Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-3 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ВОДЕНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕГИСТРИ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

В сила от 14.09.2012 г.
Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.70 от 14 Септември 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., отм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2021г.


Отменена с § 5 от заключителните разпоредби на Наредба № Н-4 от 11 февруари 2021 г. за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги - ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2021 г., в сила от 20.02.2021 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. подлежащите на вписване обстоятелства в публичните електронни регистри, водени в Държавната комисия по хазарта, наричана по-нататък "комисията";
2. условията и редът за воденето и поддържането на регистрите по т. 1;
3. електронните услуги, предоставяни от комисията.

Чл. 2. Комисията води и поддържа публични електронни регистри за:
1. организаторите на хазартни игри;
2. организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;
3. издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и отнетите лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейностите по Закона за хазарта (ЗХ);
4. утвърденото игрално оборудване.


Чл. 3. (1) Регистрите се съхраняват в база от данни на комисията за организатори на хазартни игри и дейности по ЗХ.
(2) На вписване в регистрите подлежат само данните относно определените в ЗХ и в наредбата обстоятелства и промените в тях. В регистрите не се вписва информация, която представлява лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена.
(3) Електронните регистри се съхраняват от комисията по начин, който гарантира сигурността на съдържащите се в тях данни.
(4) Вписванията в регистрите имат оповестително действие.

Раздел II.
Водене и поддържане на електронните регистри


Чл. 4. (1) Всички вписвания и заличавания в регистрите се извършват от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.
(2) Решенията на комисията заедно с техните мотиви се обявяват чрез вписване в съответния регистър в срок до 7 дни след датата на заседанието на комисията, на което е взето решението. Вписването се извършва въз основа на представен препис от решението на комисията, съдържащо реквизитите по чл. 26 ЗХ.
(3) Удостоверенията за издаден лиценз се вписват в съответния регистър в срок до 3 дни след заплащане на дължимите държавни такси по чл. 29, ал. 3 ЗХ.
(4) Вписванията и заличаванията се извършват служебно.


Чл. 5. Грешките, допуснати при вписванията, се поправят въз основа на заповеди на председателя на комисията, като в заповедите се отбелязват поправките. Последните не могат да водят до унищожаване или повреждане на вписаната информация, която се поправя. Поправките на грешки се извършват в срок до 15 дни след получаване на искане от заинтересовани лица или след констатиране на допуснатата грешка по служебен път.


Чл. 6. При първоначално вписване в регистрите се въвеждат предвидените в раздел ІV обстоятелства.


Чл. 7. (1) Вписване на промяна в обстоятелствата в регистрите се извършва чрез вписване на новото обстоятелство.
(2) След извършване на вписването по ал. 1 актуалното състояние на съответния регистър отразява последното вписване, като информация за предходните вписвания се запазва в базата данни, поддържана от комисията.

Раздел III.
Съхраняване и достъп до регистрите


Чл. 8. (1) Регистрите по чл. 2 се съхраняват безсрочно.
(2) Действията по съхраняване на регистрите се извършват от длъжностните лица, които водят регистрите, или под тяхно ръководство и надзор при спазване на нормативно определените или установените от председателя на комисията правила.


Чл. 9. (1) Базата от данни се съхранява по начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.
(2) Ежедневно след приключване на работния ден се прави архивно копие на електронната база от данни.
(3) Базата от данни се копира на отделен електронен носител поне веднъж седмично след приключването на последния работен ден от седмицата.
(4) Копиране на информация от базата от данни на електронен носител извън случаите по ал. 2 и 3 се извършва само с изрично разрешение на председателя на комисията.


Чл. 10. Достъпът до вписаните в електронните регистри по чл. 2 се осъществява чрез официалната страница на комисията в интернет.


Чл. 11. (1) Всеки може да поиска издаване на справки/удостоверения за вписаните в регистрите по чл. 2 обстоятелства.
(2) Справка/удостоверение по ал. 1 се изготвя от длъжностно лице, определено със заповед на председателя на комисията.

Раздел IV.
Подлежащи на вписване обстоятелства


Чл. 12. В регистъра на организаторите на хазартни игри се вписват следните данни и обстоятелства:
1. наименование, както и данни за промени в наименованието, ако такива са настъпили след регистрирането на едноличния търговец, съответно след учредяването на юридическото лице;
2. правно-организационна форма;
3. ЕИК, съответно код по БУЛСТАТ за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5 ЗХ;
4. седалище;
5. адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и електронна страница в интернет на организатора;
6. имена на лицето или лицата, които представляват организатора;
7. номер и дата на решенията на комисията за: издаване на лиценз, потвърждаване извършването на инвестициите (при издаден първоначален лиценз), както и за одобряване, съответно даване на разрешения за промени в обстоятелствата по издадения лиценз;
8. номер и дата на удостоверението за издаден лиценз, срок на действие на лиценза и териториален обхват в случаите, когато е приложимо;
9. вид на хазартната игра и способ за организирането й;
10. адрес на обекта, в който се организират хазартните игри, когато е приложимо;
11. тираж и номинална стойност на билетите и талоните за участие в игрите по чл. 49, т. 1, 2 и 4 ЗХ;
12. общ брой игрални места на игрално оборудване, включително общ брой джакпот система/и;
13. централен пункт и общ брой пунктове за приемане на залози и изплащане на печалби, когато е приложимо;
14. адрес на интернет страницата на организатора, чрез която се организират хазартните игри от разстояние;
15. утвърдения от комисията игрален софтуер на комуникационно оборудване на организаторите на хазартни игри от разстояние: наименование; местоположение (държава/юрисдикция); списък на утвърдените игри; максимален брой едновременни игрални сесии, съответстващ на броя игрални места на виртуалното игрално оборудване; производител на игралния софтуер.


Чл. 13. В регистъра на организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване се вписват следните данни и обстоятелства:
1. наименование, както и данни за промени в наименованието, ако такива са настъпили след учредяването на юридическото лице;
2. правно-организационна форма;
3. ЕИК;
4. седалище;
5. адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и електронна страница в интернет на организатора;
6. имена на лицето или лицата, които представляват организатора;
7. номер и дата на решенията на комисията за: издаване на лиценз, потвърждаване извършването на инвестициите (при издаден първоначален лиценз), както и за одобряване, съответно даване на разрешения за промени в обстоятелствата по издадения лиценз;
8. номер и дата на удостоверението за издаден лиценз и срок на действие на лиценза;
9. видът на организираната дейност;
10. адрес на обекта, в който се организира дейността.


Чл. 14. В регистъра на издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и отнетите лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейностите по Закона за хазарта се вписват следните данни и обстоятелства:
1. наименование, както и данни за промени в наименованието, ако такива са настъпили след учредяването на юридическото лице;
2. правно-организационна форма;
3. ЕИК;
4. седалище и адрес на управление;
5. номер и дата на решението на комисията за издаване на първоначален лиценз и на решението на комисията по чл. 5, ал. 2 ЗХ за потвърждаване извършването на инвестициите - при издаването на първоначален лиценз, съответно номер и дата на решението на комисията за издаване на лиценз - в останалите случаи на издаване на лиценз;
6. удостоверение за издаден лиценз - номер и дата;
7. срок на действие на лиценза и териториален обхват (в случаите, когато е определен);
8. продължен лиценз - номер и дата на решението на комисията, номер и дата на удостоверението за издаден лиценз и срок на продължаване действието на лиценза;
9. предсрочно прекратен лиценз - номер и дата на решението на комисията;
10. отказан лиценз - номер и дата на решението на комисията;
11. временно отнет лиценз - номер и дата на решението на комисията, срок на принудителната административна мярка;
12. окончателно отнет лиценз - номер и дата на решението на комисията.


Чл. 15. (1) В регистъра на утвърденото игрално оборудване се вписват данни и обстоятелства за утвърдените типове и модификации на игрално оборудване и на джакпот системи.
(2) За утвърдените от комисията типове и модификации на игрално оборудване се вписват следните данни и обстоятелства:
1. наименование;
2. тип/модификация на типа (хардуерна и/или софтуерна, версия №);
3. кабинет (тип);
4. вид и име на играта и на нейните разновидности;
5. брой игрални места, когато е приложимо;
6. начин на определяне на печеливши числа - механичен или компютърен - за игрални съоръжения за числовите лотарийни игри тото, лото, бинго и кено;
7. номер на документ от изпитвателна лаборатория;
8. производител/вносител/номер на лиценз, издаден от комисията;
9. номер и дата на решението на комисията за утвърждаване на съответния тип или модификация на игрално оборудване.
(3) За утвърдените от комисията типове и модификации на джакпот системи се вписват следните данни и обстоятелства:
1. наименование;
2. тип/модификация на типа (хардуерна и/или софтуерна, версия №);
3. брой нива на премията;
4. максимален брой игрални автомати, които могат да се свържат в джакпот системата;
5. начин на свързване - в една или в няколко игрални зали/казина;
6. номер на документ от изпитвателна лаборатория;
7. производител/вносител/номер на лиценз, издаден от комисията;
8. номер и дата на решението на комисията за утвърждаване на съответния тип или модификация на джакпот система.

Раздел V.
Електронни услуги (В сила от 01.09.2013 г.)


Чл. 16. (В сила от 01.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 03.09.2013 г.) Комисията предоставя като електронни услуги административните услуги, които са вписани в регистъра на регистрите и данните, регистъра на информационните обекти и регистъра на електронните административни услуги съгласно Закона за електронното управление и които са обявени за електронно предоставяни услуги на официалната интернет страница на комисията и на единния портал за достъп до електронните административни услуги.


Чл. 17. (В сила от 01.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 03.09.2013 г.) (1) Искането за предоставяне на електронна административна услуга се подава чрез попълване на електронна форма по образец, вписана в съответните регистри съгласно Закона за електронното управление и подписана с квалифициран електронен подпис.
(2) Към искането по ал. 1 за издаване на лиценз или разрешение се прилагат сканирани документите, определени в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях, приета с Постановление № 270 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 85 от 2012 г.).
(3) В случаите по ал. 2 лицето, подало искането, прилага към него декларация, с която удостоверява идентичността на приложените сканирани документи с хартиените оригинали.


Чл. 18. (В сила от 01.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 03.09.2013 г.) (1) По всяко време в хода на производството по предоставяне на електронна административна услуга по чл. 17, ал. 2 комисията може да изиска предоставянето на хартиените оригинали на документите, трансформирани в електронни чрез сканиране и приложени към електронното искане. В случай че оригиналните документите не бъдат представени или не отговарят на изискванията на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях, се прилага чл. 24, ал. 2 ЗХ.
(2) По всяко време в срока на действие на издадения лиценз комисията може да изиска хартиените оригинали на документите, приложени сканирани по чл. 17, ал. 2.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за хазарта.


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на раздел V, който влиза в сила от 1 септември 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 2012 Г. ЗА ВОДЕНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕГИСТРИ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.09.2013 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти