Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Iз-2061 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА И ОТЧЕТА НА БРОНИРАНАТА, КОЛЕСНАТА, ВЕРИЖНАТА ТЕХНИКА, ВЛЕКАЧИТЕ И СПЕЦИАЛНАТА ТЕХНИКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.79 от 16 Октомври 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят редът за първоначална регистрация, промените в регистрацията и отчетът на бронираната, колесната, верижната техника, влекачите и специалната техника на Министерството на вътрешните работи (МВР), наричана по-нататък "техниката".

Чл. 2. Всяка регистрация на техниката се отразява в единен регистър, който се води в дирекция "Управление на собствеността и социални дейности".


Чл. 3. Присвоеният при придобиването регистрационен номер съпровожда и идентифицира техниката до бракуването й, промяна на регистрацията й или до предаването й извън МВР.

Глава втора.
ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ


Чл. 4. Техниката подлежи на задължителна първоначална регистрация в дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" в срок до 30 дни от придобиването й.


Чл. 5. (1) Техниката се регистрира по идентификационен номер (VIN) и/или инвентарен номер, номер на двигател, вид, марка, търговско наименование и други данни, посочени от производителя.
(2) При първоначална регистрация дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" извършва:
1. идентификация на техниката;
2. проверка на представените документи;
3. проверка на техническата изправност на техниката и нейното комплектоване.
(3) При първоначална регистрация се извършва преглед за техническата изправност на техниката от комисия, назначена със заповед на директора на дирекция "Управление на собствеността и социални дейности", в която се включват членове по предложение на ръководителя на структурата, която ще използва техниката. В комисията задължително се включват и служители с техническо образование.


Чл. 6. (1) За всяка регистрирана техника се издава свидетелство за регистрация (приложение № 1).
(2) При изгубване, кражба или унищожаване на свидетелството за регистрация се издава дубликат след подаване на писмено заявление от ръководителя на съответната структура до директора на дирекция "Управление на собствеността и социални дейности".


Чл. 7. (1) За всяка регистрирана техника се предоставя регистрационен номер.
(2) Формата, размерите, шрифтът, както и изискванията към табелите са съгласно приложение № 2.
(3) Табелите с регистрационен номер се монтират на местата, определени в приложение № 3.
(4) Регистрационните номера на техниката, на която не може да бъде поставена табела, се изписват с боя върху корпуса съгласно приложение № 4.
(5) Табелите с регистрационен номер се предоставят за ползване по реда за предоставяне на материални активи в МВР.
(6) При закрепването и изписването на номера не трябва да се нарушават формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера.
(7) Табелата с регистрационен номер на електрокарите, мотокарите и ремаркетата се поставя на задната част на корпуса.
(8) При загубване или неправомерно отнемане на табели с регистрационен номер същите незабавно се обявяват за издирване от ръководителя на структурата ползвател, а техниката се регистрира с нов регистрационен номер.
(9) При първоначална регистрация на техниката се издава знак за технически преглед (ЗТП) по образец (приложение № 5), с който се определят месецът и годината за представяне на първи периодичен технически преглед, но не по-късно от 1 година от регистрацията.


Чл. 8. (1) При предоставяне на техника от една структура в друга заедно с нея се предават свидетелството за регистрация, знакът за техническия преглед и табелите с регистрационния номер. В документа за предоставяне задължително се вписва регистрационният номер на техниката, номер на рама и номер на двигател.
(2) При предаване на техниката извън МВР табелите с регистрационния номер и свидетелството за регистрация се връщат в дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" срещу отчетен документ по реда за предоставяне на материални активи в МВР.

Глава трета.
ПРОМЯНА НА РЕГИСТРАЦИЯТА


Чл. 9. (1) Промяна на регистрацията се извършва при промяна в данните за техниката, посочени в свидетелството за регистрация, и/ или смяна на регистрационния номер.
(2) Промяната на регистрацията се извършва от дирекция "Управление на собствеността и социални дейности", като се издава ново свидетелство за регистрация и се предоставят нови табели.
(3) За промяна на регистрацията ръководителят на структурата, на която е предоставена техниката, представя следните документи:
1. писмо за необходимостта от промяна в срок до 14 дни от настъпването на основанието;
2. копие от отчетния документ;
3. регистрационните табели (когато са налични);
4. свидетелството за регистрация;
5. в случая по чл. 7, ал. 8 - документ, от който да е видно, че регистрационните табели са обявени за издирване.


Чл. 10. Ръководителите на структури, ползващи техника, чиято табела с регистрационен номер е изгубена, открадната, унищожена или повредена, уведомяват дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" в срок не по-късно от 7 дни от установяването.

Глава четвърта.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА


Чл. 11. (1) Регистрацията на техниката се прекратява от дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" по предложение на ръководителя на съответната структура при:
1. бракуване;
2. предаване на техниката извън МВР.
(2) При прекратяване на регистрацията ръководителят на съответната структура посочва обстоятелствата, поради които се иска прекратяването, и предоставя в дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" свидетелството за регистрация и регистрационните табели.
(3) При прекратяване на регистрацията регистрационните номера, поставени по реда на чл. 7, ал. 4, се заличават от предаващата структура.
(4) Свидетелството за регистрация се съхранява в дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" в срок 5 години след прекратяване на регистрацията, а регистрационните табели се унищожават, за което се съставя протокол.

Глава пета.
ТАБЕЛИ С РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА


Чл. 12. (1) Общият вид на регистрационните табели и размерите на буквите и цифрите са посочени в приложение № 2.
(2) Регистрационният номер се състои от:
1. графично изображение на българския идентифициращ код "BG" с бели букви и европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон;
2. буквен код за техниката на МВР - "СР";
3. петцифрена комбинация на цифрите от 0 до 9.
(3) Синята лента, символът "BG" и знамето на Европейския съюз не се изписват върху корпусите на техниката.

Глава шеста.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ


Чл. 13. (1) Свидетелството за регистрация се издава по образец в две части (приложение № 1) от дирекция "Управление на собствеността и социални дейности".
(2) Част първа на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на техниката и се съхранява в структурата, на която е предоставена техниката.
(3) Част втора на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на техниката и се носи от водача винаги при ползване на техниката.

Глава седма.
ИНФОРМАЦИОНЕН ФОНД И ОТЧЕТ


Чл. 14. (1) Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" организира воденето на отчет на техниката, създаването на информационен фонд (ИФ) на регистрираната техника и ползването на информацията по отчета.
(2) Информацията по отчета на техниката се съхранява на носители, гарантиращи пълно и точно запазване на данните за срок 5 години след прекратяване на регистрацията.
(3) Носителят на информацията е електронен и/или хартиен.
(4) Данните на отчета в дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" включват:
1. идентифицираща информация за техниката;
2. структурата, на която се води техниката в момента;
3. структурата, в която е била техниката;
4. данни за издирваната и снетата от издирване техника;
5. данни за първоначалния технически преглед.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Специална техника" са колесните трактори, верижните трактори, булдозерите, багерите, автогрейдерите, ескаваторите, мотокарите, електрокарите, валяците, челните товарачи, земекопните машини, самоходни шасита, возими агрегати и друга сходна техника.
2. "Регистрация" е административно разрешение за техника от системата на МВР да участва в пътното движение при изпълнение на специфични задачи и включва идентификация на техниката, издаване на регистрационен номер и свидетелство за регистрация.
3. "Дата на първата регистрация" е датата, на която техниката е регистрирана за първи път в страната или в чужбина.
4. "Свидетелство за регистрация" е документ, издаван от дирекция "Управление на собствеността и социални дейности", който удостоверява регистрацията на техниката.
5. "Идентификация" е съвкупност от действия, извършвани за:
а) сверяване данните на идентификационните номера от документите с тези върху техниката;
б) проверка за съответствие на всички данни на представената техника с данните, описани в документите за собственост и произход.
6. "Идентификационен/инвентарен номер" е подредена комбинация от цифри, букви и знаци, поставена върху техниката от производителя, с цел идентифицирането й.
7. "СР" е буквен код за техника на МВР и означава "Специална регистрация".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.


§ 3. Бронираната, колесната, верижната техника, влекачите и специалната техника, която към датата на влизане в сила на наредбата се намира в МВР и не подлежи на регистрация по реда на Наредба № І-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (ДВ, бр. 31 от 2000 г.), се регистрира по реда на тази наредба в срок до 1 година от влизането й в сила.


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1


(лицева страна)
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ BG REPUBLIC OF BULGARIA
 
МИНИСТЕРСТВО НА MINISTRY OF INTERIOR
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  
   
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ І
   
REGISTRATION CERTIFICATE PART I
   
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION FEULLE I
   
  (A) ххххххххххххххххххххххх
   
  (Е) ххххххххххххххххххххххх
   
  (Р.5) ххххххххххххххххххххххх
   
  (Р.2) ххххххххххххххххххххххх
   
  (Р.3) ххххххххххххххххххххххх
   
  (Р.1) хххххххххххххххххххххххх
   
  (D.1) хххххххххххххххххххххххх
   
  (D.2) хххххххххххххххххххххххх
   
  (L) хххххххххххххххххххххххх
   
  (S.1) хххххххххххххххххххххххх
   
  (G) хххххххххххххххххххххххх
   
  (F.1) хххххххххххххххххххххххх
   
  (R) ххххххххххххххххххххххххх
   
  (В) ххххххххххххххххххххххххх
   
  (С.1) ххххххххххххххххххххххх
   
  (І) ххххххххххххххххххххххххх
Длъжностно лице, сверило данните при
първоначална регистрация
0 0 0 0 2 0 3
 
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ REPUBLIC OF BULGARIA
  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
BG  
  MINISTRY OF INTERIOR  
  СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ ІI
  REGISTRATION CERTIFICATE PART II
  CERTIFICAT D'IMMATRICULATION FEULLE II
     
(A) ххххххххххххххххх
(Е) ххххххххххххххххх
(D.1) хххххххххххххххх
(D.2) хххххххххххххххх
(R) хххххххххххххххххх
(В) хххххххххххххххххх
(І) ххххххххххххххххххх
0 0 0 0 2 0 3
(обратна страна)
 
 
 
(А) Регистрационен №
 
(Е) Идентификационен № (VIN)
 
(Р.5) Двигател №
 
(Р.2) Максимална мощност (kW)
 
(Р.3) Вид гориво
 
(Р.1) Обем на двигателя (куб. см)
 
(D.1) Марка и модел
 
(D.2) Тип
 
(L) Брой оси
 
(S.1) Брой места за сядане + мястото на водача
 
(G) Маса на превозното средство
 
(F.1) Технически допустима максимална маса
 
(R) Цвят на техниката
 
(В) Дата на първата регистрация
 
(С.1) Притежател на свидетелството за регистрация
 
(І) Дата на издаване на свидетелството
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(С.2) Собственик на техниката
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2

Образец на петцифрен контролен номер за автомобилна и верижна техника.Размер на буквите и цифрите:


Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3

Разположение на регистрационни номера на техниката.
I. Разположение на предни регистрационни номера на техниката:
Колесна техника, влекачи и други:


Решетка на трактори:№ по ред Вид техника Размери, мм
    А В
1 Колесна техника, влекачи и друга сходна техника 140 85
2 Трактори 110 160

II. Разположение на задни регистрационни номера на техниката.
Задни регистрационни номера се поставят на местата, определени от производителя (където конструктивно е мястото).


Приложение № 4 към чл. 7, ал. 4

Разположение на регистрационни номера за верижната техника и други специални машини:

№ по ред Марки Размери, мм
    А В
1 МТЛБ 30 25
2 МТЛБ - БСЕМ 30 25
3 БРДМ - 2 150 10
4 ТВ - 55 АМ 440 333

Графично изображение на разположението на предния регистрационен номер на МТЛБ - 4 - 1


Преден номер

№ по ред Марки Размери А, мм Размери В, мм
1 МТЛБ 30 25

Графично изображение на разположението на задния регистрационен номер на МТЛБ - 4 - 2


Заден номер

№ по ред Марки Размери А, мм Размери В, мм
1 МТЛБ 60 20

Графично изображение на разположението на предния регистрационен номер на МТЛБ - БСЕМ - 4 - 3


Преден номер

№ по ред Марки Размери А, мм Размери В, мм
1 МТЛБ - БСЕМ 60 20

Графично изображение на разположението на задния регистрационен номер на МТЛБ - БСЕМ - 4 - 4


Заден номер

№ по ред Марки Размери А, мм Размери В, мм
1 МТЛБ - БСЕМ 60 20

Графично изображение на разположението на предния регистрационен номер на БРДМ - 4 - 5


№ по ред Марки Размери А, мм Размери В, мм
1 БТР - 60 П 260 65
2 БТР - 60 ПБ 260 65
3 БТР - 60 ПА 260 65
4 БТР - ПАУ 260 65
5 БТР - ПУ - 12 260 65
6 "ЧАЙКА" 260 65
7 БРДМ - 2 150 10

Графично изображение на разположението на задния регистрационен номер на БРДМ - 4 - 6


№ по ред Марки Размери А, мм Размери В, мм
1 БТР - 60 П 60 70
2 БТР - 60 ПБ 60 70
3 БТР - 60 ПА 60 70
4 БРДМ - 1 100 170
5 БРДМ - 2 100 170
6 "ЧАЙКА" 60 70
7 БТР - ПАУ 60 70


Приложение № 5 към чл. 7, ал. 9  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти