Logo Сряда, 12 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"

Приет с Решение № 352 на СОС по Протокол № 20 от 12.07.2012 г.; изм. с Решение № 478 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., в сила от 25.08.2015 г., изм. и доп. с Решение № 251 по Протокол № 33 от 18.05.2017 г., изм. с Решение № 157 по Протокол № 74 от 28.03.2019 г., изм. с Решение № 58 по Протокол № 9 от 20.02.2020 г.Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се урежда предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на Общинско предприятие (ОП) "ЕКОРАВНОВЕСИЕ", със седалище: гр. София, район "Сердика", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 88.

Чл. 2. (1) ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" се създава, преобразува и закрива с решение на Столичен общински съвет.
(2) ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.
(3) ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" не е юридическо лице и осъществява дейността си от името и за сметка на Столична община, съобразно Закона за общинската собственост и този правилник.
(4) ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Част втора.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ


Чл. 3. ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" се създава за изпълнението на общински дейности и има предмет на дейност:
- стопанисване на общински приюти за безстопанствени кучета, кастрационни центрове и клиники на територията на Столична община;
- залавяне, подслоняване, ветеринарно обслужване и други дейности, предвидени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, наредбите към тях и нормативните актове и решения, одобрени от Столичен общински съвет;
- събиране, приемане, временно съхранение и предаване в екарисаж труповете на животни;
- създаване на организация по унищожаване на опасни биологични отпадъци от ветеринарномедицинските манипулации, извършвани в приютите, кастрационните центрове и клиники - общинска собственост.


Чл. 4. (1) Структурата на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" е съгласно Приложение № А.
(2) (Изм. - Решение № 478 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., изм. - Решение № 58 по Протокол № 9 от 20.02.2020 г. (*)) Численият състав на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" е 53 (петдесет и три) човека.

Част трета.
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 5. (1) Имуществото, което се предоставя за управление на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ", е определено в Приложение Б.
(2) Предоставеното и придобито в резултат на дейността на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" имущество е общинска собственост и за него се прилага Закона за общинската собственост и Наредбата за общинската собственост.


Чл. 6. (1) Всички приходи, реализирани от ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ", се внасят в приход на бюджета на Столична община.
(2) Всички разходи на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" се извършват съгласно Единната бюджетна класификация на разходите по бюджетите на общините.
(3) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобрения от Столичен общински съвет бюджет на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" за съответната година.
(4) Промени в одобрения бюджет се извършват в рамките на възможностите за корекция на бюджета и по ред, регламентиран със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за общинските бюджети и Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община, въз основа на мотивирано предложение от директора на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ".


Чл. 7. ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.


Чл. 8. Договорите за осъществяване дейността на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" се сключват от кмета на Столична община или по пълномощие от директора на предприятието.


Чл. 9. Правилата за работна заплата се разработват от директора на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ", в съответствие с нормативната уредба, представят се за съгласуване в дирекции "Човешки ресурси" и "Финанси" при Столична община и се утвърждават от кмета на Столична община.

Част четвърта.
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ


Чл. 10. ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" се управлява от директор, който се назначава и освобождава от кмета на Столична община. Управлението се възлага с трудов договор.


Чл. 11. Директорът на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ":
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" при спазване изискванията на действащото законодателство и приетите от Столичен общински съвет програми, наредби и решения;
2. представлява ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" и осъществява непосредствени връзки със специализираните и функционални звена на Столична община, Столичния общински съвет, районите, ведомствата и други заинтересовани органи, служби и организации;
3. (изм. - Решение № 478 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г.) разработва и утвърждава след съгласуване с Областна дирекция по безопасност на храните и кмета на Столична община, правилниците за вътрешния ред на приютите и ветеринарните клиники към ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ", в които се съдържат специфични разпоредби за дейността им;
4. (изм. - Решение № 251 по Протокол № 33 от 18.05.2017 г.) разработва вътрешни правила за дейността на предприятието, които се съгласуват от Заместник-кмета по Направление "Зелена система, екология и земеползване" и Директора на Дирекция "Околна среда" и се утвърждават от кмета на Столична община;
5. утвърждава поименното щатно разписание на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ";
6. представлява ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" като работодател във всички трудовоправни отношения с работниците и служителите му. Утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно одобрената численост и структура на общинското предприятие, при спазване изискванията на Кодекса на труда, Вътрешни правила за дейността му и други действащи нормативни актове;
7. (изм. - Решение № 251 по Протокол № 33 от 18.05.2017 г.) съгласува изпълнението на дейността на ОП "Екоравновесие" със Заместник-кмета по Направление "Зелена система, екология и земеползване" и Директора на Дирекция "Околна среда";
8. (изм. - Решение № 251 по Протокол № 33 от 18.05.2017 г.) съгласува изпълнението на дейности по сключени договори от кмета на Столична община, или упълномощено от него лице, със Заместник-кмета по Направление "Зелена система, екология и земеползване" и Директора на Дирекция "Околна среда";
9. изготвя и представя на дирекция "Финанси" при Столична община периодични (месечни, тримесечни и годишни) финансови отчети;
10. изготвя тригодишна прогноза и проектобюджет за следващата година и ги представя в Столична община в срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба;
11. отговаря за законосъобразното и целесъобразно разходване на бюджета на предприятието;
12. организира ефективното използване, управление и опазване на имуществото на предприятието;
13. (изм. - Решение № 478 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г.) Упражнява контрол свързан с воденето на документацията на общинските приюти, кастрационни центрове и ветеринарни клиники самостоятелно или във взаимодействие с общинската администрация и компетентните държавни органи;
14. ежемесечно на сайта на Общинско предприятие "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" да се публикува информация за дейността на предприятието;
15. за осъществяване на своите правомощия директорът на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" издава заповеди.


Чл. 12. Кметът на Столична община:
1. сключва, изменя и прекратява трудовия договор с директора на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ";
2. дава съгласие за откриване на банкови сметки на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ";
3. утвърждава правилата за работна заплата;
4. организира чрез специализираните звена на общинската администрация периодични проверки и методическа помощ;
5. сключва договори за разпореждане с предоставеното на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" имущество, съобразно компетенциите си и по реда предвиден в Закона за общинската собственост и Наредбата за общинската собственост.


Чл. 13. Кметът на Столична община или определено от него структурно звено координира и контролира осъществяването на дейността на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник отменя Правилника на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ", приет с Решение № 957 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на Столичен общински съвет.


§ 2. Настоящият правилник се приема на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


§ 3. Неразделна част от настоящия Правилник са Приложение А и Приложение Б.


§ 4. Правилникът е приет от Столичен общински съвет с Решение № 352 по Протокол № 20 от 2012 г.

РЕШЕНИЕ № 507 НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 23.07.2015 Г.


(Прието по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., в сила от 25.08.2015 г.)

Настоящото решение влиза в сила на 31.08.2015 година.


РЕШЕНИЕ № 58 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 20.02.2020 Г. ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"

изм. с Решение № 58 по Протокол № 9 от 20.02.2020 г.


Приложение № A

СТРУКТУРА НА ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"

(Изм. - Решение № 478 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., изм. - Решение № 157 по Протокол № 74 от 28.03.2019 г., изм. - Решение № 58 по Протокол № 9 от 20.02.2020 г. (*))

Приложение № Б

СПИСЪК
НА НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"

(Изм. - Решение № 478 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., изм. - Решение № 507 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., в сила от 25.08.2015 г.)

1. Недвижим имот - 6 броя офис-помещения в район "Сердика", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 88, етаж 3 с Акт за публична общинска собственост № 8 от 16.01.1997 г.;
2. Недвижим имот - приют за безстопанствени кучета и битова сграда в район "Кремиковци" - поземлен имот 453, кл. Б-10-11-А, м. "Стопански двор", с. Сеславци, с Акт за частна общинска собственост № 950 от 09.01.2003 г.
3. Недвижим имот - "Приют за безстопанствени кучета и битова сграда", разположен в имот с идентификатор 16448.7840.39 по кадастрална карта на с. Горни Богров, местност "Селището", район Кремиковци, кадастрален лист Б-2-11-В /Б-2-11-Г, с площ от 38 944 кв.м. с Акт за частна общинска собственост № 1717 от 30.11.2011 г. вписан на 08.02.2012 г. в Службата по вписванията.
4. Недвижим имот - "Ветеринарна клиника" /кастрационен център/ с две сгради на основното застрояване, разположени в УПИ І - за ветеринарен институт, до кв. 26 по плана на м. "бул. Ломско шосе", кадастрален лист 136, разположен между бул. "Ломско шосе", ул. "Отрова" и ул. "Борислав Кръстанов" в ж.к. "Връбница 2 ч.", район Връбница, с Акт за частна общинска собственост № 2882 от 10.04.2014 г., вписан на 03.06.2014 г. в Службата по вписванията.
5. (Нова - Решение № 507 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., в сила от 25.08.2015 г.) Недвижим имот - "Пансион и лечебница за бездомни кучета на 1 етаж" в УПИ IV, м. "СПЗ - Слатина", кв. 1, Район "Слатина", с площ на имота 1760 кв.м. и Акт за частна общинска собственост № 01176 от 07.07.2003 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти