Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 15 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ВНОС И ИЗНОС, СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ОТ ИЛИ ЗА ТРЕТИ СТРАНИ

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.78 от 12 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 26 Май 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) С тази наредба се определят редът и условията за предоставяне на обезпечения за издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за предварително фиксиране и удостоверения за възстановяване за селскостопански продукти от или за трети страни съгласно Делегиран Регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.08.2014 г.), наричан по-нататък "Делегиран Регламент (ЕС) № 907/2014", и Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255, 28.08.2014 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) № 308/2014".

Чл. 2. Преди или по време на кандидатстване за участие в разпределението на тарифни квоти и търгове за внос на земеделски продукти от трети страни, както и за изпълнение на задължението за внос на земеделски продукти от трети страни по лицензии вносителите представят в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) оригинални документи за учредена гаранция, съответстваща по размер на обезпечението по конкретния регламент.


Чл. 3. Преди или по време на кандидатстване за лицензия за износ за трети страни или за получаване на сертификат за предварително фиксиране за селскостопански продукти износителите представят в Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), оригинални документи за учредена гаранция, съответстваща по размер на обезпечението по конкретния регламент.

Глава втора.
ВИДОВЕ ГАРАНЦИИ


Чл. 4. (1) Допустимите гаранции по чл. 2 и 3 се предоставят чрез:
1. откриване на паричен депозит;
2. гаранция, издадена от кредитна или финансова институция, лицензирана или регистрирана от Българската народна банка (БНБ) за извършване на гаранционни сделки съгласно разпоредбите на Закона за кредитните институции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) Гаранциите са определени в съответствие с чл. 51, пар. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014. Не се допуска предоставянето на друг вид обезпечение освен посочените в чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ


Чл. 5. Паричната гаранция за изпълнение на задължението по лицензия за внос на земеделски продукти се внася по нарочна банкова сметка в полза на Министерството на земеделието и храните. Сметката за внасяне на паричен депозит се посочва от министъра на земеделието и храните и публично се обявява на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.


Чл. 6. Паричната гаранция за изпълнение на задължението по лицензия за износ и сертификат за предварително фиксиране на земеделски продукти се внася по нарочна банкова сметка в полза на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция. Сметката за внасяне на паричен депозит се посочва от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, и публично се обявява на интернет страницата на ДФЗ - РА.


Чл. 7. Гаранцията се учредява при спазване на всички от посочените по-долу условия:
1. гаранция, издадена от кредитна или финансова институция, лицензирана или регистрирана от Българската народна банка за извършване на гаранционни сделки съгласно разпоредбите на Закона за кредитните институции;
2. размерът на сумата по нея съответства или надвишава дължимото обезпечение;
3. платима при поискване незабавно или в срок не повече от 30 дни от датата на получаване на писменото искане от Министерството на земеделието и храните или от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) Единичната гаранция по смисъла на чл. 21, пар. 2, буква а) от Делегиран Регламент (ЕС) № 907/2014 се предоставя в писмена форма съгласно приложения № 1, № 2, № 3 или № 4.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) Блоковата гаранция по смисъла на чл. 16, буква б) от Делегиран Регламент (ЕС) № 907/2014 се предоставя в писмена форма съгласно приложение № 5 или № 6.

Глава четвърта.
ГАРАНТИ


Чл. 10. Гаранциите по чл. 2 и 3 се приемат от МЗХ и от ДФЗ - РА, само ако са издадени от:
1. банка (кредитна институция), получила лиценз за извършване на банкова дейност, включително извършване на гаранционни сделки, по реда и при условията на Закона за кредитните институции;
2. клон на банка, лицензирана в държава - членка на Европейския съюз, когато извършва банкова дейност, включително гаранционни сделки, по реда и при условията на Закона за кредитните институции;
3. финансова институция, различна от кредитна институция, със седалище в Републиката България, вписана в регистъра на Българската народна банка по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции за извършване на гаранционни сделки, по реда и при условията на Закона за кредитните институции;
4. финансова институция, лицензирана в държава - членка на Европейския съюз, и вписана в регистъра на Българската народна банка по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции за извършване на гаранционни сделки, по реда и при условията на Закона за кредитните институции.


Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) Гарантът се задължава с писмена гаранция, в която се посочва:
1. видът на задължението, а в случай на блокова гаранция - видовете задължения;
2. максималният размер на отговорността, която поема;
3. че поема солидарна отговорност заедно с лицето, отговорно за изпълнение на задължението, да изплати в срок 30 дни от получаване на искане за плащане от компетентния орган всяка сума в рамките на размера на гаранцията, дължима в случай на задържане на обезпечението.

Чл. 12. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) (1) Компетентните органи - Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, прилагат процедура за разпределение на блокова гаранция на цялото блоково обезпечение или част от него за покриване на определени задължения.
(2) При разпределяне на блоковото обезпечение за покриване на повече от едно задължения компетентният орган държи сметка за движението на отделните обезпечения. Задълженията се покриват по реда на възникването им. При недостатъчна наличност по блоковото обезпечение за покриване на последното възникнало задължение компетентният орган отхвърля подаденото заявление. Общият размер от отделните задължения не може да бъде по-голям от размера на блоковото обезпечение.

Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) При неизпълнение на всички задължения, обхванати от блоковата гаранция, компетентният орган отправя писмено искане до оператора и до гаранта за плащане на цялото задължение в срок до 30 дни. След постъпване на изисканата сума оригиналът на блоковата гаранция може да се върне на оператора или банката-гарант при поискване в рамките на срока на валидност на блоковата гаранция.

Чл. 14. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) При неизпълнение на едно или повече задължения, които се покриват с част от блоковата гаранция, компетентният орган отправя писмено искане до оператора и до гаранта за плащане на сума в размер, съответстващ на неизпълненото задължение/задължения, в срок до 30 дни. След извършване на плащането блоковата гаранция може да бъде заменена с друга с по-малка стойност, съответстваща на размера на дължимите гаранции за оставащите задължения.

Глава пета.
ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ (НОВА - ДВ, БР. 38 ОТ 2015 Г.)


Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) (1) След осъществяване на вноса/износа на земеделски и преработени земеделски продукти от и за трети страни операторите отправят искане към компетентния орган за освобождаване на обезпечението, като връщат издадената лицензия за внос или износ и представят доказателства за изпълнението й, при необходимост.
(2) Компетентният орган извършва проверка на представените доказателства за изпълнение на задължението на оператора (за осъществяване на внос или износ) и освобождава във възможно най-кратък срок обезпечение в размер, съответстващ на изпълнението на лицензията.

Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) Обезпечението се освобождава частично при поискване, когато е представено съответното доказателство по отношение на част от определеното количество продукти, при условие че тази част не е по-малка от 5 на сто от количеството по издадената лицензия, съгласно разпоредбите на чл. 34, пар. 1 от Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (ОВ L 114, 24.04.2008 г.).

Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) Ако изпълнението на задължението е обвързано с определен срок и изпълнението е осъществено след този срок, обезпечението се задържа. В тези случаи 10 на сто от обезпечението се задържа незабавно, след което се начислява допълнителен процент върху оставащата част от:
1. 2 на сто за всеки календарен ден просрочване на срока, ако задължението се отнася за внос на продукти в трета държава;
2. 5 на сто за всеки календарен ден просрочване на срока, ако задължението се отнася до напускане на продукти от митническата територия на Съюза.

Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) (1) Когато задължението е изпълнено своевременно, а за предоставяне на доказателство за изпълнението има определен срок, обезпечението по задължението се задържа за всеки календарен ден, надхвърлящ този срок, съгласно формулата 0,2/срока в дни, като се вземе предвид, че задържаната сума не може да надхвърля 100 на сто от размера на цялото обезпечение за лицензията.
(2) Ако задължението е за предоставяне на използвана или изтекла лицензия за внос или износ или за предоставяне на доказателство, че продуктите са напуснали територията на Европейския съюз, обезпечението за изпълнение подлежи на задържане в размер 15 на сто, ако това доказателство е представено след определения срок, посочен в ал. 1, но не по-късно от 730 календарни дни след датата на изтичане на срока на валидност на лицензията. След тези 730 календарни дни се задържа пълният размер на обезпечението за изпълнение на задължението по лицензията.

Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) (1) Когато с регламент изрично не е предвиден срок за връщане на лицензията и за представяне на доказателства за изпълнение на задължението по лицензията за внос или износ, срокът за представяне на доказателствата е 365 календарни дни считано от определения за изпълнение на задължението срок, за което е внесено обезпечението. Когато такъв срок не е определен - срокът е 365 календарни дни от датата, на която всички задължения са били изпълнени.
(2) Определеният в ал. 1 срок не може да надхвърля 1095 календарни дни считано от датата на учредяване на обезпечението за изпълнение на определеното задължение.

Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) При представяне на използван или изтекъл лиценз за износ и на доказателства за изпълнение на задължението по лицензия за износ с предварително фиксиране на възстановяването при износ, след определения срок, обезпечението се задържа, както следва:
1. 10 на сто се задържа, когато лицензията е представена между 61-вия и 90-ия календарен ден след датата на изтичане на валидността на лицензията;
2. 50 на сто се задържа, когато лицензията е представена между 91-вия и 120-ия календарен ден след датата на изтичане на валидността на лицензията;
3. 70 на сто се задържа, когато лицензията е представена между 121-вия и 150-ия календарен ден след датата на изтичане на валидността на лицензията;
4. 80 на сто се задържа, когато лицензията е представена между 151-вия и 180-ия календарен ден след датата на изтичане на валидността на лицензията;
5. изцяло се задържа, когато лицензията е представена след 180-ия календарен ден след датата на изтичане на валидността на лицензията.

Чл. 21. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) Размерът на обезпечението, което се задържа, се закръгля до първата по-ниска цяла сума в левове.

Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2015 г.) Когато сумата, която трябва да бъде задържана от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, за неизпълнение на задължение по лицензия за внос или износ, не надхвърля 100 евро, сумата не се задържа.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове във връзка с прилагането на чл. 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 на Комисията от 28 март 2012 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти.


§ 2. Наредбата отменя Наредба № 3 от 2007 г. за реда за предоставяне на обезпечения в областта на земеделието (ДВ, бр. 16 от 2007 г.).


Приложение № 1 към чл. 8

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2015 г.)


ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

 

Банка-гарант ......................................................................................................................................................................................

(наименование на банката)

ЕИК ......................................................... Лицензия от БНБ ...........................................................................................................

Седалище и адрес на управление .....................................................................................................................................................

Представител ......................................................................................................................................................................................

(трите имена, ЕГН и длъжност на представляващия)

Пълномощник .....................................................................................................................................................................................

(съгласно приложеното към банковата гаранция пълномощно в случаите, когато банковата гаранция се подписва от нарочно упълномощено лице, различно от представителя, упълномощител може да бъде само представител на банката-гарант)

С настоящата банкова гаранция поемаме неотменяем и безусловен ангажимент да платим в срок до 30 дни в полза на Министерството на земеделието и храните всяка сума до ..............................................................................................................

                                                                                                                                       (сума в цифри)

(...............................................................................)

                             (сума с думи)

при получаване на писмено искане за плащане и писмено потвърждение, че

....................................................................................................................................................................................................................

(име и адрес на обезпеченото лице)

не е изпълнил следното свое задължение:

Да осъществи внос на количествата по издадената лицензия за внос на земеделски и захарни продукти от трети страни по реда на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз по правоотношение, произтичащо от следната пазарна мярка:

................................................................................................................................................................................................................

(посочват се конкретната мярка и регламентът, който я урежда)

Гаранцията е валидна до ........................ (дата) включително.

Всяко искане за плащане по тази гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТА най-късно до .............................................................. ч. на ................................................................................................................................. г.

(ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото вземане)

След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна, независимо от това дали оригиналът на настоящия документ е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичането на валидността й само след връщане на оригинала й в ………….................................................................................................……………………………………..............................……….

(посочва се името на банката-гарант)

Настоящата банкова гаранция е подчинена на българското и европейското законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с тази гаранция, ще бъдат решавани от компетентния съд в гр. София.

 

Приложения:              0 Пълномощно

                                    (моля, отбележете с v)

 

Дата .................          Подпис и печатПриложение № 2 към чл. 8

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2015 г.)


ДО

ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

СОФИЯ

Бул. Цар Борис III № 136

Б А Н К О В А  Г А Р А Н Ц И Я

№ ……………/………………… г.

 

ГАРАНТИРАЩА БАНКА:

................................................................................................................................................................................................................

(пълно наименование на обслужващата банка)

със седалище и адрес на управление .....………………………………………………….........................................................…,

рег. по ф.д. № ……/…… г. по описа на ………...............................................……………………...........................… съд, ЕИК

по БУЛСТАТ: …………………..............................................., идентификационен номер по ДДС ……………….…………, представлявано от ………………….................................................................................…………………………….…….………

(трите имена и ЕГН на представляващия)           (длъжност на представляващия)

и

…………….......................................................................................……………………………………………………..……………

(трите имена и ЕГН на представляващия)           (длъжност на представляващия)

НАРЕДИТЕЛ:

…........………………………………………………………………...............................................................................................……,

(пълно наименование на наредителя)

със седалище и адрес на управление ……………….....................................................……………………..…………......…………

по ф.д. №……/…… г. по описа на ……………....................................................................… съд, ЕИК по БУЛСТАТ:

………………...…........................................., идентификационен номер по ДДС …………………….........……, представлявано

от …………………………………………………………………………………...........................................................................……

(трите имена и ЕГН на представляващия)           (длъжност на представляващия)

БЕНЕФИЦИЕР: ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 58 от 1998 г.), със седалище и адрес на управление София, бул. Цар Борис ІІІ № 136, ЕИК по БУЛСТАТ: 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор.

 

С настоящата банкова гаранция потвърждаваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ ……………………………………………………...... е наш клиент и като такъв е редовен и надежден платец, поради което като ГАРАНТИРАЩА БАНКА се задължаваме безусловно и неотменяемо да заплатим при първо Ваше поискване всяка сума до максимален размер от ............................................................ (...............................................................................................................) лв.,

(посочва се сумата на обезпеченото вземане с цифри и с думи)

представляваща равностойността на Вашето вземане към НАРЕДИТЕЛЯ, произтичащо от …………….......................................................................................……………………………………………..…........………….........

…………….......................................................................................………………………………………………….…........……..……

(посочва се основанието за възникване на задължението на наредителя към бенефициера: договор, заявка и др., №, дата и др. индивидуализиращи белези)

Вашето писмено искане за плащане, съдържащо ДЕКЛАРАЦИЯ, че НАРЕДИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си към БЕНЕФИЦИЕРА - ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечено с настоящата гаранция, трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Всяко искане за плащане по тази банкова гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТИРАЩАТА БАНКА най-късно до …………………....................................……….... ч. на …………………...…………………………………………………… г.

 (ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото вземане)

След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна независимо от това, дали оригиналът на настоящия документ е върнат, или не.

Сумата ще бъде преведена по сметката на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, в БНБ - ЦУ:IBAN ................................., BIC BNBGBGSD в срок до 30 дни след получаване на Вашето писмено искане за плащане.

Оригиналът на настоящата гаранция следва да ни бъде върнат на адрес ………………………………………......................................, когато гаранцията престане да бъде необходима или срокът й на валидност изтече.

Настоящата банкова гаранция влиза в сила от датата на издаването й.

 

……….................……..: ______________________           ……….........................………..: ______________________

       (име)                                       (подпис)                                                  (име)                              (подпис)Приложение № 3 към чл. 8

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2015 г.)


ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЕДИНИЧНА ГАРАНЦИЯ

 

Гарант ................................................................................................................................................................................................................

(наименование на гаранта)

ЕИК ............................................................................... Регистрация от БНБ ................................................................................................

Седалище и адрес на управление ....................................................................................................................................................................

Представител .....................................................................................................................................................................................................

(трите имена, ЕГН и длъжност на представляващия)

Пълномощник ....................................................................................................................................................................................................

(съгласно приложеното към гаранцията пълномощно, в случаите, когато гаранцията се подписва от нарочно упълномощено лице, различно от представителя, упълномощител може да бъде само представител на гаранта)

С настоящата гаранция поемаме неотменяем и безусловен ангажимент да платим в срок до 30 дни в полза на Министерството на земеделието и храните всяка сума до .............................................................................................................................................................

                                                                                                                           (сума в цифри)

(...............................................................................)

                           (сума с думи)

при получаване на писмено искане за плащане и писмено потвърждение, че

..............................................................................................................................................................................................................................

(име и адрес на обезпеченото лице)

не е изпълнил следното свое задължение:

Да осъществи внос на количествата по издадената лицензия за внос на земеделски и захарни продукти по реда на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз по правоотношение, произтичащо от следната пазарна мярка:

................................................................................................................................................................................................................................

(посочват се конкретната мярка и регламентът, който я урежда)

Гаранцията е валидна до ............................... (дата) включително.

Всяко искане за плащане по тази гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТА най-късно до ........................................................ ч. на .......................................................................................................................... г.

(ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото вземане)

След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна независимо от това, дали оригиналът на настоящия документ е върнат, или не.

Гаранцията може да бъде освободена преди изтичането на валидността й само след връщане на оригинала й в ……………..............................................................................................………………………………………………..........................……..

(посочва се името на гаранта)

Настоящата гаранция е подчинена на българското и европейското законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с тази гаранция, ще бъдат решавани от компетентния съд в гр. София.

 

Приложения:           0 Пълномощно

                                    (моля, отбележете с v)

 

Дата .................          Подпис и печат:Приложение № 4 към чл. 8

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2015 г.)


ДО

ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

СОФИЯ

Бул. Цар Борис III № 136

ЕДИНИЧНА ГАРАНЦИЯ

№ .............../................ г.

 

ГАРАНТИРАЩА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ:

 

...........................................................................................................................................................................................................................,

(пълно наименование на финансовата институция)

със седалище и адрес на управление ...........................................................................................................................................................,

рег. по ф.д. № ..................../.......... г. по описа на ...................................... съд, ЕИК: ................................................................................,

представлявано от ............................................................................ - ……................................................……..........................................;

(трите имена и ЕГН на представляващия)           (длъжност на представляващия)

и

........................................................................................................ - ...............................................................................................................

(трите имена и ЕГН на представляващия)           (длъжност на представляващия)

НАРЕДИТЕЛ:

..........................................................................................................................................................................................................................,

(пълно наименование на наредителя)

със седалище и адрес на управление ........................................................, рег. по ф. д. № ................................/.................................... г.

по описа на .................................................... съд, вписано в търговския регистър под партиден № ....................................................,

том .............., стр. ................., ЕИК: .........................................................................................................................., представлявано от

...........................................................................................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН на представляващия)           (длъжност на представляващия)

БЕНЕФИЦИЕР: ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 58 от 1998 г.), със седалище и адрес на управление София, бул. Цар Борис III № 136, ЕИК 121100421, представляван от изпълнителния директор ……………………………………………………………….

 

Уважаеми господа,

С настоящата гаранция потвърждаваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ ............................................................................ е наш клиент и като такъв е редовен и надежден платец, поради което като ГАРАНТ се задължаваме безусловно и неотменяемо да заплатим при първо Ваше поискване всяка сума до максимален размер от .............................(...........................................................................) лв.,

(посочва се сумата на обезпеченото вземане с цифри и с думи)

представляваща равностойността на Вашето вземане към НАРЕДИТЕЛЯ, произтичащо от…......................................................

……………………………………………….............................................................………...................................................................

 ……………………………………………….............................................................………...................................................................

(посочва се основанието за възникване на задължението на наредителя към бенефициера: договор, заявка и др., №, дата и др. индивидуализиращи белези)

Вашето писмено искане за плащане, съдържащо ДЕКЛАРАЦИЯ, че НАРЕДИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си към БЕНЕФИЦИЕРА - ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечено с настоящата гаранция, трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Всяко искане за плащане по тази гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТИРАЩАТА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ най-късно до: ……...................................................... ч. на ...................................................................................... г.

(ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото вземане)

След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна независимо от това, дали оригиналът на настоящия документ е върнат, или не.

Сумата ще бъде преведена по сметката на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, в БНБ - ЦУ: IBAN ................................, BIC BNBGBGSD в срок до 30 дни след получаване на Вашето писмено искане за плащане.

Оригиналът на настоящата гаранция следва да ни бъде върнат на адрес ........................................, когато гаранцията престане да бъде необходима или срокът й на валидност изтече.

Настоящата гаранция влиза в сила от датата на издаването й.

 

………......................…..: ______________________ ……….........................………..: ______________________

             (име)                                        (подпис)                           (име)                                    (подпис)Приложение № 5 към чл. 9

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2015 г.)


ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЛОКОВА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

 

Банка-гарант ..............................................................................................................................................................................................

(наименование на банката)

ЕИК ......................................................... Лицензия от БНБ .....................................................................................................................

Седалище и адрес на управление .............................................................................................................................................................

Представител ...............................................................................................................................................................................................

(трите имена, ЕГН и длъжност на представляващия)

Пълномощник ..............................................................................................................................................................................................

(съгласно приложеното към банковата гаранция пълномощно, в случаите, когато банковата гаранция се подписва от нарочно упълномощено лице, различно от представителя, упълномощител може да бъде само представител на банката-гарант)

С настоящата банкова гаранция поемаме неотменяем и безусловен ангажимент да платим в срок до 30 дни в полза на Министерството на земеделието и храните всяка сума до ................................................................................................................

                                                                                                     (сума в цифри)

(...............................................................................)

                    (сума с думи)

при получаване на писмено искане за плащане и писмено потвърждение, че

......................................................................................................................................................................................................................

(име и адрес на обезпеченото лице)

не е изпълнил едно от следните свои задължения:

1. …………………............................................................................………………………………………………………..……………

по правоотношение, произтичащо от следната пазарна мярка:

......................................................................................................................................................................................................................

(посочват се конкретната мярка и регламентът, който я урежда)

2. .…………………………………………………………………………….....................................................................................……

по правоотношение, произтичащо от следната пазарна мярка:

.....................................................................................................................................................................................................................

(посочват се конкретната мярка и регламентът, който я урежда)

Гаранцията е валидна до ............................... (дата) включително.

Всяко искане за плащане по тази гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТА най-късно до
................................................................................................. ч. на ...................................................................................................... г.

(ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото вземане)

След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна независимо от това, дали оригиналът на настоящия документ е върнат, или не.

Гаранцията може да бъде освободена преди изтичането на валидността й само след връщане на оригинала й в ……….................................................................................................…………………………………………………………................

(посочва се името на гаранта)

Настоящата гаранция е подчинена на българското и европейското законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с тази гаранция, ще бъдат решавани от компетентния съд в гр. София.

 

Приложения:            0 Пълномощно

                                      (моля, отбележете с v)

 

Дата .................          Подпис и печат:Приложение № 6 към чл. 9

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2015 г.)

ДО

ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

СОФИЯ

Бул. Цар Борис III № 136

БЛОКОВА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

№ .............../................ г.

 

ГАРАНТИРАЩА БАНКА: ...............................................................................................................................................................................,

(пълно наименование на обслужващата банка)

със седалище и адрес на управление .............................................................................................................................................................,

рег. по ф.д. № ........./............ г. по описа на ................................................. съд, ЕИК: .................................................................................,

представлявано от ............................................................................ - ……................................................................................……...........;

(трите имена и ЕГН на представляващия)           (длъжност на представляващия)

и

........................................................................................................ - ..................................................................................................................

(трите имена и ЕГН на представляващия)           (длъжност на представляващия)

НАРЕДИТЕЛ: ...................................................................................................................................................................................................,

(пълно наименование на наредителя)

със седалище и адрес на управление ............................................................................................................................................................,

рег. по ф. д. № ................................................/.............. г. по описа на ................................................................................. съд, вписано

в търговския регистър под партиден № ..........., том ........., стр. .........., ЕИК: ............................................................................................,

представлявано от: ........................................................................ - ……............................................………………............……................

(трите имена и ЕГН на представляващия)           (длъжност на представляващия)

БЕНЕФИЦИЕР: ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 58 от 1998 г.), със седалище и адрес на управление София, бул. Цар Борис III № 136, ЕИК 121100421, представляван от изпълнителния директор .............................................................................................................................................................................

 

Уважаеми господа,

С настоящата банкова гаранция потвърждаваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ .......................................... е наш клиент и като такъв е редовен и надежден платец, поради което като ГАРАНТИРАЩА БАНКА се задължаваме безусловно и неотменяемо да заплатим при първо Ваше поискване всяка сума до максимален размер от .....................................(.......................................................................) лв.,

                                                                                                     (посочва се сумата на обезпеченото вземане с цифри и с думи)

представляваща равностойността на Вашето вземане към НАРЕДИТЕЛЯ, произтичащо от .......................................................................................................................................................................................................................

(посочва се основанието за възникване на задължението на наредителя към бенефициера):

............................................................................................................................................................................................................................

(договор, заявка и др., №, дата и др. индивидуализиращи белези)

Вашето писмено искане за плащане, съдържащо ДЕКЛАРАЦИЯ, че НАРЕДИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си към БЕНЕФИЦИЕРА - ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечено с настоящата гаранция, трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Всяко искане за плащане по тази банкова гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТИРАЩАТА БАНКА най-късно до: ……..................................................... ч. на .................................................................................................................................................. г.

(ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото вземане)

След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна независимо от това, дали оригиналът на настоящия документ е върнат, или не.

Сумата ще бъде преведена по сметката на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, в БНБ - ЦУ: IBAN ...................................., BIC BNBGBGSD в срок до 30 дни след получаване на Вашето писмено искане за плащане.

Оригиналът на настоящата гаранция следва да ни бъде върнат на адрес ............................................................................................................, когато гаранцията престане да бъде необходима или срокът й на валидност изтече.

Настоящата банкова гаранция влиза в сила от датата на издаването й.

 

……….........................…...……..: ______________________………..............................………..: ______________________

             (име)                                                 (подпис)                                    (име)                                 (подпис)
  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти