Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-11 ОТ 31 АВГУСТ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ"

В сила от 14.09.2012 г.
Издадена от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.70 от 14 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 20 Март 2015г., отм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2016г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № Н-16 от 30 юни 2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "Военна полиция" - ДВ, бр. 54 от 15 юли 2016 г., в сила от 15.07.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията, размерите и редът за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "Военна полиция".

Чл. 2. Допълнителните възнаграждения по чл. 1 са с постоянен и непостоянен характер, като размерът им зависи от отработеното време.


Чл. 3. Допълнителните възнаграждения се изплащат въз основа на заповед на директора на служба "Военна полиция", с която се определят правоимащите военнослужещи и размерите на полагащите им се допълнителни възнаграждения, а за директора на служба "Военна полиция" - със заповед на министъра на отбраната.


Чл. 4. (1) Не се изплащат допълнителни възнаграждения, дължими по реда на тази наредба, при:
1. ползване на неплатен отпуск;
2. ползване на отпуск за временна неработоспособност;
3. ползване на платен и неплатен отпуск за гледане на дете по Кодекса на труда;
4. ползване на служебен и творчески отпуск;
5. ползване на отпуск за гледане на болен член от семейството;
6. отклоняване от военна служба;
7. отстраняване от длъжност независимо от основанието;
8. курс или специализация в страната и в чужбина с продължителност над 60 календарни дни с изключение на случаите, когато по време на курса или специализацията се изпълняват дейности по тази наредба.
(2) На военнослужещите, взети в специални щатове на министъра на отбраната, се изплащат допълнителни възнаграждения по тази наредба само за дейности, свързани със специфични условия при изпълнение на военната служба, възложени им със заповед на министъра на отбраната или на директора на служба "Военна полиция".
(3) Изплащането на допълнителните възнаграждения се прекратява при отпадане на основанието за получаването им, при прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба на военнослужещите.


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) Финансовите средства, необходими за изплащане на допълнителните възнаграждения, се планират и осигуряват в рамките на утвърдената годишна бюджетна сметка на служба "Военна полиция".
(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) При недостиг на финансови средства, при налагане на дисциплинарно наказание, директорът на службата има право със своя заповед да намали или да преустанови изплащането на допълнителните възнаграждения по глава втора, раздел ІІІ за определен период от време.

Глава втора.
ВИДОВЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Раздел I.
Допълнително възнаграждение за носене на дежурство (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.)

Раздел I.
Допълнително възнаграждение за носене на дежурство


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.)

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.)

Раздел II.
Допълнително възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба, свързани със статуса на военнослужещите, изпълняващи държавна служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на страната


Чл. 8. (1) На военнослужещите се изплаща допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба, свързани със статуса на военнослужещите, изпълняващи държавна служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на страната, в размер 15 на сто от основното месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание и степен.
(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 не се изплаща в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 7, както и за времето на престояване в разпореждане по специалните щатове на министъра на отбраната № А-916, А-918 и А-101.

Раздел III.
Допълнително възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба от военнослужещите на служба "Военна полиция"


Чл. 9. (1) На военнослужещите се изплаща допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба, свързани с осъществяването и осигуряването на оперативно-издирвателна, антитерористична, разследваща, информационна, охранителна и контролна дейност, при условия и по ред, определени в приложението (поверително), въз основа на утвърдена от министъра на отбраната методика.
(2) Допълнително възнаграждение по ал. 1 не се изплаща при:
1. участие в международни мисии и операции в случаите, при които на друго нормативно основание се изплаща допълнително възнаграждение за служба в зона на непосредствен риск.
2. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "Специфични условия при изпълнение на военната служба" са такива условия, при които се извършват дейности от военнослужещите, обусловени от характера и условията на службата, свързана със:
1. изпълняваните мисии и задачи по гарантиране на реда и сигурността на въоръжените сили на Република България и изпълнението на задължения, произтичащи от международни договори, по които Република България е страна, и от степента на усложненост на условията при изпълнението им;
2. повишени професионални изисквания към подготовката на военнослужещите за изпълнение на специфични мисии и задачи;
3. повишени изисквания и характерни особености при осъществяването и осигуряването на дейностите, посочени в чл. 9, ал. 1.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 214, ал. 4 във връзка с чл. 214, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-11 ОТ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ"


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2015 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти