Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 18 МАЙ 2012 Г. ЗА РЕДА, ПО КОЙТО ТЕЛАТА НА ПОЧИНАЛИ ЛИЦА МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ УЧИЛИЩА

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът, по който телата на починали лица могат да се използват за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища.
(2) Телата на починали лица се предоставят само безвъзмездно на висшите медицински училища за целите на обучението и научните изследвания.

Чл. 2. За целите на обучението и за научни изследвания във висшите медицински училища могат да се използват тела на починали лица при следните условия:
1. тялото на починало лице е на български гражданин, който приживе е изразил писмено съгласие за това;
2. когато няма изразено съгласие по т. 1, но е получено писмено съгласие в разумно кратък срок от едно от лицата в следната поредност:
а) съпруг/съпруга или лице, с което се намира във фактическо съжителство;
б) роднини по права линия (низходящи и възходящи);
в) роднини по съребрена линия до трета степен;
г) роднини по сватовство до втора степен;
3. когато няма изразено съгласие по т. 1 и няма получено съгласие по законоустановения ред поради липса на установени лица по т. 2.


Чл. 3. (1) Тялото на починало лице може да се използва за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища, след като смъртта е установена съгласно медицинските критерии и ред, определени в Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт (ДВ, бр. 39 от 2004 г.).
(2) За целите на обучението не могат да се използват тела на починали лица, които:
1. са оперирани в последния един месец преди настъпване на смъртта си;
2. са аутопсирани;
3. подлежат на съдебномедицинска експертиза или е налице друга законна пречка за извършване на погребение.

Глава втора.
РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛАТА НА ПОЧИНАЛИ ЛИЦА ОТ ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ УЧИЛИЩА


Чл. 4. Информация за починали лица, чиито тела могат да се използват за целите на обучението и научните изследвания, се предоставя на висшите медицински училища за катедрите по анатомия от:
1. ръководителя на лечебно заведение или на социална институция, в които лицето е починало, или от писмено определени от тях лица;
2. лицата по чл. 2, т. 2.


Чл. 5. След получаване на информацията по чл. 4 висшите медицински училища и лицата по чл. 4, т. 1 и 2 предприемат действия и съдействат за установяване на обстоятелствата по чл. 2 и 3.


Чл. 6. (1) Българското гражданство на починалото лице се удостоверява с копие от личната му карта.
(2) Съгласието на лицата по чл. 2, т. 2 се удостоверява с декларация съгласно приложение № 1.
(3) Липсата на установени роднини по чл. 2, т. 3 се доказва с декларация съгласно приложение № 2.
(4) Установяването на смъртта по чл. 3, ал. 1 се доказва с копие от съобщение за смърт на лицето.
(5) Обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2 се установяват, както следва:
1. ако лицето е починало в лечебно заведение - от лекар, работещ в него;
2. ако лицето е починало извън лечебно заведение - от лице с медицинско образование от съответното висше медицинско училище.
(6) Обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, т. 3 се установяват от органите на досъдебното производство.


Чл. 7. (1) Тялото на починалото лице се предава на съответното висше медицинско училище с протокол, подписан от лицата по чл. 4, т. 1 и 2 и от лице, писмено определено от ръководителя на висшето медицинско училище.
(2) Към протокола се прилагат документите, които удостоверяват обстоятелствата по чл. 2 и 3.


Чл. 8. (1) Транспортирането на тялото на починалото лице се организира, извършва и финансира от съответното висше медицинско училище.
(2) След транспортирането му тялото на починалото лице се съхранява в хладилните зали на катедрите по анатомия на висшето медицинско училище.


Чл. 9. (1) Висшето медицинско училище предприема действия по съхраняване на трупа чрез балсамиране в срок до 72 часа след смъртта на лицето.
(2) Периодът на балсамиране е не по-кратък от 6 месеца.
(3) Телата на починали лица могат да се ползват за целите на обучението и за научни изследвания във висшите медицински училища не по-рано от 6 месеца след началото на балсамирането им.
(4) Разходите по балсамиране на телата на починалите лица се поемат от съответното висше медицинско училище.


Чл. 10. (1) След приключване на обучителната дейност или на научното изследване висшето медицинско училище уведомява близките или роднините на починалото лице, които са му известни.
(2) Висшето медицинско училище извършва организацията и поема разходите по погребението на починалото лице в следните случаи:
1. когато има изразено съгласие по чл. 2, т. 1 и няма установени лица по смисъла на чл. 2, т. 2, или
2. при наличие на условията на чл. 2, т. 3.
(3) При наличие на условията по чл. 2, т. 2 висшето медицинско училище може да извършва организацията и да поема разходите по погребението на починалото лице.
(4) Тялото на починалото лице се подготвя в съответната катедра по анатомия за погребение или за кремация в зависимост от волята на лицето или на неговите близки.
(5) Длъжностно лице от висшето медицинско училище урежда погребението или кремирането в затворен ковчег в съответствие с изразената приживе воля на починалото лице и на лицата по чл. 2, т. 2, като уведомява близките и роднините за мястото, датата и часа на погребалната процедура/кремиране.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Разумно кратък срок" е времето, през което тялото на починалото лице може да престои, преди да бъде погребано/кремирано съгласно действащото законодателство.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. В едномесечен срок от влизане в сила на наредбата ръководителите на висшите медицински училища по предложение на ръководителите на катедрите по анатомия определят лица, които отговарят за извършване на процедурите по тази наредба.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 208б, ал. 4 от Закона за здравето.


§ 4. Наредбата е съгласувана с министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи.


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2


ДЕКЛАРАЦИЯ
Днес долуподписаният ....................................................................................................................,

(трите имена)

.............................................................................................................................................................
(роднинска/друга връзка с починалото лице)
Лична карта № ......................................, издадена на ................................... от ............................,
ЕГН ....................................................................................................................................................,
адрес за кореспонденция ..................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ,
че съм съгласен тялото на починалия .............................................................................................

(трите имена)

Лична карта № ......................................, издадена на ................................... от ............................,
ЕГН ....................................................................................................................................................,
да се използва за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища.
   
Дата: Декларатор:
  име, подпис


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3


 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Днес долуподписаните: 1. .....................................................................................................................................................................................................
(трите имена на ръководителя на лечебното заведение или социалната инсти-
туция, в която е починало лицето, или на писмено определени от тях лица, на-
именование на съответното лечебно заведение или социална институция)
Лична карта № ......................................, издадена на ................................... от ............................,
ЕГН ....................................................................................................................................................,
и

2. .................................................................................................................

(трите имена на ръководителя на висшето училище или на писмено определено
от него лице, наименование на висшето училище)
Лична карта № ......................................, издадена на ................................... от ............................,
ЕГН ....................................................................................................................................................,
 
ДЕКЛАРИРАМЕ СЛЕДНОТО:
 

1. Предприети са следните мерки за установяване наличието на лица по чл. 2, т. 2 по

отношение на починалото лице ......................................................................................................

(трите имена)

Лична карта № ......................................, издадена на ................................... от ............................,
ЕГН ....................................................................................................................................................,
.............................................................................................................................................................................................................................................
(описание на предприетите мерки)

2. Не са установени лица по чл. 2, т. 2.

   
Дата: Декларатори:
  име, подпис
  име, подпис


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти