Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ВОЕННО ДЕЛО" ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ "ОФИЦЕР ЗА ОПЕРАТИВНО НИВО НА УПРАВЛЕНИЕ" И "ОФИЦЕР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ"

В сила от учебната 2012 - 2013 г.
Приета с ПМС № 205 от 30.08.2012 г.

Обн. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2018г.


Чл. 1. С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "Военно дело" по специалностите от регулираните професии "офицер за оперативно ниво на управление" и "офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили".

Чл. 2. (1) Висше образование по специалности от регулираните професии "офицер за оперативно ниво на управление" и "офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили" се придобива чрез обучение във военни академии на български офицери, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в професионално направление "Военно дело".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Обучението се провежда по учебни планове, утвърдени от министъра на отбраната, съгласувани с министъра на образованието и науката.
(3) Обучението и резултатите от него съответстват на ниво 7 от Националната квалификационна рамка.


Чл. 3. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2018 г., в сила от 26.01.2018 г.) Приемането се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на отбраната, в съответствие със Закона за висшето образование, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. За обучение се приемат български офицери.
(2) По двустранни споразумения за обучение се приемат и офицери от други държави.


Чл. 4. (1) Общият минимален хорариум е:
1. 1100 академични часа за притежаващите образователно-квалификационна степен "бакалавър", съответстващи на не по-малко от 70 кредита;
2. 850 академични часа за притежаващите образователно-квалификационна степен "магистър", съответстващи на не по-малко от 60 кредита.
(2) Срокът на обучението по ал. 1 е не по-малък от една година.


Чл. 5. (1) Офицерите, изпълнили задълженията си по учебен план за обучението по чл. 4, ал. 1, т. 1, получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър".
(2) Дипломата по ал. 1 дава право да се упражнява регулираната професия "офицер за оперативно ниво на управление".
(3) Офицерите, изпълнили задълженията си по учебен план за обучението по чл. 4, ал. 1, т. 2, получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър".
(4) Дипломата по ал. 3 дава право да се упражнява регулираната професия "офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили".


Чл. 6. (1) Обучението по чл. 4, ал. 1, т. 1 се извършва в редовна и задочна форма и осигурява теоретична и специализирана подготовка по организацията и управлението на военното дело след придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело".
(2) Обучението по ал. 1 включва задължителни учебни дисциплини, тематично обособени в групи с минимален хорариум, както следва:

1. Основи на националната и съюзната сигурност и отбрана 80 академични часа
2. Организация и използване на формированията от въоръжените сили в национален и съюзен формат 320 академични часа
3. Осигуряване и поддръжка на формированията от въоръжените сили в национален и съюзен формат 320 академични часа
4. Военна психология и лидерство 50 академични часа
5. Използване на компютърните системи за моделиране и симулации в бойни и в небойни операции 60 академични часа
Общо 830 академични часа
(3) Конкретните учебни дисциплини в групите по ал. 2 се приемат с решение на академичния съвет на военната академия след предложение от факултетния съвет и се включват в учебните планове по чл. 2, ал. 2.
(4) В задочната форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план по съответната специалност, като аудиторната заетост е не по-малка от 50 на сто от утвърдената за редовната форма.
(5) В учебния план за обучението по ал. 1 в редовна форма се предвижда войскови стаж. Условията и редът за провеждането на стажа се определят със заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на военната академия.


Чл. 7. (1) Обучението по чл. 4, ал. 1, т. 2 се извършва в редовна форма и осигурява задълбочена теоретична и специализирана подготовка за вземане на решения и поемане на висши управленски отговорности в стратегическите звена за управление на отбраната и въоръжените сили на Република България, в органи на НАТО и в международни организации и мисии.
(2) Обучението по ал. 1 включва задължителни учебни дисциплини, тематично обособени в групи с минимален хорариум, както следва:

1. Национална и международна сигурност 100 академични часа
2. Ръководство на отбраната и въоръжените сили 220 академични часа
3. Мениджмънт на ресурсите в сигурността и отбраната 80 академични часа
4. Използване на въоръжените сили 150 академични часа
5. Стратегическо лидерство 80 академични часа
Общо 630 академични часа
(3) Конкретните учебни дисциплини в групите по ал. 2 се приемат с решение на академичния съвет на военната академия след предложение от факултетния съвет и се включват в учебните планове по чл. 2, ал. 2.
(4) В учебния план за обучението по ал. 1 се предвижда учебен стаж чрез посещение на структури и щабове на въоръжените сили на държави - членки на НАТО, или други държави.


Чл. 8. (1) Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини се възлагат на хабилитирани преподаватели в съответната област на висше образование.
(2) До 30 на сто от лекционните курсове може да се възлагат на нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен "доктор".


Чл. 9. (1) Обучението по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 завършва със защита на дипломна работа.
(2) Защитата на дипломната работа се провежда пред държавна комисия, в състава на която влизат не по-малко от три хабилитирани лица в съответната област на висше образование, както и представители на Министерството на отбраната и на Българската армия. В комисията може да се включват и представители на висши военни училища и други военни академии.
(3) Съставът на държавната комисия се утвърждава от министъра на отбраната и се назначава със заповед на началника на съответната военна академия.

Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, приети преди влизането в сила на наредбата, довършват обучението си по учебните планове и при условията и по реда, при които са били приети.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 22 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 26.01.2018 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти