Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА - СОФИЯ
Приет с Решение № 389 на СОС по Протокол № 70 от 22.07.2010 г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се урежда организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества - София, наричан по-нататък в правилника "Съвета".

Чл. 2. Съветът е консултативен орган към Столична община и осъществява своята дейност на основание чл. 15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, чл. 15 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.


Чл. 3. Общинският съвет по наркотични вещества - София:
(1) Разработва и приема общински програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори в съответствие с националните програми.
(2) Предлага на СОС проект за бюджета за провеждане на общинската политика в тази област.
(3) Изготвя предложения и мнения за обсъждане в СОС, които имат отношение към борбата със злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика.

Раздел II.
ИЗБОР И СТРУКТУРА НА СЪВЕТА


Чл. 4. (1) Съветът по наркотични вещества е колективен орган, състоящ се от 17 души.
(2) Съветът се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове.
(3) Председателят на Съвета, заместник-председателите на Съвета, секретарят на съвета, както и съставът на Съвета се избират от Столичния общински съвет.
(4) Към Съвета работят секретар-координатори по райони, на щатна длъжност в Столична община, държавно-делегирана дейност.


Чл. 5. Членове на Съвета са:
1. 7 (седем) Общински съветници.
2. Директора на Столичния превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите.
3. Представител на Дирекция "Здравеопазване" - СО.
4. Представител на Дирекция "Образование" - СО.
5. Представител на Дирекция "Социални дейности" - СО.
6. Представител на Дирекция "ПИСТ" - СО.
7. Представител на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - София.
8. Представител на СИОКОЗ.
9. Представител на СДВР - сектор "Наркотици".
10. Представител от Столична следствена служба.
11. Представител от Софийска районна прокуратура.
12. Представител от Софийски районен съд.
13. Представители на две неправителствени организации.


Чл. 6. Столичен общински съвет предлага общинските съветници, които да бъдат включени в състава на Съвета.


Чл. 7. След приемане на решение от СОС за състава на Общински съвет по наркотични вещества - София, на първото заседание на Съвета се съставя протокол с поименния окончателен списък на неговите членове.


Чл. 8. Окончателният списък може да бъде изменян след решение на СОС или официално уведомление от съответните структури, членове на Съвета.


Чл. 9. Към Съвета могат да се създават експертни групи.


Чл. 10. За своята дейност Съветът се отчита пред СОС и Националния съвет по наркотични вещества.

Раздел III.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА


Чл. 11. (1) Председателят на Общинския съвет по наркотични вещества - София:
1. представлява Съвета;
2. ръководи заседанията и цялостната работа на Съвета;
3. внася за разглеждане в СОС предложения и въпроси от компетентността на Съвета;
4. подписва протоколите от заседанията на Съвета;
5. ръководи цялостната дейност по превенция в Столична община.
(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник-председателя.


Чл. 12. Секретарят на Съвета:
1. организира подготовката на заседанията на Съвета;
2. води протокола на заседанията:
3. съхранява протоколите и писмените материали, постъпили в Съвета
4. организира кореспонденцията между институциите;
5. координира изпълнението на взетите на заседанията решения;
6. ръководи работата на секретар-координаторите по райони;
7. носи материална отговорност.


Чл. 13. (1) Съветът е постоянно-действащ орган, който провежда най-малко 4 заседания годишно.
(2) Заседанията на съвета се свикват от неговия председател или при искане на 1/3 от членовете му.
(3) Заседанията на Съвета са закрити. По изключение Съветът може да реши отделно заседание да бъде открито.


Чл. 14. (1)Съветът провежда своите заседания при предварително обявен дневен ред.
(2) Проектът за дневен ред се изготвя от секретаря на Съвета и се утвърждава от председателя въз основа на внесени предложения и се изпраща на членовете на съвета най-малко 5 работни дни преди заседанието, заедно с материалите.
(3) Всеки член на Съвета може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Писмените материали за заседанията на Съвета се предоставят от вносителите на секретаря най-малко седем работни дни преди заседанието.
(4) Уведомяването на членовете за заседанията се извършва най-малко пет работни дни преди датата. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проекта за дневен ред на заседанието.
(5) Член на съвета, който с възпрепятстван да участва в заседание, може предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен вид, което предоставя на секретаря най-малко два дни преди заседанието.


Чл. 15. Заседанията на Съвета се считат за редовни, ако в тях участват повече от половината от членовете му. Ако до тридесет минути след обявеното начало за започване на заседанието кворумът не е налице, Съветът може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките му членове.


Чл. 16. (1) Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) По предложение на всеки един от членовете може да се реши по конкретен въпрос да се проведе тайно гласуване. За целта се избира комисия от 3 души, членове на Съвета, която да проведе тайното гласуване.


Чл. 17. Лица, които не са членове на Съвета, могат да участват в заседанията със съвещателен глас по въпроси, отнасящи се до дейността на организацията, която представляват.


Чл. 18. По изключение Съветът може за разгледа на свое заседание и въпроси, които не са включени в дневния ред.


Чл. 19. (1) За всяко заседание на Съвета се съставя протокол, който се подписва от секретаря и председателя. Протоколите от заседанията са съкратени и се съставят в тридневен срок след провеждането на заседанието. При наличието на особени мнения, те трябва да бъдат предоставени в писмена форма в двудневен срок след заседанието. Особените мнения не трябва да съдържат данни, неизразени по време на заседанието. Към протоколите с приетите решение се прилагат дневния ред и материалите, които са обсъждани, които са неразделна част от протокола.


Чл. 20. (1) Оригиналните протоколи, решения и други документи се съхраняват от секретаря, който ги номерира съобразно поредността на заседанията.
(2) В срок от седем работни дни след провеждането на всяко заседание, копие от протокола, решенията и другите приети актове се изпращат от секретаря до всички членове на Съвета.

Раздел IV.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му от Столичен общински съвет и отменя Правилник за организацията и дейността на Съвета по наркотични вещества към Столична община, приет с Решение № 137 по Протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти