Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ВОЕННИЯ ОТЧЕТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ТЕХНИКА ЗА МИРНО И ВОЕННО ВРЕМЕ

В сила от 07.08.2012 г.
Приета с ПМС № 167 от 30.07.2012 г.

Обн. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 11 Август 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за създаване, водене, съхранение на регистри и военноотчетни документи, воденето на военен отчет на български граждани и техника за мирно и военно време и административното обслужване на гражданите.

Чл. 2. Отчетът на резерва по чл. 4, ал. 1 и 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) за мирно и военно време включва дейностите по вписване на военен отчет на определените със ЗРВСРБ български граждани и техника, воденето на отчета и отписване от военен отчет.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Министърът на отбраната ръководи дейностите по водене на отчета, оповестяване и доставяне на резерва и планиране на индивидуалната военна подготовка на запаса чрез Централното военно окръжие и подчинените му органи за водене на военния отчет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Органите за водене на военния отчет на Централното военно окръжие са военните окръжия, отдел "Столичен", отдел "София-област" и техните офиси за военен отчет в общината/района.
(3) Във воденето на военния отчет участват и командирите/началниците на военни формирования, както и ръководителите на структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона на отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) На военен отчет се водят български граждани и техника, необходими за осигуряване комплектуването на военните формирования от въоръжените сили в мирно и военно време и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ на други сили от системата за национална сигурност на Република България във военно време.

Глава втора.
СЪЗДАВАНЕ, ВОДЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА РЕГИСТРИ И ВОЕННООТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ


Чл. 5. (1) За потребностите на военния отчет се създават информационни фондове.
(2) Информационните фондове се изграждат, поддържат, контролират и закриват при спазване на следните принципи:
1. законосъобразност;
2. единство на информационния процес;
3. ефективност.
(3) Информационните фондове се изграждат в Централното военно окръжие и в подчинените му органи за водене на военния отчет съобразно функционалната им компетентност.
(4) В информационните фондове се събира, обработва, систематизира, анализира и съхранява информация при спазване изискванията на ЗРВСРБ, Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.


Чл. 6. Информационните фондове се изграждат като:
1. автоматизирани регистри - за създаване, поддържане в актуално състояние, обменяне, защита и съхраняване на информация за ресурсите от резерва и за комплектуването на въоръжените сили в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси на Българската армия - модул "Отчет на ресурсите от резерва";
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) картотечни регистри - за създаване, обработване и съхраняване на военноотчетни документи;
3. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) документални регистри - за създаване, обработване и съхраняване, справки, сведения, анализи и отчети.


Чл. 7. Автоматизираните регистри в модул "Отчет на ресурсите от резерва" са:
1. регистър на доброволния резерв, който включва регистър за военен отчет на резервисти и регистър за военен отчет на техника-резерв;
2. регистър на запаса, който включва регистър за военен отчет на запасни и регистър за военен отчет на техника-запас;
3. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) регистър на преминалите начална военна подготовка;
4. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) регистър на български граждани, притежаващи професии и специалности, необходими за военните формирования.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Картотечни регистри са:
1. регистри от азбучни служебни карти на резервисти и запасни;
2. регистри от азбучни карти на резервисти и запасни;
3. регистри от отчетни картони на техника-резерв и техника-запас;
4. регистри от разписките от повиквателните заповеди на запасни и техника-запас;
5. регистри на мобилизационните карти и картони във военните формирования.

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Документални регистри са:
1. регистри на договорите за доброволен резерв и допълнителни споразумения към него;
2. сведение-анализ за състоянието на ресурсите от резерва;
3. сведение за планираните за доставяне запасни и техника-запас за военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
4. отчетна ведомост за състоянието на ресурсите от офицери, офицерски кандидати, сержанти и войници за военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
5. отчетна ведомост за състоянието на техника-резерв и техника-запас, необходима за въоръжените сили;
6. регистри на справки, сведения, анализи и отчети за воденето на военния отчет.

Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Подреждането на военноотчетните документи в картотечните регистри, формата и съдържанието на справките, сведенията, анализите и отчетите в документалните регистри на органите за водене на военния отчет се определят с акт на началника на Централното военно окръжие.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военноотчетните документи са:
1. Азбучна служебна карта (АСК) - за всеки офицер, офицерски кандидат сержант/старшина и войник/матрос (резервист и запасен);
2. Военноотчетна книжка - за всеки водещ се на военен отчет с военна или специална подготовка;
3. Повиквателна заповед (ПЗ) - за всеки водещ се на военен отчет български гражданин и собственик на техника, получил мобилизационно назначение;
4. Отчетен картон за вписаната на военен отчет техника;
5. Азбучна карта (АК) - за всеки офицер, офицерски кандидат сержант/старшина и войник/матрос резервист и запасен;
6. Мобилизационна карта (МК) на офицери, офицерски кандидати сержанти/старшини и войници/матроси от запаса с мобилизационно назначение;
7. Мобилизационен картон за техниката-запас с мобилизационно назначение.
(2) Формата и съдържанието на военноотчетните документи по ал. 1 се определят от министъра на отбраната.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)

Чл. 9. (1) В Централното военно окръжие се изграждат, поддържат и използват автоматизирани регистри за военен отчет на ресурсите от доброволния резерв и запаса за мирно и военно време за територията на цялата страна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Централното военно окръжие поддържа и съхранява в картотечен регистър военноотчетни документи по чл. 8, ал. 1, т. 1 на офицери (резервисти и запасни).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Централното военно окръжие създава и поддържа документални регистри от числени сведения, справки, отчети и анализи за ресурсите от доброволния резерв и запаса за мирно и военно време за територията на цялата страна.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) За резултатите от изготвените сведения на ресурсите от резерва по ал. 3 началникът на Централното военно окръжие изготвя и изпраща доклад до министъра на отбраната.


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Във военните окръжия, отдел "Столичен" и отдел "София-област" се поддържат и използват автоматизирани регистри за военен отчет на ресурсите от доброволния резерв и запаса за мирно и военно време за съответната област.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област" създават, поддържат и съхраняват военноотчетни документи по чл. 8, ал. 1, т. 1 - 4 на офицери, офицерски кандидати сержанти/старшини и войници/матроси (резервисти и запасни).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област" изготвят числени сведения, справки, отчети и анализи за ресурсите от доброволния резерв и запаса за мирно и военно време по общини/райони за областта/Столичната община.


Чл. 12. (1) В офиса за военен отчет в общината/района се изгражда и поддържа електронна база данни за ресурсите от доброволния резерв и запаса за мирно и военно време на общината/района.
(2) Офисът за военен отчет в общината/района създава, поддържа и съхранява военноотчетни документи по чл. 8, ал. 1, т. 5 за офицери, офицерски кандидати сержанти/старшини и войници/матроси (резервисти и запасни) и съхранява разписките за извършеното връчване на ПЗ на запасни и техника-запас.
(3) Офисът за военен отчет в общината/района изготвя сведения, справки и отчети за ресурсите от доброволния резерв и запаса за мирно и военно време за съответната община/район.


Чл. 13. (1) Във военните формирования на въоръжените сили и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната се създават, поддържат и съхраняват военноотчетни документи по чл. 8, ал. 1, т. 1, 6 и 7, както и копие от разрешението за достъп до класифицирана информация, екземпляр от договора за служба в доброволния резерв/допълнително споразумение към договор и/или екземпляр от договора за предоставяне на техника-резерв/допълнително споразумение към договора.
(2) Във военните формирования на въоръжените сили военноотчетните документи се съхраняват по ред, определен в наредбата по чл. 128, ал. 2 ЗОВСРБ.
(3) В структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ военноотчетните документи се съхраняват по ред, определен от ръководителя на съответното ведомство.


Чл. 14. (1) Актуализирането и коригирането на информацията в регистрите се извършва при промяна на данните от длъжностните лица в съответните органи за водене на военния отчет.
(2) Редът за създаване, използване и закриване на информационните фондове, включително условията и редът за регистриране, съхраняване, получаване на достъп и използване на информация от тях, се определят от началника на Централното военно окръжие.

Глава трета.
ВОЕНЕН ОТЧЕТ НА РЕЗЕРВИСТИ, ЗАПАСНИ И ГРАЖДАНИ

Раздел I.
Вписване в регистрите за военен отчет


Чл. 15. (1) На военен отчет се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) резервисти;
2. български граждани, които притежават професии и специалности, необходими за военните формирования от въоръжените сили съгласно списъка в приложение № 1;
3. военнослужещи, освободени от военна служба, и прекратили служебните си правоотношения служители от структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) български граждани, успешно завършили обучение по военна подготовка, придобили ВОС, положили военна клетва и с присвоено военно звание.
(2) Уволнените по болест военнослужещи и прекратилите служебните си правоотношения служители от структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ, станали негодни за военновременна служба по ал. 1, т. 3, не се вписват на военен отчет.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Представилите документ за негодност за военновременна служба български граждани, които притежават професии и специалности, необходими за военните формирования от въоръжените сили, не се вписват на военен отчет.

Раздел II.
Вписване в регистър за военен отчет на резервисти


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Приетите на служба в доброволния резерв на въоръжените сили български граждани се вписват на поименен военен отчет по постоянен адрес на основание на сключен договор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област":
1. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) въвежда в регистъра по чл. 7, т. 1 за военен отчет на резервисти данните на сключения договор;
2. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) изпраща АСК в съответното военно формирование;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) уведомява Централното военно окръжие за сключения договор;
5. уведомява служителя от офиса за военен отчет в общината/района по постоянен адрес на резервиста за сключения договор;
6. съхранява екземпляр от договора/допълнително споразумение към договора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Служителите от офиса за военен отчет в общината/района актуализират азбучната карта и електронната база данни.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Централното военно окръжие поддържа обобщена информация в автоматизирани регистри за военен отчет на резервисти и обобщава числени сведения, справки, отчети и анализи за резервисти на територията на цялата страна.
(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военното формирование, назначило резервиста:
1. изпраща екземпляр от договора във военното окръжие;
2. изготвя/нанася в АСК номера на сключения договор, военното формирование, за което е предназначен, срока на договора и длъжността, която ще изпълнява резервистът;
3. въвежда/актуализира данните на резервиста в подсистема "Витоша" на АСУ на Човешките ресурси;
4. създава служебно дело на резервиста.

Раздел III.
Вписване в регистъра за военен отчет на запасни


Чл. 17. (1) На военен отчет се вписват запасни, които отговарят на едно от следните условия:
1. били са на военна служба;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) завършили са успешно обучение по военна подготовка;
3. прекратили са служебните си правоотношения със структури по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
4. притежават гражданска специалност, необходима за военните формирования от въоръжените сили и за структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
5. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) завършили са успешно обучение във висшите военни училища за придобиване на квалификация "Офицер от резерва".
(2) На военен отчет се вписват и запасни, които са изпълнили/прекратили договора за служба в доброволния резерв и отговарят на изискванията за служба в запаса.


Чл. 18. (1) Запасните се въвеждат в регистъра по чл. 7, т. 2 на поименен военен отчет от органите за водене на военен отчет по постоянен адрес.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) За вписване на военен отчет военнослужещите, освободени от военна служба, и прекратилите служебните си правоотношения служители от структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ в 30-дневен срок от освобождаването им представят два броя снимки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Българските граждани, придобили гражданска специалност, необходима за военните формирования от въоръжените сили, посочени в списъка на приложение № 1, се вписват служебно на военен отчет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) За вписване на военен отчет гражданите, завършилите успешно начална и/или специална военна подготовка или обучение във висшите военни училища за придобиване на квалификация "Офицер от резерва", в 14-дневен срок представят:
1. два броя снимки;
2. копие от удостоверение за премината военна подготовка.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област" при вписване на запасните на военен отчет:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) провежда беседа с военнослужещите, освободени от военна служба и прекратили служебните си правоотношения служители от структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ, и ги уведомява за вакантни длъжности в доброволния резерв;
2. определя и вписва в АСК военноотчетна специалност (ВОС) съгласно Списъка на военноотчетните специалности на офицерите, офицерските кандидати сержанти/старшини и войниците/матросите от въоръжените сили на Република България и отчетна специалност (ОС) съгласно Списъка на отчетните специалности на запасните от резерва, предназначен за комплектуване на Министерството на вътрешните работи;
3. въвежда в регистъра по чл. 7, т. 2 необходимите данни;
4. изготвя/актуализира и завежда АСК и военноотчетна книжка;
4а. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) съхранява АСК в съответния картотечен регистър;
5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) уведомява служителя от офиса за военен отчет в общината/района по постоянен адрес на запасния и предоставя данни за вписването му на военен отчет;
6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) при необходимост възлага мобилизационно назначение на запасните по чл. 18 чрез изготвяне на ПЗ;
7. (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) поддържа автоматизирани регистри за военен отчет на запасни и обобщава числени сведения, справки, отчети и анализи за военно време за съответната зона на отговорност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Служителят от офиса за военен отчет в общината/района сверява получените данни от служба "ГРАО" на общинската администрация за постоянния и настоящия адрес, изготвя АК, връчва ПЗ, съхранява разписката от ПЗ и актуализира електронната база от данни.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)
(4) Централното военно окръжие поддържа обобщена информация в автоматизирани регистри за военен отчет на запасни и военноотчетни документи на офицерите-запасни за територията на цялата страна.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военните формирования/структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ и органите за водене на военен отчет на Централното военно окръжие ежегодно сверяват съответствието между заявените и планираните запасни за комплектуване на военновременните формирования/структури.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Притежаващите професии и специалности български граждани, посочени в списъка на приложение № 1, се вписват на военен отчет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Информацията за придобилите професии и специалности се предоставя на органите за водене на военния отчет на Централното военно окръжие при поискване от съответните средни и висши училища и центрове за професионално обучение, като се посочват следните данни: специалност, име, презиме и фамилия, ЕГН и постоянен адрес.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Информацията за придобита нова образователно-квалификационна степен или за повишаване на квалификацията на специалистите, посочени в списъка на приложение № 1, се предоставя при поискване на органите за водене на военния отчет на Централното военно окръжие от съответните средни и висши училища, центрове за професионално обучение и регионалните здравни инспекции (РЗИ).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Българските граждани по ал. 1 се вписват на отчет в регистъра по чл. 7, т. 4.

Раздел IV.
Водене на военния отчет


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) На военен отчет се водят български граждани съгласно чл. 78 ЗРВСРБ по постоянен адрес.
(2) При промяна на данните по чл. 81, ал. 2 ЗРВСРБ органите за водене на военния отчет отразяват промените в автоматизираните регистри и във военноотчетните документи.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) При промяна на данните по чл. 81, ал. 2 ЗРВСРБ на гражданите, водещи се на военен отчет, от едно населено място в друго на територията на една община/район на територията на една област:
1. служителят в офиса за военен отчет в общината/района:
а) изисква от служба "ГРАО" на общинската администрация информация за промяна на данните по чл. 81, ал. 3 ЗРВСРБ на гражданите от общината за изминалия месец;
б) (отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)
в) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) нанася промяната в АК;
г) въвежда промяната в електронната база данни;
д) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) уведомява военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област" в 7-дневен срок за промяната на отчетните данни на гражданите;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област":
а) въвежда промяната на данните по чл. 81, ал. 2 ЗРВСРБ в автоматизираните регистри;
б) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) нанася промяната в АСК от картотечните регистри.
в) (отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) При промяна на данните по чл. 81, ал. 2 ЗРВСРБ на гражданите, водещи се на военен отчет, от едно населено място в друго на и от една община/район в друга на територията на една област:
1. служителят в офиса за военен отчет в общината/района:
а) изисква от служба "ГРАО" на общинската администрация информация за промяна на данните по чл. 81, ал. 3 ЗРВСРБ на гражданите от общината за изминалия месец;
б) уточнява подлежащите на военен отчет съгласно чл. 18;
в) отписва/вписва на военен отчет и изготвя АК;
г) въвежда промяната в електронната база от данни;
2. военните окръжия, отдел "Столичен" и отдел "София-област":
а) въвеждат промяната на данните по чл. 81, ал. 2 ЗРВСРБ в автоматизираните регистри;
б) нанасят промяната в АСК;
в) уведомяват служителя от офиса за военен отчет в общината/района.

Чл. 23. При промяна на данните по чл. 81, ал. 2 ЗРВСРБ от едно населено място община/район в друго извън територията на областта:
1. служителят в офиса за военен отчет в общината/района извършва дейностите съгласно чл. 22, т. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област":
а) изисква АСК и екземпляр от договора в доброволния резерв (ако има сключен договор) на приетия на военен отчет;
б) въвежда промяната на данните в автоматизираните регистри;
в) нанася промените в АСК на водещия се на военен отчет гражданин;
г) уведомява служителя от офиса за военен отчет в общината/района.


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) При промяна на работодателя/органа по назначаване на резервиста:
1. военното формирование уведомява военното окръжие, отдел "Столичен"/отдел "София-област" по постоянен адрес на резервиста за настъпилата промяна;
2. военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област" въвеждат промените в съответните регистри, уведомяват служителя от офиса за военен отчет в общината/района по постоянен адрес на резервиста за настъпилите промени;
3. служителят от офиса за военен отчет в общината/района нанася промяната в АК и в електронната база от данни.


Чл. 26. При прекратяване на договора за служба в доброволния резерв:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) военното формирование изпраща във военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област" по постоянен адрес на резервиста екземпляр от заповедта за отчисляване от списъчния състав на военното формирование, АСК и копие от разрешението за достъп до класифицирана информация;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област" въвеждат промените в съответните регистри, уведомяват Централното военно окръжие, служителя от офиса за военен отчет в общината/района по постоянен адрес на резервиста и работодателя/органа по назначаване за настъпилите промени и вземат решение за службата в запаса;
3. служителят от офиса за военен отчет в общината/района нанася в АК решението за служба в запаса и въвежда промяната в електронната база данни.


Чл. 27. При промяна на мобилизационното назначение на запасния:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област":
а) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) въвежда промените в съответните регистри за военен отчет на запасния;
б) нанася промените в АСК/изготвя ПЗ;
в) уведомява офиса за военен отчет в общината/района;
г) изисква от/изпраща във военното формирование мобилизационната карта;
2. служителят в офиса за военен отчет в общината/района:
а) нанася в АК решението по статуса в запаса;
б) въвежда промяната в електронната база данни за общината;
в) уведомява запасния за снемане на мобилизационното назначение/връчва ПЗ.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Запасните се отсрочват от повикване при мобилизация при получаване на поименна заявка от органите на централната и местната власт и от юридическите лица с военновременни задачи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Служителят в офиса за военен отчет в общината/района нанася/въвежда получените данни за отсрочването от военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област" в АК и в електронната база данни.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област" нанасят/въвеждат данните за отсрочването в АСК на запасния и в автоматизирания регистър за военен отчет на запасни и уведомяват офиса за военен отчет в общината/района.

Раздел V.
Отписване от военен отчет


Чл. 29. Задълженията по военния отчет на български граждани се прекратяват при:
1. навършване на пределна възраст за водене на военен отчет;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) настъпила негодност за военновременна служба, установена при условията и по реда, определени с акта на министъра на отбраната по чл. 141, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
3. приемане на военна служба;
4. възникване на служебно или трудово правоотношение със структури по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
5. освобождаване или лишаване от българско гражданство;
6. смърт.


Чл. 30. (1) Отписването при навършване на пределна възраст за водене на военен отчет се извършва два пъти в годината, през която запасните навършват пределна възраст за водене на отчет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Отписването се извършва въз основа на заповед на началника на Централното военно окръжие - за отдел "Столичен" и отдел "София-област", и на заповед на началниците на военни окръжия - за военните окръжия.
(3) В изпълнение на заповедите по ал. 2:
1. Централното военно окръжие:
а) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) актуализира информацията в съответните регистри за военен отчет на запасни;
б) (отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)
в) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) унищожава АСК на отписаните офицери;
2. военното окръжие:
а) издава заповед за отписване на запасни в зоната на отговорност;
б) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) изпраща екземпляр от заповедта за отписване от военен отчет на офицерите запасни в Централното военно окръжие;
в) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) въвежда данните на отписаните от военен отчет в автоматизирания регистър за военен отчет на запасни;
г) (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) нанася заповедта за отписване на запасни;
д) (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) АСК на отписаните от отчет запасни се сдават в архив;
е) (нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) уведомява офиса за военен отчет в общината/района за отписаните запасни от военен отчет;
3. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)
4. служителят в офиса за военен отчет в общината/района:
а) нанася в АК на запасните причината за отписване от военен отчет и заповедта;
б) (доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) съхранява в картотечен регистър АК на отписаните от отчет 3 години, след което ги унищожава;
в) въвежда промяната в електронна база данни за общината/района;
г) изисква ПЗ от запасния с мобилизационно назначение.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Отписване при настъпила негодност за военновременна служба, установена при условията и по реда, определени с акта на министъра на отбраната по чл. 141, ал. 2 ЗОВСРБ.
(2) Отписването от военен отчет се извършва въз основа на представен документ, удостоверяващ настъпилата негодност за военновременна служба.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Централното военно окръжие, военните окръжия и офисите за военен отчет в общината/района извършват дейностите, посочени в чл. 30, като в АСК нанасят решението за негодност за военновременна служба и заповедта за отписване.


Чл. 32. (1) Отписване при приемане на военна служба или при възникване на служебно или трудово правоотношение в структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ се извършва въз основа на договора/заповедта за назначаване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Централното военно окръжие, военните окръжия и офисите за военен отчет в общината/района извършват дейностите, посочени в чл. 30, като в АСК отразяват номера на документа и изпращат екземпляр/копие от АСК във военното формирование/структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Отписването от военен отчет на запасни, освободени или лишени от българско гражданство, се извършва въз основа на писмена информация, предоставена от Министерството на правосъдието, и при поискване - от служба "ГРАО" на съответната общинска/районна администрация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Централното военно окръжие, военните окръжия и служителите в офисите за военен отчет в общината/района извършват дейностите, посочени в чл. 30, като в АСК отразяват основанието съгласно получената информация от служба "ГРАО".


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Отписването от военен отчет на починали запасни се извършва въз основа на получена ежемесечна писмена информация от служба "ГРАО" на съответната общинска/районна администрация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Централното военно окръжие, военните окръжия и офисите за военен отчет в общината/района извършват дейностите, посочени в чл. 30, като в АСК отразяват основанието съгласно получената информация от служба "ГРАО".


Чл. 35. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Запасните с мобилизационно назначение временно се отписват от военен отчет при следните случаи:
1. изтърпяване на наказание лишаване от свобода, взета мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест - за времето, през което изтърпява наказанието, или за времето на взетата мярка;
2. отпуск поради бременност, раждане или осиновяване и отпуск за отглеждане на дете;
3. напускане на страната за повече от 6 месеца.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област" след получаване на информация по ал. 1 нанасят в АСК причината и срока за временното снемане, класира АСК в съответния картотечен регистър, въвежда промяната в автоматизирания регистър и уведомява офиса за водене на военния отчет в общината/района.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Служителят в офиса за военен отчет в общината/района при получаване на информация по ал. 1, т. 2 и 3 уведомява военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област" и нанася промените в АК и в електронна база данни за общината/района.

Глава четвърта.
ВОЕНЕН ОТЧЕТ НА ТЕХНИКАТА

Раздел I.
Вписване в регистрите за военен отчет на техниката


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военните окръжия, отдел "Столичен" и отдел "София-област" вписват служебно на военен отчет годната за експлоатация техника, необходима за военните формирования от въоръжените сили и структури по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ, посочена в списъка на приложение № 2, по информация от структурите на министерства и ведомства, на които е възложена регистрацията на техниката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Информацията за подлежащата на военен отчет техника съдържа данни за: регистрационен номер, вид, тип, марка и модел, проходимост, каросерия, товароносимост (брой места), собственост, булстат, постоянен адрес на собственика и година на регистрация.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военните окръжия, отдел "Столичен" и отдел "София-област" уведомяват областните управители и кметовете на общини/Столичната община за числения отчет на вписаната техника за съответната област, община/район.
(2) На военен отчет се води:
1. техника-резерв: техниката, която се предоставя на формированията от въоръжените сили след сключване на договор за предоставяне със собствениците на техника;
2. техника-запас: техниката, която е предназначена за комплектуване на военновременни формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ и на която може да се даде мобилизационно назначение чрез връчване на повиквателна заповед на собствениците.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)

Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военните формирования/структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ и органите за водене на военен отчет на Централното военно окръжие ежегодно сверяват съответствието между заявената и планираната техника-запас за комплектуване на формированията/структурите.

Раздел II.
Водене на военен отчет в регистрите на техниката


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област":
1. получава от министъра на отбраната или от оправомощеното от него лице екземпляр от сключения договор за предоставяне на техника-резерв;
2. въвежда в автоматизирания регистър по чл. 7, т. 1 данните за сключения договор;
3. нанася данните за сключения договор, формированието и срока на договора в Отчетния картон (ОК) на техниката;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) уведомяват служителя от офиса за военен отчет в общината/района по постоянен адрес на собственика за настъпилите промени.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Служителят в офиса за военен отчет в общината/района въвежда информацията по ал. 1, т. 4 в електронната база от данни за общината/района.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Централното военно окръжие обобщава въведената информация в автоматизираните регистри по чл. 7 за военен отчет на техниката.


Чл. 39. (1) Дейностите по воденето на военен отчет на техника-запас се извършват служебно от органите за водене на военен отчет на Централното военно окръжие, като техниката-запас се разпределя на: техника-запас с мобилизационно назначение и техника-запас без мобилизационно назначение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Техниката-запас с мобилизационно назначение се определя от военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област". Мобилизационното назначение на собственици на техника-запас се дава чрез връчване на ПЗ.
(3) Техниката-запас без мобилизационно назначение се води служебно от органите за водене на военния отчет на Централното военно окръжие по постоянен адрес на собственика.


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област" въвежда в автоматизирания регистър по чл. 7, т. 2 данните за техниката, нанася данните в ОК на техниката и изпраща мобилизационен картон на техниката, получила мобилизационно назначение, във военното формирование, за което е предназначена.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Служителят в офиса за военен отчет в общината/района въвежда данните в електронната база данни за общината/района, известява и връчва ПЗ в срок 20 работни дни на собственика на техниката.
(3) Собственикът на техника-запас с мобилизационно назначение съхранява получената ПЗ, като при изгубването и уведомява офиса за военен отчет в общината/района.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Собственикът на техника-запас с мобилизационно назначение при възможност предоставя техниката с водач, който придобива статус на запасен.


Чл. 41. (1) Органите за водене на военния отчет на Централното военно окръжие при получаване на информация за новорегистрирана техника от структурите на министерства и ведомства, на които е възложена регистрацията, или от нейния собственик, я вписват на военен отчет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) При промяна на отчетните данни за техниката органите по ал. 1 отразяват настъпилите промени в отчетните документи и в съответните регистри за военен отчет на техника-запас. Отразяването се извършва в случаите на:
1. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) промяна в собствеността, регистрацията, техническото състояние и местодомуването на техниката;
2. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)
4. напускане на страната за повече от 6 месеца;
5. завръщане на техниката в страната до 30 дни.


Чл. 42. (1) При промяна на собствеността и техническото състояние, водещо до невъзможност за ползване по предназначение на техниката, собствениците на техника-резерв и техника-запас с мобилизационно назначение уведомяват служителя от офиса за военен отчет в общината в 30-дневен срок.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) За техника-резерв и техника-запас с мобилизационно назначение служителят от офиса за военен отчет в общината/района въвежда промяната в електронната база данни за общината/района и изисква ПЗ на техниката от собственика и уведомява военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област" нанася промяната в собствеността и техническото състояние на техниката в отчетен картон (ОК) на техниката и я въвежда в автоматизирания регистър за военен отчет на техника-запас.


Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) При промяна на мобилизационното назначение на техника-запас:
1. военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област":
а) въвеждат промените в автоматизирания регистър за военен отчет на техниката;
б) нанасят промените в ОК/изготвят ПЗ;
в) уведомяват офиса за военен отчет в общината/района;
г) изискват от/изпращат във военното формирование мобилизационния картон;
2. служителят в офиса за военен отчет в общината/района:
а) въвежда промяната в електронната база от данни за общината;
б) уведомява собственика на техниката за снемане на мобилизационното назначение/връчва ПЗ.

Чл. 42б. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) (1) Техниката-запас временно се отписва от военен отчет при следните случаи:
1. настъпила временна негодност за експлоатация за повече от 10 дни;
2. напускане на страната за повече от 6 месеца.
(2) Военните окръжия, отдел "Столичен" и отдел "София-област" след получаване на информация по ал. 1 нанасят в ОК причината и срока за временното снемане, въвеждат промяната в автоматизирания регистър и уведомяват офиса за водене на военния отчет в общината/района.
(3) Служителят в офиса за военен отчет в общината/района при получаване на информация по ал. 1 уведомява военното окръжие, отдел "Столичен"/отдел "София-област" и нанася промените в електронната база от данни за общината/района.

Раздел III.
Организиране и провеждане преглед на готовността за използване на техника-резерв и техника-запас с мобилизационно назначение


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) (1) Централното военно окръжие и подчинените му органи за водене на военния отчет организират и провеждат преглед на готовността за предоставяне на техника-резерв и техника-запас.
(2) Прегледът на готовността за предоставяне на техника-резерв включва установяване съответствието на състоянието на техниката и готовността и за предоставяне във военното формирование със задълженията на собственика съгласно сключения договор.
(3) Прегледът на готовността за предоставяне на техника-запас с мобилизационно назначение включва дейности за установяване на: съответствието на наличността на техниката с мобилизационно назначение, водеща се на военен отчет в общината/района, и тази при собствениците на техника - физически и юридически лица; състоянието и актуализацията на документите относно готовността на собственика за изпращане на техниката; реда за оповестяване на собствениците и водачите на техника, придобили статут на запасни; мобилизационната натовареност - възможност за подмяна при необходимост със свободна от мобилизационно назначение техника.
(4) Прегледът на готовността за предоставяне на техниката не включва спиране на техниката за проверка на техническото и състояние.


Чл. 44. (1) Организацията и провеждането на прегледите по чл. 43 се осъществяват от органите за водене на военния отчет въз основа на заповед на началника на Централното военно окръжие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) За резултатите от дейността по ал. 1 се изготвя доклад.

Раздел IV.
Отписване на техниката от военен отчет


Чл. 45. (1) Техниката-резерв се отписва от регистъра за военен отчет на техника-резерв при прекратяване на договора за предоставяне.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област":
1. отписва техниката по ал. 1 след получаване на заповед за прекратяване на договора;
2. нанася промените в отчетните данни на техниката в ОК и ги въвежда в съответните регистри;
3. уведомява офиса за военен отчет в общината/района за прекратяване на договора със собственика на техника-резерв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Служителят от офиса за военен отчет в общината/района въвежда промените на техниката в електронна база данни за общината/района и ги нанася в електронната база данни за общината/района.


Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Техниката-запас се отписва от военен отчет при получаване на информация от структурите на министерства и ведомства, на които са възложени регистрацията и отчетът на техниката, или от собственика на техника при:
1. настъпила негодност за експлоатация;
2. промяна на постоянния адрес на собственика и в друга област.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област" отразява в ОК и въвежда в автоматизирания регистър за военен отчет на техника-запас причината за отписване от военен отчет и информира съответния офис за военен отчет. Отчетният картон се съхранява за срок една година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Служителят в офиса за военен отчет в общината/района актуализира информацията в електронната база от данни за общината/района.

Глава пета.
ОСОБЕНОСТИ В ОТЧЕТА ЗА ВОЕННО ВРЕМЕ


Чл. 48. (1) Централното военно окръжие и подчинените му органи за водене на военния отчет във военно време водят на военен отчет:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) резервистите и техниката-резерв, запасните и техниката-запас, приети на служба във военните формирования на въоръжените сили;
2. запасните и техниката-запас, определени за поддържане комплектуването на военните формирования при продължителни военни действия;
3. запасните, освидетелствани като негодни за военновременна служба;
4. запасните, дезертирали от въоръжените сили;
5. евакуираните запасни и техника-запас от територията на съответната област.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) Военното окръжие, отдел "Столичен" и отдел "София-област" нанася в АСК на запасните датата и формированието, в което са мобилизирани, и уведомява офиса за военен отчет в общините/районите за приетите във формированията запасни.
(3) Служителят в офиса за военен отчет в общината/района нанася в АК на запасните дата на мобилизиране и наименование на формированието.

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ


Чл. 49. (1) Административното обслужване на гражданите включва дейности по приемане, регистриране, подготовка и изпращане на документи при кандидатстване за:
1. военна служба във военните формирования на Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;
2. обучение във висшите военни училища и професионални колежи;
3. служба в доброволния резерв на въоръжените сили;
4. обучение в курсове за начална и/или специална военна подготовка в учебните центрове на висшите военни училища и колежи или в учебни центрове на видовете въоръжени сили;
5. обучение в курсове за социална адаптация на освободени от военна служба военнослужещи.
(2) За административното обслужване по ал. 1 Централното военно окръжие и подчинените му органи за водене на военния отчет не събират такси.


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) (1) Административното обслужване на резервисти, запасни и граждани се извършва въз основа на заявление, подавано от съответното заинтересовано лице до началника на Централното военно окръжие или военното окръжие. В заявлението се посочва съответната административна услуга, която се иска, прави се искане за издаване на документ, достъп, обмен на данни или извършване на справки от информационните фондове.
(2) За административното обслужване по ал. 1 Централното военно окръжие и подчинените му органи за водене на военния отчет събират такси съгласно Тарифата за таксите, събирани от Централното военно окръжие и подчинените му териториални структури по чл. 93 ЗРВСРБ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.) По смисъла на наредбата:
1. "Офис за военен отчет в община/район" са разположените в помещенията на общините/районите експерти от военните окръжия, отдел "Столичен" и отдел "София-област", предоставени им съгласно чл. 20, ал. 1, т. 2 ЗРВСРБ.
2. "Електронна база от данни" е електронна таблица с актуално съдържание на съхраняваната информация за ресурсите от резерва в офиса за военен отчет в община/район.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 4, ал. 3 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.


Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1, т. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)

Списък на професиите и специалностите, необходими за военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

 

Професии

Специалности

 

 

Лекари

Обща медицина

 

 

 

Спешна медицина

 

 

 

Вътрешни болести

 

 

 

Хирургия

 

 

 

Гръдна хирургия

 

 

 

Ортопедия и травматология

 

 

 

Урология

 

 

 

Неврохирургия

 

 

 

Лицево-челюстна хирургия

 

 

 

Съдова хирургия

 

 

 

Анестезиология и интензивно лечение

 

 

 

Акушерство и гинекология

 

 

 

Педиатрия

 

 

 

Очни болести

 

 

 

Ушно-носно-гърлени болести

 

 

 

Инфекциозни болести

 

 

 

Кожно-венерически болести

 

 

 

Нервни болести

 

 

 

Психиатрия

 

 

 

Физикална и рехабилитационна медицина

 

 

 

Клинична лаборатория

 

 

 

Токсикология

 

 

 

Лъчелечение

 

 

 

Дентална медицина, орална хирургия

 

 

 

Медицинска паразитология

 

 

 

Образна диагностика

 

 

 

Микробиология

 

 

 

Обща и клинична патология

 

 

 

Съдебна медицина

 

 

 

Вирусология

 

 

 

Радиобиология

 

 

Фармацевт

Фармакология

 

 

Рехабилитатор

Медицинска рехабилитация

 

 

Лаборант

Клинична лаборатория

 

 

 

Образна диагностика

 

 

Медицински сестри

Всички специалности

 

 

Лекари ветеринари

Ветеринарен лекар

 

 

Психолози

Психолог

 

 

Строителни инженери/техници

Геодезисти, картографи

 

 

Метеоролози

Метеоролог

 

 

       

Приложение № 2 към чл. 36, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г.)

СПИСЪК

на необходимата на въоръжените сили техника, подлежаща на вписване на военен отчет

№ по ред

Техника, водеща се на военен отчет

1.

Автомобили

1. 1.

Леки автомобили

 

Леки автомобили с повишена проходимост* (без тези - собственост на физически лица) с обем на ДВГ над 1600 см3

1. 2.

Товарни автомобили

1. 2. 1.

Товарни бордови автомобили

1. 2. 1. 1.

с нормална проходимост

 

Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 3 до 5 т

 

Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 5 до 8 т

 

Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 8 до 15 т

 

Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 15 т

 

Товарни бордови автомобили с нормална проходимост с хидрокран

1. 2. 1. 2.

с повишена проходимост

 

Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 1,5 до 3 т

 

Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 3 до 5 т

 

Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 5 до 8 т

 

Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 8 до 15 т

 

Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 15 т

 

Товарни бордови автомобили с повишена проходимост с хидрокран

1. 2. 2.

Товарни автомобили с фургон

1. 2. 2. 1.

с нормална проходимост

 

Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 3 до 5 т

 

Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 5 до 8 т

 

Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 8 до 15 т

 

Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 15 т

1. 2. 2. 2.

с повишена проходимост

 

Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 1,5 до 3 т

 

Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 3 до 5 т

 

Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 5 до 8 т

 

Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 8 до 15 т

 

Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 15 т

1. 2. 3.

Самосвали

1. 2. 3. 1.

с нормална проходимост

 

Самосвали с нормална проходимост над 2,75 до 5 т

 

Самосвали с нормална проходимост над 5 до 8 т

 

Самосвали с нормална проходимост над 8 до 15 т

 

Самосвали с нормална проходимост над 15 т

1. 2. 3. 2.

с повишена проходимост

 

Самосвали с повишена проходимост над 2,75 до 5 т

 

Самосвали с повишена проходимост над 5 до 8 т

 

Самосвали с повишена проходимост над 8 до 15 т

 

Самосвали с повишена проходимост над 15 т

1. 2. 4.

Седлови влекачи

 

Седлови влекачи за полуремаркета

1. 3.

Специални автомобили

1. 3. 1.

Медицински автомобили

 

Санитарни автомобили с нормална проходимост

 

Санитарни автомобили с повишена проходимост

 

Противоепидемични автомобили (дезинфекционни)

1. 3. 2.

Авторемонтни работилници

 

Авторемонтни работилници без струг

 

Авторемонтни работилници със струг

 

Спомагателни работилници

1. 3. 3.

Машини за ГСМ

1. 3. 3. 1.

Автоцистерни за ГСМ

 

Автоцистерни за ГСМ до 5000 л

 

Автоцистерни за ГСМ над 5000 до 10 000 л

 

Автоцистерни за ГСМ над 10 000 л

 

Автоцистерни за ГСМ - седлови влекач с полуремарке

1. 3. 3. 2.

Автогоривозаправчици

 

Автогоривозарядчици до 5000 л

 

Автогоривозарядчици над 5000 до 10 000 л

 

Автогоривозарядчици над 10 000 л

 

Автогоривозарядчици - седлови влекач с полуремарке

 

Автомаслозарядчици

 

Автолаборатории за анализ на ГСМ

 

Преливни станции за гориво (на автомобилно шаси)

1. 3. 4.

Автоцистерни за вода и мляко

 

Автоцистерни за вода до 5000 л

 

Автоцистерни за вода над 5000 до 10 000 л

 

Автоцистерни за вода над 10 000 л

 

Автоцистерни за вода - седлови влекач с полуремарке

 

Автоцистерни за мляко до 10 000 л

 

Автоцистерни за мляко над 10 000 л

1. 3. 5.

Автокранове

 

Автокранове с товароподемност до 6,5 т

 

Автокранове с товароподемност над 6,5 до 10 т

 

Автокранове с товароподемност над 10 до 15 т

 

Автокранове с товароподемност над 15 до 20 т

 

Автокранове с товароподемност над 20 т

1. 3. 6.

Строителни машини

 

Автобетоносмесители

 

Автобетонопомпи

 

Циментовози

 

Автостълби

 

Цистерни за битум (на автомобилно шаси)

 

Цистерни за мазут и катран (на автомобилно шаси)

1. 3. 7.

Тилови автомобили

 

Автохладилници

 

Автохлебовози

 

Брашновози

 

Автомесовози

 

Фуражовози

1. 3. 8.

Други специални автомобили

 

Автовишки

 

Автосметосъбирачи

 

Лугоразпръсквачи

 

Поливно-миячна машина

 

Агитационни (репортажни и машини за културно-информационна дейност)

 

Противопожарни автомобили

 

Пясъкоразпръсквачи

 

Автоснегорини

 

Роторни снегорини

 

Лаборатории

 

Цистерни за киселини и химикали

 

Специални разни (непосочени): стоматологични; животновоз; електростанции; спасителни; бутилкови; флуорограф; кафезовоз; каналочистач; радиоработилница; кабеловоз и др.

1. 4.

Автобуси

 

Автобус до 11 места

 

Автобуси над 11 до 20 места

 

Автобуси над 20 места

2.

Ремаркета и полуремаркета

2. 1.

Товарни ремаркета

 

Ремаркета товарни за трактори

 

Ремаркета товарни за трактори над 2 т

2. 2.

Специални ремаркета

 

Ремаркета за ГСМ

 

Ремарке фургон (двуосно)

 

Ремаркета за вода

 

Ремаркета за мляко

 

Хладилни ремаркета

2. 3.

Ремаркета

 

Ремарке - до 10 т

 

Ремарке - над 10 до 20 т

 

Ремарке - над 20 до 30 т

 

Ремарке - над 30 до 40 т

 

Ремарке - над 40 до 50 т

 

Ремарке - над 50 т

2. 4.

Полуремаркета за седлови влекачи

 

Полуремарке - товарно

 

Полуремарке - платформено

 

Полуремарке - самосвал

 

Полуремарке - фургон

 

Полуремарке - хладилник

 

Полуремарке - контейнеровоз

 

Полуремарке - панеловоз

 

Полуремарке - тръбовоз

 

Полуремарке - циментовоз

 

Полуремарке за битум

 

Полуремарке за мазут

 

Полуремарке за киселини

 

Полуремарке за химикали и др.

 

Полуремарке - брашновоз

 

Полуремарке - фуражовоз

 

Полуремарке цистерна за ГСМ

 

Полуремарке цистерна за вода

 

Полуремарке цистерна за хранителни продукти

3.

Трактори

3. 1.

Верижни трактори

 

Верижни трактори над 50 до 80 к.с.

 

Верижни трактори над 80 до 110 к.с.

 

Верижни трактори над 110 к.с.

3. 2.

Колесни трактори

 

Колесни трактори над 80 до 110 к.с.

 

Колесни трактори над 110 к.с.

4.

Инженерни машини

4. 1.

Пътностроителна техника

4. 1. 1.

Автогрейдери

 

Автогрейдери

4. 1. 2.

Булдозери

 

Булдозери до 110 к.с.

 

Булдозери над 110 до 160 к.с.

 

Булдозери над 160 к.с.

4. 1. 3.

Скрепери

 

Автоскрепери

4. 1. 4.

Самоходни валяци

 

Валяци до 10 т

 

Валяци над 10 т

4. 1. 5.

Товарачни машини

 

Товарачни машини до 0,5 м3

 

Товарачни машини над 0,5 до 1,5 м3

 

Товарачни машини над 1,5 м3

4. 2.

Земекопна техника

4. 2. 1.

Колесни еднокошови ескаватори

 

Колесни еднокошови ескаватори до 0,3 м3

 

Колесни еднокошови ескаватори над 0,3 м3

4. 2. 2.

Верижни еднокошови ескаватори

 

Верижни еднокошови ескаватори до 1 м3

 

Верижни еднокошови ескаватори над 1 м3

4. 2. 3.

Друга земекопна техника

 

Канавкокопачи

 

Разбивач/къртач

 

Траншейни машини

 

Котловани машини

4. 3.

Пробивна техника

 

Мотокомпресорни станции

 

Автосонда

 

Сонди - БМХ

4. 4.

Подвижни електроагрегати

 

Подвижни електроагрегати над 10 до 15 kW

 

Подвижни електроагрегати над 15 до 20 kW

 

Подвижни електроагрегати над 20 до 30 kW

 

Подвижни електроагрегати над 30 до 40 kW

 

Подвижни електроагрегати над 40 до 50 kW

 

Подвижни електроагрегати над 50 kW

 

Подвижни електроагрегати заваръчни

4. 5.

Дървообработваща техника

 

Лесопилни рами

4. 6.

Водоснабдителна техника

 

Помпи моторни - подвижни

5.

Самоходни машини

5. 1.

Електрокари

5. 1. 1.

Електрокари високоповдигачи

 

Електрокари високоповдигачи до 1 т

 

Електрокари високоповдигачи над 1 т

5. 1. 2.

Електрокари платформени

 

Електрокари платформени до 1 т

 

Електрокари платформени над 1 до 2 т

 

Електрокари платформени над 2 т

5. 2.

Мотокари

 

Мотокари високоповдигачи до 1,25 т

 

Мотокари високоповдигачи над 1,25 до 2 т

 

Мотокари високоповдигачи над 2 до 3,5 т

 

Мотокари високоповдигачи над 3,5 т

6.

Инженерна и самолетообслужваща техника

6. 1.

Техника за добив и зареждане с въздух

 

Унифицирана компресорна станция - УКС-400 В-П4

 

Въздухозареждач - ВЗ 16/250

 

Въздухозареждач - ВЗ 16/350

6. 2.

Акумулаторозарядни станции

 

Акумулаторозарядни станции - АЗС-4А

 

Акумулаторозарядни дизелови станции - АЗДС-20

 

Подвижна разрядно-зарядна станция - ПРЗС-58

 

Автоматична разрядно-зарядна станция - СРЗА-1

 

Електростанция на ремарке - ЕСБ-4 БЕ

6. 3.

Техника за подгряване на авиационната техника

 

Унифициран моторен подгревател - УМП-350

 

Моторен подгревател - МП-300

6. 4.

Техника за почистване на полосите и инженерната техника

 

Комбинирани поливно-миячни машини

 

Вакуумообирачни машини

 

Миячна машина

 

Четкоиздухваща машина

 

Топлодухаща машина

6. 5.

Техника за зареждане с авиационни горива, кислород, азот и други

6. 5. 1.

За зареждане и доставяне на авиационни ГСМ

 

Автогоривозарядчици до 4 т

 

Автогоривозарядчици от 4 до 8 т

 

Автогоривозарядчици от 8 до 22 т

 

Автогоривозарядчици над 22 т

 

Автоцистерни до 4 т

 

Автоцистерни от 4 до 8 т

 

Автоцистерни от 8 до 22 т

 

Автоцистерни над 22 т

 

Маслозаправчици

6. 5. 2.

За добив и зареждане с кислород и азот

 

Автокислорододобивна станция - АКДС-70

 

Автокислородозарядна станция - АКЗС-75 (м)

 

Унифицирана газозарядна станция - УКЗС-МА

6.6.

Подвижни приводни авиационни радиостанции

 

Радиоприемници

6. 7.

Метеорологична техника

 

Подвижни метеорологични станции - ПАМС

 

Метеошифромашини "Корал"

 

Облачни светлолокатори ИВО

 

Машини за регистрация на облачността - РВО-2

 

Машини за регистрация на облачността - РВО-3

 

Метеорадиолокатори

 

Подвижни проверочни метеолаборатории - ППМЛ

6. 8.

Пускови установки (ПУ)

 

Пускови установки (ПУ) за разбиване на градоносни облаци

6. 9.

Друга специализирана авиационна техника

 

Автостълби

 

Автоленти

 

Автоленти за самолет

 

Сметосъбирач

6. 10.

Подвижна подемно-транспортна техника

 

Контейнеровози повдигачи  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти