Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 14 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 421 "ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛНО И ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.72 от 21 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ за проекти по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигането на целите на мярка "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от ПРСР. Целите на мярката са да се подпомогнат:
1. съвместни дейности и проекти (съвместни обучения, проекти за изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау);
2. иновации в продукти и услуги в селските райони, комбинирайки разнообразните възможности на селските райони и развитие на селски райони с добавена стойност;
3. създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.).

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Раздел I.
Допустими дейности


Чл. 4. Финансова помощ по реда на тази наредба се предоставя за осъществяване на проекти за:
1. вътрешнотериториално сътрудничество - сътрудничество, което се реализира в България между селски райони, обхванати от местни инициативни групи (МИГ), одобрени от министъра на земеделието и храните;
2. транснационално сътрудничество - сътрудничество между селски райони, обхванати от одобрени от министъра на земеделието и храните МИГ в Република България и други страни - членки на Европейския съюз, както и между селски райони, обхванати от одобрени МИГ в Република България и трети страни.


Чл. 5. (1) Сътрудничеството между местните инициативни групи може да се осъществява в две фази:
1. подготвителна техническа помощ, включваща дейности, целящи установяването на партньорства за сътрудничество и подготовка на съвместен проект;
2. изпълнение на съвместни действия.
(2) Местната инициативна група кандидатства за подпомагане по тази наредба с проекти за сътрудничество за всяка фаза поотделно.


Чл. 6. (1) Допустими за подпомагане са следните дейности:
1. за подготвителна техническа помощ:
а) извършване на предпроектни проучвания, проучване на пазара, изследвания;
б) техническо планиране (сформиране на работни групи, организиране на заседания за планиране, разработване на съвместни планове за действие и др.);
в) провеждане на срещи с потенциалните партньори по проекта;
г) координация на проекта: управление, наблюдение и отчитане;
2. за съвместни действия:
а) разработване на нови продукти или услуги;
б) разработване на традиционни занаятчийски продукти, вдъхновени от общи традиции;
в) създаване на възможности за съвместно производство на стоки или услуги;
г) съвместен маркетинг на местни продукти (местни марки, общи туристически пакети, развитие на нови пазарни ниши за местни продукти и др.);
д) опазване на общо природно и културно наследство;
е) изграждане на капацитет: съвместни или координирани дейности за развитие и споделяне на опит, добри практики и поуки в сферата на местното развитие - общи публикации, мероприятия, обмен на ръководители на програми и служители, водещи до разработване на общи методики и/или работни методи, които могат да бъдат адаптирани и приложени в селските райони в Република България;
ж) други дейности с ясни ползи за селския район, които подпомагат постигането на целите на стратегиите на МИГ.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 2 могат да включват:
1. инвестиции в материални и нематериални активи;
2. разработване и прилагане на маркетингови стратегии;
3. обучение и развитие на капацитет, необходим за прилагането на съвместни проекти;
4. създаване и на общи структури;
5. дейности за координация на проекта: управление, наблюдение и отчитане пред партньорите и Управляващия орган;
6. други дейности, които са пряко свързани с целите на съвместното действие.
(3) Дейности за създаване и управление на общи структури са допустими при условие, че:
1. общата структура е юридическо лице с нестопанска цел или търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2. разходите за управление не надвишават 5% от общите допустими разходи по проекта;
3. членовете/собствениците на капитала в общата структура са партньори в проекта;
4. структурата е регистрирана съгласно българското законодателство (в т.ч. има учреден клон в страната).
(4) Няма да бъдат подкрепени следните дейности:
1. несъответстващи на целите и приоритетите на местните стратегии на МИГ и ПРСР;
2. изграждане или обновяване на техническа инфраструктура;
3. изграждане и обновяване на инфраструктура за голф, лов, планинско катерене.
(5) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди одобрението на проекта от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 7. Финансовата помощ се предоставя в рамките на финансовите средства, предвидени по мярката за съответната финансова година от ПРСР и бюджета, определен в заповедта за започване и приключването на прием на заявления за подпомагане.


Чл. 8. Финансовата помощ е в размер до 100% от допустимите разходи по проекта.


Чл. 9. (1) Минималният размер на допустимите разходи за проект е левовата равностойност на 5000 евро.
(2) Максималният размер на общите допустими разходи за проект за подготвителната техническа помощ за:
1. транснационално сътрудничество е левовата равностойност на 25 000 евро;
2. вътрешнотериториално сътрудничество е левовата равностойност на 10 000 евро.
(3) Максималният размер на общите допустими разходи, които са принос на всеки един от кандидатите в проект за съвместно действие, е левовата равностойност на 200 000 евро.


Чл. 10. Финансовата помощ за местна инициативна група не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три данъчни години - годината на одобрението и две предходни години.


Чл. 11. (1) Финансовата помощ се изплаща на авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане.
(2) Авансови плащания се допускат само за разходи за инвестиции в материални и нематериални активи по проекти за съвместни действия за сътрудничество, ако са включени в заявлението и са одобрени от министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице.
(3) Авансовите плащания са в размер до 50% от стойността на одобрената финансова помощ за инвестиции в материални и нематериални активи.
(4) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(5) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110% от стойността на авансовото плащане или запис на заповед, издадена от публичноправен орган в полза на РА в размер 110% от стойността на авансовото плащане.
(6) Срокът на гаранцията или срокът за предявяване на плащанията при записа на заповед трябва да покрива срока на договора, удължен с шест месеца.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Гаранцията се освобождава или записът на заповед се връща на издателя, когато Разплащателната агенция установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на публичната подкрепа, свързана с проекта, надхвърля сумата на аванса.
(8) Междинните плащания се допускат само за проекти, включващи изготвяне и изпълнение на съвместни действия, ако са включени в заявлението и са одобрени от министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице.
(9) Междинните плащания могат да бъдат не повече от две, а в случай на авансово плащане - не повече от едно.
(10) Междинните плащания се допускат за най-малко 20% и не повече от 80% от стойността на одобрените разходи по проекта.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите и техните партньори


Чл. 12. (1) За подпомагане могат да кандидатстват местни инициативни групи, които са одобрени от министъра на земеделието и храните и изпълняват стратегии за местно развитие по реда на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 1 от 2010 г.)
(2) Кандидати в проект за вътрешнотериториално сътрудничество могат да бъдат само местни инициативни групи, които са одобрени от министъра на земеделието и храните и изпълняват стратегии за местно развитие по реда на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
(3) Партньори в проект за транснационално сътрудничество могат да бъдат местни инициативни групи от страна - членка на ЕС, одобрени от Управляващия орган на ПРСР в съответната страна или партньор от трета страна.
(4) Партньор от трета страна, включен в проект за транснационално сътрудничество, е допустим при условие, че:
1. е юридическо лице, основано на публично-частно партньорство, което разработва и прилага местна стратегия/програма за местно развитие;
2. при вземането на решения за стратегията/програмата и в избора на приоритети, прилагани на съответната територия, включва жителите на територията;
3. има седалище на територията на район, в който осъществява дейността си, и най-голямото населено място в тази територия не надвишава 30 000 жители.


Чл. 13. (1) Кандидатите се подпомагат при условие, че:
1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата.
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати, които:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) попадат в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.);
2. попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
3. представляващият кандидата или член на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган на ПРСР (УО) или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане и/или попада в категориите по т. 1.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се доказва от кандидата със:
1. декларация към момента на кандидатстване;
2. официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от МЗХ за представянето им.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 14. (1) Подпомагат се проекти за вътрешнотериториално сътрудничество, които се осъществят в селските райони на територията на Република България, съгласно приложение № 1 и на територии, обхванати от МИГ, одобрени от министъра на земеделието и храните.
(2) Подпомагат се проекти за транснационално сътрудничество, които се осъществят в селски райони, обхванати от МИГ, одобрени от министъра на земеделието и храните в България и в други страни - членки на Европейската общност, както и между селски райони, обхванати от одобрени МИГ от министъра на земеделието и храните в България и структури, отговарящи на условията на чл. 12, ал. 4.


Чл. 15. (1) Продължителността на един проект не може да надхвърля 24 месеца за проекти, включващи съвместни действия, и от 3 до 6 месеца за проекти за подготвителна техническа помощ.
(2) При обосновано писмено искане от получателя на финансова помощ министърът на земеделието и храните може да удължи продължителността на проекта.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) Крайният срок за изпълнение на проектите е 30 август 2015 г.


Чл. 16. (1) Всички проекти трябва да отговарят на следните условия:
1. да целят развитието на територии, покрити от стратегии за местно развитие на участващи в проекта МИГ;
2. да съответстват на и да допринасят за постигане целите и приоритетите на съответната стратегия за местно развитие и ПРСР;
3. кандидатът/ите и партньорите по проекта участват в подготовката и в изпълнението на проекта;
4. кандидатът/ите съвместно с партньорите по проекта притежават капацитет за изпълнение на проекта;
5. проектът се изпълнява на територията на партньорите и води до постигане на конкретни резултати, носещи полза на населението от териториите, включени в проекта.
(2) Финансова помощ за подготвителна техническа помощ се предоставя на проекти, които приключват с изготвен проект за съвместни действия.


Чл. 17. (1) Проектът за сътрудничество за съвместни действия включва най-малко двама кандидати/партньори, единият от които е координираща проекта местна инициативна група.
(2) Координиращата местна инициативна група отговоря за:
1. управление и координация на изпълнението на дейностите по проекта в съответствие с конкретните отговорности на всеки от партньорите по проекта за сътрудничество и приетия график за изпълнение;
2. координация на бюджет на проекта, събиране на информация за искания за плащания, подготвени от всеки един от партньорите, предоставяне на тази информация на всички партньори и на регионалните/националните компетентни органи;
3. адекватното изпълнение на проекта и следи за стриктното спазване на задълженията на всеки един от партньорите.
(3) Координиращата МИГ трябва да притежава доказан капацитет за управление на проекти.


Чл. 18. (1) За изпълнение на проектите за съвместни действия кандидатите трябва да представят подписано от всички партньори споразумение за сътрудничество по образец (приложение № 2).
(2) В споразумението за сътрудничество се описват отговорностите на всички партньори в проекта, определя се координиращата проекта местна инициативна група и партньорите, описват се и отговорностите на всеки участник в изпълнението на проекта.


Чл. 19. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, които:
1. оказват отрицателно въздействие върху околната среда;
2. включват инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им;
3. включват изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов.
(2) Не се предоставя финансова помощ за реализиране на проект, включващ строително-монтажни работи, при условие, че реализацията на проекта няма да доведе до използване на обекта по предназначение след приключване на дейностите, финансирани по проекта, и до въвеждане на обекта в експлоатация, в случаите, когато това е задължително съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.

Раздел V.
Допустими разходи


Чл. 20. (1) Допустими за финансиране са разходи, които са:
1. свързани с дейностите по изпълнение на проектите;
2. за дейности, свързани със селски райони, посочени в приложение № 1.
(2) Допустимите разходи за:
1. подготвителна техническа помощ включват:
а) разходи, свързани със срещи с потенциални партньори (пътни разходи, дневни, разходи за нощувки; разходи за превод, разходи за комуникация, наем на зала, техника и др.);
б) разходи, свързани с организирането на заседания за планиране и събития;
в) разходи, свързани с разработването на проекта (предварителни проучвания, консултации по определени въпроси, хонорари на експерти, работещи по плана за действие, разходи за превод, разходи за допълнителен персонал за координация на дейностите по проекта и др.);
2. прилагане на съвместно действие включват:
а) разходи, свързани с развитието на съвместен продукт/услуга, вкл. разходи за материални и нематериални инвестиции и разходи за патенти и лицензи;
б) разходи за изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместното действие;
в) разходи, свързани с реализирането на промоционални и маркетингови кампании;
г) разходи, свързани с организирането на обучения, семинари, мероприятия и срещи;
д) разходи за публикации;
е) разходи, свързани със създаването и управлението на общи структури;
ж) координация на дейностите по проекта (разходи за допълнителен персонал за координация на дейностите по проекта, пътни разходи, дневни, разходи за нощувки съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) и Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.), разходи за комуникация, хонорари за експерти, разходи за превод);
з) командировъчни разходи съгласно Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина, осъществени на територията на трети страни, които са свързани със селски райони в Република България.
(3) Допустими разходи, свързани със създаването и управлението на общи структури, са:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) такси;
2. правни консултации, свързани с регистрацията и изпълнението на договори във връзка с осъществяваната дейност;
3. разходи за покупка на ново офис оборудване и офис техника в размер до 10% от разходите за създаването и управлението на структурата;
4. разходи за външни услуги, необходими за оперативното функциониране на офиса, и разходи за наем на офис за срока на изпълнение на проекта, включително и разходи за охрана на офиса и електронен подпис;
5. разходи за офис консумативи, канцеларски материали и копирни услуги;
6. разходи за софтуер, свързан с осъществяваната дейност;
7. разходи за преводачески услуги;
8. транспортни разходи в страната и в чужбина, предвидени в бюджета и изчислени съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина;
9. разходи за нощувки и дневни, предвидени в бюджета и изчислени съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина;
10. разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала на общата структура.
(4) Разходите за общи структури са допустими за финансиране при условие, че са включени в заявлението за подпомагане за един от кандидатите.


Чл. 21. (1) Не се предоставя финансова помощ за:
1. закупуване на машини, съоръжения и оборудване втора употреба;
2. закупуване на животни;
3. закупуване на едногодишни растения;
4. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
5. закупуване на земя и сгради;
6. принос в натура;
7. ДДС с изключение на невъзстановимия ДДС, когато негови действителни и крайни платци са получатели на помощта;
8. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на финансов лизинг;
9. разходи на партньора от трета страна;
10. разходи за управление на общи структури, надвишаващи 5% от финансовата помощ за кандидатите по проекта;
11. плащания в брой с изключение на разходи за командировки, транспорт, такси, разходи за телефон, пощенски и куриерски услуги;
12. разходи, за които кандидатът е получил финансова помощ от националния бюджет и/или бюджета на Европейския съюз;
13. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) разходи за възнаграждения и осигуровки на допълнителния персонал за координация на дейностите по проекта, надвишаващи 10% от финансовата помощ за заявлението;
14. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) разходи, платени по-късно от един месец от крайния срок за изпълнение на проекта, както и подадени след датата на подаване на заявка за окончателно плащане пред ДФЗ - РА.
(2) Разходите, включени в заявка за междинно плащане, трябва да са платени най-късно един месец след подаване на искането за одобрение на дейностите.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Чл. 22. (1) Започването и приключването на прием на заявления за подпомагане се определя със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице. Заповедта съдържа началната и крайната дата за подаване на заявления и бюджета за съответния период на прием. Заповедта се публикува на интернет страницата на ПРСР.
(2) Прием на заявления се обявява най-малко два пъти годишно до 31 декември 2013 г. при наличие на финансови средства по мярката.
(3) За създаване в МЗХ на надеждна система за управление, контрол и проследяемост на отговорностите, стъпките и сроковете във връзка с прилагането на наредбата министърът на земеделието и храните одобрява със заповед Правила за прилагане на мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от ПРСР в Министерството на земеделието и храните.


Чл. 23. (1) Кандидатите за финансово подпомагане подават заявление по образец съгласно приложение № 3 за проекти за съвместни действия или приложение № 4 за проекти за техническа помощ и прилагат документите, посочени в ал. 2, до министъра на земеделието и храните в срока, уточнен в обявата.
(2) Към заявлението за подпомагане се прилагат следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние на кандидата/ите, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на заявлението за подпомагане, и документ, доказващ правосубектност на партньора от трета страна;
2. решение на компетентния орган на кандидата/ите за кандидатстване по ПРСР;
3. споразумение за сътрудничество между партньорите по образец съгласно приложение № 2 за проекти по чл. 5, ал. 1, т. 2 или писмо за изразяване на интерес от потенциален партньор за проекти за подготвителна техническа помощ, подписано преди датата на подаване на заявлението;
4. копие от удостоверение за регистрация по Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС), издадено от компетентния орган по приходите, в случай че кандидатът/ите е/са регистриран/и по ЗДДС;
5. удостоверение/ия за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от компетентния орган по приходите не по-рано от 1 месец преди датата на кандидатстване;
6. копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда;
7. декларация/ии към чл. 13, ал. 3, т. 1 съгласно приложение № 5;
8. декларация/ии за нередности съгласно приложение № 6;
9. декларация, подписана от законния представител на партньора, че отговоря на изискванията на чл. 12, ал. 4 (представя се за заявлението за подпомагане, включващо проект за сътрудничество с трети страни);
10. работен проект и/или архитектурно заснемане в съответствие със ЗУТ (когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи);
11. разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ (когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи).
(3) Когато в проект за сътрудничество участва повече от една българска МИГ, се подава общо заявление, което е подписано от законния представител на всяка МИГ.


Чл. 24. (1) Пакетът от документи се подава в запечатан плик с препоръчана поща, по куриер или лично.
(2) Заявлението за подпомагане и документите по чл. 23, ал. 2 се подават в оригинал, едно копие на хартиен носител, заверено с "вярно с оригинала" и подпис на законния/ните представител/и на МИГ, и едно копие на електронен носител (компактдиск и др.).
(3) Документите се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - да бъде легализиран или с апостил.
(4) Заявлението за подпомагане за проекти за транснационално сътрудничество се представя и на английски език.
(5) При разлика в текстовете за валидна се приема българскоезичната версия.


Чл. 25. (1) В срок до три месеца от крайния срок за получаване на заявленията в МЗХ се извършва:
1. проверка за административно съответствие и за допустимост;
2. оценка на заявлението съгласно критерии, посочени в приложение № 7;
3. оценка на обосноваността на разходите.
(2) Заявленията и приложените документи се проверяват за съответствие с изискванията за административно съответствие и за допустимост на дейностите, кандидатите и/или партньорите и разходите от УО.
(3) Ако се установи липса, непълнота или неяснота на представените документи, включително копията, УО уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването отстранява констатираните пропуски чрез представяне на съответните документи.
(4) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето за отстраняване на пропуските в представените документи.
(5) Когато кандидатът не отстрани установените пропуски в срока по ал. 3, както и при несъответствие с изискванията за допустимост, УО прави предложение за отхвърляне на заявлението.
(6) При установяване на недопустимост на отделни разходи и/или част от дейностите от заявлението УО прави предложение за включване на заявлението в етапа на оценка, като предлага намаляване на одобрената стойност с размера на недопустимите разходи и/или дейности.
(7) В случай че установените за недопустими дейности са основни за проекта, УО прави предложение за отхвърляне на цялото заявление.
(8) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) Министерството на земеделието и храните отправя запитване за липса на двойно финансиране до съответния управляващ орган на оперативна програма.


Чл. 26. (1) Заявленията, отговарящи на условията за административно съответствие и допустимост, се оценяват съгласно критериите по приложение № 7. Оценката се извършва от комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице. В комисията могат да бъдат включвани външни експерти.
(2) Комисията по ал. 1 извършва и преценка за основателността на предложените в заявлението разходи.
(3) Предоставяне на финансова помощ за всяко заявление за подпомагане се одобрява или отказва със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице.
(4) Решението за одобрение или отказ се взема въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:
1. целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
2. критериите за оценка, посочени в приложение № 7.
(5) При установяване на нарушение в процеса на разглеждане министърът на земеделието и храните може да върне съответните заявления за повторна проверка/оценка.


Чл. 27. (1) Кандидатите се уведомяват писмено за заповедта по чл. 26, ал. 3 на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице.
(2) Управляващият орган на ПРСР уведомява компетентния орган към Европейската комисия за условното одобрение на проектите за транснационално сътрудничество.


Чл. 28. (1) В срок до 30 работни дни от датата на уведомяването по чл. 27, ал. 1 за одобряване на проекта за подготвителна техническа помощ, вътрешнотериториално сътрудничество или транснационално сътрудничество с трети страни кандидатът/ите следва да подпише/ат договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с МЗХ и РА.
(2) В случай че кандидатът не се яви за сключване на договор в срока по ал. 1, той губи право на подпомагане по одобрения проект и може да кандидатства отново за подпомагане по реда на тази наредба.
(3) Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти за съвместни действия чрез транснационално сътрудничество се сключва след одобрение на проекта на партньорите от съответните компетентни власти на другите страни членки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) В случай че в срок до 9 месеца от издаване на заповедта за одобрение, другите партньори не бъдат одобрени, кандидатът губи право на подпомагане по одобрения проект.
(5) Условието на ал. 3 и 4 не се прилага за проекти за съвместни действия между МИГ в България и проекти за транснационално сътрудничество с партньори от трети страни.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Чл. 29. (1) Финансовата помощ се изплаща след приключване на дейностите по проекта.
(2) Допустимо е плащане и преди приключване на дейностите по проекта при спазване на изискванията по чл. 11.


Чл. 30. (1) При кандидатстване за авансово плащане получателите на помощта подават заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в Централно управление на Държавен фонд "Земеделие" (ЦУ - ДФЗ) и прилагат документи съгласно приложение № 8.
(2) Заявка за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни и не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) Централно управление на Държавен фонд "Земеделие" извършва преглед на документите в присъствието на получателя на помощта.
(4) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ЦУ - ДФЗ връща документите на получателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 получателят на помощта има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(6) След приемане на документите за плащане получателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(7) В срок до два месеца от подаване на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на РА.


Чл. 31. (1) Преди подаване на заявка за плащане, с изключение на заявка за авансово плащане, получателят на финансовата помощ е длъжен да представи в МЗХ искане за одобрение на дейностите и доклад по образец. Образецът на искане за одобрение на дейностите и образецът на доклад се одобряват със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице.
(2) Докладите трябва да съдържат пълна информация за всички дейности по проекта, които са били изпълнени в периода, и да са придружени със заверени от получателя копия на документи, доказващи реалното им извършване, съгласно приложение № 9.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) Към доклада по ал. 2 получателите на финансовата помощ прилагат и декларация относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета съгласно приложение № 5.
(4) В случаите, когато партньори по проекта са повече от една МИГ в България, се подава общо искане за одобрение на дейностите.
(5) Междинно искане за одобрение на дейностите се подава не по-късно от четири месеца от крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта.
(6) Окончателното искане за одобрение на дейностите се подава след приключване на дейностите по проекта, но не по-късно от един месец от изтичане на срока за извършване на дейностите, посочен в договора за предоставяне на финансова помощ.
(7) Управляващият орган на ПРСР извършва проверка на искането по ал. 1 и доклада за изпълнение на дейностите за съответствие с условията на договора за предоставяне на финансова помощ и тази наредба, както и проверка на процедурите за избор на изпълнител.
(8) В срок 30 работни дни от получаване на доклада УО извършва проверка и предлага на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице да одобри напълно или частично извършените дейности.
(9) При установяване на непълноти и неточности в представения доклад и приложените документи УО може да изиска от получателя допълнителна информация и/или представяне на допълнителни документи, които следва да бъдат представени в срок до 14 работни дни от датата на уведомяването.
(10) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) Управляващият орган на ПРСР може да откаже да одобри изцяло или частично извършените дейности, когато получателят на финансова помощ или негов представител възпрепятства извършването на проверки по чл. 40, ал. 1.
(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) Срокът по ал. 8 спира през времето за предоставяне на допълнителна информация и/или документи.
(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) Получателят няма право да подаде друго искане за одобрение на неодобрените дейности.


Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) В срок 14 работни дни от датата на получаване на уведомителното писмо за пълно или частично одобрение получателят/получателите подава/подават заявка за междинно или окончателно плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в ЦУ - ДФЗ и прилага документи съгласно приложение № 10 и декларация за минимални помощи съгласно приложение № 10а.
(2) Документите по ал. 1 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от представляващия получателя. В случай на представяне на заверени копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА.


Чл. 33. (1) Централно управление на Държавен фонд "Земеделие" извършва преглед на документите по чл. 32, ал. 1 в присъствието на получателя на помощта.
(2) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ЦУ - ДФЗ връща документите на получателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 получателят на помощта има право в рамките на едномесечен срок отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане получателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) В срок до 90 дни от подаване на заявката за плащане РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, която включва и проверка за функционална несамостоятелност, която:
а) се извършва в присъствието на получателя на помощта, упълномощен негов представител или служител;
б) при приключване на проверката на място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на получателя, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на получателя, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място;
г) в случай че получателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на проверката на място, РА уведомява получателя, като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място получателят може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ;
4. изплаща одобрената финансова помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти централното управление на РА писмено уведомява получателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 10.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА в случай, че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на разходите и дейностите при подаване на заявка за плащане, както и за установяване на функционална несамостоятелност, той се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното създаване от изпълнителния директор на РА, и до датата на вземане на решение за оценка;
4. когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.


Чл. 35. Плащанията се изчисляват въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 34, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕО) № 65/2011) и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ.


Чл. 36. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 34, ал. 1, т. 1 и 2;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. получателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 34, ал. 2;
4. приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011;
5. се налага корекция във връзка с прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ;
6. (нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) получателят на финансова помощ или негов представител възпрепятства извършването на проверки по чл. 34, ал. 1, т. 2;
7. (нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) установи наличие на някое от обстоятелствата по чл. 13, ал. 2.
(2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ получателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същия разход.

Глава пета.
УСЛОВИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА


Чл. 37. (1) Местните инициативни групи провеждат съответните процедури от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при избор на изпълнител за разходите по проекта.
(2) В случай че не са провели процедура за избор на изпълнител по ЗОП, местните инициативни групи провеждат процедура с три оферти за избор на изпълнител за доставки на стоки и/или услуги за разходи на стойност от 5000 лв. до стойностите, определени в чл. 14, ал. 5 ЗОП, с изключение на разходите за доставка на електроенергия, вода, топлоенергия, телефонни услуги, пощенски услуги, интернет услуги, наем на помещение, разходи за възнаграждения на допълнителния персонал и разходите за командировки.
(3) Процедурата за избор на изпълнител/доставчик по ал. 2 включва:
1. запитване за оферта съгласно приложение № 11 до не по-малко от трима изпълнители/доставчици, съдържащо технически спецификации, дата, изисквания за срок на валидност на офертите и критерии за избор на оферта (най-ниска цена или икономически най-изгодна оферта);
2. най-малко три съпоставими независими оферти от оференти, вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, юридически лица с нестопанска цел или физически лица, а оферентите - чуждестранни лица, да притежават правосубектност съгласно националното им законодателство;
3. документ, съдържащ обосновка за направения избор.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) За разходи, чиято стойност е по-малка от левовата равностойност на 5000 лв. без ДДС, се изисква представяне на договор, с изключение на разходи за канцеларски материали, такси и пощенски услуги.
(5) Оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
(6) Оферент по смисъла на ал. 1 и 2 може да бъде и Националната служба за съвети в земеделието, за който правилата се прилагат при съобразяване със статута й.


Чл. 38. Получателят на финансова помощ е длъжен да осигури необходимата адекватна публичност на дейността си и източниците на финансиране съгласно изискванията, посочени в приложение № 12.


Чл. 39. (1) Получателят може да подаде искане за промяна на договора в МЗХ не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността на искането.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността;
2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.
(3) В срок до един месец от подаването на искането за промяна МЗХ и РА приемат или отхвърлят исканата промяна.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) В случай че в периода на изпълнение на проекта някой от партньорите откаже участие в проекта, получателят на финансова помощ уведомява МЗХ, което може да прекрати договора при условие, че промяната може да доведе до неизпълнение целите на проекта.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) При прекратяване на договора в случаите по ал. 4 получателят на финансова помощ възстановява платените средства заедно със законната лихва.


Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) (1) Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се изменя с едностранно писмено уведомление от получателя на помощта до МЗХ и РА при:
1. промяна в адреса за кореспонденция;
2. промяна в адреса на офиса (без да се нарушават изискванията за неговото оборудване и самостоятелност);
3. промяна на законния представител на МИГ.
(2) Договорът може да бъде променен, след одобрение от министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице, въз основа на писмено искане от получателя на помощта за:
1. промяна на експерт от екипа по проекта;
2. изменение на плана за действие в рамките на срока на договора.


Чл. 40. (1) В хода на процеса по изпълнение на проектите УО има право да извършва проверки на получателите на безвъзмездна финансова помощ.
(2) По време на проверките УО има право да проверява оригиналните документи на получателите на подпомагане и МИГ, както и да изисква специализирани доклади, справки, допълнителни документи и информация, необходими за обективната оценка на дейността им.


Чл. 41. Получателите на помощта са длъжни да:
1. водят аналитична счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на всички операции, свързани с подпомаганите дейности;
2. организират подробна счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС по всеки договор;
3. съхраняват всички документи, свързани с дейността, в продължение на 5 години след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.


Чл. 42. (1) За срок 5 години след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ получателите са длъжни:
1. да използват придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продават, даряват, преотстъпват ползването на активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон, и активите, за които се преотстъпва ползването на създадената по проекта обща структура;
3. да не променят местоположението на подпомогнатата дейност;
4. да не преустановяват подпомогнатата дейност на общата структура, създадена по проекта, поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство.
(2) Изискването по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилага при подмяна на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване се осъществява след одобрение на РА.


Чл. 43. (1) Получателите на помощта са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на материалните активи, предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в договора за предоставяне на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл. 42, ал. 1, като са длъжни ежегодно да подновяват застрахователните полици.
(2) Застрахователната полица трябва да съдържа клауза, че при тотална щета обезщетението е в полза на РА и е на стойност най-малко до размера на финансовата помощ, а при частична щета е в полза на получателя.
(3) При настъпване на частична щета получателят е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.


Чл. 44. (1) Получателите на подпомагане са длъжни да предоставят на МЗХ и РА всяка поискана информация за осъществяването на дейността по проекта.
(2) Получателите на подпомагане са длъжни да предоставят достъп до съответните документи и активи и да съдействат за осъществяване на проверки, осъществявани от надлежно упълномощените представители на РА, МЗХ, Сметната палата на Република България, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор в срок до 5 години след окончателното изплащане на помощта.
(3) В случаите, когато МЗХ или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, получателят на помощта поема задължението да осигури на нея и/или на упълномощените от нея лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението, както и да им предостави правата на достъп, описани в ал. 2.
(4) Длъжностните лица на РА, МЗХ, сертифициращият орган, определен по реда на чл. 14 от Наредба № 79 от 2006 г. за изискванията и реда за акредитация и годишно сертифициране на Разплащателната агенция (ДВ, бр. 49 от 2006 г.), и представителите на Европейската комисия (ЕК) са длъжни да се легитимират пред получателя на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.


Чл. 45. Управляващият орган и РА осъществяват текущ и последващ контрол върху изпълнение на проектите и получателите на помощта.


Чл. 46. (1) В случай че получателите на помощта не изпълняват свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да поиска връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с тях.
(2) В случаите по ал. 1 РА определя размера на средствата, които трябва да бъдат възстановени от получателите на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнение по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците, или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Разплащателната агенция може да поиска връщане на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато:
1. получателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;
2. получателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба;
3. получателят на помощта е променил предмета на подпомаганата дейност;
4. получателят на помощта не използва придобитите на основа на одобрения проект материални и нематериални инвестиции, както и закупеното офис оборудване и офис техника по предназначение;
5. получателят на помощта не изпълнява някое от условията по чл. 42;
6. ползвателят на помощта не е публикувал решение за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на всички разходи от проекта по чл. 37, ал. 1 или 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Получателят на помощта дължи връщане на изплатените частични плащания, когато до извършване на окончателното плащане МЗХ или РА установи наличие на някое от обстоятелствата по чл. 13, ал. 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) В случаите, когато МЗХ или РА установи, че обстоятелствата по ал. 4 са съществували към датата на извършване на окончателно плащане по проекта, получателят на помощта дължи връщане на изплатените плащания по проекта.

Чл. 47. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 38, 42 или 43 РА писмено предупреждава получателите на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Получателите на помощта могат да отстранят нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок. В случай на отстраняване на нередовностите в срок получателите на помощта не се санкционират.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 получателите на помощта дължат връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.


Чл. 48. (1) Страните по договора не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства и при спазване на условието на ал. 2.
(2) Получателите на помощта или упълномощено от тях лице са длъжни да уведомят писмено Разплащателната агенция за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложат достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която получателите на помощта или упълномощеното лице е в състояние да го направи.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) "Допълнителен персонал за координация на дейностите по проекта" са лица, различни от персонала на МИГ, които са наети за извършване на административни и координационни дейности по проекта. Лицата, наети като допълнителен персонал, не може да имат сключен трудов договор с местната инициативна група.
2. "Иновативност на предложения подход" е действие по въвеждане на нови форми на използване на местните ресурси, разработване на нови продукти, нови методи и нови начини на организиране и предоставяне на нови отговори на проблеми и слаби страни на селските райони.
3. "Капацитет за изпълнение на проекта" е наличие в екипа на проекта на най-малко двама експерти с опит в изпълнение на най-малко 2 проекта през последните 5 години.
4. "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки помежду си или спрямо кандидата/получателя на финансовата помощ или членове на управителните органи или персонала на получателя на финансова помощ.
5. "Получател на помощта" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по мярката.
6. "Проект" е специфичен набор от координирани дейности, които се предприемат от кандидата за постигане на конкретни цели в определен период от време с определен бюджет.
7. "Разходи за управление на общи структури" са разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала на общата структура.
8. "Техническа инфраструктура" е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, далекосъобщенията, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност.
9. "Трети страни" са всички държави, които не са членки на Европейския съюз.
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) "Пощенски услуги" са услуги по смисъла на чл. 3 от Закона за пощенските услуги.
11. (нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) "Такси" са държавни и местни такси, както и нотариални такси.
12. (нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) "Материални и нематериални активи" са понятия по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 на комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (обн., L ОВ. бр. 187 от 26 юни 2014 г.).
13. (нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) "Форсмажорни обстоятелства" е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламент (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (обн. L ОВ. бр. 347 от 20 декември 2013 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 18 от 2006 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 421 "ВЪТРЕШНО-ТЕРИТОРИАЛНО И ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2014 Г.)

§ 21. Разпоредбите на § 14 и 15 не се прилагат за заявления, подадени преди влизане в сила на тази наредба.


§ 22. Кандидатите, подали заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба, в срок до 30 дни от уведомяване от МЗХ трябва да представят променен план за действие в съответствие със срока по § 3.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 421 "ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛНО И ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 24.02.2015 Г.)

§ 9. Параграф 6, т. 1 се прилага и за заявките за междинно или окончателно плащане в процес на обработка, подадени в Държавен фонд "Земеделие" преди влизане в сила на наредбата.

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 14, ал. 1


СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ, НАМИРАЩИ СЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Област Общини
Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
Пловдив Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, "Марица", Перущица, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София-област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Хасково Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, "Тунджа"


Приложение № 2 към чл. 18, ал. 1


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
 

Днес, ................... г., в гр. ……................., държава ..........………, между:

......................................................... със седалище ................... и адрес на управление ..................., телефон ..................; факс ...................; e-mail: ..................., БУЛСТАТ/ДДС номер/данъчен код ..................., представлявано от ......................................., наричан за краткост "КООРДИНИРАЩА ПРОЕКТА МИГ", от една страна,
И
......................................................... със седалище ................... и адрес на управление ..................., телефон ..................; факс ...................; e-mail: ..................., БУЛСТАТ/ ДДС номер/данъчен код ..................., представлявано от ......................................, наричан за краткост "...................", от друга страна, се споразумяха за следното:
 
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл. 1. С настоящото се уреждат взаимоотношенията между страните, задачите и отговорностите при изпълнение на проект ……………………………………………………………………………………........................................………………….,
(наименование на проекта за сътрудничество)
съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с чл. 63, буква "б" и чл. 65 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (Регламент (ЕО) № 1698/2005).
Чл. 2. Проектът ...................................... има следните цели: ..................................................................................................................................................................................................................
1. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Чл. 3. Дейностите по проекта водят до постигане на цел/ите на ос ................... от Регламент (ЕО) № 1698/2005 чрез съвместни действия и координация между страните.
 
ІІ. ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 4. Страните се съгласяват да съфинансират дейностите за изпълнение на проекта в съответствие с финансовия план, приложен към споразумението.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ПРОЕКТА
 
ІV. ПРОМЯНА НА ПАРТНЬОРИТЕ
 
V. ОТГОВОРНОСТ
 
VІ. ИЗМЕНЕНИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
 
VІІ. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И КОМПЕТЕНТЕН СЪД
 
Всички спорове между страните, произтичащи от тълкуването или прилагането на споразумението, които не могат да бъдат решени по приятелски начин, ще бъдат отнесени към съда на ................................
Приложение: Описание на проекта
Подписи
Приложение към споразумение за сътрудничество
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
 
І. Наименование на проекта за вътрешнотериториално/транснационално сътрудничество (излишното се зачертава):
ІІ. Резюме на проекта (не повече от 1/2 страница):
   
Период за изпълнение ...... (брой месеци)
Партньор(и)  
Цели на проекта Обща цел  
  Специфични цели  
Целева(и) група(и)  
Очаквани резултати  
Основни дейности  
 
ІІІ. Размер на финансовото участие на партньорите:
 
Наименование на партньора Финансово участие
  Стойност в евро Дял в процентно изражение от
    общата стойност на проекта
1.    
2.    
Общо    
 
ІV. Бюджет на проекта и финансовото участие на всеки партньор:
 
Дейности Описание на разходите Брой единици Единична цена (в евро) Партньор, който поема разхода (1) Финансиране (евро)
           
          ЕЗФРСР Публично Частно Общо
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
ОБЩО                
 
V. График за изпълнение на проекта:
VІ. Партньори в проекта за сътрудничество:
Местната инициативна група, координатор на проекта
Наименование:
Име на законния представител на МИГ:
Име на лицето за контакти за този проект:
Адрес на лицето за контакти:
Местната инициативна група,партньор по проекта № 1
Име на законния представител на МИГ № 1:
Име на лицето за контакти за този проект:
Адрес на лицето за контакти:
Телефон:
Факс:
Електронна поща:
Език за контакти:
Местната инициативна група, партньор по проекта № 2
Име на законния представител на МИГ № 2
Име на лицето за контакти за този проект:
Адрес на лицето за контакти:
Телефон:
Факс:
Електронна поща:
Език за контакти:
 

_____________________
(1) Когато определен разход е поделен, се посочват партньорите и размерът на участието на всеки един от тях.


Приложение № 3 към чл. 23, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.)


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 г.
 
За служебно Мярка 421. Дата на подаване Регистрационен номер на
ползване   (ден/месец /година) заявлението
       
    Подпис:  
   
  ДО
  МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
  И ХРАНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
на проект за сътрудничество
по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество"
по Ос 4 - лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
 
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
КАНДИДАТ/КАНДИДАТИ:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  (изписва се наименованието на МИГ)  
 
І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
1. КООРДИНИРАЩА ПРОЕКТА МИГ
Наименование на координиращата местна инициативна група:  
   
Име на законния представител:  
   
Име на лицето за контакти:  
   
Организация, отговаряща за местната програма:  
   
Адрес на лицето за контакти:  
   
Телефон:  
   
Факс:  
   
Електронна поща:  
   
Говорими/разбираеми езици:  
   
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
2. МИГ - ПАРТНЬОРИ
2.1. Данни за партньора 1
Наименование на координиращата местна инициативна група:  
   
Име на законния представител:  
   
Име на лицето за контакти:  
   
Организация, отговаряща за местната програма:  
   
Адрес на лицето за контакти:  
   
Телефон:  
   
Факс:  
   
Електронна поща:  
   
Говорими/разбираеми езици:  
   
2.2. Данни за партньора 2
Наименование на координиращата местна инициативна група:  
   
Име на законния представител:  
   
Име на лицето за контакти:  
   
Организация, отговаряща за местната програма:  
   
Адрес на лицето за контакти:  
   
Телефон:  
   
Факс:  
   
Електронна поща:  
   
Говорими/разбираеми езици:  
   
При наличие на повече партньори по проекта, моля опишете информацията за всеки следващ, като копирате таблиците по т. 2.1 и 2.2.
 
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
 
1. Описание на целите на проекта:
2. Описание на съответствието на целите на проекта с целите на съответната стратегия за местно развитие и ПРСР:
3. Основните дейности по проекта (включително съответните места и дати на изпълнение):
4. Бенефициенти на дейностите по проекта:
5. Описание на очакваните резултати от дейностите по проекта за бенефициентите и за съответната територия на действие на проекта:
6. Подход и методи за проекта, за който се изисква финансиране:
7. План за действие:
8. Период на изпълнение на проекта:
9. Роля на всеки партньор по отношение на основните дейности на проекта:
10. Описание на дейности за подготовка на проекта и въвличане на местната общност:
 
ІІІ. БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТА, ОТНАСЯЩ СЕ ДО КАНДИДАТА/ИТЕ БЪЛГАРСКА МИГ
Дейности Описание на разходите Брой единици Единична цена (в лева) Кандидат, който поема разхода (попълва се, когато кандидати са повече от една българска МИГ) (2) Стойност (в лева) без ДДС Стойност (в лева) с ДДС
1 2 3 4 5 6 7
Разходи за материални и нематериални активи            
ОБЩО            
Обосновка на разходите:
_____________________
(2) Когато определен разход е поделен, се посочват партньорите и размерът на участието на всеки един от тях. Разходите за общи структури се описват само за един от кандидатите.
 
ІV. ПРОЦЕС НА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Моля опишете основните стъпки за установяване на сътрудничество между МИГ, създаване на проект за сътрудничество, предпоставки, мотиви за избор на партньор (максимум 20 реда).
 
 
 
 
 
V. ПРЕДИШЕН ОПИТ НА КООРДИНИРАЩАТА МИГ
Представя се информация за поне един проект, координиран/управляван от координиращата МИГ в рамките на последните пет години или от членове на екипа от координиращата проекта МИГ. Ако имате повече от един проект, моля изберете до два най-сходни.
Име на проекта  
   
Възложител  
   
Период на изпълнение на проекта  
   
Общ бюджет на проекта  
   
Описание на изпълнените задачи от лицето  
(в рамките на 20 реда)  
   
   
Име на проекта  
   
Възложител  
   
Период на изпълнение на проекта  
   
Общ бюджет на проекта  
   
Описание на изпълнените задачи от лицето  
(в рамките на 20 реда)  
   
VІ. ПЛАЩАНИЯ
1. Кандидатствам за ____________ пореден път за подпомагане по мярка 421.
Получена сума от предишни финансирания по мярка 421, ако има такива ____________.
(попълва се за всеки от кандидатите МИГ в България)
2. Моля опишете броя и размера на планираните плащания:
2.1. Авансово 0 Да 0 Не
2.2. Междинно 0 Да 0 Не
2.3. Междинно 0 Да 0 Не
2.4. Окончателно плащане 0 Да  
     
Вид на плащането % Стойност Месец от
        изпълнение
        на проекта
         
         
 
VІІ. ОПИСАНИЕ НА ПЕРСОНАЛА, АНГАЖИРАН В ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОЕКТА (ЗА КООРДИНИРАЩАТА МИГ И ЗА ПАРТНЬОРА/ИТЕ)
1. Координатор на проекта-автобиография на координатора по проекта:
2. Експерти-автобиографии на експертите по проекта:
3. Технически персонал, ако е необходим-автобиография:
 
VІІІ. ФОРМУЛЯР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА
1. Наименование на кандидата/ите: ........................................................................................................................................................................................................................................................
2. Стойност на проекта: ................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Принос на кандидата в общата стойност на проекта: .......................................................................................................................................................................................................................................
4. Срок за осъществяване на проекта: .....................................................................................................................................................................................................................................................
5. Описание на проекта:
5.1. Проектът е за:

0 транснационално сътрудничество

0 вътрешнотериториално сътрудничество

5.2. Брой на МИГ, обхванати от проекта .................................................................................................................................................................................................................................................
Наименование на партньора/ите ...........................................................................................................................................................................................................................................................
5.3. Географско местоположение на партньора: ................................................................................................................................................................................................................................................
(страна, регион за развитие, административна област)
5.4. Кратко описание на проекта:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.5. Интегрираност на проекта в ПРСР:
0 Проектът отговаря на целите за подкрепа на мярка ....................... от ПРСР.
0 Проектът отговаря на условията за подкрепа на мярка ....................... от Регламент 1698/2005 на ЕС.
0 Друг тип проект.
6. Цели на проекта:
(Моля отбележете целите на проекта)
7. Дейности по проекта: (O.421)
(Моля избройте всички дейности по проекта и отбележете точното място на тяхното осъществяване на българска територия.)
Дейности Място на осъществяване* Стойност на
  ЕКАТТЕ дейността,
    лв.
  МИГ- Партньор* Обща Публичен
  бенефициент     принос
1. Обучение/информиране 1............................ 1............................    
  2............................ 2............................    
  3............................ 3............................    
2. Провеждане на проучвания/изследвания, 1............................ 1............................    
подготовка на документи 2............................ 2............................    
  3............................ 3............................    
3. Подготовка на интелектуални продукти 1............................ 1............................    
  2............................ 2............................    
  3............................ 3............................    
4. Създаване/подобряване/смяна 1............................ 1............................    
предназначение на инфраструктура/обекти за 2............................ 2............................    
общо ползване и развитие 3............................ 3............................    
5. Техническо обезпечаване изпълнението на        
проекта**        
6. Оперативно функциониране на офиса ***        
7. Друго, опишете:        
_________________________________________        
Общо за всички дейности:    
 
* Моля отбележете ЕКАТТЕ на населените места в България, където ще се осъществяват дейностите; в случаите на международно сътрудничество колоната "Партньор" ще остане празна.
** Тук спадат всички разходи, свързани със закупуването на офис оборудване и техника за целите на проекта.
*** Тук спадат всички разходи за и управление на проекта, както и разходи за човешки ресурси по управлението му, офис-наеми, режийни, комуникации, транспорт, промоция на проекта и резултатите му и т.н.
8. Физически показатели на проекта:
8.1. Ако проектът отговаря на условията за подкрепа по мярка на ПРСР съгласно т.5.5 по-горе, моля попълнете физическите показатели на проекта съгласно формата за наблюдение и оценка на съответната мярка и я приложете към тази форма на мярка 421.
8.2. Ако проектът за сътрудничество е друг тип, моля попълнете следната таблица, като имате предвид че под "физически показатели" се разбира "измерими/проверими физически обекти, създадени или подобрени вследствие на проекта" или доклади с изследвания и проучвания за партниращите територии, планове за развитие, наръчници, помагала, софтуерни продукти (вкл. за осъществяване на постоянна връзка), инструменти за маркетинг и реклама на териториите, описания на технологични процеси, подготовка на документация за признаване на традиционни храни, придобиване на патенти и т.н.
8.2.1. Материални обекти:
Физически М.е. Нови Съществуващи* Обхванати населени места
показател       ЕКАТТЕ*
        На територията на На територията
        МИГ-бенефициент на
          МИГ-партньор
        1........................... 1...........................
        2........................... 2...........................
        3........................... 3...........................
        4........................... 4...........................
 
9. Резултати на проекта:
(Ако проектът отговаря на условията за подкрепа по мярка на ПРСР съгласно т.5.5 по-горе, моля попълнете резултатите на проекта съгласно формата за наблюдение и оценка на съответната мярка и я приложете към тази форма на мярка 421. В допълнение, моля попълнете и следната таблица.)
Показатели Брой
Населени места, които се възползват от инвестициите в обектите - брой населени места, в т.ч. села  
Брой производители/предприемачи, които ще се възползват от интелектуалните продукти  
Население, което се възползва от подобрените услуги (брой лица)  
Посетители, които се възползват от продуктите, услугите  
Брой реализирани дейности (изследвания, обучения, планове за развитие и др.)  
Брой създадени иновативни продукти/услуги в селските райони  
Общ брой създадени работни места  
Създадена заетост (нетен брой на създадени допълнителни работни места на пълен работен ден)  
Брой създадени работни места: R.8(1) Жени Мъже Общо
  > 25 г. < 25 г. 25 г. > 25 г. < 25 г. 25 г.  
               
Свързани с мерки              
Диверсификация в неземеделски дейности              
Създаване и развитие на бизнес              
Подкрепа на туристически дейности              
Ос 1              
Ос 2              
Ос 3              
Общо              
               
Брой създадени работни Жени Мъже Общо
места: R.8(2)      
В   > 25 г. < 25 г. 25 г. > 25 < 25 г. 25 г.  
земеделските селски туризъм              
стопанства, занаяти              
вкл. в търговия на              
дейности по: дребно              
  производство              
  на енергия от              
  възобновяеми              
  източници              
  други              
Извън селски туризъм              
земеделските занаяти              
стопанства, търговия на              
вкл. в дребно              
дейности по: производство              
  на енергия от              
  възобновяеми              
  източници              
  други              
  Общо за всички дейности:              
ІХ. ДРУГИ РЕЗУЛТАТИ
 
 
 
Описание на ангажирането на жени, младежи и други социални групи (вкл. малцинства) в изпълнението на проекта (максимум половин страница)
 
 
Х. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ
 
1. Удостоверение за актуално състояние на кандидата/ите, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на заявлението за подпомагане, и документ, доказващ правосубектност на партньора от трета страна 0 Да 0 Не
2. Решение на компетентния орган на кандидата/ите за кандидатстване по ПРСР 0 Да 0 Не
3. Споразумение за сътрудничество между партньорите по образец съгласно приложение № 2 за проекти по чл. 5, ал. 1, т. 2 0 Да 0 Не
4. Копие от удостоверение/я за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), издадено от компетентния орган по приходите, в случай че кандидатът/ите е/са регистриран/и по ЗДДС 0 Да 0 Не
5. Удостоверение/я за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от компетентния орган по приходите не по-рано от 1 месец преди датата на кандидатстване 0 Да 0 Не
6. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда 0 Да 0 Не
7. Декларация/и към чл. 13, ал. 3, т. 1 съгласно приложение № 5 0 Да 0 Не
8. Декларация/и за нередности съгласно приложение № 6 0 Да 0 Не
9. Декларация, подписана от законния представител на партньора, че отговоря на изискванията на чл. 12, ал. 4 (за заявлението за подпомагане, включващо проект за сътрудничество с трети страни) 0 Да 0 Не
10. Работен проект и/или архитектурно заснемане в съответствие със Закона за устройство на територията (когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи) 0 Да 0 Не
11. Разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията (когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи) 0 Да 0 Не
ХІ. ДЕКЛАРАЦИИ
 
С подписването на заявлението за подпомагане декларирам, че:
1. съм запознат с правилата за отпускане на финансова помощ по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и съм съгласен посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени на място от служители на Министерството на земеделието и храните, Разплащателната агенция и упълномощени представители на Европейската комисия 0
2. информацията в подаденото заявление е вярна 0
3. дейностите и разходите, включени в заявлението, не са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма 0
4. при промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя писмено УО на ПРСР в срок 5 работни дни 0
5. за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 НК 0
(Кандидатът е длъжен да отбележи декларираните обстоятелства с отметка в съответното поле)
Дата:
Наименование на кандидата:
Подпис на законния представител и печат:
(подписва се от всички кандидати МИГ в България)
ХІІ. ФОРМУЛЯР ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО
   
1. Основна информация за проекта:  
1.1. Заглавие на проекта за сътрудничество  
1.2. Основни цели и кратко описание на проекта за сътрудничество  
1.3. Продължителност на дейностите, предвиждани по проекта за сътрудничество:  
1.3.1. Начална дата  
1.3.2. Крайна дата  
1.4. Общи разходи за целия период на изпълнение на проекта за сътрудничество (в евро):
Разпределение на бюджета на проекта по източници на финансиране:
1.4.1. Общо бюджет  
1.4.2. ЕЗФРСР  
1.4.3. Публични  
1.4.4. Частни  
Разпределение на бюджета по партньори:  
1.4.5. Общ бюджет на партньора координатор  
1.4.6. Партньор 1  
1.4.7. Партньор 2  
1.4.8. Партньор 3  
1.4.9. Партньор 4  
1.4.10. Партньор 5  
2. Информация за партньорите по сътрудничеството:  
2.1. Данни за координиращия партньор:  
2.1.1. Официално име на координиращата местна инициативна група  
2.1.2. Име на председателя на МИГ  
2.1.3. Лице за контакти в МИГ за сътрудничество:  
2.1.3.1. Име  
2.1.3.2. Адрес за контакти  
2.1.3.3. Телефон  
2.1.3.4. Факс  
2.1.3.5. Електронна поща  
2.1.3.6. Езици говорими/ползвани  
2.1.4. Наименование на компетентния докладващ орган, вкл. лице за контакти  
2.2. Данни за партниращата МИГ 1  
2.2.1. Официално име на партниращата МИГ  
2.2.2. Име на председателя на МИГ  
2.2.3. Лице за контакти в МИГ за сътрудничество:  
2.2.3.1. Име  
2.2.3.2. Адрес за контакти  
2.2.3.3. Телефон  
2.2.3.4. Факс  
2.2.3.5. Електронна поща  
2.2.3.6. Езици говорими/ползвани  
2.2.4. Наименование на компетентния докладващ орган, вкл. лице за контакти  
2.2.5. Дата на уведомяване на Комисията  
2.2.6. Наименование на компетентния орган за докладване, вкл. име на лицето за контакти  
2.2.7. Дата на одобрение на проекта  
2.3. Данни за партниращата МИГ 2  
2.3.1. Официално име на партниращата МИГ  
2.3.2. Име на председателя на МИГ  
2.3.3. Лице за контакти в МИГ за сътрудничество:  
2.3.3.1. Име  
2.3.3.2. Адрес за контакти  
2.3.3.3. Телефон  
2.3.3.4. Факс  
2.3.3.5. Електронна поща  
2.3.3.6. Езици говорими/ползвани  
2.3.4. Наименование на компетентния докладващ орган, вкл. лице за контакти  
2.3.5. Дата на уведомяване на Комисията  
2.3.6. Наименование на компетентния орган за докладване, вкл. име на лицето за контакти  
2.3.7. Дата на одобрение на проекта  
2.4. Данни за партниращата МИГ 3  
2.4.1. Официално име на партниращата МИГ  
2.4.2. Име на председателя на МИГ  
2.4.3. Лице за контакти в МИГ за сътрудничество:  
2.4.3.1. Име  
2.4.3.2. Адрес за контакти  
2.4.3.3. Телефон  
2.4.3.4. Факс  
2.3.3.5. Електронна поща  
2.4.3.6. Езици говорими/ползвани  
2.4.4. Наименование на компетентния докладващ орган, вкл. лице за контакти  
2.4.5. Дата на уведомяване на Комисията  
2.4.6. Наименование на компетентния орган за докладване, вкл. име на лицето за контакти  
2.4.7. Дата на одобрение на проекта  


Приложение № 4 към чл. 23, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.)


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г.
 
За служебно ползване Мярка 421 Дата на подаване (ден/месец/година) Регистрационен номер на заявлението
       
    Подпис:  
   
  ДО
  МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
  И ХРАНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
за подготвителна техническа помощ по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално
сътрудничество"
по Ос 4 - Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
 
І. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   
1.1. Вид сътрудничество:  
Вътрешнотериториално: 0
Транснационално: 0
1.2. В каква област е проектът: (напр. туризъм, култура)
ІІ. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
2.1. Наименование на МИГ:
Адрес:
Интернет страница:
2.2. Име на законния представител на МИГ/или упълномощено лице:
2.3. Лице за контакти:
Телефон/факс:
Електронна поща:
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
3.1. Кратко описание на съществуващата в момента ситуация на района/сектора/на проблема:
3.2. Цел на проекта:
3.3. Описание на съответствието на целта на проекта с целите на съответната стратегия за местно развитие и ПРСР:
3.4. Описание на дейностите по проекта:
3.5. План за действие:
3.6. Период на изпълнение на проекта:
3.7. Описание продуктите/услугите/действията, които се предлагат да бъдат развити чрез финансова помощ за предварителна подготовка на проект за партньорство:
3.8. Необходимост от разработването на този проект:
3.9. Как работата в партньорство ще помогне за постигането на целите на проекта:
3.10. Описание на очакваните резултати от проекта:
3.11. Детайли за потенциалния партньор:
3.12. Държави, от които ще се търси партньорство, и описание на вида партньор/и, които се търсят:
3.13. Говорими езици-МИГ (в случай на транснационален проект):
ІV. ОПИСАНИЕ НА НАЧИНА НА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТА НА НИВО МИГ
4.1. Описание на процеса на вземане на решение, как:
-е постигнато съгласие за необходимостта/конкретната полза от сътрудничество
-са определени/идентифицирани партньорите по проекта и местните организатори на сътрудничеството
4.2. Наименование на органа, взел решение за одобрението на предложението за проект в партньорство-напр. сформиран консултативен съвет към проекта, инициативна група:
4.3. Дата, на която е взето решението:
 
Име: Дата:
Подпис:  
V. БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА
Наименование Наименование Описание Единица Брой Единична Обща
  на дейността на разхода, на разхода мярка, единици цена, лв. сума, лв.
    свързан с   вид      
    изпълнението          
    на съответната          
    дейност,          
    посочена в          
    колона 1          
  1 2 3 4 5 6 7
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
ОБЩО:  
 
Дата:
Подпис:
 
VI. ОПИСАНИЕ НА ПЕРСОНАЛА, АНГАЖИРАН В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА
(Нов - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.)
 
1. Координатор - автобиография.
2. Експерти - автобиография.
 
VІІ. ФОРМУЛЯР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА
(Предишен раздел № VІ - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.)
 
1. Наименование на кандидата: .........................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Стойност на проекта: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Срок за осъществяване на проекта: ...................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Описание на проекта:
4.1. Проектът е за:
0 транснационално сътрудничество
0 вътрешнотериториално сътрудничество
4.2. Брой на МИГ, обхванати от проекта ................................................................................................................................................................................................................................................................
Наименование на партньора/ите: .........................................................................................................................................................................................................................................................................
4.3. Географско местоположение на партньора: ..........................................................................................................................................................................................................................................................
(страна, регион за развитие, административна област)
4.4. Кратко описание на проекта:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.5. Интегрираност на проекта в ПРСР:
0 Проектът отговаря на целите за подкрепа на мярка ....................... от ПРСР.
0 Проектът отговаря на условията за подкрепа на мярка ....................... от Регламент 1698/2005 на ЕС.
0 Друг тип проект.
5. Цели на проекта:
(Моля отбележете целите на проекта)
6. Дейности по проекта:
(Моля избройте всички дейности по проекта и отбележете точното място на тяхното осъществяване на българска територия.)
Дейности Място на осъществяване* Стойност на
  ЕКАТТЕ дейността
    в лв.
  МИГ- Партньор* Обща Публичен
  бенефициент     принос
1. Обучение/информиране
1..................................................
1..................................................
   
 
2..................................................
2..................................................
   
 
3..................................................
3..................................................
   
2. Провеждане на
1..................................................
1..................................................
   
проучвания/изследвания,
2..................................................
2..................................................
   
подготовка на документи
3..................................................
3..................................................
   
3. Подготовка на интелектуални
1..................................................
1..................................................
   
продукти
2..................................................
2..................................................
   
 
3..................................................
3..................................................
   
4. Техническо обезпечаване        
изпълнението на проекта**        
5. Оперативно функциониране на        
офиса ***        
6. Друго, опишете:        
Общо за всички дейности:    
* Моля отбележете ЕКАТТЕ на населените места в България, където ще се осъществяват дейностите; в случаите на международно сътрудничество колоната "Партньор" ще остане празна.
** Тук спадат всички разходи, свързани със закупуването на офис оборудване и техника за целите на проекта.
*** Тук спадат всички разходи за управление на проекта, както и разходи за човешки ресурси по управлението му, офис-наеми, режийни, комуникации, транспорт, промоция на проекта и резултатите му и т.н.
7. Физически показатели на проекта:
7.1. Ако проектът отговаря на условията за подкрепа по мярка на ПРСР съгласно т.4.5 по-горе, моля попълнете физическите показатели на проекта съгласно формата за наблюдение и оценка на съответната мярка и я приложете към тази форма на мярка 421.
7.2. Ако проектът за сътрудничество е друг тип, моля попълнете следната таблица, като имате предвид че под "физически показатели" се разбира "измерими/проверими физически обекти, създадени или подобрени вследствие на проекта" или доклади с изследвания и проучвания за партниращите територии, планове за развитие, наръчници, помагала, софтуерни продукти (вкл. за осъществяване на постоянна връзка), инструменти за маркетинг и реклама на териториите, описания на технологични процеси, подготовка на документация за признаване на традиционни храни, придобиване на патенти и т.н.
7.2.1. Материални обекти:
Физически М.е. Нови Съществуващи* Обхванати населени места
показател       ЕКАТТЕ*
1 2 3 4 На територията на МИГ- На територията на
        бенефициент МИГ-
          партньор
       
1.......................................................................
1.......................................................................
       
2.......................................................................
2.......................................................................
       
3.......................................................................
3.......................................................................
       
4.......................................................................
4.......................................................................
           
           
           
8. Резултати на проекта:
(Ако проектът отговаря на условията за подкрепа по мярка на ПРСР съгласно т.4.5 по-горе, моля попълнете резултатите на проекта съгласно формата за наблюдение и оценка на съответната мярка и я приложете към тази форма на мярка 421. В допълнение, моля попълнете и следната таблица.)
 
Показатели Брой
Брой производители/предприемачи, които ще се възползват от интелектуалните продукти  
Население, което се възползва от подобрените услуги (брой лица)  
Посетители, които се възползват от продуктите, услугите  
Брой реализирани дейности (изследвания, обучения, планове за развитие и др.)  
Брой създадени иновативни продукти/услуги в селските райони  
Общ брой създадени работни места  
  Жени Мъже
  > 25г. < 25г. Общо > 25г. < 25г. Общо
Създадена заетост (нетен брой на създадени допълнителни работни места на пълен работен ден)            
VІІІ. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ
(Предишен раздел № VІІ - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.)
 
1. Удостоверение за актуално състояние на кандидата, издадено не 0 Да 0 Не
по-рано от един месец от датата на подаване на заявлението за подпомагане, и документ, доказващ правосубектност на партньора от трета страна    
2. Решение на компетентния орган на кандидата за кандидатстване по ПРСР 0 Да 0 Не
3. Писмо за изразяване на интерес от потенциален партньор за проекти за подготвителна техническа помощ 0 Да 0 Не
4. Копие от удостоверение за регистрация по Закона за данък върху 0 Да 0 Не
добавената стойност (ЗДДС), издадено от компетентния орган по приходите, в случай че кандидатът е регистриран по ЗДДС    
5. Удостоверение за наличие или липса на задължение по чл.87, ал.6 от 0 Да 0 Не
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от компетентния орган по приходите не по-рано от 1 месец преди датата на кандидатстване    
6. Декларация/и към чл.13, ал.3, т.1 съгласно приложение №5 0 Да 0 Не
7. Декларация за нередности съгласно приложение №6 0 Да 0 Не
8. Декларация, подписана от законния представител на партньора, че 0 Да 0 Не
отговоря на изискванията на чл.12, ал.4 (за заявлението за подпомагане, включващо проект за сътрудничество с трети страни, се представя)    
     
ІХ. ДЕКЛАРАЦИИ
(Предишен раздел № VІІІ - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.)
 
С подписването на заявлението за кандидатстване декларирам, че:
1. съм запознат с правилата за отпускане на финансова помощ по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и съм съгласен посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени на място от служители на Министерството на земеделието и храните, Разплащателната агенция и упълномощени представители на Европейската комисия 0
2. информацията в подаденото заявление е вярна 0
3. дейностите и разходите, включени в заявлението, не са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма 0
4. при промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя писмено УО на ПРСР в срок 5 работни дни 0
5. за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл.313 НК 0
(Кандидатът е длъжен да отбележи декларираните обстоятелства с отметка в съответното поле)
Дата:
Наименование на кандидата:
Подпис на законния представител и печат:


Приложение № 5 към чл. 23, ал. 2, т. 7

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ (3)
по чл. 24, ал. 2, т. 7 относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
 
Долуподписаният/-ата ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ___________________________________ , притежаващ лична карта № ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
издадена на ___________________________________ от МВР - гр. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата на издаване) (място на издаване)
адрес: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(постоянен адрес)
в качеството си на _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ________________________________________________________________________________________ , вписано
(наименование на кандидата)
в регистър на Окръжен съд ___________________________________________ , № _______________________________________________________________________________________________________________________________________
със седалище _____________________________ и адрес на управление ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
тел.: ______________________ , факс: ___________________ , БУЛСТАТ ___________________ - кандидат/получател
на помощ по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество":
 
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или Разплащателната агенция може да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от Разплащателната агенция.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт.
8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в Управляващия орган и/или Разплащателната агенция до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно МЗХ и РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
   
...................... 20 ....... г. Декларатор:
__________________________
(3) Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/получателя. Декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/получателя, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган.


Приложение № 6 към чл. 23, ал. 2, т. 8

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ (1)
 
Долуподписаният/ата
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ______________________________________ , притежаващ лична карта № _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
издадена на ___________________________________________ от МВР - гр. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата на издаване) (място на издаване)
адрес: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(постоянен адрес)
в качеството си на _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ ________________________________________ , със седалище __________________________________ и адрес на
управление ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
тел.: _________________________ , факс: ___________________________ , БУЛСТАТ _________________________ -
кандидат по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество", декларирам, че:
 
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347 от 20.12.2013 г.), а именно:
Под "нередност" следва да се разбира всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под "измама" следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;
- използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
- до служителя по нередности в РА/МЗХ.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:
- до изпълнителния директор на РА;
- до ръководителя на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.;
- до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в Министерството на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра - по един за деклариращия и за РА.
   
Дата: ..........
Подпис на деклариращия: ............................................................................................................................
______________________
(1) Декларацията се подписва задължително от кандидата - от представляващия и управляващите кандидата. Декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган. За кандидати общини - само от кмета на общината.


Приложение № 7 към чл. 25, ал. 1, т. 2


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
Критерии Максимален брой точки
1. Качество на проекта: 75
1.1. Приложимост и степен на готовност на проекта 15
1.2. Иновативност на предложения подход 20
1.3. Ползи от партньорството и видими ползи за селския район 20
1.4. Качество на плана за действие 10
1.5. Устойчивост и ефективност на разходите 10
2. Качество на партньорството: 20
2.1. Ниво на участие и отговорности на партньорите 10
2.2. Управленски капацитет и професионална компетентност за прилагане на проекта 10
3. Брой участващи МИГ с приоритет на проекти, въвличащи повече от 2 български МИГ и/или повече от една МИГ от друга страна членка 5


Приложение № 8 към чл. 30, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.)

ДОКУМЕНТИ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

1. Заявка за авансово плащане (по образец).
2. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.)
4. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от законния представител на получателя/ите на помощта.
5. Удостоверение от ТД на НАП, че получателят/ите на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му (документът се представя в оригинал, нотариално заверено копие или заверено копие от получателя на помощта).
6. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - представя се от всеки от получателите на помощта.
7. Удостоверение, издадено от съответния окръжен съд, че получателят не е в процедура по ликвидация, не е обявен в несъстоятелност или не е в открито производство по несъстоятелност, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на заявката за плащане.
8. Свидетелство за съдимост - от представляващия кандидата и от членовете на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от получателя на помощта. Когато за някое от лицата свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод - оригинал или копие, заверено от получателя на помощта - представят се от всеки от получателите на помощта.
9. Декларация/и към чл. 13, ал. 3, т. 1 съгласно приложение № 5 от представляващия кандидата и от членовете на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, за всеки от получателите на помощта.
10. Декларация за нередности - от представляващия кандидата и от членовете на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, за всеки от получателите на помощта.
11. Документ от съответната търговска банка, удостоверяващ, че титуляр по посочената банкова сметка е съответното юридическо лице с нестопанска цел - за всеки от получателите на помощта.
12. Банкова гаранция в съответствие с изискванията по чл. 11, ал. 5 или запис на заповед, издадена от публичноправен орган в полза на Разплащателната агенция, в размер 110% от стойността на заявеното авансово плащане за срока на изпълнение на договора, удължен с шест месеца.
13. Решение от компетентния орган за одобряване на запис на заповед.


Приложение № 9 към чл. 31, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.)

ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ РЕАЛНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ МИГ

І. Проекти по подготвителна техническа помощ за установяването на партньорства и подготовката на съвместен проект:
1. предпроектни проучвания, проучване на пазара, изследвания:
1.1. договори;
1.2. доклад за извършената работа и копие на извършеното проучване или изследване;
1.3. приемно-предавателен протокол;
2. техническо планиране (разработване на съвместни планове за действие и др.):
2.1. договори;
2.2. доклад за извършената работа и копие на плана за действие и др.;
2.3. приемно-предавателен протокол;
3. провеждане на партньорски срещи и заседания за планиране:
3.1. договори;
3.2. доклад за извършената работа;
3.3. приемно-предавателен протокол;
3.4. списъци на участниците, съдържащи име и фамилия, адрес, телефон и електронна поща за контакти, наименование на организацията/институцията, която представляват, и подпис на участника;
3.5. детайлна програма на срещите и заседанията;
3.6. протоколи от срещите и заседанията;
4. документи относно избора на изпълнител за реализираните дейности (оферти и процедури);
5. разработен проект за изпълнение на съвместни дейности.
ІІ. Проекти за изпълнение на съвместни действия, свързани със:
1. развитието на съвместен продукт/услуга, вкл. разходи за материални и нематериални инвестиции;
1.1. договор за доставка;
1.2. приемно-предавателни протоколи между доставчик и получател на стоката/услугата;
1.3. протокол за приемане, подписан от законния представител на МИГ или упълномощено от него лице;
1.4. снимки;
1.5. договор за услуга;
1.6. доклад за извършената работа;
1.7. приемно-предавателен протокол;
1.8. граждански договор;
2. изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместното действие:
2.1. договор за услуга;
2.2. доклад за извършената работа;
2.3. приемно-предавателен протокол;
2.4. граждански договор;
2.5. диск или разпечатка на проучването;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) реализирането на промоционални и маркетингови кампании:
3.1. договор за услуга;
3.2. доклад за извършената работа;
3.3. приемно-предавателен протокол;
3.4. граждански договор;
3.5. снимки;
3.6. диск или материали за кампаниите;
4. организирането на обучения, семинари, мероприятия и срещи:
4.1. договори;
4.2. доклад за извършената работа;
4.3. приемно-предавателен протокол;
4.4. списъци на участниците, съдържащи име и фамилия, адрес, телефон и електронна поща за контакти, наименование на организацията/институцията, която представляват, и подпис на участника;
4.5. копия от презентации, материали, лекции, които са използвани в рамките на дейността; учебна програма;
4.6. копие от пакета материали за участниците; учебни материали;
4.7. формуляри за обратна връзка, съдържащи оценка и препоръки от участниците; формуляри за оценка на обучението от участниците;
4.8. копия от удостоверения;
4.9. доклад за обучението и обобщение на формулярите за обратна връзка;
4.10. публикации в пресата или обявления;
4.11. снимки от мероприятието;
5. общи публикации:
5.1. копия на договор/и;
5.2. приемно-предавателен протокол;
5.3. екземпляр от публикацията или изданието, където е публикувана, в оригинал;
6. създаването и управлението на обща структура по проекта:
6.1. договори;
6.2. доклад за извършената работа;
6.3. приемно-предавателен протокол;
6.4. решение за регистрация;
7. координация на дейностите по проекта:
7.1. граждански договори;
7.2. справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по граждански договори;
7.3. приемно-предавателен протокол за извършена работа по граждански договори;
7.4. доклад за извършената работа по граждански договор;
8. документи относно избора на изпълнител за реализираните дейности (оферти и процедури).


Приложение № 10 към чл. 32, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.)

ДОКУМЕНТИ ЗА МЕЖДИННО И ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ

1. Заявка за плащане (по образец).
2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.)
4. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават от законния представител на получателя на помощта съгласно сключения договор или решение на управителния орган на юридическото лице за упълномощаване.
5. Удостоверение за актуално състояние на получателя/ите, издадено/и не по-рано от 1 месец от датата на подаване на заявката за плащане.
6. Удостоверение, издадено от съответния окръжен съд, че получателят не е в процедура по ликвидация, не е обявен в несъстоятелност или не е в открито производство по несъстоятелност, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на заявката за плащане.
7. Удостоверение от ТД на НАП за липса на изискуеми публични задължения към държавата на получателите на помощта, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на заявката за плащане.
8. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) Декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Разплащателната агенция, че получателят/ите няма да упражни/ят правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР.
9. Счетоводен баланс на получателите на помощта за предходната година и към датата на подаване на заявката за плащане.
10. Отчет за приходите и разходите на получателите на помощта за предходната година и към датата на подаване на заявката за плащане.
11. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс на получателите на помощта за предходната година и към датата на подаване на заявката за плащане (в случай на кандидатстване за разходи за дълготрайни активи).
12. Копие от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на получателите на помощта, доказваща заприхождаването на финансирания актив (в случай на кандидатстване за разходи за дълготрайни активи).
13. Декларация/и от получателя/ите на помощта за наличие или липса на двойно финансиране за същите разходи по други национални и/или европейски програми (по образец).
14. Договори с доставчиците/изпълнителите на услуги/строително-монтажни работи/доставки заедно с подробна количествено-стойностна сметка за всеки вид разход и детайлно описание на техническите характеристики на обекта на инвестицията.
15. Първични счетоводни документи (напр. фактури, разходооправдателни документи за извършени транспортни разходи), доказващи извършените разходи.
16. Заповед за командироване с попълнен доклад за извършената работа и отчет на извършените разходи (в случай на разходи за пътни, дневни и квартирни в страната и в чужбина съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина).
17. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) Платежен документ (платежно нареждане, прикрепено към всяка фактура, разходен касов ордер за изплатени дневни възнаграждения в случай на разходи за командировки в страната и в чужбина, касова бележка/квитанция при плащане в брой), който да доказва плащане от страна на получателя.
18. Пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на получателя на помощта (за всички разходи, извършени по банков път).
19. Приемно-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и получателя на помощта.
20. Копие от лиценз и/или разрешително за упражняване на дейността в зависимост от вида подпомагана дейност (когато се изисква съгласно българското законодателство).
21. Документ от съответната търговска банка, удостоверяващ, че титуляр по посочената банкова сметка е съответното юридическо лице с нестопанска цел - за всеки от получателите на помощта.
22. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Договори (трудови или граждански), доклад за извършената работа, приемно-предавателен протокол, сметки за изплатени суми или фактури по граждански договори, ведомости за изплатена работна заплата (за лицата по трудов договор), справка за изплатените възнаграждения и осигуровки, платежни нареждания за платени възнаграждения, за внесени данъци и осигуровки и банково извлечение и/или документи, удостоверяващи присъствието на участниците в проведени събития, и/или документи, доказващи проведени събития и кампании, и/или екземпляр от отпечатани материали - каталози, брошури, плакати, дипляни.
23. (нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) Декларация/ии съгласно приложение № 5.
24. (нова - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) Свидетелство за съдимост от представляващия кандидата и член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, издадено не по-рано от 6 месеца преди предоставянето му.
Специфични документи според предмета на инвестицията:
1. Закупуване на машини, съоръжения, оборудване, включително и компютърен софтуер, свързани с развитието на съвместен продукт/услуга и закупуване на офис оборудване и офис техника, включително компютърен софтуер за създаването и управлението на обща структура:
1.1. Декларация от всеки доставчик, че активите - предмет на инвестицията, не са втора употреба.
1.2. Застрахователна полица за всички активи, предмет на инвестицията, в полза на Разплащателната агенция, валидна за срок минимум 12 месеца.
1.3. Платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката, придружено от пълно дневно банково извлечение.
1.4. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.) Изграждане, реконструкция или подобрение (включително разходите по събаряне на съществуващи стари и изостанали в технологично отношение сгради) на сгради за целите на проекта, свързани с развитието на съвместен продукт/услуга:
2.1. Разрешително за въвеждане в експлоатация, протокол образец 15 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) за съставяне на актове и протоколи по време на строителството - при кандидатстване за окончателно плащане.
2.2. Разрешително за ползване на строеж, протокол образец 16 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
2.3. Приемно-предавателен протокол между строителя и инвеститора за всички извършени строително-монтажни работи, включващ подробна количествено-стойностна сметка, които да са на хартиен и електронен носител.
2.4. Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и електронен носител) от строителя, детайлно изясняваща обстоятелствата, наложили извършването на допълнителни строително-монтажни дейности (когато е приложимо).
2.5. Заповед за изменение на количествено-стойностна сметка, вариационна заповед, книга на обекта, одобрена от лицето, упражняващо строителен надзор, и възложителя (когато е приложимо).
2.6. Протокол за проведена 72-часова проба съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (когато е приложимо).
3. Придобиване на патентни права и лицензии във връзка с разработването на нови продукти и услуги:
3.1. Копие от издаден от Патентното ведомство патент, който е предмет на закупуване от получателя на помощта.
3.2. Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, или друг документ, удостоверяващ правото на ползване на патент от получателя на помощта, за срок не по-малък от 5 години от датата на подписване на договора с Разплащателната агенция и МЗХ с описани финансови условия.


Приложение № 10а към чл. 32, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ

 

Долуподписаният(ата) _________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН _______________, притежаващ/а лична карта/паспорт № ________________________,

издадена на ______________________________ от МВР - гр. ____________________________,

(дата на издаване)

(място на издаване)

 

в качеството ми на _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________,

(посочват се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

представляващ ________________________________________________________________,

(наименование на кандидата)

вписано в търговския регистър по фирмено дело № ________________ по описа за ___________________ г. на ___________________ окръжен (градски) съд/търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код __________ , със седалище ________________ и адрес на управление ___________________, БУЛСТАТ ___________________ - ползвател на помощ по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество",

ДЕКЛАРИРАМ, че:

А. Общата сума на получената минимална помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ от представляваното от мен читалище или ЮЛНЦ през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до датата на деклариране заедно с помощта за дейностите по проекта не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и на 100 000 евро за предприятие, осъществяващо дейност в отрасъл "Сухопътен транспорт".

?

В случай че представляваното от Вас читалище или ЮЛНЦ е получавало минимална помощ извън помощта по настоящия проект, моля попълнете таблицата.

 

Година на предоставяне на помощта *

Орган, предоставил помощта

Разходи 1, за които е предоставена помощта

Размер на помощта (в левове)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО:

 

* Помощта се счита за получена от датата на сключване на договор за предоставянето й или от датата на издаване на друг документ, който дава на лицето право да я получи.

_________________

1 Посочват се конкретният вид услуга, актив и др.

 

 

Б. Предприятие партньор/свързано предприятие:

1. Не е получило държавна помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.)

?

2. Е получило през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до датата на деклариране помощ, която е обявена като минимална помощ (de minimis) по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г., на обща стойност (с натрупване) ................................. лв. ....................................... (словом), както следва:

......... лв. ........................ (словом) за ........ година

......... лв. ........................ (словом) за ........ година

......... лв. ........................ (словом) за ........ година

 

За сектор "Сухопътен транспорт":

........ лв. ........................ (словом), както следва:

......... лв. ........................ (словом) за ........ година

......... лв. ........................ (словом) за ........ година

......... лв. ........................ (словом) за ........ година

 

?

 

 

Вярната информация се зачертава. В т. 2 се посочват видът и източникът на държавната помощ и видът на разходите.

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 248а, ал. 2 и чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ..............                                                                                      Подпис: .......................

 Приложение № 11 към чл. 37, ал. 3, т. 1
   
  (дата)
   
(име и адрес на кандидата)  
   
  (име и адрес на оферента)
   
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:
 
Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е по-подробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента.
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване.
3. Цена, включваща и описание на ДДС.
4. Валидност на офертата.
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде представена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена или доставена лично.
Подпис ................................................
(печат) (име на кандидата)
Приложение № 12 към чл. 38

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОС 4 "ЛИДЕР"

1. Получателят на финансовата помощ поставя в адреса на управлението си на видно място трайна пояснителна табела с информация за подпомагане на дейността му от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
2. Табелата по т. 1 съдържа:
- наименованието на МИГ, която се подпомага;
- знамето на Европейския съюз с пояснение за неговата роля;
- националното знаме на Република България;
- както и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони";
- табелата съдържа и логото на Лидер:


3. Информацията по т. 2 заема не по-малко от 25% от табелата.
4. Знамето на Европейския съюз се изобразява върху табела с правоъгълна форма, на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват и образуващи кръг, съгласно описанието по-долу.


5. Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони се определят съгласно Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г., определящ подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 г. на Съвета.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти