Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 5 ЮНИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 2.2. "АКВАЕКОЛОГИЧНИ МЕРКИ" НА ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 "АКВАКУЛТУРА, РИБОЛОВ ВЪВ ВЪТРЕШНИ ВОДОЕМИ, ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.

В сила от 12.06.2012 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "Акваекологични мерки" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г. (OПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС.

Чл. 2. (1) Безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "Акваекологични мерки" се предоставя във вид на премии за лицата, които отглеждат аквакултури.
(2) Подпомагат се проекти, насочени към използването на методи за производство на аквакултури, благоприятстващи опазването и подобряването на околната среда и биоразнообразието. Дейностите трябва да допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, както следва:
1. подпомагане преструктурирането на производството на аквакултури към методи за производство, щадящи околната среда и/или спомагащи за запазване и възстановяване на характерните черти на водните обекти за отглеждане на аквакултури;
2. подпомагане производителите на аквакултури за получаване на сертификати за съвместимост с екологичните стандарти, осигуряващи възможност за пускане на произвежданите от тях продукти на пазара на Общността;
3. стартиране производството на биологични продукти от аквакултура в страната.


Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223), Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006, изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 на Комисията от 22 декември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 498/2007 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (OB, 23.12.2010, L 341/3), Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB, 20.07.2007 г., L 189), Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (OB, 18.09.2008 г., L 250) и Регламент (ЕO) № 710/2009 г. на Комисията от 5 август 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета във връзка с определянето на подробни правила относно биологичното производство на аквакултурни животни и морски водорасли (OB, 6.08.2009 г., L 204).


Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" се кандидатства с отделен проект.
(2) За финансово подпомагане по реда на тази наредба с нов проект се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходен проект с изключение на проекти по Сектор 01.
(3) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват по повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните наредби за прилагане на ОПРСР.
(4) С един проект се допуска кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по един или повече сектори.
(5) За финансово подпомагане по реда на тази наредба за едно стопанство за производство на аквакултури се кандидатства за всеки сектор еднократно за целия програмен период.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите и допустими сектори


Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя под формата на премии на лица, които отглеждат аквакултури по следните сектори, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1:
1. сектор 01 - Производство на аквакултури, ориентирано към опазване и подобряване на околната среда, съхранение на живите и неживите природни ресурси, опазване на биологичното разнообразие, хабитатите на растителни и животински видове и др.:
а) дейност 1: подобряване на състоянието на околната среда или нейни елементи, както и запазване на характерните черти на водните обекти в рамките на стопанството за производство на аквакултури;
б) дейност 2: възстановяване и поддържане на местообитанията на растителни и животински видове на територията на стопанството за аквакултури;
в) дейност 3: опазване и подпомагане устойчивото развитие на местни и ендемитни видове и видове с висока консервационна стойност в рамките на стопанството за производство на аквакултури;
г) дейност 4: осигуряване на подслон и храна на видове приоритетни за опазване съгласно Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (OB, 26.01.2010 г., L 20/7) и Директива на Съвета 92/43/ЕИО от 21 май 1992 г. (ОВ, L 206, 22.07.1992 г.), в чиито местообитания е разположено стопанството за производство на аквакултури;
2. сектор 02 - Прилагане на Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране;
3. сектор 03 - Производство на биологична аквакултура.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в глава 7 на ОПРСР.


Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер 100 на сто от изчисления размер на премията, от които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд за рибарство и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
(2) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по предходната алинея се допуска само при процедура на ограничен бюджет по чл. 24.


Чл. 8. (1) Размерът на безвъзмездната финансова помощ се изчислява на база един или повече от следните критерии:
1. загуба на доход;
2. допълнителни разходи, които са резултат от прилагането на акваекологични методи, надхвърлящи обичайно прилагане на добрата практика за аквакултура, и от увеличени производствени разходи;
3. разходи за инспекции и сертифициране.
(2) Нивото на допустимата безвъзмездна финансова помощ за проектите е определено в методиката за определяне на размера на премиите съгласно приложение № 4. Премиите, определени от Комитета за наблюдение, се актуализират с годишен темп на нарастване 10 на сто за всяка календарна година от годината на приемане на Документа за определяне на премиите по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) на Република България. Преизчислението на премиите се извършва към момента на определяне на допустимата премия в процеса на разглеждане и одобрение на заявлението за кандидатстване от ИАРА.
(3) Премиите по чл. 17, ал. 2, т. 1, буква "а" и т. 3, буква "г" са в размер до 5 на сто от размера на одобрената премия, но не повече от левовата равностойност на 1500 евро.


Чл. 9. (1) Размерът на премията се определя за всеки отделен проект съгласно приложение № 4.
(2) Размерът на премията се изчислява еднократно за целия период на изпълнението на проекта.
(3) Когато периодът на действие на акваекологичния план по сектор 01 надхвърля крайния срок на плащания по ОПРСР за Програмен период 2007 - 2013 г. - 31.12.2015 г., ИАРА извършва прехвърляне на финансовия ангажимент по договора за безвъзмездна финансова помощ за следващия програмен период 2014 - 2020 г.
(4) Допълнителното преразпределение на премията и плащанията по реда на ал. 1 не засяга правото на контрол за срока по чл. 35 и правата на ИАРА по чл. 40.


Чл. 10. (1) Безвъзмездната финансова помощ за проекти по сектор 01 се предоставя ежегодно въз основа на представения акваекологичен план съгласно приложение № 2.
(2) Безвъзмездната финансова помощ за проекти по сектори 02 се предоставя еднократно за целия програмен период.
(3) Безвъзмездната финансова помощ за проекти по сектор 03 се предоставя еднократно за целия програмен период въз основа на представения план за биологично производство съгласно приложение № 3.
(4) Определянето на допустимата премия се извършва еднократно в процеса на разглеждане и одобрение на заявлението за кандидатстване от ИАРА.


Чл. 11. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба, в случай че за същия проект е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет от ОПРСР и/или от друга/и програми на Общността.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 12. (1) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:
1. юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
2. юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи действащи стопанства;
2. да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) в случаите, когато обект на подпомагане са съществуващи действащи стопанства за производство на аквакултурни животни;
3. да нямат изискуеми и публични задължения към държавата;
4. да не са вписани в централната база данни за отстраняванията съгласно Регламент (ЕO, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (ОВ, 20.12.2008, L 344);
5. членовете на управителните органи на юридическите лица не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна дейност.
(3) Кандидатите по ал. 1 за сектор 03 трябва да представят оценка за въздействието върху околната среда за всички нови дейности, кандидатстващи да бъдат признати за биологично производство и произвеждащи повече от 20 тона аквакултури годишно в стопанството за аквакултура. В случай че стопанството за аквакултура вече е било обект на еквивалентна оценка, кандидатът следва да представи последната за тази цел.
(4) Кандидатите по ал. 1, т. 1 трябва да отговарят и на следните изисквания:
1. да не са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по несъстоятелност;
2. да не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ);
3. да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
4. заедно или поотделно един или повече държавни органи не трябва да притежават повече от 25 на сто от капитала или да контролират пряко или непряко повече от 25 на сто от броя на гласовете в общото събрание на юридическото лице - кандидат за финансово подпомагане.


Чл. 13. (1) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът или негов законен представител са нарушили изискванията на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати, които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се доказва от кандидата:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от ИАРА за представянето им.
(4) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ по предходен проект;
2. са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и/или ДФЗ - РА, или не предоставят тази информация.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 14. (1) Проектите по реда на тази наредба трябва да се реализират на територията на Република България в рамките на водни обекти, разположени извън комплексни и значими язовири, съгласно приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, с изключение на дейности, допустими по сектор 02.
(2) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти, които са в съответствие с политиките и приоритетите на Общата политика по рибарство на ЕС.
(3) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти, които не оказват значително отрицателно въздействие върху околната среда.


Чл. 15. (1) За всеки проект кандидатите представят заявление за кандидатстване по образец съгласно приложение № 1.
(2) За проекти по сектор 01 кандидатите прилагат към заявлението за кандидатстване акваекологичен план съгласно приложение № 2, който трябва да бъде за срок не по-малък от 60 последователни месеца.
(3) За проекти по сектор 03 кандидатите прилагат към заявлението за кандидатстване план за биологично производство съгласно приложение № 3.
(4) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съвместно с външни експерти одобрява акваекологичния план и план за биологично производство. С цел определяне основателността на задачите за постигане на целите на съответната дейност и предложените загуби на доходи/продукция в акваекологичния план и плана за биологично производство изпълнителният директор на ИАРА може да определи със заповед оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността им. В състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит в съответната област.
(5) Плановете по ал. 2 и 3 трябва да доказват и/или описват ползите за околната среда от осъществяваните дейности и осреднените стойности на финансовите загуби на кандидата от прилагането им.


Чл. 16. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията по Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на околната среда и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

Раздел V.
Допустими премии по сектори и дейности


Чл. 17. (1) Допустими за финансиране са премиите по сектори и дейности, посочени в чл. 5 и в заявлението за кандидатстване, съгласно приложение № 1 след подписването на договора по чл. 23, ал. 2.
(2) Допустими за финансиране са следните премии по сектори и дейности по ал. 1 за постигане на целите по чл. 2, ал. 2:
1. по сектор 01 - ежегодна премия за стриктно изпълнение на дейностите, заявени в акваекологичния план, за срока на неговото действие, в т.ч. премии за консултантски услуги за изготвяне на акваекологичния план, включително необходимите за него специфични проучвания, оценки, анализи;
2. по сектор 02 се предоставя еднократна премия след въвеждане на схемата за екологичен мениджмънт и одит; премията е за извършване на следните видове дейности по въвеждането й:
а) разходи за сертификационен одит;
б) разходи за два годишни контролни одита;
в) разходи за получаване на сертификат с валидност три години;
3. по сектор 03 се предоставя еднократна премия за преминаване на предприятието към биологично производство съгласно плана за биологично производство; максималният срок за преминаване към биологично производство, за който се предоставя премия, е 2 години; покриват се следните видове разходи, произтичащи от смяна на вида производство:
а) разходи за сертификационен одит;
б) издаване на сертификат за една година;
в) загуба на доход;
г) премии за консултантски услуги за изготвяне на плана за биологично производство, включително необходимите за него специфични проучвания, оценки, анализи.


Чл. 18. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за:
1. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване, съгласно чл. 55, т. 5 от Регламент 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство;
2. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по лизинг;
3. оперативни разходи, включително разходи по поддръжка и наеми;
4. банкови такси и разходи, свързани с гаранции;
5. частта от премии за консултантски услуги за изготвяне на акваекологичния план по сектор 01 и плана за биологично производство на аквакултурни животни и морски водорасли по сектор 03, включително необходимите за тях специфични проучвания, оценки, анализи, които са на стойност над 5 на сто от размера на одобрената премия, но не повече от левовата равностойност на 1500 евро;
6. закупуването на техника и оборудване втора употреба;
7. плащане в натура;
8. прехвърляне на участия в търговски дружества;
9. инвестиции, които не са пряко свързани с дейността на финансирания проект;
10. прехвърляне на собствеността върху предприятие.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 19. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповеди на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване приема на заявления за кандидатстване на електронната страница на ОПРСР и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.


Чл. 20. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване по образец съгласно приложение № 1 в най-близкото до мястото на извършване на проекта ТЗ на ИАРА.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава лично от кандидата, законния му представител или от упълномощено от него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(3) Документите за кандидатстване трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда, описан в приложение № 1; в случай на представяне на копия на документи, заверени от кандидата, техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.; изм., ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(4) При подаване на документите в ТЗ на ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за кандидатстване документи.
(5) В случай на липса или нередовност на документите съгласно приложение № 1 от заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА връща на кандидата документите за отстраняване на липсите и нередовностите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните липси и нередовности.
(6) В случаите по ал. 5 ТЗ на ИАРА приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите и задължението си да представи документите най-късно в срока по чл. 21, ал. 2, като отбелязва мотивите и забележките си.
(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА издава входящ номер и комплектът от документи се изпраща в ИАРА - София.
(8) Заявлението за кандидатстване се представя на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в него, са във формат "xls".


Чл. 21. (1) В срок до два месеца от подаване на заявлението за кандидатстване в ИАРА се:
1. извършват административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване, и при необходимост се извършва проверка на място;
2. одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване на база съответствието на заявлението със:
а) целите, дейностите и изискванията на тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6;
в) критериите за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет (приложение № 5), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР.
(2) В случаи на нередовност на документите, непълнота и/или неяснота на заявените данни и посочените факти ИАРА писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни може да отстрани посочените нередовности и/или непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените, съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо от ИАРА за отстраняване на нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи;
4. по даден проект е назначена оценяваща комисия по чл. 15, ал. 4, като срокът по чл. 21, ал. 1 се удължава със срока, посочен в акта за назначаване на оценяващата комисия.
(4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА изпраща на кандидата мотивирана заповед за отказ на проекта.
(5) Проектите, по които в резултат на извършените проверки се установи допустимост на кандидата и премията (проекта), се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни за ИАРА експерти, специалисти в съответната област. Външните експерти имат право на глас в заседанията на ЕКОП и се назначават от изпълнителния директор на ИАРА, който отправя писмени покани към специализираните научни институти/организации, юридически лица, неправителствени организации и др., които да определят експертни лица за участие в ЕКОП.
(7) В случаите, когато са привлечени външни за ИАРА членове за участие в ЕКОП, избраните лица се проверяват за свързаност със съответния бенефициент и оферентите по проектите, представени на съответната комисия от ИАРА.
(8) Член на ЕКОП не може да вземе участие при обсъждане на конкретно заявление за кандидатстване, в случай че:
1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ на кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата;
4. е в йерархическа зависимост от кандидат, който е подал заявлението.
(9) За всяко заседание на ЕКОП членовете й подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 8, т. 1 - 4.
(10) Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.


Чл. 22. (1) Заявлението за кандидатстване може да получи отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 21, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с целите по чл. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 21, ал. 2;
4. ограничен бюджет по мярката;
5. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 13, ал. 1 и 2;
6. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата премия по реда на тази наредба.


Чл. 23. (1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване с мотивирана писмена заповед, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Заповедта на изпълнителния директор на ИАРА се съобщава на кандидата по реда на АПК.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът лично, чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора кандидатът или законният му представител или упълномощено от него лице предоставя актуално удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), и свидетелство за съдимост на кандидата или законния му представител, както и на член/ове на управителния му орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, от което да става видно, че не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им, и документ, удостоверяващ актуална банкова сметка на името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора в определения срок кандидатът губи право за получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба.


Чл. 24. (1) Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите разходи по одобрените проекти надхвърли определения бюджет по мярката, проектите се класират съгласно критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет по приложение № 5, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР, и се одобряват в низходящ ред съобразно получените точки.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за кандидатстване.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 25. (1) Безвъзмездната финансова помощ за сектор 01 се изплаща ежегодно след изтичане на всяка година (12 последователни месеца) от одобрения петгодишен акваекологичен план, но не по-късно от 31.12.2015 г.
(2) Безвъзмездната финансова помощ за сектори 02 и 03 се изплаща след изпълнение на всички дейности в договора по чл. 23, ал. 2.
(3) Премиите по чл. 17, ал. 2, т. 1, буква "а" се изплащат заедно с премията за първия 12-месечен период.


Чл. 26. (1) Бенефициентът подава заявка за плащане в Регионалните разплащателни агенции (РРА) на ДФЗ - Разплащателна агенция (РА), по място на извършване на дейностите по проекта и прилага документите съгласно приложение № 6.
(2) По сектор 01 заявка за плащане се подава ежегодно, но не по-късно от 15 работни дни след приключване на всяка една година от одобрения акваекологичен план или съгласно срока и условията в чл. 9, ал. 3.
(3) По сектори 02 и 03 заявка за плащане се подава след извършване на всички дейности по проекта, но не по-късно от 15 работни дни след изтичане на срока, посочен в договора по чл. 23, ал. 2.
(4) Документите по ал. 1, 2 и 3 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служителите на РА.
(5) Регионалната разплащателна агенция - Разплащателна агенция, извършва преглед на документите по ал. 1, 2 и 3 в присъствието на бенефициента или упълномощено от него лице.
(6) Документите по ал. 1, 2 и 3 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
(7) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1, 2 и 3 РРА - РА, връща документите на бенефициента заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от което са видни липсите и нередовностите.
(8) След отстраняване на нередовностите бенефициентът има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(9) След приемане на документите за плащане на безвъзмездна финансова помощ бенефициентът получава номер на заявката за плащане.


Чл. 27. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи извършените дейности по проекта, РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрените и реално извършените дейности по проекта, която се съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1, т. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти ДФЗ - РА, писмено уведомява бенефициента, който в срок до 10 работни дни от деня на получаване на уведомлението може да отстрани констатираните нередовност, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи извън посочените съгласно приложение № 6.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 28. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА, отказва изплащането на част или на цялата безвъзмездна финансова помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 27, ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените и реално извършените дейности по проекта;
3. бенефициентът не отстрани нередовността, непълнотите и/или неяснотите в срока по чл. 27, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими разходи.
(2) Отказът за плащане на безвъзмездната финансова помощ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 29. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане по същия проект.

Глава пета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ


Чл. 30. (1) Одобреният проект се изпълнява в съответствие със сроковете, посочени в договора по чл. 23, ал. 2.
(2) Одобреният проект по сектор 01 се изпълнява за срока на действие на акваекологичния план.
(3) Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на подписване на договора по чл. 23, ал. 2.


Чл. 31. Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заявлението за кандидатстване и приложенията към тях, условията на тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на ЕС.


Чл. 32. (1) В случай на необходимост от извършване на промени в изпълнението на проекта, различни от сроковете, посочени в договора по чл. 23, ал. 2, бенефициентът представя в ИАРА искане за изменение и/или допълнение на договора по чл. 23, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.
(2) Исканията се разглеждат по реда на постъпването им в ИАРА. Изпълнителната агенция може да поиска допълнителни уточняващи документи, както и да извърши проверка на място при необходимост.
(3) Не се приемат искания за изменение и допълнение на договора по чл. 23, ал. 2, които водят до увеличаване на одобрената безвъзмездна финансова помощ, до промяна предназначението на одобрения проект или до увеличаване на срока за изпълнение на проекта, надхвърлящ максималния срок, определен в договора по чл. 23, ал. 2.
(4) В срок до един месец от регистриране на искането по ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отказва с мотивирана заповед изменението и допълнението на договора по чл. 23, ал. 2, за което писмено уведомява бенефициента.
(5) В срок до 10 работни дни от датата на получаване на писменото уведомление за одобрение бенефициентът се яви в ИАРА - София, за подписване на анекс към договора по чл. 23, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда на чл. 24.


Чл. 33. Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентът трябва да притежава документите, удостоверяващи съответствие с всички нормативно установени изисквания, отнасящи се до извършваните от него дейности по проекта.


Чл. 34. За период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 23, ал. 2 бенефициентът е длъжен:
1. да не променя местоположението на подпомогнатата дейност;
2. да не прехвърля собственост върху предприятието по смисъла на Търговския закон.


Чл. 35. В срок до 2020 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.


Чл. 36. Бенефициентите се задължават за период от минимум пет години (60 последователни месеца), считано от датата на сключване на договора по чл. 23, ал. 2, да съблюдават изискванията за опазване на околната среда в рамките на аквакултурното стопанство, които надхвърлят добрата производствена практика в аквакултурата.


Чл. 37. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна помощ за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора по чл. 23, ал. 2.


Чл. 38. (1) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ - РА, Министерството на финансите, Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на всички бенефициенти и техните подизпълнители и доставчици, свързани с осъществяването на проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срок до 5 години, считано от датата на сключване на договора по чл. 23, ал. 2.
(3) Бенефициентът е длъжен да оказва пълно съдействие на експертите от институциите, посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до местата, където се изпълнява проектът.
(4) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да осигури както преди започване, така и в хода на изпълнение на проверката на място целия набор от изискана документация и информация, свързани с проекта, изискана преди започването или в процеса на извършване на проверката.


Чл. 39. Бенефициентът е длъжен да води счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична счетоводна сметка за проекта, за който е получил безвъзмездна финансова помощ от ЕФР, за период 5 години, считано от датата на подписване на договора по чл. 23, ал. 2.


Чл. 40. При неспазване на условията по чл. 30, 31 и 33 - 38 включително получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ - РА, и се открива процедура по възстановяване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 41. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на "непреодолима сила" (форсмажор).
(2) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.
(3) Удостоверяването на възникнала "непреодолима сила" се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.


Чл. 42. Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проектите, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ


Чл. 43. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект:
1. име на бенефициента, наименование на проекта и местонахождение на проекта;
2. приоритетна ос, мярка и сектор/дейност;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.
(2) Бенефициентът е длъжен за период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 23, ал. 2 да прилага една или повече от мерките за информираност и публичност съгласно Указанията за изпълнение на дейности за информираност и публичност по ОПРСР (публикувани на интернет страницата на Управляващия орган).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Сектор "Рибарство" е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.
2. "Оперативна програма" е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР.
3. "Приоритетна ос" е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.
4. "Мярка" е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. "Сектор" е набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка.
6. "Кандидат" е едноличен търговец или юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
7. "Бенефициент" е едноличен търговец или юридическо лице, което е крайният получател на публична помощ.
8. "Стопанство" е предприятие за производство и отглеждане на риба или други водни организми.
9. "Аквакултура" е отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на дейности, предназначени да повишат продукцията на въпросните организми над естествения капацитет в естествената им среда; организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на отглеждане и култивиране до прибирането на добива включително.
10. "Допустими за финансиране разходи" е общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента дейности.
11. "Обичайна практика в сектора на аквакултурата" са дейности, свързани с аквакултурата, които се извършват в съответствие със задължителното законодателство, отнасящо се до здравеопазването, ветеринарната област и околната среда.
12. "Биологично производство" означава използването на метод на производство, съответстващ на определените в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, 20.07.2007, L 189) разпоредби на всички етапи на производство, обработка и разпространение.
13. "Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране" е доброволен ангажимент на организации по смисъла на чл. 132, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и се прилага по реда на чл. 133, 134, 135 и 136 от Закона за опазване на околната среда.
14. "Воден обект" е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи.
15. "Допустими премии" е общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента на помощта дейности по проекта.
16. "Премия" е финансова помощ за пропусната полза или претърпяна загуба и/или допълнителни разходи, възникнали в резултат от прилагането на методи, свързани с опазване на водната околна среда, при производството на аквакултура.
17. "Проект" е заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупност от ползи за околната среда и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финансиране от ОПРСР.
18. "Акваекологичен план" е документ, който доказва и/или описва ползите за околната среда от осъществените дейности и средната загуба на финансови средства на база положени усилия за опазване на околната среда. Планът съдържа и индикатори, позволяващи оценяването и контролирането на изпълнението му и неговите ползи за целия му период на действие.
19. "Местообитание на вид" е районът, определен от специфични абиотични и биотични фактори, в който този вид се намира постоянно или временно в някой от стадиите на своя жизнен цикъл.
20. "Абиотични" са факторите на неживата природа, които оказват влияние върху организмите и техните съобщества, като климатични (слънчева радиация, температура, влажност и движение на въздуха, валежи, атмосферно налягане, газов състав на въздуха), почвено-грунтови (температура и влажност на почвата, минерален състав на почвата), геоморфологични и хидроложки фактори (светлина, температура, съдържание на соли във водите).
21. "Биотични" са факторите на природата, свързани с жизнената дейност на организмите, която оказва влияние върху други организми, както и антропогенните фактори, свързани с негативното влияние на човека.
22. "Добра производствена практика в аквакултурата" означава съответствие с обвързващата правна уредба, която се отнася до здравеопазването, ветеринарната област и околната среда и използването на протоколи за производство с цел да се избегне загубата на ресурси и да се предотврати замърсяването.
23. "Нередност" е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Европейския съюз, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход.
24. "Икономически оператор" е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от ЕФР, с изключение на държавата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт.
25. "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на член 59 на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223) и член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006, изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 на Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 498/2007 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (OB, 23.12.2010, L 341/3).
26. "Стопанство от екстензивен тип" е стопанство, в което организмите се отглеждат само за сметка на естествена храна.
27. "Стопанство от полуинтензивен тип" е стопанство, в което освен на базата на естествената храна рибата се отглежда и с известно подхранване.
28. "Непълносистемно стопанство" е стопанство, в което се отглеждат аквакултури само в определена част от жизнения им цикъл.
29. "Пълносистемно стопанство" е стопанство, в което се отглеждат водни организми през всички стадии от жизнения им цикъл.
30. "Ендемитен вид" е биологичен вид с ограничена територия на разпространение (географска област, планина, водоем, и т.н.).
31. "Свързани лица" са лицата съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
32. Под "непреодолима сила" (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и други природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.
33. "Природни местообитания" означава напълно естествени или полуестествени сухоземни или акваториални области, характеризиращи се с географски, абиотични и биотични особености.
34. "Местообитание на вид" означава района, определен от специфични абиотични и биотични фактори, в който този вид се намира в някой от стадиите на своя жизнен цикъл.
35. "Видове с консервационна стойност в рамките на стопанство за производство на аквакултури" са типичните за природно местообитание (стопанство) с консервационен статус видове.
36. "Консервационен статус на природно местообитание" означава съвкупността от въздействия, които оказват влияние върху едно природно местообитание и негови видове и които могат да въздействат върху дългосрочното му естествено разпространение, структура и функции, както и на дългосрочното оцеляване на характерните видове. Консервационният статус на едно природно местообитание се счита за "благоприятен", ако неговият естествен ареал, както и териториите, които то покрива в този ареал, са постоянни или се разширяват и съществуват в специфичната структура и функции, необходими за дългосрочното му по-нататъшно съществуване, и вероятно ще продължава да съществува в обозримо бъдеще и консервационният статус на характерните за него видове е благоприятен.
37. "Дига" се нарича земна или каменна стена, изградена с цел предотвратяване на наводняването на застрашени от заливане земи. Понякога диги са използвани и като граници между ниви. Дигите могат да бъдат постоянни или временни съоръжения.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 54, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 36 от 2008 г.).


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "Акваекологични мерки" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 12 от 2011 г.).


§ 4. Заявленията за кандидатстване, по които се извършват процедури по реда на чл. 19, ал. 1 от Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "Акваекологични мерки" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г., се довършват по реда на тази наредба.


§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.


§ 6. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури утвърждава вътрешните правила за обработване на заявленията за кандидатстване в срок до 1 месец от датата на влизане в сила на тази наредба.


§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 8. В Наредба № 5 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3. "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 36 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. Приложение № 5 към чл. 27, ал. 1 Заявка за авансово плащане се изменя така:
"Приложение № 5 към чл. 27, ал. 1


2. Приложение № 6 към чл. 28, ал. 1 Заявка за плащане по мярка 1.3. "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" се изменя така:
"Приложение № 6 към чл. 28, ал. 1§ 9. В Наредба № 7 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС (ДВ, бр. 36 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. Приложение № 3 към чл. 31, ал. 1 Заявка за авансово плащане се изменя така:
"Приложение № 3 към чл. 31, ал. 1