Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ВОЕННО ДЕЛО" ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ РЕГУЛИРАНАТА ПРОФЕСИЯ "ОФИЦЕР ЗА ТАКТИЧЕСКО НИВО НА УПРАВЛЕНИЕ"

В сила от учебната 2012 - 2013 г.
Приета с ПМС № 205 от 30.08.2012 г.

Обн. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2018г.


Чл. 1. С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" по специалностите от регулираната професия "офицер за тактическо ниво на управление".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2018 г., в сила от 26.01.2018 г.) Висше образование по специалности от регулираната професия "офицер за тактическо ниво на управление" се придобива чрез обучение на курсанти в редовна форма на обучение и на войници/матроси, сержанти/старшини и офицерски кандидати в задочна форма на обучение във висшите военни училища, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Обучението и резултатите от него съответстват на ниво 6, подниво 6 "б" от Националната квалификационна рамка.


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2018 г., в сила от 26.01.2018 г.) Курсантите и военнослужещите, изпълнили задълженията си по учебен план, който отговаря на изискванията на наредбата, получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър".
(2) Дипломата по ал. 1 дава право да се упражнява професията "офицер за тактическо ниво на управление".
(3) Обучението се извършва:
1. по специалности от професионално направление "Военно дело" и по специалности от други професионални направления; обучението се провежда по единни учебни планове;
2. само по специалности от професионално направление "Военно дело".
(4) Обучението по ал. 3 е със срок, не по-малък от 4 години, и съответства на не по-малко от 240 кредита.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Обучението по чл. 3, ал. 3 се провежда по учебни планове, които се утвърждават от министъра на отбраната съгласувано с министъра на образованието и науката. Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.
(2) Задължителните учебни дисциплини осигуряват широкопрофилна и специализирана подготовка, изграждаща професионалните компетентности.
(3) Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности.
(4) Факултативните учебни дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области.


Чл. 5. (1) Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини се възлагат на хабилитирани преподаватели в съответната област на висше образование.
(2) До 30 на сто от лекционните курсове може да се възлагат на нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен "доктор".


Чл. 6. (1) За обучение се приемат лица, които са завършили средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висши училища.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2018 г., в сила от 26.01.2018 г.) Приемането на лица се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на отбраната, в съответствие със Закона за висшето образование, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилниците на висшите военни училища.


Чл. 7. (1) Обучението се извършва в редовна и задочна форма.
(2) Общият хорариум за обучение в редовна форма по учебен план е, както следва:
1. за обучението по чл. 3, ал. 3, т. 1 - не по-малък от 4200 академични часа;
2. за обучението по чл. 3, ал. 3, т. 2 - не по-малък от 2200 академични часа.
(3) В задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план по съответните специалности, като аудиторната заетост не може да бъде по-малка от 50 на сто от предвидената в учебния план за редовна форма.


Чл. 8. Обучението по чл. 3, ал. 3 осигурява:
1. получаване на широкопрофилна и специализирана професионална подготовка по професионално направление "Военно дело";
2. придобиване на умения за адаптивност в съответствие с изменящите се условия при професионалната реализация;
3. придобиване на умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип;
4. условия за образователна мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите способности.


Чл. 9. (1) За обучението по чл. 3, ал. 3 задължителните учебни дисциплини са обособени тематично в групи с минимален хорариум, както следва:

1. Базова военна подготовка 150 академични часа
2. Обща военна подготовка 200 академични часа
3. Специална военна подготовка 700 академични часа
4. Национална сигурност, управление на ресурсите и основи на правото 150 академични часа
5. Учебна практика и стаж 120 академични часа
6. Езикова, лидерска и физическа подготовка 700 академични часа
Общо 2020 академични часа
(2) Конкретните учебни дисциплини в групите по ал. 1 се приемат с решение на академичния съвет на висшето военно училище след предложение от факултетния съвет и се включват в учебните планове по чл. 4, ал. 1.


Чл. 10. (1) Обучението завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа.
(2) Държавният изпит или защитата на дипломна работа се провежда пред държавна комисия, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели в съответната област на висше образование, както и представители на Министерството на отбраната и на Българската армия. В комисията може да се включват и представители на военни академии и други висши военни училища.
(3) Съставът на държавната комисия се утвърждава от министъра на отбраната и се назначава със заповед на началника на съответното висше военно училище.

Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, приети преди влизането в сила на наредбата, довършват обучението си по учебните планове и при условията и по реда, при които са били приети.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 22 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 26.01.2018 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти