Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 12 ОТ 27 ЮНИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 2.5. "РИБОЛОВ ВЪВ ВЪТРЕШНИ ВОДОЕМИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 "АКВАКУЛТУРА, РИБОЛОВ ВЪВ ВЪТРЕШНИ ВОДОЕМИ, ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" 2007 - 2013 Г. НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В сила от 06.07.2012 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.51 от 6 Юли 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5. "Риболов във вътрешни водоеми" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013 г.) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на Европейския съюз (ЕС).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на рибарски съоръжения, места за разтоварване на уловите и закрити лодкостоянки на брега на р. Дунав и проекти за модернизиране на риболовния флот по р. Дунав. Инвестициите трябва да допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, както следва:
1. подобряване на безопасността и условията на работа;
2. подобряване на хигиената на местата за разтоварване и съхраняване на уловите и качеството на продуктите;
3. подобряване на опазването на човешкото здраве и здравето на животните;
4. намаляване на отрицателното и засилване на благотворното въздействие върху околната среда;
5. подобряване на селективността на риболовните уреди;
6. повишаване на енергийната ефективност и подмяна на основния/ите двигател/и на риболовния кораб.


Чл. 3. (1) Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (OB L 223, 15.8.2006 г.) и на Регламент (ЕО) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (OB L 120, 10.5.2007 г.), изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 на Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 498/2007 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (OB L 341, 23.12.2010 г.) и в съответствие с Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (OB L 358, 31.12.2002 г.).
(2) Бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат съответните процедури за избор на изпълнител на дейности по проекта при спазване на условията и реда на приложимото законодателство.


Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" се кандидатства с отделен проект.
(2) За финансово подпомагане по реда на тази наредба с нов проект се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходен проект.
(3) За финансово подпомагане по реда на тази наредба за инвестиции по сектор 01 с нов проект за един кораб се кандидатства еднократно за период от две години.
(4) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват по повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните наредби за прилагане на ОПРСР.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите и допустими сектори


Чл. 5. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти за инвестиции по следните сектори, посочени в заявлението за кандидатстване, съгласно приложение № 1:
1. сектор 01 - Инвестиции на борда на риболовния кораб;
2. сектор 02 - Инвестиции в изграждане на рибарски съоръжения, места за разтоварване на уловите и закрити лодкостоянки на брега на р. Дунав;
3. сектор 03 - Инвестиции за разширение, оборудване и модернизация на рибарски съоръжения, места за разтоварване на уловите и закрити лодкостоянки на брега на р. Дунав.
(2) С един проект се допуска кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по един или повече сектори.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в глава 7 на ОПРСР.


Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто за кандидати по чл. 10, т. 1 и 2, реализиращи проект/и в обществена полза, и до 60 на сто за кандидати по чл. 10, т. 2 и 3, реализиращи проект/и в частна полза, от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 % се осигуряват от ЕФР и 25 % - от държавния бюджет на Република България.
(2) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по предходната алинея се допуска само при процедура на ограничен бюджет по чл. 25.
(3) Изключение по ал. 1 за размера на одобрените инвестиционни разходи при спазване на условията на ал. 1 и 2 са:
1. инвестиции за риболовни кораби с обща дължина над 12 м, при които безвъзмездната финансова помощ е в размер 40 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи;
2. инвестиции, свързани с подмяна на основния/ите двигател/и на риболовния кораб, при които безвъзмездната финансова помощ е в размер 20 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.
(4) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по сектор 01 за един риболовен кораб за целия програмен период не трябва да надвишава левовата равностойност на 50 000 евро.
(5) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по сектори 02 и 03 не трябва да надвишава левовата равностойност на 600 000 евро.
(6) Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един риболовен кораб по сектор 01 не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 1000 евро.
(7) Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект по сектори 02 и 03 не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.
(8) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период за един кандидат по сектори 02 и 03 е левовата равностойност на 1 200 000 евро.
(9) За кандидатите по чл. 10, т. 1 и 2 всяка печалба, получена като резултат от реализацията на проект/и в обществена полза по реда на тази наредба, се приспада от размера на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта.


Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат да бъдат:
1. по сектор 01 - авансово и окончателно;
2. по сектори 02 и 03 - авансово, междинни и окончателно.
(2) Авансово плащане се допуска по реда и при условията на чл. 28.
(3) Междинно плащане се допуска по реда и при условията на чл. 30.
(4) Всички плащания от страна на бенефициентите към доставчици на продукти и/или услуги в процеса на изпълнение на одобрения проект се извършват по банков път.


Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба в случай, че за същия проект е одобрен за подпомагане и/или е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от други програми на Европейския съюз.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 10. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:
1. общини;
2. юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в т. ч. и браншовите организации в сектор "Рибарство";
3. еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите.


Чл. 11. (1) Кандидатите по чл. 10 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
2. да не са вписани в централната база данни за отстраняванията съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (OB L 344, 20.12.2008 г.);
3. едноличните търговци и членовете на управителните органи на юридическите лица да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна дейност.
(2) Кандидатите по чл. 10, т. 2 трябва да отговарят и на следните изисквания:
1. да са признати като браншови организации съгласно приложимото законодателство - за кандидатите, които са браншови организации в сектор "Рибарство";
2. да не са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по несъстоятелност;
3. да не са в производство по ликвидация.
(3) Кандидатите по чл. 10, т. 3 трябва да отговарят и на следните изисквания:
1. да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
2. да не са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по несъстоятелност;
3. да не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ).
(4) Кандидатите по сектор 01 трябва:
1. да са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА за р. Дунав като действащи риболовни кораби през последните две години и извършващи риболов в р. Дунав;
2. да не са извършвали незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов през последните три години към датата на кандидатстване, установен с влязло в сила наказателно постановление, освен в случаите, в които глобата или имуществената санкция, наложени с наказателното постановление, са платени в полза на държавата.
(5) Кандидатите по сектор 03 трябва да са собственици или да имат учредени права на ползване на рибарски съоръжения, места за разтоварване на уловите и закрити лодкостоянки на брега на р. Дунав, регистрирани съобразно действащото законодателство.
(6) Заедно или поотделно един или повече държавни органи не трябва да притежават повече от 25 на сто от капитала или да контролират пряко или непряко повече от 25 на сто от броя на гласовете в общото събрание на юридическото лице - кандидат за финансово подпомагане, с изключение на случаите, посочени в чл. 4, ал. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).


Чл. 12. (1) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът или негов законен представител са нарушили изискванията на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати, които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се доказва от кандидата:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от ИАРА за представянето им.
(4) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ по предходен проект;
2. са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и/или ДФЗ - РА, или не предоставят тази информация.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 13. Инвестициите по реда на тази наредба трябва да се реализират за риболовни кораби, извършващи риболовни дейности в р. Дунав, и рибарски съоръжения, места за разтоварване на уловите и закрити лодкостоянки, разположени по брега на р. Дунав на територията на Република България.


Чл. 14. (1) По сектор 01 се подпомагат проекти при следните условия:
1. риболовният кораб трябва да има регистрация в Регистъра на риболовните кораби като действащ риболовен кораб през последните две години считано от датата на кандидатстване;
2. риболовният кораб трябва да е произведен 5 или повече години преди датата на кандидатстване, като увеличаването на тонажа на кораба поради модернизиране на основната палуба, предназначено за повишаване на безопасността на борда, за подобряване на условията и хигиената на труда, както и на качеството на продуктите, не увеличава риболовния капацитет и риболовните възможности на кораба;
3. безвъзмездна финансова помощ се предоставя еднократно за смяна на основен/и двигател/и на риболовния кораб за целия програмен период, като новият двигател трябва да:
а) има същата или по-малка мощност от експлоатирания преди подмяната на двигател за извършващи риболов кораби с габаритна дължина под 12 м, които не са съоръжени с влачещ риболовен уред съгласно приложение № 2;
б) има най-малко 20 на сто по-ниска мощност от експлоатирания преди подмяната двигател за кораби от 12 до 24 м габаритна дължина;
в) се подменя с по-икономичен, като новият двигател трябва да бъде с най-малко 20 на сто по-ниска мощност от експлоатирания преди подмяната двигател за риболовни кораби с габаритна дължина повече от 24 м, при условие че корабът попада в обхвата на план/ове, изготвен/и в съответствие с насоки на ЕС за държавна помощ с цел оздравяване и преструктуриране на фирми, изпаднали в затруднение и одобрени от министъра на земеделието и храните;
4. когато се постига намаляване на мощността на двигателя съгласно т. 3, намалението трябва да бъде извършено на база на индивидуалните технически характеристики на двигателя на риболовния кораб;
5. безвъзмездната финансова помощ за защита на уловите и уредите от хищници, включително чрез промяна на материала на частите на риболовния уред, се предоставя при условие, че не се повишава риболовното усилие на кораба или не се намалява селективността на риболовния уред, както и при условие, че са взети всички мерки за избягване на физическото увреждане на хищниците съгласно разпоредбите на Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (OB L 103, 25.4.1979 г., Специално издание на български език, глава 15, том 01, стр. 77 - 96) и Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OB L 206, 22.7.1992 г., Специално издание на български език, глава 15, том 02, стр. 109 - 152) и Закона за рибарството и аквакултурите;
6. собствениците на риболовни кораби могат да кандидатстват за подмяна на риболовен уред с цел постигане на определена селективност, при условие че:
а) риболовният кораб е засегнат от план/ове за възстановяване на рибните запаси, в следствие на което променя риболовния си метод и напуска въпросния риболовен район, за да отиде в друг район, където състоянието на ресурсите позволява осъществяването на риболов; или
б) новият риболовен уред е по-селективен и отговаря на признатите критерии и практики за опазване на околната среда, които надхвърлят съществуващите регламентирани в законодателството на ЕС и в Закона за рибарството и аквакултурите задължения;
7. безвъзмездна финансова помощ за първа подмяна на риболовен уред се отпуска:
а) при съответствие с нови технически изисквания за селективност, регламентирани в законодателството на ЕС, като безвъзмездна финансова помощ се отпуска до датата, в която тези изисквания станат задължителни, или по изключение за кратък период след тази дата, който период е определен чрез законодателството на ЕС;
б) при намаляване въздействието на риболова върху видовете, които нямат търговско значение;
8. подмяната на риболовен уред на борда на риболовния кораб се финансира до два пъти в рамките на програмния период 2007 - 2013 г.
(2) За кандидатстване по сектор 03 кандидатът трябва да докаже ползването на съоръжението от не по-малко от 10 регистрирани риболовни кораба.
(3) По сектор 03 се подпомагат проекти при условие, че рибарските съоръжения, места за разтоварване на уловите и закрити лодкостоянки са регистрирани от Изпълнителна агенция "Морска администрация".


Чл. 15. (1) За проекти, изпълнявани върху имот, който не е собственост на кандидата, кандидатът за финансово подпомагане представя:
1. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 10 години към датата на кандидатстване за разходи, предвиждащи строително-монтажни работи (СМР), или
2. представи документ за ползване върху имота за срок не по-малък от 6 години към датата на кандидатстване, удължен с три месеца.
(2) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, кандидатът представя одобрен технически/работен проект с количествени сметки, заверени от проектанта, който ги е изготвил, както и разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(3) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, за които съгласно ЗУТ не се изискват документите по ал. 2, кандидатът представя архитектурно заснемане.


Чл. 16. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съответните подзаконови нормативни актове, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

Раздел V.
Допустимост на дейностите и разходите


Чл. 17. (1) Допустими за финансиране са разходите, посочени в заявлението за кандидатстване, предназначени за постигане на целите по чл. 2, както следва:
1. подмяна на основния/те двигател/и на риболовния кораб;
2. подмяна на риболовен уред;
3. ремонт на корпус и обшивка на риболовния кораб;
4. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и др., пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
5. разходи за СМР;
6. специализирана техника и оборудване, пряко свързани с разтоварването, съхранението, обработката и маркетинга на рибните продукти, включително придобити чрез финансов лизинг;
7. специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на съоръжението (електрокари и мотокари, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
8. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
9. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация, включително придобити чрез финансов лизинг;
10. разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи, изготвяне на технически/работен проект и разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;
11. закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
12. специализирани плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с дейността на съоръжението, като средства за швартоване, средства за проверка и контрол, средства за поддържане на подходите на съоръжението, плаващи подемни устройства, плавателни средства, свързани с чистотата на водната среда, и др. под., съгласно добрите риболовни практики, възприети от Европейския съюз, включително придобити чрез финансов лизинг;
13. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
14. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и достигане на съответствие с международно признати стандарти;
15. обучение на персонала, зает с дейността, пряко свързана с предвидената инвестиция;
16. разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
а) съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците;
б) оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;
в) съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд.
(2) Допустими за финансиране са разходите по ал. 1, когато са пряко свързани със сектора/ите, по който/които се кандидатства, като разходи, необходими за изпълнението на инвестицията.
(3) Допустими за безвъзмездна финансова помощ са разходи, извършени след подписване на договора по чл. 24, ал. 2, с изключение на разходите по ал. 1, т. 8, 10 и 11.
(4) Разходите по ал. 1, т. 8, 10 и 11 са допустими, ако са извършени в периода 1.01.2007 - 31.12.2015 г.
(5) Допустими са разходите, за които са спазени следните изисквания за предоставяне на оферти:
1. за разходи, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, или са част от разходите на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, кандидатът предоставя най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал с цел определяне основателността на предложените разходи;
2. за разходи, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, които са за оборудване и са изготвени по индивидуално техническо задание или за патентовани активи, кандидатът предоставя една независима оферта в оригинал с цел определяне на основателността на предложените разходи;
3. за разходи, чиято стойност възлиза на сума, равна или по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, кандидатът предоставя една независима оферта в оригинал с цел определяне основателността на предложените разходи;
4. в случаите по т. 1, 2 и 3 с цел определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на ИАРА може със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите; при кандидатстване за разходи за оборудване, изготвено по индивидуално технологично задание или за патентовани активи, основателността на предложените разходи се определя от оценяваща комисия; в състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит в съответната област;
5. в случаите по т. 1, 2 и 3 и при кандидатстване по сектор 01 с цел определяне на допустимостта на предложените разходи на борда на риболовните кораби съгласно чл. 25 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство изпълнителният директор на ИАРА може със заповед да определи комисия, която да извърши анализ на инвестиционните разходи и да обоснове, че тези инвестиции водят до подобряване на селективността на риболовните уреди и до опазването на ресурсите и на околната среда; в състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит в съответната област;
6. необходимостта от свикване на оценителна комисия по т. 4 възниква при наличие на заявления за кандидатстване, за които е необходима оценка на активи/дейности, свързани със СМР, за които не е налице основание за провеждане на процедура по ЗОП, както и за разходи, свързани със специфични активи/дейности в сектор "Рибарство";
7. оферентите по т. 1, 2 и 3 в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство; оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС;
8. в случай че кандидатът за финансово подпомагане по ОПРСР предоставя оферта, чиито оференти са чуждестранни лица, следва да прилага към заявлението за кандидатстване декларации по образец от оферентите - чуждестранни лица, че същите не се намират в свързаност помежду си, както и че не се намират в свързаност с кандидата по оценяваното проектно предложение;
9. оферти не се изискват за разходи по ал. 1, т. 8 и 11; в случай че са предварително извършени, за тях е необходимо да бъдат представени следните документи - заверени от кандидата копия на нотариален акт или друг документ, удостоверяващ право на собственост върху недвижимия имот, и разходооправдателен документ за извършения разход по т. 11 и/или подписан договор с избрания доставчик или изпълнител с разбивка на разходите по дейности по т. 8;
10. за разходите по ал. 1, т. 8 и 10, в случай че са извършени преди подаване на заявление за кандидатстване, кандидатът предоставя и подписан договор с избрания доставчик или изпълнител с разбивка на разходите по дейности;
11. в случаите по т. 1, когато кандидатът не е избрал офертата с най-ниска цена, направеният избор се обосновава писмено;
12. придобиването чрез финансов лизинг на активите по чл. 17, ал. 1, т. 4, 6, 7, 9, 12 и 13 е допустимо при условие, че бенефициентът стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно/окончателно плащане за същия актив;
13. кандидатът предоставя една оферта, когато възлагането на договора за доставка или услуга на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт; към офертата кандидатът предоставя документи, доказващи съществуването на тези права;
14. за разходи, които ще бъдат извършени след подаване на заявлението за кандидатстване и извършена проверка на място, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, описват в инвестиционно намерение, част А, детайлно начина за определяне на прогнозните стойности на всеки разход.
(6) Допустимо е извършването на всички разходи, за които се кандидатства, след подаване на заявление за кандидатстване и извършена проверка на място от служители на ИАРА с изключение на разходите по чл. 17, ал. 1, т. 8, 10 и 11, които могат да бъдат предварително извършени. При получаване на отказ от страна на ИАРА на заявлението за кандидатстване или на даден актив извършените разходи остават за сметка на кандидата.


Чл. 18. Кандидатите с изключение на кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, предоставят оферти към заявлението за кандидатстване, които съдържат следните реквизити:
1. единен идентификационен код (ЕИК) на оферента;
2. описание на предлагания продукт и/или услуга, съдържащо модел, технически/технологически характеристики и параметри на продукта (там, където е приложимо), количество, единични цени;
3. цената на офертата трябва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС;
4. срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 5 месеца, считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване;
5. дата на офертата и подпис на оферента; оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство; оферентите строители да бъдат вписани в регистъра на Камарата на строителите;
6. офертите се предоставят в оригинал, приложени към заявлението за кандидатстване;
7. офертата трябва да бъде адресирана до кандидата;
8. предоставените оферти трябва да са независими и съпоставими.


Чл. 19. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за:
1. инвестиции, които увеличават риболовните възможности на кораба;
2. инвестиции, които водят до увеличаване площта на помещенията, в които се съхраняват уловите;
3. строителство на риболовни кораби;
4. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване, съгласно чл. 55, т. 5, буква "а" от Регламент 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство;
5. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по лизинг;
6. оперативни разходи, включително разходи по поддръжка и наеми;
7. банкови такси и разходи, свързани с гаранции;
8. частта от разходите за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи, изготвяне на технически/работен проект, за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол, които са на стойност над 5 на сто от размера на одобрените и реално извършените инвестиционни разходи;
9. закупуването на техника и оборудване втора употреба;
10. плащане в натура;
11. лизинг извън рамките на срока на изпълнение на инвестицията и остатъчна стойност, която не става притежание на бенефициента;
12. прехвърляне на участие в търговски дружества;
13. закупуване на земя, която няма пряка връзка с дейността;
14. разходи за изграждане на жилищни помещения и сгради, несвързани с изпълнението на проекта;
15. закупуване на транспортни средства с изключение на посоченото в чл. 17, ал. 1, т. 7;
16. инвестиции във възобновяеми енергийни източници, които не обслужват пряко дейността на кандидата;
17. закупуване на съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура;
18. инвестиции, които не са свързани с дейността на финансирания проект;
19. прехвърляне на собствеността върху предприятие.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите


Чл. 20. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповеди на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване на приема на заявления за кандидатстване на електронната страница на ОПРСР и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.


Чл. 21. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване по образец съгласно приложение № 1 в най-близкото до мястото на извършване на проекта ТЗ на ИАРА.
(2) Кандидатите по чл. 10 са длъжни при кандидатстване да представят анализ приходи - разходи.
(3) Заявлението за кандидатстване се подава лично от кандидата, от законния представител на кандидата и/или от упълномощено от него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(4) Заявлението за кандидатстване и всички придружаващи го документи трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда съгласно приложение № 1; в случай на представяне на заверени от кандидата или от упълномощено от него лице копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той се придружава с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана със закон, приет от XXXVIII Народно събрание на 25 май 2000 г. - ДВ, бр. 47 от 2000 г.; в сила от 30 април 2001 г.; обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(5) При подаване на документите в ТЗ на ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за кандидатстване документи.
(6) В случай на липса или нередовност на документите съгласно приложение № 1 от заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА връща на кандидата документите за отстраняване на липсите и нередовностите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните липси и нередовности.
(7) В случаите по ал. 6 ТЗ на ИАРА приема заявлението за кандидатстване, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите и задължението си да представи документите най-късно в срока по чл. 22, ал. 2, като отбелязва мотивите и забележките си.
(8) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване се издава входящ номер на заявлението за кандидатстване и комплектът от документи се изпраща в ИАРА - София.
(9) Заявлението за кандидатстване се представя на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в него, са във формат "xls". В случай че в проекта са включени строително-монтажни работи, кандидатът представя на електронен носител във формат "xls" количествено-стойностните сметки на избрания изпълнител, както и на останалите оферти.


Чл. 22. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявлението за кандидатстване ИАРА - София:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване;
2. извършва проверка на място;
3. одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване на база съответствието на заявлението за кандидатстване със:
а) целите, дейностите и изискванията на тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6, ал. 2;
в) критериите за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет (приложение № 3), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР.
(2) В случаи на нередовност на документите и/или непълнота и/или неяснота на заявените данни и/или посочените факти ИАРА писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни може да отстрани посочените нередовност, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е назначена оценяваща комисия по чл. 17, ал. 5, т. 4 и 5, като срокът по чл. 22, ал. 1 се удължава със срока на работа на тази комисия, който се удостоверява с акта за нейното създаване, и до датата на вземане на решение за оценка;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи.
(4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА изпраща на кандидата мотивирана писмена заповед за отказ на проект.
(5) Проектите, по които от извършените проверки е установена допустимост на кандидата и инвестицията, се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни за ИАРА експерти, специалисти в съответната област. Външните експерти имат право на глас в заседанията на ЕКОП и се назначават от изпълнителния директор на ИАРА, който отправя писмени покани към специализираните научни институти/организации, юридически лица, НПО и др., които да определят експертни лица за участие в ЕКОП.
(7) Член на ЕКОП не може да взема участие при обсъждане на конкретно заявление за кандидатстване, в случай че:
1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата;
4. е в йерархическа зависимост от кандидата, който е подал заявлението.
(8) За всяко заседание на ЕКОП членовете й подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 7.
(9) Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено решение пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.


Чл. 23. (1) Заявлението за кандидатстване получава отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 22, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 17;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 22, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. установен опит за измама;
6. несъответствие с целите по чл. 2;
7. одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 7, ал. 6 и 7 или надвишават максималния размер съгласно чл. 7, ал. 4, 5 и 8;
8. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 12, ал. 1 и 2.
(2) В случай на отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 24. (1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване с мотивирана писмена заповед, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта на изпълнителния директор на ИАРА се съобщава на кандидата по реда на АПК.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора кандидатът или законният му представител или упълномощено от него лице предоставя актуално удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), и свидетелство за съдимост на кандидата или законния му представител, както и на член/ове на управителния му орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, от което да става видно, че не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им, с изключение на кандидатите, които са общини, както и документ, удостоверяващ актуална банкова сметка на името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора и декларациите в определения срок кандидатът губи право за получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба.


Чл. 25. (1) Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите разходи по одобрените проекти надхвърли 90 на сто от определения бюджет по мярката, проектите се класират в съответствие с критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет съгласно приложение № 3 и се одобряват в низходящ ред съобразно получените точки.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране в съответствие с датата на регистриране на заявленията за кандидатстване.

Раздел II.
Възлагане на одобрените дейности


Чл. 26. (1) Бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Процедурите се провеждат в съответствие със ЗОП и прилаганото законодателство.
(2) Бенефициентите са пряко отговорни за подготовката, провеждането и изпълнението на процедурите за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
(3) Предварителният контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, се осъществява съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 22, чл. 20а ЗОП и чл. 49а от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) (ДВ, бр. 53 от 2006 г.).
(4) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в качеството си на управляващ орган осъществява контрол за спазването на процедурите по ал. 1.
(5) Бенефициентите в срок до 10 работни дни от сключване на договора с избрания/те изпълнител/и по съответната процедура предоставят в ИАРА заверени копия от всеки договор, решението, обявлението, документацията за обществената поръчка, протоколите за работа на комисията и решението за класирането на участниците.
(6) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи по ал. 5. При открито нарушение, съставляващо нарушение на разпоредбите на националното и европейското законодателство в областта на обществените поръчки, ИАРА има право да наложи финансови корекции на бенефициента съгласно ПМС № 134 от 2010 г.; изм. с ПМС № 339 от 2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм., бр. 3 от 2011 г.) и Вътрешни правила на дирекция "Европейски фонд за рибарство" за налагане на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на договорите/заповедите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) за периода 2007 - 2013 г.
(7) След приключване на проверките по ал. 6 ИАРА писмено уведомява бенефициента за резултата и отправя покана за подписване на анекс към договора по чл. 26, ал. 2.
(8) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление по ал. 7 бенефициентът лично, чрез законния си представител или упълномощено от бенефициента лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в ИАРА за подписване на анекс. В анекса се определя окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.
(9) За разходите по чл. 17, ал. 1, т. 10, извършени преди датата на подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, представят всички документи от проведената обществена поръчка при подаване на заявлението за кандидатстване.
(10) Бенефициентите по ал. 1 представят количествено-стойностната си сметка на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в тях, са във формат "xls".

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 27. (1) Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.
(2) Плащане преди осъществяването на проекта е допустимо при спазване на разпоредбите на чл. 28, 29 и 30.


Чл. 28. (1) Авансово плащане се извършва при условие, че е предвидено в договора по чл. 24, ал. 2. В случаите на одобрено авансово плащане на проект, който предвижда възлагане на процедура по ЗОП, авансовото плащане се извършва след подписване на анекса по чл. 26, ал. 8.
(2) Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ.
(3) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(4) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от 4 месеца от датата на подписване на договора по чл. 24, ал. 2 или на анекса по чл. 26, ал. 8.
(5) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора ДФЗ - РА, да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника бенефициент, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(6) Поръчителите по ал. 5 трябва да отговарят на следните условия:
1. да са юридически лица - търговци по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да са вписани в търговския регистър;
2. да са регистрирани и да извършват търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
4. да не са в открито производство по несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;
5. да не са в производство по ликвидация;
6. 25 % от размера на собствения им капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие преди подаване на заявката за авансово плащане, да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;
7. 20 % от размера на приходите им от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.
(7) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 6, т. 7 ДФЗ - РА, изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(8) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един бенефициент по ОПРСР, @####0#поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 6 и 7 за всеки договор за поръчителство.@
(9) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника бенефициент в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(10) Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на ДФЗ - РА, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на ДФЗ - РА, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.
(11) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 5 или 10, срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 5 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 10 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с 6 месеца.
(12) Гаранциите по ал. 5 или 10 се освобождават, договорът за поръчителство по ал. 5 се прекратява, а записът на заповед по ал. 10 се връща на издателя, когато ДФЗ - РА, установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.


Чл. 29. (1) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава заявка за авансово плащане в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА - РА) по място на извършване на инвестицията съгласно заявка за авансово плащане (приложение № 4).
(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора по чл. 24, ал. 2.
(3) Регионалните разплащателни агенции на РА извършват преглед на документите в присъствието на бенефициента.
(4) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА - РА, връща документите на бенефициента заедно с писмено изложение на липсите и нередовността.
(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 бенефициентът има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на документите за плащане бенефициентът получава номер на заявката за плащане.
(7) В срок до 25 работни дни от регистриране на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, която се съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 30. (1) Междинно плащане е допустимо не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта и при условие че е предвидено в договора по чл. 24, ал. 2.
(2) Междинно плащане може да бъде извършвано само след завършване на обособена част от инвестицията, заложена като такава в договора по чл. 24, ал. 2.
(3) Междинно плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 3000 евро.
(4) Последното междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от 6 месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията в договора по чл. 24, ал. 2.


Чл. 31. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане бенефициентът подава заявка за плащане в РРА - РА, по място на реализиране на проекта и прилага документите съгласно заявка за плащане (приложение № 5).
(2) Заявката за окончателно плащане се подава след извършване на всички дейности по проекта, но не по-късно от 15 работни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по проекта, посочен в договора по чл. 24, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 и 2 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служителите на РА.
(4) Регионалната разплащателна агенция на РА извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на законен представител или пълномощник на бенефициента.
(5) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г.
(6) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА - РА, връща документите на бенефициента заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от което са видни липсите и нередовността.
(7) След отстраняване на нередовността бенефициентът има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за плащане бенефициентът получава номер на заявката за окончателно плащане.


Чл. 32. (1) В срок до три месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи извършените дейности по проекта, РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрените и извършените разходи, която се съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти РА уведомява писмено бенефициента, който в срок до 10 работни дни от деня на уведомлението може да отстрани констатираните нередовност, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи извън посочените съгласно приложение № 5.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 33. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА, отказва изплащането на част или на цялата безвъзмездна финансова помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 32, ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените и реално извършените разходи по проекта;
3. бенефициентът не отстрани нередовността, непълнотите и пропуските в срока по чл. 32, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на земеделието и храните.


Чл. 34. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане по същия проект.

Глава пета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ


Чл. 35. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на подписване на договора по чл. 24, ал. 2 или от датата на сключване на анекс в случаите по чл. 26, ал. 8, когато е приложимо.


Чл. 36. Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заявлението за кандидатстване и приложенията към тях, условията на тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на ЕС.


Чл. 37. (1) В случай на необходимост от извършване на промени в изпълнението на проекта бенефициентът представя в ИАРА искане за изменение и допълнение на договора по чл. 24, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.
(2) Исканията се разглеждат по реда на постъпването им в ИАРА. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури може да поиска допълнителни уточняващи документи, както и да извърши проверка на място при необходимост.
(3) Не се приемат искания за изменение и допълнение на договора по чл. 24, ал. 2, които водят до увеличаване на одобрената безвъзмездна финансова помощ, до промяна предназначението на одобрения проект или до увеличаване на срока за изпълнение на проекта, надхвърлящ максималния срок, определен в чл. 35, ал. 1.
(4) В срок до един месец от регистриране на искането по ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отказва изменението и допълнението на договора по чл. 24, ал. 2, за което писмено уведомява бенефициента.
(5) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение бенефициентът се явява в ИАРА - София, за подписване на анекс към договора по чл. 24, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда на чл. 24.


Чл. 38. (1) Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентите трябва да отговарят на всички нормативно установени изисквания, отнасящи се до извършваните от тях дейности.
(2) Най-късно до края на изпълнението на проекта новоизградените обекти по сектор 02 трябва да бъдат регистрирани, а обектите по сектор 03 да бъдат пререгистрирани съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(3) В срок до 2020 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.


Чл. 39. За период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 24, ал. 2 бенефициентът е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. за проекти, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ да постави на видно място табела, указваща, че проектът е осъществен с безвъзмездната финансова помощ по ОПРСР и ЕФР;
3. за проекти под 50 000 евро да прилага една или повече от мерките за информираност и публичност съгласно Указанията за изпълнение на дейности за информираност и публичност по ОПРСР (публикувани на интернет страницата на ОПРСР);
4. за проекти, които надвишават левовата равностойност на 500 000 евро и включват дейности, свързани с инфраструктура, и дейности за СМР, да постави на видно място на обекта на извършване на инвестицията временна табела за периода на изпълнение на проекта, указваща, че проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ по ОПРСР и ЕФР; в шестмесечен срок след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът е длъжен да замени временната табела с постоянна съгласно т. 4;
5. да не продава, дарява, да не прехвърля правото на собственост и/или преотстъпва правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон.


Чл. 40. (1) Бенефициентът е длъжен да включи в табелите по чл. 39, т. 2, 3 и 4 следните елементи:
1. емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложение II на Регламент (ЕО) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета относно Европейския фонд за рибарство и позоваване на ЕС;
2. позоваване на ЕФР: "Европейски фонд за рибарство";
3. изречение, което подчертава положителния аспект от намесата на ЕС, с текст: "Инвестиране в устойчиво рибарство".
(2) Информацията по ал. 1 трябва да заема най-малко 25 % от табелата.
(3) Табелата следва да указва вида и наименованието на проекта.


Чл. 41. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за срока по чл. 39.


Чл. 42. (1) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ, Министерството на финансите, Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на който е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на всички бенефициенти и техните подизпълнители и доставчици, свързани с инвестицията.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока по чл. 39.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да осигури както преди започване, така и в хода на изпълнение на проверката на място целия набор от изискана документация и информация, свързани с проекта, изискана преди започването или в процеса на извършване на проверката.
(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно съдействие на експертите от институциите, посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до местата, където се изпълнява проектът.


Чл. 43. Бенефициентът е длъжен да води счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична счетоводна сметка за проектите, за които е получил безвъзмездна финансова помощ от ЕФР за период от 5 години, считано от датата на подписване на договора по чл. 24, ал. 2.


Чл. 44. (1) Бенефициентите са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото, предмет на подпомагане, в полза на ДФЗ - РА, срещу рисковете съгласно приложение № 6 за срока от подаване на заявката за окончателно плащане до изтичането на срока по чл. 39, като са длъжни всяка година да подновяват застрахователните полици.
(2) Договорът за застраховка по ал. 1 се сключва при следните условия:
1. при пълна щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на ДФЗ - РА, до размера на получената безвъзмездна финансова помощ;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на бенефициента.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато същото се изплаща на ДФЗ - РА, се намалява размерът на задължението на бенефициента към ДФЗ - РА.
(4) При настъпване на частична щета бенефициентът е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.


Чл. 45. Разплащателната агенция осъществява последващ контрол върху изпълнение на разпоредбите по чл. 44.


Чл. 46. При неспазване на условията по чл. 39 - 44 включително получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от момента на констатиране на неспазването на горецитираните членове от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ - РА, и се открива процедура по възстановяване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 47. Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проектите, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.


Чл. 48. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на "непреодолима сила" (форсмажор).
(2) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.
(3) Удостоверяването на възникнала "непреодолима сила" се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ


Чл. 49. С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект:
1. име на бенефициента и наименование на проекта;
2. приоритетна ос и мярка;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Сектор "Рибарство" е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.
2. "Оперативна програма" е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР.
3. "Приоритетна ос" е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.
4. "Мярка" е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. "Сектор" е набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка.
6. "Кандидат" е община, юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в т. ч. и браншови организации в сектор "Рибарство", едноличен търговец или юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.
7. "Бенефициент" е община, юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в т. ч. и браншови организации в сектор "Рибарство", едноличен търговец или юридическо лице, което е крайният получател на безвъзмездната финансова помощ.
8. "Допустими за финансиране разходи" е общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента дейности.
9. "Проект" е заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финансиране от ОПРСР.
10. "Нередност" е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход.
11. "Икономически оператор" е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от ЕФР, с изключение на държавата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт.
12. "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на член 59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕO) № 1198/2006 на Съвета относно Европейския фонд за рибарство, изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 на Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 498/2007 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета относно Европейския фонд за рибарство.
13. "Плащане в натура" е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
14. "Авансово плащане" е плащане след одобрение на проекта и преди извършване на разходите.
15. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.
16. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
17. "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност с кандидата и помежду си:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
18. "Основен двигател (двигатели)" е двигателят/ите, записан/и в позволителното за плаване на риболовния кораб.
19. "Прилежаща инфраструктура" е техническата инфраструктура на обекта по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, както и други сгради и съоръжения на територията им, свързани с обслужване на извършваните на тази територия дейности, включително пътища, водопроводна и канализационна инсталация, транспортни съоръжения, захранващи и отвеждащи инсталации - електричество, вода, гориво и районно осветление.
20. "Река Дунав" е участъкът на р. Дунав от километър 845,650 до километър 374,100, ограничен между десния бряг на реката и демаркационната линия на границата между Република България и Република Румъния, определена съобразно Конвенцията за определяне речната граница между България и Румъния от 1908 г., съставена в София на 5/18 януари 1908 (ратифицирана с Указ № 22 от 6.05.1908 г. - ДВ, бр. 104 от 1 януари 1908 г.).
21. "Риболовен кораб" е всеки кораб, съоръжен с цел търговска експлоатация на живите водни ресурси.
22. "Риболовен метод" е начинът на риболов (активен или пасивен), включващ всяка дейност по поставяне на риболовния уред, улавяне на риба или други водни организми, изваждане на улова от водата и неговото пренасяне.
23. "Риболовна дейност" за един кораб е продуктът от неговия капацитет и неговата активност, а за група кораби е сумата от риболовната активност общо за всички кораби от групата.
24. "Рибарско пристанище" е всяко пристанище, предназначено за домуване или приставане на рибарски кораби с цел разтоварване на прясна риба, което не извършва обработка на други товари и обслужване на пътници и поща по смисъла на чл. 116 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).
25. "Рибарски съоръжения" са безопасни места за приставане (заставане) на риболовни кораби за разтоварване на уловите от прясна риба и други водни организми.
26. "Селективност на риболовните уреди" е способността на риболовния метод да извършва риболов на определени водни организми, който метод позволява видовете, които не са цел на риболова, да не бъдат улавяни.
27. "Съпоставими оферти" са оферти, които се сравняват на базата на:
а) цена;
б) размер на авансово плащане;
в) наличие на сервизно обслужване;
г) срок на доставка;
д) съответствие с технологичния проект;
е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
28. "Свързани лица" са лицата съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
29. Под "непреодолима сила" (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и други природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.
30. Под "една независима оферта" се разбира случаят, когато при подадена една оферта не е налице свързаност между оферента и кандидата.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 54, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 23 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5 "Риболов във вътрешни водоеми" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 73 от 2010 г.).


§ 4. Неприключилите процедури преди влизането в сила на тази наредба се довършват по реда на Наредба № 23 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5 "Риболов във вътрешни водоеми" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г., когато по проекта няма сключен договор, и по реда на тази наредба, когато по проекта е сключен договор.


§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.


§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1