Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Iз-1669 ОТ 17 АВГУСТ 2012 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ

В сила от 31.08.2012 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.67 от 31 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2015г., отм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2021г.


Отменена с § 2 от заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-239 от 2 март 2021 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистъра на доброволните формирования - ДВ, бр. 22 от 16 март 2021 г., в сила от 20.03.2021 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) С тази наредба се определя редът за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования (ДФ), персоналния идентификационен номер на доброволците и на лицата по чл. 40, ал. 4 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
(2) В ГДПБЗН - МВР, се създава, поддържа и води регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и на доброволците, включени в тях.

Чл. 2. (1) Директорът на ГДПБЗН - МВР, определя със заповед длъжностните лица, които извършват дейността по чл. 1.
(2) Длъжностните лица по ал. 1:
1. получават и обработват данните, подлежащи на вписване, промяна и/или заличаване;
2. извършват вписвания, промяна и/или заличавания в регистъра;
3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) изготвят уведомления до кметове на общини за регистрираните ДФ, за вписаните промени и/или за заличените ДФ;
4. осигуряват публикуването на публичната информация от регистъра на интернет страницата на ГДПБЗН - МВР, и я актуализират;
5. изготвят удостоверението по чл. 10, ал. 1;
6. съхраняват предадените им документи за въвеждане в регистъра.
(3) Създаването, поддържането и воденето на регистъра се извършва при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.


Чл. 3. (1) Регистърът се създава, поддържа и води на електронен носител.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.)
(3) Данните на електронен носител се водят и съхраняват на твърд диск на невключен във външна мрежа компютър, с оторизиран достъп само на длъжностните лица по чл. 2.
(4) Определените за съхраняване на данните от регистъра помещения се заключват.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.)
(6) Данните от регистъра се съхраняват в архив за срок пет години считано от датата на заличаването им от регистъра, след което се унищожават.


Чл. 4. (1) Регистърът съдържа публична и служебна информация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Публична информация е информацията по чл. 9, ал. 1, т. 1 - 7.
(3) Информацията по ал. 2 се публикува на интернет страницата на ГДПБЗН - МВР.


Чл. 5. Регистърът се води по области, подредени по азбучен ред и по общини.

Глава втора.
РЕГИСТЪР НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Кметът на общината подава заявление за вписване на доброволно формирование в регистъра (приложение № 1). Към заявлението се прилагат следните документи:
1. копие от решението на общинския съвет за създаване на доброволното формирование;
2. списък на доброволците с трите им имена и ЕГН;
3. декларации (приложение № 2) на доброволците за съгласие личните им данни да бъдат обработвани за целите на регистъра;
4. копия от сключените договори с доброволците.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.)
(3) Вписването на доброволното формирование в регистъра се извършва в 14-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на непълнотите в него.


Чл. 7. При регистрация доброволното формирование получава пореден номер, състоящ се от буквения код на областта (приложение № 3), пореден номер на общината (района), (приложение № 4), подредена по азбучен ред в съответната област, и пореден номер на доброволното формирование в общината.


Чл. 8. (1) Доброволците се регистрират към доброволното формирование, в което участват.
(2) На всеки доброволец се определя персонален идентификационен номер, който се добавя към номера по чл. 7.


Чл. 9. (1) В регистъра се вписват следните данни:
1. област;
2. община;
3. наименование на доброволното формирование;
4. пореден номер на доброволното формирование;
5. стандарти за численост;
6. численост;
7. обща численост на доброволното формирование;
8. групи по видове дейност;
9. имена на доброволците;
10. единен граждански номер (ЕГН);
11. персонален идентификационен номер (ПИН);
12. дата на регистрация.
(2) Корекции на данните по ал. 1 се извършват само от упълномощените по чл. 2 длъжностни лица.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) В 14-дневен срок от датата на вписването на доброволците в регистъра длъжностните лица по чл. 2, ал. 1 изготвят удостоверение за персонален идентификационен номер на всеки доброволец, което се подписва от директора на ГДПБЗН - МВР, или от оправомощени от него длъжностни лица (приложение № 5).
(2) Удостоверението по ал. 1 се изпраща на кмета на общината за съхранение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Въз основа на удостоверението по ал. 1 и след завършване на първоначален курс на обучение кметът на общината издава карта на доброволеца по образец (приложение № 6). На гърба на картата са записани правата на доброволеца по чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 5 - 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Доброволецът получава картата си срещу подпис и се задължава да я върне на кмета при прекратяване на договора си или на доброволното формирование, в което участва.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.)


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) (1) При настъпили промени в състава на ДФ кметът на общината подава заявление в 14-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства (приложение № 7).
(2) В случай на вписване на нов/и доброволец/и в състава на регистрираното ДФ към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. декларации на доброволците за съгласие личните им данни да бъдат обработвани (приложение № 2);
2. копия от сключените договори с доброволците;
3. копие от решение на общинския съвет.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) При преустановяване дейността на доброволното формирование кметът на общината подава заявление за заличаване (приложение № 8) от регистъра в 14-дневен срок от решението на общинския съвет.
(2) За заличаване на ДФ от регистъра към заявлението кметът на общината прилага решението на общинския съвет за закриване на ДФ.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.)
(4) Заличаването се извършва в 14-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на непълнотите по ал. 2.

Глава трета.
ОПРЕДЕЛЯНЕ ПЕРСОНАЛЕН ИНДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 40, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ (НОВА - ДВ, БР. 58 ОТ 2015 Г.)


Чл. 12. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) (1) Лице, навършило 16 години и ненавършило 18 години, може да бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
(2) Лицето по ал. 1 е необходимо да подаде до кмета на съответната община следните документи:
1. заявление за обучение, подписано от заявителя и родителя/попечителя (приложение № 9);
2. документ, удостоверяващ, че лицето е клинично здраво.
(3) Документите по ал. 2 се съхраняват в общината за период не по-малък от 5 години.

Чл. 13. (1) (Нов - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Документите, подадени от лицата по чл. 40, ал. 4 от Закона за защита при бедствия, се разглеждат от комисия, назначена от кмета на общината, в която задължително участва представител на териториалната структура на ГДПБЗН - МВР.
(2) Комисията изготвя списък на допуснатите кандидати за обучение (приложение № 10), утвърден от кмета на общината, включващ:
1. област;
2. община;
3. трите имена на лицата по чл. 40, ал. 4 ЗЗБ и дата на раждане.
(3) Кметът изпраща копие от списъка по ал. 2 в ГДПБЗН - МВР, в 14-дневен срок.
(4) След завършване на обучението се изготвя протокол (приложение № 11), който се изпраща в 14-дневен срок в ГДПБЗН - МВР, от кмета на съответната община.
(5) Кметът издава служебна бележка на лицата по чл. 40, ал. 4 ЗЗБ при успешно завършен първоначален основен курс на обучение.
(6) При настъпила промяна кметът уведомява ГДПБЗН - МВР, в 14-дневен срок.

Чл. 14. (1) (Нов - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) В 14-дневен срок от получаване на списъка на допуснатите кандидати длъжностните лица по чл. 2, ал. 1 определят персоналния идентификационен номер на лицата по чл. 40, ал. 4 ЗЗБ.
(2) Персоналният идентификационен номер по ал. 1 включва: буквите МД (млад доброволец), пореден номер на общината (приложение № 4) и пореден номер на съответния млад доброволец.
(3) Списъкът с имената на доброволците и съответните персонални идентификационни номера се предоставя на кмета от директора на ГДПБЗН - МВР, или от оправомощени от него длъжностни лица.

Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) (1) Въз основа на протокола по чл. 13, ал. 4 кметът предлага на доброволеца сключването на договор по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 6 ЗЗБ.
(2) След сключване на договор по ал. 1 кметът на общината подава заявление за вписване в регистъра на доброволните формирования.

Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) При установяване на непълноти или несъответствие с изискванията на наредбата в подадените документи директорът на ГДПБЗН - МВР, или оправомощени от него длъжностни лица писмено уведомяват кмета на общината в 14-дневен срок.

Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Обучението на лицата по чл. 40, ал. 4 ЗЗБ е първоначалният основен курс на обучение съгласно чл. 22 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123 от 2012 г. (ДВ, бр. 50 от 2012 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 47, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.


§ 2. Отменя се Наредба № Iз-2431 от 2011 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования и на преподавателите за обучение на доброволци, за определяне на уникалния код на доброволните формирования и на персоналния идентификационен номер на доброволците (ДВ, бр. 77 от 2011 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1


ДО

ДИРЕКТОРА

НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

И ЗАЩИТА НА

НАСЕЛЕНИЕТО" - МВР

 
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
 
от .....................................................................................................................................,
(трите имена)
кмет на община .................., област ...............................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На основание чл. 6, ал. 1 от Наредба № Iз-1669 от 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях моля да бъде вписано в регистъра доброволното формирование
.........................................................................................................................................................................................................
(наименование на доброволното формирование)
с адрес: гр./с. ..........................., ул. ............................................................... № ...........,
и да бъдат дадени персонални идентификационни номера на доброволците.
Прилагам:
1. Копие от решението на общинския съвет за създаване на доброволното формирование.
2. Списък на доброволците с трите имена и ЕГН.
3. Декларации на доброволците за съгласие личните им данни да бъдат обработвани за целите на регистъра.
4. Копия от сключените договори с доброволците.
 
Град: ......................  
С уважение: ...............................................................................
Дата:  
Кмет на община: .............................................................................


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Долуподписаният/ата ..........................................................................................................................................,
(трите имена по лична карта)
с ЕГН .............................., притежаващ/а л.к. ...............................................................,
(№, издадена от, на)

живущ/а на адрес: ..........................................................................................................,

 

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен/а община ..................................... и ГДПБЗН - МВР, да съхраняват и обработват личните ми данни съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и за целите на регистъра на доброволните формирования съгласно Наредба № Iз-1669 от 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

 

Място: ............................................

Декларатор:

 
Дата: ............................................
 
................................................


Приложение № 3 към чл. 7


№ по Област Буквен
ред   код
1. Благоевград Е
2. Бургас А
3. Варна В
4. Велико Търново ВТ
5. Видин ВН
6. Враца ВР
7. Габрово ЕВ
8. Кърджали К
9. Кюстендил КН
10. Ловеч ОВ
11. Монтана М
12. Пазарджик РА
13. Перник РК
14. Плевен ЕН
15. Пловдив РВ
16. Разград РР
17. Русе Р
18. Силистра СС
19. Сливен СН
20. Смолян СМ
21. София-град С
22. София област СО
23. Стара Загора СТ
24. Добрич ТХ
25. Търговище Т
26. Хасково Х
27. Шумен Н
28. Ямбол У


Приложение № 4 към чл. 7

(Доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.)

№ по

Община

ред

 

 

Благоевград

1.

Банско

2.

Белица

3.

Благоевград

4.

Гоце Делчев

5.

Гърмен

6.

Кресна

7.

Петрич

8.

Разлог

9.

Сандански

10.

Сатовча

11.

Симитли

12.

Струмяни

13.

Хаджидимово

14.

Якоруда

 

Бургас

15.

Айтос

16.

Бургас

17.

Камено

18.

Карнобат

19.

М. Търново

20.

Несебър

21.

Поморие

22.

Приморско

23.

Руен

24.

Созопол

25.

Средец

26.

Сунгурларе

27.

Царево

 

Варна

28.

Аврен

29.

Аксаково

30.

Белослав

31.

Бяла

32.

Варна

33.

Ветрино

34.

Вълчи дол

35.

Девня

36.

Долни чифлик

37.

Дългопол

38.

Провадия

39.

Суворово

 

Велико Търново

40.

В. Търново

41.

Г. Оряховица

42.

Елена

43.

Златарица

44.

Лясковец

45.

Павликени

46.

П. Тръмбеш

47.

Свищов

48.

Стражица

49.

Сухиндол

 

Видин

50.

Белоградчик

51.

Бойница

52.

Брегово

53.

Видин

54.

Грамада

55.

Димово

56.

Кула

57.

Макреш

58.

Ново село

59.

Ружинци

60.

Чупрене

 

Враца

61.

Борован

62.

Бяла Слатина

63.

Враца

64.

Козлодуй

65.

Криводол

66.

Мездра

67.

Мизия

68.

Оряхово

69.

Роман

70.

Хайредин

 

Габрово

71.

Габрово

72.

Дряново

73.

Севлиево

74.

Трявна

 

Добрич

75.

Балчик

76.

Ген. Тошево

77.

Добрич

78.

Добричка

79.

Каварна

80.

Крушари

81.

Тервел

82.

Шабла

 

Кърджали

83.

Ардино

84.

Джебел

85.

Кирково

86.

Крумовград

87.

Кърджали

88.

Момчилград

89.

Черноочене

 

Кюстендил

90.

Бобов дол

91.

Бобошево

92.

Дупница

93.

Кочериново

94.

Кюстендил

95.

Невестино

96.

Рила

97.

Сапарева баня

98.

Трекляно

 

Ловеч

99.

Априлци

100.

Летница

101.

Ловеч

102.

Луковит

103.

Тетевен

104.

Троян

105.

Угърчин

106.

Ябланица

 

Монтана

107.

Берковица

108.

Бойчиновци

109.

Брусарци

110.

Вълчедръм

111.

Вършец

112.

Г. Дамяново

113.

Лом

114.

Медковец

115.

Монтана

116.

Чипровци

117.

Якимово

 

Пазарджик

118.

Батак

119.

Белово

120.

Брацигово

121.

Велинград

122.

Лесичово

123.

Пазарджик

124.

Панагюрище

125.

Пещера

126.

Ракитово

127.

Септември

128.

Стрелча

 

Перник

129.

Брезник

130.

Земен

131.

Ковачевци

132.

Перник

133.

Радомир

134.

Трън

 

Плевен

135.

Белене

136.

Гулянци

137.

Долни Дъбник

138.

Д. Митрополия

139.

Искър

140.

Кнежа

141.

Левски

142.

Никопол

143.

Плевен

144.

Пордим

145.

Червен бряг

 

Пловдив

146.

Асеновград

147.

Брезово

148.

Калояново

149.

Карлово

150.

Кричим

151

Куклен

152.

Лъки

153.

Марица

154.

Перущица

155.

Пловдив

156.

Първомай

157.

Раковски

158.

Родопи

159.

Садово

160.

Сопот

161.

Стамболийски

162.

Съединение

163.

Хисаря

 

Разград

164.

Завет

165.

Исперих

166.

Кубрат

167.

Лозница

168.

Разград

169.

Самуил

170.

Цар Калоян

 

Русе

171.

Борово

172.

Бяла

173.

Ветово

174.

Две могили

175.

Иваново

176.

Русе

177.

Сливо поле

178.

Ценово

 

Силистра

179.

Алфатар

180.

Главиница

181.

Дулово

182.

Кайнарджа

183.

Силистра

184.

Ситово

185.

Тутракан

 

Сливен

186.

Котел

187.

Нова Загора

188.

Сливен

189.

Твърдица

 

Смолян

190.

Баните

191.

Борино

192.

Девин

193.

Доспат

194.

Златоград

195.

Мадан

196.

Неделино

197.

Рудозем

198.

Смолян

199.

Чепеларе

 

София-град

200.

Столична община

 

София област

201.

Антон

202.

Божурище

203.

Ботевград

204.

Годеч

205.

Горна Малина

206.

Долна баня

207.

Драгоман

208.

Елин Пелин

209.

Етрополе

210.

Златица

211.

Ихтиман

212.

Копривщица

213.

Костенец

214.

Костинброд

215.

Мирково

216.

Пирдоп

217.

Правец

218.

Самоков

219.

Своге

220.

Сливница

221.

Чавдар

222.

Челопеч

 

Стара Загора

223.

Бр.Даскалови

224.

Гурково

225.

Гълъбово

226.

Казанлък

227.

Мъглиж

228.

Николаево

229.

Опан

230.

Павел баня

231.

Раднево

232.

Стара Загора

233.

Чирпан

 

Търговище

234.

Антоново

235.

Омуртаг

236.

Опака

237.

Попово

238.

Търговище

 

Хасково

239.

Димитровград

240.

Ивайловград

241.

Любимец

242.

Маджарово

243.

Мин. бани

244.

Свиленград

245.

Симеоновград

246.

Стамболово

247.

Тополовград

248.

Харманли

249.

Хасково

 

Шумен

250.

В. Преслав

251.

Венец

252.

Върбица

253.

Каолиново

254.

Каспичан

255.

Н. Козлево

256.

Нови пазар

257.

Смядово

258.

Хитрино

259.

Шумен

 

Ямбол

260.

Болярово

261.

Елхово

262.

Стралджа

263.

Тунджа

264.

Ямбол

265.

Сърница


Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
ЗА ПЕРСОНАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОБРОВОЛЕЦ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
 

№ ................./ дата ......................

 

На основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № Iз-1669 от 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях удостоверявам, че:

 

Доброволецът

.......................................................................................................................................................
(трите имена)
получава следния персонален идентификационен номер (ПИН):
........................................................................
 
гр. ....................... Директор:


Приложение № 6 към чл. 10, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.)

Лице

 

ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ

.................................................................................................................

ОБЩИНА ..............................................................................................

 

 

 

снимка

Карта на доброволец

 

Име ............................................................................

 

Презиме ....................................................................

 

Фамилия  ..................................................................

 

ЕГН ...........................................................................

 

ПИН ..........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Дата: ...............                         Кмет на общината: .............................................

                                                                                                  (подпис и печат)

 


Гръб

 

При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни аварийно-възстановителни работи за осигуряване на достъп до мястото на бедствието или произшествието, до изкуствени и естествени водоизточници има право:

1. да влиза в жилищни, производствени и други сгради и помещения на физически и юридически лица;

2. да разрушава сгради или части от тях, да разглобява конструкции, да отстранява, унищожава или поврежда имущество или насаждения, когато няма друг начин за извършването на дейността;

3. да изменя реда за движение и да ограничава достъпа на външни лица в района, където се извършват дейностите, до пристигането на съответните компетентни органи;

4. да използва безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за осигуряване на необходимите количества вода при бедствия, за гасене на пожари и при извънредни ситуации;

5. да извършва евакуация на хора и движимо имущество в района, където се извършват дейностите.

 


Размери за унифициране на картите на доброволците: дължина - 8 см/височина - 6 см.

Приложение № 7 към чл. 10а, ал. 1

(Предишно Приложение № 7 към чл. 10, ал. 4, изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.)

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

И ЗАЩИТА НА

НАСЕЛЕНИЕТО" - МВР

 

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ВПИСВАНЕ НА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТЪРА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ

от

.......................................................................................................................................................................,

(трите имена на кмета на общината)

община ............................................, област ................................................

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да бъдат вписани в регистъра на доброволните формирования следните настъпили промени, касаещи доброволно формирование с пореден номер ..............................................................

1. Да бъдат регистрирани в състава на ДФ следните нови доброволци:

......................................................................................................................................................

За целта прилагам:

а. Декларация на доброволците за съгласие личните им данни да бъдат обработвани за целите на регистъра;

б. Копие от сключените договори с доброволците;

в. Копие от решение на общинския съвет.

2. Да бъдат заличени от състава на ДФ, както следва:

......................................................................................................................................................

(попълват се името и ПИН-ът на всеки доброволец, който е за заличаване)

3. Други промени

......................................................................................................................................................

 

Място: ............                                                                            С уважение: ..........................

Дата: ...............

 


Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.)

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

И ЗАЩИТА НА

НАСЕЛЕНИЕТО" - МВР

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ

от

......................................................................................................................................................................., (трите имена)

кмет на община ..............................., област ............................................................

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да бъде заличено доброволно формирование ..................... към община ..............................,

област ............................................... , с пореден номер за страната .........................................

Прилагам: .....................................................................................

Копие от решението на общинския съвет за закриване на доброволното формирование.

 

Място: ............                                                                            С уважение: ..........................

Дата: ...............
Приложение № 9 към чл. 12, ал. 2, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 58 от 2015 г.)

 

ДО

Г-Н/Г-ЖА .....................................................

КМЕТ НА ОБЩИНА ...................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ............................................................................................................................................................,

(трите имена)

роден/а на ........................................ в гр./с. ................................................................

                              (дд/мм/гг)

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН

.......................................................................................................................................................................,

Изразявам желание да участвам в обучение за доброволец, без да изпълнявам конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Прилагам:

..................................................................................................................................................................

(документ, удостоверяващ, че лицето е клинично здраво)

 

...................... 20..... г.                                                                               С уважение:

гр./с. ........................                                                                                                .....................................

Разрешавам в качеството ми на родител/попечител

на ..................................................................................................................................................................

(трите имена)

да участва в обучение за доброволец съгласно учебна програма за първоначален основен курс.

                                                           Родител/попечител:

                                                                                 (трите имена и подпис)

 


Приложение № 10 към чл. 13, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 58 от 2015 г.)


 

УТВЪРЖДАВАМ:

КМЕТ НА ОБЩИНА

..................................

..................................

(име и фамилия)

 

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 40, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ..................................................., ОБЛАСТ .................................................

 

Днес, ........................., комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....................................................,

И ЧЛЕНОВЕ:

1. ................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

5. ...............................................................,

одобри документите и допуска за участие в обучение следните лица:

 

Трите имена

Дата на раждане

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

....

 

 

 

Председател: .................................................................................................................

(подпис)

Членове: 1. .....................................................................................................................

(подпис)

2. ......................................................................................................................................

(подпис)

3. ......................................................................................................................................

(подпис)

4. ......................................................................................................................................

(подпис)

5. ......................................................................................................................................

(подпис)

 


Приложение № 11 към чл. 13, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 58 от 2015 г.)

УТВЪРЖДАВАМ:

КМЕТ НА ОБЩИНА

..................................

..................................

(име и фамилия)

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, ........................., комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....................................................,

И ЧЛЕНОВЕ:

1. ................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

5. ...............................................................,

проведе изпит за обучение на лица по чл. 40, ал. 4 от Закона за защита при бедствия от община .........................., област ..............................., по Модул 1/Модул 2 или Модул ІІІ (изписва се модулът, по който е проведено обучението).

 

Трите имена

ПИН

Издържал/

неиздържал

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

....

 

 

 

Председател: .................................................................................................................

(подпис)

Членове: 1. .....................................................................................................................

(подпис)

2. ......................................................................................................................................

(подпис)

3. ......................................................................................................................................

(подпис)

4. ......................................................................................................................................

(подпис)

5. ......................................................................................................................................

(подпис)

   |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти