Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № РД-16-558 ОТ 8 МАЙ 2012 Г. ЗА НАБИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПОТЕНЦИАЛА, ПРОИЗВОДСТВОТО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 22.05.2012 г.
Издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма

Обн. ДВ. бр.39 от 22 Май 2012г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. съдържанието и структурата на информацията, свързана с потенциала, производството и потреблението в Република България на енергия от възобновяеми източници, включително на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
2. условията и редът за набиране и предоставяне на информацията по т. 1;
3. условията и редът за актуализирането и поддържането на Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България, наричана по-нататък "НИС".

Чл. 2. Дейността по събиране, обработване, систематизиране, съхраняване и използване на предоставената информация се осъществява от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, наричана по-нататък "АУЕР", при спазване на следните принципи:
1. професионална независимост;
2. безпристрастност;
3. обективност;
4. надеждност;
5. достъпност и яснота;
6. сравнимост и логическа обвързаност.


Чл. 3. Информацията, свързана с потенциала, производството и потреблението в Република България на енергия от възобновяеми източници, включително на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта, се предоставя на АУЕР с цел:
1. събиране, съхраняване, анализиране и представяне на данните за използването на енергията от възобновяеми източници и биогоривата в Република България;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) подпомагане от АУЕР на министъра на енергетиката при осъществяване на правомощията му по Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) във връзка със:
а) разработване и актуализиране на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) по чл. 3, т. 2 ЗЕВИ;
б) изготвяне на докладите до Европейската комисия по чл. 4, ал. 2, т. 2 ЗЕВИ за изпълнението на НПДЕВИ;
в) изпълнение на задълженията по чл. 4, ал. 2, т. 10 ЗЕВИ за предоставяне на компетентните институции на Европейския съюз на информацията, предвидена в правото на Европейския съюз;
г) изготвяне на предложения до Министерския съвет за одобряване на статистически прехвърляния по чл. 3, т. 6 ЗЕВИ;
3. осъществяване на контролни дейности от страна на АУЕР в предвидените от ЗЕВИ случаи.

Глава втора.
СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НА ИНФОРМАЦИЯТА


Чл. 4. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие събира и осигурява публичен достъп до информацията за:
1. националните цели за производство и потребление на енергия от възобновяеми източници, общо и по сектори;
2. мерки за стимулиране на производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници и газ от възобновяеми източници, включително европейски и национални схеми за подпомагане;
3. мерки за стимулиране на производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта, включително европейски и национални схеми за подпомагане;
4. семинари, конференции и други мероприятия, свързани с производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, на газ от възобновяеми източници, както и с производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
5. чистите ползи, разходите на енергия и енергийната ефективност на оборудването и системите за производство и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, предоставяна от доставчиците на оборудване и системи;
6. обучителни и информационни кампании за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
7. реда за разглеждане на заявленията за присъединяване на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници към преносната и разпределителната електрическа мрежа или към топлопреносната мрежа, за издаване на гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници и на лицензии за енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници;
8. възможностите за изпълнението на мерки за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници, както и за използването на високоефективни технологии и местни топлофикационни и охладителни системи в процеса на планирането, застрояването и преструктурирането на производствени или жилищни зони и при изграждането на нови или реконструкцията, основното обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради в такива зони.
(2) Агенцията за устойчиво енергийно развитие осигурява публичен достъп до:
1. докладите за изпълнението на НПДЕВИ;
2. квалификационни схеми за обучение за придобиване на професионална квалификация за дейностите по чл. 21, ал. 1 ЗЕВИ;
3. списък на лицата, придобили необходимата квалификация за извършването на дейности по монтаж и поддръжка на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи;
4. списък на лицата, които осъществяват одит за съответствието на биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост;
5. друга информация, предвидена в ЗЕВИ и тази наредба.
(3) Агенцията за устойчиво енергийно развитие събира и предоставя информация за:
1. производството на енергия от възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
2. потреблението на енергия, произведена от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
3. проектите, финансирани от фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници".
(4) По реда на тази наредба АУЕР събира и информация относно:
1. технико-икономически показатели;
2. резултати от проучвания, анализи и прогнози за използване на енергия от възобновяеми източници и производство и потребление на биогорива;
3. предвиждания за изграждане на нови мощности за производство на енергия от възобновяеми източници и на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
4. цени на биомасата, използвана за производство на енергия;
5. количествени и качествени показатели на биомасата, използвана за производство на енергия;
6. цени на суровините, използвани за производство на биогорива;
7. продажни цени на произведените биогорива;
8. количествени и качествени показатели на произведените на територията на Република България биогорива и на потребените на територията на Република България биогорива.


Чл. 5. (1) Информацията и данните по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 4, т. 1, 4, 5, 6, 7 и 8 се предоставят по образец съгласно приложения № 1 - 6.
(2) Информацията и данните по чл. 4, ал. 3, т. 3 и ал. 4, т. 2 и 3 се предоставят в свободна форма.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Раздел I.
Условия и ред за набиране на информацията


Чл. 6. Информацията и данните по чл. 4, ал. 1, 3 и 4 се събират от АУЕР непосредствено или чрез задължените лица по чл. 7.


Чл. 7. (1) Задължени лица за предоставянето в АУЕР на информацията по чл. 4 са:
1. производителите, операторите на мрежи, общественият доставчик и крайните снабдители за електрическата енергия;
2. производителите и топлопреносните предприятия за топлинната енергия и енергията за охлаждане;
3. производителите на газ от възобновяеми източници;
4. икономическите оператори по чл. 40, ал. 1 ЗЕВИ;
5. разпространителите и крайните разпространители на биогоривата и смесите им с течни горива от нефтен произход в транспорта;
6. лицата, които осъществяват одит за съответствието на биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост;
7. изпълнителният директор на фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";
8. доставчиците на оборудване и системи за производство и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници;
9. доставчиците на услуги по монтаж и поддръжка на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници;
10. органите на държавната и местната власт;
11. собствениците на сгради за обществено обслужване;
12. собствениците на индивидуални системи за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане;
13. (В сила от 31.12.2012 г.) институциите, които имат право да осъществяват обучение за придобиване на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение.
(2) Производителите на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта са задължени лица по ал. 1 и в случаите, когато потребяват произведената енергия и/или биогорива за собствени нужди.
(3) Агенцията за устойчиво енергийно развитие събира данни, отнасящи се до отделните задължени лица по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 и 12 (индивидуални данни).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Комисията за енергийно и водно регулиране предоставя на АУЕР информация относно НПДЕВИ в рамките на своята компетентност.


Чл. 8. (1) Областните управители и кметовете на общини предоставят информация за изпълнението на дългосрочните и краткосрочните програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива по чл. 9 ЗЕВИ.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя за изминалата календарна година в срок до 31 март на следващата година.
(3) Кметовете на общини:
1. оказват съдействие на изпълнителния директор на АУЕР за изпълнение правомощията му по тази наредба, включително предоставят необходимите информация и документи;
2. предоставят данни за извършването на оценки по чл. 7, ал. 2, т. 4 ЗЕВИ и извършени оценки за наличния и прогнозния потенциал на местни ресурси за производство на енергия от възобновяеми източници.


Чл. 9. Изпълнителният директор на фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" предоставя информация за финансирани проекти за изминалата календарна година в срок до 31 март на следващата година.


Чл. 10. (В сила от 31.12.2012 г.) Институциите, които имат право да осъществяват обучение за придобиване на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение, представят списък на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 ЗЕВИ, в срок не по-късно от един месец от датата на придобиване на съответната квалификация.


Чл. 11. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и общините предоставят информация за изпълнените през предходната календарна година договори с гарантиран резултат, в които има изпълнени мерки за използване на потенциала на възобновяеми източници, за изминалата календарна година в срок до 31 март на следващата година.


Чл. 12. (1) Органите на изпълнителната власт, които поддържат регистри или информационни системи, предвидени в закон, при направено от АУЕР писмено искане са длъжни да предоставят събраните от тях данни и информация, включително индивидуални данни, необходими за изготвяне, обработване и обобщаване на информацията по чл. 52 ЗЕВИ, доколкото в съответния закон не е предвидено друго.
(2) Информацията, свързана с Министерството на отбраната, Българската армия и техните структури, се предоставя съгласувано с министъра на отбраната и съобразно разпоредбите на специалните закони.


Чл. 13. (1) Информацията по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 4, т. 1, 4, 5, 6, 7 и 8 се предоставя от съответните задължени лица за тримесечни и годишни периоди.
(2) Тримесечната информация се подава до 25-о число на следващия месец, а годишната информация - до 31 януари на следващата календарна година.
(3) Информацията по чл. 4, ал. 4, т. 2 и 3 се предоставя при поискване от АУЕР.
(4) Информацията се подава от задължените лица по чл. 7 на хартиен и магнитен/оптичен носител или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Предоставените по реда на тази наредба информация и данни подлежат на допълване и разясняване от съответните задължени лица при необходимост и при съответно искане от Министерството на енергетиката или АУЕР.


Чл. 15. Когато предоставената информация е категоризирана като класифицирана, всички действия, свързани с нейното обработване и съхраняване, както и предоставянето на достъп до нея, се извършват съгласно Закона за защита на класифицираната информация.

Раздел II.
Условия и ред за предоставяне на информацията


Чл. 16. (1) За осигуряване на достъпност на обществеността и органите на държавната власт и на местното самоуправление по въпроси, свързани с енергията от възобновяеми източници, АУЕР осигурява публичен достъп до информацията по чл. 4, ал. 1 и 2.
(2) Информацията по чл. 4, ал. 3 и 4 се предоставя от АУЕР на компетентните по ЗЕВИ органи на държавната власт и на местното самоуправление за ползване при изпълнение на правомощията им.
(3) Агенцията за устойчиво енергийно развитие осигурява публичен достъп до обобщена информация за производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта и до обобщена информация по чл. 4, ал. 4.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НИС


Чл. 17. (1) За осигуряване на достъпност и разполагаемост на информацията, събирана при условията и по реда на ЗЕВИ и тази наредба, в АУЕР се създава, поддържа и актуализира Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България.
(2) Националната информационна система трябва да бъде разработена по начин, който позволява обмен на информация с Националния статистически институт, органите на статистиката, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и други органи на изпълнителната власт, които поддържат регистри или информационни системи.


Чл. 18. Актуализирането на данните и поддържането на НИС на местно ниво се извършва от кметовете на общини.

Глава пета.
ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНАТА


Чл. 19. (1) Събраните от АУЕР индивидуални данни могат да се използват само за осъществяване на дейността й.
(2) Изпълнителният директор на АУЕР е длъжен да осигури опазване на индивидуалните данни и предотвратяване на злоупотребата с тях, като предприеме необходимите организационни и технически мерки за работа с такива данни.
(3) Изпълнителният директор и служителите на АУЕР не могат да разгласяват или предоставят:
1. индивидуални данни;
2. данни, разгласяването или предоставянето на които дава възможност за достъп до защитена информация на определено лице.
(4) Индивидуални данни могат да се предоставят само на Националния статистически институт, ако това е необходимо за разработването и производството на официална статистическа информация.
(5) Индивидуалните данни могат да се публикуват само ако лицето, за което се отнасят, е дало съгласие за това. Съгласието се дава в писмена форма и от него трябва да е ясно за кои данни се отнася. Лицето, за което се отнасят данните, може по всяко време да оттегли съгласието си писмено, като оттеглянето на съгласието не засяга извършените преди това действия.

Допълнителни разпоредби


§ 1. С наредбата се въвеждат разпоредби на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ, L 140/16 от 5 юни 2009 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредба № 16-28 от 2008 г. за съдържанието, условията, реда и начина за предоставяне на информация за произведените, изкупените и продадени количества енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници и произведените, изкупените и продадени количества биогорива (ДВ, бр. 11 от 2008 г.) се отменя.


§ 3. (1) Информацията и данните по глава втора от наредбата се предоставят на АУЕР по електронен път, считано от датата на въвеждане на НИС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) До въвеждането на НИС достъпът до информацията по чл. 4, ал. 1 и 2 се предоставя чрез страниците на АУЕР и Министерството на енергетиката в интернет, като АУЕР предоставя събираната информация в Министерството на енергетиката.
(3) До въвеждането на НИС и осигуряването на възможност кметовете на общини да актуализират информацията в нея тя се актуализира от АУЕР.


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 54 ЗЕВИ.


§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по устойчиво енергийно развитие.


§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на чл. 7, ал. 1, т. 13 и чл. 10, които влизат в сила от 31 декември 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16-334 ОТ 2007 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2015 Г.)

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1


ТРИМЕСЕЧНА И ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
 
Име и адрес на търговското дружество:        
    име област община населено адрес  
          място    
Лице за контакти и координати:          
    име длъжност адрес телефон факс e-mail
Дата:            
  Мярка Тримесечна информация Общо за
        година
      I II III IV
      тримесечие тримесечие тримесечие тримесечие
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Инсталирана kW          
  електрическа мощност            
2 Използван/и -          
  възобновяем/и            
  източник/ци (вятърна,            
  слънчева, геотермална и хидротермална енергия, биомаса и др.)            
3 Брутно производство на kWh          
  електрическа енергия            
4 Нетно производство на kWh          
  електрическа енергия, в            
  т.ч. произведена по:            
  кондензационен начин kWh          
  комбиниран начин kWh          
5 Електрическа енергия за kWh          
  собствено потребление            
6 Продадена kWh          
  електрическа енергия, в            
  т.ч. на:            
А Регулиран пазар, в т.ч. kWh          
  на:            
  краен снабдител kWh          
  обществен доставчик kWh          
Б Свободен пазар, в т.ч.: kWh          
  в страната kWh          
  за износ kWh          
В Балансиращ пазар kWh          
7 Разход на биомаса за t/1000 м3        
  производство на          
  електрическа енергия -          
  по видове биомаса:          
 
......................................................................
t/1000 м3        
 
......................................................................
t/1000 м3        
8 Долна топлина на изгаряне на използваната биомаса, по видове биомаса
 
......................................................................
kcal/kg, kcal/1000 м3      
 
......................................................................
kcal/kg, kcal/1000 м3      
9 Разход на течни горива от биомаса за производство на електрическа енергия, които отговарят на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса
 
........................................................................
t          
 
........................................................................
t          
10 Долна топлина на изгаряне на използваните течни горива от биомаса, които отговарят на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса
 
........................................................................
kcal/kg          
 
........................................................................
kcal/kg          
11 Разход на течни горива от биомаса за производство на електрическа енергия, които не отговарят на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса
 
........................................................................
t          
 
........................................................................
t          
12 Долна топлина на изгаряне на използваните течни горива от биомаса, които не отговарят на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса
 
........................................................................
kcal/kg          
 
........................................................................
kcal/kg          
13 Разход на използваните невъзобновяеми източници при производството на електрическа енергия от биомаса (при комбинирано изгаряне на биомаса с въглища, нефтопродукти, природен газ) - по видове горива:
 
........................................................................
t/1000 м3        
 
........................................................................
t/1000 м3        
14 Долна топлина на изгаряне на използваните невъзобновяеми източници, по видове горива
 
........................................................................
kcal/kg, kcal/1000 м3      
 
........................................................................
kcal/kg, kcal/1000 м3      
15 Брутен специфичен gсе/kWh        
  разход на условно          
  гориво за производство          
  на електрическа енергия          
  от биомаса          
16 Брутен специфичен gсе/kWh        
  разход на условно          
  гориво за производство          
  на електрическа енергия          
  от течни горива от          
  биомаса          
17 Брутен специфичен gсе/kWh        
  разход на условно          
  гориво за производство          
  на електрическа енергия          
  от невъзобновяеми          
  източници          
18 Цена на използваната лв./t          
  биомаса            
19 Цена на използваните лв./t          
  течни горива от биомаса,            
  които отговарят на            
  критериите за            
  устойчивост            
20 Цена на използваните лв./t          
  течни горива от биомаса,            
  които не отговарят на            
  критериите за            
  устойчивост            


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1


ТРИМЕСЕЧНА И ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
 
Име и адрес на търговското дружество:        
    име област община населено адрес  
          място    
Лице за контакти и координати:          
    име длъжност адрес телефон/gsm факс e-mail
Дата:            
  Мярка Тримесечна информация Общо за
        година
      I II III IV
      тримесечие тримесечие тримесечие тримесечие
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Инсталирана kWth          
  топлинна            
  мощност на            
  топлоизточника:            
  ТЕЦ kWth          
  ОЦ kWth          
  РОЦ kWth          
2 Използван/и -          
  възобновяем/и            
  източник/ци            
  (слънчева,            
  геотермална            
  и            
  хидротермална            
  енергия,            
  биомаса)            
3 Брутно kWh          
  производство            
  на топлинна            
  енергия            
4 Нетно kWh          
  производство            
  на топлинна            
  енергия            
5 Собствени kWh          
  нужди от            
  топлинна            
  енергия            
6 Топлинна kWh          
  енергия за            
  собствено            
  потребление            
7 Технологични kWh          
  разходи на            
  топлинна            
  енергия в            
  топлопреносните            
  мрежи            
8 Топлинна kWh          
  енергия за            
  разпределение            
  по видове            
  потребители:            
А Стопански и kWh          
  промишлени            
  потребители            
  на пара            
Б Стопански и kWh          
  промишлени            
  потребители            
  на гореща            
  вода            
В Бюджетни kWh          
Г Битови kWh          
9 Разход на биомаса за производство на топлинна енергия - по видове биомаса
 
........................................................................
t/1000 м3        
 
........................................................................
t/1000 м3        
10 Долна топлина на изгаряне на използваната биомаса, по видове биомаса
 
........................................................................
kcal/kg, kcal/1000 м3      
11 Разход на течни горива от биомаса за производство на топлинна енергия, които отговарят на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса
 
........................................................................
t          
12 Долна топлина на изгаряне на използваните течни горива от биомаса, които отговарят на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса
 
........................................................................
kcal/kg, kcal/м3      
13 Разход на течни горива от биомаса за производство на топлинна енергия, които не отговарят на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса
 
........................................................................
t        
14 Долна топлина на изгаряне на използваните течни горива от биомаса, които не отговарят на критериите за устойчивост, по видове течни горива от биомаса
 
........................................................................
kcal/kg          
15 Разход на използваните невъзобновяеми източници при производството на топлинна енергия от биомаса (при комбинирано изгаряне на биомаса с въглища, нефтопродукти, природен газ) - по видове горива
 
........................................................................
t/1000 м3        
16 Долна топлина на изгаряне на използваните невъзобновяеми източници, по видове горива
 
........................................................................
kcal/kg, kcal/1000 м3      
17 Брутен специфичен kgсе/MWh        
  разход на условно          
  гориво за          
  производство на          
  топлинна енергия от          
  биомаса          
18 Брутен специфичен kgсе/MWh        
  разход на условно          
  гориво за          
  производство на          
  топлинна енергия от          
  течни горива от          
  биомаса          
19 Брутен специфичен kgсе/MWh        
  разход на условно          
  гориво за          
  производство на          
  топлинна енергия от          
  невъзобновяеми          
  източници          
20 Дължина на km          
  топлопреносната            
  мрежа            
21 Цена на използваната лв./t          
  биомаса, по видове            
  биомаса            
22 Цена на използваните лв./t          
  течни горива от            
  биомаса, които            
  отговарят на            
  критериите за            
  устойчивост            
23 Цена на използваните лв./t          
  течни горива от            
  биомаса, които не            
  отговарят на            
  критериите за            
  устойчивост            


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1


ТРИМЕСЕЧНА И ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
 
Име и адрес на търговското дружество:        
    име област община населено адрес  
          място    
Лице за контакти и координати:          
    име длъжност адрес телефон факс e-mail
Дата:            
  Мярка Тримесечна информация Общо за
        година
      I II III IV
      тримесечие тримесечие тримесечие тримесечие
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Закупена от преносното или разпределителното предприятие електрическа енергия от производители, използващи енергия от възобновяеми източници, по производители и по видове централи
1 Водноелектрически kWh          
  централи (ВЕЦ)            
 
.......................................................................
kWh          
2 Вятърни kWh          
  електрически            
  централи (ВтЕЦ)            
 
.......................................................................
kWh          
3 Фотоволтаични kWh          
  електрически            
  централи (ФЕЦ)            
 
.......................................................................
kWh          
4 Електрически kWh          
  централи на            
  биомаса (БЕЦ)            
 
.......................................................................
kWh          
5 Електрически kWh          
  централи на газ от            
  възобновяеми            
  източници            
  (БиоГЕЦ)            
 
.......................................................................
kWh          
II. Инсталирана мощност на централите, от които се изкупува електрическа енергия от възобновяеми източници, по производители и по видове централи
1 Водноелектрически kW          
  централи (ВЕЦ)            
 
.......................................................................
kW          
2 Вятърни kW          
  електрически            
  централи (ВтЕЦ)            
 
.......................................................................
kW          
3 Фотоволтаични kW          
  електрически            
  централи (ФЕЦ)            
 
.......................................................................
kW          
4 Електрически kW          
  централи на            
  биомаса (БЕЦ)            
 
.......................................................................
kW          
5 Електрически kW          
  централи на газ от            
  възобновяеми            
  източници            
  (БиоГЕЦ)            
 
.......................................................................
kW          
III. Средна цена на изкупуване на електрическата енергия от възобновяеми източници (без ДДС), по видове централи
 
.......................................................................
лв./kWh          


Приложение № 4 към чл. 5, ал. 1


ТРИМЕСЕЧНА И ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГОРИВА И ТЕЧНИ ГОРИВА ОТ БИОМАСА
 
Име и адрес на търговското дружество:        
    име област община населено адрес  
          място    
Лице за контакти и координати:          
    име длъжност адрес телефон факс e-mail
Дата:            
  Мярка Тримесечна информация Общо за
        година
      I II III IV
      тримесечие тримесечие тримесечие тримесечие
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Използвани суровини за производство на биогорива и течни горива от биомаса, по видове и произход:
  Суровини местно производство:          
 
.......................................................................
t          
  Суровини с произход от ЕС:          
 
.......................................................................
t          
  Суровини с произход трети страни извън ЕС:        
 
.......................................................................
t          
II. Цена на изкупуване на използваните суровини за производство на биогорива и течни горива от биомаса, по видове и произход:
  Суровини местно производство:          
 
.......................................................................
t          
  Суровини с произход от ЕС:          
 
.......................................................................
t          
  Суровини с произход трети страни извън ЕС:        
 
.......................................................................
t          
III. Произведени количества биогорива и течни горива от биомаса, които отговарят на критериите за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса:
1 Количество биогорива и течни горива от биомаса, по видове      
 
.......................................................................
t, l, 1000 m3        
2 Долна топлина на изгаряне на биогоривата и течните горива от биомаса    
 
.......................................................................
kcal/kg (1000 m3)        
IV. Произведени количества биогорива и течни горива от биомаса, които не отговарят на критериите за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса:
1 Количество биогорива и течни горива от биомаса, по видове      
 
.......................................................................
t, l, 1000 m3        
2 Долна топлина на kcal/kg (1000 m3)        
  изгаряне на биогоривата и течните горива от биомаса          
 
.......................................................................
kcal/kg (1000 m3)        
V. Биогорива и течни горива от биомаса за собствено потребление, които отговарят на критериите за устойчивост
1 Количество биогорива и течни горива от биомаса, по видове      
 
.......................................................................
t, l, 1000 m3        
2 Долна топлина на изгаряне на биогоривата и течните горива от биомаса    
 
.......................................................................
kcal/kg (1000 m3)        
VI. Биогорива и течни горива от биомаса за собствено потребление, които не отговарят на критериите за устойчивост
1 Количество биогорива и течни горива от биомаса, по видове      
 
.......................................................................
t, l, 1000 m3        
2 Долна топлина на изгаряне на биогоривата и течните горива от биомаса    
 
.......................................................................
kcal/kg (1000 m3)        
VII. Разпространение на вътрешния пазар на произведените биогорива и течни горива от биомаса, които отговарят на критериите за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса:
  На крайни разпространители на течни горива        
 
.......................................................................
t          
  За предоставяне на пазара (за дистрибуция, потребление или използване на пазара)  
 
.......................................................................
t          
  За крайно разпространение          
 
.......................................................................
t          
VІІІ. Износ - по видове биогорива и направления (ЕС и трети страни извън ЕС):
 
.......................................................................
t          
ІХ. Разпространение на вътрешния пазар на произведените биогорива и течни горива от биомаса, които не отговарят на критериите за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса:
  На крайни разпространители на биогорива и течни горива      
 
........................................................................
t          
  На дистрибутори на течни горива  
 
.......................................................................
t          
  За собствено потребление          
 
.......................................................................
t          
Х. Износ - по видове биогорива и направления (ЕС и трети страни извън ЕС):    
 
.......................................................................
t          
ХІ. Продажна цена на реализираните на пазара биогорива и течни горива от биомаса, които отговарят на критериите за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса
 
.......................................................................
лв./t          
ХІІ. Продажна цена на реализираните на пазара биогорива и течни горива от биомаса, които не отговарят на критериите за устойчивост, по видове биогорива и течни горива от биомаса
 
.......................................................................
лв./t          


Приложение № 5 към чл. 5, ал. 1


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР НА БИОГОРИВА: ОТ РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ/ДИСТРИБУТОРИ, ЛИЦА, КОИТО ВЪВЕЖДАТ ОТ ЕС, И ЛИЦА, КОИТО ВНАСЯТ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
 
Задължено лице:            
    име област община населено адрес  
          място    
Лице за контакти и координати:            
    име длъжност адрес телефон/gsm факс e-mail
Дата:              
               
  Мярка Тримесечна информация Общо
      I три- II три- III три- IV три- за
      месечие месечие месечие месечие година
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Разпространени чисти биогорива, които отговарят на критериите за устойчивост, по видове и произход:
А Биогорива местно производство, по видове:      
 
............................................
t          
  Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове      
 
............................................
kcal/kg        
Б Биогорива с произход от страни от ЕС, по видове:      
 
............................................
t          
  Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове      
 
............................................
kcal/kg        
В Биогорива с произход от трети страни извън ЕС, по видове:    
 
............................................
t          
  Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове    
 
............................................
kcal/kg        
IІ. Разпространени чисти биогорива, които не отговарят на критериите за устойчивост, по видове и произход:
А Биогорива местно производство, по видове:      
 
............................................
t          
  Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове    
 
............................................
kcal/kg        
Б Биогорива с произход от страни от ЕС, по видове:    
 
............................................
t          
  Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове    
 
............................................
kcal/kg        
В Биогорива с произход от трети страни извън ЕС, по видове:    
 
............................................
t          
  Долна топлина на изгаряне на биогоривата, по видове    
 
............................................
kcal/kg        
III. Разпространени смеси на течни горива от нефтен произход с биогорива, по видове и произход:
A. Смеси за дизелови двигатели със съдържание на биодизел    
1 Смеси на дизел с биодизел (5 процента обемни)      
 
............................................
t          
  в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост      
 
............................................
t          
  Долна топлина на изгаряне на смеси на дизел с биодизел (5 процента обемни)  
 
............................................
kcal/kg        
2 Смеси на дизел с биодизел (6 процента обемни)      
 
............................................
t          
  в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост      
 
............................................
t          
  Долна топлина на изгаряне на смеси на дизел с биодизел (6 процента обемни)  
 
............................................
kcal/kg        
Б. Смеси за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол
1 Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (2 процента обемни)
 
............................................
t          
  в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост      
 
.............................................
t          
  Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (2 процента обемни)
 
.............................................
kcal/kg        
2 Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (3 процента обемни)
 
..............................................
t          
  в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост      
 
............................................
t          
  Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (3 процента обемни)
 
............................................
kcal/kg        
3 Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (4 процента обемни)
 
.............................................
t          
  в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост      
 
............................................
t          
  Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (4 процента обемни)
 
............................................
kcal/kg        
4 Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (5 процента обемни)
 
............................................
t          
  в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост      
 
...........................................
t          
  Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (5 процента обемни)
 
............................................
kcal/kg        
5 Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (6 процента обемни)
 
............................................
t          
  в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост      
 
............................................
t          
  Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (6 процента обемни)
 
............................................
kcal/kg        
6 Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (7 процента обемни)
 
..........................................
t          
  в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост      
 
............................................
t          
  Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (7 процента обемни)
 
............................................
kcal/kg        
7 Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (8 процента обемни)
 
............................................
t          
  в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост      
 
............................................
t          
  Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (8 процента обемни)
 
............................................
kcal/kg        
8 Смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (9 процента обемни)
 
............................................
t          
  в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост      
 
............................................
t          
  Долна топлина на изгаряне на смеси на бензин с биоетанол или етери, произведени от биоетанол (9 процента обемни)
 
............................................
kcal/kg        
IV. Разпространение на вътрешния пазар на смеси с произход на биокомпонента извън територията на Р България, по видове и произход:
  Разпространени смеси с произход извън територията на Р България по видове и произход:
 
............................................
t          
  в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост      
 
............................................
t          
V. Износ на смеси - по видове на биогоривото и направления (ЕС и трети страни извън ЕС):
 
............................................
t          
  в т.ч. които отговарят на критериите за устойчивост      
 
............................................
           


Приложение № 6 към чл. 5, ал. 1


ТРИМЕСЕЧНА И ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГАЗ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
 
Задължено лице:            
  име област община населено адрес  
        място    
Лице за контакти и            
координати:            
  име длъжност адрес телефон/gsm факс e-mail
Дата:              
               
  Мярка Тримесечна информация Общо
      I три- II три- III три- IV три- за
      месечие месечие месечие месечие година
I. Използвани суровини за производство на газ от възобновяеми източници, по видове и произход:
  растителни,            
  животински и            
  битови            
  отпадъци,            
  утайки и др.            
 
............................................
t          
II. Произведени количества газ от възобновяеми източници, изкупен от обществения доставчик или крайните снабдители на природен газ:
 
............................................
t, l, 1000 m3          
III. Долна топлина на изгаряне на произведения газ от възобновяеми източници
 
............................................
kcal/kg          
    (1000 m3)          
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти