Logo Събота, 15 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 17.07.2012 г.
Приет с ПМС № 145 от 06.07.2012 г.

Обн. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., доп. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С правилника се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) условията и редът за приемане на служба в доброволния резерв и за предоставяне на техника в доброволния резерв;
2. редът за сключване, изменение и прекратяване на договора за служба в доброволния резерв и за предоставяне на техника в доброволния резерв;
3. редът за назначаване, преназначаване и освобождаване от длъжност на резервисти, в т.ч. редът за заместване и за временно изпълнение на задълженията на вакантната длъжност по чл. 40 и 41 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;
4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) условията и редът за планиране, организиране и провеждане на подготовка на резервисти, както и за придобиване и повишаване на военната квалификация на резервисти;
5. условията и редът за присвояване, повишаване и понижаване във военно звание на резервисти и запасни;
6. условията и редът за награждаване с отличия и награди на резервисти, запасни и български граждани;
7. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) редът за преминаване на срочната служба в доброволния резерв.

Раздел II.
Условия и ред за приемане на служба в доброволния резерв и за предоставяне на техника в доброволния резерв (Загл. изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)

Раздел II.
Условия и ред за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв и за предоставяне на техника в доброволния резерв

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Доброволният резерв се комплектува с български граждани, които отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Българските граждани, освободени от военна служба, се приемат на служба в доброволния резерв без провеждане на конкурс след подписване на договор.
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Незаетите длъжности от доброволния резерв по реда на ал. 2 се заемат след провеждане на конкурс и подписване на договор.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) За длъжностите, за които е обявен конкурс, за срока на неговото провеждане не се прилага редът за прием на български граждани по ал. 2.
(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Доброволният резерв се комплектува с техника-резерв след провеждане на конкурс и подписване на договор с български граждани, които притежават техника, водеща се на военен отчет, годна за експлоатация и отговаряща на други специфични изисквания, определени в договора.


Чл. 3. (1) Командирите (началниците) на военни формирования и ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната планират и организират комплектуването с резервисти и с техника-резерв съгласно длъжностните разписания и временните задгранични щатове, както и използването на резервисти и техника-резерв в съответните военни формирования или структури.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Командващият на Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили и на Съвместното командване на специалните операции планират и организират комплектуването с резервисти и с техника-резерв на пряко подчинените им военни формирования, както и използването им.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) До 10-о число на февруари и октомври ежегодно командирите (началниците) на военни формирования изпращат по команден ред до командващия на Съвместното командване на силите или до съответния командир на вид въоръжена сила, или до командира на Съвместното командване на специалните операции заявка за комплектуването с резервисти и/или с техника-резерв на военните формирования, ако е налице такава необходимост.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Командващият на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили и командирът на Съвместното командване на специалните операции обобщават заявките по ал. 1 и ги изпращат на началника на Централното военно окръжие до 20-о число на февруари и октомври.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) До 20-о число на февруари и октомври ежегодно ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната изпращат заявки за комплектуване с резервисти и/или с техника-резерв на съответните структури до началника на Централното военно окръжие, ако е налице такава необходимост.
(4) Извън сроковете по ал. 1 и 3 и по реда на тези разпоредби командирите (началниците) на военни формирования и ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната по изключение могат да изпращат заявка за комплектуването с резервисти и/или с техника-резерв.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) За комплектуване на служба "Военна полиция" с резервисти и/или с техника-резерв директорът на служба "Военна полиция" изпраща заявка до министъра на отбраната.
(6) В заявката по ал. 2, 3 и 4 за резервисти се посочват:
1. военнопощенският номер на военното формирование или структура и населеното място, където те са дислоцирани;
2. наименованието на длъжността за резервист, военното звание и необходимата военноотчетна специалност;
3. гражданска квалификация и/или други специфични изисквания за заемане на длъжността;
4. минимално изисквано ниво за достъп до класифицирана информация за всяка длъжност;
5. датата, от която длъжността за резервист е вакантна.
(7) В заявката по ал. 2, 3 и 4 за техника-резерв се посочват:
1. потребната техника-резерв, класифицирана по вид, тип, категории, товароподемност и брой, със водач или без водач.
2. датата, от която техника-резерв е необходима.
(8) Централното военно окръжие обобщава заявките по ал. 2, 3 и 4 и в 10-дневен срок от получаването им ги изпраща в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.
(9) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Въз основа на заявките по ал. 2 и 3 за месец октомври с акт на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице се обявяват длъжностите за резервисти за заемане от български граждани, освободени от военна служба.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) (1) Командирът (началникът) на военното формирование/структура предлага длъжности за служба в доброволния резерв, ако са разкрити по длъжностното разписание, на военнослужещия, който предстои да бъде освободен от военна служба на основания, различни от тези по чл. 162, т. 3 и чл. 165, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които съответстват на неговото образование и квалификация.
(2) Военнослужещият по ал. 1 може да кандидатства за приемане на служба в доброволния резерв и в друго военно формирование/структура от въоръжените сили на избрана от него длъжност, която съответства на неговото образование и квалификация.
(3) Военнослужещият по ал. 1 подава рапорт за приемане на служба в доброволния резерв за избрана от него длъжност до командира на военното формирование/структура, където е разкрита длъжността за доброволния резерв по длъжностно разписание, чрез командира на военното формирование, където служи.
(4) Командирът (началникът) на военното формирование/структура, където е разкрита длъжността за доброволния резерв по длъжностно разписание, организира сключването на договор за служба в доброволния резерв на кандидата по ал. 3 с министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице след прекратяване на договора за военна служба.


Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) (1) Българските граждани, освободени от военна служба, кандидати за обявените длъжности за служба в доброволния резерв, подават в съответните териториални структури за водене на военния отчет заявление за приемане на служба в доброволния резерв заедно с необходимите документи, определени с акт на министъра на отбраната.
(2) Началниците на териториални структури за водене на военния отчет организират приемането и регистрирането на документите на кандидатите по ал. 1.
(3) Преди подаването на документите кандидатите се информират от представител на съответната териториална структура за водене на военния отчет за реда за приемане и служба в доброволния резерв.
(4) Не се приемат документите на кандидати, които не отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България или на условията на заявките по чл. 4, ал. 6, т. 3.
(5) Териториалната структура за водене на военния отчет:
1. извършва проверка за комплектуваността на подадените документи;
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) изпраща кандидатите за резервисти, освободени от военна служба преди повече от една година от датата на подаване на документите, в съответните военномедицински органи и специализирани звена и органи по психологичното осигуряване по чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за определяне на годността им за служба в доброволния резерв и на психологичната им пригодност за служба в доброволния резерв;
3. изпраща документите на кандидата за служба в доброволния резерв до командира (началника) на военното формирование/структура, заявило длъжността.
(6) Командирът (началникът) на военното формирование/структура, заявило длъжността, организира сключването на договор за служба в доброволния резерв на кандидата с министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Въз основа на заявките по чл. 4, ал. 2 и 3 за месец февруари и заявките по чл. 4, ал. 4 министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице със заповед обявява провеждането на конкурс за заемане на длъжности за резервисти и за предоставяне на техника-резерв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Въз основа на получената от служба "Военна полиция" заявка министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице със заповед обявява условията и реда за приемане на служба в доброволния резерв и за предоставяне на техника-резерв в служба "Военна полиция".
(3) В заповедта по ал. 1 се определят:
1. длъжностите за резервисти, за които се обявява конкурсът;
2. техниката-резерв, за която се обявява конкурсът;
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) общ брой длъжности за резервисти и за техника-резерв, в т.ч. по видове, военни формирования и второстепенни разпоредители с бюджет;
4. съставът на комисията за провеждане на конкурса;
5. условията и редът за провеждане на конкурса;
6. населеното място, където се намира военното формирование/структурата и неговият военнопощенски номер;
7. изисквания за заемане на длъжностите за резервисти;
8. изисквания за потребната техника, в т.ч. със водач или без водач;
9. изискващото се ниво за достъп до класифицирана информация за длъжността за резервиста;
10. необходимите документи за кандидатстване;
11. мястото и срокът за подаване на документите;
12. начинът за провеждане на конкурса;
13. срокът на договора;
14. датата за провеждане на конкурса.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Конкурсът, с изключение на конкурса за служба "Военна полиция", се обявява на интернет страницата на Министерството на отбраната и на Централното военно окръжие. Обявата съдържа реквизитите по ал. 3 с изключение на т. 3 и 4.


Чл. 6. (1) Кандидатите за обявените длъжности за служба в доброволния резерв и за предоставяне на техника-резерв подават в съответните териториални структури за водене на военния отчет заявление за участие в конкурса по образец, определен с акт на министъра на отбраната, заедно с необходимите документи.
(2) Началниците на териториални структури за водене на военния отчет организират приемането и регистрирането на документите на кандидатите по ал. 1.
(3) Преди подаване на документите за участие в конкурса кандидатите се информират от представител на съответната териториална структура за водене на военния отчет за условията и реда за приемане и служба в доброволния резерв и/или за предоставяне на техника-резерв.


Чл. 7. (1) Териториалната структура за водене на военния отчет:
1. извършва проверка за комплектуваността на подадените документи;
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) изпраща кандидатите за резервисти, чиито документи са комплектувани в съответните военномедицински органи и специализирани звена и органи по психологичното осигуряване по чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за определяне на годността им за служба в доброволния резерв и психологичната им пригодност за служба в доброволния резерв;
3. изготвя списъци на допуснатите и на недопуснатите до конкурса кандидати в 14-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите; те се обявяват на електронната страница на Централното военно окръжие и се поставят на общодостъпно място в съответната териториална структура за водене на военния отчет;
4. в срока по т. 3 връща документите на кандидатите, които не отговарят на изискванията за участие в конкурса по т. 1 и 2, като мотивира отказа;
5. изпраща документите на кандидатите, които отговарят на изискванията за участие в конкурса по т. 1 и 2, на комисията за провеждане на конкурса по чл. 5, ал. 3, т. 4.
(2) Недопускането до участие в конкурса подлежи на административен контрол пред началника на Централното военно окръжие в 3-дневен срок от обявяването на списъка в съответната териториална структура за водене на военния отчет. Началникът на Централното военно окръжие се произнася в 3-дневен срок от получаването на жалбата. Жалбата не спира конкурсната процедура.


Чл. 8. Комисията за провеждане на конкурса:
1. провежда конкурса при условията и по реда, определени със заповедта на министъра на отбраната или на оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 5, ал. 1 и 2;
2. изготвя протокол, в който класира кандидатите за всяка длъжност по низходящ ред и го изпраща до министъра на отбраната или до оправомощено от него длъжностно лице с предложение за сключване на договор с класираните на първо място кандидати;
3. писмено уведомява кандидатите за резултатите от класирането чрез съответната териториална структура за водене на военния отчет и връща документите на некласираните кандидати в 5-дневен срок след завършване на конкурса.


Чл. 9. (1) Некласираните кандидати могат да подадат жалба пред министъра на отбраната или пред оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 5, ал. 1 и 2 в 7-дневен срок от уведомяването им чрез съответната териториалната структура за водене на военния отчет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Териториалната структура за водене на военния отчет комплектува жалбата с получените от военното формирование документи и я изпраща до оправомощеното длъжностно лице.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Министърът на отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 5, ал. 1 и 2 се произнася писмено в 14-дневен срок от получаването на жалбата и уведомява кандидата чрез съответната териториална структура за водене на военния отчет. При основателност на възражението министърът на отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 5, ал. 1 и 2 прекратява конкурсната процедура за съответната длъжност и насрочва нов конкурс.

Раздел III.
Ред за сключване, изменение и прекратяване на договора за служба в доброволния резерв и за предоставяне на техника в доброволния резерв


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице сключва договор за служба в доброволния резерв със:
1. кандидата по чл. 4а и - за длъжността, за която кандидатства;
2. класирания на първо място кандидат - за длъжността, за която кандидатства на конкурса.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Договорът за служба в доброволния резерв с кандидат, който се намира в трудови или служебни правоотношения, се подписва и от работодателя/органа по назначаване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Когато кандидатът по ал. 1, т. 1 или 2 е без необходимата за длъжността военна подготовка, в договора за служба в доброволния резерв се определят условията и редът за нейното провеждане.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице сключва договор за предоставяне на техника в доброволния резерв с класирания на първо място кандидат от конкурса по чл. 2, ал. 5.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Договорът се сключва:
1. след изтичане на сроковете по чл. 9;
2. при наличие на изискващото се за длъжността разрешение за достъп до класифицирана информация със съответното ниво на класификация за длъжността, ако длъжността го изисква.
(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Договорът се извежда в регистратурата, която осигурява лицето, оправомощено да сключи договора за служба в доброволния резерв, като екземпляр от договора остава към дело.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 60 от 2017 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) В случай че договорът съдържа класифицирана информация, той се съхранява само във военното формирование/структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната, за чиито нужди е сключен.


Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) При изменение на правата, задълженията, условията и срока на договорите по чл. 10, ал. 1 и 4 по инициатива на всяка от страните по договора се сключва допълнително споразумение.
(2) Допълнително споразумение задължително се сключва при:
1. изпращане на резервиста за участие в операции и мисии извън територията на страната, ако не е уговорено в договора;
2. преназначаване на друга длъжност;
3. заместване на отсъстващ повече от 30 работни дни военнослужещ, ако не е уговорено в договора;
4. временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност на военнослужещ, ако не е уговорено в договора;
5. удължаване срока на договора;
6. сключването на трудов договор от резервиста, съответно възникването на служебно правоотношение, когато към момента на сключването на договора по чл. 10, ал. 1 той не е бил в трудово или служебно правоотношение;
7. сключването на трудов договор от резервиста с друг работодател, съответно възникването на служебно правоотношение с друг орган по назначаване.
(3) Допълнителното споразумение се изготвя в писмена форма и се счита за неразделна част от сключения договор.
(4) Екземпляр от допълнителното споразумение се съхранява у резервиста/собственика на техника, в териториалната структура за водене на военния отчет, в работодателя/органа по назначаването на резервиста и във военното формирование/структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната, за чиито нужди е сключен договорът.
(5) В случай че допълнителното споразумение съдържа класифицирана информация, то се съхранява само във военното формирование/структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната, за чиито нужди е сключен договорът.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) (1) Резервистът в 10-дневен срок от датата на възникването или промяната на трудовото/служебното правоотношение с друг работодател/орган по назначаването уведомява командира/началника на военното формирование или ръководителя на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, където изпълнява договора за служба в резерва.
(2) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, където се изпълнява договорът за служба в резерва, в 7-дневен срок от уведомяването изпраща на резервиста допълнително споразумение по чл. 11, ал. 2, т. 6 или 7 към договора за служба в резерва за подпис от работодателя.
(3) Резервистът в 10-дневен срок изпраща обратно във военното формирование или структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната, където се изпълнява договорът за служба в резерва, подписаното от работодателя допълнително споразумение.
(4) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, където се изпълнява договорът за служба в резерва, в 7-дневен срок изпраща допълнителното споразумение до министъра на отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице за подпис.
(5) След подписването допълнителното споразумение се връща във военното формирование или структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната, където се изпълнява договорът.


Чл. 12. (1) В случаите по чл. 29, ал. 2 и чл. 69, ал. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на договора за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника в доброволния резерв всяка от страните може да отправи предложение до другите страни за удължаване срока на договора.
(2) Резервистът отправя предложение за удължаване срока на договора до:
1. работодателя/органа по назначаването си;
2. министъра на отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 10, ал. 1 чрез командира (началника) на съответното военно формирование или ръководителя на съответната структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, към което прилага становището на работодателя/органа по назначаването си.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Собственикът на техника-резерв отправя предложение за удължаване срока на договора до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 10, ал. 4 чрез съответната териториална структура за водене на военния отчет, която го изпраща на командира (началника) на съответното военно формирование или на ръководителя на съответната структура на пряко подчинение на министъра на отбраната за становище.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Командирът (началникът) на съответното военно формирование или ръководителят на съответната структура на пряко подчинение на министъра на отбраната изразява становище по предложението на резервиста и становището на работодателя/органа по назначаването по ал. 2, съответно предложението на собственика на техника-резерв по ал. 3, и изпраща преписката до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 10, ал. 1 и 4.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Министърът на отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 10, ал. 1 и 4 изразява становище по предложението на резервиста/собственика на техника-резерв по ал. 2 и 3 в 30-дневен срок от получаването му, за което уведомява другите страни по договора.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) В срока по ал. 1 министърът на отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 10, ал. 1 и 4 може да отправи предложение за удължаване срока на договора до резервиста/собственика на техника-резерв по мотивирано предложение на командира/началника на военното формирование по команден ред или по мотивирано предложение на ръководителя на съответната структура при спазване на следната процедура:
1. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) предложението се отправя лично до резервиста/собственика на техника-резерв, което му се връчва срещу подпис от ръководителя на съответната териториална структура за водене на военния отчет с отбелязване датата на връчване; когато резервистът е на активна служба, предложението на министъра на отбраната или на оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 10, ал. 1 и 4 се отправя от командира (началника) на съответното военно формирование или от ръководителя на съответната структура, за което се уведомява ръководителят на съответната териториална структура за водене на военния отчет;
2. ръководителят на съответната териториална структура за водене на военния отчет изисква становище от работодателя/органа по назначаването за удължаване срока на договора за служба в доброволния резерв;
3. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) в 10-дневен срок от получаване на предложението резервистът/собственикът на техника-резерв и работодателят/органът по назначаването уведомяват писмено ръководителя на съответната териториална структура за водене на военния отчет за съгласието или за несъгласието относно отправеното предложение; при съгласие на страните ръководителят на съответната териториална структура за водене на военния отчет изпраща отговорите до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 10, ал. 1 и 4 за удължаване срока на договора;
4. когато резервистът е на активна служба той писмено уведомява командира (началника) на съответното военно формирование или ръководителя на съответната структура; ръководителят на съответната териториална структура за водене на военния отчет изпраща становището на работодателя/органа по назначаването за удължаване срока на договора за служба в доброволния резерв до командира (началника) на съответното военно формирование или ръководителя на съответната структура; при съгласие на страните командирът (началникът) на съответното военно формирование или ръководителят на съответната структура изпраща отговорите до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 10, ал. 1 за удължаване срока на договора.
(7) Всяка от страните по договора може да оттегли отправеното предложение не по-късно от един месец от датата на изтичане на договора. Ако другите страни са получили предложението, оттеглянето се извършва с тяхно съгласие.
(8) Ако нито една от страните не отправи предложение до другите страни за удължаване срока на договора, той се прекратява с изтичане на уговорения срок.


Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Договорът за служба в доброволния резерв и договорът за предоставяне на техника-резерв се прекратяват със заповед на министъра на отбраната или на оправомощеното от него длъжностното лице по чл. 10, ал. 1 и 4.
(2) В заповедта по ал. 1 задължително се посочват:
1. длъжностното лице, което я издава;
2. правните и фактическите основания за прекратяване на договора;
3. разпоредителна част, която съдържа:
а) права и задължения, ред за изпълнение;
б) разпоредби за водене на военен отчет;
в) имуществени последици от прекратяване на договора по ал. 1;
г) срок за сдаване на длъжността от резервиста;
д) срок и ред за обжалване на заповедта.
(3) Срокът за сдаване на длъжността може да бъде до 3 работни дни в зависимост от спецификата на длъжността.
(4) Копия от заповедта по ал. 1 се изпращат до съответната териториална структура за водене на военния отчет и до военното формирование или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, в което се изпълнява договорът.
(5) Ръководителят на съответната териториална структура за водене на военния отчет запознава резервиста със съдържанието на заповедта по ал. 1 срещу подпис и му връчва известие за явяване във военното формирование или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната за сдаване на длъжността. Ако резервистът е на активна служба, командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната го запознава със съдържанието на заповедта по ал. 1 срещу подпис.
(6) Срокът за сдаване на длъжността започва да тече от деня на явяването на резервиста във военното формирование или в съответната структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или от първия работен ден, следващ запознаването на резервиста със заповедта от съответния командир (началник) или ръководител.
(7) След сдаване на длъжността командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната връчва на резервиста копие от заповедта по ал. 1 и издава заповед за отчисляване на резервиста от списъчния състав на военното формирование/структурата. Копие от заповедта за отчисляване се връчва на резервиста и се изпраща копие в съответната териториална структура за водене на военния отчет в 3-дневен срок от издаването и.
(8) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната издава заповед за отчисляване на техниката-резерв от списъчния състав на военното формирование/структурата. Копие от заповедта за отчисляването се изпраща в съответната териториална структура за водене на военния отчет в 3-дневен срок от издаването и.
(9) Ръководителят на съответната териториална структура за водене на военния отчет запознава собственика на техника-резерв със съдържанието на заповедите по ал. 1 и 8 и му връчва копие от заповедите срещу подпис.
(10) Ръководителят на териториалната структура за водене на военния отчет връчва срещу подпис на работодателя/органа по назначаването заповедта по ал. 1 след получаване на копие от заповедта за отчисляване на резервиста от списъчния състав на формированието/структурата.
(11) В случай че резервистът/собственикът на техника-резерв или работодателят/органът по назначаването откажат да се запознаят/да получат копие от заповедта по ал. 1, отказът се удостоверява с подписа на двама свидетели, а при неявяване заповедта се изпраща на постоянния адрес на резервиста/собственика на техника-резерв и на посочения в договора адрес на работодателя/органа по назначаването с препоръчано писмо с обратна разписка.
(12) Когато в мотивите на заповедта за прекратяване на договора за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника в доброволния резерв се съдържат факти и сведения, съставляващи класифицирана информация, на резервиста/собственика на техника и на работодателя/органа по назначаването се връчва препис-извлечение от заповедта, което не съдържа такава информация.
(13) Договорът за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника в доброволния резерв се прекратява от датата на връчване на заповедта по ал. 1, освен в случаите по:
1. чл. 30, т. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България - от датата на навършване на пределната възраст;
2. чл. 30, т. 10 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България - от датата на смъртта.


Чл. 14. (1) Прекратяване на договора за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника-резерв на основание чл. 30, т. 1 или чл. 70, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (по взаимно съгласие на страните) се извършва при спазване на следната процедура:
1. резервистът подава до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностното лице по чл. 13, ал. 1 заявление, към което прилага становището на работодателя/органа по назначаването;
2. собственикът на техника-резерв подава до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностното лице по чл. 13, ал. 1 заявление;
3. заявлението по т. 1 и 2 се изпраща чрез съответната териториална структура за водене на военния отчет до командира (началника) на военното формирование или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, където се изпълнява съответният договор за становище; когато резервистът е на активна служба, заявлението по т. 1 и 2 се подава до командира (началника) на военното формирование или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, където се изпълнява съответният договор;
4. в 3-дневен срок от получаване на заявлението по т. 1 и 2 командирът/началникът на военното формирование или ръководителят на структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната го изпраща до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностното лице по чл. 13, ал. 1, като прилага и своето становище по него;
5. заявлението по т. 1 и 2 и становището към него се завеждат в деловодството на Министерството на отбраната; от датата на завеждане на заявлението тече 30-дневен срок за вземане на отношение по заявлението и за уведомяване на резервиста/собственика на техника-резерв, съответно на работодателя/органа по назначаването.
(2) В случай че заповедта не бъде връчена на резервиста/собственика на техника-резерв в 30-дневен срок от завеждането на заявлението, се счита, че предложението не е прието.
(3) Предложение за прекратяване на договора за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника-резерв по взаимно съгласие може да отправи и министърът на отбраната или оправомощеното от него длъжностното лице по чл. 13, ал. 1 при спазване на следната процедура:
1. предложението се отправя до другите страни по договора и им се връчва срещу подпис от ръководителя на съответната териториална структура за водене на военния отчет, като се отбелязва датата на връчване; когато резервистът е на активна служба, предложението до него се връчва от командира (началника) на военното формирование или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, където се изпълнява съответният договор;
2. ако в 30-дневен срок от получаване на предложението страните по т. 1 не вземат отношение по него и не уведомят писмено министъра на отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1 за съгласието си, се счита, че предложението не е прието.
(4) Предложение за прекратяване на договора за служба в доброволния резерв може да отправи и работодателят/органът по назначаването при спазване на следната процедура:
1. предложението се отправя чрез ръководителя на териториалната структура за водене на военния отчет до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1, като към него се прилага становището на резервиста;
2. ако в 30-дневен срок от получаване на предложението министърът на отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1 не вземе отношение по предложението и не уведоми писмено за съгласието си другите страни по договора, се счита, че предложението не е прието.


Чл. 15. Прекратяване на договора за служба в доброволния резерв на основание чл. 30, т. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при навършване на пределна възраст от резервиста) се извършва при спазване на следната процедура:
1. командирът (началникът) на съответното военно формирование или ръководителят на съответната структура на пряко подчинение на министъра на отбраната до 31 октомври на предходната година изготвя списък на резервистите, които навършват пределна възраст за служба в доброволния резерв през следващата година;
2. командирът (началникът) на съответното военно формирование или ръководителят на съответната структура прави предложение за прекратяване на договора за служба в доброволния резерв по команден ред до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1 не по-късно от един месец преди навършване на пределната възраст на резервиста.


Чл. 16. (1) Прекратяване на договора за предоставяне на техника-резерв на основание чл. 70, т. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при настъпила негодност на техниката за експлоатация) се извършва въз основа на заключение от структурите, на които са възложени регистрацията, контролът по изправността и отчетът на техниката.
(2) Заключението по ал. 1 се предоставя на ръководителя на съответната териториална структура за водене на военния отчет. То е окончателно и не подлежи на обжалване.
(3) Началникът на териториалната структура в 3-дневен срок от получаване на заключението по ал. 1 прави предложение по команден ред за прекратяване на договора до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1, като прилага копие от заключението.
(4) Министърът на отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1 прекратява договора за предоставяне на техника-резерв не по-късно от един месец от датата на издаване на заключението.


Чл. 17. (1) Прекратяването на договора за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника-резерв на основание чл. 30, т. 3 или чл. 70, т. 3 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (неизпълнение на задължение по договора) се извършва по предложение на всяка от страните, като се прилагат доказателства, удостоверяващи неизпълнението.
(2) В случаите по ал. 1 министърът на отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1 прекратява договора за служба или за предоставяне на техника в доброволния резерв по предложение на командира/началника на военно формирование или на ръководителя на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната.


Чл. 18. Прекратяване на договора за служба в доброволния резерв на основание чл. 30, т. 4 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (когато след сключването на договора лицето не завърши успешно обучението си за придобиване на военна подготовка) се извършва при следната процедура:
1. командирът/началникът на специализирания учебен център в 7-дневен срок от завършването на курса уведомява командира/началника на военно формирование или ръководителя на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната за резервистите, които не са завършили успешно обучението за придобиване на военна подготовка;
2. командирът/началникът на военно формирование или ръководителят на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната прави предложение до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1 за прекратяване на договора за служба в доброволния резерв.


Чл. 19. (1) Прекратяване на договора за служба в доброволния резерв на основание чл. 30, т. 5 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се извършва в 5-дневен срок от получаването на документ, удостоверяващ отказ за издаване, отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация или отказ на резервиста да подаде документи за проучване при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Командирът/началникът на военно формирование или ръководителят на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната прави предложение до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностното лице по чл. 13, ал. 1 за прекратяване на договора, като прилага съответните документи.
(3) В случаите, когато резервистът обжалва отказа за издаване или отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация в законоустановения срок, срокът за прекратяване на договора по ал. 1 започва да тече след получаването на решението по жалбата.
(4) При отказ на резервиста да подаде документи за проучване при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация, се съставя протокол от беседа, която се провежда от командира (началника) на военно формирование или от ръководителя на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната в присъствието на двама свидетели, единият от които е длъжностното лице по сигурността на информацията на военното формирование или на съответната структура.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Прекратяване на договора за служба в доброволния резерв на основание чл. 30, т. 5а от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при промяна на трудово или служебно правоотношение и отказ на работодателя или органа по назначаване на резервиста да подпише допълнително споразумение към договора за служба в доброволния резерв) се извършва при спазване на следната процедура:
1. при отказ на работодателя или на органа по назначаване на резервиста да подпише допълнително споразумение резервистът уведомява командира (началника) на военното формирование или ръководителя на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, където изпълнява договора за служба в доброволния резерв;
2. командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, където се изпълнява договорът за служба в доброволния резерв, прави предложение по команден ред до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1 за прекратяване на договора за служба в доброволния резерв.


Чл. 20. Прекратяване на договора за служба в резерва на основание чл. 30, т. 6, 7 и 8 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при преминаване на платена изборна длъжност, приемане на военна служба или при ползване на отпуск поради бременност, раждане или осиновяване и при ползване на отпуск за отглеждане на дете) се извършва при спазване на следната процедура:
1. резервистът представя документ, удостоверяващ обстоятелството по чл. 30, т. 6, 7 и 8 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, в 7-дневен срок от датата на издаването му в съответната териториална структура за водене на военен отчет; началникът на съответната териториална структура за водене на военен отчет в 7-дневен срок от получаването на документа прави предложение по команден ред до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1 за прекратяване на договора за служба в резерва, като прилага съответния документ;
2. когато резервистът е на активна служба, документът се подава в 7-дневен срок от датата на издаването му до командира (началника) на военното формирование или до ръководителя на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, където се изпълнява съответният договор; командирът/началникът на военно формирование или ръководителят на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната в 7-дневен срок от получаването на документа прави предложение по команден ред до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1 за прекратяване на договора за служба в резерва, като прилага съответния документ.


Чл. 21. (1) Прекратяване на договора за служба в доброволния резерв на основание чл. 30, т. 9 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при отпадане на някое от изискванията за приемане на служба в доброволния резерв по чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България) се извършва при отпадане на някое от изискванията за приемане на служба в доброволния резерв.
(2) Началникът на съответната териториална структура за водене на военен отчет на резервиста или командирът (началникът) на военно формирование или ръководителят на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната при установяване отпадането на някое от изискванията на ал. 1 в 7-дневен срок прави предложение по команден ред до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1 за прекратяване на договора, като прилага съответните документи.
(3) Министърът на отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1 прекратява договора за служба в доброволния резерв не по-късно от един месец от получаването на предложението по ал. 2.


Чл. 22. (1) За прекратяване на договора за служба в доброволния резерв на основание чл. 30, т. 10 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при смърт на резервиста) ръководителят на съответната териториална структура за водене на военен отчет прави предложение по команден ред до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1 за прекратяване на договора, като прилага акта за смърт.
(2) Предложението по ал. 1 се прави в 7-дневен срок от датата на получаване на акта за смъртта на резервиста.


Чл. 23. (1) За прекратяване на договора за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника-резерв на основание чл. 31, ал. 1 или чл. 71, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (с тримесечно писмено предизвестие) резервистът/собственикът на техника-резерв подава заявление, с което уведомява министъра на отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1, че след изтичането на срока на предизвестието едностранно прекратява договора.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава чрез съответната териториална структура за водене на военния отчет до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1. Началникът на съответната териториална структура за водене на военния отчет в 7-дневен срок от подаване на заявлението прави предложение до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1 за прекратяване на договора, като прилага съответните документи.
(3) Когато резервистът е на активна служба, заявлението по ал. 1 се подава чрез командира (началника) на съответното военно формирование или ръководителя на съответната структура, в което се изпълнява договорът. Командирът (началникът) на съответното военно формирование или ръководителят на съответната структура в 7-дневен срок от подаване на заявлението прави предложение до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1 за прекратяване на договора, като прилага съответните документи. Копие от заявлението се изпраща на началника на съответната териториална структура за водене на военния отчет.
(4) Началникът на съответната териториална структура за водене на военния отчет уведомява работодателя/органа по назначаването за подаденото от резервиста заявление.
(5) Срокът на предизвестието е 3 месеца и започва да тече от деня, следващ получаването на предизвестието.
(6) Предизвестието може да бъде оттеглено до изтичането на срока му със съгласието на министъра на отбраната или на оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1. Оттеглянето се извършва със заявление от резервиста/собственика на техника-резерв по ал. 1 до министъра на отбраната или до оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1.
(7) Договорът за служба или за предоставяне на техника в доброволния резерв се прекратява след изтичане срока на предизвестието.


Чл. 24. (1) Прекратяване на договора за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника-резерв на основание чл. 32, ал. 1 или чл. 72, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се извършва с едномесечно предизвестие от министъра на отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице по чл. 13, ал. 1 до другите страни по договора.
(2) Предложение за отправяне на едномесечно предизвестие се прави от съответните командири (началници) на военни формирования или ръководители на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.
(3) Предизвестието по ал. 1 се връчва на другите страни по договора срещу подпис от началника на съответната териториална структура за водене на военния отчет с отбелязване датата на връчване. Когато резервистът е на активна служба, предизвестието по ал. 1 му се връчва от командира (началника) на съответното военно формирование или от ръководителя на съответната структура.
(4) Договорът за служба или за предоставяне на техника в доброволния резерв се прекратява след изтичане срока на предизвестието.


Чл. 25. Командирът (началникът) на военно формирование и ръководителят на структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната след прекратяване на договора за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника-резерв изпраща в съответната териториална структура за водене на военния отчет военноотчетни документи на резервиста или на техниката-резерв, становище за изпълнението на договора и копие от разрешението за достъп до класифицирана информация на резервиста.

Раздел IV.
Ред за назначаване, преназначаване и освобождаване от длъжност на резервисти, в т.ч. ред за заместване и за временно изпълнение на задълженията на вакантната длъжност по чл. 40 и 41 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България


Чл. 26. (1) Българските граждани, сключили договор за служба в доброволния резерв, се назначават на длъжност със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща до военното формирование или до структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната, където ще се изпълнява договорът, и в съответната териториална структура за водене на военния отчет.
(3) Копие от заповедта по ал. 1 се връчва на резервиста от началника на съответната териториална структура за водене на военния отчет в 7- дневен срок от получаването и.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Началникът на съответната териториална структура изпраща във военното формирование или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната военноотчетни документи на резервиста за водене на отчета до прекратяване на договора.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) След получаването на копие от заповедта по ал. 1 във военното формирование или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната резервистът се зачислява в списъчния състав.
(6) В случай че заповедта по ал. 1 съдържа класифицирана информация, резервистът/собственикът на техника-резерв само се запознава с нея срещу подпис с отбелязване на датата за запознаване.


Чл. 27. (1) Резервистите от военните формирования и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, участващи в операции и мисии извън територията на страната, за срока на операцията или мисията се вземат във временен задграничен щат на министъра на отбраната и се командироват със заповед на министъра на отбраната.
(2) След приключване на операцията или мисията извън територията на страната резервистите се назначават със заповед от министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице на заеманите преди командироването им длъжности.


Чл. 28. (1) Техниката-резерв в изпълнение на чл. 5, ал. 2 и чл. 7, ал. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се зачислява във военното формирование или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице и се привежда на активна служба, и въвежда в експлоатация със заповед на съответния командир (началник) на военно формирование или на съответния ръководител на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната.
(2) Привеждането на активна служба на техниката-резерв по ал. 1 се извършва в съответствие с годишните планове за подготовка на въоръжените сили.


Чл. 29. Резервистът се преназначава на длъжност със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностното лице, ако отговаря на изискванията за заемането и, в т.ч. притежава изискващото се за длъжността военно звание или отговаря на изискванията за повишаване във военно звание, както и ако притежава необходимото разрешение за достъп до класифицирана информация.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Резервистът се преназначава на длъжност в съответното военно формирование или в съответната структура на пряко подчинение на министъра на отбраната през цялата година след подаден рапорт по команден ред, ако длъжността не е обявена по реда на чл. 5 или ако е била обявена, но не е заета след приключването на конкурсната процедура.
(2) Командирът/началникът на основание на подадения рапорт прави мотивирано предложение по команден ред до министъра на отбраната или до оправомощено от него длъжностно лице и прилага кадрова справка на резервиста и длъжностна характеристика.
(3) Когато длъжността, на която се преназначава резервистът, изисква по-високо ниво на достъп до класифицирана информация от това, което той притежава, се подават и необходимите документи за проучване и за издаване на съответното разрешение за достъп до класифицирана информация.


Чл. 31. Резервист може да се преназначава на по-ниска длъжност в обхвата на притежаваното военно звание с негово съгласие при:
1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) решение на Народното събрание за намаляване числеността на доброволния резерв;
2. организационно-щатни промени въз основа на акт на министъра на отбраната.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) По предложение на командира (началника) на военното формирование или на ръководителя на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната резервистите след писмено съгласие може да бъдат назначавани да заместват отсъстващ военнослужещ при условията на чл. 40 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Резервист не може да бъде назначен да замества отсъстващ военнослужещ по реда ал. 1, ако военното формирование, в което изпълнява служба в доброволния резерв, е планирано за участие в операция или мисия за срока на заместването.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) По предложение на командира (началника) на военното формирование или на ръководителя на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната резервистите след писмено съгласие може да бъдат назначавани за временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност за военнослужещ при условията на чл. 41 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице.
(2) При назначаване на резервист временно да изпълнява вакантна длъжност, за която се изисква по-високо военно звание, то не се присвоява.


Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.)

Чл. 35. Резервистите се освобождават от длъжност при:
1. преназначаване на друга длъжност;
2. вземане във временен задграничен щат на министъра на отбраната;
3. прекратяване на договора за служба в доброволния резерв.

Раздел V.
Условия и ред за планиране, организиране и провеждане на подготовка на резервисти, както и за придобиване и повишаване на военната квалификация на резервисти (Загл. изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)

Раздел V.
Условия и ред за планиране, организиране и провеждане на подготовка на резервисти, както и за придобиване и повишаване на военната квалификация на резервисти. Условия и ред за планиране, организиране и провеждане на подготовка на български граждани


Чл. 36. (1) Министърът на отбраната осъществява общото ръководство по обучението и подготовката на резервистите.
(2) Командирите (началниците) на военни формирования и ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната планират и организират подготовката на резервисти в съответните военни формирования или структури.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Командващият на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили и командирът на Съвместното командване на специалните операции планират и организират подготовката на резервисти от пряко подчинените им военни формирования.


Чл. 37. (1) Обучението на резервистите за придобиване и повишаване на военна квалификация се осъществява във военни академии, висшите военни училища, професионални сержантски/старшински колежи и в специализираните учебни центрове.
(2) Условията и редът за обучение на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и за преквалификация по ал. 1 се определят с акт на министъра на отбраната.


Чл. 38. (1) Подготовката на резервистите е индивидуална и колективна.
(2) Индивидуалната подготовка на резервистите включва:
1. начална военна подготовка;
2. специална военна подготовка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Обучението по начална военна подготовка и специална военна подготовка е с продължителност не по-малко от 90 учебни часа.
(4) Колективната военна подготовка на резервистите включва изграждане и усъвършенстване на навици и умения за действие в състава на военни формирования на тактическо и оперативно ниво.


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Началната военна подготовка се провежда в зависимост от потребностите на въоръжените сили по единен учебен план и програма, утвърдени от министъра на отбраната или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Началната военна подготовка се организира със заповед на началника на отбраната или на ръководителя на съответната структура на пряко подчинение на министъра на отбраната и завършва с полагането на изпити. На успешно завършилите подготовката резервисти се издава удостоверение. Те полагат военна клетва по реда на уставите на въоръжените сили, присвоява им се военно звание и се вписват на военен отчет.


Чл. 40. (1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Специалната военна подготовка се провежда в специализирани учебни центрове и във военни формирования по учебни планове и програми, утвърдени от началника на отбраната по предложение на командващия на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, командира на Съвместното командване на специалните операции или утвърдени от ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.
(2) Специалната военна подготовка се провежда след преминаване на начална военна подготовка.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Специалната военна подготовка се организира със заповеди на началника на отбраната, командващия на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, командира на Съвместното командване на специалните операции или на ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и завършва с полагането на изпити. На успешно завършилите подготовката резервисти се издава удостоверение.


Чл. 41. (1) Колективната военна подготовка на резервистите се планира въз основа на годишния план за подготовка на въоръжените сили.
(2) Колективната военна подготовка на резервистите се организира и провежда от командирите (началниците) на военните формирования или от ръководителите на структури под формата на тактически учения и тренировки, командирски сборове и комплексни занятия и командно-щабни учения.


Чл. 42. (1) За срока на подготовката по чл. 38 на резервистите се осигурява:
1. настаняване, хранене, униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) медицинско и психологично обслужване;
3. задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задължения.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Резервистите по ал. 1 не получават дневни и квартирни пари за времето на подготовката по ал. 1, освен в случаите, когато има обективна невъзможност за организиране на настаняване и хранене.


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Командирите (началниците) на военните формирования и ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната предоставят ежегодно до 20 декември на съответните териториални структури за водене на военния отчет график за продължителността на подготовката за следващата година. Централното военно окръжие изготвя обобщен график, който предоставя в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната до 20 януари.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Териториалните структури за водене на военния отчет уведомяват ежегодно до 20 януари резервистите и техните работодатели/органи по назначаването за времето и продължителността на подготовката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Ежегодно до 20 декември специализираните учебни центрове изпращат по команден ред в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната анализ за резултатите от проведената по чл. 39 и 40 подготовка за изминалата учебна година и предложения за подобряване на работата през следващата учебна година.


Чл. 44. (В сила от 01.09.2013 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)

Чл. 45. (В сила от 01.09.2013 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)

Чл. 46. (В сила от 01.09.2013 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)

Чл. 47. (В сила от 01.09.2013 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)


Чл. 48. (В сила от 01.09.2013 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)


Чл. 49. (В сила от 01.09.2013 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)

Чл. 50. (В сила от 01.09.2013 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)

Раздел VI.
Условия и ред за присвояване, повишаване и понижаване във военно звание на резервисти и запасни


Чл. 51. (1) Със заповедта за назначаване на длъжност по чл. 26, ал. 1 на резервиста се присвоява или обявява военно звание по резерва, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) на лицата, които не притежават военно звание по резерва, след завършване на начална военна подготовка им се присвоява военно звание, както следва:
а) за длъжности за войници (матроси) - "редник - 1-ви клас" ("матрос - 1-ви клас");
б) за длъжности за сержанти (старшини) - "младши сержант" ("старшина II степен");
в) за длъжности за офицерски кандидати - "офицерски кандидат - 1-ви клас";
г) за длъжности за офицери - "лейтенант";
2. (нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) лицата, на които е присвоено звание по т. 1, букви "б", "в" и "г", преминават курс за квалификация съгласно чл. 37, регламентиран с договора за служба в доброволния резерв, в срок до една година от присвояването на военното звание по резерва;
3. (нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) на лицата, придобили начална военна подготовка и притежаващи военно звание по резерва, по-ниско от изискващото се звание за длъжността по длъжностното разписание, им се присвоява, както следва:
а) за длъжности за войници (матроси) - званието по длъжностното разписание;
б) за длъжности за сержанти (старшини) и офицерски кандидати:
аа) с войнишки (матроски) звания по резерва - "младши сержант" ("старшина II степен");
бб) със сержантски (старшински) и офицерски кандидати звания по резерва - с една степен по-високо от званието, което притежават по резерва;
в) за длъжности за офицери:
аа) с войнишки (матроски), сержантски (старшински) и офицерски кандидати звания по резерва - "лейтенант";
бб) с офицерски звания по резерва - с една степен по-високо от званието, което притежават по резерва;
4. (нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) лицата, на които е присвоено звание по т. 3, буква "б", подбуква "аа" и буква "в", подбуква "аа", преминават курс за квалификация съгласно чл. 37 и регламентиран с договора за служба в доброволния резерв, в срок до една година от присвояването на военното звание по резерва за съответната длъжност по длъжностното разписание;
5. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) лицата, които притежават военно звание по резерва, съответстващо на званието на длъжността по длъжностното разписание, се приемат на служба в резерва с притежаваното военно звание;
6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) на лицата, които притежават военно звание по резерва, по-високо от изискващото се за длъжността, им се присвоява военното звание, изискващо се за длъжността по длъжностно разписание, с тяхно съгласие за времето на действие на договора за служба в доброволния резерв или допълнителното споразумение.
(2) На резервисти, които участват в операции и мисии извън територията на страната, за срока на участието им в операцията или мисията им се присвоява военното звание, изисквано за заемане на длъжността.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.)

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) (1) Началникът на Централното военно окръжие със своя заповед, по предложение на началниците на военни окръжия след оправомощаване от министъра на отбраната, обявява военно звание по резерва на запасните без военни звания по резерва, които притежават гражданска специалност, необходима за военните формирования от въоръжените сили и за структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в зависимост от военновременната длъжност, за която са получили повиквателни заповеди, за времето на действие на повиквателната заповед, както следва:
1. за длъжности за войници (матроси) - военно звание "редник - 1-ви клас" ("матрос - 1-ви клас");
2. за длъжности за сержанти (старшини) и офицерски кандидати - военно звание "младши сержант" ("старшина II степен");
3. за длъжности за офицери - военно звание "лейтенант".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) На завършилите обучение за придобиване на квалификация "Офицер от резерва" български граждани по чл. 57, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице им се присвоява военно звание "лейтенант".
(3) Със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице по предложение на началника на Централното военно окръжие на запасните, които притежават гражданска специалност, необходима за военните формирования от въоръжените сили и за структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, участвали в операции и мисии извън територията на страната или получили военна подготовка, или завършили курсове за повишаване на военната квалификация и за преквалификация, в зависимост от притежаваното образование и професионална квалификация им се присвоява военно звание по резерва, както следва:
1. на лицата със средно образование - военно звание "редник - 1-ви клас" ("матрос - 1-ви клас");
2. на лицата с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..." - военно звание "младши сержант" ("старшина II степен");
3. на лицата с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и по-висока - военно звание "лейтенант".
(4) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.)
(5) При обявяване на военно положение или положение на война запасните, които притежават гражданска специалност, необходима за военните формирования от въоръжените сили и за структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, със заповедта за назначаването им в съответното военно формирование или в структура на пряко подчинение на министъра на отбраната им се присвоява военното звание, изискващо се за заемане на длъжността.


Чл. 52. (1) Резервистите и запасните се повишават във военни звания последователно със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице не повече от веднъж годишно.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Лицата по ал. 1 се удостояват или се повишават във висши военни звания еднократно за срока на службата в резерва при особено големи заслуги за укрепване и развитие на въоръжените сили по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(3) Резервистите и запасните може да се повишават в следващо военно звание в следните случаи:
1. резервистите:
а) след успешно завършен курс за придобиване или повишаване на квалификацията и за преквалификация;
б) при заемане или при назначаване на длъжност, изискваща по-високо военно звание;
в) (нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) след участие в операции и мисии извън територията на страната в обхвата на съответната категория военнослужещи; за категория офицери - до звание "капитан" ("капитан-лейтенант");
г) (нова - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) след премината специална военна подготовка или колективна военна подготовка в обхвата на съответната категория военнослужещи; за категория офицери - до звание "капитан" ("капитан-лейтенант");
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) запасните:
а) след завършен курс за придобиване или повишаване на квалификацията и за преквалификация на доброволен принцип;
б) след завършено обучение по специална военна подготовка на доброволен принцип в обхвата на съответната категория военнослужещи; за категория офицери - до звание "капитан" ("капитан-лейтенант").
(4) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Повишаване в следващо военно звание на резервисти и запасни извън случаите по ал. 3 може да се извършва еднократно за срока на службата в резерва със заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на отбраната, на командирите (началниците) на военни формирования по команден ред или по предложение на ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната или по предложение на ръководителите на структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(5) Резервист или запасен може да бъде повишен в следващо военно звание посмъртно еднократно с една степен със заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на отбраната, на командирите (началниците) на военни формирования по команден ред или по предложение на ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.


Чл. 53. Резервист при изпълнение на активна служба може да бъде понижен във военно звание при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на правилника за прилагането му.

Раздел VI "а".
Ред за преминаване на срочната служба в доброволния резерв (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.)


Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) (1) Срочната служба в доброволния резерв включва последователно преминаване на етапите по чл. 59а от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България по програми, утвърдени от началника на отбраната.
(2) Приетите на срочна служба в доброволния резерв с основно образование преминават само първия етап по чл. 59а от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

Чл. 53б. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) (1) Длъжностите за срочна служба в доброволния резерв се обявяват със заповед на министъра на отбраната. В заповедта се посочват:
1. изискванията за заемане на длъжностите;
2. необходимото ниво за достъп до класифицирана информация за длъжностите, в случай че се изисква за заемането им;
3. населеното място, където се намира военното формирование/структурата, и неговият военнопощенски номер;
4. необходимите документи за кандидатстване;
5. мястото за подаване на документите;
6. времето за провеждане на подбора;
7. задълженията на съответните длъжностни лица за преминаване на процедурата по приемане на служба и сключване на договор за срочна служба в доброволния резерв.
(2) Заповедта по ал. 1 се обявява на интернет страниците на Министерството на отбраната и на Централното военно окръжие.
(3) Кандидатите подават писмено заявление за кандидатстване за заемане на длъжност по ал. 1 заедно с необходимите документи в съответните териториални структури за водене на военния отчет.
(4) Съответните териториални структури за водене на военния отчет:
1. изготвят списъци на допуснатите и на недопуснатите до подбора кандидати;
2. връщат документите на кандидатите, които не отговарят на изискванията за участие, като мотивират отказа;
3. изпращат документите на кандидатите, които отговарят на изискванията за участие в подбора, на съответната комисия по ал. 6.
(5) Недопускането до участие в подбора подлежи на административен контрол пред началника на Централното военно окръжие в 3-дневен срок от получаването на отказа по ал. 4, т. 2. Началникът на Централното военно окръжие се произнася в 3-дневен срок от получаването на жалбата. Жалбата не спира процедурата по подбор.
(6) Подборът на допуснатите кандидати се извършва от комисии, назначени със заповед на началника на Централното военно окръжие.
(7) Началникът на Централното военно окръжие определя реда за работа на комисиите по ал. 6 и критериите за извършване на подбора.
(8) Подборът на допуснатите кандидати се извършва при спазване на следния ред:
1. комисиите по ал. 6 разглеждат постъпилите документи и по определените критерии по ал. 7 класират кандидатите в низходящ ред за всяка от длъжностите;
2. за резултатите от работата си комисиите по ал. 6 изготвят протоколи, които се утвърждават от началника на Централното военно окръжие;
3. след утвърждаване на протоколите началникът на Централното военно окръжие организира запознаването на кандидатите с класирането.
(9) Кандидатите имат право на жалба пред началника на Централното военно окръжие в 7-дневен срок от запознаването с класирането. Началникът на Централното военно окръжие се произнася в 14-дневен срок от получаването на жалбата. Решението му е окончателно.
(10) След изтичането на сроковете по ал. 9 началникът на Централното военно окръжие организира изпращането на класираните кандидати до съответните военномедицински органи за определяне на годността им за служба в доброволния резерв и на психологичната им пригодност.
(11) При установена негодност за служба в доброволния резерв и/или психологична непригодност началникът на Централното военно окръжие организира дейностите по ал. 10 за следващите в класирането кандидати до осигуряването на кандидати, годни за служба в доброволния резерв, за всички длъжности.
(12) На класираните кандидати, годни за служба в доброволния резерв и психологично пригодни, се издава предписание с датата и мястото на явяване за сключване на договор за срочна служба в доброволния резерв. Екземпляр от предписанието се изпраща и на работодателя/органа по назначаване на кандидата.
(13) Документите на кандидатите, получили предписание по ал. 12, се изпращат на командирите/началниците на военни формирования, в които кандидатите ще изпълняват срочната служба в доброволния резерв, за подготовка за сключване на договори.
(14) С кандидатите, получили достъп до класифицирана информация, ако такъв се изисква за длъжността, се сключва договор за срочна служба в доброволния резерв от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице.
(15) Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице приема на срочна служба в доброволния резерв и назначава на длъжности кандидатите, сключили договори за срочна служба в доброволния резерв.
(16) Със заповедта за назначаване на длъжност по ал. 15 на резервиста се присвоява или обявява военно звание.

Чл. 53в. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) (1) Всеки от етапите по чл. 59а от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България завършва с полагането на изпити. В следващ етап може да премине резервист, който успешно е положил изпитите от предходния етап.
(2) По време на първия етап по чл. 59а, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България резервистите пребивават в района на военното формирование през цялото денонощие (24/7).
(3) След завършване на първия етап по чл. 59а, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България резервистите полагат военна клетва и им се присвоява военноотчетна специалност (ВОС).
(4) След завършване на втория етап по чл. 59а, т. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България на резервистите се присвоява ВОС в съответствие с придобитата специална военна подготовка.

Чл. 53г. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) На резервистите на срочна служба в доброволния резерв се издават служебни карти при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

Чл. 53д. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) На резервистите, успешно преминали трите етапа по чл. 59а от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се издава удостоверение за премината срочна служба в доброволния резерв.

Чл. 53е. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Резервистите на срочна служба в доброволния резерв ползват полагащия им се платен отпуск по чл. 59и, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, както следва:
1. след завършване на първия етап - 2 дни;
2. след завършване на втория етап - 3 дни;
3. по време на третия етап - 3 дни.

Чл. 53ж. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) (1) За неизползвания по реда на чл. 53е платен отпуск резервистът има право на парично обезщетение при прекратяване на договора му.
(2) Размерът на полагащия се отпуск в работни дни се определя пропорционално на прослуженото време до датата на отчисляване от списъчния състав, като броят на полагащия се платен отпуск в работни дни се дели на броя на работните дни за съответния период на срочна служба и се умножава по броя на работните дни до датата на отчисляване от списъчния състав.
(3) Размерът на обезщетението за неползван платен отпуск се определя, като основното месечно възнаграждение, определено по реда на чл. 59е от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се раздели на средномесечния брой работни дни за годината и се умножи по броя на работните дни платен отпуск, за които се полага обезщетение. Средномесечният брой работни дни се определя, като броят на работните дни за годината на освобождаване се раздели на 12.
(4) Обезщетението се изплаща въз основа на заповедта на командира (началника) на военното формирование за отчисляване от списъчния състав, в която се посочват броят на работните дни, за които се полага обезщетението, и размерът на същото.

Чл. 53з. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) (1) Не по-късно от 30 дни преди изтичането на срока на договора за срочна служба в доброволния резерв на резервистите се предлагат длъжности във военни формирования от Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната за приемане на военна служба/служба в доброволния резерв при условията на чл. 59к от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България по ред, определен с акт на министъра на отбраната.
(2) Резервистите по ал. 1 могат да сключат договор за военна служба/за служба в доброволния резерв след изтичането на срока на договора за срочна служба в доброволния резерв.
(3) Българските граждани, които не са постъпили на служба по реда на ал. 1, могат да кандидатстват:
1. за приемане на военна служба по реда на чл. 7а от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
2. за приемане на служба в доброволния резерв по реда на чл. 4б.

Чл. 53и. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) (1) Прекратяване на договора за срочна служба в доброволния резерв на основание чл. 59д, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (по взаимно съгласие на страните) се извършва при спазване на следната процедура:
1. резервистът подава рапорт по команден ред до длъжностното лице, което има право да прекрати договора, като всяка командна инстанция отразява своето становище на гърба на рапорта или на отделен лист, който се завежда към рапорта;
2. рапортът се завежда в деловодството на длъжностното лице, което има право да прекрати договора; от датата на завеждането на рапорта тече 5-дневен срок за вземане на решение по рапорта и за уведомяване на резервиста;
3. при положително становище се издава заповед за прекратяване на договора, освобождаване от длъжност и от срочна служба в доброволния резерв.
(2) Предложение за прекратяване на договора по взаимно съгласие може да отправи и длъжностното лице, което има право да прекрати договора. Предложението се отправя лично до резервиста и му се връчва срещу подпис от ръководителя на структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) във военното формирование или в съответната структура с отбелязване на датата на връчване. Ако в 5-дневен срок от получаването на предложението резервистът не вземе отношение по него и не уведоми писмено длъжностното лице за съгласието си, се счита, че предложението не е прието.

Чл. 53к. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) (1) Прекратяване на договора за срочна служба в доброволния резерв на основание чл. 59д, т. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (след приключването на първия или на втория етап по писмено предложение на всяка една от страните) се извършва при спазване на следната процедура:
1. резервистът подава рапорт по команден ред до длъжностното лице, което има право да прекрати договора, не по-късно от 10 дни преди датата на приключване на съответния етап;
2. рапортът се завежда в деловодството на длъжностното лице, което има право да прекрати договора;
3. в 5-дневен срок от датата на завеждане на рапорта се издава заповед за прекратяване на договора и освобождаване от длъжност и от срочна служба в доброволния резерв считано от датата на завършване на съответния етап.
(2) Предложение за прекратяване на договора след приключването на първия или на втория етап може да отправи и длъжностното лице, което има право да прекрати договора. Предложението се отправя лично до резервиста не по-късно от 10 дни преди датата на приключване на съответния етап и му се връчва срещу подпис. Длъжностното лице, което има право да прекрати договора, издава заповед, с която прекратява договора на резервиста и го освобождава от длъжност и от срочна служба в доброволния резерв считано от датата на завършване на съответния етап.

Чл. 53л. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) (1) Прекратяване на договора за срочна служба в доброволния резерв на основание чл. 59д, т. 3 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при неизпълнение на задължение по този закон или по договора) се извършва по предложение на всяка от страните, като се прилагат доказателства, удостоверяващи неизпълнението.
(2) В случаите по ал. 1 длъжностното лице, което има право да прекрати договора, издава заповед, с която прекратява договора на резервиста и го освобождава от длъжност и от срочна служба в доброволния резерв.

Чл. 53м. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) (1) Прекратяване на договора за срочна служба в доброволния резерв на основание чл. 59д, т. 4 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при отнет или отказан достъп до класифицирана информация, ако заеманата длъжност изисква такъв) се извършва със заповед на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице в 5-дневен срок от получаването на документ, удостоверяващ отказ за издаване или отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) В случаите, когато резервистът обжалва отказа за издаване или отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация в законоустановения срок, срокът за прекратяване на договора по ал. 1 започва да тече след получаването на решението по жалбата.

Чл. 53н. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Прекратяване на договора за срочна служба в доброволния резерв на основание чл. 59д, т. 5 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при приемане на военна служба) се извършва със заповед на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице в 5-дневен срок от получаването на документ, удостоверяващ обстоятелството по чл. 59д, т. 5 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

Чл. 53о. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Прекратяване на договора за срочна служба в доброволния резерв на основание чл. 59д, т. 6 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ако резервистът престане да отговаря на някое от изискванията по чл. 59б, ал. 1) се извършва със заповед на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице в 5-дневен срок от получаването на документ, удостоверяващ обстоятелството по чл. 59д, т. 6 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

Чл. 53п. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Прекратяване на договора за срочна служба в доброволния резерв на основание чл. 59д, т. 7 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при смърт на резервиста) се извършва със заповед на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице в 5-дневен срок от получаването на акта за смъртта на резервиста считано от датата на смъртта.

Чл. 53р. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) (1) Резервистите, изпълнили срочна служба в доброволния резерв, както и тези, на които договорът за срочна служба в доброволния резерв е прекратен след завършване на първия или втория етап, се завеждат на военен отчет в запаса.
(2) Началникът на Централното военно окръжие организира завеждането на военен отчет на резервистите по ал. 1 след получаването на необходимите документи от командирите/началниците на военните формирования, в които е премината срочната служба в доброволния резерв.

Раздел VII.
Условия и ред за награждаване с отличия и награди на резервисти, запасни и български граждани


Чл. 54. (1) За високи постижения в службата в резерва и за заслуги към отбраната на страната резервистите, запасните и българските граждани може да бъдат награждавани от министъра на отбраната с отличия и награди.
(2) Лицата по ал. 1 може да бъдат награждавани за принос при дейности по подпомагане на населението при бедствия, на кръгли годишнини, по повод на национални и официални празници и празнични дни за военнослужещите.


Чл. 55. (1) Резервистите на разположение за активна служба, запасните и българските граждани може да бъдат награждавани със следните награди:
1. грамота;
2. предметна награда;
3. хладно оръжие.
(2) Наградите по ал. 1 са индивидуални и колективни, като видът на наградата се определя в зависимост от конкретния личен или колективен принос и от значимостта на постигнатите резултати.
(3) Предметните награди по ал. 1, т. 2 може да бъдат на стойност до 300 лв. - за индивидуалните награди, и до 600 лв. - за колективните награди.


Чл. 56. Резервистите на разположение за активна служба, запасните и българските граждани може да бъдат награждавани с отличие - награден знак.


Чл. 57. (1) Предложенията за награждаване се правят, както следва:
1. за резервисти - от командирите (началниците) на военни формирования по команден ред и от ръководителя на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната;
2. за запасните - от началника на Централното военно окръжие или от съответния ръководител на структура по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
3. за българските граждани - от началника на Централното военно окръжие или от структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.
(2) Предложенията по ал. 1 се правят до министъра на отбраната не по-късно от 30 дни преди датата на награждаване.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на правилника:
1. "Съответна териториална структура за водене на военния отчет" е териториалната структура за водене на военния отчет по постоянен адрес на водещите се на военен отчет български граждани и техника.
2. "Специализирани учебни центрове" са Единният център за начална военна подготовка, учебните центрове на видовете въоръжени сили, учебните центрове на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и учебните центрове във военни (полицейски) и др. учебни заведения.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) За длъжностите за резервисти в служба "Военна полиция" функциите на Централното военно окръжие и териториалните структури за водене на военен отчет, свързани с провеждане на конкурс, приемане на служба, сключване, изменение и прекратяване на договора за служба или за предоставяне на техника в доброволния резерв; назначаване, преназначаване и освобождаване от длъжност на резервисти, подготовка, придобиване и повишаване на военната квалификация, присвояване, повишаване и понижаване във военно звание на резервисти, се изпълняват от Службата.


§ 3. (1) Разходите за осигуряване на полагащите се обезщетения и възнаграждения на работодателите/органите по назначаване и на резервистите от доброволния резерв на въоръжените сили по чл. 46, 47, 58 и 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се планират от ръководителя на програмата за резерва.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.) Разходите за осигуряване на резервистите от доброволния резерв на въоръжените сили и за техниката-резерв по чл. 51, 52, 53, 54, 67 и 68 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, чл. 158 от Кодекса на труда, чл. 332 от Закона за съдебната власт и чл. 62 от Закона за държавния служител се планират от съответните второстепенни разпоредители с бюджет по основните програми/програмите, от състава на които са резервистите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 4. Правилникът се приема на основание § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.


§ 5. До един месец от влизането в сила на правилника министърът на отбраната утвърждава образците на документи, предвидени в него, в т.ч. образците на договор за служба в доброволния резерв и на договор за предоставяне на техника-резерв в доброволния резерв.


§ 6. Учебните планове и програми за курсовете по начална и/или специална военна подготовка, за курсовете за придобиване, повишаване на квалификацията и за преквалификацията на резервистите се разработват до 6 месеца от приемането на правилника от военните академии, висшите военни училища, Съвместното командване на сили и видовете въоръжени сили.


§ 7. Сключилите договор за служба в постоянния резерв при условията и по реда на отменената глава осма от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, заварени към датата на влизане в сила на правилника, се смятат за резервисти от доброволния резерв до изтичането на срока на сключения с тях договор.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.10.2013 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 5 МАРТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2021 Г.)

§ 14. Българските граждани, завършили начална военна подготовка по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България до края на 2019 г., могат да сключат договор за преминаване на втори и трети етап по чл. 59а от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България по реда на раздел VIа.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 17. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти