Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ОТ 2012 Г.

Издаден от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Обн. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 29 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 26 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 17 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 28 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 15 Декември 2015г., отм. ДВ. бр.16 от 17 Февруари 2017г.


Отменен с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори - ДВ, бр. 16 от 17 февруари 2017 г., в сила от 21.02.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат:
1. дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, наричана по-нататък "комисията";
2. структурата, функциите и дейността на нейната администрация.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г.) Комисията е независим орган, юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е първостепенен разпоредител с бюджет.


Чл. 3. Комисията осъществява публичен надзор над дейността на регистрираните одитори и на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) по чл. 37 от Закона за независимия финансов одит.


Чл. 4. Комисията осъществява сътрудничеството със съответните органи на Европейския съюз, с надзорните органи на държавите - членки на Европейския съюз, или на трети държави, отговарящи за независимия финансов одит.

Глава втора.
УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА

Раздел I.
Състав и правомощия на комисията


Чл. 5. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от председател и четирима членове. При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от член на комисията, определен от председателя за всеки конкретен случай.
(2) Председателят и членовете на комисията се избират от Народното събрание.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2013 г.) Мандатът на комисията е 4 години. Председателят и членовете на комисията не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.
(4) Членовете на комисията, без председателя ?, не са в трудово или служебно правоотношение с комисията.
(5) Дейността на комисията се подпомага от администрация.
(6) За осъществяване на дейността си комисията може да привлича извънщатни сътрудници.


Чл. 6. Комисията носи отговорност за надзора над:
1. придобиването на правоспособност, регистрирането на регистрираните одитори, включително на одиторите и одиторските предприятия от други държави - членки на Европейския съюз, и от трети държави, и отнемането на правоспособността им;
2. приемането и спазването на стандарти за професионална етика, вътрешен контрол на качеството в одиторските предприятия и при извършването на одита;
3. продължаващото обучение на регистрираните одитори, системите за гарантиране на качеството, за разследване и налагане на наказания.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Комисията утвърждава правила, методики и други актове:
1. правилата и процедурите за извършване на проверки за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори, лицата, които участват в проверките, както и годишния план за извършване на проверките;
2. съдържанието, организацията, реда и начина на провеждане на изпитите на кандидатите за дипломиран експерт-счетоводител;
3. правилата за организиране и провеждане на непрекъснатото обучение на дипломираните експерт-счетоводители;
4. реда и начините за провеждане на изпитите по българско търговско, данъчно и осигурително право на български език за лицата, придобили правоспособност в държава - членка на Европейския съюз, или в държава от Европейското икономическо пространство;
5. размера на таксите, дължими от регистрираните одитори за извършване на проверки за контрол на качеството на одитната им дейност;
6. правилата за вписване в регистъра по чл. 24 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) на всеки одитор и одиторско предприятие от трета държава при условията на чл. 21а ЗНФО.


Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 56 от 2014 г.) Комисията:
1. приема тримесечните и годишните доклади, изготвени от ИДЕС, за резултатите от извършените проверки на дейността на регистрираните одитори;
2. оценява резултатите от извършените проверки за контрол на качеството на дейността на одиторите, извършващи независим финансов одит на предприятия, осъществяващи дейност от обществен интерес, по приети от нея критерии;
3. връща за допълнителна или повторна проверка случаите, в които резултатите от извършените проверки за контрол на качеството са незадоволителни;
4. определя член, съответно членове на комисията, които да участват в проверките съвместно с органите на ИДЕС, при повтарящо се неспазване на определени срокове за приключване на проверките или незадоволително качество на извършваните проверки;
5. извършва проверки за спазване изискванията на утвърдените актове по чл. 7.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2014 г.) При осъществяване на надзора над дейността на Института на дипломираните експерт - счетоводители комисията извършва проверки, включително и на място.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2014 г.) При извършване на проверките определените длъжностни лица от комисията с оглед на възложените им задачи имат право да изискват в определени от тях срокове писмени обяснения, документи, включително заверени копия от документи, данни, сведения и друга информация.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2014 г.) (1) Проверките по чл. 8, ал. 2 се осъществяват от служители от администрацията на комисията, определени със заповед на председателя.
(2) Длъжностните лица от администрацията на комисията при изпълнение на служебните си задължения се легитимират със служебна карта и представят решение на комисията или заповед на председателя за извършване на проверката.
(3) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители оказва съдействие на комисията и длъжностните лица от администрацията ?, като:
1. предоставя помещение за извършване на проверката;
2. определя свой служител за контакти и оказване на съдействие на проверяващите длъжностни лица;
3. предоставя всички документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката;
4. при поискване предоставя заверени копия от документи, сведения, справки и друга информация, които имат значение за проверката;
5. дава писмени обяснения по въпроси, свързани с проверката, при поискване от длъжностното лице, извършващо проверката.
(4) За всяка извършена проверка се съставя доклад за резултатите в два екземпляра, който се подписва от длъжностните лица на комисията, извършили проверката, и се връчва срещу подпис на представител на ИДЕС. Представителят на ИДЕС има право в срок до 5 работни дни да даде становище по доклада за резултатите.


Чл. 9. (1) Комисията финансира от своя бюджет участието на инспекторите в проверките за контрол на качеството.
(2) Членовете на комисията:
1. получават възнаграждение за всяко участие в заседание, проверка (разследване) и международна проява на комисията в размер 300 лв.; месечното възнаграждение на член на комисията не може да превишава 50 % от основната месечна заплата на председателя на комисията;
2. могат да бъдат награждавани еднократно в рамките на една календарна година с парични и предметни награди в размер до 50 на сто от основната месечна работна заплата на председателя на комисията.


Чл. 10. (1) Комисията провежда разследвания при получени сигнали и предложения от заинтересовани лица за предполагаеми нарушения, както и в други случаи по своя преценка. В тези случаи комисията може да бъде подпомагана от съответните органи на ИДЕС.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Въз основа на резултатите от извършените проверки комисията има право да дава предписания, които са задължителни за изпълнение от регистрираните одитори и специализираните одиторски предприятия.


Чл. 11. Комисията налага наказания в определените от ЗНФО случаи.


Чл. 12. (1) Комисията се произнася в 14-дневен срок по жалби, свързани с решения на управителния съвет на ИДЕС за отказ на членство и регистрация на кандидати за регистрирани одитори.
(2) Комисията разглежда случаите на освобождаване или оставка на регистриран одитор, както и представените обяснения на причините за това.


Чл. 13. Комисията изготвя и публикува на електронната си страница:
1. годишната работна програма за дейността си;
2. резултатите от извършените проверки;
3. информация за сътрудничеството с компетентните органи за публичен надзор на другите държави от Европейския съюз и трети страни;
4. годишния отчет за дейността си;
5. други материали, свързани с дейността ?.


Чл. 14. Комисията изготвя и представя на Народното събрание годишен отчет за дейността си не по-късно от 30 май на следващата година.


Чл. 15. (1) Председателят на комисията ръководи дейността на комисията и я представлява.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г.) Председателят на комисията е първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) Председателят на комисията:
1. представлява комисията в страната и в чужбина;
2. свиква и ръководи заседанията на комисията;
3. издава наказателни постановления в случаите, предвидени в ЗНФО;
4. организира, ръководи и контролира дейността на администрацията на комисията;
5. утвърждава длъжностно разписание и поименно разписание на длъжностите на администрацията на комисията и утвърждава длъжностната характеристика на главния секретар и на служителите, които са му непосредствено подчинени;
6. сключва, изменя и прекратява служебните и трудовите правоотношения на служителите в администрацията на комисията;
7. определя възнагражденията на служителите от администрацията и реда за тяхното изплащане;
8. сключва граждански договори с извънщатни сътрудници;
9. сключва договори във връзка с дейността на комисията и нейната администрация;
10. командирова членовете на комисията и служителите от администрацията в страната и в чужбина;
11. организира съставянето на проектобюджета и го внася за приемане от комисията;
12. организира изпълнението, приключването и отчитането на бюджета и го внася за приемане от комисията;
13. издава заповеди и указания, свързани с дейността на администрацията на комисията.
(4) Председателят на комисията може да създава на свое подчинение консултативни съвети по изпълнението на неговите функции.
(5) Редът за командироване и отчитане на председателя се определя с решение на комисията.

Раздел II.
Организация на работата на комисията


Чл. 16. (1) Комисията е постоянно действащ орган.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2013 г.) Комисията разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания, на които в зависимост от дневния ред могат да бъдат канени външни лица.
(3) Заседанията на комисията са редовни и извънредни, като:
1. комисията заседава редовно най-малко два пъти в месеца по предварително оповестен дневен ред; материалите по дневния ред се раздават на членовете най-късно два дни преди заседанието;
2. комисията се свиква на извънредно заседание от председателя или по предложение на най-малко двама от членовете;
3. на заседанията могат да се обсъждат и въпроси, които не са включени в дневния ред, ако никой от присъстващите членове не възрази;
4. председателят на комисията определя кои служители от администрацията да присъстват на заседанията при разглеждането на определени въпроси.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2015 г.) (1) Когато поради обективна невъзможност член на комисията не може да присъства на заседание, същият може да поиска да участва в заседанието дистанционно. Дистанционното участие в заседание се провежда чрез видеоконференция, базирана на интернет технология.
(2) Членът на комисията, който не може да присъства на заседанието, уведомява писмено за това председателя и прави искане за дистанционно участие чрез видеоконференция.
(3) Администрацията на комисията осигурява на председателя и на членове на комисията, които присъстват на заседанието, техническите условия за провеждане на видеоконферентната връзка с отсъстващия член.
(4) Заседанието се открива, след като председателят на комисията се увери, че е налице видео- и аудиовръзка за участие на неприсъстващия член на комисията чрез видеоконференция.
(5) Неприсъстващият член е длъжен сам да си осигури техническата възможност за участие във видеоконферентната връзка.
(6) При дистанционно участие в заседание председателят и членовете на комисията имат същите права и задължения, както и при присъствено участие в заседание.

Чл. 17. (1) Заседанията на комисията се провеждат, ако на тях присъстват председателят и най-малко двама от членовете ?.
(2) Отсъствие на член на комисията от заседание е допустимо, само ако той е:
1. в служебна командировка;
2. в отпуск, разрешен по съответния ред;
3. в отпуск по болест.
(3) При неучастие без основателни причини в три и повече заседания на комисията за период от една година председателят на комисията внася в Народното събрание предложение за предсрочно прекратяване мандата на съответния член на комисията.
(4) Комисията приема решения с явно гласуване и с мнозинство от три гласа.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Решенията по чл. 41 и 42 ЗНФО за отнемане на правото за извършване на независим финансов одит и за правото да се упражнява одиторска дейност се приемат с мнозинство от три гласа и явно гласуване. Начинът на гласуване и мотивите на всеки гласувал се отразяват в протокол от заседанието на комисията и се публикуват на интернет страницата на комисията.
(6) Председателят и членовете на комисията не могат да се въздържат от гласуване.


Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2015 г.) На всяко заседание на комисията се води протокол от определен служител от администрацията. Протоколът се подписва от председателя, присъствалите на заседанието членове на комисията и от водещия протокола. В случаите, когато в заседание председателят или някой от членовете са участвали дистанционно чрез видеоконференция, това се записва изрично в протокола.
(2) Въз основа на протокола се изготвя препис-извлечение, в което се включват въпроси от дневния ред и приетите по тях решения. Той се подписва от председателя на комисията и определен служител от администрацията.
(3) Решенията на комисията се съобщават писмено на заинтересованите лица в 7-дневен срок.

Раздел III.
Контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Всички регистрирани одитори и специализирани одиторски предприятия, които са членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители, както и регистрирани одитори и специализирани одиторски предприятия от държавите - членки на Европейския съюз, или от трети държави, са обект на контрол на качеството на дейността им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Системата за контрол на качеството се изгражда и функционира по правила, процедури и планове, съвместно разработени от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и от управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Правилата, процедурите и плановете се приемат от управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители и се утвърждават от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
(3) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Разработването на нови правила, процедури и планове за контрол на качеството или тяхното изменение се извършва по инициатива на Института на дипломираните експерт-счетоводители или на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Системата за контрол върху качеството функционира, като назначените от комисията инспектори и контрольорите от ИДЕС извършват проверките за контрол на качеството под надзора на комисията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2013 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Инспекторите на комисията са в служебни или извънтрудови правоотношения с комисията. Инспекторите по служебни правоотношения се назначават по ред, определен със Закона за държавния служител и този правилник. Отношенията с инспекторите по извънтрудови правоотношения се уреждат съгласно Статут на извънщатните инспектори към Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) При извършване на проверка или разследване членовете и инспекторите на комисията са длъжни да се легитимират със служебна карта и да представят решение на комисията или заповед на председателя за извършване на проверката/разследването.


Чл. 20. При изпълнение на задълженията си председателят, членовете на комисията и лицата, определени с решение на комисията да извършват проверки, имат право да изискват:
1. в определени от тях срокове от проверявания регистриран одитор документи, заверени копия на документи, сведения, справки и друга информация, които имат значение за извършване на проверката;
2. в определени от тях срокове от проверявания регистриран одитор писмени обяснения по въпроси, свързани с проверката;
3. заверени копия на документи, сведения и справки от юридически лица и еднолични търговци извън проверявания регистриран одитор, свързани с проверката;
4. от ИДЕС представянето на документи, сведения, справки и друга информация, свързана с правомощията на комисията.


Чл. 21. Контролът на качеството на дейността на регистрираните одитори се извършва при спазване на следните изисквания:
1. контролът да се осъществява от лица, които са независими от съответните контролирани регистрирани одитори и одиторски предприятия;
2. лицата, които не упражняват дейност, свързана с независимия финансов одит, и участват в извършването на проверките, да са в служебни или извънтрудови отношения с комисията;
3. финансирането на контролните дейности да е адекватно, достатъчно и независимо от контролираните регистрирани одитори;
4. да са осигурени достатъчно ресурси за извършване на необходимите контролни дейности;
5. лицата, които извършват контрол на качеството, да имат подходящо професионално образование и съответстващ опит в областта на независимия финансов одит и финансовото отчитане и да са преминали обучение за контрол на качеството;
6. да няма конфликт на интереси между лицата, които извършват контрол на качеството, и проверяваните регистрирани одитори и одиторски предприятия.


Чл. 22. (1) Контролът на качеството на дейността на регистрираните одитори обхваща:
1. проверка за спазване изискванията на Международните одиторски стандарти;
2. проверка на спазването на етичните норми и изискванията за независимост на одитора;
3. установяване адекватността на времевите и човешките ресурси, употребени за извършване на одита съобразно обхвата и сложността му;
4. установяване адекватността на одиторските възнаграждения, получени за одита;
5. оценка на вътрешната система за контрол на качеството, приложена от регистрирания одитор;
6. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) проверка за спазване на дадените предписания по чл. 40а, ал. 6 ЗНФО.
7. (отм. - ДВ, бр. 31 от 2013 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) При осъществяване на контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор или специализирано одиторско предприятие се извършва проверка за спазване изискванията на чл. 22, ал. 2, чл. 27, ал. 4, чл. 28, 33, 40м и § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗНФО.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 31 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) При проверка на специализирано одиторско предприятие в извадката се включват одитите, извършени от всеки един регистриран одитор, осъществявал дейност от името на предприятието.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 31 от 2013 г.) За резултатите от всяка проверка се изготвя доклад, който съдържа основните заключения от извършения контрол. Копие от доклада се предоставя на проверявания регистриран одитор.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 31 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Проверяваният регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие има право да представи пред комисията в срок до 5 работни дни от датата на получаване на доклада становище относно констатациите, отразени в него.


Чл. 23. (1) Регистриран одитор, който извършва независим финансов одит на предприятие, осъществяващо дейност от обществен интерес, подлежи на проверка за качеството на одитната дейност най-малко веднъж на 3 години.
(2) Проверката за контрол на качеството по ал. 1 се осъществява от инспектори и/или членове на комисията. В проверката може да участват и регистрирани одитори.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2015 г.) Докладът за резултатите и цялата документация от проверката се представят на комисията в тридневен срок от изтичане на срока по чл. 22, ал. 5.
(4) Копие на доклада от проверката и препис от решението на комисията за приемането му се изпращат на ИДЕС.


Чл. 24. (1) Регистриран одитор, който не извършва независим финансов одит на предприятие, осъществяващо дейност от обществен интерес, подлежи на проверка за качеството на одитната дейност най-малко веднъж на 6 години.
(2) Проверката по ал. 1 се осъществява от ИДЕС, като в нея по преценка на комисията може да участват и инспектори.
(3) Докладът за резултатите от проверката по ал. 1 се представя за приемане от Съвета за контрол по качеството на одиторските услуги на ИДЕС.
(4) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители изготвя подробен доклад за извършените проверки за контрол на качеството на дейността на тези одитори за всяко календарно тримесечие. Копие от доклада се представя на комисията в срок до 15 дни след изтичане на съответното тримесечие.

Раздел IV.
Сътрудничество и обмен на информация с компетентните органи на други държави


Чл. 25. (1) Комисията си сътрудничи със съответните компетентни органи на други държави - членки на Европейския съюз, с цел осъществяване на правомощията им в областта на публичния надзор над регистрираните одитори.
(2) При постъпили искания от страна на компетентните органи на други държави комисията незабавно предприема необходимите действия за събиране на исканата информация. При изпълнението на тази дейност комисията се подпомага от ИДЕС.
(3) Изискването за професионална тайна не възпрепятства обмена на информация между комисията и компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз.


Чл. 26. (1) Когато комисията има основателни съмнения, че на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, се извършват действия в нарушение на изискванията на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, тя предоставя подробна информация за това на компетентните органи на съответната държава - членка на Европейския съюз.
(2) Когато комисията е уведомена от компетентния орган на държава - членка на Европейския съюз, за нарушения на изискванията на Директива 2006/43/ЕО на територията на Република България, тя предприема необходимите мерки и уведомява съответния компетентен орган на държавата - членка на Европейския съюз, за резултатите от тях.


Чл. 27. (1) Комисията извършва разследвания по искане на съответния компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз. В тези случаи комисията може да разреши представители на компетентния орган на държава - членка на Европейския съюз, да участват в разследването.
(2) Комисията може да поиска да бъде извършено разследване от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, на територията на тази държава, както и нейни членове да участват като наблюдатели в това разследване.


Чл. 28. (1) Комисията може да откаже да изпълни искане за информация и за провеждане на разследване с участие на наблюдатели в случаите, посочени в чл. 40р ЗНФО.
(2) В случаите по ал. 1 комисията уведомява органа, поискал съдействието.


Чл. 29. (1) Комисията може да разреши в посочените от ЗНФО случаи предоставянето на работни документи, свързани с извършването на независим финансов одит, или на други документи, държани от регистрираните одитори, на компетентните органи на трета държава.
(2) Работните документи се предоставят при спазване изискванията на глава шеста от Закона за защита на личните данни.
(3) Искането на компетентните органи на третата държава може да бъде отказано при условията на чл. 40у, ал. 2, т. 4 ЗНФО.

Глава трета.
АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2015 г.) Комисията при осъществяване на своите функции и правомощия се подпомага от специализирана и обща администрация, която е организирана в две дирекции, и от служители, пряко подчинени на председателя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2015 г.) Общата численост на администрацията е 28 щатни бройки, разпределени по структурни звена и длъжности съгласно приложението.
(3) Председателят и служителите на комисията имат право на:
1. допълнителен платен годишен отпуск за изпълнение на задълженията извън работно време; конкретният размер на отпуска на председателя се определя с решение на комисията, а на служителите - със заповед на председателя;
2. повишаване на професионалната квалификация и преквалификация за сметка на бюджета на комисията при спазване разпоредбите на чл. 35 от Закона за държавния служител;
3. представително облекло съгласно Наредбата за служебното положение на държавните служители приета с ПМС № 34 от 2000 г. (ДВ, бр. 23 от 2000 г.; посл. изм., бр. 49 от 2012 г.), като конкретният размер на средствата се определя от председателя на комисията за всяка календарна година.
4. (отм. - ДВ, бр. 31 от 2013 г.)
(4) За осъществяване на своята дейност и при необходимост комисията може да привлича външни сътрудници и експерти. Статутът им се определя с решение на комисията.


Чл. 31. Предварителният финансов контрол се осъществява от служител, определен със заповед на председателя на комисията.


Чл. 32. Ръководството на администрацията, свързано с непосредственото изпълнение на решенията на комисията, както и информационното, техническото и административното осигуряване на дейността ? се осъществяват от главен секретар, който се назначава от председателя на комисията.

Раздел II.
Структура и функции на администрацията


Чл. 33. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията, като:
1. координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове, изпълнение решенията на комисията и разпорежданията на председателя;
2. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
3. организира и контролира съставянето на проекта на бюджета и годишния финансов отчет;
4. координира разработването, текущото изпълнение и отчитането на годишната програма на комисията;
5. представлява администрацията на комисията пред юридически и физически лица в страната и в чужбина съобразно пълномощията, предоставени му от председателя на комисията;
6. координира и контролира подготовката на материалите за заседанията на комисията;
7. ръководи и контролира процедурите по разработване, утвърждаване и изменение на длъжностните характеристики на служителите;
8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите от администрацията, с изключение на тези по чл. 15, ал. 3, т. 5;
9. организира обучението, повишаването на квалификацията и преквалификацията на служителите от администрацията;
10. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя на комисията.
(2) Главният секретар участва в заседанията на комисията с право на съвещателен глас.
(3) При отсъствие на главния секретар той се замества от лице, определено със заповед на председателя на комисията.


Чл. 34. (1) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на комисията.
(2) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Надзорна дейност", като осъществява своята дейност в три основни направления - контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори, международно сътрудничество и методология и вътрешен контрол.
(3) Дирекция "Надзорна дейност":
1. изготвя проект на годишната програма за контролната дейност;
2. извършва планираните и допълнително възложените проверки на качеството на дейността на регистрираните одитори;
3. извършва разследвания по получени сигнали и предложения до комисията;
4. представя пред комисията доклади за резултатите от извършени проверки и разследвания, като предлага предприемане на съответните действия и/или налагане на наказания;
5. подпомага членовете на комисията при извършваните от тях проверки;
6. участва в съвместните проверки с представители на надзорните органи на трети страни;
7. поддържа връзки със системите по надзора над независимия финансов одит в страните - членки на Европейския съюз, и съответните органи към Европейската комисия;
8. извършва действия във връзка с обмена на информация с компетентните органи за публичен надзор над одиторите и одиторските предприятия в другите държави - членки на Европейския съюз, и трети държави;
9. проучва и популяризира добрата наша и международна практика в надзорната дейност;
10. извършва подготовката и координира изпълнението на международни проекти;
11. разработва и прилага методики за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори, както и за вътрешен контрол на качеството на инспекционната дейност;
12. осъществява действия, свързани с обучението и повишаване квалификацията на служителите от специализираната администрация.
(4) Директорът на дирекция "Надзорна дейност":
1. ръководи дирекцията в съответствие с определените в правилника функции; осъществява контрол относно спазване на вътрешнонормативните актове и заповедите на председателя на комисията; разпределя между служителите в дирекцията поставените задачи, контролира и отговаря за тяхното срочно и качествено изпълнение;
2. участва в заседания на комисията, когато в дневния ред са включени въпроси от компетентността на дирекцията, включително като дава становища;
3. предлага за повишение, стимулиране, преместване или наказание служителите от дирекцията;
4. предлага за командироване в страната и в чужбина служителите от дирекцията;
5. оказва методическа помощ на инспекторите от комисията при осъществяване на контрол върху дейността на регистрираните одитори;
6. осъществява контрол върху инспекторите по отношение спазването на правилата и процедурите при извършването на проверки на качеството на дейността на регистрираните одитори;
7. изготвя становища по предложените за утвърждаване от комисията актове на ИДЕС;
8. изготвя становища във връзка с постъпили възражения от регистрирани одитори срещу констатации и заключения в докладите за резултати от извършени проверки и разследвания на дейността им;
9. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя и главния секретар на комисията.
(5) При отсъствие на директора на дирекцията той се замества от лице, определено със заповед на председателя.


Чл. 35. (1) Общата администрация подпомага технически и организационно дейността на комисията и е организирана в дирекция "Обща администрация".
(2) Дирекция "Обща администрация":
1. осъществява административно-техническата подготовката на заседанията на комисията; изготвя протоколите от заседанията и препис-извлечения от решенията на комисията; уведомява съответните органи и лица за решенията на комисията в 7-дневен срок от приемането им;
2. осигурява правното обслужване и процесуалното представителство на комисията;
3. осъществява цялостното финансово-счетоводно обслужване и материално-техническото снабдяване на комисията, вкл. изпълнява действията по съставянето на проекта на бюджета и изготвянето на годишния финансов отчет;
4. организира и осъществява деловодната дейност;
5. осъществява действията, свързани с управление на човешките ресурси, вкл. изготвя актовете и съхранява документите по възникване, изпълнение, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения;
6. осъществява предварителен контрол за законосъобразност в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
7. осъществява връзките с обществеността;
8. осигурява адекватно информационно и техническо обслужване на дейността на комисията;
9. осигурява охраната, противопожарната безопасност, реда и чистотата в работните помещения на комисията;
10. осигурява поддържането и ремонта на помещенията и оборудването.
(3) Директорът на дирекция "Обща администрация":
1. ръководи дирекцията в съответствие с определените в правилника функции; осъществява контрол относно спазване на вътрешнонормативните актове и заповедите на председателя на комисията; разпределя между служителите в дирекцията поставените задачи, контролира и отговаря за тяхното срочно и качествено изпълнение;
2. участва в заседания на комисията, когато в дневния ред са включени въпроси от компетентността на дирекцията, включително като дава становища;
3. предлага за повишение, стимулиране, преместване или наказание служителите от дирекцията;
4. предлага за командироване в страната и в чужбина служителите от дирекцията;
5. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя и главния секретар на комисията.
(4) При отсъствие на директора на дирекцията той се замества от лице, определено със заповед на председателя.


Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2015 г.) Държавен експерт "Методология" е на пряко подчинение на председателя и осъществява следните дейности:
1. участва в разработването на методически указания, инструкции, наръчници и други вътрешни актове на комисията във връзка с осъществявания надзор над регистрираните одитори;
2. осъществява последващ контрол по качеството на дейността на инспекторите в комисията;
3. изготвя материали и участва в обучението за повишаване на квалификацията на служителите от администрацията, когато се касае за въпроси от неговата компетентност;
4. изготвя становища във връзка с методологията на инспекционната дейност на комисията;
5. изготвя становища по предложените за утвърждаване от комисията материали на Института на дипломираните експерт-счетоводители;
6. изготвя материали за заседания на комисията и участва в тях, когато в дневния ред са включени въпроси от компетентността на съответната дирекция, включително като дава становища;
7. изработва проекти на нормативни и вътрешни актове по отношение на инспекционната дейност;
8. оказва методологична помощ на инспекторите при осъществяване на тяхната дейност.

Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2015 г.) Експерт "Анализ и оценка на риска" е на пряко подчинение на председателя и изпълнява следните дейности:
1. планиране и въвеждане на методологичната рамка на цялостния процес по управление на рисковете при извършването на проверки за контрол върху качеството на дейността на регистрираните одитори;
2. процеси по идентифициране, анализ, оценка и определяне на реакция спрямо установените рискове, които могат да повлияят при извършването на проверки за контрол върху качеството на дейността на регистрираните одитори;
3. участие в разработването и поддържането на риск-регистър, включващ установените рискове, свързани с проверки за контрол върху качеството на дейността на регистрираните одитори, както и резултатите от техния анализ и оценка;
4. наблюдение и анализ на пазара на одитни услуги по отношение системния риск, произтичащ от високата концентрация;
5. прилагане на иконометрични и статистически модели в практически изследвания, както и използването на софтуерни продукти за иконометричен и статистически анализ.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2013 г.) (1) С решение на комисията председателят и членовете могат да бъдат награждавани с отличия и награди, като условията и редът се определят с вътрешните правила за работната заплата.
(2) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори могат да бъдат награждавани с отличия със заповед на председателя.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г.) Правилникът е приет на основание чл. 35г, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит на заседание на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, проведено на 6.07.2012 г., и изменен с Решение № 66 на КПНРО от заседание, проведено на 12.03.2013 г., Решение № 25 на КПНРО от заседание, проведено на 11.02.2014 г., Решение № 80 на КПНРО от заседание, проведено на 25.06.2014 г., Решение № 96 на КПНРО от заседание, проведено на 12.08.2014 г., Решение № 31 на КПНРО от заседание, проведено на 24.02.2015 г., с Решение № 132 на КПНРО от заседание, проведено на 10.08.2015 г., и с Решение № 172 на КПНРО от заседание, проведено на 10.11.2015 г.

§ 2. Правилникът отменя Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, (обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм., бр. 38 от 2009 г., бр. 36 и бр. 70 от 2010 г., бр. 75 от 2011 г. и бр. 6 от 2012 г.).


Приложение към чл. 30, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2015 г.)

Численост на администрацията - 28 щатни бройки, в т.ч. председателят на комисията,

в т.ч.:

1. главен секретар - 1;

2. дирекция "Надзорна дейност" - 17, в т.ч. директор на дирекция;

3. дирекция "Обща администрация" - 7, в т.ч. директор на дирекция;

4. държавен експерт "Методология" - 1;

5. експерт "Анализ и оценка на риска" - 1.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти