Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 17 МАЙ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, НАЗНАЧЕНИ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР, ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО

В сила от 22.05.2012 г.
Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.39 от 22 Май 2012г.


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване на правото на служителите на Агенцията за социално подпомагане, назначени по трудов договор по Кодекса на труда, на парични средства за представително облекло.
(2) Право на парични средства за закупуване на представително облекло имат всички служители на Агенцията за социално подпомагане, назначени по трудов договор по Кодекса на труда, включително и за служителите на Агенцията за социално подпомагане, назначени по реда на ПМС № 66 от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г.).

Чл. 2. (1) За изпълнение на служебните си задължения служителите по чл. 1, ал. 2 имат право на парични средства за представително облекло за всяка календарна година.
(2) Стойността на представителното облекло се дава в пари, като изборът и видът на облеклото се осигурява от всеки служител.


Чл. 3. (1) Средствата за представителното облекло за всяка календарна година се осигуряват в рамките на утвърдения бюджет на Агенцията за социално подпомагане.
(2) Конкретната стойност на представителното работно облекло се определя от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за всяка календарна година, но не повече от максималния размер, определен за държавните служители на експертна длъжност съгласно Наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с ПМС № 34 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; посл. изм., бр. 21 от 2012 г.).


Чл. 4. (1) При постъпване на работа през календарната година служителят има право на парични средства за представително облекло пропорционално на оставащите до края й месеци.
(2) Когато служителят напусне, той възстановява получените парични средства за представително облекло установени пропорционално на неотработените месеци за годината.


Чл. 5. Служител, който работи на непълно работно време, има право на парични средства за представително облекло пропорционално на определената в трудовия му договор продължителност на работното време.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. През 2012 г. паричните средства се предоставят за цялата календарна година в рамките на утвърдения бюджет на Агенцията за социално подпомагане.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 6а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти