Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 13 ОТ 27 ЮНИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 3.4 "РАЗВИТИЕ НА НОВИ ПАЗАРИ И ПРОМОЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 "МЕРКИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО НА ЕС ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.

В сила от 06.07.2012 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.51 от 6 Юли 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на Европейския съюз (ЕС).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, както следва:
1. промоция на продукти от риболов и аквакултура;
2. повишаване потреблението на вътрешния пазар на продукти от риболов и аквакултура;
3. развиване на нови пазари и нови пазарни ниши за продуктите от риболов и аквакултура;
4. прилагане на политика за повишаване на качеството и стойността на продуктите от риболов и аквакултура.


Чл. 3. (1) Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ЕФР) (ОВ, 15.08.2006, L 223), публикуван на български език в Специално издание 2007 г. на Официален вестник, глава 04 - Рибарство, том 09, стр. 224, Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006, изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 на Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 498/2007 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (OB, 23.12.2010, L 341/3) и на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (ОВ, 31.03.2006, L 93).
(2) Бенефициенти, които се явяват възложители по чл. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат съответните процедури при избор на изпълнител за дейности по проекта при спазване условията и реда на приложимото законодателство.


Чл. 4. (1) За всяка мярка от приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" се кандидатства с отделен проект.
(2) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват с повече от един проект по реда и при условията на тази наредба.
(3) За финансово подпомагане по реда на тази наредба с нов проект се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходен проект.
(4) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват по повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните наредби за прилагане на ОПРСР.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите и допустими сектори


Чл. 5. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти, насочени към развитие на нови пазари и промоционални кампании за популяризиране на продуктите от риболов и аквакултура по следните сектори, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1:
1. сектор 01. Промоционални кампании:
а) дейност 1. Регионални, национални и международни промоционални кампании за висококачествени продукти от риболов и аквакултура;
б) дейност 2. Промоционални кампании, насочени към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура, както и подобряване на престижа на сектор "Рибарство";
в) дейност 3. Промоция на продукти, уловени или произведени чрез методи, щадящи околната среда;
г) дейност 4. Промоция за насърчаване продажбата на продукти, признати съгласно условията на Регламент (ЕО) № 510 от 20 март 2006 г.;
2. сектор 02. Прилагане на политика на качеството за продуктите от риболов и аквакултура;
3. сектор 03. Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на продукти, отгледани или уловени с помощта на природосъобразни производствени методи;
4. сектор 04. Извършване на пазарни проучвания;
5. сектор 05. Пазарен пласмент на свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове, които обичайно се изхвърлят или за които няма търговски интерес.
(2) С един проект се допуска кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по един или повече сектори.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в глава 7 на ОПРСР.


Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени разходи на проекта, от които 75 % се осигуряват от ЕФР и 25 % - от държавния бюджет на Република България.
(2) Максималният и минималният размер на безвъзмездната финансова помощ се определят на база критериите за определяне размера на финансовата помощ съгласно приложение № 2:
1. при кандидатстване с проект, който е от колективен интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100 % от одобрените и реално извършени инвестиционни разходи;
2. при кандидатстване с проект, който е от индивидуален интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 60 % от одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.
(3) Намаляването на размера на безвъзмездната финансова помощ се допуска само при процедурата на ограничен бюджет по чл. 27.
(4) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава левовата равностойност на 500 000 евро.
(5) Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 1000 евро.
(6) За кандидатите по чл. 10 всяка печалба, получена като резултат от реализацията на проект по реда на тази наредба, се приспада от размера на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта.


Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.
(2) Авансово плащане се допуска по реда и при условията на чл. 30 и 31.
(3) Междинни плащания се допускат по реда и при условията на чл. 32 и 33.
(4) Всички плащания от страна на бенефициентите към доставчици на продукти и/или услуги в процеса на изпълнение на одобрения проект се извършват по банков път.


Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба, в случай че за същия проект е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от други програми на Европейския съюз.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 10. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:
1. общини и държавни учреждения;
2. юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в т. ч. и браншовите организации в сектор "Рибарство";
3. организации на производители на риба и други водни организми в сектор "Рибарство";
4. юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите;
5. научни и/или учебни организации, чиято дейност е пряко свързана със сектор "Рибарство";
6. организатори на пазари на производителите.


Чл. 11. (1) Кандидатите по чл. 10 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да нямат изискуеми и публични задължения към държавата;
2. да не са вписани в централната база данни за отстраняванията съгласно Регламент (ЕO, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (ОВ, 20.12.2008, L 344);
3. едноличните търговци (ЕТ) и членовете на управителните органи на юридическите лица не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност.
(2) Кандидатите по чл. 10, т. 2 и 3 трябва да отговарят и на следните изисквания:
1. да са признати като организации на производители на риба и други водни организми или браншови организации съгласно приложимото законодателство;
2. да не са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по несъстоятелност;
3. да не са в производство по ликвидация.
(3) Кандидатите по чл. 10, т. 4 и 6 трябва да отговарят и на следните изисквания:
1. да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
2. да не са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по несъстоятелност;
3. да не са в производство по ликвидация с изключение на ЕТ.
(4) Кандидатите по чл. 10, т. 4 трябва да отговарят и на поне едно от следните изисквания:
1. да притежават валидно разрешително за стопански риболов;
2. да притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми;
3. да са регистрирани като производители на риба, други водни организми и продукти от тях;
4. да са регистрирани като преработватели на риба и рибни продукти.
(5) Кандидатите по чл. 10, т. 6 трябва да са регистрирани по реда на чл. 3а, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържищата.
(6) Кандидатите по чл. 10, т. 5 трябва да са акредитирани или лицензирани и да притежават учебна програма, утвърдена/одобрена съгласно изискванията на действащото законодателство.
(7) Кандидатите за финансово подпомагане по сектор 01, дейност 4 "Промоция за насърчаване продажбата на продукти, признати съгласно условията на Регламент на Съвета (ЕО) № 510/2006 от 20 март 2006 г.", са производители на съответния продукт, обект на регулиране от Регламент на Съвета (ЕО) № 510/2006 от 20 март 2006 г. относно закрилата на географските указания и наименованията за произход на земеделски продукти и храни (ОВ, 31.03.2006, L 093).


Чл. 12. (1) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът или негов законен или упълномощен представител са нарушили изискванията на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейския съюз (ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати, които попадат в случаите по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се доказва от кандидата:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от ИАРА за представянето им.
(4) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ по предходен проект;
2. са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и/или ДФЗ - РА, или не предоставят тази информация.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 13. (1) Проектите по реда на тази наредба трябва да съответстват на целите на Общата политика по рибарство на ЕС.
(2) Подпомагат се проекти, които допринасят за изпълнение на една или повече от целите на мярката по чл. 2.


Чл. 14. Проектите следва да се отнасят до:
1. провеждане на регионални, национални или международни рекламни кампании за продукти от риболов и аквакултура, в т. ч. участие в национални и международни тематични панаири и изложения;
2. пазарен пласмент на свръхпроизвеждани или слабо експлоатирани видове, които обичайно се изхвърлят или за които няма търговски интерес;
3. прилагането на политика за качеството за продукти от риболов и аквакултура;
4. промоция на продукти, получени чрез използването на методи с ниско ниво на въздействие върху околната среда;
5. промоция на продукти, признати съгласно условията на Регламент (ЕО) № 510/2006;
6. сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети, и сертифициране на продукти, отгледани или уловени с помощта на природосъобразни производствени методи;
7. кампании за подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура, както и престижа на самия сектор "Рибарство", които да акцентират върху създаването на продукти и предоставянето на услуги, конкурентни на европейския пазар;
8. извършване на пазарни проучвания.


Чл. 15. (1) Не се допуска проектите да бъдат насочени към търговски марки или да указват конкретни страни или географски райони, както и да поощряват потреблението на продукти въз основа на специфичния им произход.
(2) Изключение по ал. 1 са проекти, свързани с продукти, признати по условията на Регламент на Съвета (ЕО) № 510/2006 от 20 март 2006 г. относно закрилата на географските указания и наименованията за произход на земеделски продукти и храни.
(3) За продуктите по ал. 2 безвъзмездна финансова помощ се предоставя за рекламирането им само от датата, на която името е записано в Регистъра на защитените наименования за произход и географски указания, поддържан от Европейската комисия, съгласно разпоредбите по чл. 7 от Регламент на Съвета (ЕО) № 510/2006.


Чл. 16. Проектите, финансирани по сектор 01. Промоционални кампании, следва да отговарят на следните изисквания:
1. посланията на промоционалните кампании следва да предоставят обективна информация за основните свойства и/или за хранителната стойност на продуктите в рамките на балансиран режим на хранене, за начина им на производство или за екологичните им качества;
2. да включват само послания, които съответстват на законодателството на държавата, в която се представя продуктът;
3. всяко позоваване на здравните последици от потреблението на съответните продукти се основава на общоприети научни данни; в тези случаи се прилагат научните проучвания, на които се основават техните послания;
4. съдържат ключови послания, които представляват интерес за потребителите, организациите и търговския сектор;
5. материалите, включително графичните, визуалните и аудио-визуалните произведения и интернет страниците, се използват при отчитане на правата, произтичащи от договорите за тяхното изготвяне и предоставяне;
6. да не посочват забележки, сравнения и негативни оценки във връзка с други продукти;
7. да избягват прилика на материалите с търговски марки или други търговски наименования на отделни производители или тяхно цитиране, промотиране или рекламиране.


Чл. 17. (1) Проектите, финансирани по сектор 03. Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на продукти, отгледани или уловени с помощта на природосъобразни производствени методи, следва да отговарят на изискванията за етикетиране и представяне на храните съгласно приложимото законодателство.
(2) Проектите, финансирани по сектор 03, следва да не са за сертифициране на качество и за сертифициране на продукти по утвърдени международно и национално признати стандарти.
(3) Свръхпроизвежданите или слабоексплоатираните видове за проекти по сектор 05. Пазарен пласмент на свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове трябва да бъдат предварително обявени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА след извършени проучвания и анализи. Данните за видовете се публикуват на интернет страницата на ИАРА и се актуализират при настъпване на изменения.


Чл. 18. (1) Кандидатите за финансово подпомагане подават заявление за кандидатстване (по образец) с приложена проектна обосновка, доказваща целесъобразността на проекта, съгласно приложение № 1.
(2) При подаване на заявлението за кандидатстване кандидатите по чл. 10 са длъжни да предоставят анализ приходи - разходи по образец, публикуван на интернет страницата на ОПРСР.

Раздел V.
Допустимост на дейностите и разходите


Чл. 19. (1) Допустими за финансиране са дейностите по сектори, посочени в заявлението за кандидатстване, съгласно приложение № 1.
(2) Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на дейностите по сектор 01:
1. за рекламни агенции и за други доставчици на услуги, които участват в подготовката и/или провеждането на промоционална кампания;
2. по закупуване и/или наемане на рекламно пространство за периода на промоционалната кампания;
3. за създаване на лозунги и надписи за периода на промоционалната кампания;
4. за изработване, публикуване на рекламен материал, включително за превод, отпечатване и разпространение;
5. по осигуряване на външен персонал, необходим за провеждане на промоционална кампания;
6. свързани с организация и участие в рекламни кампании, включени в семинари, търговски панаири и изложения от национално или европейско значение;
7. за използване на специализирани преводачески услуги (лицензирани преводачи) за целите на промоционалната кампания (от и на български език).
(3) Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на дейностите по сектори 01, 02, 03, 04 и 05:
1. за проучване на резултатите от провеждането на промоционалната кампания;
2. за проучване на пазари и откриване на нови пазарни ниши за разширяване пласмента на продуктите от риболов и аквакултура;
3. за търговски консултации и други услуги, насочени към търговците на едро и дребно;
4. за организация на посещения с цел проучване на пазара;
5. свързани с изготвяне на етикети;
6. свързани със сертифициране на качество и сертифициране на продукти, но не за утвърдени международно и национално признати стандарти;
7. разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка, проучвания, оценки и анализи, в т. ч. разходи за изпълнение/управление на проекта, които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта;
8. разходи за командировки в страната и в чужбина.
(4) Допустими са разходите, за които са спазени следните изисквания за предоставяне на оферти:
1. за разходи, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от разходите на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, кандидатът предоставя най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал с цел определяне основателността на предложените разходи;
2. за разходи, чиято стойност възлиза на сума, равна или по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал с цел определяне основателността на предложените разходи;
3. в случаите по т. 1 и 2 с цел определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на ИАРА може със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите; в състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит в съответната област;
4. необходимостта от свикване на оценителна комисия по т. 3 възниква при наличие на заявления за кандидатстване, за които е необходима оценка на дейности, свързани със специфични активи/дейности в сектор "Рибарство";
5. оферентите по т. 1 и 2 в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство;
6. в случай че кандидатът за финансово подпомагане по ОПРСР предоставя оферта, чиито оференти са чуждестранни лица, следва да прилага към заявлението за кандидатстване декларации по образец от оферентите - чуждестранни лица, че същите не се намират в свързаност помежду си, както и че не се намират в свързаност с кандидата по оценяваното проектно предложение;
7. за разходите по ал. 3, т. 7, в случай че са извършени преди подаване на заявление за кандидатстване, кандидатът предоставя и подписан договор с избрания доставчик или изпълнител с разбивка на разходите по дейности;
8. в случаите по т. 1, когато кандидатът не е избрал офертата с най-ниска цена, направеният избор се обосновава писмено;
9. кандидатът предоставя една оферта, когато възлагането на договора за доставка или услуга на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт; към офертата кандидатът предоставя документи, доказващи съществуването на тези права;
10. за разходи, които ще бъдат извършени след подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, не предоставят оферти, а представят детайлно обоснован бюджет за предвидените разходи, както и детайлна обосновка за начина на определяне на прогнозните стойности на всеки разход.
(5) Разходите по ал. 3, т. 7 са допустими, ако са извършени през периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.
(6) Допустимо е извършването на всички разходи, за които се кандидатства, след подаване на заявление за кандидатстване с изключение на разходите по ал. 3, т. 7, които могат да бъдат предварително извършени. При получаване на отказ от страна на ИАРА на заявлението за кандидатстване или на даден актив извършените разходи остават за сметка на кандидата.


Чл. 20. (1) Кандидатите с изключение на тези, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, предоставят оферти към заявлението за кандидатстване, които съдържат следните реквизити:
1. единен идентификационен код (ЕИК) на оферента;
2. описание на предлагания продукт и/или услуга, съдържащо модел, технически/технологически характеристики и параметри на продукта (там, където е приложимо), количество, единични цени;
3. цената на офертата трябва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС;
4. срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 5 месеца считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване;
5. дата на офертата и подпис на оферента; оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство;
6. офертите се предоставят в оригинал, приложени към заявлението за кандидатстване;
7. офертата трябва да бъде адресирана до кандидата.
(2) Офертите се прилагат към заявлението за кандидатстване в оригинал. Същите трябва да бъдат адресирани до кандидата, да са независими и съпоставими.


Чл. 21. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за:
1. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване, съгласно чл. 55, т. 5, буква "а" от Регламент (ЕO) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейски фонд за рибарство;
2. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по лизинг;
3. разходи за изграждане на жилищни помещения, както и на сгради;
4. лизинг извън рамките на срока на изпълнение на проектите и остатъчна стойност, която не става притежание на бенефициента;
5. прехвърляне на участия в търговски дружества;
6. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;
7. разходи по поддръжка на активи;
8. инвестиции, които не са пряко свързани с дейността на финансирания проект;
9. закупуването на техника и оборудване;
10. закупуване на транспортни средства;
11. данъци, мита и вносни такси;
12. плащане в натура;
13. разходи, които не отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 5;
14. разходи за доставки и/или услуги, за които кандидатът не е спазил реда и условията на ЗОП, където е приложим;
15. прехвърляне на собствеността върху предприятие;
16. частта от разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка, проучвания, оценки и анализи, в т. ч. разходи за изпълнение/управление на проекта, които са над 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта, които са на стойности, надвишаващи определените в чл. 19, ал. 3, т. 7;
17. доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът не е получил най-малко две независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите от които са приложени към заявлението за кандидатстване, с изключение на разходите по чл. 19, ал. 3, т. 7; за недопустими се считат оферти, които не съдържат следните реквизити: единен идентификационен код (ЕИК) на оферента, срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 5 месеца считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване, дата на офертата, подпис на оферента; оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство; тази точка не се прилага в случай, че кандидатът се явява възложител по чл. 7 ЗОП;
18. разходи, които не отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 5.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите


Чл. 22. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповеди на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване приема на заявления за кандидатстване на електронната страница на ОПРСР и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.


Чл. 23. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване по образец съгласно приложение № 1 в най-близкото до мястото на извършване на проекта ТЗ на ИАРА.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава лично от кандидата, чрез законния му представител или от упълномощено от него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(3) Документите, придружаващи заявлението за кандидатстване, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се предоставят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда, описан в приложение № 1; в случай на представяне на копия на документи, заверени от кандидата, техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана със закон, приет от XXXVIII Народно събрание на 25 май 2000 г. - ДВ, бр. 47 от 2000 г., в сила от 30 април 2001 г., обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(4) При подаване на документите в териториалните структури на ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за кандидатстване документи.
(5) В случай на липса или нередовност на документите съгласно приложение № 1 от заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА ги връща на кандидата за отстраняване на липсите и нередовностите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните липси и нередовности.
(6) В случаите по ал. 5 ТЗ на ИАРА приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, както и със задължението си да представи документите най-късно в срока по чл. 24, ал. 2, като отбелязва мотивите и забележките си.
(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА издава входящ номер и комплектът документи се изпраща в ИАРА - София.
(8) Заявлението за кандидатстване се представя на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в него, са във формат "xls".


Чл. 24. (1) В срок до два месеца от регистрирането на заявлението за кандидатстване ИАРА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване;
2. извършва проверка на място (където е приложимо);
3. одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване на база съответствието на заявлението за кандидатстване със:
а) целите, дейностите и изискванията на тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6;
в) критериите за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет (приложение № 3), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР.
(2) В случай на нередовност на документите, непълнота и/или неяснота на заявените данни и посочените факти ИАРА писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни може да отстрани посочените нередовности и/или непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо от ИАРА за отстраняване на нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е назначена оценяваща комисия по чл. 20, ал. 3, т. 4, като срокът по чл. 24, ал. 1 се удължава със срока на работата на тази комисия, който се удостоверява с акта за нейното създаване и до датата на вземане на решение за оценка;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи.
(4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА изпраща на кандидата мотивирана писмена заповед за отказ на проект.
(5) Проектите, по които в резултат на извършените проверки се установи допустимост на кандидата и проекта, се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни за ИАРА експерти, специалисти в съответната област. Външните експерти имат право на глас в заседанията на ЕКОП и се назначават от изпълнителния директор на ИАРА, който отправя писмени покани към специализираните научни институти/организации, юридически лица, неправителствени организации и др., които да определят експертни лица за участие в ЕКОП.
(7) В случаите, когато са привлечени външни за ИАРА членове за участие в ЕКОП, избраните лица се проверяват за свързаност със съответния бенефициент и оферентите по проектите, представени на съответната комисия от ИАРА.
(8) Член на ЕКОП не може да вземе участие при обсъждане на конкретно заявление за кандидатстване в случай, че:
1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ на кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата;
4. е в йерархическа зависимост от кандидат, който е подал заявлението.
(9) За всяко заседание на ЕКОП членовете й подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 8, т. 1 - 4.
(10) Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено решение пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проектите.


Чл. 25. (1) Заявлението за кандидатстване получава отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 24, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с целите по чл. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 24, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 7, ал. 5 или надвишават максималния размер съгласно чл. 7, ал. 4;
6. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 12, ал. 1 и 2;
7. установен опит за измама.
(2) В случай на пълен отказ по ал. 1, т. 1 - 6 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 26. (1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване с мотивирана заповед, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Заповедта на изпълнителния директор на ИАРА се съобщава на кандидата по реда на АПК.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът лично, чрез законния си представител или упълномощено от кандидата лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора кандидатът или законният му представител или упълномощено от него лице предоставя актуално удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), и свидетелство за съдимост на кандидата или законния му представител, както и на член/ове на управителния му орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, с изключение на кандидатите по чл. 10, т. 1, от което да става видно, че не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им, и документ, удостоверяващ актуална банкова сметка на името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора в определения срок кандидатът губи право на получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба.


Чл. 27. (1) Когато сумата на безвъзмездна финансова помощ за допустимите разходи, одобрени по проекти, надхвърли определения бюджет по мярката, проектите се класират съгласно критериите за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет (приложение № 3), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР, и се одобряват в низходящ ред съобразно получените точки.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за кандидатстване.

Раздел II.
Възлагане на одобрените дейности


Чл. 28. (1) Бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Процедурите се провеждат в съответствие със ЗОП и приложимото законодателство.
(2) Бенефициентите са пряко отговорни за подготовката, провеждането и изпълнението на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
(3) Предварителният контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, се осъществява съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 22, чл. 20а ЗОП и чл. 49а от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
(4) Заверени копия от всеки договор с избраните изпълнители по съответната процедура, както и от решението, обявлението, документацията за обществената поръчка, протоколите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на участниците се предоставят от бенефициента на ИАРА в срок до 10 работни дни от сключване на договора с изпълнителя.
(5) Контролът за спазването на процедурите по ал. 1 се осъществява от ИАРА.
(6) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи по ал. 5 и писмено уведомява бенефициента за подписване на анекс към договора по чл. 26, ал. 2. При открито нарушение, съставляващо нарушение на разпоредбите на националното законодателство и Общностното право в областта на обществените поръчки по проекта, ИАРА има право да наложи финансови корекции на бенефициента съгласно ПМС № 134 от 2010 г., изм. с ПМС № 339 от 2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм., бр. 3 от 2011 г.), Вътрешни правила на дирекция "Европейски фонд за рибарство" за налагане на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на договорите/заповедите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) за периода 2007 - 2013 г.
(7) След приключване на проверките по ал. 6 ИАРА писмено уведомява бенефициента за резултата и отправя покана за подписване на анекс към договора по чл. 26, ал. 2.
(8) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление по ал. 6 бенефициентът лично, чрез законния си представител или упълномощено от бенефициента лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в ИАРА за подписване на анекс към договор по чл. 26, ал. 2. В анекса се определя окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.
(9) За разходите по чл. 19, ал. 3, т. 7, извършени преди датата на подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, при подаване на заявлението за кандидатстване представят всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и.
(10) Бенефициентите по ал. 1 представят количествено-стойностната си сметка на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в тях, са във формат "xls".

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 29. (1) Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция по проекта.
(2) Плащане преди завършване на цялата инвестиция по проект е допустимо при спазване на изискванията на чл. 30, 31, 32 и 33.


Чл. 30. (1) Авансово плащане се извършва, при условие че е предвидено в договора по чл. 26, ал. 2. В случаите на одобрено авансово плащане на проект, който предвижда възлагане на процедура по ЗОП, авансовото плащане се извършва след подписване на анекса по чл. 28, ал. 8.
(2) Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта.
(3) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(4) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца от датата на подписване на договора по чл. 26, ал. 2.
(5) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора ДФЗ - РА, да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника бенефициент в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(6) Поръчителите по ал. 5 трябва да отговарят на следните условия:
1. да са юридически лица - търговци по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да са вписани в търговския регистър;
2. да са регистрирани и да извършват търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
4. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
5. да не са в открито производство по несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;
6. да не са в производство по ликвидация;
7. 25 % от размера на собствения им капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите им от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.
(7) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 6, т. 7 ДФЗ - РА, изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(8) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един бенефициент по ОПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 6 и 7 за всеки договор за поръчителство.
(9) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника бенефициент в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(10) Когато бенефициентите са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на ДФЗ - РА, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на ДФЗ - РА, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.
(11) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 5 или 10, срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 5 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 10 трябва да покрива срока на договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, удължен с 6 месеца.
(12) Банковата гаранция по ал. 5 или 10 се освобождава, договорът за поръчителство по ал. 5 се прекратява, а записът на заповед по ал. 10 се връща на издателя, когато ДФЗ - РА, установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на безвъзмездната финансова помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.


Чл. 31. (1) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава заявка за авансово плащане в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА - РА) по място на извършване на инвестицията съгласно приложение № 4.
(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от сключване на договора по чл. 26, ал. 2.
(3) Регионалната разплащателна агенция на РА извършва преглед на документите в присъствието на бенефициента.
(4) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА - РА, връща документи на бенефициента заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 бенефициентът има право в рамките на срока по чл. 30, ал. 4 отново да подаде заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на документите за плащане бенефициентът получава номер на заявката за авансово плащане.
(7) В срок до 25 работни дни от регистриране на заявката за авансово плащане ДФЗ - РА, изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, която се съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 32. (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.
(2) Всяко междинно плащане може да бъде отпускано само след завършване на обособена част от проекта, заложена като такава в договора по чл. 26, ал. 2.
(3) Междинно плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията по проект, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 3000 евро.
(4) Последното междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по проект в договора по чл. 26, ал. 2.


Чл. 33. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане бенефициентът подава заявка за плащане в Регионалната разплащателна агенция на РА (РРА - РА) по място на извършване на инвестицията по проект и прилага документите съгласно заявка за плащане (приложение № 5).
(2) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията по проекта, но не по-късно от 15 работни дни от изтичане на срока, посочен в договора по чл. 26, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 и 2 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служителите на РА.
(4) Регионалната разплащателна агенция на РА извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на бенефициента или упълномощено от него лице.
(5) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той се придружава с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана със закон, приет от XXXVIII Народно събрание на 25 май 2000 г. - ДВ, бр. 47 от 2000 г., в сила от 30 април 2001 г., обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(6) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА - РА, връща документите на бенефициента заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от който са видни липсите и нередовността.
(7) След отстраняване на нередовностите бенефициентът има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът получава номер на заявката за окончателно плащане.


Чл. 34. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи извършената инвестиция по проекта, ДФЗ - РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрените и реално извършени разходи по проекта, която се съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1, т. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти ДФЗ - РА, писмено уведомява бенефициента, който в срок до 10 работни дни от деня на получаване на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи извън посочените съгласно приложение № 5.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 35. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА, отказва изплащането на част или на цялата безвъзмездна финансова помощ, когато:
1. при проверките по чл. 34, ал. 1, т. 1 и 2 установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените и реално извършени разходи по проекта;
3. бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и пропуските в срока по чл. 34, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 36. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане по същия проект.

Глава пета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ


Чл. 37. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 12 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на сключване на договора по чл. 26, ал. 2 или от датата на сключване на анекс в случаите по чл. 28, ал. 8, когато е приложимо.


Чл. 38. Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заявлението за кандидатстване и приложенията към тях, условията на тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на ЕС.


Чл. 39. (1) В случай на необходимост от извършване на промени в изпълнението на проекта бенефициентът представя в ИАРА искане за изменение и/или допълнение на договора по чл. 26, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.
(2) Исканията се разглеждат по реда на постъпването им в ИАРА. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури може да поиска допълнителни уточняващи документи, както и да извърши проверка на място при необходимост.
(3) Не се приемат искания за изменение и допълнение на договора по чл. 26, ал. 2, които водят до увеличаване на одобрената безвъзмездна финансова помощ, до промяна предназначението на одобрения проект или до увеличаване на срока за изпълнение на проекта, надхвърлящ максималния срок, определен в чл. 37, ал. 1.
(4) В срок до един месец от регистриране на искането по ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отказва с мотивирана заповед изменението и допълнението на договора по чл. 26, ал. 2, за което писмено уведомява бенефициента.
(5) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление бенефициентът се явява в ИАРА - София, за подписване на анекс към договора по чл. 26, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда на чл. 28, ал. 8.


Чл. 40. Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентът трябва да притежава документите, удостоверяващи съответствие с всички нормативно установени изисквания, отнасящи се до извършваните от него дейности по проекта.


Чл. 41. За период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 26, ал. 2 бенефициентът е длъжен да не прехвърля собственост върху предприятието по смисъла на Търговския закон.


Чл. 42. В срок до 2020 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.


Чл. 43. За период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 26, ал. 2 ИАРА осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 44. (1) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта (инвестицията) по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ - РА, Министерството на финансите, Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на всички бенефициенти и техните подизпълнители и доставчици, свързани с инвестицията по проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва за срок 5 години от датата на сключване на договора по чл. 26, ал. 2.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да осигури както преди започване, така и в хода на изпълнение на проверката на място целия набор от изискана документация и информация, свързани с проекта, изискана преди започването или в процеса на извършване на проверката.
(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно съдействие на експертите от институциите, посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до местата, където се изпълнява проектът.


Чл. 45. Бенефициентът е длъжен да води счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична счетоводна сметка за проекта, за който е получил безвъзмездна финансова помощ от ЕФР за период 5 години считано от датата на подписване на договора по чл. 26, ал. 2.


Чл. 46. При неспазване на условията по чл. 40 - 45 включително получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от момента на констатиране на неспазването на по-горе цитираните членове от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ - РА, и се открива процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 47. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на "непреодолима сила" (форсмажор).
(2) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.
(3) Удостоверяването на възникнала "непреодолима сила" се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.


Чл. 48. Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проекта, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.


Чл. 49. Бенефициентът е длъжен да уведоми ИАРА и ДФЗ - РА, за всяка предстояща промоционална кампания по сектор 01 в срок до 10 работни дни преди датата на извършването й.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ


Чл. 50. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект:
1. име на бенефициента, наименование на проекта и местонахождение на проекта;
2. приоритетна ос, мярка и сектор/дейност;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.
(2) Бенефициентът е длъжен за период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 26, ал. 2 да прилага една или повече от мерките за информираност и публичност съгласно Указанията за изпълнение на дейности за информираност и публичност по ОПРСР (публикувани на интернет страницата на Управляващия орган).
(3) Публикациите (като книжки, листовки и вестници) и постерите за мерки и дейности, съфинансирани от ЕФР, трябва да съдържат на заглавната си страница ясна индикация за участието на Европейския съюз, както и емблемата на Европейския съюз. Публикациите трябва да съдържат данни за органа, отговорен за съдържанието на информацията, и за органите, отговорни за прилагане на помощта по ЕФР.
(4) В случай на информация, разпространена посредством електронни средства/медии (уебсайтове, база данни за потенциални участници) или като аудио-визуален материал, аналогично трябва да се прилага първата алинея.
(5) Уебсайтове, касаещи ОПРСР/ЕФР, трябва:
1. да споменават приноса на ЕФР поне на заглавната си страница;
2. да включват хиперлинк към уебсайта на Европейската комисия, отнасящ се до ЕФР.
(6) Всяка дейност за информиране и публичност, информационна табела, билборд трябва да съдържа следните елементи:
1. емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложение II на Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007, и позоваване на ЕС;
2. позоваване на ЕФР: "Европейски фонд за рибарство";
3. изречение, което подчертава положителния аспект от намесата на ЕС, с текст: "Инвестиране в устойчиво рибарство".
(7) Информацията по ал. 1 трябва да заема най-малко 25 % от табелата.
(8) Табелата следва да указва вида и наименованието на проекта.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Сектор "Рибарство" е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.
2. "Оперативна програма" е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР.
3. "Приоритетна ос" е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.
4. "Мярка" е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. "Сектор" е набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка.
6. "Кандидат" е едноличен търговец или юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
7. "Бенефициент" е едноличният търговец или юридическото лице, което е крайният получател на публичната помощ.
8. "Промоционална кампания" е обединена от обща цел съвкупност от дейности, които могат да осигурят предоставянето на по-подробна информация за представяния продукт от риболов и аквакултура, да улеснят предлагането му на пазара и да насърчат потреблението на продуктите от риболов и аквакултура.
9. "Аквакултура" е отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на дейности, предназначени да повишат продукцията на въпросните организми над естествения капацитет в естествената им среда; организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на отглеждане и култивиране до прибирането на добива включително.
10. "Допустими за финансиране разходи" е общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента дейности.
11. "Проект" е заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финансиране от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство".
12. "Нередност" е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Европейския съюз, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход.
13. "Икономически оператор" е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от фонда, с изключение на държавата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт.
14. "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на член 59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и на член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
15. "Плащане в натура" е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
16. "Авансово плащане" е плащане след одобрение на проекта и преди извършване на разходите.
17. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.
18. "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност с кандидата и помежду си:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
19. "Съпоставими оферти" са оферти, които се сравняват на базата на:
а) цена;
б) размер на авансово плащане;
в) наличие на сервизно обслужване;
г) срок на доставка;
д) съответствие с проектната обосновка;
е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
20. "Организатор на пазара на производителите" е търговец или юридическо лице, вписано в Регистъра на пазара на производителите, воден от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
21. "Свързани лица" са лицата съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
22. Под "непреодолима сила" (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и други природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.
23. "Научни организации" са висшите училища и колежи (съгласно номенклатурата на Националния статистически институт), институтите на Българската академия на науките, институтите на Селскостопанската академия, ведомствените научни институти, неправителствените организации и стопански субекти, осъществяващи научноизследователска и развойна дейност.
24. "Учебни организации" са учебни заведения, създадени по реда на Закона за народната просвета и Закона за висшето образование, както и центровете по чл. 18, т. 5 и 8 от Закона за професионалното образование и обучение.
25. Под "една независима оферта" се разбира случаят, когато при подадена една оферта не е налице свързаност между оферента и кандидата.
26. "Нередовност" на документ е налице, когато липсва някой от задължителните реквизити за съответния документ.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 54, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 36 от 2008 г.).


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 13 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 11.06.2010 г.).


§ 4. Неприключилите процедури преди влизането в сила на тази наредба се довършват по реда на Наредба № 13 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. (загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., в сила от 11.06.2010 г.), когато по проекта няма сключен договор за безвъзмездна финансова помощ, и по реда на тази наредба, когато по проекта е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.


§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.


§ 6. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури утвърждава вътрешните правила за обработване на заявленията за кандидатстване в срок до 1 месец от датата на влизане в сила на тази наредба.


§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2


Критерии за определяне размера на безвъзмездната финансова помощ
Критерии % публично Критерии % публично
  финансиране   финансиране
Колективен интерес 100 Индивидуален 60
    интерес  
Колективни органи, 100 Проектът е 60
иницииращи проекта   иницииран от  
    индивидуален  
    бенефициент  
Публичен достъп до 100 Резултатите от 60
резултатите от проекта   проекта остават  
    частна  
    собственост и  
    под частен  
    контрол  
Финансово участие на 100 Липса на 60
колективни   финансово  
организации   участие на  
    колективни  
    организации  


Приложение № 3 към чл. 24, ал. 1, т. 3, буква "в"

Критерии за приоритизация на проектите в условията на ограничен бюджет

Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната последователност:
1. Участие в национални и международни търговски изложения на рибни продукти и промоция на български видове.
2. Откриване и популяризиране на нови пазарни ниши за продукцията от риболов и аквакултура.
3. Прилагане на политика на качеството на рибни продукти.
4. Повишаване на проследяемостта.
5. Други сектори.


Приложение № 4 към чл. 31, ал. 1