица, удостоверението трябва да съдържа данни и за тези лица.
(7) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Когато се използва удостоверение, в което не се съдържат обстоятелствата по ал. 6, заявителят трябва да посочи в електронното заявление, че действа от името на получателя на административната услуга. Когато представителната власт не произтича от закона, обемът и се установява от текста на електронното изявление, като в този случай заявителят носи наказателна отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Към електронното заявление се прилагат сканирани изображения на изискуемите съгласно наредбата документи в зависимост от вида на заявлението за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри и за организиране на дейности по производството, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, както и за промени във вече издадени лицензи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Към електронното заявление се прилага и сканирано изображение на декларация, подписана от заявителя по чл. 4 ЗХ, с която се декларира, че заявените обстоятелства и приложените документи отговарят на истината.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Заявителят съхранява приложените като сканирани изображения към електронното заявление документи за целия период на действие на лиценза. Ако при проверка от ДКХ по време на разглеждане на заявлението се установи, че документите липсват или не е налице идентичност между приложените към заявлението като сканирани изображения документи и писмените документи, от които са сканирани изображенията, се прилага чл. 24, ал. 2 ЗХ.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) В случаите, когато искателят или заявителят притежават валиден лиценз за извършване на хазартна дейност, издаден от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, се прилагат разпоредбите на чл. 33, ал. 7 и 8 ЗХ.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) (1) Държавната комисия по хазарта приема и утвърждава правила относно техническите изисквания за осигуряване на достъп до електронни административни услуги и политиките за използваните графични и други интерфейси, както и типовете електронни документи, които се приемат от административния орган в качеството му на доставчик на административна услуга.
(2) За неуредените въпроси относно електронното подаване на заявления и документи се прилагат разпоредбите на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния подпис, както и подзаконовите актове по прилагането им.

Глава втора.
ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ


Чл. 5. (1) За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри се подава искане, към което се прилагат следните документи:
1. документи за искателя - в случаите, когато той няма получен единен идентификационен код (ЕИК) или в искането не е посочен ЕИК, се представят:
а) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
б) извлечение от съдебен регистър или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установено търговското дружество или юридическото лице с нестопанска цел, както и актуален учредителен акт;
2. документи за идентификация на собствениците, съдружниците или акционерите на искателя:
а) извлечение от книгата на акционерите на искателя, заверена от законния му представител;
б) извлечение от съдебен регистър, еквивалентен документ на съдебен или административен орган по т. 1, буква "б" или друг документ на искателя, който удостоверява данни за лицата по т. 2 - в случаите, когато искателят няма получен ЕИК или в искането не е посочен ЕИК;
в) в случай че лицето по т. 2 притежава квалифицирано участие в капитала на искателя и е юридическо лице, което не е регистрирано в Република България, се представя документ по т. 1, буква "б", от който да са видни законните представители на лицето;
3. свидетелства за съдимост на:
а) собствениците, съдружниците и акционерите с квалифицирано участие на искателя - оригинал;
б) управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на дружеството или на юридическо лице с нестопанска цел - оригинал;
4. нотариално заверени декларации по образец:
а) за обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 и 4 ЗХ - оригинал;
б) по чл. 8, ал. 2 ЗХ за произхода на средствата за организиране на игрите и за извършване на инвестициите по чл. 5, ал. 2, съответно по чл. 26, ал. 4 ЗХ - оригинал;
в) по чл. 8, ал. 2 ЗХ за наличието или липсата на собственици или съдружници/акционери, които са неперсонифицирани дружества или дружества, регистрирани в офшорна зона - оригинал;
г) за обстоятелствата по чл. 8, ал. 3 ЗХ - подава се от законния представител на искателя - оригинал;
д) за имотно и финансово състояние по чл. 8, ал. 5 ЗХ - оригинал;
е) за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 ЗХ - оригинал;
ж) за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 ЗХ - оригинал;
з) (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
5. списък на лицата, пряко свързани с управлението и провеждането на играта - по образец;
6. документи, доказващи притежаване на средствата за извършване на инвестиции и за организиране на хазартните игри, в размерите, определени в чл. 5, ал. 1, съответно в чл. 26, ал. 4 ЗХ; такива документи могат да бъдат: извлечения от банкови сметки, баланс, оборотна ведомост, касова книга и други;
7. документи, доказващи произхода на средствата за инвестиции и за организиране на хазартните игри:
а) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
б) междинен финансов отчет, обхващащ периода, посочен в декларациите по т. 4, букви "б" и "д";
в) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
г) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
д) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от декларирания източник на финансиране;
е) съответните документи по букви "а" - "д" за трети лица, когато финансовите средства са предоставени от тях;
8. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) игралните условия и правила на организатора за организиране на съответната хазартна игра (в 2 екземпляра) - оригинал;
9. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) техническите изисквания на организатора към системите за контрол върху съответната хазартна игра и игралното оборудване или задължителни технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за организиране на онлайн залаганe (в 2 екземпляра) - оригинал;
10. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) правилата на организатора за организация на работата и финансов контрол при организиране на съответната хазартна игра и задължителни образци за счетоводна отчетност (в 2 екземпляра) - оригинал;
11. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.
(2) Когато искателят е търговско дружество по чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗХ, в което собственик, съдружник или акционер е чуждестранно лице извън случаите по чл. 7, ал. 2 ЗХ , към искането по ал. 1 се представят и документи, доказващи изпълнението на чл. 7, ал. 1, т. 1 или 2 ЗХ.


Чл. 6. За издаване на решение за потвърждаване извършването на инвестициите при първоначален лиценз се подава искане по образец, към което се прилагат следните документи:
1. документи, доказващи придобиването и/или придобиването чрез финансов лизинг на материални и/или нематериални активи, съгласно § 1, т. 19 от допълнителната разпоредба на ЗХ, свързани с организирането на хазартната игра по издадения лиценз; такива документи могат да бъдат: нотариални актове за придобиване право на собственост, договори, фактури за извършени плащания, финансови отчети, счетоводни сметки и др.;
2. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.


Чл. 7. За издаване на лиценз за организиране на традиционна лотарийна игра, моментна лотарийна игра и томбола освен документите по чл. 5, ал. 1 се подават и следните документи:
1. нотариално заверена декларация по образец за обстоятелствата по чл. 15, ал. 2 ЗХ по отношение на благотворителната цел на еднократните моментни лотарийни игри и томболите - оригинал;
2. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
3. образци (цветни макети - лице и гръб) на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в лотарийна игра или томбола, върху които задължително е посочен издателят (в 3 екземпляра) - оригинал;
4. план-сметка за приходите от залози и разходите за печалби.


Чл. 8. За издаване на лиценз за организиране на тото и лото игри и техните разновидности освен документите по чл. 5, ал. 1 се подават и следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) правилата на организатора за пунктовете за залагания и за централните пунктове за тото и лото игри или техните разновидности относно вида на помещенията и сградите, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол (в 2 екземпляра) - оригинал;
2. технически и функционални характеристики на системите по чл. 55, ал. 4 ЗХ (в 2 екземпляра) - оригинал;
3. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
4. нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещенията, в които са разположени пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби, са съсобствени;
5. образци (цветни макети - лице и гръб) на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в тото и лото игри или техните разновидности (в 3 екземпляра) - оригинал;
6. план-сметка за приходите от залози и разходите за печалби при тото игрите;
7. списък на игралното оборудване, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера, производител, година на производство на игралното оборудване.


Чл. 9. За издаване на лиценз за организиране на игрите бинго и кено или техните разновидности освен документите по чл. 5, ал. 1 се подават и следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) правилата на организатора за игралната зала за организиране на играта бинго или кено или техните разновидности относно вида на помещенията и сградите, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол (в 2 екземпляра) - оригинал;
2. копие от кадастрална карта или от подробен устройствен план (в случаите, когато няма влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри) за територията, на която се намира обектът, с нанесени данни за отстоянието съгласно Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта;
3. удостоверение за измереното отстояние, издадено от правоспособно лице, което може да извършва дейности по кадастър, геодезия и картография;
4. нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещението, в което е разположена игралната зала, е съсобствено;
5. одобрен от главния архитект на съответната община (район) технически проект - част архитектура, на игралната зала и прилежащите и помещения с включени разпределения на помещенията и тяхната площ, както и документ за въвеждане в експлоатация (удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за ползване) на обекта, в който е разположена игралната зала;
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) план-схема за броя и разположението на игралното оборудване в игралната зала в съответствие с изискванията на ЗХ - подписана от искателя;
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) правилник за средствата и начина за опазване на реда и сигурността в обекта, в който ще се организират хазартните игри - подписан от искателя;
8. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) договор за охрана на игралната зала; този договор не се представя, когато охраната на игралната зала ще се извършва от лица, които са в трудови правоотношения с дружеството - организатор на хазартните игри;
9. документи, удостоверяващи произхода, собствеността или друго правно основание за ползване на игралното оборудване;
10. списък на игралното оборудване, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера, производителя и годината на производство на игралното оборудване;
11. технически и функционални характеристики на системите по чл. 57, ал. 5 ЗХ (в 2 екземпляра) - оригинал;
12. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
13. образци (цветни макети - лице и гръб) на талони за участие в бинго или кено игри и техните разновидности (в 3 екземпляра) - оригинал;
14. план-сметка за приходите от залози и разходите за печалби.


Чл. 10. За издаване на лиценз за организиране и провеждане на хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета освен документите по чл. 5, ал. 1 се подават и следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) правилата на организатора за пунктовете за залагания и за централните пунктове за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета относно вида на помещенията и сградите, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол (в 2 екземпляра) - оригинал;
2. технически и функционални характеристики на системите по чл. 60, ал. 5 ЗХ (в 2 екземпляра) - оригинал;
3. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
4. нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещенията, в които са разположени пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби, са съсобствени;
5. образци (цветни макети - лице и гръб) на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в хазартните игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета (в 3 екземпляра) - оригинал;


Чл. 11. За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, освен документите по чл. 5, ал. 1 се подават и следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) правилата на организатора за пунктовете за залагания върху случайни събития и за залагания, свързани с познаване на факти, относно вида на помещенията и сградите, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол (в 2 екземпляра) - оригинал;
2. технически и функционални характеристики на системите по чл. 62, ал. 3 ЗХ (в 2 екземпляра) - оригинал;
3. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
4. нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещенията, в които са разположени пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби, са съсобствени;
5. образци (цветни макети - лице и гръб) на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в хазартните игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти (в 3 екземпляра) - оригинал;
6. план-сметка за приходите от залози и разходите за печалби;
7. списък на игралното оборудване, съдържащ данни най-малко за: типа, модификацията, броя, производствените номера, производителя и годината на производство на игралното оборудване.


Чл. 12. За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала освен документите по чл. 5, ал. 1 се подават и следните документи:
1. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
2. копие от кадастрална карта или от подробен устройствен план (в случаите, когато няма влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри) за територията, на която се намира обектът, с нанесени данни за отстоянието, съгласно Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта;
3. удостоверение за измереното отстояние, издадено от правоспособно лице, което може да извършва дейности по кадастър, геодезия и картография;
4. нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещението, в което е разположена игралната зала, е съсобствено;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) правилата на организатора за игралната зала относно вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол (в 2 екземпляра) - оригинал;
6. одобрен от главния архитект на съответната община (район) технически проект - част архитектура, на игралната зала и прилежащите и помещения с включени разпределения на помещенията и тяхната площ, както и документ за въвеждане в експлоатация (удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за ползване) на обекта, в който е разположена игралната зала;
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) план-схема за броя и разположението на игралното оборудване в игралната зала в съответствие с изискванията на ЗХ - подписана от искателя;
8. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) правилник за средствата и начина за опазване на реда и сигурността в обекта, в който ще се организират хазартните игри - подписан от искателя;
9. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) договор за охрана на игралната зала; този договор не се представя, когато охраната на игралната зала ще се извършва от лица, които са в трудови правоотношения с лицето - организатор на хазартните игри;
10. документи, удостоверяващи произхода, собствеността или друго правно основание за ползване на игралното оборудване;
11. списък на игралното оборудване, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера, производителя и годината на производство на игралното оборудване;
12. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) списък на джакпот системите, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера и процента на отчисление на съответната система.


Чл. 13. За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино освен документите по чл. 5, ал. 1 се подават и следните документи:
1. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
2. копие от кадастрална карта или от подробен устройствен план (в случаите, когато няма влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри) за територията, на която се намира обектът с нанесени данни за отстоянието, съгласно Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта;
3. удостоверение за измереното отстояние, издадено от правоспособно лице, което може да извършва дейности по кадастър, геодезия и картография;
4. нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещението, в което е разположено игралното казино, е съсобствено;
5. одобрен от главния архитект на съответната община (район) технически проект - част архитектура, на игралното казино и прилежащите му помещения с включени разпределения на помещенията и тяхната площ, както и документ за въвеждане в експлоатация (удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за ползване) на обекта, в който е разположено игралното казино;
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) план-схема за броя и разположението на игралното оборудване в игралното казино в съответствие с изискванията на ЗХ - подписана от искателя;
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) правилник за средствата и начина за опазване на реда и сигурността в игралното казино - подписан от искателя;
8. удостоверения за придобита квалификация за упражняване на професията и договори с лицата, пряко свързани с управлението на игралното казино и с организирането на хазартни игри в него;
9. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) правилата на организатора за игралното казино относно вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол (в 2 екземпляра) - оригинал;
10. образец на регистър по чл. 74, ал. 1 ЗХ;
11. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) договор за охрана на игралното казино, както и списък на лицата, които ще я извършат;
12. документи, удостоверяващи произхода, собствеността или друго правно основание за ползване на игралното оборудване;
13. списък на игралните маси, съдържащ най-малко данни за: брой, производствен номер, вид на хазартната игра, вид на залога;
14. списък на игралните автомати, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера, производител, година на производство на игралното оборудване;
15. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) списък на джакпот системите, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера и процента на отчисление на съответната система;
16. образци от удостоверителни знаци за участие в хазартните игри в игралното казино, отговарящи на изискванията на общите задължителни игрални условия и правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 ЗХ.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) За издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания освен документите по чл. 5, ал. 1 се изискват и следните документи:
1. нотариално заверени декларации за:
а) обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 1 ЗХ;
б) съгласие за предоставяне на информация на ДКХ, Националната агенция за приходите и Министерството на вътрешните работи за постъпили, изплатени и налични суми по банковата сметка по чл. 6, ал. 1, т. 3 ЗХ;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
3. документи, удостоверяващи произхода, собствеността или друго правно основание за ползване на контролния локален сървър и игралния софтуер на комуникационното оборудване;
4. документацията на системите по чл. 6, ал. 1, т. 4 ЗХ с описание на техните функции, процедури за поддръжка, описание на съобщенията за грешки, както и описание на процеса на идентификация и регистрация на участниците;
5. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) технически и функционални характеристики на системата за достъп (в 2 екземпляра) - оригинал;
6. договор с банка, удостоверяващ, че е открита сметка за депозиране на залози и изплащане на печалби съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 ЗХ ;
7. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) За издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания чрез интернет освен документите по чл. 14, ал. 1 се изискват и следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) подробна документация на сайта, чрез който ще се извършва участието в онлайн залагания, съдържаща пълно описание на неговите технически и функционални характеристики - представя се на хартиен носител;
2. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) правила за съхранение на информацията за направените залози и формирането на печалбите.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) За издаване на лиценз за организиране на игри чрез електронни съобщителни средства освен документите по чл. 14, ал. 1 се изискват и следните документи:
1. предварителен договор с телефонен и/или телекомуникационен оператор за доставка на електронната съобщителна услуга;
2. предварителен договор за предоставяне на телевизионни услуги, сключен между телевизия, организатор и изпълнителен продуцент.
3. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Глава трета.
ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И СЕРВИЗ И ЗА ВНОС, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И СЕРВИЗ НА ИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕ


Чл. 17. (1) За издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз или за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване се подава искане, към което се прилагат следните документи:
1. документи за искателя - в случаите, когато той няма получен ЕИК или в искането не е посочен ЕИК, се представят:
а) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
б) извлечение от съдебен регистър или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установено търговското дружество, както и актуален учредителен акт;
2. документи за идентификация на собствениците, съдружниците или акционерите на искателя:
а) извлечение от книгата на акционерите на искателя, заверена от законния му представител;
б) извлечение от съдебен регистър, еквивалентен документ на съдебен или административен орган по т. 1, буква "б" или друг документ на искателя, който удостоверява данни за лицата по т. 2 - в случаите, когато искателят няма получен ЕИК или в искането не е посочен ЕИК;
в) в случай че лицето по т. 2 притежава квалифицирано участие в капитала на искателя и е юридическо лице, което не е регистрирано в Република България, се представя документ по т. 1, буква "б", от който да са видни законните представители на лицето;
3. свидетелства за съдимост на:
а) собствениците, съдружниците и акционерите с квалифицирано участие на искателя - оригинал;
б) управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на дружеството - оригинал;
4. нотариално заверени декларации по образец:
а) за обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 и 4 ЗХ - оригинал;
б) по чл. 8, ал. 2 ЗХ за произхода на средствата за организиране на дейността и за извършване на инвестициите по чл. 5, ал. 2, съответно по чл. 26, ал. 4, т. 6 или ал. 5 ЗХ - оригинал;
в) по чл. 8, ал. 2 ЗХ за наличието или липсата на собственици или съдружници/акционери, които са неперсонифицирани дружества или дружества, регистрирани в офшорна зона - оригинал;
г) имотно и финансово състояние по чл. 8, ал. 5 ЗХ - оригинал;
д) обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 ЗХ - оригинал;
5. документи, доказващи притежаване на средствата за извършване на инвестиции и за организирането на дейностите, в размерите, определени в чл. 5, ал. 1, съответно в чл. 26, ал. 4, т. 6 и ал. 5 ЗХ; такива документи могат да бъдат: извлечения от банкови сметки, баланс, оборотна ведомост, касова книга и други;
6. документи, доказващи произхода на средствата за инвестиции и за организиране на хазартните дейности:
а) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
б) междинен финансов отчет, обхващащ периода, посочен в декларациите по т. 4, букви "б" и "д";
в) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
г) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
д) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от декларирания източник на финансиране;
е) съответните документи по букви "а" - "д" за трети лица, когато финансовите средства са предоставени от тях;
7. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.);
8. графичен образец на фирмена пломба на производителя или на сервиза на вносителя;
9. графични образци на маркировка, съдържаща данните по чл. 66 от ЗХ - при искане за издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз;
10. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.);
11. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.
(2) Когато искателят е търговско дружество по чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗХ, в което собственик, съдружник или акционер е чуждестранно лице извън случаите по чл. 7, ал. 2 ЗХ, към искането по ал. 1 се представят и документи, доказващи изпълнението на чл. 7, ал. 1, т. 1 или 2 ЗХ.


Чл. 18. За издаване на решение за потвърждаване извършването на инвестициите при първоначален лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване се подава искане, към което се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) документи, доказващи придобиването и/или придобиването чрез финансов лизинг на материални и/или нематериални активи, съгласно § 1, т. 19 от допълнителната разпоредба на ЗХ, свързани с организирането на дейността; такива документи могат да бъдат: договори, фактури за извършени плащания, финансови отчети, счетоводни сметки и др.;
2. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.

Глава четвърта.
ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ИЗДАДЕН ЛИЦЕНЗ


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) За вземане на решение за промяна на лиценза и за издаване на ново удостоверение в случаите по чл. 37, ал. 1 ЗХ се подава искане, към което се прилагат следните документи:
1. документи за искателя - в случаите, когато искателят няма получен ЕИК или в искането не е посочен ЕИК, се представят документите по чл. 5, ал. 1, т. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) документи за новоизбраното лице, което представлява организатора - представят се документите по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква "б" и т. 4, буква "а";
3. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.
(2) За издаване на решение по чл. 37, ал. 4 ЗХ се подава искане, към което се прилагат следните документи:
1. при промяна в състава на управителен или контролен орган на организатор се представят документите по ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) при промяна на собственик, съдружник или акционер с квалифицирано участие на организатор се представят документите по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2, т. 3, буква "а", т. 4, букви "а", "в" и "д";
3. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) За вземане на решение за промяна на лиценза и издаване на ново удостоверение в случаите по чл. 38 ЗХ се подава искане, към което се прилагат документите по ал. 2, 3 или 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Към искане за даване на разрешение за извършване на промени в игрален софтуер и/или хардуер и/или комуникационно оборудване (намаляване или увеличаване на броя, подмяна, промяна в типа, съответно версията, или модификацията) се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) списък на игралното, виртуалното игрално оборудване и/или комуникационното оборудване, което ще бъде подменено, съответно с което ще бъде подменено съществуващото, което ще бъде модифицирано или с което ще бъде намален или увеличен броят на оборудването - по образец;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) списък на игралното оборудване, на виртуалното игрално и/или комуникационно оборудване, което ще бъде в експлоатация след промените - по образец;
3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) документи, удостоверяващи произхода, собствеността или друго правно основание за ползване на новия/новите игрален/игрални софтуер/софтуери, игрално или комуникационно оборудване;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) план-схема за броя и разположението на игралното оборудване в игралната зала в съответствие с изискванията на ЗХ - в случаите, когато се увеличава броят на игралното оборудване - подписана от искателя;
5. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.
(3) Към искане за даване на разрешение за вписване на промяна в броя и/или адреса на пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби и на централния пункт, в който е разположена централната компютърна система или контролният локален сървър, се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) списък на пунктовете след промените - по образец;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.);
4. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Към искане за утвърждаване на представените от организатора правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ с исканите промени се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) описание на промените;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) пълен текст на правилата, в който са нанесени промени от организатора - подписани от искателя (в 2 екземпляра) - оригинал;
3. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Към искане за утвърждаване на образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри се прилагат следните документи:
1. образци (цветни макети - лице и гръб);
2. план-сметка за приходите от залози и разходите за печалби при съответната хазартна игра, при условие че удостоверителните знаци са ценни книжа по смисъла на чл. 50, ал. 3 ЗХ;
3. документ за платена държавна такса.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) При преобразуване чрез промяна на правната форма новоучреденото дружество подава искане за издаване на решение по чл. 39, ал. 5 ЗХ и удостоверение, в което да се отрази новият титуляр на лиценза. Към искането се прилагат документ за платена такса за разглеждане на документи, документите по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква "б" и т. 4, буква "а"  за всяко от лицата, които представляват организатора или са членове на негов управителен или контролен орган. Такива документи не се представят, ако са били представени за съответното лице при издаване на лиценза на преобразувалия се организатор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) При преобразуване чрез сливане новоучреденото дружество, а при преобразуване чрез вливане, разделяне и отделяне - приемащото дружество, подава искане по чл. 39, ал. 5 ЗХ за промяна на лиценза и издаване на удостоверение с отразяване на новия титуляр. Към искането се прилагат и следните документи:
1. декларация за обстоятелствата по чл. 9, ал. 8 ЗХ;
2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
3. документите по чл. 19, ал. 1, т. 2 за новоизбраните лица, представляващи приемащото, съответно новоучреденото, дружество;
4. ако в резултат на преобразуването е настъпила промяна в съдружниците или акционерите, притежаващи квалифицирано участие, за тях се представят документите по чл. 19, ал. 2, т. 2;
5. документ за платена такса за разглеждане на документи.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)

Глава пета.
ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЛИЦЕНЗА. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 105 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2013 Г.)


Чл. 22. За продължаване срока на издаден лиценз се подава искане, към което се прилага нотариално заверена декларация за обстоятелствата по чл. 36, ал. 1, т. 3 ЗХ.


Чл. 23. За издаване на лиценз в случаите по чл. 36, ал. 3 ЗХ преди изтичане срока на действащия лиценз се подава искане, към което се прилагат следните документи:
1. нотариално заверена декларация за липсата на промяна или изменение в обстоятелствата, които се доказват с документите по наредбата;
2. документите, предвидени в наредбата за съответния вид хазартна игра, за обстоятелствата по отношение на които е налице промяна или изменение;
3. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.


Чл. 24. За прекратяване действието на лиценза преди изтичането на срока му се подава искане с нотариална заверка на подписа на законния представител на искателя.

Глава шеста.
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ НАБАВЯ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАДЕНИ ИСКАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ И ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ИЗДАДЕН ЛИЦЕНЗ (НОВА - ДВ, БР. 79 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 03.10.2017 Г.)

Глава шеста.


Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) (1) Държавната комисия по хазарта по служебен път набавя следната информация от съответните институции във връзка с искането за издаване на лиценз и промени в обстоятелствата по издаден лиценз:
1. информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от Националната агенция за приходите;
2. справка за актуална търговска регистрация и актуален учредителен акт, съответно устав на искателя;
3. одитиран годишен финансов отчет за предходната година на искателя;
4. справка за документите за собственост и за ползване на сградите и помещенията, в които се намира обектът за организиране на хазартни игри;
5. справка за валидност на лиценза за извършване на частна охранителна дейност.
(2) Алинея 1 се прилага по отношение на информацията, която Държавната комисия по хазарта може да набави служебно от административни органи в Република България. В останалите случаи информацията се набавя от искателя.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Официално заверен препис" по смисъла на наредбата е нотариално заверен препис от документ или препис от документ, заверен от лицето, което го е издало или съставило.


§ 2. "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 5 от Закона за хазарта.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 29 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА И ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ТЯХ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2013 Г.)

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 18 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 03.10.2017 Г.)

§ 16. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти