Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧЕН ПАСПОРТЕН, МИТНИЧЕСКИ, ЗДРАВЕН, ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ И ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ, КАКТО И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА В ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБСЛУЖВАЩИ КОРАБИ ОТ МЕЖДУНАРОДНО ПЛАВАНЕ

Приета с ПМС № 186 от 23.08.2012 г.

Обн. ДВ. бр.67 от 31 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 29 Април 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 4 Август 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 7 Май 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за:
1. организиране осъществяването на гранични проверки, митнически, граничен здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол на кораби, посещаващи пристанищата на Република България, както и контрол на транспортните средства в тези пристанища;
2. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) даване на сведения, приложими в морския и речния транспорт по отношение на кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България.
(2) Корабите, посещаващи пристанищата на Република България, подлежат на входен и изходен граничен контрол. Входен и изходен граничен контрол се извършва в пристанища на Република България, където са изградени гранични контролно-пропускателни пунктове.
(3) (*) Гранични проверки на кораби, плаващи между пристанища на държави - членки на Европейския съюз, прилагащи правото от Шенген, не се извършват освен с оглед защита на вътрешния ред и сигурност и имиграционното законодателство.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) На входен и изходен граничен контрол не подлежат кораби, които плават между пристанища, разположени на митническата територия на Европейския съюз, без да пристигат, да извършват междинен престой или да се завръщат в пристанище, разположено извън тази територия или в свободна зона по смисъла на митническото законодателство, освен с оглед прилагането на митническото и данъчното законодателство и законодателството в областта на околната среда и опазване на общественото здраве.
(5) Наредбата не се прилага за военни и граничнополицейски кораби, за военни, включително граничнополицейски пристанища, както и за кораби, освободени от формалностите за даване на сведения.
(6) Граничният контрол на рибарски кораби, извършващи международно плаване, се осъществява в най-близкото пристанище за обществен транспорт.

Чл. 2. (1) Органи на граничния контрол в пристанищата на Република България са длъжностните лица от службите за граничен контрол, които по закон извършват граничен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове.
(2) Службите по ал. 1 извършват граничен контрол без необосновано забавяне на кораба.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Организацията на граничния контрол се извършва в съответствие с Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 и 106 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и 79 от 2008 г., бр. 14 и 100 от 2009 г. и бр. 22 и 61 от 2010 г., бр. 64 и 85 от 2015 г. и бр. 45 от 2016 г.).


Чл. 4. (1) Службите, извършващи граничен контрол в пристанищата на Република България, осигуряват непрекъсваемост на процеса на граничен контрол.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Граничният контрол на борда на кораб, застанал на рейд или на котвена стоянка, се извършва в светлата част на денонощието и при подходящи метеорологични условия.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Граничният контрол на борда на кораб, застанал на рейд или на котвена стоянка, може да се извърши и в тъмната част на денонощието и/или при неблагоприятни метеорологични условия в изключителни случаи (тежко заболяване на член от екипажа или на пасажер, други спешни и неотложни обстоятелства), след като са взети всички мерки за безопасност и за защита живота и здравето на длъжностните лица от службите за граничен контрол.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Службите, извършващи граничен контрол в пристанищата на Република България, вземат решение относно необходимостта от извършване проверка на борда на кораба или от освобождаване от такава на основание анализ на получените сведения по чл. 23 или по чл. 36а и след оценка на риска.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Всяка служба за граничен контрол регистрира решението си по ал. 4 в Националния център за електронен документооборот на морския транспорт, като за корабите, посещаващи речни пристанища на Република България, се ползва Системата за електронен документооборот на речния транспорт.
(6) Службите, извършващи граничен контрол в пристанищата на Република България, извършват проверка на борда на кораба самостоятелно или съвместно.


Чл. 5. Разпорежданията на длъжностните лица от съответните служби за граничен контрол, издадени в кръга на правомощията им и в предвидената от закона форма, свързани с безопасността на хората, товарите и корабите, пропускателния режим, противопожарния ред, сигурността и охраната в пристанищата, са задължителни за всички лица, извършващи дейност на територията на пристанището, на рейда и на борда на кораба.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Входният и изходният граничен контрол на корабите се заявяват пред органите на граничния контрол от капитана на кораба лично или чрез корабния агент, съответно от корабния мениджър, съобразно правилата на чл. 24, съответно на чл. 36б. Заявяването се извършва чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт, като за корабите, посещаващи речни пристанища на Република България, се ползва Системата за електронен документооборот на речния транспорт.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Входният и изходният граничен контрол на корабите, посещаващи морски пристанища на Република България, се заявява:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) най-малко 24 часа преди пристигане в пристанището;
2. най-късно към момента на напускане на предходното пристанище, ако продължителността на пътуването е по-малка от 24 часа;
3. ако пристанището, където ще има престой, не е известно или ако се е променило по време на пътуването - в момента, в който е налице тази информация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Входният и изходният граничен контрол на корабите, посещаващи речни пристанища на Република България, се заявява:
1. най-малко 24 часа преди пристигане в пристанището;
2. по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа, но не по-късно от 2 часа преди пристигане;
3. веднага щом е получена информацията, ако пристанището на пристигане не е известно или е променено по време на прехода.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2014 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) За момент на пристигане в пристанището се счита:
1. моментът, в който корабът застане на котва на рейд в очакване да влезе в акваторията на морското пристанище, за да пристане на корабно място, а когато такова изчакване не е необходимо - моментът на заставането му на пилотско място;
2. моментът, в който корабът застане на котва на котвена стоянка в очакване да пристане на корабно място, а когато такова изчакване не е необходимо - моментът на приставането му на корабно място.


Чл. 7. (1) Граничният контрол на корабите се извършва при следната последователност:
1. кораби, търсещи спешна медицинска помощ;
2. кораби, претърпели авария;
3. пътнически кораби;
4. кораби, превозващи бързоразвалящи се товари;
5. линейни кораби;
6. други.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 спешната медицинска помощ предхожда всякакви мерки за контрол от страна на органите за граничен контрол, които:
1. предоставят предимство при швартоване, ако състоянието на болния или състоянието на морето не позволява безопасно сваляне на външния рейд или подходите на пристанището;
2. изискват единствено морска здравна декларация.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Капитанът на кораба лично или чрез корабния агент, съответно корабният мениджър, съобразно правилата на чл. 24, съответно на чл. 36б, уведомява незабавно службите за граничен контрол при настъпили промени в подадените по реда на глава трета, съответно глава "трета "а", сведения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Уведомяването по ал. 1 се извършва чрез:
1. Националния център за електронен документооборот на морския транспорт - за корабите, пристигащи във или напускащи морски пристанища;
2. Системата за електронен документооборот на речния транспорт - за корабите, пристигащи във или напускащи речни пристанища.


Чл. 9. (1) Кораб, преминал изходен граничен контрол, не може да остане повече от два часа на кейовото място.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 се извършва нов граничен контрол.


Чл. 10. При констатиране на физически контакти на лицата, намиращи се на борда на заминаващи кораби след извършен изходен граничен контрол, с брега, с други физически лица или с други плавателни средства, с изключение на пилотите, пилотските катери, буксири, швартови моряци или агента на кораба, се извършва бордови контрол от органите на Главна дирекция "Гранична полиция" и на Агенция "Митници".

Раздел II.
Ред за даване на свободна практика и за осъществяване на входен граничен контрол


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Корабите, пристигащи в пристанищата на Република България, подлежат на процедура за даване на "свободна практика", след като капитанът на кораба лично или чрез корабния агент, съответно корабният мениджър, съобразно правилата на чл. 24, съответно на чл. 36б, е подал необходимите документи съгласно глава трета, раздел I, съответно глава трета "а", раздел I, освен в случаите, когато са освободени от формалностите за даване на сведения.


Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) При пристигане на кораб органите за граничен контрол извършват проверка на документите относно пристигането на кораба и дават указания за извършването или освобождаването от граничен контрол на борда на кораба чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт, като за корабите, пристигащи във или напускащи речни пристанища, се ползва Системата за електронен документооборот на речния транспорт.


Чл. 13. (1) Граничният здравен контрол се извършва от регионалните здравни инспекции в съответствие с наредбата по чл. 57, ал. 2 от Закона за здравето.
(2) Капитанът на кораб, пристигащ в пристанище на Република България, вдига жълт флаг за карантина на кораба, който се сваля след получаване на разрешение от органите на граничния здравен контрол.
(3) До получаване на разрешението по ал. 2 не се допускат физически контакти на лицата, намиращи се на борда на кораба, с брега, с други физически лица или с други плавателни средства, с изключение на пилотите и пилотските катери, буксири и швартови моряци или, при необходимост, за спасяване на човешки живот.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Службите за граничен контрол могат да разрешат на кораб, пристигнал в пристанище на Република България и получил разрешение от службите на граничния здравен контрол, да извършва товарно-разтоварни дейности без слизане на екипажа и пътниците от борда на кораба. Разрешението се дава чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт, като за корабите, пристигащи във или напускащи речни пристанища, се ползва Системата за електронен документооборот на речния транспорт.


Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Разрешението за "свободна практика" на кораба в едно българско пристанище важи и при посещението в следващо българско пристанище, когато корабът не е напускал териториалното море, съответно вътрешните водни пътища, на Република България, освен при междувременно настъпило заболяване или смърт на борда на кораба.
(2) (*) Ако маршрутът на кораб включва изключително пристанища, разположени на териториите на държави - членки на Европейския съюз, страни по споразумението от Шенген, разрешението за "свободна практика", получено в пристанище на държава, прилагаща правото на Шенген, важи и при посещението в българско пристанище, освен при междувременно настъпило заболяване или смърт на борда на кораба или когато след оценка на рисковете от органите за граничен паспортен контрол, свързани с международната сигурност и нелегалната имиграция, следва да се извършат проверки на екипажа и пътниците на този кораб.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Алинея 1 не се прилага по отношение на пристигнал в речно пристанище кораб, на борда на който има товар под митнически контрол.


Чл. 16. (1) Граничната проверка в пристанищата на Република България се осъществява от органите на Главна дирекция "Гранична полиция" към Министерството на вътрешните работи.
(2) Екипажът и пътниците нямат право да напускат кораба преди извършване на граничната проверка на борда на кораба или преди освобождаване от такава.
(3) Органите, извършващи гранична проверка, могат да разрешат качването на лица, имащи отношение към товарно-разтоварната дейност на кораба, преди завършване на проверката на борда на кораба.


Чл. 17. (1) Контролът по митническите формалности се извършва от органите на Агенция "Митници" към министъра на финансите.
(2) Не се допуска корабните товари да напускат района на митническата зона преди извършване на митнически контрол или освобождаване от такъв контрол и преди разрешаването на вдигането на стоките.
(3) Службите за контрол по митническите формалности могат да забранят слизането на екипажа и пътниците и/или товарно-разтоварната дейност преди извършване на физически контрол на борда на кораба.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Агенция "Митници" се консултира с икономическите оператори и информира Европейската комисия за напредъка, постигнат посредством предвидените в Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията (ОВ, L 23 от 2008 г.) методи, без да се засягат специалните разпоредби относно митническия и граничния контрол, предвидени в Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза (ОВ, L 269 от 2013 г.) и Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ, L 77 от 2016 г.).


Чл. 18. Агенция "Митници" осъществява контрол на пътните превозни средства в пристанищата, като:
1. извършва проверки за наличието на необходимите документи за извършване на международен превоз съгласно действащото българско законодателство;
2. събира такси по чл. 10 и чл. 18, ал. 3, т. 1 от Закона за пътищата и контролира общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства, като при превишаване на допустимите стойности изисква съответните разрешителни, събира пътни такси и глоби.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Граничният ветеринарномедицински и фитосанитарният контрол се извършват от органите на Българската агенция по безопасност на храните към министъра на земеделието, храните и горите.
(2) В случай че органите по ал. 1 преценят, че съществува опасност от внасяне или разпространение на карантинна болест, както и при необходимост от предварителна проверка на товарните помещения на кораба, входящият контрол се осъществява физически преди започване на товарно-разтоварните операции.

Раздел III.
Даване на разрешение за отплаване


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Корабите напускат морските пристанища на Република България, след като за тях са подадени необходимите документи съгласно глава трета, раздел II и след:
1. получаване на разрешение от органите за граничен контрол, и
2. издаване на свидетелство за отплаване.


Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Когато кораб напуска морско пристанище на Република България, органите за граничен контрол извършват проверка на документите относно отплаването на кораба и дават указания за извършването или освобождаването от граничен контрол на борда на кораба чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.
(2) Всяка от службите, заявила граничен контрол на борда на кораба, при неговото отплаване информира органите за граничен контрол на Главна дирекция "Гранична полиция" за завършване на граничния контрол на борда на кораба чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.


Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) На кораб, напускащ морско пристанище на Република България, се издава свидетелство за отплаване (приложение № 1).
(2) Свидетелството по ал. 1 се издава от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт след:
1. представяне на документите съгласно глава трета, раздел II;
2. извършване на проверка, че корабът не дължи такси съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2007 г., бр. 2 от 2008 г. и бр. 38 от 2010 г.);
3. извършване на проверка, че корабът е заплатил цената на услугата за издаване на свидетелство за отплаване;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) извършване на проверка, че корабът не е задържан от органите на държавния пристанищен контрол, както и че не е арестуван, не е задържан и не му е забранено отплаване от капитана на пристанището.
(3) Свидетелство за отплаване не се издава за:
1. кораби, плаващи между две български пристанища, без да напускат териториалното море;
2. кораби под 40 БТ.
(4) Свидетелството за отплаване е валидно за срок 24 часа от момента на издаване. В случай че корабът не е отплавал в този срок, издаденото свидетелство за отплаване се анулира и се издава ново по реда на ал. 2.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) (1) Корабите напускат речните пристанища на Република България, след като за тях са подадени необходимите документи съгласно глава трета "а", раздел II и след получаване на разрешение от органите за граничен контрол.
(2) Всяка от службите, заявила граничен контрол на борда на кораба преди неговото отплаване, информира органите за граничен контрол на Главна дирекция "Гранична полиция" за завършване на граничния контрол чрез Системата за електронен документооборот на речния транспорт.
(3) След завършване на изходния граничен контрол и получаване на разрешение за отплаване от органите на граничния контрол чрез Системата за електронен документооборот на речния транспорт се генерира разрешение за напускане на пристанището (приложение № 1а).

Глава трета.
ФОРМАЛНОСТИ ЗА ДАВАНЕ НА СВЕДЕНИЯ ЗА КОРАБИ, ПРИСТИГАЩИ ВЪВ И/ИЛИ НАПУСКАЩИ МОРСКО ПРИСТАНИЩЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 12 ОТ 2017 Г.)

Глава трета.
ФОРМАЛНОСТИ ЗА ДАВАНЕ НА СВЕДЕНИЯ ЗА КОРАБИ, ПРИСТИГАЩИ ВЪВ И/ИЛИ НАПУСКАЩИ ПРИСТАНИЩЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Раздел I.
Формалности за даване на сведения при пристигане


Чл. 23. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) За подаване на сведения за кораби по реда на наредбата се използват формулярите FAL от Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване, съставена в Лондон на 9 април 1965 г., ратифицирана със закон (ДВ, бр. 59 от 1998 г.), в сила за Република България от 21 юни 1999 г. (ДВ, бр. 56 от 1999 г.). За пристигащите във или напускащите българско морско пристанище кораби се подава и изискуемата от службите за граничен контрол допълнителна информация.


Чл. 24. (1) Документите за извършване на контрол по реда на глава трета се подават в Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.
(2) Документите по ал. 1 се подават в електронен формат или на хартиен носител съгласно приложения № 1 - 10.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Документите по ал. 1 се подават от капитана на кораба. Когато за кораба има сключен договор за корабно агентиране с корабен агент, капитанът на кораба подава документите по ал. 1 чрез корабния агент.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Документите по ал. 1 за кораб, пристигащ в пристанище на Република България, се подават от корабния мениджър, когато за кораба няма сключен договор за корабно агентиране с корабен агент и корабът не е съоръжен с необходимите технически средства за подаването им в електронен формат.


Чл. 25. (1) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" събира, съхранява, обработва и предоставя сведенията за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България.
(2) Предоставянето на данни за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България, на компетентните държавни органи се извършва чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт по ред, определен от генералния директор на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и съгласуван с органите по чл. 2, ал. 1.
(3) Органите за граничен контрол имат право на достъп до данните за корабите на ниво съобразно своята компетентност за обработка на постъпилата информация и последваща регистрация на взетите решения.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, посещаващ пристанище на Република България, се подава уведомление за пристигане.
(2) Уведомлението по ал. 1 включва следната информация:
1. идентификация на кораба:
а) име на кораба;
б) повиквателен сигнал (позивни);
в) ИМО идентификационен номер - "IMО номер";
г) идентификационен номер от морската подвижна служба - "MMSI номер";
2. пристанище на местоназначение;
3. очаквано време на пристигане в пристанището на местоназначение или пилотско място;
4. очаквано време на отплаване от пристанището;
5. общ брой лица на борда;
6. наличие на свидетелство за валидна застраховка срещу морски искове.
(3) Уведомлението по ал. 1 се подава до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт:
1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) най-малко 24 часа преди пристигане в пристанището, съгласно чл. 6, ал. 3;
2. по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа;
3. веднага щом е получена информацията, ако пристанището на пристигане не е известно или е променено по време на прехода.
(4) Уведомлението по ал. 1 се предоставя на органите за граничен контрол и на институциите по компетентност чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, посещаващ пристанище на Република България, се подава информация:
1. съгласно формуляри FAL от Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване (приложение № 2);
2. съгласно националното законодателство (приложение № 3).
(2) Информацията по ал. 1 се подава до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт:
1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) най-малко 24 часа преди пристигане в пристанището, съгласно чл. 6, ал. 3;
2. по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа;
3. веднага щом е получена информацията, ако пристанището на пристигане не е известно или е променено по време на прехода.
(3) Информацията по ал. 1 се предоставя по компетентност на органите за граничен контрол и на други институции чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.
(4) При пристигане освободени от подаване на сведения по формулярите FAL са кораби, които плават между пристанища, разположени на митническата територия на Европейския съюз, без да пристигат, да извършват междинен престой или да се завръщат в пристанище, разположено извън тази територия или в свободна зона, подлежаща на контрол тип I по смисъла на митническото законодателство, освен с оглед защитата на вътрешния ред и сигурност, прилагането на митническото, данъчното и имиграционното законодателство и законодателството в областта на околната среда и здравето.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, посещаващ пристанище на Република България, се подава:
1. морска здравна декларация (приложение № 4);
2. свидетелство за освобождаване от санитарен контрол (Sanitation Exemption Certificate).
(2) Документите по ал. 1 се подават до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт:
1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) най-малко 24 часа преди пристигане в пристанището, съгласно чл. 6, ал. 3;
2. по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа;
3. веднага щом е получена информацията, ако пристанището на пристигане не е известно или е променено по време на прехода.
(3) Документите по ал. 1 се предоставят на органите за граничен контрол по компетентност чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За пристигането на кораб, който подлежи на задължителна разширена проверка по реда на държавния пристанищен контрол, при посещаване на пристанище на Република България или място за заставане на котва се уведомява Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:
1. идентификационни данни на кораба (име, позивна, ИМО идентификационен номер или идентификационен номер от морската подвижна служба - MMSI номер);
2. предвидено времетраене на престоя;
3. за танкери:
а) конфигурация: еднокорпусни, еднокорпусни със сегрегирани баластни танкове (SBT), двукорпусни;
б) състояние на товарните и на баластните танкове: пълни, празни, запълнени с инертен газ;
в) обем и вид на товара;
4. предвидени дейности в крайното пристанище или на мястото за заставане на котва (товарене, разтоварване, други);
5. предвидени задължителни контролни прегледи и значителни работи по поддръжка и ремонт, които ще бъдат извършени в крайното пристанище;
6. дата на последната извършена разширена проверка в региона на Парижкия меморандум.
(3) Уведомлението по ал. 2 се предоставя на Изпълнителна агенция "Морска администрация" чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт най-малко три дни преди предвиденото време на пристигане на кораба в пристанище на Република България или на мястото за заставане на котва, или преди корабът да напусне предходното пристанище, ако продължителността на плаването се очаква да е по-малка от три дни.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, за който се прилага глава XI-2 от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена с Протокола от 1988 г. (SOLAS 74/78), ратифицирана с Указ № 2250 от 1983 г. на Държавния съвет на Народна република България - ДВ, бр. 61 от 1983 г., в сила за Република България от 2 февруари 1984 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.), при посещаване на пристанище на Република България се подава:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) информацията по Правило XI - 2/5 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS 74/78) - приложение № 5;
2. информация за лица, които се намират на борда на кораба в резултат на провеждане на действия по търсене и спасяване на човешки живот на море, и бегълци от посещавани пристанища;
3. последния документ от непрекъснатия документален запис на историята на кораба;
4. свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт;
5. свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво.
(2) Информацията по ал. 1 се подава до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт в следните случаи:
1. най-малко 24 часа преди пристигане;
2. по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа;
3. веднага щом е на разположение, ако пристанището на пристигане не е известно или е променено по време на прехода.
(3) Информацията по ал. 1 се предоставя чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт на офицера по сигурността на пристанището и/или пристанищното съоръжение, на институциите и на органите за граничен контрол по компетентност.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, превозващ опасни или замърсяващи околната среда товари, отправил се към пристанище на Република България или към котвена стоянка, разположена в териториалното море на Република България, напуснал пристанище, разположено извън Европейския съюз, се подава уведомление за превоз на опасни или замърсяващи околната среда товари, включващо следната допълнителна информация за товара, който превозва:
1. идентификация на кораба:
а) име на кораба;
б) повиквателен сигнал (позивни);
в) ИМО идентификационен номер;
г) идентификационен номер от морската подвижна служба - MMSI номер;
2. пристанище на местоназначение;
3. очаквано време на пристигане в пристанището или пилотското място;
4. общ брой лица на борда;
5. правилните технически имена на опасните или замърсяващите околната среда товари;
6. номерата по класификацията на ООН, ако има такива;
7. клас за опасност на товара по ИМО съгласно кодексите IMDG, IBC и IGC;
8. клас на кораба, както е определен от кодекса INF, когато такъв е налице;
9. количествата опасни или замърсяващи околната среда товари;
10. местоположението на опасните или замърсяващите околната среда товари на борда;
11. идентификационните номера на товарните транспортни единици, ако се превозват в товарни транспортни единици, различни от корабните танкове;
12. потвърждение, че на борда се намира списък, манифест или подходящият товарен план, даващ подробности за опасните или замърсяващите околната среда товари, превозвани на борда, и разположението им на кораба;
13. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) веществата, посочени в Приложение I към Конвенция MARPOL 73/78, таблицата с данните за безопасност с подробно описание на физико-химичните характеристики на стоките, включително, съответно техния вискозитет, изразен в cSt при 50 °C, и тяхната плътност при 15 °C, и другите данни, които се съдържат в списъка с данните за безопасност, в съответствие с Резолюция MSC.286 (86) на Международната морска организация (ИМО);
14. номерата за спешни случаи на изпращача или на всяко друго лице или орган, което има сведения за физико-химичните характеристики на стоките, и действията, които следва да бъдат предприети при авария.
(2) Уведомлението по ал. 1 се подава до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт най-късно при напускането на пристанището на натоварване или веднага след узнаване на местоназначението или котвената стоянка, ако не е била на разположение в момента на напускане.
(3) Информацията, съдържаща се в уведомлението по ал. 1, се предоставя чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт на Морския спасително-координационен център и на бреговия център за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.


Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2020 г.) (1) За пътнически кораб, посещаващ пристанище на Република България, до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт се подава в електронен формат или на хартиен носител списък с данни за пътниците, намиращи се на борда на пътнически кораб.
(2) Списъкът по ал. 1 включва следните данни:
1. фамилните имена на лицата на борда;
2. собствените им имена;
3. пол;
4. гражданство и дата на раждане;
5. информация, свързана с нуждата от специални грижи или помощ в извънредни ситуации, когато пътникът е посочил, че се нуждае от такива;
6. номер за контакт при извънредна ситуация, когато пътникът е посочил такъв.
(3) Информацията по ал. 2 се предоставя по компетентност на органите за граничен контрол и на други институции чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2021 г.) За кораб с бруто тонаж 300 тона и повече, посещаващ пристанище на Република България, до директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" се подава предварително уведомление за предаване на отпадъци от кораби в пристанищни приемни съоръжения - приложение № 6.
(2) Информацията по ал. 1 се подава чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт:
1. най-малко 24 часа преди пристигане;
2. по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа;
3. веднага щом е получена информацията, ако пристанището на пристигане не е известно или е променено по време на прехода.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2021 г.) Изискванията по ал. 1 и 2 не се прилагат за:
1. корабите, извършващи пристанищни услуги по смисъла на чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата (ОВ, L 57 от 2017 г.);
2. риболовните кораби, традиционните кораби и увеселителните кораби с дължина до 45 метра.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2021 г.) Корабите по ал. 3, т. 2 попълват предварително уведомление за предаване на отпадъци от кораби в пристанищни приемни съоръжения съгласно приложение № 6 и го съхраняват на борда си, за предпочитане в електронен формат, най-малко до следващото влизане в пристанище - в готовност за предоставяне за проверка при поискване от компетентните държавни органи.

Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, посещаващ пристанище на Република България, до Изпълнителна агенция "Морска администрация" се подава информация за обработката на баластните води на борда на кораба - приложение № 7.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Информацията по ал. 1 се подава чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт не по-късно от момента на навлизане на кораба в териториалното море на Република България.

Раздел II.
Формалности за даване на сведения при напускане


Чл. 34. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, напускащ пристанище на Република България, до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт се подава информация съгласно формуляри FAL от Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване - приложение № 2.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по компетентност на органите за граничен контрол и на други институции чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.


Чл. 35. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, превозващ опасни или замърсяващи околната среда товари, напускащ пристанище на Република България, до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт се подава уведомление за превоз на опасни или замърсяващи околната среда товари.
(2) Уведомлението по ал. 1 включва следната информация:
1. име на кораба;
2. пристанище на местоназначение;
3. очаквано време на отплаване от пристанището или от пилотското място;
4. очаквано време на пристигане в пристанището на местоназначение;
5. общ брой лица на борда;
6. правилните технически имена на опасните или замърсяващите околната среда товари;
7. номерата по класификацията на ООН, ако има такива;
8. класа за опасност на товара по ИМО съгласно кодексите IMDG, IBC и IGC;
9. класа на кораба, както е определен от кодекса INF, когато такъв е налице;
10. количествата опасни или замърсяващи околната среда товари;
11. местоположението на опасни или замърсяващи околната среда товари на борда;
12. идентификационните номера на товарните транспортни единици, ако се превозват в товарни транспортни единици, различни от цистерни;
13. потвърждение, че на борда се намира списък, манифест или подходящият товарен план, даващи подробности за опасните или замърсяващите околната среда товари, превозвани на борда, и разположението им на кораба;
14. адрес, на който може да се получи подробна информация за товара.
(3) Уведомлението по ал. 1 се предоставя на органите за граничен контрол, на Морския спасително-координационен център и на бреговия център за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.


Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2020 г.) (1) За пътнически кораб, напускащ пристанище на Република България, до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт се подава в електронен формат или на хартиен носител списък с данни за пътниците, намиращи се на борда на пътнически кораб.
(2) Списъкът по ал. 1 включва следните данни:
1. фамилните имена на лицата на борда;
2. собствените им имена;
3. пол;
4. гражданство и дата на раждане;
5. информация, свързана с нуждата от специални грижи или помощ в извънредни ситуации, когато пътникът е посочил, че се нуждае от такива;
6. номер за контакт при извънредна ситуация, когато пътникът е посочил такъв.
(3) Информацията по ал. 2 се предоставя по компетентност на органите за граничен контрол и на други институции чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2021 г.) (1) За кораб, напускащ пристанище на Република България, до Изпълнителна агенция "Морска администрация" се подава декларация, съдържаща наличната в разписката/разписките за приети отпадъци от кораби информация относно вида и обема им.
(2) Информацията по ал. 1 се подава по образец съгласно приложение № 8 чрез Националния център за електронен документооборот в морския транспорт.

Глава трета "а".
ФОРМАЛНОСТИ ЗА ДАВАНЕ НА СВЕДЕНИЯ ЗА КОРАБИ, ПРИСТИГАЩИ ВЪВ ИЛИ НАПУСКАЩИ РЕЧНИТЕ ПРИСТАНИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НОВА - ДВ, БР. 12 ОТ 2017 Г.)

Глава трета "а".

Раздел I.
Формалности за даване на сведения при пристигане (Нов - ДВ, бр. 12 от 2017 г.)


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) За подаване на сведения за кораби по реда на наредбата се използват формулярите FAL, съответно адаптирани за плаващите по вътрешните водни пътища кораби, съгласно приложения № 11 - 20. За пристигащите във или напускащите българско речно пристанище кораби се подава и изискуемата от службите за граничен контрол допълнителна информация.

Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) (1) Документите за извършване на контрол по реда на настоящата глава се подават чрез Системата за електронен документооборот на речния транспорт.
(2) Документите по ал. 1 се подават в електронен формат, съвместим с информационните фондове на органите за граничен контрол.
(3) Документите по ал. 1 се подават от капитана на кораба. Когато за кораба има сключен договор за корабно агентиране с корабен агент, капитанът на кораба подава документите по ал. 1 чрез корабния агент.
(4) Документите по ал. 1 за кораб, пристигащ в речно пристанище на Република България, се подават от корабния мениджър, когато за кораба няма сключен договор за корабно агентиране с корабен агент и корабът не е съоръжен с необходимите технически средства за подаването им в електронен формат.

Чл. 36в. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) (1) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" събира, съхранява и предоставя сведенията за кораби, пристигащи във или напускащи речните пристанища на Република България.
(2) Предоставянето на данни за кораби, пристигащи във или напускащи речните пристанища на Република България, на компетентните държавни органи се извършва чрез Системата за електронен документооборот на речния транспорт.
(3) Органите за граничен контрол имат право на достъп до данните за корабите на ниво съобразно своята компетентност за обработка на постъпилата информация и последваща регистрация на взетите решения.


Чл. 36г. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) (1) За кораб, пристигащ в речно пристанище на Република България, се подава уведомление съгласно приложение № 11, към което се прилагат задължително:
1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2020 г.) списък на екипажа "Danube Navigation Standard Form (DAVID) Crew list" (приложение № 12);
2. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2020 г.) списък на пътниците "Danube Navigation Standard Form (DAVID) Passenger list" (приложение № 13);
3. товарна декларация за опасни товари (приложение № 14).
(2) Уведомлението по ал. 1 включва следната информация:
1. име на кораба;
2. уникален европейски идентификационен номер на кораба (УЕИН);
3. вид на кораба (самоходен влекач, тласкач, танкер, пасажерски и др.);
4. държава на знамето;
5. корабопритежател;
6. пристанище на натоварване;
7. пристанище на разтоварване;
8. очаквана дата и час на пристигане в пристанището;
9. кратко описание на товара;
10. бруто тегло на товара (в тонове);
11. вид и идентификационен номер на транспортния документ, придружаващ товара;
12. номер на митническия документ, придружаващ товара;
13. вид на заявения граничен контрол (входящ или изходящ);
14. EORI номер на корабния агент;
15. данни за всеки от несамоходните кораби, включени в състава - вид на кораба (секция, шлеп и др.), име и УЕИН на кораба, кратко описание на товара, бруто тегло на товара (в тонове), пристанище на натоварване, пристанище на разтоварване, подлежи ли на входящ граничен контрол или преминава транзитно и какво е местоположението му по време на граничния контрол;
16. имената на лицето, подало уведомлението.
(3) Уведомлението по ал. 1 се подава чрез Системата за електронен документооборот на речния транспорт:
1. най-малко 24 часа преди пристигане в пристанището;
2. по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа, но не по-късно от 2 часа преди пристигане;
3. веднага щом е получена информацията, ако пристанището на пристигане не е известно или е променено по време на прехода.
(4) Уведомлението по ал. 1 се предоставя на органите за граничен контрол и на институциите по компетентност чрез Системата за електронен документооборот на речния транспорт.

Чл. 36д. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) (1) В момента на пристигане на кораба в речно пристанище на Република България за него се подават в електронен формат допълнително следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г.) доклад за пристигане и отплаване "Danube Navigation Standard Form (DAVID) Arrival and departure report" (приложение № 15) - документът се генерира от Системата за електронен документооборот на речния транспорт;
2. декларация за товара, коносамент, манифест или друг товарен документ;
3. декларация за корабните провизии (приложение № 16);
4. декларация за вещите на екипажа (приложение № 17);
5. декларация за липса на борда на пътници без билет, на оръжия, на наркотични вещества и други предмети, забранени или с ограничение за притежание, както и живи животни, включително птици (приложение № 18);
6. информация относно вида и обема на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари на борда на кораба (приложение № 19).
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на органите за граничен контрол и на институциите по компетентност чрез Системата за електронен документооборот на речния транспорт.
(3) Информацията по ал. 1, т. 6 не се подава за риболовни кораби и за кораби за спорт и развлечение с право да превозват до 12 души включително.

Раздел II.
Формалности за даване на сведения при напускане (Нов - ДВ, бр. 12 от 2017 г.)

Раздел II.
Формалности


Чл. 36е. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) (1) За кораб, напускащ речно пристанище на Република България, чрез Системата за електронен документооборот на речния транспорт се подава следната информация:
1. уведомление съгласно приложение № 11;
2. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2020 г.) списък на екипажа "Danube Navigation Standard Form (DAVID) Crew list" (приложение № 12);
3. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2020 г.) списък на пътниците "Danube Navigation Standard Form (DAVID) Passenger list" (приложение № 13);
4. товарна декларация за опасни товари (приложение № 14);
5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г.) доклад за пристигане и отплаване "Danube Navigation Standard Form (DAVID) Arrival and departure report" (приложение № 15) - документът се генерира от Системата за електронен документооборот;
6. декларация за товара, коносамент, манифест или друг товарен документ, съдържащ информация за товара;
7. декларация за корабните провизии (приложение № 16);
8. декларация за вещите на екипажа (приложение № 17);
9. декларация за липса на борда на пътници без билет, на оръжия, на наркотични вещества и други предмети, забранени или с ограничение за притежание, както и живи животни, вкл. птици (приложение № 18);
10. декларация за отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, предадени в пристанището (приложение № 20).
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по компетентност на органите за граничен контрол и на други институции чрез Системата за електронен документооборот на речния транспорт.

Глава четвърта.
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТООБОРОТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ


Чл. 37. (1) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" изпълнява функциите на национален компетентен орган за получаване на сведенията по глава трета.
(2) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" изгражда, поддържа и администрира Национален център за електронен документооборот на морския транспорт.
(3) Националният център за електронен документооборот на морския транспорт е оперативно съвместим със системата за управление на трафика и информационното обслужване на корабоплаването.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Националният център за електронен документооборот на морския транспорт изпълнява функциите на "едно гише" по смисъла на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки, и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО (ОВ, L 163 от 2010 г.).


Чл. 38. (1) Основните функции на Националния център за електронен документооборот на морския транспорт са:
1. да приема, събира, обработва и съхранява документи и сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България, в електронен формат;
2. да преобразува подадените документи на хартиен носител в електронен формат до 1 юни 2015 г.;
3. да осигури електронно предаване на приетите данни до службите за граничен контрол съобразно нивото на тяхната компетентност;
4. да регистрира външни потребители за достъп до електронната система;
5. да предостави индивидуален защитен електронен достъп на регистрираните външни потребители (оператори, агенти) за откриване на процедури и предоставяне на сведения по наредбата, както и достъп до резолюциите на службите за граничен контрол и информацията за хода на изпълнение по откритите от тях процедури;
6. да подготвя и представя статистическа информация при поискване от компетентните институции.
(2) Сведенията по ал. 1, т. 1 - 3 се подават еднократно и се предоставят на съответните компетентни национални органи и на държавите - членки на Европейския съюз.


Чл. 39. (1) Националният център за електронен документооборот на морския транспорт е система оперативно съвместима с българската част на европейската система SafeSeaNet.
(2) Сведенията, получени в съответствие с формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България, се въвеждат в националната система SafeSeaNet.


Чл. 40. При поискване от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, на информация, свързана с формалностите за даване на сведения, Националният център за електронен документооборот на морския транспорт предоставя наличната информация чрез системата SafeSeaNet.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г.) Достъпът до сведенията, събирани и съхранявани в Националния център за електронен документооборот на морския транспорт, се контролира с цел защита на търговската и друга поверителна информация, както и по отношение на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119 от 2016 г.) и съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ, L 295 от 2018 г.).
(2) Обменът на данни в електронен формат, свързан с формалностите за даване на сведения, се осъществява в криптиран вид по защитени канали.
(3) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" предоставя индивидуални права на достъп на компетентните национални органи и на лицата, участващи в търговията и транспорта, съобразно тяхната компетентност до сведенията за кораби, пристигащи във или напускащи пристанища на Република България.
(4) Сведенията, предоставяни от кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанища на Република България, не са обществена информация.

Глава четвърта "а".
СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТООБОРОТ НА РЕЧНИЯ ТРАНСПОРТ (НОВА - ДВ, БР. 12 ОТ 2017 Г.)


Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) (1) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" изпълнява функциите на компетентен орган за получаване на сведенията по глава трета "а".
(2) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" изгражда, поддържа и администрира Системата за електронен документооборот на речния транспорт.
(3) Системата за електронен документооборот на речния транспорт е оперативно съвместима със Системата за електронно докладване на Българската речна информационна система.

Чл. 41б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Основните функции на Системата за електронен документооборот на речния транспорт са:
1. да приема, събира и съхранява в електронен формат документи и сведения за кораби, пристигащи във или напускащи речните пристанища на Република България;
2. да осигури електронно предаване на приетите данни до службите за граничен контрол съобразно нивото на тяхната компетентност;
3. да регистрира външни потребители за достъп до електронната система;
4. да предостави индивидуален защитен електронен достъп на регистрираните външни потребители (оператори, агенти) за откриване на процедури и предоставяне на сведения по наредбата, както и достъп до резолюциите на службите за граничен контрол и информацията за хода на изпълнение по откритите от тях процедури;
5. да подготвя и да представя статистическа информация при поискване от компетентните институции.

Чл. 41в. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г.) Достъпът до сведенията, събирани и съхранявани в Системата за електронен документооборот на речния транспорт, се контролира с цел защита на търговската и друга поверителна информация, както и по отношение на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119 от 2016 г.) и съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ, L 295 от 2018 г.).
(2) Обменът на данни в електронен формат, свързан с формалностите за даване на сведения, се осъществява в криптиран вид по защитени канали.
(3) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" предоставя индивидуални права на достъп до сведенията за кораби, пристигащи във или напускащи речните пристанища на Република България, на компетентните национални органи и на лицата, участващи в търговията и транспорта, съобразно тяхната компетентност.
(4) Сведенията, предоставяни за кораби, пристигащи във или напускащи речните пристанища на Република България, не са обществена информация.

Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА - ДВ, БР. 37 ОТ 2014 Г.)


Чл. 42. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2021 г.) На капитан или корабен агент на пристигащ в морско пристанище на Република България кораб, който не изпълни задължението си по чл. 24, ал. 3 да подаде информацията по чл. 26, ал. 1, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1 или по чл. 33, ал. 1 в установения срок, се налага глобата, предвидена в чл. 121, ал. 3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).
(2) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2021 г.) Санкцията по ал. 1 се налага и на капитан или корабен агент на пристигащ в морско пристанище на Република България кораб, който подаде непълна информация по чл. 26, ал. 1, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1 или по чл. 33, ал. 1, както и на капитан на кораб, пристигащ в речно пристанище, който подаде непълна информация по чл. 36г, ал. 1 или чл. 36д, ал. 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2021 г.) Санкцията по ал. 1 се налага и на капитан или корабен агент на пристигащ в морско пристанище на Република България кораб, който подаде невярна информация по чл. 26, ал. 1, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1 или по чл. 33, ал. 1, както и на капитан на кораб, пристигащ в речно пристанище, който подаде невярна информация по чл. 36г, ал. 1 или чл. 36д, ал. 1, ако не подлежи на по-тежко наказание.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Санкцията по ал. 1 се налага на капитан на кораб, пристигащ в речно пристанище, който не изпълни задължението си по чл. 36б, ал. 3 да подаде информацията по чл. 36г, ал. 1 или по чл. 36д, ал. 1 в установения срок.


Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2021 г.) На корабен мениджър на пристигащ в морско пристанище на Република България кораб, който не изпълни задължението си по чл. 24, ал. 4 да подаде информацията по чл. 26, ал. 1, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1 или чл. 33, ал. 1 в установения срок, се налага глобата или имуществената санкция, предвидена в чл. 121, ал. 3 ЗМПВВППРБ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Санкцията по ал. 1 се налага и на корабен мениджър на пристигащ в морско пристанище на Република България кораб, който подаде непълна или невярна информация по чл. 26, ал. 1, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1 или чл. 33, ал. 1, както и на корабен мениджър на кораб, пристигащ в речно пристанище, който подаде непълна информация по чл. 36г, ал. 1 или чл. 36д, ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Санкцията по ал. 1 се налага на корабен мениджър на кораб, пристигащ в речно пристанище, който не изпълни задължението си по чл. 36б, ал. 3 да подаде информацията по чл. 36г, ал. 1 или по чл. 36д, ал. 1 в установения срок.


Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2021 г.) На капитан или корабен агент на напускащ морско пристанище на Република България кораб, който подаде непълна информация по чл. 34, ал. 1, чл. 35, ал. 1 или чл. 36, ал. 1, се налага глобата, предвидена в чл. 121, ал. 3 ЗМПВВППРБ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2021 г.) Санкцията по ал. 1 се налага и на капитан или корабен агент на напускащ морско пристанище на Република България кораб, който подаде невярна информация по чл. 34, ал. 1, чл. 35, ал. 1 или чл. 36, ал. 1, както и на капитан на кораб, напускащ речно пристанище, който подаде невярна информация по чл. 36е, ал. 1, ако не подлежи на по-тежко наказание.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Санкцията по ал. 1 се налага на капитан на кораб, напускащ речно пристанище, който подаде непълна информация по чл. 36е, ал. 1.


Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Нарушенията по тази глава се установяват с актове, съставени от инспекторите в териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(2) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или от оправомощени от него длъжностни лица.


Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и изпълнението на наложените наказания се извършват съгласно Закона за административните нарушения и наказания при съобразяване с определените в чл. 122, ал. 2 ЗМПВВППРБ срокове.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Формалности за даване на сведения" са сведенията, които трябва да се предоставят за административни и процедурни цели съгласно действащото българско законодателство, когато кораб пристига в пристанище на Република България или го напуска.
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) "Конвенция FAL" е Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване със съответните изменения.
3. "Формуляри FAL" са стандартизираните формуляри от Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване.
4. "Кораб" е всяко самоходно или несамоходно плавателно съоръжение от какъвто и да е тип, включително съдове на подводни криле, на въздушна възглавница, подводници, плаващи средства и неподвижни или плаващи платформи, предназначени за плаване по море и/или река, независимо от знамето, под което плават, и което се използва за извършване на една или няколко от следните дейности: превоз на товари, превоз на пътници и багажи; влачене на плавателни съоръжения; извършване на морски услуги и други помощни операции; риболов; експлоатация на други морски богатства, както и други дейности.
5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) "SafeSeaNet" е системата на Съюза за обмен на морска информация по смисъла на Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация и отменяща Директива 93/75/ЕИО на Съвета (ОВ, L 208 от 2002 г.).
6. "Електронно предаване на данни" е процес на предаване на информация, която е цифрово кодирана, посредством подлежащ на преразглеждане структуриран формат, който може да се използва пряко за съхраняване и компютърна обработка.
7. "Свободна практика" е разрешение за слизане на екипажа и пътниците от борда на кораба и предприемане на всякакъв вид операции.
8. "Граничен контрол" е осъществяването на гранични проверки, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол от съответните ведомства съобразно техните компетенции.
9. (нова - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) "Корабен мениджър" е корабопритежателят или лицето, което по силата на договор за корабен мениджмънт се е задължило срещу възнаграждение от името и за сметка на корабопритежателя да организира и поддържа система за управление на безопасната експлоатация на кораба и предпазване от замърсяване.


§ 2. (1) (Предишен текст на § 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Наредбата въвежда изискванията на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки, и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Наредбата въвежда изискванията на Директива 2011/15/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ, L 49 от 2011 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2020 г.) Наредбата въвежда изискванията на чл. 2 от Директива (ЕС) 2017/2109 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите - членки на Общността, и на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки (ОВ, L 315 от 2017 г.).
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2021 г.) Наредбата въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕС (OB, L 151 от 2019 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 101, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.


§ 4. За всички неуредени случаи се прилагат правилата и обичаите за съответните пристанища, доколкото не противоречат на действащото законодателство.


§ 5. Предоставянето на сведенията по чл. 23 на хартиен носител се извършва до 1 юни 2015 г.


§ 6. Разпоредбите на чл. 1, ал. 3 и чл. 15, ал. 2 влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Шенгенското споразумение.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 26 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧЕН ПАСПОРТЕН, МИТНИЧЕСКИ, ЗДРАВЕН, ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ И ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ, КАКТО И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА В ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБСЛУЖВАЩИ КОРАБИ ОТ МЕЖДУНАРОДНО ПЛАВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2017 Г.)

§ 35. Наредбата въвежда изискванията на Директива (EC) 2015/2087 на Комисията от 18 ноември 2015 г. за изменение на Приложение II към Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (ОВ, L 302 от 2015 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 22, ал. 1Приложение № 1а към чл. 22а, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2017 г.)


Приложение № 2 към чл. 27, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г.)


Приложение № 3 към чл. 27, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.)

Информация съгласно националното законодателство, която се подава за кораб, посещаващ пристанище на Република България:

1. наличие/липса на пътници без билет;
2. наличие/липса на оръжие и боеприпаси;
3. наличие/липса на наркотични вещества и други предмети, забранени или с ограничение за притежание;
4. наличие/липса на живи животни и птици;
5. произход на хранителните продукти и отпадъци.


Приложение № 4 към чл. 28, ал. 1, т. 1Приложение № 5 към чл. 30, ал. 1, т. 1