Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-22 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ ИЛИ ДРУГИ УПОЙВАЩИ ВЕЩЕСТВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОРАБНИТЕ ЕКИПАЖИ

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г.

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества от членовете на корабните екипажи при изпълнение на служебните им задължения.
(2) Употребата на алкохол или други упойващи вещества се установява посредством използване на съответните технически средства и/или чрез медицински и лабораторни изследвания.
(3) Техническите средства, с които се извършва проверката за употреба на алкохол от членове на корабните екипажи, се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция (ИА) "Морска администрация", след като бъдат одобрени по реда на Закона за измерванията.
(4) Проверката за употребата на други упойващи вещества от членовете на корабните екипажи се извършва с технически средства, пуснати на пазара, съгласно изискванията на Закона за медицинските изделия и определени със заповед на изпълнителния директор на ИА "Морска администрация".

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за кораби, плаващи под българско знаме, и за чуждестранните кораби, намиращи се в морските пространства или вътрешните водни пътища на Република България.
(2) Наредбата не се прилага за военни или граничнополицейски кораби.


Чл. 3. (1) Когато от проверявания член на екипажа е взета некачествена проба или се оспорват показанията на техническото средство, употребата на алкохол или друго упойващо средство се установява с лабораторно изследване.
(2) С лабораторно изследване се установява употребата на алкохол или друго упойващо вещество и когато членът на екипажа откаже или физическото му състояние не позволява извършването на проверка с техническо средство.


Чл. 4. Лабораторните изследвания за употреба на алкохол или друго упойващо вещество и медицинските освидетелствания за употреба на алкохол или друго упойващо вещество от членовете на екипажа се извършват в лаборатории и лечебни заведения, в които съответно имат удостоверение за регистрация в регионалния център по здравеопазване и разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването.

Раздел II.
Организация и провеждане на контрола


Чл. 5. (1) Контролът по установяване на употреба на алкохол или други упойващи вещества от член на екипажа се извършва от длъжностни лица от ИА "Морска администрация", определени със заповед на изпълнителния директор на ИА "Морска администрация".
(2) Лицата подлежат на контрол във времето, в което изпълняват служебните си задължения.
(3) Проверките за установяване употребата на алкохол и други упойващи вещества се осъществяват по всяко време, когато корабът се намира в експлоатация.


Чл. 6. (1) При установяване на употреба на алкохол или на друго упойващо вещество длъжностното лице, извършващо проверката, съставя акт за установяване на административно нарушение.
(2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(3) В акта за установяване на административното нарушение се вписват мястото, часът и начинът на извършване на проверката, видът, моделът, фабричният номер и показанията на техническото средство и видимото състояние на лицето. При предоставяне на обяснения от страна на лицето за вида и количеството на употребения алкохол или друго упойващо вещество и времето на употребата обясненията се вписват в акта.
(4) Когато се установи употреба на алкохол с концентрация над пределно допустимата норма или употреба на друго упойващо вещество, при попълване на акта за установяване на административно нарушение актосъставителят попълва и талон за медицинско изследване по образец (приложение № 1) в три екземпляра, като първият е за члена на екипажа, вторият се прилага към акта и третият остава за отчет.
(5) Актосъставителят връчва на член на екипажа срещу подпис талон за медицинско изследване, като в него вписва:
1. лечебното заведение, в което следва да се яви;
2. срока за явяването за медицинското изследване;
3. съответната териториална дирекция "Морска администрация", на която следва да се изпрати резултатът.
(6) Срокът за явяване за медицинско изследване се определя от актосъставителя в зависимост от отдалечеността на лечебното заведение и възможността за ползване на превоз от него. Когато нарушението е извършено на територията на пристанище в населеното място, където се намира лечебното заведение, срокът е до 45 минути и до 120 минути в останалите случаи.
(7) При отказ на проверявания да се подложи на проверка с техническо средство се приема, че е установена употреба на алкохол с концентрация над пределно допустимата норма.


Чл. 7. Лекарят или медицинският специалист е длъжен да се увери в самоличността на изследваното лице чрез съответен документ за самоличност.


Чл. 8. При явяване на член на екипажа за медицинско изследване в амбулаторния журнал на лечебното заведение се вписват датата и часът на явяване, номерът и датата на издаване на талона за медицинско изследване, часът на вземане на пробата на кръв, а след изпращането им в химическата лаборатория - и датата на изпращането.


Чл. 9. (1) При освидетелстване лекарят описва поведението, общото психично и соматично състояние на лицето, поведенческите реакции, степента на съзнанието, ориентацията, паметта, както и абстинентните прояви, когато има такива.
(2) Резултатът от освидетелстването, събраните анамнестични и клинико-диагностични данни, доказващи заболявания (диабет, епилепсия и др.) и приетите от члена на екипажа лекарствени продукти през последните 24 часа се вписват в протокол за медицинско изследване (приложение № 2).


Чл. 10. (1) След медицинското освидетелстване се взема кръв за химическо изследване.
(2) При изследване на употребата на алкохол се вземат по 10 мл кръв, а за друго упойващо вещество - 40 мл кръв.


Чл. 11. (1) Кръв за изследване се взема след дезинфекция с едно на хиляда воден разтвор от сублимат.
(2) Дезинфекция не се извършва с разтвори, съдържащи летливи вещества, като спирт, йод, йод-бензин, ацетон, етер, хлороформ и др.


Чл. 12. (1) Пробите от кръв се вземат с вакутейнери, в които в зависимост от необходимостта фабрично е поставена съответната доза натриев флуорид.
(2) На етикета на вакутейнера четливо се написват собственото, бащиното и фамилното име на изследваното лице, датата и часът на вземане на пробата.


Чл. 13. Пробите за кръв се съхраняват от момента на вземането до изпращането им в лабораторията при температура +4 °С.


Чл. 14. (1) Изследването на пробите се извършва по газхроматографския метод и/или по метода на Видмарк.
(2) Анализите се извършват най-малко двукратно, като резултатите в отчетената крайна концентрация не трябва да се различават с повече от 0,2 на хиляда.


Чл. 15. Химическото изследване на пробите кръв и изчисленията на резултатите се извършват под ръководството на химик или лекар с призната медицинска специалност "Клинична лаборатория". Резултатите от изследването се отразяват в протокол за химическа експертиза (приложение № 3).


Чл. 16. Резултатите от химическото изследване се вписват в лабораторна книга, като се отбелязват:
1. датата и часът на получаване на пробите;
2. начинът на затваряне и опаковане;
3. количеството и видът на съдържанието;
4. надписът на етикета;
5. кой и откъде изпраща пробите;
6. датата и часът на химическото изследване;
7. резултатът от химическото изследване и методиката, по която е проведено.


Чл. 17. След химическото изследване пробите кръв се съхраняват в химическите лаборатории до 3 месеца при температура +4 °С.


Чл. 18. (1) Резултатът от медицинското изследване се изпраща от съответното лечебно заведение в тридневен срок от датата на изготвянето на кръвната проба в съответната териториална дирекция "Морска администрация", посочена в талона за медицинско изследване.
(2) В тридневен срок от получаването на резултата от медицинското изследване и на пробата кръв административнонаказващият орган може да поиска повторно извършване на изследването.
(3) В седемдневен срок от връчването на наказателното постановление изследваното морско лице може да поиска за своя сметка повторно извършване на изследването.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "друго упойващо вещество" е вещество, определено в § 1, т. 9 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 375, ал. 4 от Кодекса на търговското корабоплаване.


§ 3. За всички констатирани нарушения, свързани с употребата на алкохол и други упойващи вещества, нарушителите се наказват съгласно чл. 375, ал. 1, 2 и 3 от Кодекса за търговското корабоплаване.


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4


ТАЛОН
за медицинско изследване
 
 
Подписаният: .........................................................................................................................
на длъжност: .....................................................................................................................................
гр. ......................................., извърших проверка за алкохол или друго упойващо вещество (ненужното се зачерква) на морското лице: ........................................................................
............................................. ЕГН: ..............................................................................................
от гр. (с.) .........................., ул. ................................................,
документ за самоличност № .................................................,
издаден от: ...........................................................................................................................................
  Извършената предварителна качествена проба с
.......................................показва резултат: ............ на хиляда.
  Протоколът за медицинското заключение и
химическата експертиза да се изпратят на дирекция "Морска администрация - ....................................................".
 
 
Подпис на длъжностното лице: .......................................................................................................
   
 
Подписаният: .........................................................................................................................
удостоверявам, че препис от този талон ми бе връчен на дата: .......................... в ............. часа.
  Уведомен съм, че трябва да се явя в лечебно
заведение: ...........................................................................................................................................
.......................... до .......................... часа от връчването ми на този талон.
 
Подпис на лицето: ..........................
Подписаният ...........................................................................................................................................
удостоверявам, че горепосоченото лице отказа да получи настоящия талон за медицинско изследване.
Свидетел: ..........................


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 2


ПРОТОКОЛ ЗА МЕДИЦИНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
за употреба на алкохол или друго упойващо вещество
 
 
Подписаният д-р ...................................................................................................................
лекар в ..............................................................................................................................................
днес ............. 201 .... г. в ..... ч. и ..... мин. взех кръв
от ....................................................................................................................................................
живущ/а в гр./с. ..................................................................................................................................
адрес ..............................................................................................................................................
документ за самоличност № .........................................................................................................................
издаден от: .......................... ЕГН .......................................................................................................
  Предварителната констатация за употреба на
алкохол или друго упойващо вещество е извършена на ............... г. в .... ч. (дата/час) в ..........................................
..................................................................... (място)
І. Алкохол
  1. Предварителна проба за алкохол:
  1.1. "Алконал" - индикаторна тръбичка;
  1.2. "Алкотест 7010 Дрегер";
  1.3. "Алкотест 7310 Дрегер";
  1.4. "Алкотест 7410 Дрегер";
  1.5. "Алкомер 942";
  1.6. "Алкомер 931";
 
1.7. ...................................................................................................................
  2. Данни от лицето за употреба на алкохол:
  2.1. отрича;
  2.2. употребил.
 
3. Вид на алкохолната напитка .......................................................................................................
 
4. Количество .........................................................................................................................
 
5. Време на консумацията (дата/час) ..............................................................................................
  6. Субективни оплаквания:
  6.1. не съобщава;
  6.2. какви:
 
.........................................................................................................................
 
.........................................................................................................................
 
.........................................................................................................................
 
.........................................................................................................................
  7. Мирис на алкохол:
  7.1. да;
  7.2. не.
  8. Наличие на абстинентни явления:
  8.1. не се установяват;
  8.2. какви:
 
.........................................................................................................................
 
.........................................................................................................................
 
.........................................................................................................................
 
.........................................................................................................................
  9. Координация:
  9.1. запазена;
  9.2. нарушена.
  10. Съзнание:
  10.1. ясно съзнание;
  10.2. нарушено съзнание (сомнолентност, сопор, кома).
  11. Нистагъм:
  11.1. има;
  11.2. няма;
  11.3. времетраене.
  12. Поведение:
  12.1. адекватен;
  12.2. възбуден;
  12.3. агресивен;
  12.4. психомоторно потиснат.
  13. Словесен контакт:
  13.1. не се установява;
  13.2. установява се:
  - активен;
  - пасивен.
  14. Употребени лекарствени продукти в последните 24 часа:
  14.1. не;
  14.2. да:
  а) какви;
  б) количество;
  в) повод;
  г) с лекарско предписание;
  д) без лекарско предписание.
  15. Заболявания:
  15.1. отрича;
  15.2. диабет;
  15.3. болести на обмяната;
  15.4. чернодробни заболявания;
  15.5. епилепсия;
  15.6. прекарани черепно-мозъчни травми или заболявания;
  15.7. психични;
 
15.8. други: ..........................................................................................................
 
.........................................................................................................................
ІІ. Упойващи вещества
  1. Обяснения на лицето за употребата на упойващи вещества:
  1.1. отрича;
  1.2. употребил;
  1.3. вид на разтворителя:
 
а) ................................................................................................
 
б) колко часа е работил ...........................................................................
  в) субективни оплаквания.
  2. Упойващо вещество:
 
2.1. вид ...........................................................................................................................
 
2.2. количество ..................................................................................................................
 
2.3. дата и час ..................................................................................................................
 
2.4. повод ........................................................................................................................
 
2.5. заболяване ..................................................................................................................
 
2.6. с лекарско предписание ......................................................................................................
 
2.7. без лекарско предписание ................................................................................................
  2.8. предупреден ли е да не упражнява служебните си задължения:
  а) да;
  б) не.
   
Освидетелстван: ......................................................................
Лекар: ....................................................


Приложение № 3 към чл. 15


ПРОТОКОЛ ЗА ХИМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА
за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта
№ ................................... / ............. 20 .... г.
 
Днес, ....................... 20 ...... г., в .................. ч. подписаният
.............................................................................................................................................
химик в специализираната химическа лаборатория към
.......................................................................................................................................................
извърших химическо изследване на алкохол (друго упойващо вещество) на проба кръв, взета от лицето .......................................................................................
от гр. .........................., ул. ....................................... № ........., документ за самоличност № .........................., издаден от: ............................., ЕГН ...........................................................
Пробите за химическо изследване се изпращат от .................................................................................................
с писмо № ........................../.............20 .... г.
Получено в химическата лаборатория: колетна пратка (донесено на ръка) на ...........................20 .... г.
Опаковката на пробите отговаря (не отговаря) на изискванията на Наредбата за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества на членовете на корабните екипажи. Мирис на пробите:
Материалът е изследван:
1. за етилов алкохол:
  - чрез газхроматографски метод;
  - по метода на Видмарк;
2. за упойващо вещество:............................................................................................................................
Заключение:
В изпратените за изследване проби кръв, взети от лицето
.......................................................................................................................................................
се доказа (не се доказа) етилов алкохол (присъствие на летливи редуциращи вещества, изразени като етилов алкохол) в количество .......................... 0/00.
В изследваните проби кръв, взети от същото лице, се доказа (не се доказа) наличие на упойващо вещество:
.......................................................................................................................................................
 
Извършил изследването: ............................................................................................................................


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти