Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОБИЛИЗАЦИЯ

В сила от 18.09.2012 г.
Приета с ПМС № 211 от 11.09.2012 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 18 Септември 2012г.

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за провеждане на мобилизация на военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, наричани по нататък "военните формирования и структурите".

Чл. 2. Мобилизацията се провежда в съответствие с действащото законодателство и е част от дейностите по отбраната на страната.


Чл. 3. (1) Мобилизацията може да бъде обща или частична.
(2) Общата мобилизация се провежда от военните формирования и структурите на територията на страната.
(3) Частичната мобилизация се провежда от военни формирования и структури на част от територията на страната.


Чл. 4. В зависимост от развитието на обстановката съгласно чл. 129, ал. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България мобилизацията може да започне:
1. с обявяване на военно положение и да завърши преди обявяване положение на война;
2. с обявяване на военно положение и да завърши след обявяване положение на война.

Раздел II.
Подготовка, провеждане и осигуряване на мобилизацията


Чл. 5. Военните формирования и структурите, които провеждат мобилизация, поддържат мобилизационна готовност.


Чл. 6. Конкретните дейности по подготовката, провеждането и осигуряването на мобилизацията са определени в приложението (поверително).


Чл. 7. Специфичните дейности в министерствата и ведомствата по подготовката, провеждането и осигуряването на мобилизацията се определят с акт на съответния министър или ръководител на ведомство.


Чл. 8. Кметовете на общини (райони) със свои заповеди съгласувано с началниците на териториалните структури на Централното военно окръжие определят местата за работа на Групата за оповестяване и доставяне на запас и нейното осигуряване.

Раздел III.
Демобилизация


Чл. 9. (1) При демобилизация военновременните формирования от въоръжените сили по чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се разформироват.
(2) Запасните, мобилизирани по смисъла на чл. 5, ал. 3, т. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се освобождават от военна служба.
(3) Структурите по чл. 5, ал. 3, т. 3 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България преминават от военновременна към мирновременна структура и състав.


Чл. 10. (1) Демобилизация се обявява при край на военното положение (часът и денят за обявяване на положение на война или отменянето на военното положение) или при настъпване на обстоятелството по чл. 109, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Демобилизация се извършва със заповед на министрите и ръководителите на ведомства на основание на акта за демобилизация по чл. 121 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(3) В заповедта по ал. 2 се определят:
1. началото на демобилизацията;
2. редът за нейното провеждане;
3. военните формирования и структури, които да проведат демобилизация.
(4) В заповедите може да се укажат и други дейности, произтичащи от спецификата на дейността на министерствата и ведомствата.


Чл. 11. При демобилизация числеността на военните формирования и структурите се съкращава, военни формирования се разформират, личният състав от запаса се освобождава и техниката-запас, приета при мобилизация, се връща на собствениците й.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "демобилизация" е преминаване на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България от военновременна към мирновременна организация и дейност.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 3. В шестмесечен срок от влизането в сила на наредбата министрите/ръководителите на ведомства и кметовете на общини (райони) издават съответните актове и заповеди по чл. 7 и 8.


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти