Logo Четвъртък, 3 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № I-6 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И РАЗМЕРИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

В сила от 23.10.2012 г.
Издадена от Държавна агенция "Национална сигурност"

Обн. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд, които се изплащат на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Чл. 2. Размерът на допълнителните възнаграждения по чл. 1 се определя при отчитане на разполагаемите средства по бюджета на агенцията.

Раздел II.
Специфични условия на труд


Чл. 3. (1) Специфичните условия на труд са особеностите на упражнявания от служителите труд при изпълнение на законовите задачи и дейности на агенцията.
(2) Специфичните условия на труд на служителите от агенцията са свързани със:
1. конкретно изпълняваните задачи по осигуряване, организиране и извършване на дейностите на агенцията съгласно Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ЗДАНС);
2. завишена отговорност при осъществяване на законовите правомощия, при подпомагане на дейността на председателя на агенцията, при осъществяване на методическо ръководство, помощ и контрол, както и при организационно-техническото осигуряване на дейността на агенцията;
3. работа при наличие на риск за здравето и живота;
4. работа с класифицирана информация или в зони за сигурност;
5. работа по осигуряване, ползване и прилагане на гласни и негласни методи и на разузнавателни способи и средства, включително работа като служители на прикритие.
(3) Размерите на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд за служителите от агенцията се определят в приложение № 1 (секретно).
(4) При определяне на конкретния размер на възнаграждението се взема предвид и въздействието на служителя върху работната среда.

Раздел II.
Ред за определяне на размера на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд


Чл. 4. (1) Конкретният размер на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд на всеки служител от ДАНС се определя със заповед на председателя на ДАНС по предложение (приложение № 2, секретно), изготвено от пряк началник на съответния служител, на длъжност директор на дирекция и по-висока. Предложенията се съгласуват по компетентност с главния секретар на ДАНС и със съответния заместник-председател.
(2) При съгласуването на предложенията по ал. 1 главният секретар или съответният заместник-председател на ДАНС може да коригира направеното предложение.
(3) Конкретният размер на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд на заместник-председателите, на главния секретар, на директорите на дирекции, на началниците на самостоятелни териториални отдели, на ръководителя на звеното за вътрешен одит и на финансовите контрольори се определя от председателя на ДАНС.
(4) Конкретният размер на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд на председателя на ДАНС се определя от министър-председателя.


Чл. 5. (1) Допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд не се изплаща по време на неплатен отпуск, както и за срока на отстраняване от длъжност.
(2) Служителите от ДАНС, които участват в операции и мисии извън територията на Република България, в случаите, при които е предвидено да получават допълнително месечно възнаграждение за работа в условия на риск, не получават допълнително възнаграждение за специфични условия на труд по тази наредба.
(3) Допълнително възнаграждение за специфични условия на труд не се изплаща от ДАНС на служителите, получаващи възнаграждение по чл. 42, ал. 2 ЗДАНС.
(4) Допълнително възнаграждение за специфични условия на труд не се изплаща за времето на командироване, курс или специализация в страната и в чужбина с продължителност над два месеца.
(5) Председателят на ДАНС може да определи със своя заповед размер на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд на служителите, назначени на длъжности по чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и които получават възнагражденията си от ДАНС.


Чл. 6. (1) Предложенията по чл. 4 се изготвят до 25-о число на месеца.
(2) На базата на изпратените предложения специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" подготвя заповед на председателя за определяне на индивидуалния размер на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд считано от началото на следващия месец.


Чл. 7. (1) За новоназначени служители на ДАНС се определя допълнително възнаграждение за специфични условия на труд в минимален размер, като конкретният размер се определя по реда на чл. 4, ал. 1.
(2) Размерът на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд по ал. 1 може да бъде променен не по-рано от три месеца от датата на назначаването на служителя.
(3) Размерът на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд по ал. 1 се променя по реда на чл. 6.


Чл. 8. (1) Средствата за изплащане на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд се включват в годишния проектобюджет на ДАНС и се изплащат в рамките на утвърдения годишен бюджет на ДАНС.
(2) Със заповед на председателя на агенцията се определят максималните размери на полагащите се допълнителни възнаграждения по приложение № 1 (секретно) в зависимост от разполагаемите средства за съответната бюджетна година.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".


§ 2. (1) С тази наредба се отменя Наредба № 4 от 2008 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност" (издадена от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", обн., ДВ, бр. 34 от 1.04.2008 г., в сила от 1.04.2008 г.).
(2) Определените съгласно отменената наредба допълнителни възнаграждения за специфични условия на труд на служителите на агенцията запазват досегашния си размер.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти