Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-2 ОТ 2 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТО НЕГОДНО НА ИГРАЛНО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ И ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА БРАКУВАНЕТО И УНИЩОЖАВАНЕТО МУ

Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.52 от 10 Юли 2012г., отм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2021г.


Отменена с параграф единствен от Наредба за отменяне на Наредба Н-2 от 2012 г. за определяне като негодно на игрално и комуникационно оборудване и реда и начина за бракуването и унищожаването - ДВ, бр. 6 от 22 януари 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. критериите за определяне като негодно на игрално и комуникационно оборудване, наричано по-долу за краткост "оборудване/то", отнето или придобито в полза на държавата;
2. редът и начинът за бракуването и унищожаването на оборудването.

Чл. 2. (1) Иззетото в резултат на извършени проверки оборудване се предава на длъжностно лице на Държавната комисия по хазарта, отговорно за съхраняването му, заедно с копия на протоколите за извършените проверки и протоколите за изземване. На предаденото за съхранение оборудване се поставят идентификационни номера.
(2) Оборудването се съхранява в собствени или наети от Държавната комисия по хазарта помещения до:
1. бракуването и унищожаването му по реда на глава трета;
2. предаването му на Националната агенция за приходите (НАП) за осъществяване на нейните функции и правомощия по Закона за Националната агенция за приходите, или
3. предаването му на правоимащите лица въз основа на влязъл в сила акт на орган на съдебната власт.

Глава втора.
КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТО НЕГОДНО НА ОТНЕТОТО ИЛИ ПРИДОБИТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ОБОРУДВАНЕ


Чл. 3. (1) Председателят на Държавната комисия по хазарта определя със заповед комисия за оценка на годността на оборудването.
(2) При извършването на оценката за годността или негодността на оборудването комисията по ал. 1 може да направи мотивирано предложение до председателя на Държавната комисия по хазарта за възлагане изготвянето на експертно становище или оценка от вещи лица, експерти или лицензирани оценители.
(3) Оценката се извършва въз основа на посочените в чл. 4 критерии, като се изготвя протокол, отразяващ съответното състояние на оборудването и неговото дефиниране като годно или негодно. Протоколът съдържа най-малко следното:
1. вид и точно наименование на оборудването;
2. идентификационни номера по чл. 2, ал. 1 и място на съхранение на оборудването;
3. наименование на нарушителя и номер на акта, с който оборудването е отнето или придобито в полза на държавата;
4. оценка за годността и обосновка на оценката на база критериите по чл. 4.


Чл. 4. За негодно се счита всяко оборудване, за което е налице поне едно от следните обстоятелства:
1. не отговаря на приетите от Държавната комисия по хазарта общи технически и функционални изисквания по чл. 22, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта;
2. не попада сред изпитаните и утвърдени от Държавната комисия по хазарта типове и модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната съгласно чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта;
3. не може да бъде използвано по предназначение поради повреда, нарушена цялост и/или комплектност или липса на експлоатационен ресурс поради износване.


Чл. 5. (1) Определеното за годно оборудване ведно с акта за постановено отнемане или придобиване в полза на държавата се предава с приемно-предавателен протокол от Държавната комисия по хазарта на НАП за осъществяване на нейните функции и правомощия по Закона за Националната агенция за приходите.
(2) Редът и начинът за предаване на годното оборудване се определят със съвместна инструкция между НАП и Държавната комисия по хазарта.


Чл. 6. Определеното за негодно оборудване се бракува и унищожава по реда на глава трета и съобразно Закона за управление на отпадъците.

Глава трета.
БРАКУВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕГОДНО ОБОРУДВАНЕ


Чл. 7. Негодното оборудване, отнето или придобито в полза на държавата, се бракува от комисия, назначена със заповед от председателя на Държавната комисия по хазарта.


Чл. 8. (1) Комисията по чл. 7 изготвя протокол за бракуване, в който се описват:
1. вид и точно наименование на оборудването;
2. идентификационни номера по чл. 2, ал. 1 и място на съхранение на оборудването;
3. наименование на нарушителя и номер на акта, с който оборудването е отнето или придобито в полза на държавата;
4. номер и дата на изготвения протокол за оценка по чл. 3, ал. 3, отразяващ съответното състояние на оборудването и неговото дефиниране като негодно.
(2) Председателят на Държавната комисия по хазарта прави предложение до министъра на финансите за унищожаване на бракуваното оборудване.
(3) Негодното оборудване, отнето или изоставено в полза на държавата, се унищожава след разрешение на министъра на финансите.


Чл. 9. (1) Унищожаването на бракуваното негодно оборудване се извършва от лицензирано лице за управление и транспортиране на такъв вид отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците. Негодното оборудване се транспортира и унищожава под контрола на членове на комисията по чл. 7 с цел недопускане връщане на оборудването в гражданския оборот.
(2) За предаването на бракуваните вещи за унищожаване се съставя приемно-предавателен протокол.
(3) За унищожаването на оборудването се съставя протокол, който се подписва и от членове на комисията по чл. 7, присъствали на унищожаването. Екземпляр от протокола се изпраща в Държавната комисия по хазарта в 3-дневен срок след унищожаването.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 94, ал. 5 от Закона за хазарта.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти