Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 27 ЮНИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 3.1. "КОЛЕКТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 "МЕРКИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" 2007 - 2013 Г. НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В сила от 06.07.2012 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.51 от 6 Юли 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. "Колективни дейности" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) на Република България (ОПРСР), финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на Европейския съюз (ЕС).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, както следва:
1. допринасят устойчиво за по-доброто управление или опазване на ресурсите;
2. насърчават използването на селективни методи или уреди за риболов и допринасят за намаляване на прилова;
3. водят до отстраняване на изгубени риболовни уреди от морското дъно с цел да се противодейства на т. нар. призрачен (нелегален) риболов;
4. водят до подобряване на работните условия и безопасността;
5. допринасят за прозрачност на пазарите на рибни продукти и продукти на аквакултурата, включително и за възможността за проследяване;
6. подобряват качеството и безопасността на храните;
7. развиват, преструктурират или подобряват обектите за производство на аквакултура;
8. инвестиции в оборудване за производство, преработка или пласмент и в инфраструктура, включително и по отношение третирането на отпадъци;
9. водят до усъвършенстване на професионалните умения или разработване на нови методи и средства за обучение;
10. насърчават партньорството между учените и заетите в сектор "Рибарство";
11. допринасят за работа в мрежа и обмен на опит и добри практики между организациите с цел създаване на равни възможности за мъжете и жените и за останалите участници в сектора;
12. допринасят за целите на дребномащабния крайбрежен риболов;
13. подобряват управлението и контрола върху условията на достъп до риболовните райони, по-специално чрез изготвяне на местни планове за управление, одобрени от министъра на земеделието и храните;
14. касаят създаване на организации на производителите, признати съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000 г. на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (ОВ, L 17, 21.1.2000);
15. касаят извършване на проучвания, свързани с насърчаване на партньорството в сектор "Рибарство" с трети страни.


Чл. 3. (1) Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент (ЕO) № 1198/2006 г. на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ, L 223, 15.08.2006 г.) и на Регламент (ЕO) № 498/2007 г. на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕO) № 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (ОВ, L 120, 10.05.2007 г.), изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 г. на Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 498/2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (OB, L 341, 23.12.2010 г.) и Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (ОВ, L 17, 21.01.2000 г.).
(2) Бенефициенти по ал. 1, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат съответните процедури при избор на изпълнител за дейности по проекта при спазване условията и реда на приложимото законодателство.


Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" се кандидатства с отделен проект.
(2) Кандидатите могат да кандидатстват с повече от един проект по реда и при условията на тази наредба.
(3) За финансово подпомагане по реда на тази наредба с нов проект се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходен проект.
(4) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват по повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните наредби за прилагане на ОПРСР.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите и допустими сектори


Чл. 5. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти, насочени към подобряване структурирането на сектора и прилагането на колективни дейности, по следните сектори, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1:
1. сектор 01: Създаване на организации на производителите в сектор "Рибарство";
2. сектор 02: Преструктуриране на признати организации на производители в сектор "Рибарство";
3. сектор 03: Прилагане на планове за подобряване на качеството на продуктите, произвеждани от организации на производителите;
4. сектор 04: Провеждане на обучения, свързани с рибарството или развитие на нови методи и средства за обучение в областта на рибарството;
5. сектор 05: Създаване на партньорства между учени и заетите в сектор "Рибарство";
6. сектор 06: Създаване на мрежа за обмен на опит и добри практики сред организациите, насърчаващи равните възможности между мъжете и жените и между останалите заинтересовани страни в сектор "Рибарство";
7. сектор 07: Други дейности, свързани с изпълнение на целите на мярката по чл. 2, в частност и дейности, съответстващи на дейностите, финансирани по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2 от ОПРСР.
(2) С един проект се допуска кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по един или повече сектори.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в глава 7 на ОПРСР.


Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 80 на сто за кандидати по чл. 10, т. 4 и 6 и до 100 на сто за кандидати по чл. 10, т. 1 и 5 от размера на одобрените и реално извършени дейности на проекта, от които 75 % се осигуряват от ЕФР и 25 % - от държавния бюджет на Република България. Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 80 на сто за кандидати по чл. 10, т. 2, реализиращи проект/и в частна полза, и до 100 на сто за кандидати по чл. 10, т. 2, реализиращи проект/и в обществена полза, от размера на одобрените и реално извършени дейности на проекта, от които 75 % се осигуряват от ЕФР и 25 % - от държавния бюджет на Република България.
(2) Размерът на безвъзмездната финансова помощ за сектори 01, 02 и 03 е намаляващ, както следва:
1. за първата година - 100 на сто от одобрените и реално извършени дейности на проекта;
2. за втората година - 80 на сто от одобрените и реално извършени дейности на проекта;
3. за третата година - 60 на сто от одобрените и реално извършени дейности на проекта.
(3) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да надвишава левовата равностойност на 600 000 евро.
(4) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ се допуска само при процедура на ограничен бюджет по чл. 30.
(5) Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.
(6) Максималният месечен размер на разходите за едно лице, свързани с възнаграждения и заплати по реда на чл. 22, ал. 2, т. 2, ал. 3, т. 2 и ал. 4, т. 2 и ал. 5, т. 1, не трябва да надвишава размера на една средна месечна работна заплата за един нает, обявена от Националния статистически институт за икономическата дейност "Селско, ловно, горско и рибно стопанство" към датата на кандидатстване.
(7) За кандидатите по чл. 10 всяка печалба, получена като резултат от реализацията на проект по реда на тази наредба, се приспада от размера на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта.


Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинни и окончателно.
(2) Авансово плащане се допуска при условията и по реда на чл. 33 и 34.
(3) Междинни плащания се допускат при условията и по реда по чл. 35 и 36.
(4) Всички плащания от страна на бенефициентите към доставчици на продукти и/или услуги в процеса на изпълнение на одобрения проект се извършват по банков път.


Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба, в случай че за същия проект е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от други програми на Европейския съюз.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 10. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:
1. общини и държавни учреждения;
2. юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в това число и браншовите организации в сектор "Рибарство";
3. организации на производители на риба и други водни организми в сектор "Рибарство";
4. юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
5. научни и учебни организации;
6. организатори на пазари на производителите.


Чл. 11. (1) Кандидатите по чл. 10 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
2. да не са вписани в централната база данни за отстраняванията съгласно Регламент (ЕO, Евратом) № 1302/2008 г. на Комисията от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (ОВ, L 344, 20.12.2008 г.);
3. едноличните търговци и членовете на управителните органи на юридическите лица не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството, освен ако не са реабилитирани, и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност.
(2) Кандидатите по чл. 10, т. 2 и 3 трябва да отговарят и на следните изисквания:
1. да са признати като организации на производители на риба и други водни организми или браншови организации съгласно приложимото законодателство;
2. да не са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по несъстоятелност.
3. да не са в производство по ликвидация.
(3) Кандидатите по чл. 10, т. 4 и 6 трябва да отговарят и на следните изисквания:
1. да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
2. да не са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по несъстоятелност;
3. да не са в производство по ликвидация, с изключение на ЕТ.
(4) Кандидатите по чл. 10, т. 4 трябва да отговарят и на поне едно от следните изисквания:
1. да притежават валидно разрешително за стопански риболов;
2. да притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми;
3. да са регистрирани като производители на риба, други водни организми и продукти от тях;
4. да са регистрирани като преработватели на риба и рибни продукти.
(5) Кандидатите по чл. 10, т. 6 трябва да са регистрирани по реда на чл. 3а, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържищата.
(6) Кандидатите за сектор 03 трябва да са специално признати съгласно чл. 12 от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури.
(7) Кандидатите по сектор 04 трябва да издават на участниците в обучението документ, удостоверяващ завършен пълен цикъл на обучение. Курсовете за специална и за допълнителна подготовка се организират и провеждат от учебни заведения и центрове за професионално обучение и квалификация, акредитирани или лицензирани по Закона за висшето образование, Закона за професионалното образование и обучение или Закона за народната просвета.


Чл. 12. (1) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът или негов законен представител са нарушили изискванията на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ, L 248, 16.09.2002 г.), изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ, L 390, 30.12.2006 г.).
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати, които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се доказва от кандидата:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) за представянето им.
(4) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ по предходен проект;
2. са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и/или Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), или не предоставят тази информация.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 13. (1) Инвестициите по реда на тази наредба трябва да съответстват на целите на Общата политика по рибарство на ЕС.
(2) Инвестициите по реда на тази наредба трябва да се реализират на територията на Република България.


Чл. 14. Подпомагат се проекти, които:
1. отговарят на целите на мярката по чл. 2;
2. са от общ интерес за лицата и организациите в сектор "Рибарство" или като цяло за широката общественост;
3. осигуряват достъп към резултатите от проекта за заетите в сектор "Рибарство" при еднакви условия;
4. са насочени към подобряването на предлаганите услуги и подобряване организацията в сектор "Рибарство".


Чл. 15. (1) За кандидати по сектор 02 преструктурирането обхваща случаи, когато организацията на производителите претърпи значителни промени като членство, предлагани продукти, обем на продукцията.
(2) Дейностите по ал. 1 не трябва да водят до създаването на нова организация на производителите и нейното признаване по реда на Регламент (ЕО) 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури.
(3) За кандидатстване по реда на сектор 02 организацията на производителите представя оперативна програма и утвърден правилник на организацията на производителите, отговарящи на изискванията на приложимото законодателство.
(4) Разходите за заплати по реда на чл. 22, ал. 3, т. 2 са допустими само за персонала, който е допълнително нает спрямо обичайния състав на организацията на производителите.


Чл. 16. (1) За кандидати по сектор 03 предложеният план за подобряване на качеството трябва да е получил одобрението на министъра на земеделието и храните.
(2) Планът за подобряване на качеството следва да обхваща всички фази на производството и реализацията на продуктите.
(3) Планът задължително включва:
1. значително подобряване на качеството на продуктите по време на улова, разтоварването, манипулирането, транспортирането и пускането им на пазара;
2. оптимално подобрение на качеството на продуктите по време на отглеждането;
3. прилагане на подходящите техники и технологични умения;
4. описание на планираните мерки, включително и подготвителни проучвания, обучение и инвестиции.
(4) Представеният от организацията на производителите план за подобряване качеството на продуктите се изпраща на Европейската комисия. Този план не може да бъде одобрен от министъра на земеделието и храните, преди да бъде изпратен на Комисията и в срок 60 дни след това, през който период Комисията може да изиска внасянето на изменения или да откаже одобрението на съответния план.
(5) Разходите за заплати по реда на чл. 22, ал. 4, т. 2 са допустими само за персонала, който е допълнително нает спрямо обичайния състав на организацията на производителите.


Чл. 17. За кандидати по сектор 04 допустими за финансиране са дейности извън обхвата на нормативно определената задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка.


Чл. 18. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя в определени случаи за дейности, съответстващи на допустимите за финансиране по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2 на ОПРСР.
(2) Дейностите по ал. 1 се прилагат по реда на тази наредба, в случай че се осъществяват колективно от кандидатите и обхватът на дейностите е от общ интерес. В случаите, когато безвъзмездна финансова помощ се отпуска за мерки, съответстващи на тези от Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2 на ОПРСР, се прилагат условията и размерът на безвъзмездната финансова помощ, определени по наредбите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2, при спазване разпоредбите на тази наредба.
(3) Дейностите, свързани с реалното подобряване на управлението и контрола върху условията на достъп до риболовните райони, финансирани по мерките "Постоянно прекратяване на риболовни дейности", "Временно прекратяване на риболовни дейности" и "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност", се подпомагат по Приоритетна ос № 1 с изключение на разходите по чл. 22, ал. 8, т. 1.
(4) При отпускане на безвъзмездна финансова помощ за дейностите по чл. 22, ал. 8, т. 1 се спазват разпоредбите на раздел II от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОВ, L 358, 31.12.2002 г.), изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 на Съвета от 10 юли 2007 г. за изменение на Регламент (EО) № 2371/2002 относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (ОВ, L 192, 24.07.2007 г.).


Чл. 19. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване (по образец) с приложена проектна обосновка, доказваща целесъобразността на проекта, съгласно приложение № 1, като при кандидатстването за дейности, съответстващи на дейностите, допустими за финансиране по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2 от ОПРСР, кандидатите подават и заявление за кандидатстване по съответната/съответните мярка/мерки по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2.
(2) При подаване на заявлението за кандидатстване кандидатите по чл. 10 са длъжни да предоставят анализ приходи - разходи по образец, публикуван на интернет страницата на ОПРСР.
(3) За всеки проект бенефициентите по тази наредба подават заявка/и за плащане (по образец), като при одобрени дейности, съответстващи на дейностите по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2, бенефициентите подават и заявка/и за плащане (по образец) по съответната/съответните мярка/мерки по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2.


Чл. 20. (1) За проекти, изпълнявани върху имот, който не е собственост на кандидата, кандидатът за финансово подпомагане представя:
1. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години към датата на кандидатстване за разходи, предвиждащи строително-монтажни работи (СМР), или
2. документ за ползване върху имота за срок не по-малък от 6 години към датата на кандидатстване, удължен с три месеца.
(2) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, кандидатът представя одобрен технически/работен проект с количествени сметки, заверени от проектанта, който ги е изготвил, както и разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(3) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, за които съгласно ЗУТ не се изискват документите по ал. 2, кандидатът представя архитектурно заснемане.


Чл. 21. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съответните подзаконови нормативни актове, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

Раздел V.
Допустимост на дейностите и разходите


Чл. 22. (1) Допустими за финансиране са разходите по сектори, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1.
(2) Допустими за финансиране по сектор 01 са следните административни разходи, действително направени от организацията на производители по създаването и функционирането й:
1. свързани с подготвителната работа по учредяването на организацията и изготвянето на учредителния акт и устава;
2. за персонал (възнаграждения, заплати, задължителни осигурителни вноски от осигурителя), разходи за обучение, разходи за командировки и разходи за технически услуги и консултации;
3. за кореспонденция и телекомуникации, извършени за изпълнение целите на проекта;
4. за закупуване на офис оборудване или разходи за лизинг на такъв вид оборудване, необходими за изпълнение целите на проекта;
5. за поддръжка и експлоатация на едно от наличните транспортни средства, собственост на организацията на производителите, използвано за целите на проекта;
6. за наем, действително заплатен, както и за други разходи и такси, произтекли от обитаването на помещенията, използвани за административното функциониране на организацията на производители, използвани за целите на проекта;
7. по застраховки, свързани с транспортното средство по т. 5, административни сгради и съдържащото се в тях оборудване.
(3) Допустими за финансиране по сектор 02 са следните административни разходи, действително направени от организацията на производители по нейното функциониране:
1. свързани с изменението на учредителния акт и устав;
2. за персонал (възнаграждения, заплати, задължителни осигурителни вноски от осигурителя), разходи за обучение, разходи за командировки и разходи за технически услуги и консултации;
3. за кореспонденция и телекомуникации, извършени за изпълнението на целите на проекта;
4. за закупуване на офис оборудване или разходи за лизинг на такъв вид оборудване, необходими за изпълнение целите на проекта;
5. за поддръжка и експлоатация на едно от наличните транспортни средства, собственост на организацията на производителите, използвано за целите на проекта;
6. за наем, действително заплатен, както и за други разходи и такси, произтекли от обитаването на помещенията, използвани за административното функциониране на организацията на производители, използвани за изпълнение целите на проекта;
7. по застраховки, свързани с транспортното средство по т. 5, административни сгради и съдържащото се в тях оборудване.
(4) Допустими за финансиране по сектор 03 са следните административни разходи, действително направени от организацията на производители по изготвянето и изпълнението на плана за подобряване на качеството:
1. във връзка с предварителните проучвания, изготвянето и изменението на плана;
2. за персонал (възнаграждения, заплати, задължителни осигурителни вноски от осигурителя), разходи за обучение, разходи за командировки и разходи за технически услуги и консултации;
3. за кореспонденция и телекомуникации, извършени за изпълнение целите на проекта;
4. за закупуване на офис оборудване или разходи за лизинг на такъв вид оборудване, необходими за изпълнение целите на проекта;
5. по издаването на информационни материали, касаещи техническите средства и умения за подобряване на качеството на продуктите, разпространявани сред членовете на организацията на производителите;
6. по провеждането на контролни проверки за изпълнение на мерките за прилагане на плана за подобряване на качеството на продуктите от страна на членовете на организацията на производителите.
(5) Допустими за финансиране по сектор 04 са следните разходи, действително направени от организаторите с цел провеждането на обучения:
1. разходи за персонал (възнаграждения, заплати, задължителни осигурителни вноски от осигурителя), разходи за командировки;
2. разходи за проучвания, технически услуги и консултации, като последните не могат да надвишават 5 на сто от общите допустими разходи по проекта;
3. разходи за кореспонденция и телекомуникации;
4. разходи за наем на зали, наемане или закупуване на оборудване, но не повече от 5 на сто от общите допустими разходи по проекта;
5. разходи за обучителни материали, в това число и закупуване на оборудване във връзка с провеждане на практическата част на обучението (където е приложимо) и консумативи;
6. други преки разходи, свързани с изпълнението на дейностите по проекта.
(6) Допустими за финансиране по сектор 05 са следните разходи, действително направени от кандидатите, с цел изграждане на партньорства:
1. разходи за командировки на представители на партниращите си организации;
2. разходи за организиране на семинари, срещи и консултации, като последните не могат да надвишават 5 на сто от общите допустими разходи по проекта;
3. разходи за публикации, преводи и информация;
4. разходи за разпространение и приложение на резултатите с цел осигуряване на информираност и публичност на резултатите, но не повече от 5 на сто от общите допустими разходи по проекта;
5. други разходи, пряко свързани с изпълнението на дейностите по проекта.
(7) Допустими за финансиране по сектор 06 са следните разходи, действително направени разходи от организациите с цел изграждане на мрежа за обмен на добри практики:
1. разходи за участия в изложения, борси, конференции и срещи;
2. разходи за разработване и поддръжка на уеббазирана база данни за обмен на добри практики, както и оборудване, пряко свързано с изграждането й, но не повече от 5 на сто от общите допустими разходи по проекта;
3. разходи за популяризация, разпространение на резултатите от обмена чрез средствата за масова информация и интернет страница;
4. разходи за организиране на семинари, срещи и обучения;
5. разходи за възнаграждения на външни експерти, които не са част от щатния персонал на кандидата, но не повече от 5 на сто от общите допустими разходи по проекта.
(8) Допустими за финансиране по сектор 07 са колективно извършените разходи от кандидатите по чл. 10:
1. за проучвания, срещи и консултации, свързани с изготвяне на местни планове за управление, които подобряват управлението и контрола върху условията на достъп до риболовните райони;
2. за провеждане на кампании за събиране на потънали риболовни приспособления, в това число и разходи за наем на транспортни средства за организиране на почистването и извозването на отпадъците до местата за съхранение;
3. за проучвания, отнасящи се до осъществяването на сътрудничество в областта на рибарството с трети страни;
4. разходи за дейности, съответстващи на допустимите за финансиране по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2 от ОПРСР.
(9) Допустими са разходите по сектори 01 - 07, свързани със:
1. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
2. разходи за консултански услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически/работен проект и разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол, които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи, свързани пряко с дейността на инвестицията;
3. закупуване на земя, която има пряка връзка с дейностите по проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
4. изграждане на инфраструктура за обучение в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта.
(10) Разходите по ал. 9, т. 1 - 3 са допустими, ако са извършени през периода 1.01.2007 г. - 31.12.2015 г.
(11) Допустимо е извършването на всички разходи, за които се кандидатства, след подаване на заявление за кандидатстване и извършена проверка на място от служители на ИАРА с изключение на разходите по чл. 22, ал. 9, т. 1 - 3, които могат да бъдат предварително извършени. При получаване на отказ от страна на ИАРА на заявлението за кандидатстване или на даден актив извършените разходи остават за сметка на кандидата.
(12) Допустими са разходите, за които са спазени следните изисквания за предоставяне на оферти:
1. за разходи, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, или са част от разходите на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, кандидатът предоставя най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал с цел определяне основателността на предложените разходи;
2. за разходи, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, или са част от разходите на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, които са за оборудване, изготвено по индивидуално техническо задание или за патентовани активи, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал с цел определяне на основателността на предложените разходи;
3. за разходи, чиято стойност възлиза на сума, равна или по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал с цел определяне основателността на предложените разходи;
4. в случаите по т. 1, 2 и 3 с цел определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на ИАРА може със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите; при кандидатстване за разходи за оборудване, изготвено по индивидуално технологично задание или за патентовани активи, основателността на предложените разходи се определя от оценяваща комисия; в състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит в съответната област;
5. необходимостта от свикване на оценителна комисия по т. 4 възниква при наличие на заявления за кандидатстване, за които е необходима оценка на активи/дейности, свързани със СМР, за които не е налице основание за провеждане на процедура по ЗОП, както и за разходи, свързани със специфични активи/дейности в сектор "Рибарство";
6. оферентите по т. 1, 2 и 3 в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство; оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС;
7. в случай че кандидатът за финансово подпомагане по ОПРСР предоставя оферта, чиито оференти са чуждестранни лица, следва да прилага към заявлението за кандидатстване декларации по образец от оферентите - чуждестранни лица, че същите не се намират в свързаност помежду си, както и че не се намират в свързаност с кандидата по оценяваното проектно предложение;
8. оферти не се изискват за разходи по ал. 9, т. 1 и 3, в случай че са предварително извършени, за тях е необходимо да бъдат представени следните документи - заверени от кандидата копия на нотариален акт или друг документ, удостоверяващ право на собственост върху недвижим имот по т. 3, и/или подписан договор с избрания доставчик или изпълнител с разбивка на разходите по дейности по т. 1 и разходооправдателен документ за извършения разход;
9. за разходите по ал. 9, т. 1 и 2 в случай, че са извършени преди подаване на заявление за кандидатстване, кандидатът предоставя и подписан договор с избрания доставчик или изпълнител с разбивка на разходите по дейности;
10. в случаите по т. 1, когато кандидатът не е избрал офертата с най-ниска цена, направеният избор се обосновава писмено;
11. придобиването на активи чрез финансов лизинг е допустимо при условие, че бенефициентът стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно/окончателно плащане за същия актив;
12. кандидатът предоставя една оферта, когато възлагането на договора за доставка или услуга на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт; към офертата кандидатът предоставя документи, доказващи съществуването на тези права;
13. за разходи, които ще бъдат извършени след подаване на заявлението за кандидатстване и извършена проверка на място, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, описват в проектната обосновка детайлно начина за определяне стойностите на всеки разход.


Чл. 23. Кандидатите, с изключение на тези, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, предоставят оферти към заявлението за кандидатстване, които съдържат следните реквизити:
1. единен идентификационен код (ЕИК) на оферента;
2. описание на предлагания продукт и/или услуга, съдържащо модел, технически/технологически характеристики и параметри на продукта (там, където е приложимо), количество, единични цени;
3. цената на офертата трябва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС;
4. срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 5 месеца считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване;
5. дата на офертата и подпис на оферента; оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство; оферентите - строители, да бъдат вписани в регистъра на Камарата на строителите;
6. офертите се предоставят в оригинал, приложени към заявлението за кандидатстване;
7. офертата трябва да бъде адресирана до кандидата;
8. предоставените оферти трябва да са независими и съпоставими.


Чл. 24. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за:
1. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване, съгласно чл. 55, т. 5, буква "а" от Регламент (ЕO) № 1198/2006 г. на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейски фонд за рибарство;
2. разходи за жилищни помещения и сгради;
3. прехвърляне на участия в търговски дружества;
4. лизинг извън рамките на срока на изпълнение на проектите и остатъчна стойност, която не става притежание на бенефициента;
5. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по лизинг;
6. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;
7. инвестиции, които не са свързани с дейността на финансирания проект;
8. инвестиции, свързани с търговия на дребно;
9. закупуване на техника и оборудване втора употреба;
10. закупуване на транспортни средства;
11. прилежаща инфраструктура, която няма пряка връзка с дейността на проекта;
12. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които нямат пряка връзка с дейността на проекта;
13. доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът не е получил най-малко две независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите от които са приложени към заявлението за кандидатстване, с изключение на разходите по чл. 22, ал. 9, т. 1 - 3; за недопустими се считат оферти, които не съдържат следните реквизити: Единен идентификационен код (ЕИК) на оферента, срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 5 месеца считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване, дата на офертата, подпис на оферента; оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство; тази точка не се прилага в случай, че кандидатът се явява възложител по чл. 7 ЗОП;
14. плащане в натура;
15. данъци, мита и вносни такси;
16. изследователски риболов;
17. закупуване на земя, която няма връзка с изпълнението на проекта;
18. закупуване на земя на стойност над 10 на сто от размера на общите допустими разходи по проекта;
19. частта от разходите за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или работен проект и разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол, които са на стойности, надвишаващи определените в чл. 22, ал. 9, т. 2;
20. прехвърляне на собствеността върху предприятие;
21. разходи, които не отговарят на изискванията на чл. 22, ал. 11.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите


Чл. 25. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповеди на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване на приема на заявления за кандидатстване на електронните страници на ИАРА, на ОПРСР и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.


Чл. 26. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1 в най-близкото до мястото на извършване на проекта ТЗ на ИАРА.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава лично от кандидата, законния му представител или от упълномощено от него лице, което представя нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(3) Документите, придружаващи заявлението за кандидатстване, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда, описан в приложение № 1; в случай на представяне на копия на документи, заверени от кандидата, техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той се придружава с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана със закон, приет от XXXVIII Народно събрание на 25 май 2000 г. - ДВ, бр. 47 от 2000 г., в сила от 30 април 2001 г., обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(4) При подаване на документите в териториалните структури на ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените документи към заявлението за кандидатстване.
(5) В случай на липса или нередовност на документите съгласно приложение № 1 от заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА ги връща на кандидата за отстраняване на липсите и нередовностите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните липси и нередовности.
(6) В случаите по ал. 5 ТЗ на ИАРА приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, както и със задължението си да представи документите най-късно в срока по чл. 27, ал. 2, като отбелязва мотивите и забележките си.
(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА издава входящ номер и комплектът документи се изпраща в ИАРА - София.
(8) Заявлението за кандидатстване се представя на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в него, са във формат "xls". В случай че в проекта са включени строително-монтажни работи, кандидатът представя електронен носител във формат "xls", количествено-стойностните сметки на избрания изпълнител и всички оферти.


Чл. 27. (1) В срок до 3 месеца от регистриране на заявлението за кандидатстване ИАРА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване;
2. извършва проверка на място;
3. одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване на база съответствието на заявлението със:
а) целите, дейностите и изискванията по тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6;
в) критериите за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР.
(2) В случай на нередовност на документите, непълнота и/или неяснота на заявените данни и посочените факти ИАРА писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани посочените нередовности и/или непълноти, и/или неясноти, включително чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, както и документи извън посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е назначена оценяваща комисия по чл. 22, ал. 12, т. 4, като срокът по чл. 27, ал. 1 се удължава със срока на работата на тази комисия, който се удостоверява с акта за нейното създаване, и до датата на вземане на решение за оценка;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи;
(4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА изпраща на кандидата мотивирана писмена заповед за отказ на проект.
(5) Проектите, по които в резултат на извършените проверки се установи допустимост на кандидата и проекта, се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни за ИАРА експерти, специалисти в съответната област. Външните експерти имат право на глас в заседанията на ЕКОП и се назначават от изпълнителния директор на ИАРА, който отправя писмени покани към специализираните научни институти/организации, юридически лица, неправителствени организации и др., които да определят експертни лица за участие в ЕКОП.
(7) В случаите, когато са привлечени външни за ИАРА членове за участие в ЕКОП, избраните лица се проверяват за свързаност със съответния бенефициент и оферентите по проектите, представени на съответната комисия от ИАРА.
(8) Член на ЕКОП не може да вземе участие при обсъждане на конкретно заявление за кандидатстване в случай, че:
1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ на кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата;
4. е в йерархическа зависимост от кандидат, който е подал заявлението.
(9) За всяко заседание на ЕКОП членовете й подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 8, т. 1 - 4.
(10) Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено решение пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.


Чл. 28. (1) Заявлението за кандидатстване получава отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 27, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с целите по чл. 2;
3. несъответствие с условията на чл. 22;
4. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 27, ал. 2;
5. недостатъчен бюджет по мярката;
6. одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер по чл. 7, ал. 5 или надвишават максималния размер съгласно чл. 7, ал. 3;
7. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 12, ал. 1 и 2;
8. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 - 7 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 29. (1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване с мотивирана писмена заповед, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Заповедта на изпълнителния директор на ИАРА се съобщава на кандидата по реда на АПК.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът лично, чрез законния си представител или упълномощено от кандидата лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора кандидатът или законният му представител, или упълномощено от него лице предоставя актуално удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), и свидетелство за съдимост на кандидата или законния му представител, както и на член/ове на управителния му орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, с изключение на кандидатите по чл. 10, т. 1, от което да става видно, че не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани, и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им, и документ, удостоверяващ актуална банкова сметка на името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора в определения срок кандидатът губи право на получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба.


Чл. 30. (1) Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите разходи, одобрени по проекти, надхвърли определения бюджет по мярката, проектите се класират съгласно критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет (приложение № 2), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР, и се одобряват в низходящ ред съобразно получените точки.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за кандидатстване.

Раздел II.
Възлагане на одобрените дейности


Чл. 31. (1) Бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Процедурите се провеждат в съответствие със ЗОП и приложимото законодателство.
(2) Бенефициентите са пряко отговорни за подготовката, провеждането и изпълнението на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
(3) Предварителният контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, се осъществява съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 22, чл. 20а ЗОП и чл. 49а от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), приет с ПМС № 150 от 2006 г.
(4) Заверени копия от всеки договор с избраните изпълнители по съответната процедура, както и от решението, обявлението, документацията за обществената поръчка, протоколите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на участниците се предоставят от бенефициента на ИАРА в срок до 10 работни дни от сключване на договора с изпълнителя.
(5) Контролът за спазването на процедурите по ал. 1 се осъществява от ИАРА.
(6) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи по ал. 4 и писмено уведомява бенефициента за подписване на анекс към договора по чл. 29, ал. 2. При открито нарушение, съставляващо нарушение на разпоредбите на националното законодателство и правото на Европейския съюз в областта на обществените поръчки по проекта, ИАРА има право да наложи финансови корекции на бенефициента съгласно ПМС № 134 от 2010 г., изм. с ПМС № 339 от 2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм., бр. 3 от 2011 г.) и Вътрешни правила на дирекция "Европейски фонд за рибарство" за налагане на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на договорите/заповедите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) за периода 2007 - 2013 г.
(7) След приключване на проверките по ал. 6 ИАРА писмено уведомява бенефициента за резултата и отправя покана за подписване на анекс към договора по чл. 29, ал. 2.
(8) В срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 6 бенефициентът лично, чрез законния си представител или упълномощено от бенефициента лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в ИАРА за подписване на анекс към договора по чл. 29, ал. 2. В анекса се определя окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.
(9) За разходите по чл. 22, ал. 9, т. 2, извършени преди датата на подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, при подаване на заявлението за кандидатстване представят всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и.
(10) Бенефициентите по ал. 1 представят количествено-стойностната си сметка на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в тях, са във формат "xls".

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 32. (1) Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция по проекта.
(2) Плащане преди завършване на цялата инвестиция е допустимо при спазване на разпоредбите по чл. 33, 34 и 35.


Чл. 33. (1) Авансово плащане се извършва, при условие че е предвидено в договора по чл. 29, ал. 2. В случаите на одобрено авансово плащане на проект, който предвижда възлагане на процедура по ЗОП, авансовото плащане се извършва след подписване на анекса по чл. 31, ал. 8.
(2) Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта.
(3) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(4) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца от датата на подписване на договора по чл. 29, ал. 2.
(5) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на ДФЗ - РА, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора ДФЗ - РА, да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника - бенефициента, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(6) Поръчителите по ал. 5 трябва да отговарят на следните условия:
1. да са юридически лица - търговци по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да са вписани в търговския регистър;
2. да са регистрирани и да извършват търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
4. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
5. да не са в открито производство по несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;
6. да не са в производство по ликвидация;
7. 25 % от размера на собствения им капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие преди подаване на заявката за авансово плащане, да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите им от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.
(7) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 6, т. 7 ДФЗ - РА, изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(8) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един бенефициент по ОПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 6 и 7 за всеки договор за поръчителство.
(9) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника - бенефициент, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(10) Когато бенефициенти на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на ДФЗ - РА, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на ДФЗ - РА, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.
(11) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 5 или 10, срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 5 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 10 трябва да покрива срока на договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, удължен с 6 месеца.
(12) Банковата гаранция по ал. 5 или 10 се освобождава, договорът за поръчителство по ал. 5 се прекратява, а записът на заповед по ал. 10 се връща на издателя, когато ДФЗ - РА, установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на безвъзмездната финансова помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.


Чл. 34. (1) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава заявка за авансово плащане в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА - РА) по място на извършване на инвестицията, като прилага документите съгласно заявка за авансово плащане (приложение № 3).
(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от подписване на договора по чл. 29, ал. 2.
(3) Регионалната разплащателна агенция на РА извършва преглед на документите в присъствието на бенефициента.
(4) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА - РА, връща документите на бенефициента заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 бенефициентът има право в рамките на срока по чл. 34, ал. 2 отново да подаде заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на документите за плащане бенефициентът получава номер на заявката за авансово плащане.
(7) В срок до 25 работни дни от регистриране на заявката за авансово плащане ДФЗ - РА, изплаща одобрената сума или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА , която се съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 35. (1) Междинно плащане е допустимо не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.
(2) Всяко междинно плащане може да бъде отпускано само след завършване на обособена част от инвестицията по проект, заложена като такава в договора по чл. 29, ал. 2.
(3) Междинно плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията по проект, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 3000 евро.
(4) Последното междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от 6 месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по проект в договора по чл. 29, ал. 2.


Чл. 36. (1) При кандидатстване за междинни или окончателно плащане бенефициентът подава заявка за плащане в РРА - РА, по място на извършване на инвестицията по проект и прилага документите съгласно заявката за плащане (приложение № 4).
(2) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията по проекта, но не по-късно от 15 работни дни от изтичане на срока, посочен в договора по чл. 29, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 и 2 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служителите на РА.
(4) Регионалната разплащателна агенция на РА, извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на бенефициента, негов законен представител или упълномощено от него лице.
(5) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той се придружава с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г.
(6) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА - РА, връща документите на бенефициента заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от който са видни липсите и нередовностите.
(7) След отстраняване на нередовностите бенефициентът има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за плащане бенефициентът получава номер на заявката за плащане.


Чл. 37. (1) В срок до 3 месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи извършените инвестиции по проекта, ДФЗ - РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрените и реално извършените разходи по проекта, която се съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1, т. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти ДФЗ - РА, писмено уведомява бенефициента, който в срок до 10 работни дни от деня на получаване на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи извън посочените съгласно приложение № 4.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 38. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА, отказва изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. при проверките по чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2 установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените и фактически извършените инвестиции;
3. бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и пропуските в срока по чл. 37, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 39. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане по същия проект.

Глава пета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ


Чл. 40. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 36 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проектите по сектори 01, 02 и 03 започва да тече от:
1. датата на признаване на организацията на производители - за сектор 01;
2. датата на решението за преструктуриране на организацията на производители - за сектор 02;
3. датата на получаване на специално признаване на организацията на производител по реда на чл. 12 от Регламент (ЕО) № 104/2000 г. на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури - за сектор 03.
(3) За всички останали случаи срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на сключване на договора по чл. 29, ал. 2 или от датата на сключване на анекс в случаите по чл. 31, ал. 8, когато е приложимо.


Чл. 41. Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заявлението за кандидатстване и приложенията към тях, условията на тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на Европейския съюз.


Чл. 42. Бенефициентът е длъжен да изпълни проекта съобразно описанието на проекта, съдържащо се в проектната обосновка и с оглед изпълнение на предвидените в него цели.


Чл. 43. (1) В случай на необходимост от извършване на промени в изпълнението на проекта бенефициентът представя в ИАРА искане за изменение и/или допълнение на договора по чл. 29, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.
(2) Исканията се разглеждат по реда на постъпването им в ИАРА. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури може да поиска допълнителни уточняващи документи, както и да извърши проверка на място при необходимост.
(3) Не се приемат искания за изменение и допълнение на договора по чл. 29, ал. 2, които водят до увеличаване на размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ, до промяна предназначението на одобрения проект или до увеличаване на срока за изпълнение на проекта, надхвърлящ максималния срок, определен в чл. 40, ал. 1.
(4) В срок до един месец от регистриране на искането по ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отказва с мотивирана заповед изменението и допълнението на договора по чл. 29, ал. 2, за което писмено уведомява бенефициента.
(5) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление бенефициентът лично, чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в ИАРА - София, за подписване на анекс към договора по чл. 29, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда на чл. 29.


Чл. 44. Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентът е длъжен да отговаря на всички нормативно установени изисквания, отнасящи се до извършваните от него дейности по проекта.


Чл. 45. (1) За период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 29, ал. 2 бенефициентът е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава, дарява, да не прехвърля правото на собственост и/или преотстъпва правото на ползване върху активите - предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променя местоположението на подпомогнатата дейност;
4. за проекти, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ да постави на видно място табела, указваща, че инвестицията е реализирана с безвъзмездната финансова помощ от ОПРСР и ЕФР;
5. за проекти под 50 000 евро да прилага една или повече от мерките за информираност и публичност съгласно Указанията за изпълнение на дейности за информираност и публичност по ОПРСР (публикувани на интернет страницата на управляващия орган);
6. за проекти, които надвишават левовата равностойност на 500 000 евро и включват дейности, свързани с инфраструктура и дейности за СМР, бенефициентът е длъжен да постави на видно място на обекта на извършване на инвестицията временна табела за периода на изпълнение на проекта, указваща, че проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ по ОПРСР и ЕФР; след изпълнение на проекта временната табела се заменя с постоянна съгласно ал. 1, т. 4;
7. да не прехвърля собственост върху предприятието по смисъла на Търговския закон.
(2) В срок до 2020 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.


Чл. 46. Бенефициентът гарантира, че участниците в съфинансирания от ЕФР проект са били информирани за това финансиране.


Чл. 47. (1) За срока по чл. 45, ал. 1 ИАРА осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.
(2) Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проекта, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.


Чл. 48. (1) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта (инвестицията) по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ - РА, Министерството на финансите, Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на всички договори на бенефициента на помощта и неговите подизпълнители и доставчици, свързани с осъществяването на инвестицията по проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока по чл. 45.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да осигури както преди започване, така и в хода на изпълнение на проверката на място целия набор от изискана документация и информация, свързани с проекта, изискана преди започването или в процеса на извършване на проверката.
(4) Бенефициентът е длъжен да оказва пълно съдействие на експертите от институциите, посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до местата, където се изпълнява проектът.


Чл. 49. Бенефициентът е длъжен да води счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична счетоводна сметка за проекта, за който са получили безвъзмездна финансова помощ от ЕФР, за период 5 години считано от датата на подписване на договора по чл. 29, ал. 2.


Чл. 50. (1) Бенефициентите са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото - предмет на подпомагане, в полза на ДФЗ - РА, срещу рисковете съгласно приложение № 5, за срока от подаване на заявката за окончателно плащане до изтичането на срока по чл. 45, като са длъжни всяка година да подновяват застрахователните полици.
(2) Договорът за застраховка по ал. 1 се сключва при следните условия:
1. при пълна щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на ДФЗ - РА, до размера на получената безвъзмездна финансова помощ;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на бенефициента.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато същото се изплаща на ДФЗ - РА, се намалява размерът на задължението на бенефициента към ДФЗ - РА.
(4) При настъпване на частична щета бенефициентът е длъжен да отстрани причинените вреди, като възстанови подпомогнатия актив.


Чл. 51. ДФЗ - РА, осъществява последващ контрол върху изпълнение на разпоредбите по чл. 50.


Чл. 52. При неспазване на условията по чл. 45 - 50 включително получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от момента на констатиране на неспазването на горецитираните членове от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ - РА, и се открива процедура по възстановяване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 53. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на "непреодолима сила" (форсмажор).
(2) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и за предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.
(3) Удостоверяването на възникнала "непреодолима сила" се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ


Чл. 54. С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект:
1. име на бенефициента, наименование на проекта и местонахождение на инвестицията, когато е приложимо;
2. приоритетна ос, мярка и сектор;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.


Чл. 55. (1) Бенефициентът е длъжен да включи в табелата по чл. 45, т. 4, 5 и 6 следните елементи:
1. емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложение II на Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕO) № 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския фонд за рибарство и позоваване на ЕС;
2. позоваване на ЕФР: "Европейски фонд за рибарство";
3. изречение, което подчертава положителния аспект от намесата на ЕС, с текст: "Инвестиране в устойчиво рибарство".
(2) Информацията по ал. 1 трябва да заема най-малко 25 % от табелата.
(3) Табелата следва да указва вида и наименованието на проекта.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. Сектор "Рибарство" е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.
2. "Оперативна програма" е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР.
3. "Приоритетна ос" е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.
4. "Мярка" е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. "Сектор" е набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка.
6. "Кандидат" е юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.
7. "Бенефициент" е юридическо лице, което е крайният получател на безвъзмездната финансова помощ.
8. "Аквакултура" е отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на дейности, предназначени да повишат продукцията на въпросните организми над естествения капацитет в естествената им среда; организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на отглеждане и култивиране до прибирането на добива включително.
9. "Допустими за финансиране разходи" е общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента дейности.
10. "Проект" е заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финансиране от оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство".
11. "Нередност" е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Европейския съюз, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход. Икономически оператор е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от фонда, с изключение на държавата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт.
12. "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на член 59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и на член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
13. "Плащане в натура" е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
14. "Авансово плащане" е плащане след одобрение на проекта и преди извършване на инвестиционните разходи.
15. "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си:
а) едното лице да участва в управлението на дружеството на другото;
б) да са съдружници;
в) съвместно да контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
16. "Съпоставими оферти" са оферти, които се сравняват на базата на:
а) цена;
б) размер на авансово плащане;
в) наличие на сервизно обслужване;
г) срок на доставка;
д) съответствие с технологичния проект;
е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
17. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
18. "Общ интерес" са дейности и услуги, достъпни за всички заети в сектор "Рибарство и аквакултури" при еднакви условия. Мерките от общ интерес са с по-широк обхват от мерките, предприемани от частни организации и които подпомагат постигането на целите на Общата политика по рибарство на ЕС.
19. "Научни организации" са висшите училища и колежи (съгласно номенклатурата на Националния статистически институт), институтите на Българската академия на науките, институтите на Селскостопанската академия, ведомствените научни институти, неправителствените организации и стопански субекти, осъществяващи научноизследователска и развойна дейност.
20. "Учебни организации" са учебни заведения, създадени по реда на Закона за народната просвета и Закона за висшето образование, както и центровете по чл. 18, т. 5 и 8 от Закона за професионалното образование и обучение.
21. "Изследователски риболов" е използването на различни видове оборудване за търсене на риба, както и риболовни уреди, установяващи видовете и количествата рибни ресурси в дадена зона, с цел определяне на размера на рибните ресурси и икономическата жизнеспособност на стопанския риболов в тази зона.
22. "Прилежаща инфраструктура" е техническата инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от Закона за устройство на територията, както и други сгради и съоръжения на същата територия, свързани с обслужване на извършваните на тази територия дейности, включително - пътища, канали, водохранилища, водопроводна и канализационна инсталация, мостове, складове, транспортни съоръжения, захранващи и отвеждащи инсталации - електричество, вода, гориво и районно осветление.
23. "Ферма" или "стопанство" е предприятие за производство и отглеждане на риба или други водни организми.
24. "Организатор на пазара на производителите" е търговец или юридическо лице, вписано в Регистъра на пазара на производителите, воден от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
25. "Прилов" е случаен или съпътстващ улов, който се появява в подчинени количества към улова на основен вид риба или други водни организми и се отчита в процент към общия улов.
26. "Инфраструктура за обучение" са съоръжения, необходими за провеждане на обучения - сгради, кораби, аквакултурни стопанства. Компютърно и друго оборудване, необходимо за практическа и теоретична подготовка, не се счита за инфраструктура за обучение.
27. "Призрачен" е уловът на риба и други водни организми, извършван от изгубени риболовни уреди във водата, при който уловените екземпляри не се освобождават от уреда.
28. "Други дейности" по смисъла на сектор 07 са дейности от общ интерес, които отговарят на целите на тази мярка и са регламентирани като допустими дейности и разходи в съответните наредби по мерките от Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2.
29. Под "непреодолима сила" (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и други природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.
30. Под "една независима оферта" се разбира случаят, когато при подадена една оферта не е налице свързаност между оферента и кандидата.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 54, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 16 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. "Колективни дейности" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 44 от 2010 г.).


§ 4. Неприключилите процедури преди влизането в сила на тази наредба се довършват по реда на Наредба № 16 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. "Колективни дейности" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г., когато по проекта няма сключен договор, и по реда на тази наредба, когато по проекта е сключен договор.


§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.


§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 19, ал. 1