Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛАТА, НАЧИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПОСОБИ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ОТСТОЯНИЕ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА

В сила от 09.10.2012 г.
Приета с ПМС № 241 от 04.10.2012 г.

Обн. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 23 Март 2021г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) С наредбата се определят правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване отстоянието на игрална зала и игрално казино от сгради на училища по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, както и от сгради, в които се предоставят социални услуги за резидентна грижа за деца.
(2) Изискванията на наредбата се прилагат при организиране на игри в игрално казино, игри с игрални автомати и числови лотарийни игри бинго и кено, организирани в игрални зали.
(3) Изискването за отстояние по чл. 44, ал. 1 от Закона за хазарта не се прилага за игрални казина и игрални зали, когато те се намират в хотели, категоризирани с категория четири или пет звезди.

Раздел II.
Правила и изисквания за измерване на отстоянието

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) Игралните казина и игралните зали трябва да отстоят на не по-малко от 300 метра от сгради на училища по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, както и от сгради, в които се предоставят социални услуги за резидентна грижа за деца.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) Отстоянието по ал. 1 се измерва от лице, правоспособно да извършва дейности по кадастър.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) Отстоянието по ал. 1 се измерва по най-прекия пешеходен път от средата на светлия отвор на главния вход на игралното казино или игралната зала до средата на светлия отвор на главния вход на сградата на училището или на сградата, в която се предоставя социална услуга за резидентна грижа за деца.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) Най-прекият пешеходен път се измерва по оста на разрешените за движение на пешеходци места: тротоари, банкети, пешеходни алеи и площади, при съобразяване с местата за пресичане на платното за движение, предвидени в Закона за движението по пътищата.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) В случаите, в които краят на най-прекия пешеходен път е до оградата на двора на училище или на сграда, в която се предоставя социална услуга за резидентна грижа за деца, отстоянието се измерва до функциониращ пешеходен вход на оградата, който е най-близо до главния вход на сградата по смисъла на § 1, т. 3 и 4 от допълнителната разпоредба.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) Когато игралното казино или игралната зала се намира на етаж, различен от приземния, отстоянието се измерва от входа по административен адрес на сградата.
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) Когато игралното казино или игралната зала се намира в обект на приземния етаж, до който се достъпва посредством друг вход, различен от входа по административен адрес на сградата, отстоянието се измерва от входа, през който се осъществява достъпът до игралното казино или игралната зала.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) При проверката и проучването по чл. 23, ал. 3 и 4 от Закона за хазарта изпълнителният директор на Националната агенция за приходите има право да възложи на лице, правоспособно да извършва дейности по кадастър, извършването на независима експертиза за измерване на отстоянието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) Независимата експертиза по ал. 1 се извършва въз основа на представените документи, събиране на допълнителни документи по преценка на правоспособното лице и след измерване на място чрез геодезически измервания, осигуряващи точност от ± 1 m, от правоспособното лице в присъствието на представител на искателя на лиценз.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите уведомява писмено искателя на лиценз за необходимостта от присъствие на негов представител при извършване на измерването по ал. 2. При неявяване на представител измерването се извършва в негово отсъствие, като това се отбелязва в резултата от експертизата по ал. 2.

Раздел III.
Начини и технически способи за измерване на отстоянието


Чл. 4. (1) Отстоянието по чл. 2, ал. 1 се определя върху копие от кадастралната карта за територията, на която се намира обектът, в който се организират хазартни игри. Копието от кадастралната карта се издава от АГКК, като обхваща територия с радиус не по-малък от 300 метра от главния вход на обекта.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) Върху копието от кадастралната карта лицето, правоспособно да извършва дейности по кадастър, нанася данните по чл. 2, ал. 4, необходими за определяне на пешеходния път. Данните се отразяват въз основа на извършени геодезически измервания или въз основа на копие от действащия подробен устройствен план, издаден от съответната община.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) За удостоверяване съществуването на сграда, в която се предоставя социална услуга за резидентна грижа за деца, в радиус 300 метра от главния вход на игралното казино или игралната зала съответната община издава удостоверение, в което се посочват точните административни адреси на такива сгради, в които се предоставят социални услуги.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) Върху копието по ал. 2 лицето нанася:
1. главния вход на игралното казино или игралната зала, а в случаите по чл. 2, ал. 7 - входа, от който се извършва измерването;
2. главния вход на сградите на училищата и сградите, в които се предоставят социални услуги за резидентна грижа за деца, а в случаите по чл. 2, ал. 5 - функциониращия пешеходен вход на оградата, който е най-близо до главния вход на сградата по смисъла на § 1, т. 3 и 4 от допълнителната разпоредба;
3. осовата линия на най-прекия пешеходен път до сградите на училищата и сградите, в които се предоставят социални услуги за резидентна грижа за деца.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) Определяне на отстоянието по чл. 2, ал. 1 се извършва по осовата линия на най-прекия пешеходен път от средата на светлия отвор на главния вход на игралното казино или игралната зала, в случаите по чл. 2, ал. 7 - от средата на светлия отвор на входа, от който се извършва измерването, до средата на светлия отвор на главния вход на сградата на училището или на сградата, в която се предоставя социална услуга за резидентна грижа за деца, а в случаите по чл. 2, ал. 5 - до функциониращия пешеходен вход на оградата, който е най-близо до главния вход на сградата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) Лицето, правоспособно да извършва дейности по кадастър, издава удостоверение, в което записва отстоянията от обекта, в който ще се организират хазартни игри, до главния вход на сградите на училищата и сградите, в които се предоставят социални услуги за резидентна грижа за деца, а в случаите по чл. 2, ал. 5 - до функциониращ пешеходен вход на оградата, който е най-близо до главния вход на сградата. Удостоверението се придружава от копието от кадастралната карта с нанесени данни и линии по чл. 4, ал. 4.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) По смисъла на наредбата:
1. "Главен вход" на игрално казино или игрална зала е входът на обекта, в който се организират хазартните игри, през който се осъществява достъпът на посетителите, обозначен като главен вход в техническия проект - част архитектурна, одобрен от съответния компетентен орган.
2. "Светъл отвор" е разстоянието, което се образува между двете вертикални стени, където се монтира входната врата на игралното казино или игралната зала.
3. "Главен вход" на сграда на училище или на сграда, в която се предоставя социална услуга за резидентна грижа за деца, е входът на сградата на училището или на сградата, в която се предоставя социална услуга за резидентна грижа за деца, който е по административния адрес на сградата, определен с параметрите съгласно § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър.
4. "Функциониращ пешеходен вход на ограда" е вход на оградата, предназначен и обслужващ преминаването на ученици и деца.

Заключителни разпоредби


§ 2. В случаите, когато за населеното място или селищното образувание няма влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, съответната община издава копие от действащите кадастрален план и подробен устройствен план. Копието обхваща територия с радиус не по-малък от 300 метра от главния вход на игралното казино или игралната зала, в която се организират хазартни игри.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за хазарта.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, които издават съвместни указания по прилагането и.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти