Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 10 ОТ 27 ЮНИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 3.3 "ИНВЕСТИЦИИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВИ МЕСТА ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ" ОТ ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 "МЕРКИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.

В сила от 03.07.2012 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2012г., доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 25 Август 2015г., изм. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013 г.) на Република България (ОПРСР), финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на Европейския съюз (ЕС).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, имащи за цел модернизация и реконструкция на черноморски рибарски пристанища и кейови места за разтоварване, посочени приоритетно в ОПРСР и осигуряващи ефективно, безопасно и хигиенично оборудване за разтоварване и третиране на уловите и за подобряване на работните условия, както и изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки, както следва:
1. подобряване сигурността и безопасността на пристанищата и качеството на предлаганите пристанищни услуги;
2. подобряване на условията за разтоварване и съхраняване на уловите;
3. подобряване безопасността на рибарите чрез изграждането на покрити лодкостоянки.


Чл. 3. (1)Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент (ЕO) № 1198/2006 г. на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ, L 223, 15.08.2006 г.) и на Регламент (ЕO) № 498/2007 г. на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕO) № 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (ОВ, L 120, 10.05.2007 г.), изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 г. на Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 498/2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (OB, L 341, 23.12.2010 г.).
(2) Бенефициенти, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат съответните процедури при избор на изпълнител за дейности по проекта при спазване условията и реда на приложимото законодателство.


Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" се кандидатства с отделен проект.
(2) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват по повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРСР.
(3) Кандидатите могат да кандидатстват с повече от един проект по реда и при условията на тази наредба.
(4) За финансово подпомагане по реда на тази наредба с нов проект се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходен проект.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите и допустими сектори


Чл. 5. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти за модернизация и реконструкция на черноморски рибарски пристанища и кейови места за разтоварване, както и изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки по следните сектори:
1. сектор 01: Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища;
2. сектор 02: Инвестиции в преструктурирането и модернизацията на съществуващи кейови места за разтоварване;
3. сектор 03: Инвестиции, насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки.
(2) С един проект се допуска кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по един или повече сектори.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в глава 7 на ОПРСР.


Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 80 на сто за бенефициенти по чл. 10, т. 1 и до 100 на сто за останалите бенефициенти от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
(2) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ се допуска само при процедура на ограничен бюджет по чл. 26.
(3) Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.
(4) Разходите по чл. 18, ал. 2, т. 4 и 6 са в размер до 5 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, както следва:
1. за сектор 01 - не повече от левовата равностойност на 250 000 евро;
2. за сектор 02 - не повече от левовата равностойност на 50 000 евро;
3. за сектор 03 - не повече от левовата равностойност на 50 000 евро.
(5) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период за един кандидат по дадената мярка е, както следва:
1. за сектор 01 - левовата равностойност на 5 000 000 евро;
2. за сектор 02 - левовата равностойност на 1 000 000 евро;
3. за сектор 03 - левовата равностойност на 1 000 000 евро.
(6) За кандидатите по чл. 10 всяка печалба, получена като резултат от реализацията на проект по реда на тази наредба, се приспада от размера на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта.


Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинни и окончателно.
(2) Авансово плащане се допуска по реда и при условията на чл. 29 и 30.
(3) Междинни плащания се допускат по реда и при условията на чл. 31 и 32.
(4) Всички плащания от страна на бенефициентите към доставчици на продукти и/или услуги в процеса на изпълнение на одобрения проект се извършват по банков път.


Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба в случай, че за същия проект е одобрен за подпомагане и/или е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от друга/и програма/и на Европейския съюз.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 10. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:
1. юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
2. общини и държавни учреждения;
3. юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в това число и признати браншови организации в областта на рибарството и/или признати организации на производителите на риба и други водни организми в сектор "Рибарство";
4. юридически лица, регистрирани по Търговския закон с над 50 на сто държавно участие.


Чл. 11. (1) Кандидатите по чл. 10 трябва да бъдат собственици или да имат учредени права на ползване за обекти, регистрирани като пристанища с валидно Удостоверение за експлоатационна годност, издадено от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА), и/или кейови места за разтоварване, за които се кандидатства.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
2. да не са вписани в централната база данни за отстраняванията съгласно Регламент (ЕO, Евратом) № 1302/2008 г. на Комисията от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (ОВ, L 344, 20.12.2008 г.);
3. едноличните търговци (ЕТ) и членовете на управителните органи на юридическите лица да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани, и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност.
(3) Кандидатите по чл. 10, т. 1, 3 и 4 трябва да отговарят и на следните изисквания:
1. да не са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по несъстоятелност;
2. да не са в производство по ликвидация, с изключение на ЕТ;
3. да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с изключение на кандидатите по чл. 10, т. 3.


Чл. 12. (1) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът или негов законен представител са нарушили изискванията на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ, L 248, 16.09.2002 г.).
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати, които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се доказва от кандидата:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) за представянето им.
(4) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ по предходен проект;
2. са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), или не предоставят тази информация.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 13. Инвестициите по реда на тази наредба се реализират на Черноморското крайбрежие на територията на Република България.


Чл. 14. Подпомагат се проекти, които:
1. отговарят на целите на мярката по чл. 2;
2. са от общ интерес за рибарите и/или производителите на аквакултури;
3. осигуряват равен достъп за всички риболовни кораби до рибарските пристанища, кейови места за разтоварване и/или покрити лодкостоянки, обект на подпомагане от ЕФР;
4. подпомагат за изпълнението на целите на Общата политика в областта на рибарството на ЕС;
5. са насочени към подобряването на предлаганите услуги.


Чл. 15. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване (по образец) с приложено Инвестиционно намерение част А, доказваща целесъобразността на проекта, съгласно приложение № 1.
(2) При подаване на заявлението за кандидатстване кандидатите по чл. 10 са длъжни да предоставят анализ приходи-разходи по образец, публикуван на интернет страницата на ОПРСР.


Чл. 16. (1) За проекти, изпълнявани върху имот, който не е собственост на кандидата, кандидатът за финансово подпомагане трябва да представи:
1. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от шест години към датата на кандидатстване за проекти, предвиждащи извършване на строително-монтажни работи (СМР), или
2. документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години към датата на кандидатстване, удължен с три месеца.
(2) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, кандидатът представя одобрен технически/работен проект с количествени сметки, заверени от проектанта, който ги е изготвил, както и разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(3) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, за които съгласно ЗУТ не се изискват документите по ал. 2, кандидатът представя архитектурно заснемане.


Чл. 17. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съответните подзаконови нормативни актове, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

Раздел V.
Допустимост на дейностите и разходите


Чл. 18. (1) Допустими за финансиране са дейностите по сектори, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1.
(2) Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за постигане на една или повече от целите по чл. 2:
1. разходи за строително-монтажни работи;
2. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
3. специализирана техника и оборудване, пряко свързани със съхранението, разтоварването и обработката на рибните продукти, включително придобити чрез финансов лизинг;
4. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
5. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация, включително придобити чрез финансов лизинг;
6. разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи, изготвяне на технически/работен проект и разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;
7. закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
8. специализирани плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с морската дейност на пристанището, като средства за швартоване, средства за проверка и контрол, средства за поддържане на подходите на пристанището, плаващи подемни устройства, плавателни средства, свързани с чистотата на водната среда, и други подобни, съгласно добрите риболовни практики, възприети от Европейския съюз, включително придобити чрез финансов лизинг;
9. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти;
10. разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
а) оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;
б) съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд;
в) съоръжения за сигурност и контрол;
г) дейности за повишаване степента на безопасност на пристанищните съоръжения;
11. разходи, свързани с приемане и обработване на отпадъци:
а) съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците, включително придобити чрез финансов лизинг;
б) пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда, включително придобити чрез финансов лизинг.
(3) Допустими са разходите, за които са спазени следните изисквания за предоставяне на оферти:
1. за разходи, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, или са част от разходите на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, кандидатът предоставя най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал с цел определяне основателността на предложените разходи;
2. за разходи, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, или са част от разходите на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, които са за оборудване, изготвено по индивидуално техническо задание, или за патентовани активи, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал с цел определяне на основателността на предложените разходи;
3. за разходи, чиято стойност възлиза на сума, равна или по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал с цел определяне основателността на предложените разходи;
4. в случаите по т. 1, 2 и 3 с цел определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на ИАРА може със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите; при кандидатстване за разходи за оборудване, изготвено по индивидуално технологично задание, или за патентовани активи основателността на предложените разходи се определя от оценяваща комисия; в състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит в съответната област;
5. необходимостта от свикване на оценителна комисия по т. 4 възниква при наличие на заявления за кандидатстване, за които е необходима оценка на активи/дейности, свързани със строително-монтажни работи (СМР), за които не е налице основание за провеждане на процедура по ЗОП, както и за разходи, свързани със специфични активи/дейности в сектор "Рибарство";
6. оферентите по т. 1, 2 и 3 в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство; оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС;
7. в случай че кандидатът за финансово подпомагане по ОПРСР предоставя оферта, чиито оференти са чуждестранни лица, следва да прилага към заявлението за кандидатстване декларации по образец от оферентите - чуждестранни лица, че същите не се намират в свързаност помежду си, както и че не се намират в свързаност с кандидата по оценяваното проектно предложение;
8. оферти не се изискват за разходи по ал. 2, т. 4 и 7; в случай че са предварително извършени, за тях е необходимо да бъдат представени следните документи - заверени от кандидата копия на нотариален акт или друг документ, удостоверяващ право на собственост върху недвижим имот по т. 7, и/или подписан договор с избрания доставчик или изпълнител с разбивка на разходите по дейности по т. 4 и разходооправдателен документ за извършения разход;
9. за разходите по ал. 2, т. 4 и 6 в случай, че са извършени преди подаване на заявление за кандидатстване, кандидатът предоставя и подписан договор с избрания доставчик или изпълнител с разбивка на разходите по дейности;
10. в случаите по т. 1, когато кандидатът не е избрал офертата с най-ниска цена, направеният избор се обосновава писмено;
11. придобиването чрез финансов лизинг на активите по чл. 18, ал. 2, т. 2, 3, 5, 8 и 11 е допустимо при условие, че бенефициентът стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно/окончателно плащане за същия актив;
12. кандидатът предоставя една оферта, когато възлагането на договора за доставка или услуга на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт; към офертата кандидатът предоставя документи, доказващи съществуването на тези права;
13. за разходи, които ще бъдат извършени след подаване на заявлението за кандидатстване и извършена проверка на място, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, описват в Инвестиционно намерение част А детайлно начина за определяне на прогнозните стойности на всеки разход.
(4) Разходите по ал. 2, т. 4, 6 и 7 са допустими, ако са извършени в периода 1.01.2007 г. - 31.12.2015 г.
(5) Допустимо е извършването на всички разходи, за които се кандидатства, след подаване на заявление за кандидатстване и извършена проверка на място от служители на ИАРА с изключение на разходите по чл. 18, ал. 2, т. 4, 6 и 7, които могат да бъдат предварително извършени; при получаване на отказ от страна на ИАРА на заявлението за кандидатстване или на даден актив извършените разходи остават за сметка на кандидата.


Чл. 19. Кандидатите, с изключение на тези, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, предоставят оферти към заявлението за кандидатстване, които съдържат следните реквизити:
1. единен идентификационен код (ЕИК) на оферента;
2. описание на предлагания продукт и/или услуга, съдържащо модел, технически/технологически характеристики и параметри на продукта (там, където е приложимо), количество, единични цени;
3. цената на офертата трябва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС;
4. срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 5 месеца, считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване;
5. дата на офертата и подпис на оферента; оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство; оферентите - строители, да бъдат вписани в регистъра на Камарата на строителите;
6. офертите се предоставят в оригинал, приложени към заявлението за кандидатстване;
7. офертата трябва да бъде адресирана до кандидата;
8. предоставените оферти трябва да са независими и съпоставими.


Чл. 20. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за:
1. закупуване на земя, която няма пряка връзка с изпълнението на проекта;
2. закупуване на земя на стойност над 10 на сто от размера на общите допустими разходи по проекта;
3. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване съгласно чл. 55, т. 5, буква "а" от Регламент (ЕO) № 1198/2006 г. на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство;
4. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по лизинг;
5. разходи за изграждане на жилищни помещения и сгради, несвързани с изпълнението на проекта;
6. оперативни разходи, включително разходи по поддръжка и наеми;
7. банкови такси и разходи, свързани с гаранции;
8. частта от разходите за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи, изготвяне на технически/работен проект и разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол, които са на стойности, надвишаващи определените в чл. 7, ал. 4;
9. закупуване на техника и оборудване втора употреба;
10. плащане в натура;
11. лизинг, извън рамките на срока на изпълнение на инвестицията и остатъчна стойност, която не става притежание на бенефициента;
12. прехвърляне на участия в търговски дружества;
13. прехвърляне на собствеността върху предприятие;
14. инвестиции, свързани с търговия на дребно на риба и други водни организми с изключение на центрове за първа продажба;
15. разходи за закупуване на съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура;
16. инвестиции, които нямат пряка връзка с дейността на проекта.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите


Чл. 21. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповеди на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване приема на заявления за кандидатстване на електронните страници на ИАРА, на ОПРСР, както и на общодостъпно място в ИАРА и в секторите на регионалните центрове на ИАРА.


Чл. 22. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване по образец съгласно приложение № 1 в най-близкото до мястото на извършване на проекта териториално звено (ТЗ) на ИАРА.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава лично от кандидата, от законния представител на кандидата и/или от упълномощено от него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(3) Заявлението за кандидатстване и всички придружаващи го документи трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал и/или нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени съгласно приложение № 1; в случай на представяне на заверени от кандидата или от упълномощено от него лице копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(4) При подаване на документите в териториалните структури на ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за кандидатстване документи.
(5) В случай на липса или нередовност на документите съгласно приложение № 1 от заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА ги връща на кандидата за отстраняване на липсите и нередовностите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните липси и нередовности.
(6) В случаите по ал. 5 ТЗ на ИАРА приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, както и със задължението си да представи документите най-късно в срока по чл. 23, ал. 2, като отбелязва мотивите и забележките си.
(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА издава входящ номер и комплектът документи се изпраща в ИАРА - София.
(8) Заявлението за кандидатстване се представя на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в него, са във формат "xls". В случай че в проекта са включени строително-монтажни работи, кандидатът представя електронен носител във формат "xls", количествено-стойностните сметки на избрания изпълнител и всички оферти.


Чл. 23. (1) В срок до три месеца от регистриране на заявлението за кандидатстване ИАРА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване;
2. извършва проверка на място;
3. одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване на база съответствието му със:
а) целите, дейностите и изискванията на тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6;
в) критериите за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет (приложение № 2), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР.
(2) В случаи на нередовност на документите и/или непълнота, и/или неяснота на заявените данни и/или посочените факти ИАРА писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни може да отстрани посочените нередовност, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е назначена оценяваща комисия по чл. 18, ал. 3, т. 4, като срокът по чл. 23, ал. 1 се удължава със срока на работата на тази комисия, който се удостоверява с акта за нейното създаване и до датата на вземане на решение за оценка;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи.
(4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА се произнася с мотивирана заповед за отказ, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), за което писмено се уведомява кандидатът.
(5) Проектите, по които от извършените проверки е установена допустимост на кандидата и инвестицията, се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни експерти, специалисти в съответната област. Външните експерти имат право на глас в заседанията на ЕКОП и се назначават от изпълнителния директор на ИАРА, който отправя писмени покани към специализираните научни институти/организации, юридически лица, неправителствени организации и др., които да определят експертни лица за участие в ЕКОП.
(7) В случаите, когато са привлечени външни за ИАРА членове за участие в ЕКОП, избраните лица се проверяват за свързаност със съответния бенефициент и оферентите по проектите, представени на съответната комисия от ИАРА.
(8) Член на ЕКОП не може да взема участие при обсъждане на конкретно заявление за кандидатстване, в случай че:
1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата;
4. е в йерархическа зависимост от кандидат, който е подал заявлението.
(9) За всяко заседание на ЕКОП членовете й подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 8, т. 1 - 4.
(10) Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено решение пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.


Чл. 24. (1) Заявлението за кандидатстване получава отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2;
2. несъответствие с условията на чл. 18, ал. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 23, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 7, ал. 3 или надвишават максималния размер съгласно чл. 7, ал. 5;
6. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 12, ал. 1 и 2;
7. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 - 6 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 25. (1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване с мотивирана писмена заповед, подлежаща на обжалване по реда на АПК. Писмената заповед на изпълнителния директор на ИАРА се съобщава на кандидата по реда на АПК.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът лично, чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора кандидатът или законният му представител или упълномощено от него лице предоставя актуално удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), и свидетелство за съдимост на кандидата или законния му представител, както и на член/ове на управителния му орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, с изключение на кандидатите по чл. 10, т. 2, от което да става видно, че не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани, и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им, и документ, удостоверяващ актуална банкова сметка на името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора и декларациите в определения срок кандидатът губи право за получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба.


Чл. 26. (1) Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите разходи по одобрените проекти надхвърли определения бюджет по мярката, проектите се класират в съответствие с критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет съгласно приложение № 2, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР, и се одобряват в низходящ ред съобразно получените точки.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемането на заявленията за кандидатстване.

Раздел II.
Възлагане на одобрените дейности


Чл. 27. (1) Бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и за дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Процедурите се провеждат в съответствие със ЗОП и приложимото законодателство.
(2) Бенефициентите са пряко отговорни за подготовката, провеждането и изпълнението на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
(3) Предварителният контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, се осъществява съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 22, чл. 20а ЗОП и чл. 49а от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
(4) Заверени копия от всеки договор с избраните изпълнители по съответната процедура, както и от решението, обявлението, документацията за обществената поръчка, протоколите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на участниците се предоставят от бенефициента на ИАРА в срок до 10 работни дни от сключване на договора с изпълнителя.
(5) Контролът за спазването на процедурите по ал. 1 се осъществява от ИАРА.
(6) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи по ал. 5 и писмено уведомява бенефициента за подписване на анекс към договора по чл. 25, ал. 2. При открито нарушение, съставляващо нарушение на разпоредбите на националното законодателство и правото на Европейския съюз в областта на обществените поръчки по проекта, ИАРА има право да наложи финансови корекции на бенефициента съгласно ПМС № 134 от 2010 г., изм. с ПМС № 339 от 2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм., бр. 3 от 2011 г.) и Вътрешни правила на дирекция "Европейски фонд за рибарство" за налагане на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на договорите/заповедите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) за периода 2007 - 2013 г.
(7) След приключване на проверките по ал. 6 ИАРА писмено уведомява бенефициента за резултата и отправя покана за подписване на анекс към договора по чл. 25, ал. 2.
(8) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление по ал. 6 бенефициентът лично, чрез законния си представител или упълномощено от бенефициента лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в ИАРА за подписване на анекс към договор по чл. 25, ал. 2. В анекса се определя окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.
(9) За разходите по чл. 18, ал. 2, т. 6, извършени преди датата на подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, при подаване на заявлението за кандидатстване представят всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и.
(10) Бенефициентите по ал. 1 представят количествено-стойностната си сметка на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в тях, са във формат "xls".

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 28. (1) Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция по проекта.
(2) Плащане преди извършване на цялата инвестиция е допустимо при спазване на разпоредбите на чл. 29, 30, 31 и 32.


Чл. 29. (1) Авансово плащане се извършва при условие, че е предвидено в договора по чл. 25, ал. 2. В случаите на одобрено авансово плащане на проект, който предвижда възлагане на процедура по ЗОП, авансовото плащане се извършва след подписване на анекса по чл. 27, ал. 8.
(2) Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ.
(3) Авансово плащане се допуска при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(4) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца от датата на подписване на договора по чл. 25, ал. 2.
(5) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора ДФЗ - РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника - бенефициента, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(6) Поръчителите по ал. 5 трябва да отговарят на следните условия:
1. да са юридически лица - търговци по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да са вписани в търговския регистър;
2. да са регистрирани и да извършват търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
4. да не са в открито производство по несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;
5. да не са в производство по ликвидация;
6. 25 % от размера на собствения им капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие преди подаване на заявката за авансово плащане, да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;
7. 20 % от размера на приходите им от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.
(7) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 6, т. 7 ДФЗ - РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(8) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един бенефициент по ОПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 6 и 7 за всеки договор за поръчителство.
(9) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника - бенефициент, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(10) Когато бенефициенти на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на ДФЗ - РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на ДФЗ - РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.
(11) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 5 или 10, срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 5 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 10 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с 6 месеца.
(12) Гаранциите по ал. 5 или 10 се освобождават, договорът за поръчителство по ал. 5 се прекратява, а записът на заповед по ал. 10 се връща на издателя, когато ДФЗ - РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.


Чл. 30. (1) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава заявка за авансово плащане в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА - РА) по място на извършване на инвестицията съгласно приложение № 3.
(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от подписване на договора по чл. 25, ал. 2.
(3) Регионалната разплащателна агенция на РА извършва преглед на документите в присъствието на бенефициента.
(4) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА - РА връща документи на бенефициента заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 бенефициентът има право в рамките на срока по чл. 29, ал. 4 отново да подаде заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на документите за плащане бенефициентът получава номер на заявката за авансово плащане.
(7) В срок до 25 работни дни от регистриране на заявката за авансово плащане ДФЗ - РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, която се съобщава на бенефициента по реда на АПК.


Чл. 31. (1) Междинно плащане е допустимо не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.
(2) Всяко междинно плащане може да бъде отпускано само след завършване на обособена част от инвестицията, заложена като такава в договора по чл. 25, ал. 2.
(3) Междинно плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 3000 евро.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2015 г., в сила от 25.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) Последното междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от два месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията в договора по чл. 25, ал. 2.


Чл. 32. (1) При кандидатстване за междинни или окончателно плащане бенефициентът подава заявка за плащане в регионалната разплащателна агенция на РА (РРА - РА) по място на извършване на инвестицията по проект и прилага документите съгласно заявка за плащане (приложение № 4).
(2) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2014 г., в сила от 11.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2015 г., в сила от 25.08.2015 г.) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 работни дни от изтичане на срока, посочен в договора по чл. 25, ал. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2015 г., в сила от 25.08.2015 г.) Заявката за окончателно плащане може да се подаде само ако разходите, финансирани от ОПРСР, са действително платени от бенефициентите на техните изпълнители до 31 декември 2015 г. Разходите, платени от бенефициентите, трябва да бъдат потвърдени с фактури или счетоводни документи, издадени до 31.12.2015 г.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 65 от 2015 г., в сила от 25.08.2015 г.) Документите по ал. 1 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служителите на РА.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 65 от 2015 г., в сила от 25.08.2015 г.) Регионалната разплащателна агенция на РА извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на бенефициента или упълномощено от него лице.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 65 от 2015 г., в сила от 25.08.2015 г.) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 65 от 2015 г., в сила от 25.08.2015 г.) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА - РА връща документите на бенефициента заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от който са видни липсите и нередовностите.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 65 от 2015 г., в сила от 25.08.2015 г.) След отстраняване на нередовностите бенефициентът има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 65 от 2015 г., в сила от 25.08.2015 г.) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът получава номер на заявката за плащане.


Чл. 33. (1) В срок до три месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи извършената инвестиция, ДФЗ - РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрените и реално извършени разходи по проекта, която се съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1, т. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти ДФЗ - РА уведомява писмено бенефициента, който в срок до 10 работни дни от деня на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, извън посочените съгласно приложение № 4.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 34. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА отказва изплащането на част или на цялата безвъзмездна финансова помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените и фактически извършените инвестиции;
3. бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и пропуските в срока по чл. 33, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 35. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане по същия проект.

Глава пета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ


Чл. 36. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на подписване на договора по чл. 25, ал. 2 или от датата на сключване на анекс в случаите по чл. 27, ал. 8, когато е приложимо.


Чл. 37. Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заявлението за кандидатстване и приложенията към тях, условията на тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на ЕС.


Чл. 38. (1) В случай на необходимост от извършване на промени в изпълнението на проекта бенефициентът представя в ИАРА искане за изменение и/или допълнение на договора по чл. 26, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.
(2) Исканията се разглеждат по реда на постъпването им в ИАРА. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури може да поиска допълнителни уточняващи документи, както и да извърши проверка на място при необходимост.
(3) Не се приемат искания за изменение и допълнение на договора по чл. 25, ал. 2, които водят до увеличаване на одобрената безвъзмездна финансова помощ, до промяна предназначението на одобрения проект или до увеличение на срока за изпълнение на проекта, надхвърлящ максималния срок, определен в чл. 36, ал. 1.
(4) В срок до един месец от регистриране на искането по ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отказва с мотивирана заповед изменението и допълнението на договора по чл. 25, ал. 2, за което писмено уведомява бенефициента.
(5) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление бенефициентът лично, чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в ИАРА - София, за подписване на анекс към договора по чл. 25, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда на чл. 27, ал. 8.


Чл. 39. Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентът е длъжен да отговаря на всички нормативно установени изисквания, отнасящи се до извършените от него дейности по проекта.


Чл. 40. (1) За период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 25, ал. 2 бенефициентът е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променя местоположението на подпомогнатата дейност;
4. за проекти, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ да постави на видно място табела, указваща, че инвестицията е реализирана с безвъзмездната финансова помощ от ОПРСР и ЕФР;
5. за проекти под 50 000 евро да прилага една или повече от мерките за информираност и публичност съгласно Указанията за изпълнение на дейности за информираност и публичност по ОПРСР (публикувани на интернет страницата на управляващия орган);
6. за проекти, които надвишават левовата равностойност на 500 000 евро и включват дейности, свързани с инфраструктура и дейности за СМР, бенефициентът е длъжен да постави на видно място на обекта на извършване на инвестицията временна табела за периода на изпълнение на проекта, указваща, че проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ по ОПРСР и ЕФР; след изпълнение на проекта временната табела се заменя с постоянна съгласно т. 4;
7. да не прехвърля собственост върху предприятието по смисъла на Търговския закон.
(2) В срок до 2020 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.


Чл. 41. За срока по чл. 40, ал. 1 Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 42. (1) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта (инвестицията) по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ - РА, Министерството на финансите, Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на всички бенефициенти и техните подизпълнители и доставчици, свързани с осъществяването на инвестицията по проект.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока по чл. 40, ал. 1.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да осигури както преди започване, така и в хода на изпълнение на проверката на място целия набор от изискана документация и информация, свързани с проекта, изискани преди започването или в процеса на извършване на проверката.
(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно съдействие на експертите от институциите, посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до местата, където се изпълнява проектът.


Чл. 43. Бенефициентът е длъжен да води счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична счетоводна сметка за проектите, за които е получил безвъзмездна финансова помощ от ЕФР, за период 5 години, считано от датата на подписване на договора по чл. 25, ал. 2.


Чл. 44. (1) Бенефициентите са длъжни да сключат и да поддържат валидна застраховка на имуществото - предмет на подпомагане, в полза на ДФЗ - РА, срещу рисковете съгласно приложение № 5 за срока от подаване на заявката за окончателно плащане до изтичането на срока по чл. 40, ал. 1, като са длъжни всяка година да подновяват застрахователните полици.
(2) Застраховка по ал. 1 се сключва при следните условия:
1. при пълна щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на ДФЗ - РА до размера на получената безвъзмездна финансова помощ;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на бенефициента.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато се изплаща на ДФЗ - РА, се намалява размерът на задължението на бенефициента към ДФЗ - РА.
(4) При настъпване на частична щета бенефициентът е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.


Чл. 45. Държавен фонд "Земеделие" - РА, осъществява последващ контрол върху изпълнение на разпоредбите по чл. 43.


Чл. 46. При неспазване на условията по чл. 40 - 44 получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от момента на констатиране на неспазването на горецитираните членове от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ - РА и се открива процедура по възстановяване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 47. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на "непреодолима сила" (форсмажор).
(2) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и за предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.
(3) Удостоверяването на възникнала "непреодолима сила" се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.


Чл. 48. Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проектите, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ


Чл. 49. С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект:
1. име на бенефициента и наименование на проекта;
2. приоритетна ос, мярка и сектор;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.


Чл. 50. (1) Бенефициентът е длъжен да включи в табелите по чл. 40, ал. 1, т. 4, 5 и 6 следните елементи:
1. емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложение II на Регламент (ЕO) № 498/2007 г. на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕO) № 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (ОВ, L 120, 10.05.2007 г.), изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 г. на Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 498/2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския фонд за рибарство;
2. позоваване на ЕФР: "Европейски фонд за рибарство";
3. изречение, което подчертава положителния аспект от намесата на ЕС, с текст: "Инвестиране в устойчиво рибарство".
(2) Информацията по ал. 1 трябва да заема най-малко 25 % от табелата.
(3) Табелата следва да указва вида и наименованието на проекта.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Сектор "Рибарство" е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на рибни и аквакултурни продукти.
2. "Оперативна програма" е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР.
3. "Приоритетна ос" е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.
4. "Мярка" е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. "Сектор" е набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка.
6. "Кандидат" е юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.
7. "Бенефициент" е юридическо лице, което е крайният получател на публична помощ.
8. "Рибарско пристанище" е всяко пристанище, предназначено за домуване или приставане на рибарски кораби с цел разтоварване на прясна риба, което не извършва обработка на други товари и обслужване на пътници и поща по смисъла на чл. 116 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).
9. "Кейово място за разтоварване" е място за разтоварване на уловите от прясна риба или други водни организми по смисъла на ЗМПВВППРБ.
10. "Покрита лодкостоянка" е място за временно укритие на риболовни кораби по смисъла на ЗМПВВППРБ.
11. "Допустими за финансиране разходи" е общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента инвестиции.
12. "Проект" е заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финансиране от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство".
13. "Нередност" е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход. Икономически оператор е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от ЕФР, с изключение на държавата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт.
14. "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на член 59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 г. от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и на член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 г. на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕO) № 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (ОВ, L 120, 10.05.2007 г.), изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 г. на Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 498/2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския фонд за рибарство.
15. "Плащане в натура" е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
16. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.
17. "Авансово плащане" е плащане след одобрение на проекта и преди извършване на инвестиционните разходи.
18. "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си:
а) едното лице да участва в управлението на дружеството на другото;
б) да са съдружници;
в) съвместно да контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
19. "Съпоставими оферти" са оферти, които се сравняват на базата на:
а) цена;
б) размер на авансово плащане;
в) наличие на сервизно обслужване;
г) срок на доставка;
д) съответствие с технологичния проект;
е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
20. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
21. Под "непреодолима сила" (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и други природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.
22. Под "една независима оферта" се разбира случаят, когато при подадена една оферта не е налице свързаност между оферента и кандидата.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 54, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 36 от 2008 г.).


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 29 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 95 от 2010 г.).


§ 4. Неприключилите процедури преди влизането в сила на тази наредба се довършват по реда на Наредба № 29 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г., когато по проекта няма сключен договор, и по реда на тази наредба, когато по проекта е сключен договор.


§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.


§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 3.3. "ИНВЕСТИЦИИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВИ МЕСТА ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ" ОТ ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 "МЕРКИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 11.02.2014 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 3.3. "ИНВЕСТИЦИИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВИ МЕСТА ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ" ОТ ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 "МЕРКИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 25.08.2015 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2015 Г.)

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1