Logo Сряда, 12 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-13 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ПОДБОР НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ В СЛУЖБАТА НА ВОЕННИЯ АТАШЕ КЪМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 19.10.2012 г.
Издадена от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 10 Юни 2014г., отм. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г.


Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Наредба № Н-8 от 23 март 2016 г. за подбор на военнослужещи за назначаване на длъжности в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България - ДВ, бр. 28 от 8 април 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за назначаване на длъжности в Службата на военния аташе към дипломатическите представителства на Република България.

Чл. 2. (1) Подборът за назначаване на длъжности по чл. 1 се осъществява от Мандатна комисия на служба "Военна информация".
(2) Редът за работа и начинът на вземане на решения от Мандатната комисия се уреждат със заповед на директора на служба "Военна информация".


Чл. 3. (1) Службата на военния аташе може да включва в състава си: аташе по отбраната, военни аташета по видовете въоръжени сили, помощник-аташе по отбраната/помощник военни аташета и технически сътрудници (секретари, преводачи и др.).
(2) Съгласно изискванията на длъжностните характеристики за аташета по отбраната могат да се определят военнослужещи с военно звание "подполковник"/"капитан II ранг", "полковник"/"капитан I ранг" или с висши офицерски звания; за военни аташета по видовете въоръжени сили и помощник военни аташета - военнослужещи със старши офицерски звания; за технически сътрудници - военнослужещи с младши офицерски звания, с военно звание "офицерски кандидат 1-ви (2-ри) клас" или със сержантски (старшински) звания, както и цивилни служители.


Чл. 4. В зависимост от изискванията за заемане на длъжностите подборът може да бъде:
1. общ - за военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия;
2. вътрешен - само за военнослужещи и цивилни служители от служба "Военна информация".


Чл. 5. Процедурата по общия подбор по чл. 4, т. 1 включва следните етапи:
1. обявяване на вакантни длъжности в службите на военния аташе;
2. кандидатстване и допускане до участие в подбор;
3. оценка на качествата на кандидатите по документи и събеседване;
4. класиране.


Чл. 6. (1) До 1 декември на съответната година директорът на служба "Военна информация" предоставя на структурата за управление на човешките ресурси на Министерството на отбраната информация за овакантяващите се или предстоящи да бъдат разкрити през следващата година длъжности в службите на военния аташе, назначаването на които се извършва при условията на общ подбор, както и изискванията за заемането на тези длъжности.
(2) Въз основа на получената информация по ал. 1 министърът на отбраната със заповед обявява провеждането на общ подбор. В заповедта се определят:
1. наименованието на длъжността;
2. изискванията за заемане на длъжността:
а) военното звание;
б) необходимите образование и квалификация;
в) нивото на владеене на чужд език/езици;
г) да остават не по-малко от три години до навършването на пределна възраст за военна служба към 31 декември в годината на кандидатстване;
д) допълнителни изисквания, ако е необходимо;
3. срок за подаване по команден ред на рапорти от кандидатите;
4. срок за представяне на рапортите на кандидатите до структурата за управление на човешките ресурси на Министерството на отбраната;
5. срок за представяне на рапортите на кандидатите за заемане на длъжността в служба "Военна информация".
(3) Кандидатите, които вече са заемали веднъж длъжност в задграничните представителства на Република България и/или в щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи, се допускат до участие в подбора, ако към момента на назначаване на длъжността, за която кандидатстват (очакваната дата на заемане на длъжността), е изминал срок не по-кратък от срока на заемане на предходната такава длъжност, на която са били назначени, но не по-малко от 2 години.
(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2014 г., в сила от 10.06.2014 г.) По предложение на директора на служба "Военна информация", когато извънредни обстоятелства налагат спешно да се заеме определена длъжност в службите на военния аташе, в подбора могат да участват и кандидати, които не отговарят на изискванията на ал. 2, т. 2, буква "г" и/или ал. 3.


Чл. 7. (1) Кандидатите подават рапорти по команден ред. Към рапорта кандидатите прилагат следните документи:
1. кадрова справка;
2. копия от дипломи за завършено образование и сертификати за притежавана квалификация, заверени от органа за управление на човешките ресурси;
3. копия от разрешения за достъп до класифицирана информация - национални и международни;
4. копия на удостоверения за владеене на чужд език/езици съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001, заверени от органа за управление на човешките ресурси;
5. медицинско свидетелство за работа в чужбина с лекарско заключение: "Може да отиде на работа в чужбина";
6. копие на свидетелство за управление на моторно превозно средство.
(2) След изтичането на срока по чл. 6, ал. 2, т. 5 рапортите на кандидатите заедно с придружаващите ги документи се предоставят от структурата за управление на човешките ресурси на Министерството на отбраната за разглеждане от Мандатната комисия в служба "Военна информация".
(3) Подборът се осъществява от Мандатната комисия по чл. 2, ал. 1 на два етапа:
- първи етап - допускане до участие;
- втори етап - провеждане на подбора.
(4) Недопуснатите до участие в подбора кандидати се уведомяват чрез структурата за управление на човешките ресурси на Министерството на отбраната.
(5) Мандатната комисия провежда подбора по реда, определен със заповедта на директора на служба "Военна информация" по чл. 2, ал. 2.
(6) След приключване на работата Мандатната комисия изготвя протокол за класиране на кандидатите. Протоколът от заседанието се подписва от комисията и се предлага на директора на служба "Военна информация" за утвърждаване.
(7) Класираните на първо място за обявените длъжности се изпращат на изследване за определяне на психологическата им съвместимост с направлението на дейност от специализирания орган на служба "Военна информация". Ако някой от класиралите се на първо място е с относителен или отрицателен резултат от психологическото изследване, на психологически тест се изпраща следващият класиран.
(8) Успешно преминалите психологическото изследване кандидати след съгласуване с министъра на външните работи и началника на отбраната се предлагат от директора на служба "Военна информация" на министъра на отбраната за утвърждаване.
(9) Утвърдените от министъра на отбраната военнослужещи за назначаване на длъжности в службите на военния аташе се вземат в разпореждане по специален щат на министъра на отбраната и се дават на работа и доволствие в служба "Военна информация" за подготовка.


Чл. 8. Вътрешният подбор се провежда при условия и по ред, определени съгласно приложението (поверително).


Чл. 9. Подготовката по чл. 7, ал. 9 се извършва в служба "Военна информация" с обща продължителност до шест месеца.


Чл. 10. До приключване на подготовката структурата по човешките ресурси на служба "Военна информация" чрез структурите, отговарящи за международното сътрудничество и протокола в Министерството на отбраната, извършва необходимите действия за получаване на съгласие (агреман) от приемащата държава и отговаря за издаването на паспорти и визи на служителя и придружаващите го членове на семейството му.


Чл. 11. (1) Министърът на отбраната издава заповед за дългосрочно командироване на утвърдените кандидати при условията и по реда на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г.), с която се определят длъжността на служителя за времето на дългосрочното му командироване, размерът на командировъчните пари във валута, срокът на командироването, начинът на пътуване и други условия за командироването.
(2) Продължителността на командироването по ал. 1 е до 3 години.
(3) Със заповед на министъра на отбраната срокът на задграничния мандат може да бъде продължен до една година след съгласуване с министъра на външните работи.


Чл. 12. След приключване на командироването със заповед на министъра на отбраната военнослужещите и цивилните служители от службите на военния аташе се освобождават от заеманата длъжност и се назначават на длъжност или се вземат в разпореждане на министъра на отбраната по специален щат (само за военнослужещи).

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 69, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г., бр. 36 и 54 от 2012 г.).


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-13 ОТ 2012 Г. ЗА ПОДБОР НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ В СЛУЖБАТА НА ВОЕННИЯ АТАШЕ КЪМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 10.06.2014 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти